Voor literatuurlijst klik hier.

 

 Hoe verbeter ik

ons huwelijk?

 

 

Er bestaan bepaalde fundamentele

principes die, ongeacht in welke

tijd, cultuur of maatschappij men

leeft, tot geluk in het

huwelijk leiden.EEN GELUKKIG HUWELIJK IN

EEN ONGELUKKIGE WERELD

 

 

Zijn gelukkige gezinnen een herinnering uit het verleden geworden? Iets waarover wij nog slechts lezen in romans? Is het in een wereld vol verdriet en ellende werkelijk mogelijk een gelukkig huwelijk te hebben?

Tel de gelukkige gezinnen die u kent. Waarschijnlijk kent u er inderdaad maar weinig die werkelijk gelukkig zijn.

Over echtscheiding zijn de tragische statistieken bekend, maar het is onmogelijk het aantal ongelukkige huwelijken te bepalen die eenvoudig worden uitgezeten. Die om godsdienstige redenen, om het geld of om de kinderen bij elkaar worden gehouden.

Of u nu een huwelijk hebt dat tot model kan dienen of een huwelijk waaraan nog wel iets kan worden bijgeschaafd, hier volgen enkele positieve manieren die tot geluk in uw huwelijk kunnen bijdragen.

 

 

Uw partner, uw beste vriend

 

Een van de droevigste ervaringen voor iedere huwelijksconsulent is het veelvoorkomende geval van echtgenoten die in hun eigen huis vreemden voor elkaar zijn.

Zij lijken weinig gemeenschappelijk te doen. Elk gaat zijn of haar weg en pauzeert slechts voor een enkel gesprek, meestal over geld, de opvoeding van de kinderen of seks. Men kan zich afvragen hoe zij ooit tot een huwelijk zijn gekomen.

Op de middelbare school hebben zij misschien gedacht dat zij elkaar liefhadden. Er was een fysieke aantrekkingskracht. Een wervelende romance. Opwinding. Een huwelijk.

Maar wanneer zij vervolgens worden geconfronteerd met het werkelijke leven en werk, een huis en de gedachte aan kinderen, vormen man en vrouw soms twee afzonderlijke werelden.

Voor wie nog niet gehuwd is, is het dan ook noodzakelijk om tevoren te bepalen of men met de persoon met wie men wil trouwen de eigen gedachten en gevoelens kan delen. U moet trouwen met iemand die uw allerbeste vriend of vriendin moet kunnen zijn.

Wie al gehuwd is en in alle eerlijkheid moet erkennen dat de huwelijkspartner niet de beste vriend of vriendin is, dient er vanaf dit moment aan te werken die vriendschap op te bouwen.

Vrienden vertrouwen elkaar persoonlijke gedachten en gevoelens toe. Een vriend is iemand tot wie men zich in nood wendt. En wie is meer geschikt voor de meest intieme gedachten en gevoelens dan uw huwelijkspartner?

Natuurlijk hebben wij allen behoefte aan goede vrienden, die ons helpen of die door ons geholpen kunnen worden. Maar wanneer wij eenmaal zijn getrouwd behoort niemand ons nader te staan dan onze huwelijkspartner.

 

 

Gezamenlijke geestelijke doelstellingen

 

Meer dan door iets anders zijn huwelijken ongelukkig doordat men niet weet dat het huwelijk werd ontworpen en ingesteld door de eeuwige God. Vanaf de schepping van de huidige natuurlijke orde zijn er voor de huwelijksrelatie wetten van kracht geweest. Het gehoorzamen daaraan brengt geluk. Anderzijds eist het veronachtzamen van Gods wetten zijn tol.

De apostel Petrus schreef met betrekking tot het huwelijk dat man en vrouw ”mede-erfgenamen zijn van de genade des levens . . . ” Hij wees mannen erop deze belangrijke geestelijke waarheid in gedachten te houden, ”opdat uw gebeden niet belemmerd worden” (1 Petr. 3:7).

Petrus liet zien dat onze huwelijksrelatie van invloed is op onze persoonlijke relatie met God. Iemands gebeden kunnen belemmerd worden wanneer Gods wetten en instructies ten aanzien van het huwelijk niet in acht worden genomen en zijn of haar huwelijk zal daar zeker onder lijden.

De geestelijke diepte van het huwelijk als instelling werd nog verder aangetoond door Paulus toen hij schreef: ”Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot ťťn vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente” (Ef. 5:31-32).

Het menselijk huwelijk behoort een levend type te zijn van de verheven geestelijke relatie tussen Christus en zijn Gemeente.

Het huwelijk stijgt dus boven het fysieke uit. De belangrijkste ingrediŽnten van een gelukkig huwelijk zijn dan ook geestelijk van aard.

Het woord waardoor God het beste wordt gekarakteriseerd is te vinden in 1 Johannes 4:8: ”God is liefde.”

Het klinkt zo eenvoudig. Toch bestaat er geen groter woord dan ’liefde’. En in dit ene woord – liefde – ligt de ware sleutel tot een gelukkig huwelijk.

Wat overal ter wereld in de ongelukkige huwelijken ontbreekt is liefde.

Desalniettemin wordt het woord liefde het meest met het huwelijk in verband gebracht. Echtgenoten beweren elkaar lief te hebben. De meeste mannen en vrouwen menen ook werkelijk dat zij hun huwelijkspartner liefhebben.

Velen begrijpen echter niet wat dit inhoudt. Liefde wordt meestal opgevat als een gevoel of emotie jegens iemand van het andere geslacht. Zo denken ook de meeste tieners erover. Liefde, zo denken zij, is het gevoel van opwinding dat men heeft voor een ’speciaal’ iemand. Het gekke is dat de meeste jonge mensen dit gevoel van ’liefde’ in hun tienerjaren of wanneer zij net in de twintig zijn wel drie of vier keer of nog vaker ondergaan.

Na elke ervaring geven zij steeds toe dat zij de ander niet werkelijk liefhadden en dat het slechts verliefdheid was.

Helaas zien veel mensen niet in dat de liefde die zij voor hun partner menen te hebben op een dergelijke vluchtige verliefdheid berust.

Werkelijke liefde is een totale en volledige zorgzaamheid voor de ander ongeacht de eigen gevoelens. Het is niet dat opwindende gevoel van fysieke aantrekking alleen.

Wanneer twee mensen romantische aantrekkingskracht en diepe zorgzaamheid voor de ander verenigen en tijd, gevoelens en zorgen weten te delen, dan leggen zij het fundament voor een werkelijk gelukkig huwelijk.

Kan men dan toch een gelukkig huwelijk hebben in een ongelukkige wereld? Inderdaad is dat mogelijk.

Mocht u nog niet zo gelukkig zijn als u wenst, begin dan nu te bouwen aan het geestelijke aspect van de liefde in uw huwelijk. Vraag God in gebed u en uw partner die liefde te geven die door God zelf wordt weerspiegeld.

Doe vervolgens samen die dingen die tot geluk in uw leven kunnen bijdragen. Laat uw partner niet alleen uw geliefde, maar tevens uw beste vriend of vriendin zijn.

U zult dan de statistieken trotseren en behoren tot degenen die de weg naar een werkelijk gelukkig huwelijk hebben gevonden.

 

 

 

 

WANNEER HET

KUSSEN OPHOUDT. . .

 

 

Er zijn al ontelbare artikelen geschreven in een poging de mensen te behoeden voor de valkuilen van een echtscheiding. Toch verbreken nog steeds maar al te veel met problemen belaste echtparen hun huwelijk, omdat zij dat de beste oplossing vinden. Ze kiezen voor zichzelf!

De start van een huwelijk is altijd vol optimisme. Kijk maar eens naar een huwelijksfoto. Man en vrouw stralen van geluk. Hun gezicht is een en al glimlach.

Maar na een paar maanden of jaren is de glimlach verdwenen. Frustratie en teleurstelling doen hun intrede. Vertrouwen maakt plaats voor wantrouwen. Men begint elkaar van ontrouw te verdenken. En na verloop van tijd overweegt de ene partner een echtscheiding of denkt de andere erover weg te gaan.

Een dergelijke ontwikkeling vindt niet zomaar plaats. Huwelijksproblemen hebben specifieke oorzaken. Laten wij proberen de grondoorzaak op te sporen!

 

 

Wat veroorzaakt een scheiding?

 

Een echtpaar gaat tot scheiding over. De kinderen komen terecht in een maalstroom van onzekerheid en moeten in een eenoudergezin een harde en wrede wereld tegemoet treden. Man en vrouw staan voor ingrijpende veranderingen in hun leven. Wat is de oorzaak van dit alles?

Was het seks? Of kon hij niet met geld omgaan of raakte hij steeds zijn baan kwijt? Was er een bemoeizieke schoonmoeder in het spel? Of wilde zij beslist buitenshuis werken? Of boterde het eenvoudig niet?

Niemand zal ontkennen dat deze aspecten stuk voor stuk hebben kunnen bijdragen. Er is echter een oorzaak die dieper ligt dan elk van de bovengenoemde aspecten.

Mensen met een slecht huwelijk hebben ťťn ding gemeen: zij hebben een goede raad in de wind geslagen: Heb uw naaste lief als uzelf. Of nog beter: we moeten onze naaste liefhebben zoals Christus ons lief gehad heeft.

Maar wie is onze naaste? De buurman of buurvrouw? Collega's? Gemeenteleden? Clubleden? Inderdaad, en in de ruimste zin zijn alle mensen onze naasten. Vaak echter wordt onze meest directe naaste over het hoofd gezien: onze man of vrouw. Die moeten we lief hebben

De meeste mensen gedragen zich betamelijk jegens vrienden, buren en collega's. Maar wanneer wij niet oppassen, wordt onze eigen man of vrouw de enige uitzondering op de aanvaarde gedragsregels.

Als de bedrijfsleider van een onderneming door een belangrijke klant wordt gebeld, staat hij deze, hoe slecht het ook mag uitkomen, vriendelijk te woord. Belt even later zijn vrouw, dan heeft hij nauwelijks tijd voor haar of snauwt hij haar misschien zelfs af.

In zo'n geval heeft de man de identiteit van zijn vrouw als zijn belangrijkste naaste vergeten. Het vermoedelijke gevolg van voortzetting van zulk gedrag is op de lange termijn de ontbinding van dit huwelijk.

Dergelijke mannen beseffen niet wat zij doen. Zij zijn zich niet bewust van het feit dat zij hun vrouw als een vanzelfsprekend iets zijn gaan beschouwen.

Slechte huwelijksgewoonten kunnen gemakkelijk vastroesten. Mensen kunnen echter zowel goede als slechte gewoonten aankweken. Een man kan leren zijn partner altijd met warmte en genegenheid te bejegenen. Als hij niet leert op de juiste manier met zijn echtgenote om te gaan, gaat hij zijn ongeluk tegemoet.

Als u niet met belangstelling en zorgzaamheid met uw partner kunt spreken, is uw huwelijk of in grote moeilijkheden of zal dat spoedig zijn. Het ontbreken van een liefdevolle, attente communicatie is een van de symptomen van een mislukkend huwelijk.

Tot hier hebben wij ons op de man geconcentreerd. Doorgaans echter treft een even groot deel van de blaam de hedendaagse vrouw wanneer het in een huwelijk spaak loopt.

Sommige vrouwen hebben er geen idee van hoezeer zij een man kunnen kwetsen. Een snijdende opmerking kan een man in het diepst van zijn wezen treffen.

Menige man schept behagen in de rol van beschermer en ondersteuner van zijn vrouw. Door de structuur van de hedendaagse samenleving echter is het inkomen van de man niet altijd toereikend voor alle huishoudelijke benodigdheden en luxe. Misschien beseft hij dit en werkt hij aan een manier om het gezinsinkomen te vergroten. Een vrouw die voortdurend klaagt over gebrek aan inkomsten kwetst haar partner meer dan zij beseft.

 

 

De gouden huwelijksregel

 

MattheŁs 7:12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Geen zinnig mens zal het met deze stelregel oneens zijn. Maar misschien is uw partner de laatste persoon aan wie u in dit verband denkt.

Stel u de volgende situatie eens voor. U hebt het bedrijf waar u werkt een grote som geld gekost door een fout in een belangrijke drukproef voor een bedrijfsbrochure over het hoofd te zien. Zeggen dat uw baas ontevreden is is zacht uitgedrukt. Hoe verwacht u bij uw thuiskomst behandeld te worden? Met consideratie, medegevoel, sympathie? Natuurlijk! Uw vrouw zal wellicht nalaten te wijzen op het feit dat het grasveld allang gemaaid had moeten worden. Zo verwachten mannen door hun vrouw te worden behandeld.

Is dit ook de manier waarop zij hun vrouw behandelen wanneer er thuis iets misgaat? Als het brood niet wilde rijzen? Als een stuk van het mooiste porselein is stukgevallen? Als de kinderen zich hebben misdragen? En uw vrouw heeft al deze ’kleine’ rampen doorstaan zonder u ook maar eenmaal op te bellen.

Wanneer u thuiskomt, is zij ten einde raad. Hoe behandelt u haar in die omstandigheden?

Brengt u de kinderen naar bed? Gaat u het stofzuigen afronden waar ze mee bezig was? Beurt u uw vrouw op? Behandelt u haar zoals u zelf verwacht te worden behandeld? Heeft u uw naaste – uw vrouw – lief als uzelf?

En u vrouwen, respecteert u uw man evenzeer als uzelf?

 

 

Zeventig maal zevenmaal

 

De apostel Petrus vroeg Jezus Christus hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven en liet daarbij het getal zeven vallen. ”Zeventig maal zevenmaal” was het zonder aarzelen uitgesproken antwoord. Anders gezegd: ongelimiteerde vergeving. Er is slechts ťťn relatievorm waarbij die 70 maal zevenmaal zich zou kunnen voordoen. Het valt te betwijfelen of een broer, buurman of vriend zo vaak tegen een van ons zal zondigen. Maar sommige huwelijkspartners doen dat wel. Wij brengen nu eenmaal veel tijd met onze partner door.

Sommige mensen horen hun partner toch wel enkele malen per week zeggen: ”Het spijt me vreselijk, liefste.” De vraag is: meent u het? Zo ja, dan behoort u ook zonder enige aarzeling uw partner te vergeven. Onuitgesproken wrok kan een huwelijk ruÔneren. Leer uw partner vergeven!

In bijna ieder huwelijk is weleens een pijnlijke kwestie aan de orde geweest. Het is niet goed die weer op te halen wanneer u een woordenwisseling met uw partner hebt. Dat is geen werkelijke vergeving.

 

 

Wanneer het kussen ophoudt . . .

 

Men oppert weleens, en terecht, dat intimiteit het wezen van het huwelijk is. Intimiteit is evenwel veel meer dan alleen seksuele gemeenschap. Een veelbetekenende blik tussen twee mensen die elkaar liefhebben. Een hand op de arm op het juiste moment. Een zwijgende wandeling met zijn tweeŽn in het park. Samen een glaasje wanneer de kinderen naar bed zijn gebracht. Dit alles en nog veel meer vormt de intieme huwelijksrelatie.

Hebben de zorgen van dit leven dit alles uit uw huwelijk verdrongen? Neemt u niet meer de tijd elkaar te kussen? Denkt u er niet meer over uw man te overvallen met een kus zoals u in het verleden wel deed? Lijken de kinderen al uw tijd in beslag te nemen zodat er voor uw man geen moment meer over is? Komt de aandacht van uw partner vaak ongelegen? Dan is uw huwelijk werkelijk in gevaar!

Als u overdag aan uw partner geen enkele blijk van intimiteit geeft, kunt u niet verwachten dat in bed alles wel in orde komt.

Wat overdag gebeurt behoort in harmonie te zijn met wat er 's nachts gebeurt. Er zijn veel liefdevolle intimiteiten zoals een van de kleine intimiteiten die beginnen op het moment dat u wakker wordt en uw partner goedemorgen kust.

 

 

 

 

WAT GOD ZEGT OVER

UW SEKSLEVEN

 

 

Het gebod aangaande overspel is kort maar krachtig. God zegt slechts: ”Gij zult niet echtbreken” (Ex. 20:14). Maar dit gebod gaat veel dieper dan de oppervlakkige of beperkte technische betekenis van het woord echtbreken. Het betreft iedere seksuele omgang met iemand anders dan de eigen man of vrouw.

Christus breidt de betekenis duidelijk uit:

MattheŁs 5:27  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

Hier breidt Christus het gebod zo uit dat het niet alleen de lichamelijke daad van overspel omvat, maar ook de seksuele begeerte. ”Een vrouw aanziet om haar te begeren” houdt ook de vele vormen van pornografie in en geldt ook voor de vrouw.

Het gebod, dat op het eerste gezicht slechts een wettelijk verbod op een enkele vorm van verkeerde seksuele activiteit lijkt, is dus, zowel in principe als door toepassing van andere teksten, een verbod op het misbruik van seks in iedere vorm.

Maar het eigenlijke punt van Gods gebod tegen echtbreuk gaat zelfs nog verder.

Het punt van dit gebod is niet alleen om het fysieke lichaam van de mens of zijn biologische voortplantingsorgaan te beschermen (hoewel de hedendaagse vloek van geslachtsziekten zeker zou verdwijnen als iedereen deze wet zou gehoorzamen), nee, het doel van deze wet is om de geest van de mens te beschermen – onze gedachten en onze houding.

 

 

Satan: de oorsprong van overspel

 

God is de schepper van seks. Hij is degene die het menselijk lichaam gemaakt heeft, en die heeft ingesteld dat seks een vreugdevolle band moet zijn tussen een wettig getrouwde man en vrouw.

Maar Satan de duivel heeft met zijn verkeerde instelling trouweloosheid en overspel in de maatschappij geÔntroduceerd.

Er wordt niet specifiek verteld hoe Satan dit heeft gedaan – welke woorden hij gebruikt heeft of welke methode om verkeerd gedrag in te planten – maar we lezen dat de zuivere houding van Adam en Eva definitief werd besmeurd door het eten van de verboden vrucht in de hof van Eden.

Genesis 3:6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

Adam en Eva bedekten zich uit een zojuist ontdekt gevoel van schaamte, dat het gevolg was van Satans invloed op hen.

Satan geeft de mens zijn menselijke natuur – zijn slechte ’hart’. En van dit slechte hart krijgt de mens zijn neiging tot seksuele zonde.

MattheŁs 15:19  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

 

Indirecte pornografie

 

Misschien laten de meeste mensen zich niet door regelrechte pornografie verleiden, maar ’indirecte pornografie’ is niet zo duidelijk herkenbaar. Het zijn die vormen van beÔnvloeding die Satan het meest gebruikt om de geest van mannen en vrouwen te laten afdwalen van de pure, gevende seksuele relatie in het huwelijk naar begeerte.

Een voorbeeld hiervan is te zien in bepaalde kleedwijzen. Vandaag de dag hebben zowel mannen als vrouwen zo'n hersenspoeling ondergaan dat zij hun kleding met opzet gebruiken om de aandacht te trekken door zich op een heel opvallende, verleidende, sensuele manier te kleden. De mensen doen dit ongetwijfeld om hun ijdelheid te strelen, om te genieten van het gevoel dat anderen hen aantrekkelijk vinden. De vele decadente voorbeelden zien we onder de bekende persoonlijkheden in de media, in de artiestenwereld en de reclame.

Maar hoewel het een feit is dat God de vrouw zo gemaakt heeft dat zij een natuurlijke seksuele aantrekkingskracht voor de man heeft, was het niet zijn bedoeling dat zij met zichzelf zou pronken op een manier die opzettelijk seksuele begeerte opwekt bij willekeurige voorbijgangers.

Een verleidelijk uiterlijk is niet het uiterlijk waarnaar een man of vrouw moet streven – tenminste, niet voor derden. Een bewijs hiervoor kunt u vinden in 1 TimotheŁs 2:9, waarin vrouwen in het bijzonder wordt gezegd ”zich [te] sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen”. Kleding moet aangepast zijn aan de gelegenheid en moet discretie, evenwichtigheid en bescheidenheid tonen, of het nu zwemkleding, avondkleding, vrijetijdskleding of wat dan ook is.

Make-up is de norm geworden, maar niet van de Schepper. Het is een correctie van zijn meesterwerk. Izebel, in 1 en 2 Koningen, spotte met Gods normen. Zelden beschrijft God in de Bijbel het uiterlijk van mensen, maar dat Hij dat van Izebel wťl schetst, zou miljarden vrouwen aan het denken moeten zetten.

2 Koningen 9:30  Jehu kwam te JizreŽl. Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster.

Dit is intussen het ’normale’ beeld van onze tijd geworden. Er is een verschil tussen verzorging en make-up. Voor verzorging zijn geen kleurstoffen nodig. De westerlingen (maar ook oosterlingen en andere culturen) grinniken om de kleuren op het gezicht en andere lichaamsdelen van de inboorling, maar welke ’beschaving’ is beter in de ogen van de Schepper? God vergelijkt het zwaar zondigende Juda met een vrouw met make-up.

Jeremia 4:30  Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven.

God schetst hoe overspelige vrouwen eruitzien:

EzechiŽl 23:40  Zelfs hebben zij mannen doen komen uit een ver land; nauwelijks was hun een bode gezonden of zij kwamen, degenen, voor wie gij u gebaad, uw ogen geverfd en u met sieraden getooid hadt; 41  gij waart gezeten op een pronkbed . . .

Het opzettelijk verleiden is een schending van Gods gebod ”de hoererij te vlieden”.

1 CorinthiŽrs 6:18  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.

Van een man of vrouw die openlijk de charmes tentoonspreidt die God voor de huwelijkspartner bedoeld had, kan moeilijk gezegd worden dat hij of zij ”de hoererij vliedt”. Wie zich zo kleedt en zo handelt, overtreedt de geest van het Zevende Gebod. God zal die persoon niet onschuldig achten.

Er zijn ontelbare andere technieken van Satan die in de categorie ’indirecte pornografie’ vallen. Hieronder vallen ook het openlijke gebruik van seks in advertenties en de onvermijdelijke seksuele thema's en scenes in amusement. Het internet heeft de verloedering versneld en vergroot. Dit alles beÔnvloedt op een of andere manier de houding van de mensen en daardoor de gedachten en uiteindelijk de daden van ons allemaal. Het is een letterlijk bombardement.

 

 

Pornografie door bedrog

 

Een andere methode van Satan om de wereld te misleiden met betrekking tot seks is wat we ’pornografie door bedrog’ zouden kunnen noemen. Deze categorie omvat taken die oppervlakkig gezien helemaal geen betrekking op seks lijken te hebben, maar die in werkelijkheid doortrokken zijn van ongeoorloofde, wellustige handelingen en instellingen.

Een goed voorbeeld van deze categorie is muziek. Veel muziekteksten bestaan steeds meer uit seks – overal, altijd, met iedereen. Sommige muziekclips hebben het bedenkelijke niveau van een pornofilm.

En bedenk, deze muziek hoort u thuis op de tv, de radio, in uw auto, en in de restaurants waar u eet. Uw kinderen maken er hun huiswerk bij en nemen de boodschap van vrij geslachtsverkeer die deze liedjes uitdragen onbewust over. Deze muziek beÔnvloedt uw milieu, uw gezin, uw kinderen – en uzelf. Uw instelling, gedachten, stemmingen, meningen over seks en verwachtingen worden door dit soort zaken gemanipuleerd.

Een ander type ’pornografie door bedrog’ is het voorbeeld van de mensen om ons heen – tragisch genoeg soms ook onze vrienden en familieleden, die eenvoudig meedoen aan allerlei soorten ongeoorloofde seksuele praktijken. Als wij hen letterlijk van hun vrouw naar hun minnares en terug zien dartelen, of als wij bekende sportmensen, politici of persoonlijkheden uit de amusementswereld van de ene partner naar de andere zien gaan – altijd ongestraft en met de implicatie dat wat zij doen leuk is – dan heeft dat invloed op onze waarden. Als we niet oppassen, kunnen we door bet uiterlijke, tijdelijke ’plezier’ van vrij geslachtsverkeer misleid worden en gaan denken dat zo'n manier van doen ”toch helemaal niet zo slecht is”.

Maar een dergelijke manier van doen is wťl slecht. De verwoesting van gezinnen in het kielzog van een dergelijke handelwijze veroorzaakt een schande en verdriet waarvoor onze maatschappij duur moet betalen.

En God knipoogt en lacht niet bij zulke capriolen:

Jeremia 5:7  Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij niet-goden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. 8  Geile, rondzwervende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste.

 

 

Bescherm uzelf

 

Hoe kunt u uzelf beschermen in een oorlog waarin de vijand – Satan – letterlijk een monopolie heeft op alle wapens (de media en andere machten)? Is er een redelijk tegenweer tegen het spervuur van krachtige, seksuele bombardementen?

Jazeker. En de eerste stap in uw verdediging is: een duidelijk inzicht in het kwaad dat vrij geslachtsverkeer de maatschappij toebrengt en kan toebrengen aan u. Overdenk de subtiele methoden die Satan gebruikt om zijn gevaarlijke perversiteiten aan alle volken op te dringen. Ontwikkel een afkeer om uw geest door Satan te laten manipuleren.

God maakt zonen naar zijn beeld, en neemt mensen letterlijk op in zijn eigen gezin als Goddelijke Wezens.

Een belangrijke kwaliteit die u nodig heeft voor zijn opperste zegen is trouw – loyaliteit – aan God de Vader en Jezus Christus, uw Verlosser en geestelijke broer.

Ziet u eenmaal hoe Satan probeert u te beroven van uw potentieel om tot Gods gezin te behoren, door de parallelle menselijke familie te vernietigen, deels door middel van seksuele zonde, dan bent u voorbereid met de vastbeslotenheid die u nodig heeft op de volgende stap in uw verdediging.

Ten tweede, bewaak de deur van uw geest. Seksuele zonden beginnen net als alle zonden in de geest.

Jakobus 1:14  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Het moment om de zonde tegen te gaan is het moment waarop we verleid worden. Elke zonde, en vooral de seksuele zonde, wint aan bekoring als wij hem koesteren. Het begint te groeien en wint aan kracht tot wij onszelf laten zondigen in de geest of zelfs daadwerkelijk. Jezus heeft uitgelegd dat in gedachten een gebod overtreden ook zonde is.

Sta uzelf dus niet de luxe toe van zelfs een ”klein beetje” begeerte. Want het ”kleine beetje” begeerte is de lucifer die het vuur aansteekt van het vrije geslachtsverkeer, dat de huwelijksband tot as verbrandt.

 

 

God vergeeft

 

God stelt duidelijk dat onze seksuele zonden in zijn ogen afschuwelijk zijn.

HebreeŽn 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

God eist duidelijk trouw en seksuele reinheid. Maar het is helaas een feit dat Satan al zal hebben toegeslagen in het leven van velen die dit lezen.

Het goede nieuws is dat we voor onze zonden in het verleden – inclusief onze seksuele zonden – vergeving kunnen ontvangen, indien wij ons bekeren: ophouden met zondigen en beginnen te doen wat goed is. En ook kunnen wij de kracht van Gods heilige geest ontvangen om ons bij te staan in onze geestelijke strijd.

Handelingen 5:32  En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Herinnert u zich het verhaal van ”de overspelige vrouw”?

Johannes 8:10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Een goede raad, en de raad die we allen moeten aannemen als we de les van trouw willen leren, de trouw die ons van de warme band van het fysieke huwelijk naar het geestelijke gezin van God kan overbrengen.

 

 

 

 

EEN HOUDING

DIE HEELT

 

 

Is uw huwelijk zo gelukkig als u zou willen? Of is er iets mis mee? Er zijn wegen om een verstoorde huwelijksrelatie te herstellen. God ontwierp onveranderlijke geestelijke wetten die, indien ze worden nageleefd, geluk en liefde brengen, zowel in het huwelijk als in alle andere menselijke relaties. Overtreding van deze dynamische, levende wetten leidt onherroepelijk tot een ongelukkig huwelijk en veel narigheid.

 

 

De relatie man-vrouw

 

God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk, en voor een zeer groot transcendent doel. Hij schiep de vrouw als hulp en vriend van haar man (Gen. 2:18). De Almachtige Schepper beschikte dat de man het hoofd van het gezin zou zijn en zijn vrouw op de juiste wijze zou leiden.

Hiervoor is inzicht vereist. In de relatie man-vrouw is sprake van twee verschillende gebieden: enerzijds is de man leider van een team van twee personen; anderzijds behoort er samenwerking te zijn. Bij verschillen in mening, ideeŽn en voorkeuren moet er in wijsheid en liefde en op basis van gelijkheid overleg zijn. Man en vrouw zijn immers erfgenaam van de genade en het koninkrijk van God.

1 Petrus 3:7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Slechte huwelijksrelaties kunnen niet worden hersteld als huwelijkspartners de structuur van leiderschap vergeten die God in het huwelijk heeft ingesteld. De maatschappij speelt een spelletje met huwelijken op fifty-fifty basis; hiermee worden de problemen echter niet opgelost, integendeel.

De leider van een huwelijk, de man, en zijn vrouw behoren niet zodanig te handelen dat de ander wordt tegengewerkt. Beiden moeten leren een houding in praktijk te brengen die de ander tot samenwerken stimuleert. Zie onze publicatie ’Paulus over haar en hoofdbedekking’ waarom de man in een huwelijk het hoofd is van de vrouw.

Wat is eigenlijk het gedrag waarmee echtgenoten elkaar opbouwen in plaats van elkaar het leven zuur maken? Hoe moeten man en vrouw tot elkaar komen om de wonden als gevolg van misverstanden en eerder gemaakte fouten te helen?

Hoe moeten echtgenoten elkaars gevoelens delen? Hoe elkaar deelgenoot maken van hun noden, zodat ze thans een begin kunnen maken met opbouwende oplossingen voor hun problemen?

 

 

Toon waardering

 

Wat geschonden huwelijksrelaties nodig hebben, is een eerste doelbewuste stap in de goede richting. Iemand moet het initiatief nemen en een einde maken aan schadelijke communicatiestoornissen.

Voordat u trouwde zag u in uw huwelijkspartner eigenschappen die u waardeerde. Zonder enige twijfel hebt u toen veelvuldig en op vele manieren uiting gegeven aan uw bewondering en waardering voor deze kwaliteiten van degene die u liefhad. Maar helaas begaan velen in hun huwelijk de ernstige fout geen blijk van waardering meer te geven voor de kleine dingen – of zelfs voor de grote dingen – die de huwelijkspartner voor hen doet. Zelfs een goed huwelijk kan langzaam verzuren en stranden doordat man en vrouw elkaars inspanningen als iets vanzelfsprekends zijn gaan beschouwen.

Welke goede eigenschappen waardeert u thans in uw huwelijkspartner?

Het is van groot belang de goede kwaliteiten van uw partner of van uw huwelijk te onderkennen, ook al lijken het er maar enkele te zijn. En als u erop gaat letten, zijn het er mogelijk veel meer.

Bent u dankbaar voor deze goede kwaliteiten? Hebt u uw partner de laatste tijd nog weleens gezegd dat u deze eigenschappen in hem of haar waardeert? Hebt u uw man de laatste tijd nog weleens geprezen om de inspanning en energie waarmee hij voor zijn gezin werkt? Hebt u uw vrouw weleens gezegd dat u alle respect hebt voor de wijze waarop zij ijverig tracht de eindjes aan elkaar te knopen? Hebt u haar geprezen om de wijze waarop zij de kinderen verzorgt, het huis schoon en gezellig houdt, of misschien het gezin aan een tweede inkomen helpt?

Er bestaat geen mens die geen behoefte aan waardering heeft. God heeft dit tot een levende wet gemaakt. Overtreedt men deze wet door zich steeds maar op de negatieve of lastige kanten van iemand te concentreren, dan lijkt alles in het leven volslagen negatief te worden.

Gebrek aan waardering voor goede dingen heeft tot gevolg dat men het contact verliest met al wat er wezenlijk goed in de ander is. Veel huwelijkspartners verwoesten zelf hun huwelijk juist door hun ondankbaarheid, een verschijnsel waar huwelijksadviseurs voortdurend mee te maken krijgen.

De Bijbel leert het principe om dankbaarheid te uiten: ”dankt te allen tijde . . . voor alles [het goede]” (Ef. 5:20).

Wilt u graag gewaardeerd worden? Toon dan zelf oprechte waardering voor uw partner – of voor welke andere persoon ook.

Indien wij geregeld waardering tonen waar dat op zijn plaats is (en dat geldt zelfs voor kleinigheden die anderen voor ons doen), dan zal daar een opmerkelijke reactie op volgen. Dit uiten van waardering zal niet meteen al uw huwelijksproblemen oplossen, maar het is een positieve eerste stap naar verbetering en herstel van een gekwetste huwelijksrelatie.

Jezus leert ons waar het bij een juiste levenshouding voor alles om gaat.

MattheŁs 7:12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

 

 

Eer en respecteer elkaar

 

Het mag dan moeilijk schijnen bij heftige meningsverschillen of sterk uiteenlopende inzichten, maar iedereen wil gerespecteerd of gewaardeerd worden. Meningsverschillen zijn geen excuus om voor iemand geen respect meer te hebben.

Wat gebeurt er als iemand verzuimt een ander te respecteren en te eren? Dan wordt er automatisch een muur van verdenking, wantrouwen of vrees opgetrokken. Mensen die onvoldoende respect en waardering ontvangen, zijn sneller gekwetst als zij op hun tekortkomingen worden gewezen. Zij zijn minder ontvankelijk, zelfs voor opbouwende kritiek. Velen denken dat zij worden aangevallen of beledigd, ook al is dat volstrekt niet de bedoeling.

God gebiedt ons in al onze intermenselijke relaties: ”Eert allen . . . (1 Petr. 2:17). Ja, ook als iemand niet altijd blijk geeft van een goed karakter.

Waarom dit gebod?

Omdat respect nieuw respect voortbrengt! Gebrek aan respect daarentegen leidt tot negatieve gedachten, maakt een goede situatie slecht en een slechte situatie nog erger. Hiermee wordt niet bedoeld om slecht gedrag goed te keuren.

Bedenk dat uw partner iemand is die uit eigen vrije wil veel persoonlijke gewoonten en vrijheden prijsgaf om met u te trouwen. Hebt u deze partner eer en respect bewezen omdat hij of zij de uitdaging van een huwelijk en gezinsverantwoordelijkheid heeft aanvaard? Bereid was met al uw onvolmaaktheden te leven? Eer en respecteer de ander daarvoor, en de kans is groot dat hij of zij ernaar zal verlangen nog meer in uw achting te stijgen!

 

 

Wees vergevensgezind

 

Een houding als ”dat vergeef ik je nooit!” is de zekerste manier om een huwelijk onherstelbaar te bederven. Een onverzoenlijke houding leidt tot ontmoediging en verslagenheid, wekt spanning, zaait tweedracht en versterkt disharmonie en haat.

Hoeveel huwelijkspartners hebben niet de nare gewoonte om, privť dan wel in het openbaar, oude koeien uit de sloot te halen teneinde de ander in verlegenheid te brengen of te vernederen? Dat is niet vergevensgezind. Op die manier worden oude wonden opnieuw opengemaakt.

Zelf wilt u graag vergeving voor uw tekortkomingen ontvangen. Wees dan zelf ook bereid tot de zeer lofwaardige houding van genade en vergevensgezindheid jegens de ander teneinde fouten en misstappen in het huwelijk te herstellen.

Lukas 6:36  Weest barmhartig, gelijk uw Vader [in de hemel] barmhartig is.

U en uw huwelijkspartner zijn onvolmaakte wezens in een onvolmaakte wereld. Als u er dus eens naast zit, geef dan eenvoudig toe: ”Het spijt me.” U zult spoedig hetzelfde van de ander horen!

Heel wat echtgenoten komen er pas na veel verdriet achter dat zij er onvolwassen begrippen op na hielden omtrent wat ware liefde is en hoe een huwelijk dient te zijn. Waarom zouden we tekortkomingen dan niet toegeven? Aanvaard de uitdaging om samen te groeien in ware liefde en volwassenheid.

Als uw partner u heeft gekwetst en om vergeving vraagt, wees hiertoe dan bereid. Verzuimen we de levende wet van vergevensgezindheid toe te passen als dat nodig is, dan kunnen we erop rekenen, dat eenmaal begane fouten en tekortkomingen ons huwelijk zullen verwoesten. Wie zelf geen genade of vergeving schenkt, zullen de eigen fouten en zonden evenmin worden vergeven.

MattheŁs 18:35  Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.

 

 

Wees hulpvaardig en opbouwend

 

Een veel voorkomende oorzaak van het stranden van huwelijken is dat men niet in staat is openhartig met elkaar te praten, zich bloot te geven en de ander als zijn beste vriend te beschouwen.

U wilt dat uw gevoelens, behoeften en meningen worden gehoord en begrepen, en dat er rekening mee wordt gehouden? Welnu, uw partner wenst hetzelfde!

Veel huwelijkspartners hebben de gewoonte aangenomen elkaars gevoelens, meningen en verlangens te bagatelliseren. Hoe moet men een eind maken aan een dergelijke vernederende vicieuze cirkel? Door rustig en openhartig met elkaar te praten. Door zorgzame liefde tot uw doel te maken. ”De liefde is goedertieren”, openbaart 1 CorinthiŽrs 13:4. Wees opbouwend! Werk aan een positieve oplossing van een probleem in plaats van uw partner te kwetsen en neer te halen als er moeilijkheden rijzen. Spreek met en luister naar uw partner. ”Liefde zoekt zichzelf niet” (1 Cor. 13:5). ”Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken (Jak. 1:19). Hoe dikwijls niet veroorzaken echtgenoten ontzaglijke huwelijksproblemen door juist dit gebod te negeren?

Spreuken 15:1  Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Laten wij ons afvragen: ”Zal, wat ik nu ga zeggen bijdragen tot een constructieve oplossing van het probleem, of probeer ik alleen maar de ander in een hoek te drukken?”

Als een echtgenoot zich inspant om een situatie positief en opbouwend te benaderen, wordt de ander aangemoedigd hetzelfde te doen.

 

 

Vorm een team

 

Een gezonde, liefdevolle relatie tussen man en vrouw is niet een verhouding als tussen meester en slaaf. Het is evenmin een moeder-zoon of vader-dochter relatie. Het gaat niet om twee mensen, die ieder hun eigen weg gaan. Het is een relatie van delen en elkaar aanvullen, waarin elke partner zijn door God opgedragen deel bijdraagt in talenten en energie tot succes van het huwelijk, en waarbij ieder waardering toont voor wat de ander tot dit huwelijk bijdraagt. Voor de verwezenlijking van bestendig huwelijksgeluk moet men als team blijven ijveren.

Een van de jongste tragische ontwikkelingen is de toenemende opvatting of druk, dat men zijn eigen weg moet gaan, of zoals sommigen het uitdrukken, ”zichzelf moet ontplooien” of ”zijn eigen gaven moet ontwikkelen”, zelfs als dit betekent dat huwelijkspartner, kinderen of gezinsverantwoordelijkheid daaronder lijden.

Pas als echtgenoten beseffen dat zij elkaar nodig hebben, dat de een de ander moet aanvullen, komen zij nader tot elkaar en leren zij wederzijds respect en liefde.

Het getuigt van onwetendheid en onvoorzichtigheid om een brandende lucifer in een benzineblik te gooien om erachter te komen of het blik in brand vliegt of ontploft!

Op dezelfde wijze zal overtreding van Gods huwelijkswetten u ernstig verwonden! Schend Gods wetten en zij zullen u schenden! Miljoenen mensen ondergaan mentale, emotionele en lichamelijke problemen als gevolg van het verwerpen of negeren van Gods geopenbaarde wetten betreffende seks en huwelijk.

Oprechte liefde is de weg van geven, delen, helpen, troosten, opbouwen en aanmoedigen. Dit is het tegengestelde van de weg van nemen, echtbreuk, egoÔsme, van anderen kwetsen en meedogenloos zijn. Dit zijn Satans wegen en instellingen.

Laten we dus niet vergeten dat God een man gebood om op de juiste wijze zijn vrouw te leiden (Gen. 3:16). Tegenwoordig heersen vrouwen steeds meer over zwakke mannen (Jes. 3:12). God laat zowel man als vrouw de gevolgen ondergaan van het verwaarlozen van hun rol (vers 16-18).

Gods Woord onderwijst dat de man het hoofd van zijn vrouw is (1 Cor. 11:3), dat de man niet voor de vrouw werd geschapen, maar de vrouw voor de man (vers 7 en 9). God gebiedt de man zijn vrouw lief te hebben. En de vrouw haar man te respecteren (Ef. 5:33). Lees hoe eenvoudig maar prachtig de Bijbel uitdrukking geeft aan de waarlijk liefhebbende, opbouwende houding die man en vrouw in praktijk moeten brengen:

” . . . mannen, leeft verstandig met uw vrouwen [met kennis van haar behoeften], als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des [eeuwigen] levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend . . . weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel . . . ” (1 Petr. 3:7-9).

”Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt . . . Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft . . . Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam” (Ef. 5:21, 22, 23, 25, 28).

Waarom is het voor echtgenoten zo belangrijk zo te leven? ”Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief” (vers 28). Mannen en vrouwen die hun partner kleineren, kwetsen zichzelf en verwoesten hun eigen geluk!

Daarentegen is Gods weg tot een vreedzaam huwelijk:

EfeziŽrs 5:33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Is het geen tijd dat wij alle mogelijke tekortkomingen jegens onze partner beseffen en erkennen? Is het geen tijd God om vergeving en hulp te vragen om aldus tot de juiste houding en handelingen in ons huwelijk te komen?

Laten we Gods levende wetten van behoud en herstel van huwelijksgeluk gehoorzamen. Laten wij onze partner waardering tonen en elkaar respecteren. Laten we een houding van vergevensgezindheid aannemen, hulpvaardig en opbouwend zijn, en leven als een team.

 

 

 

 

EEN SLUITENDE

GEZINSBEGROTING

 

 

Begroten! Veel mensen schijnen zich niet op hun gemak te voelen, wanneer men dit gevoelige onderwerp aansnijdt. Sommigen zijn ervan overtuigd dat zij voor een begroting te weinig geld verdienen. Anderen menen dat zij geen hoofd voor cijfers hebben en zich niet aan een begroting kunnen houden. En dus blijven voor de meeste mensen de financiŽn van jaar op jaar een benauwende zaak.

Vaak zijn financiŽle problemen onnodig.

Laten wij eens kijken naar de begrotingsprincipes die in de Bijbel worden onthuld. Hier volgen eerst vier sleutels voor financieel beheer. Zij zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van iedere begroting:

Maak het begroten tot een gezinsproject. Betrek iedereen erbij. Vanzelfsprekend behoort de man als hoofd van het gezin de leiding te nemen in de planning en zich aan een begroting te houden. Maar het advies en de samenwerking van de andere gezinsleden zijn ook nodig.

Bent u echtgenoot, bedenkt u dan dat u en uw vrouw ”mede-erfgenamen zijn van de genade des levens” (1 Petr. 3:7). Raadpleeg uw vrouw altijd ten aanzien van de besteding van het gezinsinkomen. Misschien heeft zij meer tijd of talent voor de boekhouding of voor de routine van het rekeningen betalen. Uw echtgenote moet op zijn minst op de hoogte zijn van een aantal zaken, zodat zij wijze raad kan geven en in staat is financiŽle maatregelen te nemen wanneer er iets met u zou gebeuren.

Ook de kinderen moeten ten aanzien van geld een juiste houding ontwikkelen. Zij kunnen leren begroten, sparen en de beste waar voor hun geld verkrijgen. Dit houdt verstandig kopen in en geen geld verkwisten, evenals het betalen van tienden.

Koop kwaliteit. Beoordeel goed de prijs-kwaliteit verhouding. Vaak ontwikkelen degenen die altijd het goedkoopste kiezen een persoonlijkheid die deze karaktereigenschap weerspiegelt. Wij neigen ertoe anders te handelen wanneer wij goede kwaliteit gebruiken. Maar duur kopen, alleen voor de status, schaadt het karakter.

Besef dus wanneer u inkopen doet dat veel ’koopjes’ niet zijn wat ze lijken. Winkel verstandig. Beoordeel de dingen niet alleen op de prijs. Beoordeel een voorwerp op zijn praktisch gebruik voor een nuttige investering.

Spaar. Een grote bron van ellende in de financiŽn van veel gezinnen is de gewoonte zonder spaargeld te leven. Sommigen zijn ervan overtuigd dat sparen voor hen onmogelijk is. Maar de meeste mensen zouden zich niet in moeilijkheden bevinden, als zij eerder hadden geleerd deze financiŽle wet in praktijk te brengen.

Zelfs als u in financiŽle moeilijkheden verkeert, moet u beginnen te sparen. Het hoeft niet veel te zijn, maar juist genoeg om de gewoonte te ontwikkelen. Later, wanneer u uit de problemen bent, zal dit gedragspatroon in uw leven vaste voet hebben gekregen. Veel mensen leven zo dicht aan de rand van het bestaan, dat ťťn enkele rekening extra hen in een financiŽle afgrond doet belanden. Hoe plezierig zou het zijn om genoeg spaargeld te hebben om die ene onvoorziene rekening te kunnen betalen. Het is gemakkelijk erover te beschikken als u maar begint om van elk van uw komende salarisoverboekingen een klein bedrag weg te leggen.

Vermijd kopen op afbetaling. Zoals sommigen denken dat het onmogelijk is te sparen, zo zijn weer anderen ervan overtuigd dat zij het niet redden zonder in het krijt te staan. U moet echter zonder schulden zien rond te komen, wilt u ooit financiŽle tevredenheid kennen.

Hoezeer u op het ogenblik ook vastzit aan doorlopende rentebetalingen, u moet toch beginnen daarvan af te komen. Het kan enige tijd duren om u uit hun wurggreep te bevrijden, maar het zal de moeite waard zijn voor uw gemoedsrust. Salomo schreef:

Spreuken 22:7  De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.

Begin vandaag met het opbrengen van de karaktervastheid om te wachten totdat u het geld kunt missen. Het kost veel meer om de rente op geleend geld te betalen, dan het geld in de loop van de tijd op te sparen.

Bij kopen op rekening wordt bijna altijd rente berekend. Wanneer u contanten hebt, spaart u niet alleen kredietkosten uit, maar kunt u soms ook met korting kopen.

Natuurlijk is in bepaalde gevallen kopen op krediet of afbetaling bijna een noodzaak geworden. Het te volgen principe is echter dat kopen op krediet alleen voor noodzakelijke dingen behoort te worden gedaan, zoals voor een auto of een huis. Men moet nooit luxeartikelen op krediet kopen. Laptops, smartphones, televisietoestellen, sportartikelen en hobbymaterialen behoren contant te worden betaald. Het zijn gewoonlijk dit soort artikelen die de mensen bij het kopen op krediet of afbetaling in moeilijkheden brengen. Het lijkt zo gemakkelijk om de extraatjes nu te kopen en de betaling uit te stellen tot een later tijdstip. Val niet in deze strik.

 

 

Hoe dit op te zetten

 

Er zijn veel mensen met een royaal inkomen die uit ervaring weten wat ze maandelijks nodig hebben en kunnen uitgeven. Maar zij die meer uitgeven dan er binnenkomt, behoren een uitgebreide lijst van alle schulden en uitgaven te maken die ze gewoonlijk gedurende een bepaalde periode hebben. Houd rekening met nog uitstaande, lopende en toekomstige verplichtingen – met alles om het gezin voor enige tijd draaiende te houden.

Als de langste periode die tussen de verschillende rekeningen ligt een jaar is, zoals voor een verzekering of voor belastingen, dan behoort uw lijst een jaar te bestrijken. Is de langste periode tussen de rekeningen echter drie maanden, dan behoeft uw lijst slechts drie maanden te omvatten. Om welke periode het ook gaat, schrijf al uw geregelde en ongeregelde uitgaven die u gedurende deze periode krijgt op. Naast de vaste uitgaven voor huur, voedsel, gas, water en stroom, ook het geld dat aan ontspanning wordt besteed.

Pas vervolgens iedere rekening aan aan de periode tussen uw salarisoverboekingen. Een jaarlijkse rekening moet verdeeld worden in 12 delen bij een maandsalaris.

Deze lijst is de kern van de begroting. Als u iedere uitgave erin hebt opgenomen, zal hij u precies vertellen hoe u iedere salarisoverboeking of uitkering moet besteden; elk daarvan zal op dezelfde manier besteed worden. Met andere woorden, telkens wanneer u uw salaris ontvangt, zal deze lijst u precies vertellen hoeveel u opzij moet leggen voor iedere toekomstige uitgave, zodat u precies hebt wat nodig is om de rekeningen te betalen als ze komen.

Door telkens van uw salaris een vast bedrag voor elke rekening te reserveren, verdwijnt de zorg van het begroten. Uw lijst van vaste bedragen vertelt u automatisch hoe u te werk moet gaan. Is deze begroting eenmaal goed opgezet, dan behoeft u er maar af en toe aan te denken. U weet waar u aan toe bent.

Meer nog, door deze begroting vergeet u niets en verspilt u ook geen geld.

De grootste zegen is de vrijheid die deze begroting u verschaft, wanneer u het geld uitgeeft. Als u van elk salaris zorgvuldig en trouw geld opzij gezet hebt om iedere rekening te betalen, bent u in staat het te besteden met de geruststellende zekerheid dat het voor dat doel was bestemd – ook al betreft het ontspanning of bepaalde luxeartikelen. Impulsaankopen en het kopen van hebbedingetjes kunnen alles weer in de war gooien.

Vaak is het voor gezinnen met genoeg geld om zich bepaalde extraatjes te kunnen veroorloven ook nuttig om een begroting op te zetten voor een goed overzicht en een rustig gemoed.

 

 

Wat men moet incalculeren

 

Uw lijst van uitgaven moet volledig zijn. Dit geldt vooral wanneer uw inkomen laag is of wanneer u diep in de schulden zit. Hier volgen enkele punten die, naast voedsel, in alle begrotingen moeten worden verwerkt:

Kleding. Dit is voor veel gezinnen een teer punt. Zij slagen er misschien wel in te krijgen wat zij nodig hebben, maar slechts met financiŽle pijn en moeite. Kleding is een behoefte op lange termijn, en sommigen vergeten dat zij geld nodig hebben om kleren te kopen. Is het zover, dan wordt het een pijnlijke kwestie doordat op diverse posten moet worden beknibbeld. Waarom niet van ieder salaris gewoon iets opzij gelegd? U behoeft dit niet onmiddellijk uit te geven, maar wanner u het nodig hebt, is het er. Om goed gekleed te gaan is geen dure merkkleding nodig.

Ontspanning. Veel gezinnen hebben het idee dat zij zich geen geld voor ontspanning kunnen veroorloven. Zij beschouwen het als een overbodige luxe. Maar ontspanning is nodig voor een evenwichtig gezinsleven. Veel mensen zouden intens genieten van het plezier dat men kan hebben door eenvoudig van elk salaris een klein bedrag voor ontspanning opzij te leggen. Helaas beschouwen velen de smartphone met alles erop en eraan als hun ontspanning.

Zakgeld. Het schijnt van ondergeschikt belang, maar incidentele zaken kunnen uw begroting meer schaden dan u wellicht verwacht. Het zou u misschien verbazen als u wist hoeveel geld u uitgeeft aan kleine dagelijkse dingen. Pas op voor de begeerte.

Dit onderdeel – zakgeld – van de begroting behoeft niet groot te zijn, maar als u het niet incalculeert, kan dit ene kleine onderdeel al uw andere inspanningen doen mislukken.

 

 

Begin nu

 

Nog een laatste punt dient genoemd te worden, een bescheiden advies ten aanzien van hoe u moet beginnen. Misschien hebt u het gevoel dat u al zover met uw betalingen achter bent, dat u eenvoudig niet aan zo'n begroting kunt beginnen. Maar het is juist voor iemand in zo'n situatie van groot belang. De reden om aan deze begroting te beginnen is juist het overwinnen van het probleem waarvan u nu denkt dat het u weerhoudt!

Zo'n begroting zal niet direct tot resultaat leiden voor iemand die financieel aan de rand van de afgrond staat. Het kan verscheidene maanden of nog langer duren voordat men geheel op schema is. Hoe meer maanden er voorbijgaan, hoe dichter men het punt zal naderen waar men wil komen. En de karaktervastheid die men ondertussen ontwikkelt kan niet in geld worden uitgedrukt.

Het gaat er dus om nu te beginnen. Ook al staan al uw rekeningen al maanden in het rood, dan nog moet u nu onmiddellijk een plan opstellen. Als u niet in staat bent te doen wat u op uw lijst schrijft, dan kunt u op zijn minst de gewoonte ontwikkelen om aan te leren wat u zou moeten doen.

Maar het is een feit dat als u uw ideale begroting direct opstelt ondanks uw problemen, en op realistische wijze alle lopende rekeningen, aflossingen op leningen en hypotheken, toekomstige uitgaven en alle andere noodzakelijke bestedingen daarin betrekt, u verrast zult zijn over hoe vaak u inderdaad een begin kunt maken met het opzijleggen van de bedragen die u op het oog hebt. Al kunt u in de eerste maand slechts de helft van een bepaalde rekening opzijleggen, dan zult u de volgende maand toch een halve maand op die rekening voorliggen. En tenslotte zult u merken dat u de voordelen van uw financiŽle standvastigheid geniet.

 

 

 

 

U WILT DUS

KINDEREN

 

 

Het mooiste waartoe man en vrouw samen kunnen besluiten is gezinsuitbreiding. Het is tevens een grote verantwoordelijkheid. Voor het krijgen van kinderen is weinig deskundigheid nodig. Voor verantwoord ouderschap des te meer. Veel mensen weten niet hoe zij zich als ouder moeten gedragen.

Laten wij het daarom eens hebben over de zware verantwoordelijkheid die het ouderschap met zich meebrengt. Of men nu tot het eerste of tot het vijfde kind besluit, men moet de vreugden en de verantwoordelijkheid kennen die met de komst van een nieuw gezinslid gepaard gaat.

In de wereld van vandaag heerst over het onderwerp gezinsplanning veel verwarring. Door persoonlijke belangen, carriŤres, echtscheidingen, bijgeloof, en ook wel door godsdienstige misvattingen, weten velen niet of en op welke wijze zij het krijgen van kinderen moeten plannen.

 

 

Toen en nu

 

Duizenden jaren lang heeft het gezin geen beperkingen in het gewenste kindertal gekend. Een groot gezin was in feite noodzakelijk, aangezien menselijke arbeid onontbeerlijk was voor verdere ontwikkeling. Pas begin negentiende eeuw was de wereldbevolking tot een miljard mensen uitgegroeid. Daarna is zij explosief gegroeid tot zij nu meer dan zeven miljard bedraagt.

Deze bevolkingsexplosie is gepaard gegaan met toenemende armoede, honger, werkloosheid, misdaad en oorlog. Deze zaken zijn niet door de bevolkingsgroei alleen veroorzaakt, al is het aantal mensen op zich deels verantwoordelijk voor de toestand van de wereld waarin wij leven.

Het lijkt zeker een goed moment om gezinsplanning eens op haar juiste waarde te schatten.

 

 

God plant zijn gezin

 

Het belangrijkste punt van overweging is wellicht het geestelijke aspect. Verbiedt de Bijbel gezinsplanning? Eist God dat een echtpaar zoveel mogelijk kinderen krijgt? Het is van essentieel belang gezinsplanning te bestuderen vanuit het gezichtspunt van God.

De apostel Paulus schreef in EfeziŽrs:

EfeziŽrs 3:14  Om die reden buig ik mijn knieŽn voor de Vader, 15  naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.

God is een gezin. God reproduceert zichzelf. Toen God Adam en Eva schiep, bracht Hij een proces op gang waardoor het goddelijke gezin in de loop der tijd volgens een door Hem opgesteld plan zal worden uitgebreid.

God de Vader heeft evenwel van tevoren besloten zijn kinderen in een door Hem bepaalde volgorde in zijn gezin op te nemen. Jezus Christus moest zijn eerstgeboren Zoon worden.

Colossenzen 1:15  Hij [Christus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.

Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

God heeft duidelijk plannen voor een zeer groot gezin. Belangrijk is echter dŠt Hij plant.

Ook wij behoren dat te doen. De wens om kinderen te nemen moet echter worden afgewogen, niet alleen in het licht van de explosief groeiende wereldbevolking, maar ook in het licht van de mogelijkheden van het gezin om in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen te voorzien.

Zoals God zijn gezin plant, zo moeten ook wij ons gezin plannen. Een jong echtpaar kan bijvoorbeeld besluiten drie of vier jaar met de komst van hun eerste kind te wachten teneinde zich beter voor te bereiden.

Een echtpaar behoort uitsluitend kinderen te plannen als het in staat is ze goed te kunnen verzorgen en op te voeden en voor wie het voldoende tijd en aandacht heeft. Kinderen mogen geen nummer binnen een groep zijn, maar individuele personen die zijn gepland en door beide ouders worden bemind.

 

 

Waarom seks?

 

Als het plannen van het aantal kinderen en de tussenruimte tussen de kinderen in Gods ogen geoorloofd is, waarom heeft God dan de menselijke seksualiteit geschapen? Sommige mensen geloven – meestal op grond van hun religie – dat de seksuele relatie uitsluitend voor de voortplanting is bestemd.

Dat is echter niet het geval. Er ligt een diepgaander en ook belangrijker reden ten grondslag aan Gods besluit om man en vrouw te scheppen.

De apostel Paulus schrijft over de huwelijksrelatie het volgende:

1 CorinthiŽrs 7:2  maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3  De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.

Met andere woorden, Paulus gebiedt de gehuwden hun seksuele verplichtingen jegens elkaar na te komen, niet ter wille van de voortplanting, maar als daad van onbaatzuchtige liefde en zorgzaamheid en om de verleiding van immoraliteit te vermijden.

God schiep in ons het verlangen om voor elkaar te zorgen en elkaars deelgenoot te zijn door middel van o.a. de seksuele relatie binnen het huwelijk. Wederzijdse liefde en aandacht worden bij uitstek in de seksuele relatie tot uitdrukking gebracht.

Het schenden van deze relatie is zo ernstig dat God dit als zonde bestempelt! Twee van de Tien Geboden hebben op dit onderwerp betrekking.

Exodus 20:14  Gij zult niet echtbreken. Vers 17  Gij zult niet begeren . . . uws naasten vrouw . . .

In het huwelijk, en dan ook alleen tussen de echtgenoten, is seks zuiver, rein en gewenst. Seks is in de allereerste plaats bedoeld om de man en vrouw die God in liefde met elkaar heeft verbonden tot elkaar aan te trekken en bijeen te houden.

 

 

Kinderen

 

Uit genegenheid en liefde worden kinderen verwekt. Zij behoren evenwel gewenst, bemind en gepland te zijn. Op deze wijze voegt ook God leden aan zijn Gezin toe.

Het eerste wat men deelt is liefde. Het resultaat van die liefde is dat man en vrouw elkaar toegewijd en toegenegen en elkaars deelgenoot zijn.

Als man en vrouw in dit klimaat van gedeelde liefde ouders willen worden, zullen zij hun kinderen plannen. Zij zullen hun aantal plannen en zich voornemen hun alle liefde en tijd te schenken die menselijkerwijs mogelijk zijn. Dit is de hoogste vorm van liefhebben en delen.

De wereld zou er anders uitzien als dit in werkelijkheid ook zo plaatsvond.

 

 

Verstandige planning

 

Met Gods voorbeeld voor ogen behoren echtparen hun gezin te plannen. Bij de gezinsplanning dient men echter met verscheidene factoren rekening te houden.

Vroeger waren de gezinnen in de regel groot, vooral op het platteland. Terwijl de kinderen opgroeiden werkten zij mee op de boerderij totdat zij het ouderlijk huis verlieten.

De tijden zijn veranderd. De crisis van de jaren dertig maakte het leven veel moeilijker. In die tijd werden veel nieuwe gezinnen kleiner.

Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. Talloze mensen, vooral jonge mannen, verloren het leven. In de jaren vlak na de oorlog ontstond toen de ’geboortegolf’. Sindsdien is de wereldbevolking explosief gegroeid. Het grootste deel van de aarde bestaat uit zee, bergen, woestijn, moeras, bos. De wereldbevolking woont op een relatief klein gebied van de aarde.

Tot de grote zorgen van onze tijd behoren de overbevolking, de te grote concentratie van mensen in de grote steden, voedseltekorten, huisvestingsproblemen en werkgelegenheid.

Sinds 2008 is er weer sprake van een crises in de gehele wereld. In deze tijd lijkt het verstandig de gezinsgrootte te beperken. Een kind op de wereld zetten en in zijn of haar levensonderhoud en onderwijs voorzien is geen kleinigheid. Het is beter dat op de juiste wijze te doen voor een, twee of drie kinderen dan 10 of 12 kinderen te krijgen voor wie men niet naar behoren kan zorgen.

 

 

De geboorte: begin van een nieuw leven

 

Geen enkele ervaring, hoe opwindend ook, is te vergelijken met het wonder van de geboorte van een kind.

De vreugde van een nieuw leven, voortgekomen uit onszelf, is niet in woorden uit te drukken. Zij behoort te worden gedeeld door man en vrouw.

Wanneer een vrouw nieuw leven ter wereld brengt, behoort haar man haar bij te staan. Tijdens de weeŽn die met de bevalling gepaard gaan moeten man en vrouw hun liefde en emoties delen. Er is geen grootser moment dan dat van de geboorte. Nieuw leven ter wereld brengen behoort de grootste van alle gedeelde ervaringen te zijn.

 

 

De opvoeding

 

In onze moderne samenleving bestaan over talloze zaken onjuiste opvattingen. Een daarvan is de gedachte dat de kinderen aan de zorg van de moeder moeten worden overgelaten.

Het mag waar zijn dat de man gewoonlijk de hoofdbron van de economische middelen van het gezin is, niet waar is echter dat alleen de vrouw en moeder voor de kinderen verantwoordelijk is.

Onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat ouderliefde, ouderlijke zorg en ouderlijk contact, zowel van de kant van de vader als van de moeder, voor het welzijn van een kind van essentieel belang zijn.

Psychologen hebben ontdekt wat iedereen allang had behoren te weten: dat persoonlijkheid en temperament van een kind in belangrijke mate worden gevormd tijdens de allereerste levensjaren. Ouders behoren juist in die eerste jaren de meeste tijd en aandacht aan hun kinderen te geven.

En niet alleen de moeder. De vader heeft bij de zorg voor kinderen een even grote verantwoordelijkheid. Wat is er verkeerd aan een vader die luiers verschoont, de baby in slaap wiegt en opblijft wanneer de baby ziek is?

Het hebben van kinderen is inderdaad de hoogste vorm van delen.

 

 

 

 

DE ’GEWONE HUISVROUW’:

DE HOOGSTE ROEPING

 

 

Veel vrouwen die besluiten huisvrouw te worden, worden nogal eens geconfronteerd met de vraag of ze werken. Wanneer ze antwoorden dat ze geen baan buitenshuis hebben, verschijnt bijna altijd een ongelovige blik in de ogen van de vraagsteller en dan volgt de onvermijdelijke vraag: ”Maar wat doe je dan de hele dag?”

Sommige mensen denken blijkbaar dat een huisvrouw de hele dag niets anders doet dan tv-kijken en nauwelijks de moeite neemt zich aan te kleden of het haar uit de krulspelden te halen.

Is dat zo? Heeft een vrouw reden zich beschaamd te voelen als zij ”alleen maar huisvrouw” is?

 

 

Karakter het doel

 

God heeft de vrouw niet bij nader inzien geschapen, als iets dat op het laatste ogenblik nog even gebeuren moest en Hem bijna door het hoofd was geschoten. De schepping van de vrouw was een wezenlijk bestanddeel van Gods plan. De mensheid was niet compleet met de schepping van de man alleen (Gen. 2:18). God formeerde daarom Eva uit Adams rib om zijn volmaakte metgezel te zijn, in geestelijk opzicht volkomen zijn gelijke.

Om het menselijk gezin, als afschaduwing van Gods gezin, te completeren, om het de juiste diepgang te geven en een complete leefomgeving te creŽren, stelde God het gezinsleven in. Man en vrouw. Het huwelijk. Kinderen. Kostwinner en huisvrouw. Zij vormen samen ťťn geheel.

Laten wij nu het volgende eens in aanmerking nemen: Jezus zei dat degenen die overwinnen posities met verantwoordelijkheid – leidinggevende posities – in het komende koninkrijk van God zullen ontvangen. Deze boodschap was niet alleen voor mannen! Hoe kunnen vrouwen dan de juiste eigenschappen voor leiderschap ontwikkelen? Op dezelfde wijze als mannen!

Wat ieder van ons in de allereerste plaats moet doen om uiteindelijk Gods koninkrijk binnen te gaan is heilig, rechtvaardig, goddelijk karakter ontwikkelen. Karakter gaat het fysieke leven te boven, fysieke zaken doen dat niet.

In dit leven kunnen wij belangrijke fysieke vaardigheden ontwikkelen, zoals sneller zwemmen, hoger springen, beter musiceren of mooier zingen dan anderen. Maar betekenen deze fysieke prestaties ook iets in de geestelijke wereld? Zal een atleet die de vaardigheid ontwikkelt om 2,35 m hoog te springen, iets voor hebben bij de opstanding?

Natuurlijk niet. In ieder geval niet omdat hij in dit fysieke leven hoger kon springen dan iemand anders. Het ontwikkelen van de geestelijke eigenschappen om te kunnen regeren is niet afhankelijk van lichamelijke training. Wat naar het geestelijke leven wordt overgeheveld is karakter.

Een atleet kan door uren van zelfdiscipline en training naast fysieke vaardigheden ook een sterk karakter ontwikkelen. Een musicus moet eveneens hard werken en zelfdiscipline betrachten om optimaal te kunnen functioneren. Ons uiterste best doen in elk aspect van het leven maakt deel uit van het proces van karakterontwikkeling. Man en vrouw hebben precies dezelfde kansen wat karakterontwikkeling betreft.

De dagelijkse gebeurtenissen van het leven bieden een voortdurende gelegenheid tot karakterontwikkeling. Van de vroege ochtend tot de late avond nemen wij beslissingen die ons karakter mede bepalen, ongeacht of ze juist of onjuist zijn. Ons uiteindelijke potentieel om dienstbaar te zijn in Gods regering hangt niet alleen af van dit dagelijkse proces van karakterontwikkeling, maar ongetwijfeld ook van onze totale levenservaring. Maar of wij man of vrouw zijn heeft met de positie die wij in Gods koninkrijk zullen krijgen weinig te maken.

Sommigen denken misschien dat de president-directeur van een multinational automatisch een hogere rang in het koninkrijk zal bekleden dan een timmerman. Die gedachte is onjuist. Goddelijk karakter ontwikkelen heeft niets te maken met onze positie, beroep of functie. We moeten onze talenten optimaal gebruiken en volharden. Het prestige van de wereld strookt niet met Gods normen.

1 CorinthiŽrs 1:25  Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 26  Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 27  Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 28  en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, 29  opdat geen vlees zou roemen voor God.

De zogenaamde topmanagers, van wie velen een welkomstbonus, een aanblijfbonus, een overnamebonus  en een vertrekbonus (ook bij ontslag na slechte prestaties) ontvangen, zijn verantwoordelijk voor de crisis. De meeste mensen in de maatschappelijke bovenlaag zijn ver verwijderd van oprechte goddelijke liefde. Anderzijds kan de timmerman misschien juist wel liefde, zelfbeheersing en eerbied voor God hebben ontwikkeld. In tegenstelling tot een president-directeur zou hij dan heel geschikt kunnen zijn voor een regeringsfunctie in het Koninkrijk.

 

 

Het stereotiepe beeld van de huisvrouw

 

De samenleving onderschat de taak van de huisvrouw. Daarentegen wordt de chique, moderne zakenvrouw door de samenleving tot een idool verheven.

Niemand heeft ooit beweerd dat het dweilen van vloeren plezierig is en het schoonmaken van de w.c. een geweldige uitdaging. Menige moeder, echtgenote en huisvrouw die zich uitsluitend aan de zorg voor het gezin wijdt, vraagt zich misschien af wat haar dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen hebben met het Koninkrijk van God.

Een doelmatige huishouding heeft echter evenveel te maken met leren regeren als iedere andere leidinggevende functie. Het doen functioneren van een huishouding is in velerlei opzicht te vergelijken met het leiden van een bedrijf. Laten wij eens kijken naar de overeenkomsten.

 

 

De leidinggevende rol van de huisvrouw

 

Het woord ’leidinggevend’ roept allerlei associaties op. Het woord suggereert succes, hoge gebouwen, directiekamers, financiŽle welstand. Wij stellen ons topmanagers voor die in exclusieve buitenwijken wonen en in het nieuwste type auto rijden van een grotere en duurdere soort dan wij ons doorgaans kunnen permitteren. Wij zien hen beslissingen nemen, telefoneren, belangrijke vergaderingen bijwonen en lunchen in de beste restaurants.

Wij dichten hun vele kwaliteiten toe en denken dat zij veel belangrijker en veel geschikter zijn dan wij om in de wereld van morgen te regeren en zeker veel geschikter dan een ”gewone huisvrouw”. Maar zijn hun taken werkelijk zo verschillend? Wat doen leidinggevende functionarissen in het algemeen?

Een van hun taken is het opstellen van een tijdschema. Effectieve managers zien toe op de gehele onderneming en zorgen dat het bedrijf zich aan de afgesproken levertijden en leveringsvoorwaarden houdt.

Leidinggevende mensen nemen dagelijks talrijke beslissingen en deze behoren de beste en de meest wijze te zijn.

Leidinggevende functionarissen besteden veel tijd aan het oplossen van problemen. In ieder bedrijf kan iets mislopen. Er kunnen problemen ontstaan over geld, personeelsleden, materiaal en tal van andere zaken.

Een bedrijfsleider draagt de verantwoordelijkheid zowel voor het moreel van de werknemers als voor hun opleiding en veiligheid.

En iemand die leiding geeft moet taken kunnen delegeren. Niemand kan immers alles alleen doen. Een effectieve leider weet diverse taken te delegeren aan personen die daarvoor geschikt zijn.

Dit zijn maar enkele facetten van het zakelijk leiderschap. In hoeverre houden deze verband met de taak van een huisvrouw?

Lees Spreuken 31:10-31.

Spreuken 31:10  Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. 11  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. 13  Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. 14  Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. 15  Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. 16  Zint zij op een akker, dan verwerft zij die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard. 17  Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. 18  Zij bemerkt, dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit. 19  Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. 20  Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige. 21  Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. 22  Zij maakt voor zich tapijten; van fijn linnen en rood purper is haar gewaad. 23  Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. 24  Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels. 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. 26  Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. 27  Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. 28  Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar: 29  Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle! 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. 31  Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Deze verzen beschrijven een ideale leidinggevende functionaris, iemand die een tijdschema opstelt, beslissingen neemt, problemen oplost, verantwoordelijkheid voor anderen draagt, werkzaamheden delegeert, en in dit alles zeer succesvol is. Wie is deze persoon? Een huisvrouw!

De schrijver heeft vermoedelijk een of meer vrouwen gekend die als model voor zijn beschrijving hebben gediend.

De goede huisvrouw beschouwt het zo goed mogelijk besturen van haar huishouding als haar beroep; dit houdt veel meer in dan het vertekende beeld dat de huidige samenleving van de huisvrouw heeft. ”Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!” (Vers 31.) Haar voorbeeld was zo positief dat het in de Bijbel ten behoeve van het nageslacht werd opgetekend.

Een effectieve huisvrouw weet alle hulpmiddelen van een effectieve bedrijfsvoering te benutten. Met haar verantwoordelijkheden in het gezin ontwikkelt zij eigenschappen die nodig zijn om in de wereld van morgen steden te besturen.

Lukas 19:15  En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 16  En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 18  De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19  Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden.

Wanneer we de taak van een huisvrouw, echtgenote en moeder goed begrijpen, kunnen we ons zelfs afvragen of het niet juist een van de voornaamste mogelijkheden is om bepaalde belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Hebt u als man er weleens bij stilgestaan hoeveel een huisvrouw te doen heeft? Een goed lopende huishouding vereist een zelfde soort bekwaamheid als die van een president-directeur. Bovendien wordt van de huisvrouw die moeder is grotere verantwoordelijkheden vereist. Diezelfde bekwaamheid zal nodig zijn om in Gods koninkrijk steden te besturen.

 

 

Taak van de huisvrouw

 

Een huisvrouw moet een groot aantal beslissingen nemen en allerlei problemen oplossen. Misschien kampt uw gezin met de kosten van het levensonderhoud. In de regel is de huisvrouw verantwoordelijk voor het levensmiddelenbudget.

Om het gezin van goed voedsel te voorzien is zij prijsbewust en alert op gezonde producten en koopt daarom vaak in verschillende winkels.

Zij moet hiervoor efficiency-deskundige zijn en bijvoorbeeld rekening houden met eventuele benzinekosten en de tijd die het boodschappen doen in beslag neemt. Daarbij moeten knopen worden doorgehakt. Is de huisvrouw als leidinggevende werkelijk efficiŽnt, dan zal zij zorgen dat de boodschappen zo voordelig mogelijk worden verkregen en zal zij daarnaast ook andere zaken regelen.

Dan is er het delegeren. Menige gekwelde huisvrouw houdt zich bezig met de orde en netheid van de kinderen. Zij ruimt steeds alle rommel van de kinderen op en houdt hun kamers ordelijk. Zij krijgt het maar niet voor elkaar deze karweitjes aan de kinderen op te dragen.

De moeder die alles alleen doet maakt niet alleen het leven voor zichzelf moeilijk, zij doet tevens haar kinderen tekort. Een van de belangrijkste taken van het ouderschap is de kinderen leren werken.

Delegeren! Dat betekent de kinderen leren wat in een huishouding gebeuren moet, koken, bepaalde dingen repareren, boodschappen doen. Een moeder is dus tevens onderwijzeres.

 

 

De huisvrouw naar waarde geschat

 

De vrouw die besluit huisvrouw te worden kiest het meest verheven beroep. Geen directeur, bankier, artiest of sportheld heeft een beroep dat daarboven uitstijgt. Het is tijd dat wij dit inzien.

Het huishouden bereidt de huisvrouw voor op verantwoordelijkheden in het koninkrijk van God evenzeer als dit met andere beroepen het geval is. God heeft geen elitair stelsel van ’goede’ en ’minder goede’ banen ingesteld. God kijkt niet neer op een conciŽrge, landarbeider, boer of huisvrouw terwijl Hij ondertussen de voorkeur geeft aan artsen, juristen of professoren.

Klassesystemen – hiŽrarchieŽn van respect – zijn door de mensen ingesteld. Sommige beroepen lijken eervoller en brengen in ieder geval een hogere financiŽle beloning met zich mee. In het koninkrijk van God zal geen enkel beroep meer sociale status hebben dan enig ander. Zuiverheid en eerlijkheid betekenen alles in het Koninkrijk, terwijl de graaicultuur dan uitgebannen zal zijn. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat sommige mensen in dit leven harder werken en geestelijk sterker worden dan anderen; degenen voor wie dit geldt zullen een hogere beloning ontvangen. Het ontwikkelen van karakter heeft echter weinig te maken met het beroep dat men in dit leven uitoefent.

Deels door de moderne feministische beweging is de rol van de huisvrouw verwezen naar vrijwel de laagste sport van de ladder van respect. Vrouwen krijgen daardoor het gevoel dat zij, als zij niet meedoen aan de race naar topfuncties in de zakenwereld, hun potentieel niet verwerkelijken en weinig waard zijn.

Er is echter voor een vrouw geen hogere roeping dan dat van huisvrouw, echtgenote en moeder. Geen hogere roeping!

Deze uitspraak is niet populair, maar het blijft de waarheid. Anderzijds geldt dat de man zijn vrouw niet moet proberen te onderwerpen en te onderdrukken. De Bijbel is duidelijk over de rol van man en vrouw. Beiden zijn gemaakt naar Gods beeld en elkaars gelijken (Gen. 1:27); in het huwelijk heeft elk zijn eigen verantwoordelijkheden (Ef. 5:21-33). Een man moet zijn vrouw liefhebben zoals Christus zijn Gemeente (vers 25) en dat houdt tevens in dat hij zijn vrouw moet waarderen en met het verschuldigde respect behandelen.

Veel vrouwen met een academische opleiding en grote capaciteiten, die, nadat zij getrouwd zijn, al hun talenten en inspanningen richten op de functie van huisvrouw, echtgenote en moeder, blijken dan al hun tijd nodig te hebben om deze veelzijdige rol naar behoren te vervullen. Daarbij brengen zij de vaardigheden tot ontwikkeling die hen in alle opzichten geschikt maken voor hun toekomstige positie in het koninkrijk van God, indien zij blijven groeien en overwinnen en het voorrecht genieten bij de terugkeer van Christus in Gods gezin te worden geboren.

Karakter is de eigenschap die van dit fysieke leven wordt overgebracht naar het koninkrijk van God. God zal niemand behouden die zich niet door Hem wil laten regeren. De karaktertest in dit leven is de ontwikkeling van geloof en gehoorzaamheid. Ieder beroep sluit de training in die noodzakelijk is om iemand voor te bereiden op zijn of haar geestelijke taak in de wereld van morgen. Aan degenen die dan veranderd zijn in onsterfelijke wezens zal onbeperkte macht worden gegeven.

Ook de huisvrouw traint zichzelf in het ontwikkelen van karakter. Bestuursfuncties in de wereld van morgen worden niet toegekend op grond van hoeveel geld wij bezitten of hoeveel ondergeschikten in onze huidige functie aan ons gezag zijn toevertrouwd, maar op grond van wat wij overwinnen en hoe goed wij omgaan met wat op onze weg komt.

God geeft in zijn oneindige wijsheid aan alle mensen die Hij roept de middelen en de gelegenheid om in dit leven karakter te ontwikkelen.

Man en vrouw zijn termen die op dit fysieke leven betrekking hebben. In het koninkrijk zullen wij geestelijke wezens zijn zonder geslacht. Er wordt dus niet getrouwd (Math. 22:30). Wanneer wij uit de dood opstaan en van sterfelijk in onsterfelijk veranderd worden, zullen wij allen met Christus dienstbaar zijn en tezamen met Hem duizend jaar lang regeren en daarna onze eeuwige bestemming bereiken.

Man en vrouw besturen gezamenlijk hun huis. Dat huis zijn ze zelf, hun kinderen en de organisatie. Het is een type van het huis van God. God vergelijkt zijn Gezin niet met een nv. Een nv – de naam ’naamloze vennootschap’ zegt het al – is onpersoonlijk. In tegenstelling tot de eigenaren van ouderwetse familiebedrijven tonen de managers van nv's vaak weinig betrokkenheid. Er is nogal eens sprake van een cultuur die gekenmerkt wordt door onbeschaamde zelfverrijking. Het zijn ook geen echte leiders, ze staan op de loonlijst als personeelslid. Meestal zijn ze niet persoonlijk aansprakelijk en die status past niet bij leiderschap. In het huis van God is de Vader een oprecht en verantwoordelijk leider. Dat huis is onze spiegel voor ons gezin.

1 Petrus 2:5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis . . .

1 TimotheŁs 3:15  Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.

De man en de vrouw hebben in hun huwelijk beide de hoofdrol in hun huis dat eveneens een pijler en fundament der waarheid dient te zijn. De Gemeente van God wordt in de Bijbel aangeduid als de Vrouw van Christus, waarmee de belangrijke taak van de vrouw wordt getoond in ons fysieke leven.

 

 

 

 

DE ECHTGENOOT

VAN SPREUKEN 31

 

 

Welke man zou zich niet de fantastische vrouw toewensen die in hoofdstuk 31 van het bijbelboek Spreuken wordt beschreven? Maar wat voor man verdient een dergelijke vrouw?

Zij kan heel veel, maar is toch onderdanig aan haar man. Zij is zeer intelligent, maar toch eenvoudig.

Mannen die Spreuken 31 lezen, vragen zich mijmerend af of een dergelijke vrouw wel ooit heeft geleefd.

Maar laten we eens stilstaan bij de vraag wat voor man zo'n vrouw verdient. Mannen fantaseren misschien over hoe schitterend het zou zijn als zij waren getrouwd met een vrouw van een dergelijk kaliber. Maar gaan zij ook na of zij haar wel waardig zouden zijn?

Zou bijvoorbeeld een dominerend, zelfingenomen type deze vrouw verdienen? Of juist een schuchtere, besluiteloze bangerik? Welke man zou in staat zijn de begaafde vrouw van Spreuken 31 op de juiste wijze te leiden?

Het heeft geen zin ons af te vragen waar deze fantastische vrouw is te vinden. Laten wij ons daarom bezighouden met de vraag hoe wij, als man, een echtgenoot kunnen worden in de zin van Spreuken 31.

Als er meer mannen van het type van Spreuken 31 zouden zijn, zouden er ook meer vrouwen van het type van Spreuken 31 zijn!

Welk soort echtgenoot zou nodig zijn om deze vrouw te leiden, lief te hebben, te verzorgen en te beschermen?

De vrouw van Spreuken 31 is bekwaam, gaat met vertrouwen te werk, zij wordt gehoord en gezien, gerespecteerd en gewaardeerd. Zij weet zich te voegen in de samenleving en kan goed met anderen omgaan.

Een man die met een dergelijke vrouw is getrouwd verbergt haar niet in een tent.

Laten wij eens een nieuwe blik werpen op Spreuken 31, ditmaal om te zien welk soort man de vrouw van Spreuken 31 leidt en verzorgt.

 

 

Een succesvolle man

 

Wie de vrouw van Spreuken 31 ook was, zij heeft het mooiste voorbeeld gegeven dat door een vrouw kan worden nagestreefd.

Salomo, de auteur van het merendeel van de Spreuken, had echter niet een vrouw als deze. Of zich onder zijn vele vrouwen en bijvrouwen zo'n liefdevolle en wijze vrouw bevond, valt te betwijfelen. Salomo kende waarschijnlijk geen van zijn vrouwen goed genoeg om een dergelijk complimenteus hoofdstuk over haar te schrijven. De vrouw van Spreuken 31 blijft, evenals haar man, in de anonimiteit begraven. Wij weten eenvoudig niet wie zij waren.

Niettemin lijkt deze vrouw vrijwel volmaakt. En de man? Er is misschien weinig aandacht aan hem besteed, maar hij moet zelf ook een bekwaam, onzelfzuchtig en wijs iemand zijn geweest.

Tussen de regels van de verzen van Spreuken 31 door lezend zien wij een man die zijn gezin een meer dan gemiddelde levensstandaard wist te bieden. In vers 23 lezen wij: ”Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands.” De echtgenoot van Spreuken 31 werd in de gemeenschap gerespecteerd. Hij genoot gezag bij de bestuurders van de stad op grond van zijn wijsheid en bekwaamheid. Hij verdiende het respect zowel van zijn gelijken als van zijn vrouw en kinderen.

Het gezin had ook een zekere mate van financiŽle welstand bereikt. Let op vers 15: ”Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel.” De vrouw die in dit vers beschreven wordt was vol ijver en toewijding; zij stond eerder op dan de rest van het gezin om voorbereidselen te helpen treffen voor de dag.

Is het u ook opgevallen dat deze huishouding bovendien over fulltime, betaald personeel beschikte? Er is immers sprake van ”haar dienstmaagden”. De welstand van het gezin maakte extra personeel mogelijk en dit op zijn beurt maakte het de vrouw mogelijk haar potentieel optimaal te verwerkelijken.

De echtgenoot van Spreuken 31 weet dus zorg te dragen voor een leefomgeving waarin zijn vrouw zich volledig kan ontplooien.

 

 

Een dienstvaardig karakter

 

Spreuken 31 toont ons een ijverige vrouw die in de behoeften van haar gezin voorziet. Zij staat vroeg op en maakt alles gereed om het begin van de dag voor iedereen, met inbegrip van het inwonende personeel waar haar man voor heeft gezorgd, aangenaam te maken.

De financiŽle welstand is deze vrouw niet naar het hoofd gestegen. Zij is niet lui geworden door het loutere feit dat er dienstmeisjes zijn. Zij voelt zich verantwoordelijk voor iedereen in het huishouden, met inbegrip van het betaalde personeel.

Een deel van haar taak bestaat uit het vaststellen van taken en projecten die in de loop van de dag door het personeel dienen te worden uitgevoerd. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van het huishouden.

Er is nog een tweede toespeling op de financiŽle stabiliteit van het gezin, in vers 21: ”Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed.” Andere vertalingen: dubbele of warme kleren. Dit gezin hoeft niet bang te zijn voor de winter. De vrouw van Spreuken 31 koopt kwaliteitskleding of maakt die zelf.

In dit gehele hoofdstuk komt het dienstvaardige karakter van deze vrouw naar voren. Let op vers 20: ”Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige.”

Zij streeft naar perfectie. Haar gezin wordt voorzien van kleding en voedsel van de beste kwaliteit. Zij zorgt ervoor dat ze haar beschikbare tijd goed gebruikt zonder talloze uren verloren te laten gaan. Een groot deel van haar tijd besteedt zij aan dienstverlening.

Zij en haar man hebben hun potentieel ontwikkeld om naast de zorg voor de behoeften van het eigen gezin ook hulpvaardigheid en dienstbaarheid aan anderen te betonen.

 

 

Wederzijds vertrouwen en respect

 

De meest essentiŽle elementen van een succesvol huwelijk zijn vertrouwen en respect. De echtgenoot van Spreuken 31 vertrouwt zijn vrouw volkomen.

Hoeveel vrouwen ontvangen tegenwoordig het respect en het vertrouwen dat zij verdienen? Hebzucht, jaloezie, wantrouwen en talloze verkeerde emoties beheersen menig huwelijk.

Hoe staat de echtgenoot van Spreuken 31 in dit opzicht tegenover zijn vrouw? Dit lezen we in vers 11 en 12: ”Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.”

Vertrouwen en respect zijn een weg met tweerichtingsverkeer. Het gedrag van de vrouw moet stellig het vertrouwen waard zijn, maar de echtgenoot moet haar dit vertrouwen schenken.

En hoe staat het met een woord van lof nu en dan?

Een van de Spreuken verklaart: ”Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen” (Spr. 25:11).

De waardering voor de vrouw van Spreuken 31 wordt daadwerkelijk geuit: ”Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar” (vers 28). En u, mannen, wanneer hebt u uw vrouw voor het laatst gecomplimenteerd voor een goed bereid maal? Of een schoon en opgeruimd huis? Of voor de extra tijd die zij heeft besteed aan het helpen van een zieke buurvrouw?

Helaas blijven goede daden en ijverig werk meestal onopgemerkt – en zonder complimenten.

Wenst u een vrouw als die van Spreuken 31? Zorg er dan allereerst voor een echtgenoot te worden zoals die van Spreuken 31!

Vertrouwen, respect en lof ten aanzien van uw vrouw zijn de belangrijke eigenschappen die de echtgenoot van Spreuken 31 kenmerken.

 

 

 

 

ALS DE ANDER

NIET WIL . . .

 

 

Hebt u er ooit over gedacht uw partner te verlaten, omdat hij of zij weigert zijn of haar verantwoordelijkheden na te komen? Wat moet iemand doen wanneer de ander niet wil? Het antwoord is eenvoudig en doeltreffend: u doet uw aandeel, ook wanneer uw partner niet wil.

 

 

Waarom scheiden?

 

Scheiden verwoest levens. Het treft en verscheurt een gezin diep in de kern. Als mensen tot hun nek in de pijn en ellende van een ongelukkig huwelijk zitten, is het logisch dat zij soms denken er beter mee te kunnen ophouden. Dit lijkt misschien een snelle en eenvoudige uitweg uit de problemen, maar het is het begin van een hele serie nieuwe problemen.

Drie generaties geleden was echtscheiding nog een schande. Echtparen bleven bij elkaar en verdroegen de pijn en moeilijkheden van een slecht huwelijk. In goede en kwade tijden probeerden zij om het bij elkaar uit te houden, samen hun kinderen op te voeden en ondanks alle verdriet en tranen te blijven hopen op een huwelijk dat door de gouden jaren heen zou standhouden tot in hun levensavond. Vaak lukte het niet. Dat had zijn redenen.

Tegenwoordig hebben de mensen weinig weerstand tegen pijn en lijden in een huwelijk. Er wordt al snel met echtscheiding gedreigd. Onze samenleving heeft van echtscheiding een gemakkelijke keus gemaakt, een parachutesprong uit de huwelijksproblemen.

Maar is een scheiding wel zo'n parachutesprong?

 

 

Denk aan de kinderen

 

Het is heel jammer dat de volwassenen vaak geen rekening houden met de kinderen. De kinderen van een gescheiden paar moeten veel pijn doormaken: emotionele, geestelijke en zelfs lichamelijke pijn.

Ouders vormen de hele wereld van hun kind. Als zij uit elkaar gaan, valt de wereld van het kind uit elkaar. Zij verbreken de emotionele veiligheid van het kind. Het voelt zich verloren, angstig en is bang voor de toekomst. Het wordt in zijn trouw aan de ouders verscheurd tussen de twee ouders, die ieder denken dat zij heel veel van het kind houden.

U hoort te denken aan het verdriet dat u uw kinderen aandoet wanneer u bezig bent te ontsnappen uit het ’verdriet’ dat u in uw huwelijk voelt. Is uw geluk belangrijker dan dat van de kinderen? Tenslotte hebben zij er niet voor gezorgd dat u trouwde, zij hebben er evenmin om gevraagd te worden geboren. Maar nu vragen zij u wel te zorgen voor een compleet gezin om in op te groeien. En u heeft nog steeds de macht om hun dat complete gezin, dat zij willen en nodig hebben, te geven.

De psychologen prediken: kom voor je zelf op! Denk aan je zelf!

De kinderen zijn half van u en half van uw partner. Beter gezegd: ze zijn van u samen en zij hebben u beide nodig om hun mogelijkheden ten volle te kunnen ontplooien. Uit elkaar gevallen gezinnen produceren uit elkaar gevallen kinderen. Na de scheiding kunt u hun niet geven wat zij nodig hebben – u kunt niet tegelijk vader en moeder zijn.

Nu denkt u misschien: het is voor mijn kinderen beter om in vrede met mij of met mijn ’ex’ te leven dan in oorlog met ons tweeŽn. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, behalve wanneer er werkelijk sprake is van kindermishandeling, het beter maken in een gezin met onenigheid dan in een eenoudergezin. Minder dan tien procent van de kinderen vindt dat hun leven na de scheiding van hun ouders is verbeterd. Doorgaans zijn zij feitelijk slechter af.

Misschien heeft u geen kinderen met wie u rekening moet houden. Wordt u dan gelukkiger door een scheiding? Waarschijnlijk niet. Waarom niet? Omdat u zelf misschien de helft van het probleem bent en u kunt u niet van uzelf laten scheiden! U blijft met uzelf achter.

Een echtscheiding kan een zware en langdurige tol eisen. Mensen die scheiden hebben vaker last van psychische stoornissen en kwalen dan degenen die de moeilijkheden in hun huwelijk verduren. Maar waarom zou u de moeilijkheden verduren als er een betere oplossing is?

 

 

Waarom u moet blijven

 

Om een huwelijk te sluiten zijn twee mensen nodig, maar er is er slechts ťťn nodig om een huwelijk te redden! Als u blijft is de kans groot dat u uw huwelijk kunt redden, wat de ander ook doet of laat.

Laten we eens naar de huwelijksadviezen van de apostel Paulus luisteren.

1 CorinthiŽrs 7:12  . . . heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

Ook de kinderen, zegt Paulus in vers 14, hebben er baat bij wanneer een van de echtgenoten tracht op de juiste wijze te leven, ook al ziet de ander het belang er niet van in.

De partner die tracht goed te leven heeft een bijzondere invloed op de ander. Hoe? Door een positieve manier van doen. Als u in uw huwelijk het juiste doet, heeft dat een positief effect op uw partner. Voor God is het mogelijk uw voorbeeld te gebruiken om de ander en uw huwelijk ten goede te keren. Maar als u weggaat is er geen hoop!

Blijf dus, en laat de kracht van uw voorbeeld uw huwelijk ten goede keren.

1 Petrus 3:1  . . . opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen [of mannen] zonder woorden gewonnen worden, 2  doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken.

De zure citroen van uw huwelijk kunt u veranderen in de heerlijkste limonade die u ooit hebt geproefd. Hoe gefrustreerd en wanhopig u zich op het ogenblik ook voelt, met hulp van God kan uw huwelijk gelukkiger worden dan u ooit voor mogelijk had gehouden.

 

 

Wees toegewijd

 

Toewijding is de basis van een geslaagd huwelijk. Als de ander niet zo is toegewijd als u, dan is juist uw attentie en zorgzaamheid nodig om u door de moeilijke tijden te helpen. Tijden waarin alles door de ander verkeerd wordt opgevat, terwijl u met hart en ziel probeert het de ander naar de zin te maken.

Vraag God u te helpen toegewijd te zijn. Hij zal u de kracht geven om door te gaan als de ander niet wil. Ga naar God, spreek met Hem, en zeg Hem dat u niet weg wilt gaan, dat u voor uw huwelijk zult werken tot het gelukt is.

Deze toewijding zal u motiveren en zorgen voor een positieve gemoedsgesteldheid. U weet waar u naartoe wilt en u heeft het vertrouwen dat voortkomt uit de wetenschap dat God vůůr u is. En: ”Als God vůůr ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31.)

De volgende stap is dat u de realiteit van het huwelijk onder ogen ziet. Laat de sprookjes voor wat ze zijn. Wij horen thuis in de realiteit waar mensen door hard werken en volharding een huwelijk opbouwen dat standhoudt. Wees realistisch.

Het huwelijk is niet alleen rozengeur en maneschijn. In een huwelijk zijn er hoogtepunten en tegenslagen; en door de tegenslagen te overwinnen groeien wij en worden wij wijzer. Dan is voor velen het huwelijk een heerlijk en goddelijk bondgenootschap.

Beschouw het huwelijk als een hoger onderwijsinstituut waarvan God de oprichter en rector is. Toen Hij het eerste paar tot zijn opleiding toeliet, gaf Hij man en vrouw de opgave om volkomen eenheid te bereiken door van elkaar te leren en hard te werken (Gen. 2:24: ”zij zullen tot ťťn vlees zijn”). Door het leerproces van het huwelijk ontwikkelen wij karakter.

Het doel van Gods huwelijksopleidingsinstituut is de mens, man en vrouw, de universele les van eenheid door onzelfzuchtigheid te leren.

Liefde is het geheim van het ware geluk en binnen het huwelijk is dit geheim optimaal te ontdekken. Hoe meer u ontdekt over deze hoogste les van geven – zeker, ook als het lastig is omdat de ander niet wil – hoe meer u groeit en hoe gelukkiger u wordt.

 

 

Geluk is . . .

 

Uw geluk is niet alleen afhankelijk van wat uw partner of iemand anders doet of laat. Het hangt af van wat u doet. Liefde is geven en geven (wat u zelf doet) brengt geluk voort. Jezus Christus zei: ”Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:35). Zorg daarom voor uw geluk door liefde te geven in plaats van liefde te willen krijgen en dan ongelukkig te worden als de ander u die liefde niet geeft. Wanneer u geeft, heeft u uw eigen geluk in handen – u kunt zo gelukkig worden als de mate waarin u bereid bent te geven. Niet proberen: doen! Het werkt!

Geluk schuilt in het vervullen van uw rol. Mannen, u bent geschapen om aan het hoofd van het gezin te staan als kostwinner, beschermer, voornaamste dienaar en liefhebbende echtgenoot. Deze verantwoordelijkheden vormen uw bestemming. Daarom zei de apostel Paulus: ”Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft” (Ef. 5:25).

Als u liefheeft wordt u gelukkig. Uw vrouw stelt misschien niet eens prijs op uw liefhebbend leiderschap, maar u bent dan toch gelukkig omdat u doet waarvoor God u heeft geschapen. U bent gemaakt om in liefde een vrouw te leiden en als u dit doet op Gods manier van geven en met het oog op haar belang, dan zult u voldoening hebben en gelukkig zijn.

Vrouwen, God heeft u bestemd voor een rol die geluk brengt. Toen God de vrouw schiep zei Hij: ”Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past” (Gen. 2:18). God heeft uw geest zo gevormd dat u ontvankelijk bent voor uw man, dat u zich aan hem kunt onderwerpen (Ef. 5:22).

Nu is dat niet gemakkelijk, vooral niet als uw man geen liefhebbende leider is. Maar de kracht van Gods weg is dat uw geluk afhangt van wat u doet. Als u uw rol in liefde voor uw man vervult, door hem te helpen, door voor hem open te staan, door uzelf te geven en u te onderwerpen, dan maakt u uzelf heel gelukkig.

 

 

Aanvaard elkaar

 

U kunt uzelf moedeloos en ongelukkig maken. Hoe? Door te proberen uw partner naar uw eigen beeld te veranderen, iets wat onmogelijk is!

Lang geleden (al voordat u getrouwd was) had u bepaalde ideeŽn over hoe uw partner zou moeten zijn. Als hij of zij niet zo was, had u hem of haar niet moeten trouwen. Misschien verwacht u nog steeds dat de ander op zekere dag uw dromen zal vervullen. Vergeet het maar! Dat gebeurt zeker niet. Onrealistische verwachtingen brengen in een huwelijk niets dan frustraties.

Te verwachten dat uw partner net zo is als u wilt, is zelfzuchtig, en zelfzucht maakt ongelukkig. En bent u wel precies zoals de ander had gedroomd. Laat deze onnodige druk op uw partner of uzelf dus varen. U kunt beide nog veel idealer worden voor elkaar dan u ooit heeft gedroomd.

Aanvaard uw partner zoals hij of zij is, goede en minder goede eigenschappen door elkaar. Hoe dat kan?

Aanvaard de ander door vooral op de goede dingen te letten. Iedereen heeft goede kanten. U zag die goede kanten voordat u trouwde. Maar ze zijn er nog steeds. U hoeft alleen uw ogen maar verder te openen en u ziet ze.

Geef de ander daadwerkelijk de eer voor zijn of haar goede kanten. Haal uw partner naar voren in de ogen van anderen zodat hij of zij ook in uw eigen achting stijgt. Dit is bevestiging van het goede, waardoor zowel uw partner als u zich beter voelt.

 

 

Kwaad met goed vergelden

 

Wat kunt u nu doen wanneer uw partner u onrecht doet? Valt er iets aan te doen wanneer u de neiging krijgt om ”terug te vechten”? U moet iets ondernemen omdat u anders ontploft. Gedraagt uw partner zich zelfs vijandig? Wat doet u dan?

Doe wat Jezus Christus voorschreef: ”Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen” (Matth. 5:44). Deze houding verricht wonderen als u werkelijk uit liefde zo handelt. Wat voor wonderen?

Allereerst helpt u uzelf om de spanningen en stress kwijt te raken. In menselijke relaties is liefde het beste ontspannende middel. Iets goeds tegenover iets kwaads stellen zet uw negatieve energie om in positieve. U voelt zich dan goed ondanks de slechte behandeling die u misschien krijgt.

Kwaad met goed vergelden betekent een injectie krijgen met gelukmedicijn, die de huwelijkse depressies kan verdrijven. U heeft dan geen kalmerende middelen nodig.

Als de ander u met harde woorden aanvalt, gooi dan olie op de golven door aangename dingen te zeggen. Laten we daar meteen aan toevoegen dat het ook belangrijk is die dingen op het juiste moment te zeggen. Het goede doen betekent soms niets zeggen als de ander boos is. In sommige gevallen is het het beste om hem of haar de boosheid te laten luchten voordat u een woord zegt. Naderhand, als de zaak wat is afgekoeld, kunt u de dingen zeggen die vrede zullen brengen. Als u dit zo doet zult u verbaasd staan.

Spreuken 15:1  Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Dit wonder is machtig genoeg om zelfs de hele houding van uw partner jegens u te veranderen. Hij of zij is er misschien aan gewend dat u ruzie maakt en terugvecht. Door uw reactie te veranderen, maakt u een begin met het veranderen van de manier van doen van de ander. Door kwaad met goed te vergelden helpt u de ander te beseffen dat er iets is veranderd.

Als u vroeger kwaad tegenover kwaad stelde was het veel moeilijker voor de ander om te zien wat hij of zij zelf verkeerd deed, doordat hij of zij werd verblind door wat u verkeerd deed. Hij of zij voelde hoe hard uw antwoord aankwam, en moest daar dan wel op reageren.

De apostel Petrus had dit verschijnsel voor ogen toen hij schreef: ”Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2). Goed voorbeeld doet goed volgen.

Vergeet ook niet het positieve effect op uw kinderen wanneer u kwaad met goed vergeldt. Door uw goede voorbeeld ontwikkelt u in hen de weg van geven. U doet wat zij later ook zullen moeten doen. U leert hun hoe zij met mensen moeten omgaan – de enige manier die tot werkelijke vrede leidt.

Nu vraagt u zich misschien af: ”Hoe weet ik of dit in mijn huwelijk wel allemaal werkt? Hoe moet het als ik dit allemaal doe en de ander maakt er alleen maar misbruik van tegen mij?”

Dan vergeet u een heel belangrijke Persoon die een unieke manier heeft om u te helpen. God kan de situatie voor u recht trekken. Hij werkt voor u.

Houd in gedachten dat, wat uw partner ook doet of laat, uw geluk afhangt van wat u zelf doet, van hoeveel u geeft. De grondslag ervan is Gods bovennatuurlijke wet van liefde, die door de Almachtige God wordt ondersteund en gegarandeerd. Het werkt!

Misschien vindt u het niet eerlijk dat u het goede moet doen terwijl de ander zich allerlei verkeerde dingen kan veroorloven. Luister naar de apostel Paulus: ”Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7).

Betrek God bij uw streven naar een goed huwelijk met de volgende houding:

Galaten 6:2  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen.

Vraag God daarom om het geduld en de volharding die nodig zijn om door te gaan als de ander niet wil. U bewijst uw hele gezin een dienst. Doe het!

Lees ook onze publicaties ’Huwelijk en Gezin – kent u het doel?’, ’God haat echtscheiding’ en ’Bouw een gelukkig gezin’.

Terug naar de Home Page