Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Maakt

MAKE-UP

een vrouw mooier

of lelijker?

 

 

 

 

Door alle eeuwen heen is Gods Gemeente beproefd. Sommige mensen hebben zich nooit volledig bekeerd, anderen die wel bekeerd waren, omarmden later weer de wereldse opvattingen, terwijl ook valse lieden zich een plaats wisten te verwerven binnen de georganiseerde gemeenschap van Gods volk.

Bij tijd en wijle werden mensen gewaarschuwd, gecorrigeerd of zelfs weggestuurd. In de jaren 70 van de vorige eeuw raakten mensen in de Gemeente van het juiste pad. De levende Christus werkte enige jaren om zijn Gemeente terug op het spoor te zetten! Helaas bleek vijftien jaar later dat sommige mensen de les niet wilden leren en weken wederom af van de juiste weg en namen toen velen mee om uiteindelijk de meerderheid te gaan vormen en de macht over te nemen. Maar hoe raakten de mensen van de levende God van het spoor? Hoe raakte de hele wereld aanvankelijk van het spoor?

Was moeder Eva, de allereerste vrouw – een directe schepping van God – oneerlijk en kwaadaardig? Had zij boosaardige motieven en bedoelingen? Nee, Eva werd misleid! Ongetwijfeld dacht zij dat ze juist handelde. De verboden vrucht was immers „goed om van te eten”, en hij was „een lust voor de ogen”, en, had Satan haar gerustgesteld, zij zou er heus niet dood van gaan, want God wist wel beter: zij was een „onsterfelijke ziel”. En bovendien, had Satan gezegd, de vrucht zou haar verstandelijk op het niveau van God brengen – haar intellectuele ijdelheid werd erdoor geprikkeld. Zij zag er niets verkeerds in. Dus „zij nam van de vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at” (Genesis 3:6).

De kern van deze misstap ligt in de beslissing. God heeft de mens een vrije wil gegeven. Een kostbaar bezit. Niet Satan beslist voor ons en ook God niet. De Schepper geeft wťl de informatie en de voorwaarden, maar ieder mens beslist zelf met zijn vrije wil. Geloven we Satan of geloven we God?

Na Adam en Eva ging de mensheid voort met Satan te geloven en zo werd de gehele mensheid uit het spoor geleid. En Satan houdt zich daar nog steeds mee bezig: De „duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt” (Openbaring 12:9). De apostel Paulus vreesde „dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 CorinthiŽrs 11:3).

Denken we dat diezelfde geslepen Satan nu geen mensen in Gods Gemeente kan misleiden? Van alle mensen op aarde zijn zij juist degenen die hij het meest wenst te misleiden: De rest van de wereld heeft hij al misleid. En vergeet niet dat een misleid mens niet weet dat hij misleid is – anders zou hij niet misleid zijn! Vaststaat ook dat, als wij Gods normen en principes – die tot uiting komen in zijn geboden – goed kennen en beheersen, we niet door de duistere machten misleid kunnen worden. Daarvoor moeten we afstand doen – en van harte – van vele wereldse normen en principes.

Toch heeft Satan al vele jaren onze vrouwen weten te bereiken!

Zij hadden beslist geen kwade motieven, evenmin als Eva. Zij hebben zich toch bekeerd en hebben toch Christus aangenomen en ze zijn toch in de Gemeente gekomen? Kwade motieven of bedoelingen speelden hierbij geen rol. Ook zij „zagen er geen kwaad in”. Zij zouden er voor de wereld „goed uitzien”. Make-up op het gezicht zou „een lust voor de ogen” zijn. En het stond intellectueel om vrijzinnige intellectuelen onder de oudsten in de jaren 70 en 90 na te volgen; die redeneerden dat allerlei kleine details zo geÔnterpreteerd konden worden dat er „niets kwaads” in te zien was. En tenslotte, als wij er geen kwaad in zien, is het dan verkeerd om te doen wat de wereld doet?

Het ging allemaal zo geraffineerd in z'n werk! Dat is de manier waarop Satan werkt. Laten wij nu goed begrijpen wat er werkelijk gebeurde!

In hoeverre komt God tot een vergelijk met de zonde? God had de macht om de zonde door de vingers te zien en direct de zonde te vergeven zonder zijn enige verwekte Zoon te moeten opofferen. Maar God gaf nochtans geen miljoenste millimeter aan de zonde toe. Hij gaf „zijn eniggeboren Zoon . . . opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga” (Johannes 3:16).

Gods Gemeente, de aanstaande Bruid van Christus, zal niet opstijgen om de terugkerende Christus in de lucht te ontmoeten met beschilderde gezichten, geschoren en opnieuw getekende wenkbrauwen, mascara, valse wimpers, oogschaduw en verf rond de ogen en op de nagels van handen en voeten.

Hoe handig heeft Satan, zonder onze achterdocht op te wekken, leidinggevenden weten te beÔnvloeden om in vele opzichten de Gemeente te laten ontsporen.

We moeten onszelf afvragen: ontwikkelen onze wortels van trouw, geloof, principes en normen zich volledig in de grond van Gods akkers of deels in de akkers van de wereld? Worden de wortels van make-up gevoed door het voedsel van God of door het voedsel van de wereld (Satan)? Het door God bepaalde reine en onreine fysieke voedsel kan hier dienen als een symboliek. God heeft ons als Schepper bekend gemaakt welke dieren rein en welke onrein zijn. Eveneens heeft de Schepper bekend gemaakt wat geestelijk rein of onrein voedsel is.

Soms lijkt iets onschuldig.

Spreuken 14:12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Make-up is voor velen een minder belangrijke kwestie in het kader van het onderwijs van God. Kunnen wij vooroordeel, ijdelheid en eigenzinnigheid uit ons verstand bannen en onze ogen voor Gods waarheid openen? Wij, die deel uitmaken van de Gemeente van God, zullen niet, als de wereld, oog in oog met God komen te staan in ’het Oordeel’ na het Millennium. Wij staan nķ tegenover God! Het oordeel is begonnen bij het Huis van God! Wij worden nu geoordeeld.

1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods.

Sommigen in de Gemeente verslappen. Sommigen worden overrompeld door listige misleiding. Ook leidinggevenden hebben in de loop der jaren toegestaan dat deze vrijzinnigheid op steelse wijze Gods kudde binnensloop. Het toepassen van make-up maakt deel uit van een zienswijze die ook zijn uitwerking heeft op veel meer opvattingen. Wereldse opvattingen van leiders en volgelingen binnen de Gemeente hebben in alle tijden mensen teruggebracht in de wereld.

2 Petrus 2:1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3  en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Vers 10  vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren . . . Vers 15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald . . . Vers 18  Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men [iemand die door Satan is overmeesterd is een slaaf van de duivel]. 20  Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus [ze hadden zich bekeerd], toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21  Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

God heeft andere mensen gebruikt om de getrouwen binnen de gemeenschap, het „klein kuddeke” (Lukas 12:32) los te maken van de overspeligen en op zijn weg verder te leiden.

Make-up mag dan ogenschijnlijk wel geen hoofdpunt zijn, het werd desalniettemin door Satan gebruikt om de Gemeente al in de jaren 50, 60 en 70 te laten ontsporen! Het is slechts een van de vele punten die velen van het spoor hebben gebracht. In de jaren 90 gingen werelds christelijke opvattingen domineren en deze verloedering ging weer gepaard met steeds meer make-up gezichten.

Al in de jaren 50 werd het gebruik van make-up aan de orde gesteld. Niet door oudsten, maar door enkele vrouwen die veranderingen aan het gezicht verkeerd vonden.

We moeten leren dat Gods Wet een principe is dat moet worden toegepast. Het gaat hier vůůr alles om een geesteshouding. In de Bijbel staat geen gebod: Gij zult geen make-up gebruiken. Maar onderwerpen als make-up, drugs, roken, immoreel gekleed gaan, moeten we wel in de context van het principe van Gods Wet toe kunnen passen.

Wij mogen niet de vergissing maken om Gods geestelijke Wet toe te passen zoals de wereld de wetten van de mens toepast. De gemiddelde politieagent van tegenwoordig moet talloze wetten kennen, meer dan hij kan onthouden, voor eenvoudige zaken. Steeds weer zegt de politiek: „Daar moet een wet voor komen”. Het beeldt het belachelijke van het rechtssysteem van de mens uit.

In feite wordt Gods geestelijke Wet uitgedrukt door niet meer dan ťťn eenvoudig, zes letters tellend woordje: liefde. Deze wet passen wij toe op de gegeven omstandigheden.

Jezus, bijvoorbeeld, verheerlijkte de Wet en maakte die groot. Op de berg SinaÔ maakte Hij, als JHWH, de grondwet bekend, bestaande uit tien punten – de eerste vier bepalen het principe van liefde jegens God, de laatste zes van liefde jegens de naaste. Deze tien punten vormen een principe voor iedere kwestie die zich zou kunnen voordoen.

Maar wanneer en hoe begon dat wat zonde heet? Dat begon allemaal met de machtige aartsengel, de cherub Lucifer. Hij was „volmaakt” in al zijn wegen vanaf de dag dat God hem geschapen had. Daarna werd er ongerechtigheid (wetteloosheid) in hem gevonden. Zijn hart werd hoogmoedig door ijdelheid wegens zijn schoonheid.

EzechiŽl 28:14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden [elohim], wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden [elohim] verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17  Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.

De wijsheid van zijn verstand werd opgeblazen door ijdelheid. IJdelheid is de wortel van het kwaad. Dit verbrak de liefde in de vorm van gehoorzaamheid en onderwerping aan God. Een geest van wedijver begon zijn gedachten in beslag te nemen.

Jesaja 14:13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen [naar Gods troon], boven de sterren [engelen] Gods mijn troon oprichten.

Zelfverheffing, ijdelheid, jaloezie, afgunst, opstand tegen gezag, wedijver, begeerte om te nemen kreeg zijn geperverteerde verstand in de greep.

Zonde is, geestelijk gezien, zelfgerichtheid, zelfverheffing, begeerte om mooi te zijn, ijdelheid, hebzucht, begeerte om te nemen, het eigen ik te verhogen, jaloezie en afgunst, wedijver, vaak uitmondend in geweld en oorlog, wrok en opstand tegen gezag.

Dit zijn principes van de geestelijke zonde. Dat kan zich ook uiten op het fysieke vlak. Een heel klein aantal vrouwen protesteerde al in de jaren 50 een beetje tegen het gebruik van make-up, maar niemand verliet de Gemeente. De meeste vrouwen waren er gelukkig mee om hun gezicht zo te laten als de Meesterontwerper dat gemaakt had.

Vele jaren later werd deze make-up kwestie een begin van ontsporing, want in het kielzog hiervan volgde nog meer verwatering van Gods waarheid over nog veel meer essentiŽle leerstellingen.

Zoals Satan in het hof van Eden manipuleerde om de hele mensheid te laten ontsporen, zo gebruikte hij in deze jaren de vrouwen om de Gemeente te laten ontsporen. En velen in de hele Gemeente werden misleid.

Het is belangrijk te beseffen dat wij gereed zijn voor de terugkeer van Christus naar de aarde als Koning der koningen, en Heer der heren. De Gemeente zal, als zijn bruid die geestelijk met Hem zal trouwen, opstijgen om Hem in de lucht te ontmoeten als Hij nederdaalt. Vrouwen in de Gemeente moeten niet denken dat Jezus Christus zal zeggen: „Zend een proclamatie uit aan alle vrouwen in de Gemeente om zich voor te bereiden op mijn komst. Zeg hen naar hun toilettafel te gaan, hun gezichten te poederen met een tint, wenkbrauwen te epileren, nieuwe te tekenen, rond de ogen en wimpers te verven of valse aan te brengen, oogschaduw aan te brengen en Mij in de lucht te ontmoeten.”

Nee, Hij zal eerder zeggen: „Was het vuil van uw gezicht: Reinig uw gezicht!”

Vergelijk dit met roken. Er is geen specifieke bijbeltekst „Gij zult niet roken”. Iedereen die zich bekeert behoort te weten dat Gods Wet moet worden toegepast op de gegeven omstandigheden volgens het fundamentele principe ervan. Je stelt jezelf de vraag: „Waarom rook ik?” Om God te behagen? Nee! Omdat andere mensen in Satans wereld het doen? Ja. Drukt het liefde tot God uit? Nee: Liefde tot de naaste? Nee! Voor velen is het hinderlijk. Voor je eigen gezondheid en dat van anderen is het in grote mate schadelijk. Het is een wereldse gewoonte.

1 CorinthiŽrs 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Als we opzettelijk onze gezondheid schade toebrengen, door bijvoorbeeld te roken, zondigen we.

Laten we nu Gods Wet eens toepassen op make-up. Waarom gebruiken vrouwen make-up? Om God te behagen en te verheerlijken? Nee. God is zowel de Meester Ontwerper als de Schepper. De wereld schijnt van mening te zijn dat God het vrouwelijk gezicht niet goed ontworpen heeft, en men tracht God te verbeteren door het op te maken. Is make-up behaaglijk voor God? Zijn Geest zegt ons dat het Hem mishaagt! Om God te verhogen? Nee, veeleer om je zelf te verhogen, wat God verlaagt. Het is louter en alleen ijdelheid. Het wordt gebruikt om het eigen ik te verheerlijken, niet om God te verheerlijken: Het maakt je in ieder geval niet nederig.

Veel vrouwen zeggen dat het een sieraad is en dat zij zich zonder make-up niet helemaal gekleed voelen. God zegt: „Uw sieraad zij niet uitwendig . . . maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Petrus 3:3-4). Laten wij met nederigheid God verhogen.

Gebruiken vrouwen make-up omdat andere vrouwen in de wereld het gebruiken? Een nadrukkelijk ja, evenals velen beginnen met roken omdat anderen het doen. Het is om als de wereld te zijn. Maar met betrekking tot de wereld – haar religie, in het bijzonder de christelijke religie – zegt God: „Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen”, die nu spoedig komen (Openbaring 18:4). Veel vrouwen zeggen: „Maar aangezien het door de mensen in de wereld wordt beschouwd als een essentieel deel van goede verzorging, helpt het me om me beter gekleed te voelen.”

Hun make-up moet er zo verzorgd uitzien dat zij een voorbeeld voor de wereld zijn, denken sommige vrouwen. Jezus zei: „Gij zijt het licht der wereld . . . Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien” (MattheŁs 5:14, 16), niet de make-up op uw gezicht!

Sommige vrouwen die zeggen dat het als sieraad dient, wijzen er op hoe God IsraŽl met sieraden tooide.

Laten we eens even naar die tekst kijken.

Het staat in het 16e hoofdstuk van EzechiŽl. Dat begint aldus: „Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen.” De gruwelen van Juda vormen het onderwerp. Vervolgens spreekt God symbolisch over IsraŽl en Juda als een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. Verontreinigd door de wereld groeide zij op, en toen „de tijd der liefde” was gekomen tooide Hij haar met sieraden. Hoe? God gebruikt kleurig borduurwerk, fijn linnen en kostbare sieraden als symbool voor gerechtigheid. Hiermee bedekt Hij haar als symbool van zijn wet – het fijnste op het gebied van karakter. Het borduurwerk, het fijne linnen en de juwelen worden niet genoemd om wereldse versiering goed te keuren, maar wijzen op karakter van de fijnste kwaliteit, volgens de maatstaf van Gods geestelijke Wet. God noemde alleen het fijnste in materiŽle versiering om het fijnste in geestelijke versiering te typeren.

In sommige vertalingen staat onder de versieringen een neusring. Dat is onjuist. In andere vertalingen staat oorsiersel of voorhoofdsiersel.

Maar gezichtsbeschildering wordt niet genoemd.

De schoonheid die God in overvloedige mate aan IsraŽl schonk was geestelijke schoonheid – die van zijn levenswijze – van de weg van zijn Wet. Deze geestelijke schoonheid werd over de hele wereld bekend (vers 14). En toen? „Maar gij hebt op uw (eigen) schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd” (vers 15 en verder).

Waarom gebruiken vrouwen make-up? Zullen zij er eerlijk over zijn? – of zullen zij zichzelf misleiden en als de wereld redeneren?

Er zijn twee redenen, en variaties op die twee redenen, en God, die het menselijk hart beter kent dan wij ons eigen hart, weet dit. Deze zijn: ijdelheid, en de begeerte om te zijn als de wereld waaruit God ons roept, of om zo in de ogen van de wereld te lijken.

Sommige vrouwen geven eerlijk toe dat zij liever een goedogend gezicht hebben dan een begrijpende en verstandige geest. Ze hebben liever make-up dan Gods gerechtigheid. Dat is hun keuze. Als zij oud geworden zijn kan alle make-up van de wereld hen niet mooi maken. Zij hebben geen hoop voor de toekomst.

Een van de zwaarste testen die sommigen moeten ondergaan om zich te bekeren is de gedachte: „Als ik Gods Waarheid aanvaard, wat zullen dan al mijn relaties in de wereld denken?” Ze weten dat ze moeten stoppen zich zorgen te maken over wat anderen denken en zich moeten bezighouden met wat God denkt: Ze moeten bevrijd worden van vroegere wegen, gedachten, geloofsovertuigingen en van mensen van de wereld. De vrouw die er tegen op ziet make-up op te geven moet vroegere levenswijzen opgeven.

Laten we nu nog eens kijken naar deze specifieke bijbelteksten die door sommigen worden gebruikt om ijdelheid en een wereldse gezindheid te rechtvaardigen – hoewel deze mensen iedere ijdelheid of wereldsgezindheid wel zullen ontkennen.

Jesaja 3:16.

Hoofdstuk 3 gaat over deze laatste dagen van dit tijdperk.

Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen . . .

De Dag des Heren nadert.

Jesaja 2:12  Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.

Te beginnen met vers 12 van hoofdstuk 3 lezen we vervolgens: „De tirannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het” – iets wat vandaag beslist niet ontkend kan worden.

Vers 16: „Omdat de dochters van Sion (waarmee onze IsraŽl-volken of de Gemeente van vandaag worden bedoeld) verwaten [verwaand, trots, opgeblazen] geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen . . .” Met andere woorden zij verlokken en verleiden mannen – daarvoor wordt o.a. gezichtsverf gebruikt. Dit algemene thema gaat verder in hoofdstuk 4, waar we in vers 4 lezen: „Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen . . .” Dus zelfs al spreekt vers 16 van hoofdstuk 3 niet specifiek over make-up, het spreekt wťl over de dingen die ermee verbonden zijn en ermee samengaan. Het toont heel duidelijk de houding en geest die Satan in onze vrouwen van vandaag wil brengen. Dit is met name het geval in de wereld van IsraŽl van tegenwoordig (de twaalf stammen domineren voor een groot deel de westerse wereld), maar ook is het in te veel van onze dierbare vrouwen in Gods Gemeente over de gehele wereld geÔnfiltreerd.

God gebiedt: „Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here” (2 CorinthiŽrs 6:17), want „wij toch zijn de tempel van de levende God” (vers 16).

EzechiŽl 23:40.

EzechiŽl 23:40  Zelfs hebben zij mannen doen komen uit een ver land; nauwelijks was hun een bode gezonden of zij kwamen, degenen, voor wie gij u gebaad, uw ogen geverfd en u met sieraden getooid hadt; 41  gij waart gezeten op een pronkbed, en daarvoor stond de tafel toebereid, waarop gij mijn wierook en mijn olie hadt gezet.

Dit staat in de context van het veelvuldige overspel van IsraŽl en Juda als de geestelijke bruid van God. Hun methoden om minnaars te lokken worden hier beschreven.

Welnu, dat is beslist geen goed voorbeeld voor de vrouwen in Gods Gemeente! Deze passage laat heel precies zien dat er iets verkeerd is in zowel houding, bedoeling als de middelen.

Jeremia 4:30.

Let op de context: Jeremia ziet een visioen van verwoesting, die in onze tijd als gevolg van de wereldse zonden van onze volken zal komen! Het gaat hier over dingen die door God worden veracht! Sprekend tot de volken van IsraŽl van nu (niet alleen Juda in het Midden-Oosten), zegt God: „Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken . . .” Scharlaken is een heldere, purperachtig rode kleur. Het is dezelfde kleur als die van de grote hoer van Openbaring 17:4, die gehuld is in purper scharlaken. Purper is de kleur van koninklijk gezag. Scharlaken is de kleur van prostitutie.

Nu verder in Jeremia 4:30: „Dat gij u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven.”

Deze passage toont de huidige afstammelingen van IsraŽl, vlak voor de komst van Christus, in de geprofeteerde aanstaande ballingschap van deze volken (o.a. de V.S, Canada, noordwest Europa), gebruikmakend van de methoden van een hoer om bondgenoten aan te trekken. Deze naties doen dat. Ze ’kopen’ de steun of vrede van landen voor politieke en economische belangen. Deze ’vleierij’ is precies wat deze profetie zegt: zij staan ons naar het leven!

Om onszelf aantrekkelijk te maken voor onze eigen doeleinden worden de methoden van een prostituee gebruikt en dit wordt hier geÔllustreerd. Het toont niet Gods goedkeuring, maar juist het tegenovergestelde. Desondanks zeggen de mensen die niets verkeerds zien in het gebruik van make-up van dit vers: „Is scharlaken verkeerd?” Dit schriftgedeelte illustreert het verkeerde gebruik. Als u thuis een wandkleed hebt dat groen, blauw, scharlaken of rood is, is dat geen verkeerd gebruik! Als we een bus verf gebruiken voor het schilderen van de deurkozijnen is dat een nuttige toepassing. Maar Jeremia 4:30 toont een verkeerd gebruik. Verf is niet verkeerd, maar wel het aanbrengen op het gelaat of nagels voor een cosmetisch effect.

2 Koningen 9:30.

Koningin Izebel wordt in de Bijbel afgebeeld als wellicht de slechtste van alle vrouwen, in het bijzonder wegens haar wereldse gezindheid en haar boosaardige houding. Deze passage zegt dat „Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster.” Zij wordt in Gods Woord geportretteerd als een vrouw met kwade bedoelingen. Zij „beschilderde haar ogen”.

Make-up wordt in de Bijbel geassocieerd met dames van lichte zeden, die als type worden voorgesteld van verleidingen in het algemeen – de valkuil sinds de hof van Eden.

Spreuken 6:23  Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven, 24  om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. 25  Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers. 26  Want ter wille van een hoer vervalt men tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven.

Voor de Tweede Wereldoorlog kwam make-up nauwelijks voor onder de ’gewone bevolking’. Hoe is het daarna in de maatschappij terechtgekomen als algemeen gebruik? Vooral door prostituees!

Men voert wel aan dat het in de wereld van de Oudheid ook werd gebruikt. Maar dat was niet Gods wereld. Onze vrouwen doen prostituees na!

In het begin van de 20e eeuw rookte geen enkele fatsoenlijke vrouw. Maar prostituees wel. Vervolgens gebruikten sigarettenfabrikanten geraffineerde reclame om vrouwen ertoe te verleiden het voorbeeld van de prostituees te volgen – ten behoeve van de winsten van de fabrikanten.

Laten we tenslotte nog eens naar de zonde kijken.

Het begon allemaal met Satan, toen hij nog de aartsengel Lucifer was.

Kijk nog eens hoe de zonde begon: met Lucifer. God had hem volmaakt geschapen, en hij was dat in al zijn wegen, totdat hij zondigde. Hoe? Zijn hart werd trots door ijdelheid vanwege zijn schoonheid (EzechiŽl 28:15-17). Het mooi-zijn of de begeerte daarnaar leidde tot ijdelheid; zelfverheerlijking: Zijn geest richtte zich op zijn schoonheid, uit ijdelheid. Natuurlijk zou hij hebben ontkend dat hij ijdel was, precies zoals sterfelijke mensen vandaag dat ontkennen. Maar is het een prestatie van een vrouw als zij met een knapper uiterlijk is geboren dan de buurvrouw? Is het een prestatie om trots op te zijn als een vrouw haar lippen roder heeft geverfd en haar ogen zwarter heeft gemaakt dan haar collega?

Satan bracht de zonde in de mensheid door een vrouw, moeder Eva. Zij was misleid, bedrogen. Het was niet haar wil om opzettelijk kwaad te doen – om haar man tot de eerste zonde te verleiden: Zij was misleid, net zoals onze vrouwen vandaag. Het toont precies de manier waarop Satan tot onze vrouwen van vandaag weet door te dringen.

De vrouwen van nu gebruiken geen make-up om God te behagen – nee, het behaagt Hem niet!

De begeerte om mooi te zijn. Volgens wiens normen? Mensen in de jungle beschilderen zich. De mensen in de bewoonde wereld vinden dat primitief. Wat vinden de oerwoudbewoners van de beschilderde mensen van de ’beschaafde’ wereld? Wiens normen zijn beter? Is het aanbrengen van make-up werkelijk mooier dan Gods schepping? Gods schepping corrigeren is een ernstige zaak. Het snijdt ons af van God. God willen verbeteren is een zware zonde. Daarvan staan in de Bijbel meer voorbeelden.

God wil dat mannen kort haar hebben en vrouwen lang. De uitleg staat in 1 CorinthiŽrs 11:1-16.

1 CorinthiŽrs 11:14  Leert de natuur [de schepping!] zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, 15  doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.

Over kleding.

Deuteronomium 22:5  Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel.

1 TimotheŁs 2:9  Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, 10  maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken.

Paulus bedoelt niet te zeggen dat een goed verzorgde haardracht, kostbare kleding en versieringen verboden zouden zijn. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt over het haar van een vrouw, kostbare kleding en versierselen in positieve zin gesproken. Maar het zijn vooral de vrouwen die in bijeenkomsten pronkerig het accent leggen op uiterlijk vertoon met haardracht, kleding en make-up. En Paulus zegt dat hij dŠt niet bedoelt met „dat de vrouwen zich sieren”.

Paulus zegt dat de „klederdracht zedig” moet zijn. De bovenkant en onderkant van jurken en rokken behoren fatsoenlijk bedekkend en van lengte te zijn.

Een vers dat we al gelezen hebben sluit hierbij aan:

Jesaja 3:16  Voorts zeide de HERE: Omdat de dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten rinkelen.

Ook nog eens de opmerking van Petrus over dit onderwerp:

1 Petrus 3:3  Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, 4  maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Een sierlijke haarstijl en versieringen en kleding van goede kwaliteit wordt door God gestimuleerd, maar we moeten goed beseffen dat de vrouwen die bijvoorbeeld vanwege hun financiŽle mogelijkheden met mindere kwaliteit genoegen moeten nemen, niet minder zijn. Vrouwen moeten ook goed begrijpen dat overdadig pronken hun geestelijke instelling vertroebelt. Het werkelijke sieraad moet in het hart liggen.

Satan gebruikt de menselijke rede en make-up en vrouwen om vrijzinnigheid, weg van God en naar de zonde, aan het rollen te brengen in de Gemeente.

Verzorging is niet hetzelfde als make-up. Een prothese, zoals een kunstarm, is geen ’schoonheids’middel. Soms kunnen verzorgingsmiddelen dienen in geval van ziekte, ongelukken, verbranding. Vanzelfsprekend behoren we onszelf niet te verwaarlozen. HygiŽne en verzorging zijn belangrijk voor mensen – mannen en vrouwen. Zoals goed wassen, tegen de zon beschermen, een droge huid voeden. Maakt make-up een vrouw mooier of lelijker? Lelijker zegt God, omdat het een geestelijk principe is, een houding. En van een verkeerde houding moeten we ons bekeren, ons reinigen.

Nogmaals: Zonde is zelfgerichtheid, zelfverheffing, begeerte om mooi te zijn, ijdelheid, hebzucht, begeerte om te nemen, het eigen ik verheerlijken, jaloezie en afgunst, wedijver, meestal uitlopend op geweld en oorlog, wrok en opstand tegen gezag. Dit zijn de principes van geestelijke zonde.

De mens is een fysieke schepping van God. Het fysieke is tijdelijk. Nadat we zijn getransformeerd in geest, blijven we onveranderd. We worden niet ouder, er komen geen rimpels in de huid of wallen onder de ogen, we worden niet ziek. God heeft die twee scheppingen zo gewild: de fysieke schepping en daarna de geestelijke schepping.

God had de mens zo kunnen maken dat we er tot onze dood onveranderd uit blijven zien als 25-jarigen. Maar dat was niet zijn wil. Hij heeft de mens zo gemaakt dat we rimpels krijgen, wallen onder de ogen kunnen krijgen, wat dikker worden, het haar dunner wordt en uitvalt. Opzettelijk heeft hij de mens zo gemaakt als tegenhanger van de volmaakte geestelijke schepping.

Sommige mensen die vaak moe zijn of slecht slapen, kunnen uiterlijke verschijnselen krijgen, zoals wallen onder de ogen. Sommige gezonde mensen krijgen die verschijnselen ook, terwijl aan een zieke soms niets te zien is. Dit zijn allemaal zaken die een onderdeel zijn van Gods schepping. Nogmaals, God had er voor kunnen zorgen dat die uiterlijke tekens er niet zouden komen. Accepteer de wijsheid van God. Make-up staat in de Bijbel in een negatieve context, vaak geassocieerd met slechte vrouwen.

Wat God heeft gemaakt is „zeer goed” zegt Hij zelf in Genesis 1:31. Wat vrouwen daaraan toevoegen en wijzigen is niet zijn smaak en ook niet de smaak van de mensen die Gods schepping bewonderen en Gods natuur in zich hebben laten ontwikkelen. Zij zien de aangebrachte kleuren als stuitend en tegennatuurlijk, d.w.z. tegen de schoonheid van de schepping.

Spreuken 12:1  Wie tucht [terechtwijzing] liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.

Als we eeuwig jong willen blijven, laten we dan geestelijke gebreken corrigeren, het goddelijk karakter in ons gaan oppoetsen. Dan komen we in aanmerking voor de geestelijke schepping, die ons eeuwig jong houdt.


Terug naar de Home Page