Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Vernieuwd worden

of afsterven

 

 

 

Vernieuwing is een belangrijk aspect van zowel ons fysiek als ons geestelijk leven. Wij allen weten dat het leven voortdurend verandert. De tijd staat niet stil, en ons leven evenmin.

God heeft de kringloop van het leven ingesteld. Kinderen komen in deze wereld en groeien op tot volwassenen. Die volwassenen worden dan ouder en de cyclus van het leven vervolgt onverbiddelijk zijn weg door de beproevingen, de wisselvalligheden, en de ups en downs van het leven, slijtage, totdat de dood intreedt.

Het lichaam is constant bezig met celvernieuwing, de snelheid is afhankelijk van het type cel. We kunnen dus stellen dat net zoals de cyclus van groei en leven voortduurt, worden ook de cellen van ons lichaam voortdurend vernieuwd. Als dat niet zou gebeuren, zouden we niet blijven leven. Als het leven zichzelf niet constant vernieuwt, houdt het op te bestaan. En dat is een belangrijk punt. Ofwel het leven vernieuwt zichzelf, of het sterft af. Dat geldt zowel fysiek als geestelijk.

Het vernieuwingsproces dat plaatsvindt, is afhankelijk van een aantal factoren. God heeft het op die manier verordineerd.

 

 

Fysieke vernieuwing

 

Fysiek gezien heeft Hij een baby zo ontworpen dat deze begint als slechts een speldenknopje – het gevolg van het samenkomen van de mannelijke en vrouwelijke cel. Vervolgens, na celdeling, blijft dat gehele proces van groei en ontwikkeling op de door God voorbestemde wijze voortduren gedurende alle verschillende levensfasen.

Maar die groei moet door een aantal zaken van de nodige brandstof worden voorzien. Allereerst gebeurt dit door de juiste voeding. De foetus in de baarmoeder ontvangt voeding vanuit het bloed van de moeder. Na de bevalling komt de voeding vanuit de moederborst, en dan tenslotte vanuit vast voedsel. Ons hele leven lang zijn we afhankelijk van de juiste voeding – waarmee we onszelf voeden – de vitamines en mineralen en alle andere dingen die we nodig hebben om het leven in stand te houden.

Bovendien hebben we lichaamsbeweging nodig – niet rondspringen of halve marathons lopen, maar de normale lichaamsbeweging die God bedoeld heeft. Hij heeft het menselijk lichaam ontworpen om energie te verbruiken, te werken en productief te zijn. Volgens statistieken zou u, als u geen enkel werk deed en alleen in bed lag zonder iets te doen, in de loop van een of twee weken zo'n 80% van uw lichamelijke conditie verliezen. Alle spieren zouden beginnen te verschrompelen, omdat het lichaam is ontworpen om energie te verbruiken. Als we dat niet doen, is er disharmonie met de wijze waarop God het lichaam ontworpen heeft en begint onze gezondheid eronder te lijden.

We hebben ook rust nodig. Soms lijkt het tijdverspilling om zes tot acht uur te slapen en niets te doen en we vragen ons misschien af: ”wat is de zin ervan?” Maar gedurende de nacht is het lichaam zichzelf aan het herstellen. Het brein, dat niet in slaap valt, is bezig met belangrijke herstelwerkzaamheden. Het is zo actief als het maar kan, en terwijl wij slapen, is het van alles aan het doen om zich voor te bereiden op de volgende dag.

Iedere cel van het lichaam wordt naar behoefte hersteld. In een wetenschappelijk onderzoek wordt de theorie gepresenteerd dat het centrale deel van het brein (de hypothalamus) lijkt op een zendstation. Tijdens de nachtelijke slaap zendt het boodschappen uit naar iedere afzonderlijke cel in het lichaam die elektromagnetisch is afgestemd op die zender, en een genezend, vernieuwend, herstellend mechanisme vindt plaats. Als het lichaam van slaap wordt beroofd, of op enige wijze elektromagnetisch verstoord, vindt dat proces blijkbaar niet plaats. Kennelijk zou het lichaam, als het langere tijd werd verhinderd zichzelf te vernieuwen, herstellen en genezen, uiteindelijk sterven.

Wij moeten regelmatig eten en voldoende slaap en lichaamsbeweging krijgen, opdat het gehele lichaam op gezonde wijze afgesteld en vernieuwd wordt op de wijze waarop God het ontworpen heeft. Dat is tamelijk diepzinnig. Maar nog diepzinniger is het dat deze zelfde factoren ook van toepassing zijn op geestelijke vernieuwing.

 

 

Persoonlijke geestelijke vernieuwing

 

Geen van ons staat geestelijk gezien stil. Wij zijn ofwel aan het vooruitgaan en ontwikkelen, of we zijn aan het verschrompelen en wegkwijnen. We bewegen ons ofwel voort naar groter leven, geestelijk gezien, of we zijn feitelijk in achterwaartse beweging, naar onze geestelijke dood. Tenzij er vernieuwing plaatsvindt, zullen we geestelijk sterven.

Om te beginnen kan geen van ons nieuw leven vinden tenzij God ons ertoe roept en tenzij wij gehoor geven, de instructies opvolgend die God ons geeft. We bekeren ons en worden gedoopt en vervolgens plaatst God ons in zijn geestelijk Lichaam, de Gemeente. We beginnen te functioneren met nieuw geestelijk leven.

Nadat dit nieuwe geestelijke leven is gecreëerd, moeten we geestelijk gevoed worden. We hebben de juiste geestelijke voeding nodig om te overleven, net zoals we voedsel nodig hebben voor ons fysieke leven. En de opeenvolging van soorten voedsel is dezelfde. Als pasgeboren kinderen in Christus moeten wij verlangen ”naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen” (1 Petrus 2:2). Maar nadat we tot rijpheid gekomen zijn, moeten we overgaan op vast voedsel, omdat ”de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad” (Hebreeën 5:14).

Als we niet behoorlijk gevoed worden of in de juiste richting geleid, komt ons leven geestelijk gezien ernstig in gevaar. ”De Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Timotheüs 4:1). Dit zijn mensen die geestelijk stervende zijn omdat ze op een dwaalspoor gebracht zijn. Het vermogen van het menselijk verstand om zichzelf te misleiden en duidelijke leugens te geloven, is verbazingwekkend.

2 Petrus 2:20  Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

In alle tijden worden gemeenteleden op de proef gesteld. Dat is nodig voor karakterbouw. Ook de totale Gemeente wordt op de proef gesteld. Dat gebeurt vaak door mensen van binnenuit die de ware leer verdraaien.

Vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Voor velen kan dat een periode van verwarring en verdriet zijn, maar door het blootgesteld worden aan leugens wordt eenieder getoetst. In zekere zin kan men dan spreken van ’een ervaring rijker’ waardoor de Gemeente gereinigd wordt.

1 Petrus 4:12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.

Valse leiders en leraren, die de liefde van Gods geboden niet begrijpen, bieden onrein geestelijk voedsel aan. Zij die daarvan eten, zullen geestelijk sterven.

Hebreeën 6:4  Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, 5  en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, 6  en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

De duistere machten verschaffen giftig voedsel. Het is in feite onderdeel van de activiteit van verleidende geesten.

Het belang van de juiste voeding door de woorden des geloofs – waarmee wij ons verstand geestelijk voeden – kan niet genoeg benadrukt worden. Wij moeten ervoor zorgen dat we geestelijk gevoed worden door Gods Woord, zoals het wordt onderwezen door het gesproken en geschreven woord van de getrouwe leraren en door onze eigen persoonlijke bijbelstudie.

Wij moeten ook geestelijk geoefend worden. Het is Gods bedoeling dat wij onszelf geestelijk trainen op exact dezelfde manier waarop Hij bedoeld heeft dat wij onszelf fysiek trainen. Als we dat doen, blijven we geestelijk gezond. Als we dat niet doen, beginnen we onze geestelijke conditie of ’spierkracht’ te verliezen. Het is noodzakelijk om geestelijk fit te blijven.

Let op hoe de apostel Paulus de analogie naar voren brengt tussen fysieke training en geestelijke training.

1 Timotheüs 4:7  . . . Oefen u in de godsvrucht. 8  Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

Oefening is goed voor ons. Het maakt het lichaam schoon. Het is de manier waarop het lichaam door God werd ontworpen om te functioneren – om hard te werken, productief en vruchtbaar te zijn.

Wij moeten bezig zijn met gezonde geestelijke training. Hoe? Door Gods levenswijze te leven. Als wij onszelf geestelijk daarin oefenen, zullen we bezig zijn al het gedrag en denken uit te bannen dat niet godvrezend is, te midden van ”een ontaard en verkeerd geslacht.” Sommigen zouden misschien zeer geschokt zijn door deze definitie van onze wereld, maar volgens Gods standaard is dat de realiteit!

 

 

Werkend aan ons behoud

 

Het is vooral moeilijk voor tieners en jonge volwassenen die in deze wereld leven, met hun hele leven nog voor zich. Zij zien veel goeds in het educatieve systeem. Zij zien alle prachtige technologische vooruitgang in deze wereld. En er is heel veel potentieel goeds in deze wereld. Maar we kunnen vergeten dat deze samenleving wordt georganiseerd door verleidende geesten.

Door onszelf geestelijk te trainen, kunnen we weerstand bieden aan het geleid worden in de verkeerde richting.

Filippenzen 2:12  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

Zoals met iedere oefening is dit moeilijk, maar het is iets dat wij zelf moeten doen. Niemand anders kan het voor ons doen, en Satan is voortdurend aan het werk om ons te verleiden, ons tot verderf te brengen en ons te verwijderen van de eenvoud van de dingen die wij behoren te geloven en doen. Zelfs al is het bewerken van ons behoud ”met vreze en beven” onze eigen verantwoordelijkheid, in werkelijkheid behoeven wij dit niet op eigen kracht het hoofd te bieden, omdat God in ons werkt. Hij is met ons en bereid om altijd te helpen:

Vers 13  want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 14  Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15  opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. 16  het woord des levens vasthoudende [het Woord, de Bijbel vasthouden, het is ons voedsel voor geestelijk leven].

Dat zijn de dingen die onze aandacht moeten bezighouden. Om daartoe in staat te zijn, moeten wij met God verbonden zijn. Wij moeten vernieuwd worden in het leven dat Hij ons gegeven heeft. Wij moeten onszelf op een juiste manier oefenen en voeden.

Wij hebben ook geestelijke rust nodig. Net zoals we fysieke rust nodig hebben voor het gezond maken, herstellen en vernieuwen van ons lichaam, zo hebben we ook geestelijke rust nodig om in goede conditie en gezond te blijven. Deze rust zal ons in staat stellen de onvermijdelijke schade te herstellen die voortkomt uit de beproevingen en ups en downs van het leven. We hebben rust nodig om genezing te laten plaatsvinden.

God heeft de zevende dag als sabbat ingesteld, als een dag van rust. Deze verschaft zowel fysieke als geestelijke rust en vernieuwing. Het als Gods volk samenkomen is een belangrijk aspect van deze geestelijke rust. Het verschaft vrede, rust en veiligheid – daar waar we kunnen weten dat we op de juiste wijze geestelijk gevoed worden, en geestelijke genezing ontvangen.

Bovendien wordt ons, op ieder tijdstip waarop wij tot God en Christus komen, door Hen rust, innerlijke vrede, genezing, herstel en vernieuwing verschaft.

Mattheüs 11:28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Naarmate wij aandacht besteden aan het geestelijk voeden van onszelf, en het ”het onszelf oefenen tot gerechtigheid”, het levensvuur aanwakkerend en voortgaand in de juiste richting, vinden we de rust en vrede die voortkomt uit het leven van Gods levenswijze.

Als we deze dingen verwaarlozen, zullen we geestelijk sterven. Wij kunnen niet stilstaan, omdat het leven nooit stilstaat – noch fysiek, noch geestelijk. Wij zijn ofwel aan het vooruitgaan, of we zijn aan het afglijden.

Wij moeten ervoor zorgen dat we ons lichaam stellen tot een levend offer, heilig en welgevallig voor God. En we veranderen door de vernieuwing van ons denken, opdat we mogen erkennen wat de goede, welgevallige, en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:1-2). Altijd, in onze voortgaande relatie met God, is het terug te voeren tot vernieuwing.

 

 

Collectieve vernieuwing van de Gemeente

 

De geestelijke vernieuwing die individueel zo belangrijk is, vindt ook collectief plaats in het leven van de Gemeente. De Gemeente is een levend, dynamisch lichaam, altijd veranderend, groeiend en gehoor gevend aan de behoeften van het ogenblik. Men zou kunnen zeggen dat ieder van ons afzonderlijk een cel is in het Lichaam van Christus. En het Lichaam van Christus, de Gemeente, is onderhevig aan hetzelfde vernieuwingsproces.

Ook de Gemeente heeft de juiste geestelijke voeding, oefening en rust nodig. Ze heeft constante zelfvernieuwing nodig om effectief te blijven en haar taak te doen. Wij behoren gehoor te geven aan het leiderschap van onze Verlosser Jezus Christus, en diegenen die Hij in posities van verantwoordelijkheid heeft geplaatst om leiderschap, orde en visie te geven, om ons in staat te stellen een in goede conditie verkerend en gezond Lichaam te zijn.

En om als individuen op correcte wijze te kunnen functioneren, moeten wij onderdeel van dat Lichaam blijven. Als wij afdwalen, eigen wegen gaan, houden we op onderdeel van het gezamenlijke lichaam te zijn. Wij moeten dynamisch verbonden zijn met onze leiding, de bron van leven, en met elkaar.

1 Corinthiërs 12:12  Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13  want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 14  Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden.

De Gemeente is een dynamisch geestelijk organisme, en God heeft ons gekozen en in het Lichaam geplaatst waar Hij ons wil hebben. Hij heeft in het Lichaam verschillende functies, en ambten binnen die functies, ingesteld om gezonde groei en vernieuwing mogelijk te maken.

1 Corinthiërs 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, [bekwaamheid] om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

Efeziërs 4:11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dit spreekt over herstellen, vernieuwen, en in goede conditie en gezond blijven. Hoe heerlijk en aangenaam is het als het Lichaam op correcte wijze functioneert, als we in gezelschap van mensen zijn die deze volgens de Bijbel vereiste kwaliteiten tentoonspreiden. Als wij allen één gezindheid hebben – Gods gezindheid. Als we toegewijd zijn aan het blijven bij Gods Weg, en als we verenigd zijn in waar God voor staat, en wat Hij vertegenwoordigt. Als we voorwaarts gaan met één visie, één gemeenschappelijk doel, en overvloedige productiviteit.

Hoe triest is het daarentegen als we dat niet aantreffen. Als er onvoldoende leiderschap en bestuur is. Als er onjuiste en afwijkende gezichtspunten zijn die niet worden aangepakt, en die mensen in verschillende richtingen uiteendrijven.

Als er gebrek is aan de juiste soort voeding, oefening in godsvrucht en het soort rust waarnaar we hebben verwezen, brengt dat alles bij elkaar een gebrek aan goede vruchten, met al de emoties die daarmee gepaard gaan – teleurstelling, frustratie, boosheid, ontsteltenis, vijandigheid, onenigheid, verdeeldheid, verspilling van energie en een gebrek aan visie. En we hebben al deze dingen gezien in voorbije tijden, en dat behoort ons echt tot nadenken te stemmen. De Gemeente is, in dit leven, bezig met een voortgaande en voortdurende strijd om de juiste geestelijke gezondheid te bewaren door middel van de juiste soort vernieuwing.

 

 

Vasthouden aan dagelijkse geestelijke vernieuwing

 

Waar en wie we ook zijn, we staan voor dezelfde strijd als waar we altijd voor gestaan hebben – om de juiste vruchten te blijven voortbrengen en in alles de juiste goddelijke standaards te handhaven. Als wij onszelf geestelijk trainen en de juiste geestelijke voeding en rust ontvangen, zullen wij succesvol zijn, omdat we geestelijk vernieuwd worden met Gods hulp, door zijn Geest.

2 Corinthiërs 4:16  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Het enige dat in ons leven blijvende waarde heeft, is onze geestestoestand en onze houding, dat wil zeggen Gods denkwijze in ons. Door het proces van geestelijke vernieuwing zijn we ervan verzekerd dat Gods denkwijze in ons levend blijft. In ieder van ons moet Gods denkwijze dagelijks vernieuwd worden. Uiteindelijk is dat het enige in ons dat waard is behouden te worden!

We hebben dus dagelijks geestelijke voeding van God nodig, zoals Hij ons voeding geeft voor ons fysieke lichaam:

Mattheüs 6:11  Geef ons heden ons dagelijks brood.

We hebben gevarieerd en compleet voedsel nodig, dus de hele Bijbel van Genesis tot Openbaring.

2 Timotheüs 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17  opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Elk woord in de Bijbel, elke kruimel voedsel, is door God gegeven om ons op te voeden, te laten groeien en in conditie te houden opdat de mens Gods volkomen zij.
Terug naar de Home Page