Voor literatuurlijst klik hier

 

 

Het einde van

het terrorisme

 

 

Wat zal volgens de Bijbel aan het

escalerende terrorisme worden gedaan?

 

 

 

 

De wereld wordt overspoeld door een vloedgolf van terroristische activiteiten. Nooit zijn functionarissen belast met het handhaven van de wet zo verontrust geweest over het potentieel van terroristen om massaal te moorden en te vernietigen.

Het terrorisme dreigt volledig uit de hand te lopen. Deskundigen zijn van mening dat terrorisme het grootste op zichzelf staande probleem in de westerse wereld aan het worden is. In de maanden en jaren die voor ons liggen, zullen steeds meer mensen het slachtoffer worden van de vernietigende uitwerking ervan.

Een tijdperk van terreur is aangebroken.

Maar waarom is er, in alle recente discussies in de media over terrorisme, nooit gesproken over wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft? Heeft de Bijbel enige relevantie met betrekking tot de nijpende problemen van de wereld in de 21e eeuw? Of is het slechts een ouderwets boek met inspirerende uitspraken, zoals de meeste mensen denken?

Wij behoren over het schrikbeeld van terrorisme de feiten te kennen – en de oplossing die de Bijbel hiervoor openbaart – de enig juiste oplossing.

 

 

Opzienbarend geweld

 

Wat is de oorzaak van deze hedendaagse gesel van terrorisme?

In deze wereld bestaat er een veelheid aan vraagstukken, kleine en grote, rechtvaardige en onrechtvaardige. De vooruitzichten voor oplossing van deze vraagstukken zijn in het gunstigste geval twijfelachtig. De mensen en groeperingen die zich inzetten voor een bepaalde zaak staan in veel gevallen machteloos tegenover de grote tegenwerking en onverschilligheid van anderen.

Terrorisme – het gebruik van bruut, willekeurig geweld ten behoeve van een bepaalde zaak – is het laatste wapen van de zwakke. Het wordt aangewend door personen en organisaties om hun zaak in de publiciteit te brengen en dingen te bereiken die op geen enkele andere manier te realiseren zouden zijn. De terrorist, die in militair en politiek opzicht relatief zwak is, ziet geen enkele andere wijze om zijn vijanden te treffen.

Terrorisme is bovendien spectaculair geweld met het doel angst op te roepen en tegelijkertijd ogenblikkelijke wereldwijde bekendheid aan een zaak te geven. Terroristische acties hebben een enorm emotioneel en politiek schokeffect, dat in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke sterkte van de terroristische groepering. Door een enkele gewaagde actie kan een obscuur groepje schurken met behulp van de moderne massamedia een bekendheid verwerven die ver uitstijgt boven hun macht en aantal.

Om het probleem nog ingewikkelder te maken worden de terroristen, door steeds geraffineerder wapentuig en tactiek, dodelijker dan ooit. Zelfgemaakte bommen en molotovcocktails zijn aangevuld met draagbare raketwapens en explosieven die zeer precies afgesteld kunnen worden. De ontwikkeling naar steeds meer internationale contacten en uitwisseling van wapens en knowhow vergroot de mogelijkheden en effectiviteit van de terrorist zeer sterk.

 

 

Preventieve maatregelen?

 

Politiefunctionarissen bereiden zich op het ergste voor, voor zover dat mogelijk is in een cultuur van zogenaamde verdraagzaamheid, deels gebaseerd op politiek gewin.

De ’tolerantie’-politiek van de democratieŽn geeft de terroristen veel ruimte in tegenstelling tot hun eigen wereld. Invloed roven binnen een samenleving wordt uitgelegd als integreren.

Wat kan er worden gedaan om de vloedgolf van liquidaties, gewelddadige afrekeningen, terroristische bomaanslagen, kapingen, gijzelingen en moordaanslagen een halt toe te roepen? De dreiging van de zware misdaad die vrij spel heeft in het doorzeven van mensen op straat, komt boven op die gewenning aan terreur.

Deskundigen voeren uitgebreide discussies over preventieve maatregelen, vergeldingsacties en zwaardere straffen voor terroristen, een grotere activiteit van de geheime diensten, krachtige reddingsoperaties. Restricties voor de media om de terroristen de publiciteit die zij zoeken, te onthouden, is in een democratie niet haalbaar.

In werkelijkheid echter bestaan er natuurlijk geen beproefde en onfeilbare menselijke maatregelen die een waterdichte bescherming tegen terrorisme bieden. Men kan slechts tot op een bepaald punt zijn voorzorgsmaatregelen treffen.

De terroristen, die weten wanneer en waar zij zullen toeslaan, zijn altijd in het voordeel. Het is praktisch onmogelijk zich te beschermen tegen een vastbesloten en goed voorbereide terrorist.

Eťn enkele man, met een wapen dat van artikelen uit de eerste de beste ijzerwarenhandel kan worden gemaakt, kan een hele stad gijzelen. Een klein groepje kan een heel land in oproer brengen.

De deskundigen zijn het over ťťn ding eens: in de wereld van het terrorisme is alles mogelijk. De fantasie van de terrorist kent geen grenzen.

Het is duidelijk wat dit betekent. Het terrorisme kan in deze wereld nooit geheel worden uitgeroeid. De autoriteiten vrezen zelfs dat terroristische groeperingen zich gedwongen zullen voelen steeds grotere en opzienbarender gewelddaden te plegen om de voorpagina's van de kranten te blijven halen.

Veel deskundigen zijn in wezen al van mening dat men erop bedacht moet zijn dat een of andere terroristische groepering een atoombom zal maken of stelen en die zal gebruiken in een monsterlijke chantagepoging.

Het is onvermijdelijk dat het terrorisme over de gehele wereld ongekende vormen zal aannemen!

 

 

Verreikende gevolgen

 

Waar moet dit op uitlopen? De vooruitzichten zijn niet gunstig.

Het persoonlijke leed van onschuldige slachtoffers van terrorisme is slechts een onderdeel van de kwestie. Terrorisme kan – en zal – veel vernietigender en verreikender gevolgen hebben.

Immers, een bloedige daad van terrorisme in Sarajevo ontketende de Eerste Wereldoorlog. En mede door de Nazi-campagne tegen de veronderstelde terreur van links in de Duitse Weimar-Republiek kwam die Adolf Hitler (zelf ook niet onbekend met terroristische methoden) aan de macht.

Terrorisme is een grote bedreiging voor de westerse beschaving. Terroristen beschouwen chaos en anarchie als voorwaarden voor het ten val brengen van de gevestigde regeringen en het stichten van hun eigen diverse utopieŽn. Maar de geschiedenis toont aan dat terroristen er meestal slechts in slagen datgene op te roepen waar zij het hardst tegen vechten: despotisme en onderdrukking.

De geschiedenis onthult dat een grote wanorde eerder tot tirannie leidt dan tot een paradijs. Onder de dreiging van door terreur opgewekte chaos en afbraak van de maatschappij roepen de gefrustreerde en boze burgers onveranderlijk om strenge maatregelen om de orde te herstellen – vele burgers (en een enkele politicus) zijn zelfs voorstanders van een autoritaire regering en restricties op de burgerlijke vrijheden. Het is een historisch gegeven dat het onderdrukken van vrijheid in naam van de openbare orde plaatsvindt.

Uitbarstingen van terrorisme kunnen kortom vaak worden gebruikt als excuus voor ambitieuze sterke mannen in spe om de macht te grijpen en een meedogenloze heerschappij uit te oefenen met de belofte van veiligheid. Slechts weinig journalisten hebben de mogelijkheden van een dergelijke nasleep van het escalerende wereldterrorisme overwogen.

In feite onthullen de bijbelse profetieŽn dat wij inderdaad afstevenen op een nieuw, duister tijdperk van despotisme en barbarisme – en in een mate die in de geschiedenis ongekend is!

Terrorisme zal ongetwijfeld een rol spelen bij het voorbereiden van de weg voor de geprofeteerde tirannen van de eindtijd, die hierdoor verstrekkende ’noodmaatregelen’ kunnen nemen – evenals Adolf Hitler en anderen in de geschiedenis.

 

 

Zware tijden

 

De gesel van het terrorisme is al eeuwen geleden in de Bijbel geprofeteerd.

Jezus profeteerde dat de toestand in de laatste dagen een afspiegeling zal zijn van de chaotische wereldsituatie in de tijd van Noach: een boosaardige en corrupte wereld vol geweld.

Lukas 17:26: „En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.”

Genesis 6:5: „Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was.” Vers 11: „De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.”

Ook de apostel Paulus heeft een waarschuwing laten horen. 2 TimotheŁs 3:1: „Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.” Deze profetie impliceert meer dan slechts incidentele misdaden.

EzechiŽl 7:5: „Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt!” Vers 7: „De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen!” Vers 15: „Het zwaard buiten” Vers 23: „Maak een keten gereed, want het land is vol bloedschuld en de stad vol geweld.”

De bijbelse profetieŽn beschrijven een eindtijd vol wetteloosheid, agressie en haat, een wereld die is verdeeld in partijen en wordt verscheurd door internationale conflicten, een tijdperk vol willekeurig, losgeslagen geweld en moord, geÔnspireerd door Satan de duivel, de eerste moordenaar. Johannes 8:44: „Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

De meest gewelddadige tijd uit de geschiedenis van de mens zal spoedig komen. Jezus zei in MattheŁs 24:21: „Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

Wij zien nu al heel duidelijk wat Jezus zei in vers 12: „En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” En vers 6-8: „Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeŽn.”

Zonder God kan de mens het terrorisme niet bedwingen. Zolang de kwade invloed van Satan op aarde werkzaam is, zullen terrorisme en misdaad steeds grotere vormen aannemen, ondanks alle pogingen van de mens om er een eind aan te maken. De mens zal geweld met geweld blijven beantwoorden. Dit is nog steeds de wereld van Satan. 2 CorinthiŽrs 4:4: „Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw [Satan] met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”

Is er een uitweg uit deze waanzin? Is er een manier om de kolkende zee van geweld tot bedaren te brengen?

De meeste mensen, zelfs belijdende christenen, beseffen niet dat het Evangelie van Jezus Christus een boodschap is omtrent de komende regering van God op deze aarde. Pas als Satan – de aartsterrorist – eindelijk gebonden zal zijn en Gods duizendjarige bewind op aarde is gevestigd, zal geweld tot het verleden behoren en de wereld blijvende vrede kennen.

Openbaring 20:1-3: „En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.”

De menselijke natuur heeft altijd de neiging gehad Satan te volgen in zijn verderfelijke praktijken. Daarom is de mens niet in staat Satan uit te schakelen. Alleen Jezus Christus kan, en zal, dit doen.

Vooralsnog evenwel laat God de wereld nog haar eigen, ongehoorzame weg gaan om de bittere les te leren dat de levenswijze van Satan, het verwerpen van de wetten en de regering van God, slechts rampzalige resultaten kan hebben.

Maar spoedig komt de dag waarop geweld vastberaden en beslist zal worden aangepakt. De veroorzakers van dood en vernietiging zullen worden getroffen door een bestraffende hand.

De teruggekeerde Jezus Christus zal oorlog uitbannen en een ideale wereld stichten.

Jesaja 2:2-4: „En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”

De goddeloosheid en de valse religies die Satans levenswijze van ijdelheid, jaloezie, begeerte, haat en hebzucht hebben gebracht, zullen worden vervangen door Gods levenswijze van liefde, geven en dienen.

Dit is het enige antwoord op de golf van geweld die nu de hele wereld dreigt te overspoelen.

Er is goed nieuws na al het slechte – de dagen van het terrorisme zijn geteld!Terug naar de Home Page