Voor literatuurlijst klik hier.

 

Gelooft u de Bijbel
of het christendom?

 

 

Hoeveel mensen kent u, die, wanneer zij ongelijk hebben, bereid zijn zich te laten corrigeren – zich te laten terechtwijzen voor de verkeerde dingen die zij doen? Men wil eenvoudig niet graag terechtgewezen en gecorrigeerd worden. Men houdt ervan te worden geprezen, te worden gevleid, maar terechtwijzingen en correcties haat men beslist!

Ziet u waarom het voor de mensen zo moeilijk is de Bijbel te begrijpen en het eens te worden over wat hij zegt? De Bijbel is Gods grote geestelijke spiegel. Hij brengt iedere fout in ons denken aan het licht, onthult iedere smet in ons karakter. Hij toont ons wat wij werkelijk zijn – zoals God ons ziet, niet zoals wij zelf graag denken dat wij zijn, of zoals wij graag zouden willen dat andere mensen ons zien.

Wanneer kinderen dingen doen die verkeerd zijn, die verboden zijn, geven zij dat dan gewoonlijk openlijk en oprecht toe? Of ontkennen zij het meestal zo lang mogelijk en proberen het daarna te verdoezelen, het goed te praten, zich te rechtvaardigen of de schuld aan iemand anders te geven?

Wij zijn allemaal slechts groot geworden kinderen. Wanneer onze hemelse Vader, door zijn Woord, tot ons spreekt en ons terechtwijst, berispt en corrigeert, willen wij gewoonlijk niet graag onze dwalingen, onze fouten, onze verkeerde manier van handelen erkennen.

En daarom is men, eeuwen geleden, begonnen de Bijbel te interpreteren. Bijgevolg is het Woord van God verdraaid, verwrongen en misbruikt, waarbij er nagenoeg iedere denkbare valse en bedrieglijke betekenis in werd gelegd. In plaats van de duidelijke, eenvoudige, oorspronkelijk bedoelde betekenis hebben wij nu honderden menselijke interpretaties van de Bijbel!

In plaats van de waarheid te erkennen proberen de mensen hun eigen wegen te rechtvaardigen door het geÔnspireerde en heilige Woord van God te verdraaien!

2 Petrus 1:19  En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 20   Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige [Gr. 'idios: persoonlijk, eigen, particulier] uitlegging toelaat; 21  want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

De apostel Paulus schreef door inspiratie in 2 TimotheŁs 4:1-4 dat er een tijd zou komen waarin men de gezonde leer niet meer zou verdragen.

2 TimotheŁs 4:1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2  verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3   Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

De mensen hebben inderdaad hun oren van de waarheid afgewend en zich tot fabels gekeerd die hun als de waarheid van Gods Woord worden voorgehouden. Jesaja profeteerde dat men in deze laatste dagen zou eisen:

Jesaja 30:8  Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos. 9  Want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet willen horen [”de wet heeft de ’Here’ aan het kruis genageld,” zeggen ze]; 10  die tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen; 11  wijkt af van de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige IsraŽls weg uit onze ogen.

Dit is met name voor onze tijd bedoeld, want in vers 8 staat: ”opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos”.

Wij kunnen nu duidelijk inzien waarom de mensen de Bijbel niet begrijpen. Zij onderwerpen zich niet aan de wil van de Eeuwige – zij zijn vervuld van vrees voor de mensen in plaats van voor God. Zij beven als zij eraan denken wat de mensen zeggen, in plaats van bij wat het Woord van de levende God heeft te zeggen!

Psalmen 111:10  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze [Gods geboden] betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

David bezat inzicht. En David zei: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad" (Ps. 119:105).

De huidige generatie is als die uit Jezus' tijd, waarvan Hij zei:

Johannes 3:19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Ja, de Bijbel is licht – een lamp voor onze voeten – een licht op ons pad. De wereld daarentegen verkeert ontegenzeglijk in diepe duisternis. En het christendom, doordrenkt met heidense leer, is voortgekomen uit deze wereld.

Jezus heeft nog meer gezegd over het vervalsen van de Waarheid ten behoeve van het genoegen en ijdelheid van mensen.

MattheŁs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is [niet de eigen interpretaties van mensen]. 22   Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23   En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid [die Gods geboden hebben genegeerd]. 24  Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet [niet de valse christelijke uitleg], zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26  En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Markus 7:5  toen vroegen de FarizeeŽn en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden [of voor onze tijd: niet naar de tradities van de ’christelijke’ kerken], maar eten zij met onreine handen hun brood?

De vrome Joden voerden voor een maaltijd een rituele wassing uit waarbij de handen en armen tot de ellebogen werden gewassen.

Vers 6  Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. 9  En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.

Wie leest zelf de Bijbel, wie onderzoekt wat de zgn. christelijke leraren en leiders prediken?

God zal iedereen testen of hij of zij een meeloper wordt met de Bijbel of met de valse leraren.

1 TimotheŁs 4:1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.

”De Bijbel is geschreven in een andere tijd,” is een vaak gebruikt vals argument om zich te kunnen ontrekken aan de Waarheid en daarmee loochenen ze de Vader en de Zoon!

HebreeŽn 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 9  Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen.

De miljoenen mensen die beweren christenen te zijn waggelen door het leven met valse perspectieven, zonder doel.

Jesaja 29:9  Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank.

Ze beweren christenen te zijn, maar dienen de duistere machten en daarom verblindt God hen.

Vers 10  Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.

Vanwege hun ongehoorzaamheid aan God en hun ijdele houding begrijpen ook de tegenwoordige ’profeten’ en geestelijke leiders weinig van Gods Woord. Een voorbeeld hiervan is de identiteit van het volk IsraŽl. Ze denken dat de twaalf stammen van IsraŽl de Joden zijn. De Bijbel maakt echter onomwonden duidelijk dat de Joden de stam Juda is, en ook Levi en Benjamin behoren tot hen. De overige stammen vormen grote westerse democratieŽn die door God zeer bijzonder zijn gezegend de afgelopen twee eeuwen, geheel overeenkomstig een belofte die God aan Abraham heeft gedaan. Wie dit niet weet, geraakt op een dwaalspoor met eigen verzinsels, daar waar Gods profeten spreken over het Huis IsraŽl.

Vers 11  Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld. 12   Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen. 13  En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is…

Dit is een overduidelijke beschrijving van de valse christelijke wereld. Het geveinsde ontzag dat op zalvende toon of emotioneel krijsend uit hun mond komt is hen aangeleerd door mensen. Ze claimen de naam Christus, ze eren Hem met hun lippen (vers 13), maar doen niet wat Hij zegt. Gods geboden verwaarlozen ze. Toch zult u tot het einde Gods Waarheid kunnen horen of lezen.

MattheŁs 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Hoe klein Gods Gemeente ook is, zij zal haar opdracht blijven vervullen, al is het slechts door enkelingen, zoals de twee getuigen. De leden van de Gemeente van God zijn roependen in de woestijn.

EzechiŽl 33:11  Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis IsraŽls?

De christelijke kerken die prediken uit hun eigen geschriften zijn goddeloze, heidense kerken.

Vers 17  Uw volksgenoten zeggen: de weg des Heren is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is.

In onze tijd wordt de website van de Gemeente van God door mensen bezocht die zich christen noemen en complimenten sturen vanwege de heldere uitleg. Onderling praten ze erover, ook via internet.

Vers 30  Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en aan de deuren der huizen; de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste: Kom toch mee en hoor, welk woord er van de HERE is uitgegaan. 31  En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond [vleierige praatjes, uiterlijk vertoon], maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. 32  Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. 33  Doch als het komt (en het komt!) dan zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.

De Waarheid is algemeen vervalst, dit begon al in de eerste eeuw, kort nadat Christus was gekruisigd. De apostel Petrus ontmaskerde Simon de Tovenaar, die als vooraanstaand leermeester in het heidendom een prominente plaats probeerde te verwerven in Gods Gemeente (zelfs voor geld, Hand. 8:18-23). Simon zocht een andere weg om zijn boos en ijdel plan te verwezenlijken. Hierop is de valse christelijke leer gebouwd, een evangelie van genade, zonder voorwaarden. De bijbelse definitie van zonde wordt niet onderwezen, maar een leer die de mensen graag willen horen. Paulus waarschuwde menigmaal hiervoor.

Galaten 1:6  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7  en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9  Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Veel predikers, leraren, priesters en voorgangers willen mensen behagen.

Vers 10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 11  Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens.

Het ”evangelie naar de mens” veroorzaakt het missen van het doel van de schepping van de mens. Een vals evangelie brengen is een directe wetsovertreding.

Exodus 20:16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Paulus zegt dat wat IsraŽl in vroegere tijden heeft gedaan is opgetekend voor ons om er van te leren. Maar de ’christenen’ blijven hardnekkig voortgaan met hun heidense levensstijl, waar God ernstig voor waarschuwde.

Psalmen 106:35  maar zij lieten zich in met de heidenen en leerden hun werken, 36  zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden.

Zijn uw gewoonten en opvattingen in overeenstemming met Gods Waarheid of komen ze misschien toch uit het heidendom en dus van Satan. Raadpleeg de juiste bronnen!

Jeremia 5:7  Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij niet-goden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. 8  Geile, rondzwervende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste. 9  Zou Ik hierover geen bezoeking doen, luidt het woord des HEREN, of zou Ik aan een volk als dit Mij niet wreken?

Kerken worden in de Bijbel dikwijls vrouwen genoemd. In geestelijke zin is het deelhebben aan valse kerkgemeenschappen geestelijke hoererij.

Vers 21  Hoort dit toch, gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen: 22  Wilt gij Mij niet vrezen, luidt het woord des HEREN, of voor Mij niet beven… Vers 23   Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart, zij zijn afgeweken en heengegaan, 24  zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch de HERE, onze God, vrezen, die regen geeft, de vroege en late regen, op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart.

Dit is opgetekend voor de mensen in de tijd van de apostelen en de eeuwen daarna en in het bijzonder voor ons. Bedenk dat God spreekt over ’volk’ (”dwaas en verstandeloos volk”), niet een enkeling of een kleine groep. Hij spreekt over de samenleving en die wordt in de westerse wereld gedomineerd door het christendom. Die samenleving veroordeelt God! Was het voor dovemansoren? De Almachtige geeft rijkelijk zegeningen, maar de bekeerde mensen keerden zich al spoedig na de kruisiging van Christus af van de normen en waarden van God. De christenen bouwen voort op dit vals evangelie.

Vers 25  Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden houden het goede van u terug. Vers 27  Als een korf vol gevogelte, zo zijn hun huizen vol bedrog; daarom zijn zij groot en rijk geworden, zij zijn vet en glanzend [welk deel van de wereldbevolking ’geniet’ al vele jaren van de door God geschonken welvaart?]; 28  zelfs gaan zij alle boosheid te buiten. Het pleit voeren zij niet, het pleit van de wees, en zij hebben voorspoed; het recht der armen richten zij niet [de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter]. 29  Zou Ik hierover geen bezoeking doen, luidt het woord des HEREN, of zou Ik aan een volk als dit Mij niet wreken? 30  Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt in het land; 31   de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen, en mijn volk heeft het gaarne zo. Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?

Jeremia 7:4  Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit!

”Dit is een christelijke kerk, dit is een christelijke kerk, dit is een christelijke kerk waartoe ik behoor”. Vertouw er niet op, u wordt bedrogen. Lees uw Bijbel!

Vers 5  Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, 6  vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats en andere goden niet achternaloopt, u tot onheil, 7  dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. 8  Zie, gij stelt uw vertrouwen op bedrieglijke woorden, zonder bate. 9  Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Bašl offers ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend hebt. Vers 18  De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.

De ”koningin des hemels” is Astarte, maÓtresse van Bašl, de zonnegod, wiens aanbidding door de Almachtige in de Bijbel openlijk wordt veroordeeld als de meest abominabele van alle heidense afgoderijen. In het paasfeest in het Duits en Engels – Ostern en Easter – horen we de naam Astarte. Vele heidense volken aanbaden de zon die in het oosten opkomt.

Jezus en de apostelen voorspelden niet een algemene, wijdverspreide groei van de nieuwtestamentische Gemeente, maar een afvallen van de waarheid door de grote meerderheid. In een profetie betreffende deze grote, algemene afval van het eenmaal overgeleverde geloof zei Paulus tot de Thessalonicenzen: ”Het geheimenis [mysterie] der wetteloosheid is reeds in werking.” Dit was nauwelijks twintig jaar na het begin van de Gemeente! Paulus doelde op dezelfde ’Chaldeeuwse mysteriŽn’ waarvan Pasen en Kerstmis de twee belangrijkste feesten zijn!

In het Nieuwe Testament wordt over Christus' Gemeente geprofeteerd dat zij slechts een ”klein kuddeke” zou zijn en nooit een grote, algemene volkskerk (Lukas 12:32).

Dit zijn feiten die de wereld niet wil zien!

Christenen vieren het heidense paasfeest, dat God in zijn Woord heeft verboden, alsook het heidense kerstfeest en vele andere heidense tradities, terwijl ze Gods feesten zelfs niet kťnnen, omdat het hun niet wordt onderwezen en omdat ze zelf nauwelijks in de Bijbel lezen. Religieuze ’herders’ die wťl over die feesten hebben gelezen – zie o.a. Leviticus 23 – beweren dat het Joodse feesten zijn. Maar God zegt: het zijn mŪjn feesten, feesttijden van God. DŠt staat er! Lees het zelf en laat u niet misleiden.

”Ach wat maakt het uit, we vieren die feesten toch ter ere van Jezus,” is een bewijs van misleiding. Wanneer onomwonden door uw dominee, voorganger of pastoor wordt gezegd dat volgende week een feest van Satan wordt gevierd, maar net wordt gedaan of het een feest van ’de Here Jezus’ is, doet u daaraan dan mee? ’Christenen’ willen niet toegeven dat ze met hun heidense afgodische feesten God krenken en uiteindelijk zichzelf.

Vers 19  Ben Ik het, die zij krenken? luidt het woord des HEREN. Doen zij het zichzelf niet, tot beschaming van hun aangezicht? Vers 23   maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. 24  Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts.

”Hoort naar mijn stem” (vers 23) of kijk in uw Bijbel.

Jeremia 8:6  Ik heb toegeluisterd en gehoord: zij spreken wat niet recht is, niemand heeft berouw over zijn boosheid, dat hij zou zeggen: Wat heb ik gedaan? Dravende keren allen zich af, gelijk een paard dat zich stort in de strijd. 7  Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des HEREN niet. 8  Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des HEREN is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd! 9   Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

”Het woord des HEREN hebben zij verworpen”, de Bijbel hebben ze verworpen, ze luisteren naar de ’aangename’ woorden van hun leraren. Hoe lang zullen de mensen hun bedrieglijke religieuze leiders nog nalopen?

Jeremia 9:5  De ťťn leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af. 6  Hier woont onderdrukking op onderdrukking, bedrog op bedrog; zij weigeren Mij te kennen, luidt het woord des HEREN.

Zo lang dit niet zeer ernstig wordt genomen door de ’christelijke’ wereld, zal het bedrog voortduren.

Vers 12  Wie is de wijze man, die dit begrijpt, hij, tot wie de mond des HEREN gesproken heeft, dat hij het kan verkondigen? Waarom is het land te gronde gegaan, doods geworden als de woestijn, waar niemand doorheen trekt? 13   De HERE zegt: Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd en niet aan mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben, 14   maar gewandeld hebben naar de verstoktheid van hun hart, achter de Bašls aan, zoals hun vaderen hun hadden geleerd.

De doctrines van het christendom zijn doordrenkt met de heidense overleveringen van Bašl. Vele christenen leren dat de Wet van God is afgeschaft (vers 13) of zeggen wetten van Jezus te leren die ze op eigen wijze interpreteren. Wist u dat Jezus geen ’eigen wetten’ heeft, maar dat Hij altijd zei dat Hij de geboden van zijn Vader onderhoudt? Wist u dat Jezus zegt dat het gebod ”gij zult niet echtbreken” veel verder gaat dan alleen de fysieke echtscheiding? Hij zegt dat als een man bij het zien van een vrouw met wie hij niet gehuwd is een seksueel getinte gedachte toelaat, dit gebod al overtreedt. Jezus zegt dat dit een overtreding is van ťťn van de Tien Geboden (Matth. 5:27-28; 19:17-19). En overtreding van Gods wetten heeft de doodstraf tot gevolg (1 Joh. 3:4; Rom. 6:23). Dit is nieuwtestamentisch, door Jezus Christus in zijn liefde uitgedragen. Volgt u Hem daarin? Denkt u dat Jezus dit zo haarfijn uitlegt om dit gebod kort daarna teniet te doen aan het kruis?

Jeremia 10:2  Zo zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken [het christendom is dominant in de hele wereld; dit woord is derhalve gericht aan die volken] en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. 3  Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, 4  met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. 5  Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet.

Behalve de houten afgodsbeelden die als symbool staan voor de algehele moderne afgoderij, wordt zo ook de versierde heidense kerstboom aanbeden. ”Welnee,” zeggen de christenen ”het gaat om de gezelligheid”, zonder er maar over na te willen denken dat ze zich voor het karretje van Satan laten spannen, de inspirator van de heidense afgoderij. Hij is ook de bedenker van de zonnegod, die elke zondag door meer dan een paar miljard ’christenen’ en meelopers wordt aanbeden. ”Ach wat maakt het uit,” zegt men. Niets, als God niet zou bestaan en geen groots liefdevol Plan voor ons mensen zou uitwerken.

Vers 8  Ja, met hen allen worden zij dom en dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. 9  Geplet zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz, het is het werk van de vakman en van de handen van de goudsmid, blauwpurper en roodpurper is hun gewaad; het werk van deskundigen zijn zij geheel en al.

Geestelijk gesproken hebben de mensen hun eigen afgoden gemaakt.

Vers 10  Doch de HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen. 11  (Zo zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel).

Bij de komst van Christus zullen alle religies, het valse heidense christendom inbegrepen, vernietigd worden en dan staan de zgn. christenen naakt – zonder god, zonder eer, zonder aanzien. Nietig!

Vers 14  Verstomd staat ieder mens, zonder kennis; beschaamd staat iedere goudsmid om het beeld, want leugen is zijn gietsel en er is geen geest in hen; 15  nietigheid zijn zij, een bespottelijk maaksel; als aan hen bezoeking gedaan wordt, gaan zij teniet.

Schijnapostelen hebben de mensen valse godsdienst onderwezen. Paulus maakte zich in zijn dagen al grote zorgen.

2 CorinthiŽrs 11:2  Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4  Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Sinds die dagen wordt er een andere Jezus gepredikt dan de Jezus van de Bijbel. Het christendom predikt een valse christus.

Vers 13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Jeremia 10:21  Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid.

En daarom geloven de ’gelovigen’ in een valse god. Ze kennen hun bestemming niet.

Jeremia 14:11  En de HERE zeide tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede; 12  al vasten zij, Ik hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, Ik heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak Ik een einde aan hen.

In tijden van nood gaan mensen bidden en stromen de kerken vol. In die kerken worden ze gesust. ”Als u [de valse] Jezus trouw blijft, in uw hart meedraagt, zal u niets overkomen. Jezus is liefde en genadig. Vrede zij met u.”

Vers 13  Toen zeide ik [de ware dienaar van God]: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse. 14  Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u. 15   Daarom, zo zegt de HERE van de profeten die in mijn naam profeteren, zonder dat Ik hen gezonden heb, en die zeggen: Zwaard noch honger zal in dit land zijn, door het zwaard en de honger zullen die profeten aan hun eind komen. Vers 18  Als ik uitga in het veld, ziedaar, de gevelden door het zwaard; als ik kom in de stad, ziedaar, van honger verkwijnenden! Ja, zelfs profeet en priester zwerven rond in het land en weten geen raad.

De waarschuwingen ten spijt, die ook nu klinken, blijven de mensen volharden in hun valse aanbidding en goddeloosheid.

Jeremia 15:1  Maar de HERE zeide tot mij: Al stond Mozes met SamuŽl voor Mij, dan zou mijn ziel zich toch niet tot dit volk neigen: weg met hen, uit mijn ogen, laat hen heengaan! 2  En als zij tot u zeggen: Waar moeten wij heengaan?, zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE: wie bestemd is ten dode, ten dode; wie bestemd is ten zwaarde ten zwaarde; wie bestemd is ten honger, ten honger; en wie bestemd is ter gevangenschap, ter gevangenschap. 3  Ja, Ik zal over hen vierderlei bezoeking brengen, luidt het woord des HEREN: het zwaard om te doden, de honden om weg te slepen, het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde om te verslinden en te verscheuren.

Wilt u Gods Waarheid begrijpen? Laat u zich waarschuwen?

Jeremia 16:11  Dan zult gij tot hen zeggen [dat doen wij bij dezen!]: Omdat uw vaderen Mij hebben verlaten, luidt het woord des HEREN, en andere goden zijn achternagelopen en die hebben gediend en zich voor die hebben nedergebogen, en Mij hebben verlaten en mijn wet niet hebben gehouden [”want dat is toch oudtestamentisch, wettisch” is de veelgehoorde rampzalige opmerking], 12   en omdat gij nog erger hebt gedaan dan uw vaderen, doordat ieder van u wandelt naar de verstoktheid van zijn boos hart in plaats van naar Mij te horen, 13  daarom zal Ik u wegslingeren uit dit land naar een land dat gij niet hebt gekend, gij noch uw vaderen, en daar zult gij andere goden dienen dag en nacht, doordat Ik u geen genade zal bewijzen.

Die goden worden nu gediend, wereldwijd, in kathedralen, kerken, zalen, huizen en straten.

O ja, er zijn kerken die leren dat de Tien Geboden van kracht zijn, maar dan volgens de interpretatie van die kerken. Een voorbeeld is de zevende dag, de sabbat. Nergens in de Bijbel is zelfs maar een kleine, vage, onbeduidende aanwijzing te vinden over de zondag als rustdag, terwijl de sabbatdag (zaterdag) als rustdag, door God geheiligd (afgezonderd), op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament zeer duidelijk wordt gepresenteerd. Jezus is Heer over de sabbat zei Hijzelf. Die dag is derhalve de Dag des Heren! Ook in dit Schriftgedeelte van Jeremia.

Jeremia 17:21  zo zegt de HERE: Hoedt u ervoor, om uws levens wil [dit is een zaak van leven en dood!], dat gij op de sabbatdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnenbrengt. 22  Ook zult gij op de sabbatdag geen last naar buiten brengen uit uw huizen of enigerlei werk doen; gij zult de sabbatdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb. 23  Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen.

Wie laat zich door de Almachtige Schepper nog iets gezeggen?

Jeremia 18:12  Doch zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.

Mensen volgen hun eigen gedachten staat er. Het christendom noemt dat interessant en boeiend, die vele ”bloedgroepen”. In allerlei forums en praatgroepen geven mensen hun mening: naar mijn mening, ik vind, volgens mij, ik denk daar zo over, ik heb mijn beeld van de ’waarheid’, ik kijk daar zo tegenaan, enz. Maar zelden of nooit zegt iemand: laten we eens kijken in de Bijbel wat God zegt.

Zij hebben Gods Waarheid verdraaid en daarmee het valse christendom gesticht.

Jeremia 19:4  omdat zij Mij verlaten, deze plaats ontwijd, en daar voor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken… Vers 5  en zij de hoogten van de Bašl gebouwd hebben.

Kerkgebouwen met torens die naar de zon (zonnegod) wijzen, zijn op hoogten gebouwd. De geestelijke betekenis is dat zij hun afgod ’verhogen’, de ”andere Jezus” (2 Cor. 11:4).

De theologische scholen bestuderen geschriften van mensen, zgn. kerkvaders, maar stellen de Waarheid van de Bijbel buiten werking (Mark. 7:6-9). Ze vertellen u wat u graag hoort. Het wordt tijd dat u zelf in de Bijbel kijkt!

Jeremia 23:1  Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des HEREN.

De komst van Christus zal de geestelijke blindheid van de mensen wegnemen. Dan zullen ze zeggen:

Vers 9  Over de Profeten. Mijn hart is in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen sidderen; ik ben als een beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is, om de HERE en om zijn heilige woorden. 10   Want van echtbrekers is het land vol; want ten gevolge van de vloek heeft het land een treurig aanzien, zijn de dreven der steppe verdroogd; ja, wat zij najagen, is het kwade en waar zij kracht in zoeken, onrecht. 11  Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des HEREN. 12  Daarom zal hun weg voor hen worden als glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en vallen. Want Ik zal rampspoed over hen brengen in het jaar van hun bezoeking, luidt het woord des HEREN. 13  Wel heb Ik bij de profeten van Samaria [een mengeling van Gods Woord en heidense leer: het christendom] gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door de Bašl en misleidden mijn volk IsraŽl. Vers 16   Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. 17  Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. 18  Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

Wie wil naar de Waarheid luisteren? Wie reinigt zijn brein van de valse leerstellingen en raadpleegt zelf de Bijbel? Wat staat er werkelijk in? U zult verrast zijn.

Vers 19  Zie, een stormwind des HEREN, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.

Wie zijn die goddelozen? Zij die de afgoden dienen, de drie-eenheid leren, de Tien Geboden zelf interpreteren, de zondag als rustdag houden en de sabbat verachten, kerst vieren, Nieuwjaar vieren en daardoor Gods kalender niet kennen, waardoor ze geen weet hebben van Gods Plan met de mensheid, heidens Pasen houden en Gods feestdagen niet kennen, genade en behoud beloven aan hen die zondigen (is wetsovertreding) zijn goddelozen! Goddelozen zijn ook zij die leren dat de mens naar de hemel gaat, terwijl Jezus zei dat geen mens naar de hemel is gegaan en daar ook niet kan komen (Joh. 3:13; 7:34; 8:21; 13:33). David ligt nog steeds in zijn graf (Hand. 2:29, 34) en de dienstknechten van God uit het Oude Testament hebben de belofte nog niet verkregen en zijn dus niet in de hemel lezen we in HebreeŽn 11, o.a. de verzen 13 en 39. De goddeloze ’profeten’ die al die waanzin leren zijn niet door God gestuurd.

Vers 21  Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. 22   Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen. 23  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Vers 25  Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! 26  Tot hoelang? is er iets in het hart van de profeten, die leugen profeteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart; 27  die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaderen mijn naam hebben vergeten door de Bašl? Vers 30  Daarom zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn woorden van elkander stelen; 31  zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; 32  zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN.

Waarom zou u wachten tot het komende Vrederijk om God te dienen? Als u Gods Woord negeert en het christendom gelooft, verwacht u dan zegeningen? Neem het voorbeeld in Zacharia, dat een verslag geeft van het begin van het Vrederijk.

Zacharia 14:8  Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9  En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.

Alle religies, met inbegrip van de valse christelijke religie, zal Christus bij zijn komst uitroeien. Alleen Gods Waarheid zal dan heersen.

Vers 16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.

De gehele wereld zal Gods feesten gaan vieren. De meeste lezers hebben er nog nooit van gehoord omdat ze gestrikt zijn in het heidense christendom. Maar ook dan is er nog verzet.

Vers 17  Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18  en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19   Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Maar dan zal eindelijk de hele wereld zich buigen voor de ware God en volop zegeningen ontvangen. Waarom zou u wachten? Waarom zou u eerst nog een aantal jaren Satan dienen en door vreselijke plagen getroffen worden?

De Gemeente van God spoort u aan naar de ware Jezus te luisteren:

MattheŁs 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Jezus sprak ook over de tijd waarin wij leven, de jaren voordat Hij terugkomt.

MattheŁs 24:11  En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

De predikers preken liefde, maar leggen niet uit wat dat Ūs.

Johannes 15:10  Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

2 Johannes 1:6  En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Voor hen die menen dat het Nieuwe Verbond een nieuwe waarheid is buiten Gods wet, het volgende vers:

Psalmen 119:163  Ik haat en verafschuw leugen, maar uw wet heb ik lief.

De christelijke wereld claimt Gods naam en verkondigt onder die naam wetsovertreding.

Psalmen 139:20  die arglistig tegen U spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.

Alleen als we Gods Woord met zuivere intentie bestuderen en alle vooroordelen wegpoetsen, kunnen we God begrijpen. Het eigen belang, de eigen status, onze ijdelheid, verdringt Gods Waarheid.

Romeinen 1:25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Vers 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

2 Thessalonicen 2:10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Zij hebben de Waarheid niet lief gehad en zijn daarom verloren staat in vers 10.

Op vele plaatsen in de Bijbel waarschuwt God om zijn woorden te geloven en vooral ook te doen en zich niet mee te laten slepen door valse redeneringen van mensen.

Colossenzen 2:8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.

We moeten goed begrijpen dat Satan de auteur is van alle bedrog. Bedenk dat afgoden ook verzinsels zijn van Satan. Afgoden bestaan niet, maar Satan bestaat!

Johannes 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Zeer weinig mensen begrijpen de wereldomspannende invloed van de duivel en zijn demonen.

EfeziŽrs 6:11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Bescherm uzelf tegen valse leerstellingen en bestudeer zelf de Bijbel. Vanzelfsprekend kan iedereen hulp vragen, maar het is dan wel wenselijk te weten of die ’hulp’ in dienst van God staat. Weet wat er werkelijk geschreven staat in Gods Woord. U zult ontdekken dat er veel verzinsels worden verkondigd. Wees geen meeloper in de leugen. Uw Bijbel zegt dat de christelijke wereld een kopie is van het oude heidense Babylon, dochter van Babel genoemd (Jes. 47:1; Jer. 50:42; 51:33; Zach. 2:7). In Openbaring wordt de wereldwijde macht van dit religieuze systeem beschreven. Het zijn onmiskenbaar de huidige christelijke kerken die dit systeem als hun god aanbidden.

In de profetieŽn van het Nieuwe Testament worden twee vrouwen genoemd die twee religieuze organisaties voorstellen. De ene is de Vrouw van Christus, de ware Gemeente en de andere is een grote, machtige, universele kerk, een deel van de wereld, met haar politiek die over vele naties heerst en verenigd is met het ’Heilige Roomse Rijk’. Zij wordt scherp in beeld gebracht in Openbaring 17.

Openbaring 17:1  En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren [natiŽn en menigten en volken, zie vers 15], 2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3  En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4   En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6   En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

Deze kerk wordt afgebeeld met grote pracht, met groot ritueel vertoon, getooid in purper, scharlaken en goud, trots, werelds, arrogant. Zij wordt afgebeeld als een universele verleidster. Alle Westerse naties zijn geestelijk dronken door haar valse doctrines; haar geestelijke waarnemingsvermogen is dermate door haar heidense leerstellingen en praktijken vertroebeld, dat zij niet in staat zijn duidelijk waarheid te onderscheiden! Zij pocht dat zij de ware Kerk is, maar zij is dronken van het bloed der heiligen die zij de marteldood heeft laten sterven!

Maar hoe kon zij, zoals in Gods Woord is voorspeld, de hele wereld misleiden? In elk geval is de protestantse wereld niet misleid!

Niet? Toch wel! Let goed op vers 5: moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Het is een moederkerk! Haar dochters zijn ook kerken, die al protesterend van haar zijn uitgegaan en zich daarom protestant noemen. Ook de vele ’christelijke’ kleine denominaties hebben hun wortels in dat systeem. In de grond zijn ze door heidense doctrine en praktijk met elkaar verwant in het christendom! Zij maken zich tot onderdeel van deze wereld en nemen actief deel aan haar politiek, precies het feit dat hun moeder tot ’hoer’ heeft gemaakt!

Deze hele afvallige familie – een moeder met honderden dochterdenominaties, die onderling allemaal verdeeld zijn en doctrinair in verwarring verkeren, maar toch allemaal in de belangrijkste heidense doctrines en feesten zijn verenigd – heeft een familienaam! Zelf noemen zij zich ’christelijk’, maar God noemt hen anders: ”Geheimenis: het grote Babylon”!

’Babylon’ betekent verwarring! God noemt mensen en dingen altijd volgens wat zij zijn! En wij zien hier dezelfde oude Babylonische mysteriŽn of geheimenissen, alleen nu onder de dekmantel ’christendom’. In feite echter is het hetzelfde oude ’Babylonische MysteriŽn Systeem’.

”Het grote Babylon, moeder(kerk) van de hoeren(kerken) en van de gruwelen der aarde.” Niet van een bepaald land, maar van de hele aarde. Moeder van de gevestigde kerken. De duistere machten onder aanvoering van Satan leiden deze kerken. Efeze 6 vervolgt met:

Vers 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14  Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15  de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17  en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Deze ’christelijke’ kerken zijn buitengewoon krachtige instrumenten in handen van Satan om de hele wereld te misleiden.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

De hele wereld misleid. Zolang iemand dit niet wil geloven, zal hij of zij zelf misleid blijven.

Deze wereldwijde misleiding betekent dat het ware evangelie volkomen anders is dan wat gangbaar is in de gehele wereld, dat de christelijke kerken, die zich manifesteren in vele vormen en soorten, gťťn waarheid verkondigen! Ze misbruiken Christus' naam! Waarom beseffen christenen dit niet? Omdat ze misleid zijn! DŠt zegt God zelf in zijn Woord! ’Christenen’ zeggen ”Jezus in hun hart te hebben” maar doen niet wat Hij zei. Vanwege die houding zijn ze een gemakkelijke prooi van Satan en dŠŠrom zijn ze misleid.

Het christendom, met zijn vele denominaties, is een wereldomvattende religie. Werp alle vooroordelen van u af. De Bijbel zegt klip-en-klaar dat Satan de hele wereld verleidt. De hele wereld! De religies staan derhalve buiten de Bijbel, behalve dat ”klein kuddeke”.

Lukas 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

God zegt dat slechts een zeer kleine groep mensen die zijn naam draagt – Gemeente van God – de enige ware christelijke Gemeente is. Deze Gemeente heeft geen deel aan heidense tradities, leerstellingen van mensen, geschriften van zgn. kerkvaders en moderne theologen, heidense feestdagen, aanbidding van een valse christus.

Denk hier nog eens over na: de Bijbel zegt dat de hele wereld is misleid!

Weet u zeker dat u niet in een ander evangelie gelooft dan het ware evangelie van de Bijbel? Onderzoek elk detail van uw geloof, begin met een schone lei, verwijder alles uit uw gedachten wat u tot nu toe dacht en deed in de naam van Jezus. Dacht en deed u dat in de naam van die andere Jezus, geloofde u een ander evangelie dan het ware evangelie uit de Bijbel?

Geloof de mensen niet zomaar en geloof ons ook niet, maar geloof uw Bijbel!

De valse doctrines van het christendom worden besproken in de publicaties van onze website. Doe wat de gelovigen in Berea deden.

Handelingen 17:11  en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Laat goed tot u doordringen dat de wereld Gods Waarheid en zijn Gemeente niet kent. Een dag voordat Christus terugging naar zijn Vader in de hemel zei Hij het volgende tegen zijn kleine groep discipelen.

Johannes 14:16  En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [de heilige geest] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17  de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen [geloof God als Hij dit zegt], want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Dit is belangrijk om te weten: Want zij [de wereld] ziet Hem niet en kent Hem niet.

Johannes 17:25  Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet…

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

De wereld kent de kinderen van God niet!! Iedereen kent wťl de r.k.-kerk en de protestantse kerken en de talloze afsplitsingen daarvan. Denk daar over na! Van de drie wereldgodsdiensten is het christendom de grootste en derhalve een zeer invloedrijk deel van de wereld. Maar de Bijbel zegt dat de wereld misleid is! Deze religie doet zich voor als christelijk, presenteert zich als de religie van de Bijbel. Dat is de wijze waarop Satan de wereld misleidt. Deze religie is wereldwijd aanwezig onder alle volken en domineert in de belangrijkste landen van de wereld. Maar de Bijbel zegt dat de wereld God en zijn Gemeente niet kent. Dat betekent dat het christendom een valse religie is die God de Vader en Jezus Christus niet kent!

Geloof de Bijbel, geloof het christendom niet!

 

Terug naar de Home Page

click tracking