Voor literatuurlijst klik hier.

Huwelijk en Gezin -

kent u het doel?

 

Heeft het huwelijk afgedaan? Is overspel nog verkeerd?
Is de instelling van het gezin, met het bijbehorende
gezinsleven, bezig uit de maatschappij te verdwijnen?
Hoe, en wanneer werd de instelling van het huwelijk in het
leven geroepen? Dient het alles welbeschouwd enig
noodzakelijk doel?
Deze publicatie werpt een grondige nieuwe blik op de
instelling van het huwelijk, het gezin en het gezinsleven en
onthult een opzienbarende, schokkende waarheid die door
de wetenschap, de religie, het onderwijs en door de
maatschappij geheel en al over het hoofd wordt gezien.

Sommige psychologen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw die op modernistische wijze tegen de instelling van het huwelijk aankeken, lieten schokkende voorspellingen voor de naaste toekomst horen. In de ogen van deze vakmensen zou de huwelijkstraditie uit de mode raken.
En inderdaad, in de jaren negentig was deze trend al begonnen. Maar niet alleen stranden vele huwelijken, ook worden het nut en de wenselijkheid van de traditie zelf ernstig in twijfel getrokken.
Heeft het huwelijk na al deze generaties en eeuwen zijn langste tijd gehad? Zal het gezin en het gezinsleven uit de menselijke samenleving verdwijnen?
Niet te geloven?
Artikelen die aan deze gedachtegang uitdrukking geven, verschijnen steeds vaker in tijdschriften en kranten.
Het huwelijk is heden ten dage al niet meer sociaal vereist voor geslachtelijke gemeenschap. Voorechtelijke zwangerschappen komen steeds vaker voor. Dit is algemeen aanvaard en wordt nauwelijks nog als brandmerk gezien.
Maar dient het huwelijk welbeschouwd enig nuttig doel?
Klinkt dit als een absurde en dwaze vraag in uw oren? Neemt u het huwelijk nog als vanzelfsprekend aan? Nemen kinderen die zelf in een normaal gezin opgroeien – met andere kinderen in soortgelijke gezinnen om hen heen – als vanzelfsprekend aan dat ook zij op zekere dag getrouwd zullen zijn? Niemand in zulke omstandigheden zou vijftig jaar geleden ooit op de gedachte zijn gekomen het huwelijk als instelling in twijfel te trekken. Niemand zou zich toen afgevraagd hebben, zelfs niet in de geheime diepten van zijn hart, of de huwelijksstaat al of niet wenselijk is voor de samenleving. 

Waarom dan het huwelijk?

Is dit nog een reŽle vraag nu voor velen het huwelijk in twijfel wordt getrokken? Wij behoren de dingen niet zomaar voor zoete koek aan te nemen. Als een traditie of een gewoonte goed is, zal hij ieder onderzoek kunnen weerstaan.
We hebben dus de moed om te onderzoeken.
Wat is de oorsprong van het huwelijk? Vreemd genoeg weten 'deskundigen' – psychologen, sociologen, artsen, wetenschapsmensen en opvoedkundigen – het antwoord niet. De meeste 'deskundigen' hangen de evolutietheorie aan.
Het is het overdenken waard. Indien de mens door het evolutieproces ontstaan is en door een miljoenen jaren durend proces van lagere diersoorten afstamt, die gelijksoortig waren aan of voorouders waren van de aap, hoe en wanneer begon dan de traditie van het huwelijk? En waarom?
Dieren zijn mannelijk en vrouwelijk. Zoogdieren brengen hun soort op dezelfde manier voort als de mens. Maar dieren trouwen niet! Indien de mens slechts de hoogste diersoort is, in welk stadium van de evolutionaire ontwikkeling nam de bijna-mens of het menselijke 'dier' de instelling van het huwelijk aan?
En waarom?
Geen van de 'andere' diersoorten heeft dit gedaan.
Indien de zedenwetten niet eerst door een hogere Autoriteit aan de mensheid werden gegeven, wanneer, waarom, en hoe heeft de mens ze dan bedacht? 

Onderzoek naar de 'Christelijke Autoriteit'

Aan de andere kant heeft de christelijke wereld geloofd in een Schepping door een Schepper.
We houden dus een situatie die ernstig onderzocht dient te worden.
Als we aannemen dat het traditionele christendom de zedenwetten in stand houdt, rest ons nog steeds de vraag:
Waartoe dient het huwelijk? Inderdaad, waartoe dient het? De psychologen vragen zich af of het traditionele christendom het antwoord heeft.
Sommige kerken hebben geleerd dat de ongehuwde staat van het celibaat van hoger niveau is dan het huwelijk. En zij hebben geleerd dat het enige doel van seks voortplanting is.
Dit stemt tot nadenken.
Indien voortplanting het enige doel van seks is – indien in het huwelijk alleen van seks gebruik gemaakt mag worden om kinderen voort te brengen – en indien de ongehuwde staat hoger is dan het huwelijksleven, moeten we dan, aangezien voor de voortplanting het huwelijk niet noodzakelijk is, niet tot de conclusie komen dat het huwelijk ongewenst is? Zou het dan niet beter zijn seks voor voortplanting te gebruiken, en ondertussen in de hogere, ongehuwde staat te leven?
Dat zou natuurlijk betekenen dat ontucht juister is dan het huwelijksleven. Wij moeten bedenken waartoe dergelijke redeneringen en leringen leiden.
We herhalen het: het voortplantingsproces is in zoogdieren hetzelfde als in mensen. Dieren planten zich voort – maar dieren trouwen niet.
Het huwelijk is niet noodzakelijk voor voortplanting. Er is vandaag heel wat menselijke voortplanting buiten het huwelijk. Deze tendens wordt trouwens steeds sterker. En de maatschappij wordt snel toegeeflijker en heeft de neiging om het te aanvaarden.
Is er dan enige rationele en juiste reden waarom mensen die zich willen voortplanten zouden moeten trouwen, terwijl dieren die ook hun jongen ter wereld brengen dat niet doen?
Die reden is er wel degelijk! Weinigen echter schijnen die te begrijpen. Het werkelijke antwoord wordt over het hoofd gezien – zowel door het traditionele christendom als door de aanhangers van de evolutietheorie.

Ooit een kalf geboren zien worden?

U dient het te begrijpen.
Het voortplantingsproces is in zoogdieren precies hetzelfde als in mensen. Voor het overige echter zijn dieren en mensen totaal verschillend.
Bent u ooit getuige geweest van de geboorte van een kalf? De mannelijke ouder – de stier – gaat geen verloskundige halen. Evenmin brengt hij de moederkoe naar het ziekenhuis voor de bevalling. De stier is er naar alle waarschijnlijkheid niet eens bij aanwezig.
Zoogdieren hebben geen hulp nodig om hun jongen geboren te laten worden. Althans, dat hadden ze nooit, totdat door 'wetenschappelijke' en andere moderne praktijken van de mens in het voederen en verzorgen van dieren een gedegenereerde toestand ontstond, waardoor de menselijke eigenaar er vaak een veearts bij moet halen.
Normaal gesproken echter laat de koe eenvoudig, zonder enige hulp, haar kalf buiten in het veld – of wellicht in een stal – komen. Zodra het geboren is, probeert het kalfje wankelend op zijn poten te gaan staan, terwijl de koe er wezenloos bij staat te kijken. Zij hoeft haar jong niet te verzorgen, te leren eten, of te leren lopen. Het pasgeboren kalf staat in het begin nog wat onvast op zijn poten. Het valt misschien een of twee keer. Maar na enige minuten staat het op alle vier zijn poten en begint te lopen.
Maar gaat het kalf ergens heen? Jazeker! Niemand hoeft het dat te leren of het de weg te wijzen. Het weet waar het zijn 'maal' kan vinden.
Hoe weet het kalf dat?
Welnu, dieren worden met een ingebouwd instinkt toegerust. Ze hoeven niet te leren of onderwezen te worden. Ze beredeneren geen beslissingen en handelen niet op grond van een oordeel. Instinkt leidt automatisch.
Met de pasgeboren mens is dit allemaal anders. Het voortplantingsproces zelf is hetzelfde. Maar voor het overige zijn de verschillen tussen mens en dier kolossaal. Hoelang heeft een kind ervoor nodig om te leren lopen? Gewoonlijk ongeveer een jaar – dikwijls langer. Een nietige baby is volkomen hulpeloos. Hij kan zelfs niet zijn eigen lichaamsprocessen regelen. Hij heeft, in de strikte betekenis van het woord, geen instinkt. Hij moet worden verzorgd. Hij moet worden onderwezen. Hij heeft ouders nodig om voor hem te zorgen, hem te beschermen, hem te onderwijzen, en hem liefde te geven.
Het duurt veel langer voordat hij volwassen is dan bij een dier. Toch is zijn potentieel oneindig veel groter. In plaats van alleen maar een dierlijk brein met een ingebouwd automatisch instinkt, heeft de menselijke baby een verstand. Bij de geboorte is er vooralsnog geen kennis in dat verstand. Maar hij heeft het vermogen kennis te absorberen – en vervolgens te redeneren, zich iets voor te stellen, creatief te denken, plannen te maken en te ontwerpen, oordelen te vormen, beslissingen te nemen, zijn wil en zelfdiscipline te oefenen. Bovendien heeft hij het vermogen om muziek, literatuur en kunst te waarderen, en wat belangrijker is, een gevoel voor morele en geestelijke waarden te ontwikkelen; zelfs om rechtvaardig karakter te ontwikkelen.
Het enige doel van seks bij dieren is voortplanting. Bij mensen is voortplanting echter niet het enige doel, zoals we zullen zien.
Voor het allesovertreffende doel van het menselijk leven heeft de pasgeboren baby de zorg, het onderwijs, de liefde en leiding van de ouders nodig – en de ervaring van het gezin en het gezinsleven. 

Een doel dat alles overtreft

Maar wacht eens even. Zeiden we dat het doel van het menselijk leven dat van het dierlijk leven verre overtreft? Dat is precies wat we zeiden! En hoewel het ongelooflijk schijnt, is dat ook precies wat we bedoelen.
Als mensen geŽvolueerd zouden zijn van lagere diersoorten en zonder enig doel of plan ontstaan waren door interne krachten zonder intelligentie – als er geen sprake zou zijn van een vooropgezet ontwerp van een alwetende Schepper – geen uiteindelijk doel waarvoor de mens op aarde werd geplaatst – dan zouden wij ons inderdaad moeten afvragen: Waarom eigenlijk trouwen?
Desondanks hebben de grote geesten door de eeuwen heen in het duister getast op zoek naar de kennis van dat doel, zonder dat zij erin slaagden die te verkrijgen. Misschien hebben de meesten huwelijks- en gezinsleven zonder meer aanvaard – en zelf de gewoonte in acht genomen. Het doel kenden zij echter niet.
Daarvoor bestaat een verbazingwekkende reden!
Een aanhanger van de godloze evolutietheorie kan in de geboorte van een baby geen hoger doel zien dan in de geboorte van een kalf of een kat. Hij kan alleen zien dat een kind verder gevorderd is in het veronderstelde evolutieproces. Maar een potentieel dat alles overtreft, ziet hij niet.
Maar laten wij de kwestie eerlijk onder ogen zien. Is het niet een beetje irrationeel dat de wetenschap de evolutietheorie nooit heeft bewezen en er toch – als een religie – in gelooft? En verder, dat de wetenschap nooit het bestaan heeft weerlegd van een alwetend Persoonlijk Wezen – de Schepper God – wiens bestaan bewezen en bewijsbaar is? Desondanks weigeren de wetenschapsmensen, op enige uitzonderingen na, zelfs maar de mogelijkheid van het bovennatuurlijke in hun postulaten te overwegen. Wij gebruiken met nadruk het woord postulaat: een stelling die, ofschoon niet bewezen of bewijsbaar en evenmin in zichzelf of onmiddellijk evident, toch wordt aangenomen als vereist voor de opbouw van de kennis (theoretisch postulaat) of het naleven van de zedenwet (praktisch postulaat).
Eťn schrijver verklaarde dat het een kwestie is van tegenzin van de wetenschapsmensen om het bestaan van God te aanvaarden. Het is echter niet alleen tegenzin. Het is een psychologische rebellie die het feit van het bestaan van hun Maker weigert te erkennen!
Dit is geschreven voor hen die wel bereid zijn dit feit in acht te nemen. En wat u nu ter overweging krijgt, kan zo volstrekt nieuw voor u zijn dat het u wellicht ongelooflijk voorkomt.
Denk er desondanks diep over na!
Overweeg en vergelijk datgene wat het waarom van het huwelijk verklaart met de enig mogelijke zienswijzen die overblijven als men in evolutie gelooft.
Ja, overweeg het! Overweeg wat iemand die beweert God – de Schepper – te zijn openbaart. En oordeel dan zelf of deze ontzagwekkende openbaring zinvoller is dan de enig mogelijke verklaring die overblijft als men van evolutie uitgaat. U beoordeelt zelf of het meer rationele en inspirerende betekenis aan het leven geeft. Ga het na en weeg het af tegen het hopeloze gemis aan betekenis, doel, of bestemming voor het menselijk bestaan dat de evolutietheorie te bieden heeft.
Zie nu eens wat Degene die in het meest verkochte boek, de Bijbel, wordt aangehaald en die zichzelf God de Schepper noemt, over zichzelf onthult, en over de reden voor het menselijk bestaan, voor seks, en voor de instelling van het huwelijk.
U zult hier niet de traditionele bijgelovigheid aantreffen die door de wetenschap is verworpen en door de wetenschapsmensen als 'fundamentalisme' is bestempeld. Wat nu volgt is geen nieuwe 'theorie' of interpretatie, of een idee dat door mensen is bedacht. Het is alleen wat de Bijbel duidelijk zegt, zonder interpretatie. Het is slechts dat wat daar eeuwenlang geschreven stond – maar u zult niet weinig verbaasd en geschokt zijn, als u leest wat zowel de 'wetenschap' als de 'religie' totaal verbloemd hebben! 

Spreekt God hier?

Wie spreekt hier? Het werd door de profeet Jesaja geschreven – maar hij citeert een Spreker die beweert God te zijn!
"Ik ben de Here, en er is geen ander; buiten Mij is er geen God", zegt Degene die aangehaald wordt (Jes. 45:5).
Jesaja 45:11  Zo zegt de Here, de Heilige IsraŽls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. 12  Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.
Nog verder:
Vers 18  Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is geen ander. 19  Ik heb niet in het verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik, de Here, spreek wat recht is, verkondig wat rechtmatig is. 20  Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan. 21  Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de Here? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. 22  Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. 23  Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.
Te zijner tijd zullen wij zien of Degene die beweert God te zijn, in staat zal zijn iedere knie van iedere atheÔst en agnosticus in nederige erkenning voor Hem te buigen – zelfs al moest Hij daarvoor hun opstandige botten breken!
Degene die beweert God te zijn levert een bewijs dat Hij ook inderdaad God is. Wat voor bewijs? Het vermogen om vooruit te zeggen wat staat te gebeuren – om dit met kracht uit te voeren.
Degene die aangehaald wordt, beweert God te zijn:
Jesaja 46:5  Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 9   Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10  Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; 11  die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.
Deze Persoon die aangehaald wordt, die beweert dat Hij God is, daagt vervolgens de twijfelaars uit. Hij zegt tot hen:
… Bedenk…
"Bedenk"! Ja, we hebben de lezers gevraagd te bedenken, te beschouwen! En nu vraagt Degene die wordt aangehaald als God:
Jesaja 41:20  … bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige IsraŽls het geschapen heeft. 21  Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de Here; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. 22   Laten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen; 23  geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien. 24  Zie, gij zijt niets en uw werk is nietig; een gruwel is hij die u verkiest.
Aldus daagt God de spotter uit en maakt hem belachelijk – en Hij toont dat het vermogen om te profeteren en het ten uitvoer te brengen een bewijs is van God.
Diegene die beweert dat Hij God is heeft, in de bijbelse profetieŽn, 2000 tot 2700 jaar geleden voorzegd, wat met iedere belangrijke stad en natie van die tijd gebeuren zou en iedere profetie is uitgekomen!
Hoe belangrijk zijn de God-verwerpende wetenschapsmensen, vergeleken met de God die zij weigeren te erkennen?
Jesaja 40:15  Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt. Vers 17  Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. 18  Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?
Laten wij nu dus beschouwen wat Degene die beweert God te zijn openbaart. En hoewel u de Bijbel misschien al eens gelezen hebt, wees er toch op voorbereid verbaasd te zullen staan! 

De mens – geŽvolueerd of geschapen?

In het allereerste hoofdstuk van de Bijbel openbaart Degene die als onze Maker wordt aangehaald het overweldigende verschil tussen dierlijke en menselijke voortplanting.
Lees het. Interpreteer het niet – wij zullen het ook niet doen! Beschouw het eenvoudig zoals het is.
Genesis 1:21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 22  En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeŽn, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 23  Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. 24  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Hier wordt, zonder interpretatie, gezegd dat God de vissen schiep naar hun bepaalde aard – vogels naar hun bepaalde vogelaard – vee naar hun vee-aard. Iedere soort kan onderlinge verschillen vertonen, maar plant zich voort overeenkomstig zijn eigen aard. God schiep de landdieren niet naar de vis-soort. Evenmin de vis naar de eencellige amoebe-soort. Maar vis volgens de vis-soort. Vissen ontwikkelden zich niet volgens de amoebe-soort, maar, zegt Genesis, ze zijn geschapen naar de vis-soort – zoals het vee naar de aard van het vee. (Amoebe: een eencellig organisme zonder aparte organen.)
Wat wordt er nu over de mens gezegd?
Vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Dit weerlegt de theorie dat de mens de hoogste diersoort is, ontwikkeld uit lagere zoogdieren. Er staat dat God de mens schiep, naar de aard van God.
Hoe God er ook mag uitzien, Hij maakte de mens naar Zichzelf – dezelfde vorm en gestalte. Als Zijn gelijkenis – naar Zijn aard!
Hier wordt dus gezegd dat God het vee naar de vee-soort maakte, en Hij maakte de mens naar de God-soort! In zeker opzicht heeft bijna niemand in onze huidige, misleide wereld begrepen, dat deze openbaring bevestigt dat God bezig is zich naar Zijn eigen soort voort te planten! En dat is nogal opzienbarend! Toch wordt het door de hele Bijbel heen bevestigd, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.
Laten we het goed duidelijk maken.
Er wordt hier gezegd dat de mens naar de gelijkenis van God werd gevormd.
En hoe ziet God eruit? Vele door God geÔnspireerde verzen openbaren hoe Hij eruitziet. Wij hoeven niet te raden, ons iets in te beelden, of goden naar ons eigen beeld te scheppen.
Er wordt bijvoorbeeld in tientallen verzen, zoals in Exodus 9 vers 3; Job 1 vers 11, enz. enz., onthuld dat God handen heeft. Er wordt gesproken over "zijn rechterhand". Hij heeft vingers (Exodus 31:18). God schiep de mens met handen en vingers, maar dieren hebben hoeven, klauwen, vleugels of vinnen. Er wordt in de Bijbel duidelijk verklaard dat God armen heeft, evenals benen, voeten, twee ogen, een neus, een mond, een stem, twee oren; kortom, God heeft de vorm en gestalte van een mens. God heeft een verstand dat creatief kan denken, ontwerpen, plannen maken, redeneren. En dit doet de mens ook, zij het onvolmaakt. Dieren hebben slechts een dierlijk brein met een automatisch werkend instinkt; ze kunnen niet de wijsheid, het onderscheidingsvermogen, het gevoel voor morele verantwoordelijkheid of de zelfbeheersing van de menselijke of goddelijke geest opbrengen.
De mens werd dus geschapen en gevormd om er als God uit te zien – naar Zijn gelijkenis.
Maar God is geest (Joh. 4:24). Hij is uit geest samengesteld, maar Hij vormde de mens uit stof:
Genesis 2:7 (Statenvert.)  En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
De mens heeft geen ziel, de mens is een ziel, gemaakt van het stof van de grond, wat wil zeggen dat de ziel van stof gemaakt is en kan sterven (Ezech. 18:4, 20) ongeacht de leugens van Satan (Gen. 3:4) die een misleid 'traditioneel christendom' van de heidense religies heeft overgenomen. Genesis 2:7 wordt ook in 1 Corinthe 15:45 aangehaald, gevolgd door: "Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke [door een opstanding]. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel [Christus] ... en gelijk wij (sprekend over bekeerde christenen] het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij [door een opstanding] het beeld van de hemelse dragen" (vers 46-49). Het hele hoofdstuk heeft de opstanding als thema.
God wordt dus beschreven als zijnde uit geest samengesteld in de vorm en de gestalte zoals wij mensen eruit zien. De mens uit stof is samengesteld, maar kan later door een opstanding uit geest samengesteld worden, net zoals God.
Het is goed om dit nog eens te lezen. De opstanding is de enige hoop die de sterfelijke mens in het Nieuwe Testament wordt gegeven.
Wat hebben wij tot nu toe gezien? God, die uit geest is samengesteld, schiep de vissen, de vogels, de landdieren, alle naar hun eigen aard. Maar God schiep de mens naar de aard van God. Er is nog veel meer dat verklaard moet worden, maar ťťn ding wordt tot dusver bevestigd:
De mens is geen dier!
Maar hoe ziet God eruit? 

Het goddelijke gezin

Hebt u opgemerkt dat God zei: "Laat Ons…"?
Niet "Laat Mij"! "Laat Ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis…"
Waarom dat "Ons"? Waarom de meervoudsvorm?
Laten we eens naar de allereerste woorden van de Bijbel kijken:
Genesis 1:1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Dit zijn Nederlandse woorden. Maar God inspireerde Mozes om de oorspronkelijke tekst te schrijven. En Mozes schreef in het Hebreeuws. Het Nederlandse woord 'God' is een vertaling van het Hebreeuwse 'Elohim'. Mozes schreef dit Hebreeuwse woord 'Elohim'. En 'Elohim' is een zgn. collectief, een zelfstandig naamwoord dat aangeeft dat hetgeen waarnaar verwezen wordt uit meer dan ťťn eenheid bestaat, zoals de woorden 'familie' of 'gemeente'.
Mijnheer Claasen is van de familie Claasen. Hij heeft vier kinderen. Hij is een 'Claasen'. Zijn vrouw is ook een 'Claasen' vanaf het moment dat zij met hem is getrouwd. Zijn kinderen zijn 'Claasens'. Zijn kinderen zijn andere personen – maar zij zijn ook een deel van de ene Claasen-familie.
Zij vormen ťťn gezin – maar zij zijn met zes personen!
Het menselijk lichaam is ťťn lichaam, maar het heeft vele leden: twee armen, twee benen, tien vingers, tien tenen, twee ogen, twee oren, een neus. God vergelijkt de ene Gemeente met het menselijk lichaam: "Want gelijk het lichaam ťťn is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, ťťn lichaam vormen, zo ook Christus; want door ťťn Geest zijn wij allen tot ťťn lichaam gedoopt…" (de Gemeente). (1 Cor. 12:12-13.)
Elohim is niet twee goden, of drie goden, of vele goden – Elohim is ťťn God, maar samengesteld uit meer dan ťťn goddelijke Persoon.
En Elohim is een goddelijk gezin!
Waarschijnlijk hebt u altijd aan God als aan ťťn enkele Persoon gedacht.
De ene God – Elohim – het ene goddelijke gezin – heeft een Hoofd. Dat is Degene die wij de Vader noemen. Zijn naam is God. Jezus noemde hem Vader. Hij is Degene aan wie de meesten van ons gedacht hebben als de Persoon die God is. Jezus was Zijn Zoon. En Jezus is, door een opstanding van de doden, Zijn goddelijke Zoon (Rom. 1:4), en Jezus is ook God (Joh. 1:1; Hebr. 1:8).
Zie hoe duidelijk dit is geopenbaard. 

Jezus als Gods Zoon geboren

Paulus schrijft van het evangelie van God:
Romeinen 1:3  Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees.
Dat wil zeggen, menselijk, "naar het vlees", als mens, was Jezus een Zoon van David. Lees nu verder in vers 4:
Vers 4  naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.
Bestudeer dat eens nader. Jezus was uit een menselijke moeder geboren – mens gemaakt, net zoals u en ik. Zelfs hoewel Hij uit God was verwekt – niet uit een menselijke vader – was Hij toch een mens die kon sterven. Juist dit feit dat Hij door God gegenereerd werd – door God verwekt en door een menselijke vrouw ontvangen – bewijst dat mensen naar de aard van God zijn, niet naar de aard van een of ander dier. Als mens was Jezus, door Zijn moeder, de maagd Maria, een afstammeling van David.
Maar nadat Hij eenmaal als mens geboren was, stierf Jezus. Vervolgens werd Hij, door een opstanding, voor een tweede keer geboren. En deze keer werd Hij "verklaard Gods Zoon te zijn in kracht…" Deze keer "naar de geest der heiligheid". Maar lees het zonder deze beschrijvende woorden: Hij was "door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn…"
Hier wordt gezegd dat Hij een tweede keer geboren werd – en dat deze tweede geboorte geschiedde door een opstanding.
En dit nu is wat de Bijbel bedoelt met behoud – behouden worden – met betrekking tot de menselijke familie in het algemeen. Want ook wij kunnen – door een opstanding – wedergeboren worden.
Jezus werd, door de opstanding, geboren als de goddelijke Zoon van God, bekleed met goddelijke macht. Hij die als mens geboren was – die gestorven was – werd door een opstanding opnieuw geboren in het eigenlijke heilige gezin van God. Hij is ťťn met God. Hij is God, net zoals God, de Vader, God is.
Ja, en de zoon van mijnheer Claasen is een 'Claasen' net zoals z'n vader, zijn menselijke vader, een Claasen is; Claasen jr. die uit zijn menselijke vader werd verwekt, werd als mens geboren. God is goddelijk; Jezus, die uit Hem was verwekt, werd door een opstanding geboren als God.
Zie het eerste hoofdstuk van HebreeŽn: "Maar van de Zoon [Jezus] [zegt God de Vader]: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid..." (vers 8).
Jezus is God – "door Zijn opstanding uit de doden" (Rom. 1:4).
En Elohim zei: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…" (Gen. 1:26), zodat ook wij mensen, net zoals Jezus – indien wij door God verwekt zijn – in het goddelijke gezin van Elohim geboren kunnen worden! 

Jezus is wedergeboren!

Jezus werd eens – als mens – uit de maagd Maria geboren. Hij werd – in die tijd – geboren als een menselijk wezen, een sterfelijke afstammeling van David. Hij werd verwekt (niet geboren) door God, op een manier zoals geen enkel menselijk wezen ooit is verwekt. Wat betreft zijn verwekking voor Zijn fysieke geboorte is Jezus de enige mens die ooit zo is verwekt.
Maar bovendien was Jezus goddelijk verwekt door Gods heilige Geest, vanaf het moment van Zijn fysieke geboorte zelfs, teneinde wedergeboren te worden – nu evenwel werd Hij door de opstanding der doden tot de goddelijke Zoon van God (Rom. 1:4).
Hierdoor was Hij, als God zelf, sedert Zijn opstanding de eerste van vele broederen die zo werd geboren!
Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
Dit "eerstgeborene" zijn kan geen betrekking hebben op Zijn geboorte als mens in Betlehem.
Dit houdt niet in dat Jezus een zondaar was die van zonde behouden moest worden. Want Jezus heeft, hoewel Hij in alle opzichten evenals wij werd verzocht, niet ťťn keer gezondigd. Hij stierf niet om de straf van Zijn zonden te betalen – aangezien die er niet waren. In plaats daarvan nam Hij juist onze zonden op zich. Hij stierf om in onze plaats onze straf te ondergaan!
Het is dan ook juist als wij zeggen dat Jezus is wedergeboren. Als "eerstgeborene", niet als mens, maar als God "door de opstanding".
Met behulp van Romeinen 1:1-4 hebben we aangetoond dat Jezus na Zijn geboorte als mens uit de maagd Maria inderdaad, door een opstanding uit de doden, wedergeboren is, geboren uit God. Dit houdt echter helemaal niet in dat Hij behoud van zonde nodig had, zoals wij. Integendeel, Zijn opstanding maakte het juist mogelijk dat wij uiteindelijk behouden worden – dat wij wedergeboren worden – uit God, zoals Jezus – door een opstanding (Rom. 5:10).
Nu wordt het zeer duidelijk waarom God de mens naar de aard van God maakte – en niet naar de aard van een of ander dier. Wij zijn slechts in zoverre aan dieren gelijk als wij zijn samengesteld uit materie, met het tijdelijke bestaan door het ademen van lucht, de bloedsomloop, en de noodzakelijkheid van eten en drinken.
Eens werden wij met dit tijdelijke fysieke bestaan geboren. Wij hebben het glorierijke potentieel om opnieuw geboren te worden, evenals Jezus door een opstanding voor de tweede keer werd geboren. En wij zullen dan evenals Jezus samengesteld zijn uit geest. Wij zullen geen tijdelijk fysiek bestaan meer hebben. Wij zullen inherent leven hebben – eeuwig leven!
Het doel van het menselijk leven is uit God geboren te worden – het Koninkrijk van God – het heilige gezin van God binnen te gaan! 

Wat is het Koninkrijk van God?

Laten we de oorsprong, de betekenis en het doel van het huwelijk goed begrijpen.
Jezus werd eens, als mens, uit de maagd Maria geboren. Hij werd geboren als mens, uit een menselijke moeder. Hij was mens, opdat Hij – voor ons – zou kunnen sterven.
Hebreen 2:9  maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Hij stierf wegens onze overtredingen. Maar Hij werd door een opstanding uit de doden opnieuw geboren in Gods gezin, als een Zoon van God bekleed met kracht (Rom. 1:4).
Maar wij dan – wij die mens zijn?
Jezus leerde dat ook wij in Gods gezin, dat is het Koninkrijk van God, geboren kunnen worden.
Gods gezin is ook het Koninkrijk Gods.
Laten we dat eens duidelijk maken:
Een van de koninkrijken, of rijken, van vandaag is de Turkse natie. De Turken zijn de afstammelingen van Ezau. Zij zijn de familie van Ezau, de tweelingbroer van Jakob, die tot een natie – een rijk – is uitgegroeid.
Elohim is het goddelijke gezin. Maar "In den beginne schiep Elohim…" (Gen. 1:1). Gods gezin is het scheppende gezin. En God regeert over Zijn schepping. Gods troon, in de hemel, is de zetel van de regering van het heelal.
Jesaja 66:1  Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten…
Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Gods gezin is dus de familie die het heelal regeert – een gezin dat regeert – dat heerschappij voert – dat daarom een regering is – en daarom ook een Koninkrijk is – en wel het hoogste Koninkrijk.
Toen Jezus de kennis betreffende dit Koninkrijk van God kwam brengen, sprak Hij over het gezin van God, en hoe wij mensen, door Hem, daar in geboren kunnen worden!
Jezus leerde:
Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
God is dat Koninkrijk. God is uit geest samengesteld (Joh. 4:24). Mensen kunnen geest niet zien. Wij kunnen God niet zien. Daar God het Koninkrijk van God is, kunnen menselijke ogen dat Koninkrijk niet zien. (Voor een nadere uiteenzetting hiervan, kunt u onze publicatie Wat bedoelt u precies met het Koninkrijk van God? lezen.) 

Verwekt – daarna geboren

Maar zie verder:
Vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Jezus zegt hier dat – wanneer wij een tweede keer worden geboren – uit God – wij daadwerkelijk Gods Koninkrijk binnengaan. Het is iets waarin wij – door een tweede geboorte – kunnen binnengaan door er in geboren te worden!
Vervolgens verklaart Jezus, in vers 6-8, dat toen wij geboren werden, wij uit vlees werden geboren – uit materie – en daarom zijn wij nu stoffelijk vlees. Maar als wij opnieuw geboren worden, deze keer uit de Geest – welke Geest God is – dan zullen wij geest zijn – precies zoals God geest is; dan bestaan wij niet langer uit vlees en bloed.
Maar alvorens wij als mens werden geboren, werden wij eerst door onze menselijke vader verwekt. Wij werden verwekt voordat wij geboren werden. Eens werden wij geboren. Wij kunnen evenwel nůg eens geboren worden. Maar wij moeten dan wel eerst door de Geest – God – verwekt worden, voordat wij uit God geboren kunnen worden.
Het is heel eenvoudig. Het staat zeer duidelijk in de Bijbel. Werkelijk merkwaardig is het dat bijna niemand het begrijpt.
Op de jaarlijkse Pinksterdag (in het Oude Testament het Feest der Eerstelingen en ook Feest der Weken genoemd) nadat Jezus was opgestaan en opgevaren naar Gods troon in de hemel, leerde Petrus: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (Hand. 2:38).
De heilige Geest van God – Gods eigen Geest, die van de Persoon van de Vader zelf uitgaat – komt dan in het verstand om in de individuele mens te wonen. Deze heeft dan het leven van de Vader ontvangen – hij is dan door de Vader verwekt.
Wat gebeurt er daarna?
Romeinen 8:11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt [toen Jezus in het gezin van God werd wedergeboren], in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken [onsterfelijk maken] door zijn Geest, die in u woont.
Als u aldus door God – door de Vader van het gezin van God – verwekt bent en Zijn Geest woont in u, dan zult ook u ten tijde van de opstanding wedergeboren worden – geboren uit God, in Gods gezin, net zoals Jezus. U zult niet langer mens zijn, niet meer zijn samengesteld uit materie, uit menselijk vlees. U zult dan geest zijn, net zoals God geest is. 

Nu reeds zonen van God

Als u eenmaal bent verwekt, de gave van Gods Geest ontvangen hebt, dan bent u, hoewel nog steeds mens, nu reeds een kind van God.
Romeinen 8:14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Nogmaals:
1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen [d.w.z. wat wij, in de opstanding, zullen zijn is nog niet openbaar, nog niet zichtbaar]; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen [zoals Jezus nu is]; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Nu is Hij Geest – God zelf!
Zie nu wat God door Paulus openbaart.
Hij zegt dat het Koninkrijk van God iets is dat wij kunnen beŽrven. Maar niet terwijl wij nog in dit leven zijn, terwijl wij nog mensen van vlees en bloed zijn. Zoals eerder is uiteengezet zijn wij nu alleen nog maar erfgenamen. Indien wij van Christus zijn!
1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.
Jezus zei dat wij het Koninkrijk van God niet kunnen zien (Joh. 3:3) noch er binnengaan (vers 5) voordat wij zijn wedergeboren. Wij worden dus niet wedergeboren, terwijl wij nog steeds mens zijn!
Lees dat nog eens!
God inspireerde Paulus om te zeggen dat, terwijl wij nog "vlees en bloed" – mens – zijn, wij het Koninkrijk van God niet kunnen beŽrven. Jezus zei dat wij nu "uit het vlees geboren" zijn en daarom zijn wij nu vlees. Maar wanneer wij wedergeboren zijn – geboren uit de Geest (God) – zullen wij geest zijn; wij zullen dan niet langer vlees zijn!
Dit betekent duidelijk dat niemand vooralsnog 'wedergeboren' is terwijl hij nog mens is. Wij zijn nu erfgenamen, verwekte kinderen van God. Maar wij kunnen wedergeboren worden, wanneer wij het Koninkrijk beŽrven en het binnengaan. Niemand is dus wedergeboren terwijl hij nog mens is.
Nee, maar mensen van vlees en bloed kunnen wel door God verwekt worden – nog niet geestelijk geboren, maar verwekt als Gods kinderen – en aldus worden wij dan nu reeds zijn erfgenamen zoals wij in Rom. 8:14-17 hebben gelezen en ook staat in Galaten 3.
Galaten 3:29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Nu zijn wij dus nog slechts erfgenamen, maar wij zullen erven wanneer wij uit de Geest geboren worden, wanneer wij geestelijke wezens zijn geworden, en wij Gods gezin binnengaan.
Lees nu verder in 1 Corinthe 15.
1 Corinthe 15:51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54  En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
Het is door een opstanding, een ogenblikkelijke verandering van sterfelijk in onsterfelijk; van stoffelijk vlees in geest; van menselijk in goddelijk, dat wij het Koninkrijk van God kunnen beŽrven, in dat ontzagwekkende goddelijke gezin geboren kunnen worden, er binnen kunnen gaan.
Dan zal zelfs ons vernederd lichaam uit geest gemaakt worden zoals het verheerlijkte lichaam van Jezus.
Filippensen 3:20  Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21  die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
Let echter goed op het volgende onderscheid:
Jezus werd nog voor Zijn geboorte uit de maagd Maria door God verwekt, terwijl alle andere mensen slechts door een menselijke vader zijn verwekt. Bovendien was Jezus vanaf het ogenblik van de conceptie, en vanaf Zijn geboorte als mens, geestelijk als Gods Zoon verwekt – dat zijn wij niet!
Jezus heeft nooit gezondigd, en Hij had ook geen verzoening nodig. Wij hebben wel gezondigd, en dus wel verzoening nodig. Maar door Hem kunnen wij ons bekeren, vergeving ontvangen, door Christus' dood met God verzoend worden, en door Zijn leven (Rom. 5:10) (door Zijn opstanding) Gods heilige Geest ontvangen, die ons dan als Gods kinderen, als Zijn erfgenamen, verwekt, om later uit Hem geboren te worden, het Koninkrijk te beŽrven en het heilige gezin van God binnen te gaan. Wanneer wij Zijn heilige Geest ontvangen, zijn wij als Gods kinderen verwekt. Wij noemen Hem dan Vader. 

De oorsprong van het huwelijk

Wat een wonderlijk mysterie – wat een wonderlijke waarheid!
Waarom zou de wereld, zelfs haar godsdiensten en haar zgn. christelijke kerken, hiervoor verblind zijn? De Bijbel is er vol van! Het is de boodschap van Jezus, van Petrus, van Paulus!
Wat heeft dit nu allemaal te maken met de huwelijksinstelling?
Het heeft er alles mee te maken! Het vormt de werkelijke reden voor de huwelijksinstelling.
Indien het niet voor het feit zelf was dat wij naar Gods gelijkenis werden geschapen, met het doel om uit God geboren te worden, in Gods eigen gezin geboren te worden, dan zou de huwelijksinstelling, die ons de ervaring van het gezinsleven geeft, nooit zijn ingesteld. Als wij alleen maar een door evolutie ontwikkelde diersoort zouden zijn dan zou het huwelijk nooit hebben bestaan.
De mensen hebben nooit zelf de huwelijksrelatie met het gezin en het gezinsleven uitgedacht, verzonnen of ingesteld. Het huwelijk werd door God, niet door de mens, ingesteld. Het wordt door de wetten van God geregeld – en in Gods ogen heeft de mens er geen enkele rechtsbevoegdheid over.
God is een gezin!
Hij schonk alleen aan de mens Zijn soort leven: het gezin en gezinsleven.
God is een regerend en heerschappijvoerend gezin – en daarom is God een Koninkrijk.
Jezus was de Zoon van God. Hij noemde de allerhoogste Persoon die het Hoofd van het gezin is 'Vader'. Het woord 'Vader' duidt erop dat er sprake is van een gezin; de Vader is er het hoofd van. Een vader-en-zoon verhouding is een familieverhouding.
Wanneer wij sterfelijke mensen, die nu uit vlees en bloed zijn samengesteld, de heilige Geest van God ontvangen, is Gods leven zelf in ons geplant – en daarom noemen wij Hem 'Vader'. Wij worden Zijn verwekte kinderen. Dit duidt op een familieverhouding! Wij die menselijk vlees en bloed zijn, hebben dan het goddelijke 'zaad' van Gods eigen leven in ons geplant gekregen. Deze heilige Geest in ons verandert ons.
Hoe belachelijk en zinloos is het als mensen die voorwenden christen te zijn eerst beweren dat zij 'kinderen van God' zijn, elkaar 'broeders in de Here' en God 'Vader' noemen, en dan toch ontkennen dat God een gezin is, en dat wij daadwerkelijk in Zijn goddelijke gezin geboren kunnen worden – geest kunnen worden zoals Hij, goddelijk kunnen worden zoals Hij goddelijk is!
Hoe dwaas om God 'Vader' te noemen, te beweren dat wij Zijn kinderen zijn, te zeggen dat wij reeds 'wedergeboren' zijn, en dan te geloven dat wij altijd een of ander totaal verschillende geslachtelijke soort zullen blijven – een of andere veel lagere soort wezens, ver onder de Vader of Christus!
En hoe blind om deze duidelijke en eenvoudige bijbelleer te loochenen en met de misleide 'christelijke' menigte de valse leerstellingen van de valse profeten te volgen. Wanneer de blinden de blinden leiden, vallen zij allen in de afgrond van onwetendheid, bijgeloof en bedrog!
Maar zie nu verder. 

Wie is lid van de Gemeente?

Wie wordt nu eigenlijk door God als lid van Zijn Gemeente erkend?
Galaten 3:29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Alleen zij zijn erfgenamen van God die van Christus zijn. Iemand die van geboorte heiden is, kan, door Christus, geestelijk een van Abrahams kinderen en een erfgenaam worden. Maar wie zijn van Christus?
Romeinen 8:9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.
Met andere woorden, alleen diegenen die Gods Geest in zich hebben, zijn in het Lichaam van Christus, de ware Gemeente.
Nogmaals:
1 Corinthe 12:13  want door ťťn Geest zijn wij allen tot ťťn lichaam gedoopt [ondergedompeld, geplaatst], hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met ťťn Geest gedrenkt.
Over welk 'lichaam' wordt hier gesproken?
Vers 27  Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen…
Wij worden in de Gemeente van God geplaatst door de heilige Geest die in ons komt. De ware Gemeente is dat gezamenlijke Lichaam van leden waarvan in ieder Gods heilige Geest woont.
Met andere woorden de ware Gemeente is samengesteld uit diegenen die als kinderen van God – erfgenamen van God door Christus – verwekt zijn. Zij zijn de Gemeente binnengegaan, maar nog niet het eigenlijke goddelijke gezin of Koninkrijk van God. De Gemeente van God zal bij Christus' komst het Koninkrijk van God worden. 

Het huwelijk met Christus

En er zal dan nog iets anders gebeuren.
De Gemeente van God wordt in het Nieuwe Testament de bruid van Christus genoemd.
Let op de volgende vergelijking:
Efeze 5:23  want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente… Vers 27  en [om] zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Dit openbaart duidelijk dat de man-vrouw relatie dezelfde is als van Christus en de Gemeente.
Wanneer zal Christus de Gemeente voor zich plaatsen? Jezus is reeds door de opstanding als de goddelijke Zoon van God geboren. Hij is God zelf.
Hebreen 1:1  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2  die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 4  zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.
Christus is God zelf, die het hele heelal door het woord van Zijn kracht draagt en onderhoudt. Hij is verheerlijkt!
Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
Hij is de eerstgeborene van vele broederen.
Vers 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Wij die uit God verwekt zijn, die nu erfgenamen van God zijn, zullen met Hem verheerlijkt worden.
Filippensen 3:21  die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
Ons vernederd lichaam van sterfelijke, vleselijke materie zal veranderd worden, gelijk worden aan Zijn verheerlijkt lichaam.
Hij zal de gemeente van ware gelovigen als een verheerlijkte Gemeente voor zich stellen, wanneer zij veranderd is van materie in geest, van menselijk in goddelijk.
En wanneer zal dat gebeuren? Bij Zijn komst als Koning der koningen en Heer der heren, om de regering van God weer in te stellen over alle naties.
Openbaring 19:11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12  En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13  En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
Gods gezin – het Koninkrijk van God – zal alle naties regeren en er heerschappij over voeren.
Dat zal gebeuren in de tijd die in de profetie van Openbaring als de zevende (laatste) bazuin wordt beschreven.
Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
Openbaring 19:6  En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8  en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

De Gemeente – de rechtvaardige heiligen – die aan Hem wordt voorgesteld, wordt hier beschreven als een glorierijke, heerlijke (of verheerlijkte) Gemeente die zonder vlek of rimpel is.
Maar lees verder in dezelfde passage:
Vers 9  En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
Het 'Lam' is natuurlijk Jezus Christus (Joh. 1:29, 36; Openb. 5:6). 

Was Jezus getrouwd?

In tegenstelling tot de beweringen van bepaalde boeken en artikelen was Christus niet getrouwd toen Hij als mens op deze aarde wandelde. Niemand kan ook maar een enkele passage in het Nieuwe Testament aanwijzen waaruit zou blijken dat Jezus Christus een fysieke vrouw had. Indien Christus ooit was getrouwd, terwijl Hij in het vlees was, waarom wordt er dan in het gehele Nieuwe Testament met geen woord over gerept?
Wťl wordt de vrouw van Petrus genoemd. Evenals de vrouwen van andere apostelen en zelfs van Christus' eigen (half)broers.
1 Corinthe 9:5  Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas?
Toen Hij aan het kruis hing, ging Christus' bezorgdheid uit naar Zijn moeder, niet naar een echtgenote.
Johannes 19:25  En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala. 26  Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27  Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.
Als Jezus ooit een fysieke vrouw had, zou het woord van God zo'n belangrijke persoon dan over het hoofd hebben gezien? Absoluut niet!
Maar waarom trouwde Jezus dan niet? Er is daarvoor een zeer belangrijke reden: Hij was niet vrij om te trouwen. Christus was reeds getrouwd voordat Hij naar de aarde kwam.
Christus was de God van het Oude Testament. In Exodus 19 en 24 sloot Degene die Jezus werd op de berg SinaÔ een verbond met het oude IsraŽl. Dit verbond was een huwelijksovereenkomst. Zie EzechiŽl 16 waar Gods huwelijk met IsraŽl wordt beschreven. Vers 8 luidt:
EzechiŽl 16:8  Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de mijne.
Maar IsraŽl werd een "overspelige vrouw, die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is!" (vers 32.) Zie ook Jeremia 3:14: "Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de Here, want Ik heb u getrouwd…" (Statenvert.).
Zijn huwelijksverbond met haar (IsraŽl) was bindend tot de dood van een der partners. Beide partijen waren niet vrij om een ander te trouwen zoals de apostel Paulus duidelijk maakt in 1 Corinthe 7:11.
1 Corinthe 7:10  Doch hun [Paulus schrijft aan christenen], die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten 11  (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten.
Om die reden was Christus niet vrij om welk menselijk wezen dan ook te trouwen terwijl Hij op deze aarde was. (In de verzen 12-15 zegt Paulus dat als een huwelijk tussen een christen en een ongelovige wordt beŽindigd door de ongelovige, is "de broeder of zuster in dit geval niet gebonden".)
Maar Christus' dood aan het kruis bevrijdde Hem van dat huwelijksverbond.
Romeinen 7:1  Of weet gij niet, broeders, (ik spreek immers tot wie de wet kennen) dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? 2  Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. 3  Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. 4  Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen.
Nu was Hij vrij om te hertrouwen.
Maar zelfs indien Christus gedurende Zijn fysieke leven vrij was geweest, waren er verscheidene redenen om toch niet te trouwen:
1) Hij wist dat Zijn leven vroegtijdig zou worden afgebroken. Hij zou niet zo onverstandig zijn geweest om een weduwe met wezen achter te laten, zodat zij bij gevolg allerlei moeilijkheden moesten ondergaan.
2) Hij wist dat het menselijk is om naar fysieke menselijke wezens op te zien in plaats van naar de Schepper God. Zijn weduwe en eventuele nakomelingen zouden bovenmatig vereerd en zelfs aanbeden worden. Denk maar eens aan de Mariaverering. 

Zal Christus opnieuw huwen?

Er was een zinnebeeldig huwelijk tussen Christus en de oude Vergadering van IsraŽl. Het Oude Verbond was een huwelijksverbond. Wegens haar veelvuldig overspel had Christus zich van IsraŽl gescheiden.
Jeremia 3:8  Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, IsraŽl, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde.
Deuteronomium 24:1  Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden).

Maar het huwelijk is, in het bijzonder volgens het Nieuwe Testament, bedoeld voor het gehele leven. Alleen de dood van een der partners ontbindt het. IsraŽl was natuurlijk de oudtestamentische Gemeente (Hand. 7:38), die de 'Vergadering van het Volk' werd genoemd. De woorden vergadering en gemeente zijn synoniemen. IsraŽls Echtgenoot die in het vlees kwam, Christus, stierf. Dat beŽindigde het huwelijk van het Oude Testament; hoewel met het wegzenden van het huis IsraŽl (met scheidbrief) en Juda uit hun land het huwelijk eigenlijk al gebroken was. Maar zoals gezegd, het huwelijksverbond blijft tot de dood van een der partners.
Nu, na Zijn dood en opstanding, was Hij vrij om te hertrouwen, hetgeen Hij spoedig zal doen. Alleen zal Hij deze keer een zondeloos, geestelijk 'IsraŽl' trouwen. Dit is Zijn nieuwtestamentische Gemeente die zich zal kwalificeren om het Koninkrijk van God binnen te gaan.
Openbaring 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Het ware IsraŽl van het Nieuwe Testament bestaat niet uit onbekeerde IsraŽlieten van geboorte, maar uit mensen die door de genade van de heilige Geest bekeerd zijn, zoals wordt uitgelegd in Efeze 2:11-22 en Romeinen 11.
Laten we dit punt zeer duidelijk maken.
De apostel Paulus zei tot de christenen van GalatiŽ, die van geboorte heidenen waren:
Galaten 3:29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij [christenen van heidense afkomst] zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Het is al eerder duidelijk gemaakt (Rom. 8:9) dat alleen diegenen in wie de heilige Geest van God woont van Christus zijn. Zij zijn IsraŽlieten door genade, niet door afkomst. 

Geestelijk IsraŽl

Aan de EfeziŽrs die van heidense afkomst waren, schreef Paulus:
Efeze 2:11  Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, 12  dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht IsraŽls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13  Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf [ver van de natie IsraŽl af] waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vers 19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods [gezinsrelatie].
Romeinen 11 toont duidelijk dat geestelijk 'IsraŽl' Gods nieuwtestamentische Gemeente is – ongeacht of men van geboorte heiden dan wel IsraŽliet is. Onbekeerde IsraŽlieten van afkomst zijn door de zonde afgesneden.
De dood van Christus beŽindigde het 'huwelijk' van het Oude Testament, ofschoon de God van het Oude Testament, die later Jezus Christus werd, Zijn vrouw IsraŽl al eerder had weggezonden. Maar Jezus Christus werd wedergeboren, door de opstanding, goddelijk geboren als God zelf, de eerste die uit vele broederen zo geboren werd! En wanneer zij, deze "broederen", deze christenen die nu in geestelijke zin het ware IsraŽl van het Nieuwe Testament vormen – die volmaakt geworden zijn (Ef. 4:12-13), ten tijde van Christus' wederkomst in heerlijkheid en goddelijke kracht worden opgewekt – en aldus ook uit God worden geboren, en zonder vlek of rimpel aan Hem voorgesteld worden, zullen zij met Hem trouwen! 

Het binnengaan van het Koninkrijk van God

Wat zal dan onze status zijn?
De veranderde, bekeerde Gemeente van God zal dan het Koninkrijk van God worden. Dat wil zeggen, zij zal het Koninkrijk binnengaan, erin geboren worden.
De Vader is het Hoofd. Christus is Zijn Zoon. De Gemeente zal dan geestelijk en onsterfelijk worden om Christus' vrouw te worden – en eveneens om kinderen van God in het goddelijke gezin te worden. Het is een gezinsverhouding!
Zie nu eens verder!
Jezus gaf een nader beeld van dit huwelijk in de gelijkenis van Mattheus 25:
Mattheus 25:1  Dan zal het Koninkrijk der hemelen [Markus, Lukas en Johannes gebruiken de uitdrukking 'Koninkrijk Gods'. Het is het Koninkrijk van het universum.] vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vers 6  En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! [Dit beeldt de komst van Christus af, en Zijn Gemeente die opstaat om Hem in de lucht te ontmoeten.] Vers 10  …en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
Van het huwelijk van de Gemeente met de verheerlijkte Christus wordt ook melding gemaakt in Mattheus 22 vers 2, waar de Vader (God) wordt voorgesteld als een Koning die een bruiloft voor Zijn zoon bereidt. 

Er zullen kinderen worden geboren

Wat zal er daarna gebeuren?
Waartoe dient dit goddelijke huwelijk, dit huwelijk binnen het gezin of Koninkrijk van God?
Ten eerste geeft dit ons extra positief bewijs dat het Koninkrijk van God een gezin is: met een Vader, een Zoon, en Zijn vrouw! Degenen die nu in de ware Gemeente van God zijn, verwekt als erfgenamen, zijn nu reeds, nog ongeboren, kinderen van God, die Hem Vader noemen. Maar bij dat huwelijk zullen deze verwekte kinderen van God uit God geboren worden, nog steeds Zijn kinderen zijn net zoals Christus nog steeds Zijn Zoon is; dan zullen zij goddelijk zijn, maar dan zullen zij ook (gezamenlijk) de vrouw van Christus zijn.
Maar waarom? Wat gebeurt er dan?
Dan zullen er veel kinderen uit dat goddelijke huwelijk uit geest worden geboren – het goddelijke gezin, dat het Koninkrijk van God is, zal er sterk door worden uitgebreid.
Hoe?
Gedurende de eerste duizend jaar van dat huwelijk zal God zich, door Christus en Zijn goddelijke vrouw, erop toeleggen de wereld te redden.
Weinigen begrijpen deze wonderbaarlijke waarheid. Nu is het niet de tijd dat God erop uit is de hele wereld werkelijk te behouden, zoals het 'christendom' heeft aangenomen, misleid door de god van deze wereld, Satan. Satan is in deze tijd zeer actief. Christus tracht echter niet met Satan te wedijveren, zoals bijna alle mensen die voorwenden christen te zijn denken.
Om dit volledig duidelijk te maken vergt een apart boekje. We zullen het in het kort samenvatten. 

Niet de enige tijd van behoud

God heeft een periode van 7000 jaar voor Zijn meesterplan vastgesteld teneinde hier op aarde Zijn doel uit te werken. De eerste 6000 jaar houdt God zich in hoofdzaak afzijdig, behalve een zekere goddelijke interventie op beperkte schaal. Zo riep God Zijn profeten en richtte Hij Zijn Gemeente op om als Zijn instrument een bepaalde opdracht in de wereld te vervullen.
Toch is God in hoofdzaak niet in de aangelegenheden van deze wereld of in individuele levens tussenbeide gekomen. Deze wereld is de wereld van Satan – en God heeft dit toegestaan.
God heeft de mensen zo geschapen dat zij moreel vrij kunnen handelen. Hij stelde Zijn onverbiddelijke wet in werking die, indien eraan gehoorzaamd wordt, vrede, zegeningen en overvloed brengt; maar die, wanneer er niet aan gehoorzaamd wordt, vervloekingen tot gevolg heeft. God verplicht de mensen te kiezen. Iedereen moet zijn eigen keuze doen – hetzij positief, hetzij door veronachtzaming. God heeft Zijn waarheid beschikbaar gesteld! Maar Hij heeft haar de mensen niet opgedrongen.
Jezus kwam en Hij werd aan de uiterste beproeving onderworpen, door Satan verzocht. Hij overwon Satan. Door God onder de zwaarste beproeving te gehoorzamen, verwierf Hij de bevoegdheid Satan als heerser over de aarde te vervangen. Maar Jezus nam toen echter die regering niet meteen over. Hij werd toen nog niet in het ambt bevestigd. God heeft Satan toegestaan zijn goddeloze werk om deze wereld te misleiden te blijven uitoefenen.
De kerken die Christus belijden (maar Hem niet gehoorzamen), hebben verondersteld dat God al 2000 jaar in een krankzinnige wedijver met Satan is gewikkeld. Zij denken dat God op wanhopige wijze heeft getracht om 'iedereen te behouden'. En Satan zou op vernietigende wijze en met alle listigheid God hebben weerstaan en getracht hebben 'iedereen verloren te laten gaan'. En zij geloven dat het nu de enige 'dag des heils' is. Als dit waar was, dan zou Satan bewijzen dat hij veel machtiger is dan God. Satan zou hebben gezorgd dat de overweldigende meerderheid geen 'behoud' ontvangt. Dit toont Satan als overwinnaar van God.
Maar Gods kracht is oppermachtig – en Zijn doel staat vast.
Dit is niet de enige 'dag des heils'. De uitdrukking in 2 Corinthe 6:2, een aanhaling van Jesaja 49:8, zou moeten luiden 'een' dag des heils.
Jezus zei duidelijk:
Johannes 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage [bij de opstanding].
En nog eens:
Vers 65  En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.
Maar wanneer Christus naar deze aarde terugkeert, komt Hij in de oppermachtige en ontzagwekkende kracht en heerlijkheid van de Almachtige God! Hij komt in heerlijkheid en pracht! Hij komt als Koning der koningen – om iedere regering van de mens op aarde neer te werpen, en om een wereldregering op te richten: de regering van God. 

Christus komt om te behouden

Hij komt wanneer Hij reeds is gekroond – vele kronen zijn Hem dan reeds geschonken. Hij ging naar de hemel opdat Hem de heerschappij over de gehele aarde door de Vader de Heerser van het heelal – geschonken zou worden.
Een van de eerste dingen die Hij zal doen is Satan afzetten.
Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3   en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
Er zal geen mededinging zijn! Satan zal er niet zijn om naar de macht mede te dingen. De mensheid zal in de haar toegekende 6000 jaar de kans hebben gehad om de les van rebellie tegen de wetten en regering van God te leren. De mens heeft die les in menselijke angst en lijden en in bloed geschreven. Maar tot op de dag van vandaag weigert de mens die les te leren en er acht op te slaan.
Maar zonder de aanwezigheid van Satan, wanneer de verheerlijkte Christus regeert, zullen uit het huwelijk met Zijn bruid, de geestelijk geborenen uit God, miljoenen en miljoenen kinderen worden verwekt.
Dan zal Christus zich erop toeleggen om de wereld te redden! En dat betekent dat Hij de individuele mens door dit proces van bekering zal veranderen van sterfelijk in onsterfelijk – van menselijk in goddelijk.
De Vader zal dan, door Zijn Geest, alle mensen naar Christus trekken! Niet allen zullen daarop reageren. De gelijkenis van Mattheus 25 onthult duidelijk dat God ons gemaakt heeft met een moreel vrije wil om te handelen.
Mattheus 25:31  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32  En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33  en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Vers 41  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42   Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43  Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44  Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46  En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.
Wij moeten onze eigen beslissingen nemen. Maar dan zal niemand misleid worden, zoals dat vandaag met alle naties wel het geval is.
Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Openbaring 20:3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
Openbaring 17:2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
Openbaring 18:3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Allen zullen dan de waarheid kennen.
Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Allen zullen worden geroepen – getrokken worden door Gods heilige Geest – aan allen zal, als zij willen, vergeving worden geschonken.
Allen zullen in een wereld leven die door Christus wordt geregeerd! En onder Zijn bovennatuurlijke goddelijke regering zal de aarde spoedig met geluk en overvloed worden vervuld. De analfabeten zullen onderwijs ontvangen. Zij die verkeerd onderwijs kregen, zullen opnieuw, op de waarheid gebaseerd onderwijs krijgen. De sloppen, verpeste wijken, gebieden waar alles tot het uiterste vervuild is zullen worden vervangen door prachtige, gezonde woongelegenheden.
De hele wereld zal de verschrikkelijke, ongelukkige gevolgen kennen die de 6000-jarige weg van de mens onder het juk van Satan – de weg van opstand tegen Gods wetten – teweeg heeft gebracht. De hele wereld zal de schoonheid, de welvaart, de krachtige gezondheid en het geluk zien die het gevolg zijn van de krachtig uitgevoerde regering van Gods wetten. Allen zullen weten dat zij Gods gave van eeuwig leven kunnen verkrijgen.
Ja, zelfs dan zullen sommigen – velen misschien – nog steeds rebelleren. Zij zullen nog steeds Gods weg verwerpen; nog steeds weigeren zich te bekeren; nog steeds weigeren om door tussenkomst van Christus, als persoonlijk Behouder, tot God te komen. Maar zeker is dat de meesten dan tot behoud en eeuwig leven zullen komen!
Maar hoe zal dit huwelijk kinderen voortbrengen? 

Christus' huwelijk zal kinderen voortbrengen

Degenen die nu, gedurende deze tijd, geroepen worden, en die zich bekeren, Christus als Verlosser aanvaarden, die werkelijk Gods Geest volgen en werkelijk zullen overwinnen, zullen niet alleen met Christus gehuwd zijn, zij zullen ook met Hem regeren.
Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.
Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
1 Corinthe 6:2  Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

En zij zullen zowel priesters als koningen zijn.
Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Openbaring 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Samen met de onsterfelijk gemaakte heiligen – gezamenlijk de vrouw van Christus – zal Christus regeren over de sterfelijke mensen die op aarde zijn overgebleven. De sterfelijke mensen zullen door onsterfelijken onderwezen en geregeerd worden. Degenen die zich dan bekeren en door Christus tot behoud komen, zullen dan van God de gave van Zijn heilige Geest ontvangen. En ook zij zullen dan het Koninkrijk van God beŽrven.
Na Zijn wederkomst als Koning over alle naties, zal Christus, zittend op de troon van Zijn heerlijkheid, tot de bekeerden zeggen: "Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beŽrft het Koninkrijk…" (Matth. 25:31-34). Dan zullen zij uit God – in het gezin van God – worden geboren.
Zo zal het huwelijk van de bekeerde Gemeente met Christus leiden tot de verwekking en geboorte van goddelijke kinderen – kinderen die, gedurende de duizendjarige regering met Christus, uit de Geest geboren worden – en naar alle waarschijnlijkheid zullen het er ontelbare miljoenen zijn. Lees het ook in Jesaja 11:10-13 en Romeinen 11:25-26, en vele andere schriftgedeelten. 

Ten slotte – de overweldigende waarheid

Laten wij dan ten slotte deze overweldigende waarheid goed tot ons door laten dringen.
Hoe ongelooflijk het mag klinken voor degenen die door de god van deze wereld en zijn valse dienaren zijn misleid: God is een gezin!
God is het scheppend gezin, dat Zijn schepping regeert. Daarom is God ook een Koninkrijk! En in de mens plant God Zijn soort voort (Gen. 1:26).
Huwelijks- en gezinsleven zijn relaties van goddelijk niveau.
Het potentieel van de mens – het doel van het menselijk leven op deze aarde – is in het Koninkrijk van God, in Gods gezin, geboren te worden!
Door de gehele geschiedenis heen hebben de filosofen, de grote geesten, de priesters – die van Gods openbaring waren afgesneden – tevergeefs gezocht naar een of andere betekenis voor het menselijk leven – zelf een of ander doel voor ons bestaan uitgedacht. Het ware antwoord stond al die tijd in Gods Woord.
Dieren planten zich voort – maar dieren trouwen niet. Dieren genieten niet de zegeningen van gezin en gezinsleven.
Engelen zijn geslachtloos (Matth. 22:30), en trouwen niet.
Aan geen enkele levensvorm – of het nu planten, dieren of engelen zijn – is deze goddelijke verhouding van huwelijk en gezinsleven gegeven; alleen aan de mens die de potentiŽle erfgenaam van Gods gezin is.
God is meer dan ťťn Persoon. Er is slechts ťťn God – maar die God is een gezin van meer dan ťťn goddelijke Persoon; een gezin dat de Vader als Hoofd heeft; Jezus Christus als Zijn goddelijke Zoon; degenen die bekeerd zijn tot de tijd van Christus' komst in macht en heerlijkheid als de vrouw van Christus; en degenen die daarna, gedurende het millennium, bekeerd zijn en tot goddelijke onsterfelijken zijn veranderd, als de goddelijke kinderen van dat huwelijk.
Het overweldigende potentieel van de mens is het goddelijke gezinsleven binnen te gaan!
De allesovertreffende reden voor 's mensen bestaan is een huwelijksrelatie met Christus aan te gaan.
Het huwelijk komt van God!
Het huwelijk is zowel voor de mens – als voor God – bestemd, omdat de mens naar Gods gelijkenis werd gemaakt, om Zijn goddelijk beeld te dragen!
Het huwelijk is de meest heilige, bovennatuurlijke zegen – en als men dit huwelijk begint te onteren, dan is dit een hoofdzonde met de doodstraf als gevolg – eeuwige straf! De eeuwige dood! Tenzij men zich bekeert – zich van de zonde afkeert – en door Gods genade door Christus behoud ontvangt!
Het huwelijk werd de mensheid gegeven als voorbereiding voor het eeuwige leven in het heilige gezin van God!
Twee van de Tien Geboden van Gods fundamentele geestelijke wet beschermen direct en speciaal de heilige huwelijksstaat.
Er bestaat geen wonderbaarlijker fysieke zegen in dit sterfelijke menselijke leven dan een gelukkig huwelijk, gebaseerd op ware liefde, eer, integriteit en trouw – in het bijzonder wanneer er opgroeiende kinderen zijn om lief te hebben, voor te zorgen, te onderwijzen, en in de koesterende zorg van en met respect voor de Here Jezus Christus groot te brengen.
Zal het huwelijk spoedig verouderd zijn? Nooit!
Integendeel, de enige mensen die zullen blijven bestaan, nadat het doel van Gods meesterplan hier beneden uiteindelijk is bereikt, zullen diegenen zijn die onsterfelijk en goddelijk zijn gemaakt, voor eeuwig levend in het gelukkige, zegenrijke gezinsverband dat het leven is van de eeuwiglevende God!
Kunt u deze kolossale waarheid begrijpen?
U hebt nu de grootste, kostbaarste en meest waardevolle waarheid ontvangen die u ooit kunt kennen.
De mens, en de mens alleen, kan van alle bestaande levensvormen in Gods gezin – het Koninkrijk van God worden geboren. Dit is het Evangelie van Jezus!
De gezinsrelatie is een relatie van goddelijk niveau. En van alle schepselen schonk God het alleen aan de mens.
Van alle levensvormen – planten, dieren of engelen – werd alleen de mens voor het huwelijk geschapen! Om van een gezin en een gezinsverhouding te genieten!
Besef goed dat elk alternatief van het huwelijk en het gezin de mens afleidt van zijn bestemming om uiteindelijk geboren te worden in Gods gezin. Het gezin is het fysieke model voor Gods geestelijke gezin.
Het potentieel van de mens – het ware doel van het menselijk leven – is dat de mens, als hij wedergeboren – uit God geboren – in Gods gezin geboren is, dat gezegende huwelijks- en gezinsleven voor eeuwig in gezegend geluk kan bezitten!
Denk daar eens over! En dank God!

 

<><><>

 

Terug naar de Home Page