Voor literatuurlijst klik hier.

Ben jij die

uitzonderlijke tiener?

 

De mensen hebben zich afgekeerd van hun Schepper. Ze zijn hun eigen weg gegaan waardoor de wereld zich steeds meer verhardt. De christelijke wereld kent vele stromingen. Zeer vele christelijke kerken verkondigen hun eigen weg. ’De kerk’ is sterk verdeeld en kan dus niet het Huis van God zijn. Deze menigte ’christenen’ kunnen niet de kleine kudde van Christus vormen.
Als je nu een tiener bent en in deze wereld de moed hebt niet met de massa mee te lopen, maar de mentaliteit hebt om de levenswijze te bestuderen en te leven zoals God ons mensen leert in zijn handleiding, de Bijbel, dan vorm je een uitzondering tussen de jonge mensen. Slechts zeer weinig tieners van vandaag zullen de wonderlijke wereld van het komende Millennium meemaken.
Lees verder wat het betekent een uitzonderlijke tiener te zijn.

  

Vrede onder de dieren en
vrede tussen mens en dier

 In het komende 1000-jarige Vrederijk dat geregeerd wordt door Gods Koninkrijk, zullen mens en dier – zelfs die dieren die nu nog verscheurend zijn – harmonieus samenleven.

Als je in een dierentuin of op de televisie een reusachtige leeuw ziet, of een beer, een gorilla of een ander leuk dier, zou je dat dan als je lievelingsdier willen hebben en er zonder vrees mee willen spelen?
Vandaag blijven veel van de mooiste en machtigste schepselen van God buiten ons bereik als huisdier of speelkameraad. ”f ze zijn bang voor ons – ůf wij zijn bang voor hen.
Dat zal niet altijd zo blijven. Een van de meest bekende teksten over het spoedig komende Millennium is Jesaja 11:6-8.
Jesaja 11:6
  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.
Het vredige tafereel van een leeuw, een lam en een kind die als vrienden bij elkaar staan is in Gods gemeente een geliefd thema.
Lang geleden leefden mens en dier samen zonder voor elkaar bang te zijn. Toen ongeveer 6000 jaar geleden de dieren werden geschapen, waren ze allemaal vriendelijk en onschadelijk.
Genesis 2:19
  En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20  En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds.
Maar Adam en Eva zondigden en de aarde werd vervloekt. De dieren werden wild. Sommige werden zelfs verscheurend.
In de tijd van Noach en de Zondvloed bracht God op wonderbaarlijke wijze van elke diersoort ťťn paar naar de ark en van de reine dieren meer paren om van te eten en te offeren. Daar woonden ze voor meer dan een jaar samen tot het aardoppervlak weer droog was geworden. Alle landdieren die nu op aarde leven, stammen van die dieren af.
Genesis 8:17
  doe al het gedierte dat met u is, van al wat leeft: het gevogelte, het vee en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.
Na de Zondvloed verlieten de dieren de ark weer en keerden terug naar de velden en de bossen. Sinds die tijd zijn de dieren altijd bang voor de mens geweest.
Genesis 9:1
  En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. 2  En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven.
En voor veel dieren is de mens zelf bang! Steden moesten beschermd worden tegen wilde dieren.
De profeten vertellen ons over een heel andere tijd die nu spoedig zal aanbreken.
In het Millennium zal God de begeerte van de leeuw om vlees te eten
zo veranderen dat hij plantaardig voedsel zal eten. Het lammetje zal niet meer bang zijn om in de buurt van een leeuw te komen. De wens van de Gemeente van God zal werkelijkheid worden.
Maar het Millennium is er nog niet!
Dit werd jaren geleden duidelijk tijdens het maken van een film van de Gemeente voor het Loofhuttenfeest van dat jaar.
In de film zien we een vredige scene als in het Millennium: een jonge vrouw zit naast een klein meisje op het gras. Het meisje aait een klein lammetje. Vlak voor hen ligt een majestueuze leeuw, zonder zichtbare agressieve bedoelingen jegens de mensen of het lammetje.
Was op dat grasveld het Millennium al aangebroken? Beslist niet! Integendeel, tijdens de opnamen van deze vredige scene werd het
heel duidelijk dat het Millennium nog toekomst is! Een prachtige leeuw van zeven jaar oud die ook in andere films is te zien, o.a. in een Tarzanfilm, was met zijn twee trainers gekomen voor de opnamen.
Nadat de leeuw zijn plaats op het gras had gekregen, gingen een jonge vrouw en een jonge man achter hem zitten.
In het begin had de leeuw het lammetje in de armen van de jonge vrouw niet in de gaten. Maar al gauw bracht een briesje middagwind de geur van het lammetje in de neusgaten van de leeuw. Hij reageerde direct! Na de lange tocht over de autoweg had hij honger gekregen. Bestond er een beter middaghapje dan dat kleine lammetje?
Toen het lammetje de leeuw in het oog kreeg, versteende het van schrik. Die leeuw moet voor dat lammetje zo groot als een huis zijn geweest. En het werd er bepaald niet beter op toen die enorme leeuw zijn kaken begon te likken! Het lam had heel goed door dat het Millennium nog niet was aangebroken!
Twee uur lang was de belangstelling van de leeuw uitsluitend op het lammetje gericht. In plaats van naar de camera te kijken zoals hij moest, bleef de leeuw maar steeds hongerig achterom
kijken naar het lammetje. Op een gegeven moment draaide hij zich zelfs om en bewoog zich dreigend in de richting van het lam – maar zijn waakzame trainer belette het hem snel.
Het is vandaag beslist nog niet zo ver dat twee van zulke dieren samen vredig in de zon liggen!
Na vele keren steeds opnieuw filmen, begon de leeuw ten slotte mee te werken. Door de hardnekkige inspanningen van zijn trainers begon hij eindelijk te beseffen dat zij hem eenvoudig het lam niet te eten zouden geven – en evenmin zouden zij het hem laten pakken! Berustend in de situatie werd de leeuw de ideale acteur, die op een teken precies doet wat van hem wordt verlangd.
Over niet al te lange tijd zullen leeuwen geen temmers meer nodig hebben om hen in bedwang te houden. En lammetjes zullen niet meer beschermd hoeven
te worden voor roofdieren. Kleine kinderen zullen zelfs met giftige slangen kunnen spelen (Jes. 11:8). Net zoals alle mensen eensgezind zullen samenleven, zo zullen mensen en dieren als vrienden in vrede samen zijn.
Als jij die uitzonderlijke tiener bent duurt het niet lang meer en dan maak je dat mee.

  

Een tiener wordt uitgedaagd -
BESTAAT GOD?

Dat is wel de vreemdste vraag, die een oudste mij ooit gesteld heeft, dacht ik.
Daar was ik dan, 19 jaar en sinds mijn elfde bezocht ik de samenkomsten van Gods gemeente en nu ik een oudste sprak over het serieuze onderwerp van de doop, stelde hij mij de allereenvoudigste vraag: ”Geloof je dat God bestaat?”
”Natuurlijk geloof ik dat!” antwoordde ik.
”Waarom geloof je dat?”
Ik antwoordde onzeker: ”Er is geen leven mogelijk zonder dat iemand dat leven schenkt, schepping betekent dat er een Schepper moet zijn, materie heeft niet altijd bestaan, evenmin als al de andere dingen, die bewijzen, dat God bestaat.”
”Dat is zo”, zei hij. ”Maar wat maakt, dat je een onwankelbare overtuiging hebt, dat God bestaat? Wat geeft je een echte persoonlijke relatie met Hem?”
”Ik denk dat ik dat niet kan uitleggen.”
Dit gesprek verliep niet zoals het had moeten gaan. Ik dacht dat het eenvoudig zou zijn. Ik was in de Gemeente opgegroeid en nam nu logischerwijze aan, dat het tijd was om gedoopt te worden. lk had het onderwerp van de doop bestudeerd en kende de bijbelteksten over de doop door onderdompeling.
Toen, plotseling, pas vijf minuten na het begin van het onderhoud kon ik niet eens de oudste op overtuigende wijze vertellen, waarom ik wist, dat God bestaat. Ik wist, dat Hij bestaat, maar waarom, wist ik dat? Hoe echt was God voor mij?
Hoe echt is Hij voor jou? Kun je weten dat God bestaat? Kun je in nauw contact met Hem staan? Ja, dat kan. Je hoeft zelfs niet eens volwassen, gedoopt of van een bepaalde leeftijd te zijn. Maar je moet eraan werken en erover nadenken.
Uit het hoofd leren is niet genoeg. Bestuderen om begrip te verwerven is noodzakelijk. God wil, dat je Hem leert kennen en niet alleen maar feiten over Hem uit het hoofd leert.
Neem nog eens de vraag van Gods bestaan. Het bewijs dat God bestaat is onweerlegbaar. Maar besef wel, dat je bijbelverzen kunt aanvaarden en het zelfs uit het hoofd kunt leren maar dat maakt nog niet, dat je in nauwer contact met God komt of dat God een realiteit voor je wordt!
Dat probeerde onze oudste mij duidelijk te maken. Hij toonde mij aan, dat ik alleen maar de bewijzen, dat God bestaat, uit mijn hoofd geleerd had.
Er is geen dramatische gebeurtenis of een wereldschokkende ervaring voor nodig om God tot een realiteit te maken.
Een paar weken na het gesprek met onze oudste maakte ik een wandeling door een weiland om na te denken. Ik had gebeden voor ik wegging en God gevraagd mij te helpen meer grondslag te geven aan mijn kennis over zijn bestaan.
Onze oudste had uitgelegd dat zich in het leven beproevingen voordoen, die soms zo hevig zijn, dat je misschien denkt dat God zich niet bemoeit met ons.
De antwoorden hadden nog niet volledig vorm gekregen in mijn geest. Verstrooid plukte ik een bloempje met de bedoeling om op de steel te kauwen. In plaats daarvan begon ik het van dichtbij te bekijken. Hoe meer ik ernaar keek, hoe verbaasder ik werd.
Het bloempje was mooi en ingewikkeld van vorm. Het was broos, met dunne aderen, die elk doorzichtig blaadje bij elkaar hielden, volmaakt gevormd, volmaakt symmetrisch, slechts een centimeter in doorsnee.
Ik begon de andere planten, grassoorten, bomen en insecten te bestuderen en te denken over het menselijk lichaam en het menselijk verstand, die fantastische computer, die mij het in de eerste plaats mogelijk maakte na te denken! Ik bestudeerde een lichaamscel met zijn energiecentrales en andere gecompliceerde processen, waaraan zich de meest vernuftige industrie zich niet kan spiegelen.
De ene gedachte leidde tot de andere en ten slotte tot een conclusie: De harmonie van de levensvormen op onze planeet hebben zich niet zomaar bij toeval ontwikkeld. De intelligentie achter die ontwikkeling gaat ons menselijk verstand te boven.
Door acht te slaan op de natuur – het zichtbare – zal het onzichtbare van God veel meer werkelijkheid krijgen. Of je nu een bloem van dichtbij onderzoekt of een merrie met haar veulen beziet, stel jezelf de vraag: ”Zou dit uit het niets hebben kunnen evolueren?” Kan redenering, haat, liefde, muzikaliteit, humor uit een celletje evolueren?
Romeinen 1:20 werd duidelijk.
Romeinen 1:20
  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
 

Zie de bewijzen in werking

Laten we proberen zo bewust mogelijk te leven.
Misschien hebben we wel eens de kans de geboorte van een kalf te zien; laten we dan eens de tijd nemen daarover na te denken. Een paar maanden daarvoor was het kalf nog net zichtbaar met het blote oog.
Of misschien kunnen we eens door een telescoop naar de hemel kijken; laten we ons dan eens vragen stellen over het ontwerp, over de ordening, hoe het gaande wordt gehouden, de wetten waaraan de hemellichamen ondergeschikt zijn. Hoe is dit allemaal ontstaan?
Misschien krijgen we de kans over de wereld te reizen en de ruÔnes te bezichtigen van plaatsen als Babylon, Ekron, Asdod, Askelon of Sidon. Laten we eens nadenken over de profetische betekenis van deze plaatsen en beseffen dat God het vermogen bezit de toekomst te voorspellen en te zorgen, dat inderdaad zal gebeuren wat Hij heeft laten opschrijven.
Misschien gaan we natuurkunde of biologie studeren. Laten we het dan niet alleen maar als huiswerk benaderen, maar verband leggen tussen de fysieke wetten, waarvan we de werking zien: de rups die in een vlinder verandert, de kikkers die we ontleden – al de proeven die we doen
         en een belangrijkere vraag: Is dit zo maar ontstaan? Was het bij toeval? Is dit alles alleen maar geŽvolueerd? Of onze belangstelling gaat uit naar computers. Bedenk eens hoe fas≠cinerend die machines zijn. Maar bedenk ook, dat de ingewikkeldste computer nog verreweg de mindere is van het menselijk verstand of van een lichaamscel. Breng dat eens in verband met de gedachte, dat de mens nooit in staat is geweest iets te vervaardigen dat gecompliceerder is dan hijzelf. Zou een willekeurige kracht of macht van een geringere intelligentie dan die van de mens, de mens hebben vervaardigd?
Deze voorbeelden vormen enkele levende bewijzen van Gods bestaan. Door deze bewijzen in de natuur daadwerkelijk te zien wordt God meer een realiteit. Gebed en bijbelstudie krijgen een diepere betekenis evenals de sabbat en de diensten. Het wordt gemakkelijker en vanzelfsprekender om volgens Gods richtlijnen te leven.
Zoals 1 Thess. 5:21 zegt: ”Toetst alles en behoudt het goede”. Zie de bewijzen van God in de werkelijkheid.
Hoe oud iemand ook is, hij kan altijd bewijzen dat God bestaat. Als je het echt grondig hebt bewezen, kan niemand je het geloof in Gods bestaan afnemen.
Dit is de basis om een uitzonderlijke tiener te zijn.

  

Hoe oud wordt de uitzonderlijke tiener?

Is het wel eens bij je opgekomen dat je nooit oud zult zijn? Twee weken na je geboorte was je twee weken ’oud’. Je was echter heel jong, zoals je daar, klein en onschuldig, in de armen van je moeder lag te slapen.
Voor een pasgeboren kind is zeven jaar ’oud’ nog heel ver in de toekomst. Maar is zeven nu echt ’oud’? Welnee. Je speelde toen met autootjes of plastic poppen. Toen je zeven was, was je misschien ruim een meter lang. Je was nog heel jong.
En in de tienerjaren? Het speelgoed is opgeborgen en er komt stof op. Internet en elektronische hebbedingetjes worden belangrijk, evenals het merk van je jeans. Je stem wordt anders. Je lichaam ontwikkelt zich. In de ogen van een kleuter ben je een reus. Maar vind je jezelf ’oud’? Natuurlijk niet. Je bent nog jong. Vraag maar eens aan iemand van 21.
Eenentwintig. Je bent bezig af te studeren, of misschien ben je al klaar en heb je een baan. Je bent een volwassene met verantwoordelijkheid. Is 21 daarom ’oud’? Voor mensen van in de 30 niet. En vraag eens aan iemand in de 40 of hij denkt dat 30 oud is. Hij zal je waarschijnlijk het een en ander vertellen over wat hij zoal
placht te doen, jaren geleden toen hij ’pas’ 30 was.
En zij die 50 zijn kunnen je hetzelfde vertellen over hen die 40 zijn. En zo gaat het verder: 60, 70, 80, 90, 100. Je blijft altijd jonger voor iemand die ouder is.
Welnu, wanneer houd je dan op ’jong’ te zijn? Het antwoord is: nooit! God en zijn engelen zullen altijd ouder zijn dan jij. Als je in Gods Koninkrijk 100 miljoen jaar ’oud’ bent, ben je nog altijd jong – in vergelijking met God en zijn engelen. God is de ”Oude van dagen” (Dan. 7:13). In de Bijbel spreekt Hij alle christenen, hoe oud zij ook mogen zijn, aan als ”kinderkens”.
MattheŁs 13:38
  … het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk…
Lukas 6:35
 … uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn…
Lukas 20:36
  Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.
Romeinen 8:16
 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Zie ook 1 Joh. 2:1; 3:18; 4:4.
De oudste mens op aarde kan proberen een reusachtige, majestueuze sequoia (zeer hoge naaldboom uit Amerika) te omvatten, maar die had al 900 zomers en winters aanschouwd nog voordat de grijsaard zelfs maar was geboren. En toen die sequoia nog slechts een heel klein boompje was, hadden de knoestige, borstelige pijnbomen reeds 3000 jaar lang de elementen getrotseerd.
Wij zijn werkelijk nieuwelingen in het leven! Wij allemaal. Iedere dag worden we
ouder. Maar oud zijn we nooit.

 

DAVID van IsraŽl...
een tiener die anders durfde te zijn!

De wereld heeft dringend behoefte aan een nieuw type van leiderschap. En de leiders van morgen komen voort uit de jonge mensen van vandaag.
Ben
jij een tiener? Dan ben jij erbij betrokken. Jij bent betrokken bij wereldgeschiedenis!

Net zoals Nederland en BelgiŽ in de loop van hun geschiedenis dikwijls in een hachelijke positie waren gekomen, zo was ook het IsraŽl van de Oudheid dikwijls in een oorlog betrokken
en gewoonlijk tegen een overweldigende overmacht. Toen, net zoals later in andere landen, kwamen er grote leiders naar voren om de natie naar de overwinning te leiden. En zoals altijd waren deze leiders gedurende hun jeugdjaren opgeleid.

Ook koning David werd voor zijn geweldige taak gekozen terwijl hij
nog een jongen was, de jongste van acht broers – een schaapherder.

Waarom had God
hťm gekozen? Daar zijn redenen voor. En deze zelfde redenen, deze oorzaken voor Davids succes  , zullen ook jou kwaliteiten, zoals David die had, geven, kwaliteiten van uitmuntendheid,
leiderschap en uiteindelijk grootheid!
Kijk weer eens naar het verhaal van de jonge David dat al zo dikwijls verteld is – toen hij de gigantische vijand van zijn land, Goliat de Filistijn, uitdaagde en versloeg. Het verhaal kun je grotendeels in slechts ťťn hoofdstuk vinden, 1 Samuel 17.
Let wel dat iedereen een fantastische lering uit deze gebeurtenis kan trekken en dat het zeer zeker
geen kinderverhaal is. Het is een buitengewoon relaas van een jongeman die grote moed had voor zijn overtuigingen uit te komen.
Saul was toentertijd nog koning van het land, een natie die veertig dagen gebeefd had voor het gehoon van ťťn man, Goliat, een reus van over de drie meter, en een schrikaanjagend krijgsman sinds zijn jeugd. Niemand in het
hele land van IsraŽl had de moed de reus op zijn nummer te zetten.
Maar in scherpe tegenstelling met
alle andere mannen in het land, zag David Goliat in het juiste perspectief. De reus was helemaal niet zo groot en machtig vergeleken met de grote en Almachtige God van IsraŽl. Met deze visie gewapend werd David gloeiend van verontwaardiging tegen deze Filistijn.

1 SamuŽl 17:26
  … Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?
Een fiasco nam hij zelfs niet in overweging.
En zodoende, met de koele furie van beheerste, maar intense woede, legde David de steen in zijn slinger en
rende vooruit, de zogenaamde kampioen tegemoet. Krachtig zwaaide deze lenige jonge man zijn slinger in het rond – een wapen dat hij dikwijls gebruikt had om de schapen van zijn vader te beschermen. En een seconde nadat de steen uit de slinger wegschoot viel Goliat voorover. En op hetzelfde ogenblik verloor het hele Filistijnse leger hun held en de moed en IsraŽl kreeg beide – moed en een eeuwige held.
Waar had David zulke moed en dapperheid geleerd? Zo'n grote
vastberadenheid ten opzichte van de vijand? Zo'n onbegrensd
vertrouwen in de grote God van zijn land? Het antwoord zal je waarschijnlijk verrassen: omdat David de moed gehad had, als jongen anders te zijn – heel anders dan de gemiddelde tiener van zijn tijd. En het was de moeite waard!
David had zich namelijk Gods woord eigen gemaakt en spande zich in ernaar te leven!
David was de personificatie van kracht – een kracht die van God kwam.
Toen hij als tiener zijn vaders schapen hoedde, concentreerde hij zijn gedachten al op de machtige beloften die geschreven stonden in die boeken van de Bijbel die toentertijd beschikbaar waren.
Bovendien wist hij dat als hij de
moed had God te gehoorzamen, hij ook van God kon verwachten dat Hij hem uit elke noodsituatie zou redden. Hij stond er niet verbaasd van toen God hem hielp de belagers van zijn vaders schapen te doden –
leeuwen en beren.
1 SamuŽl 17:34
  David echter zeide tot Saul: Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, 35  dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. 36  Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van dezen, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. 37  Ook zeide David: De HERE, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David: Ga, en de HERE zal met u zijn.

Hij
verwachtte Gods hulp! Hij wŪst wat Gods beloften inhielden! En deze zelfde beloften inspireerden hem toen hij tegenover Goliat kwam te staan.
David schreef:
Psalmen 23:1
  … De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Hij wist wat er van herders verwacht werd. Het was hun
plicht de schapen zowel te beschermen als ze te leiden en voor ze te zorgen. David deed dat dan ook voor zijn dieren en hij verwachtte dat zijn Herder hetzelfde voor hem zou doen. God beloonde dan ook het vertrouwen dat David in Hem stelde.
Hoe sta
jij ervoor? Wil jij leren hoe je moet leiden? Of ben jij het type dat een afwachtende houding aanneemt, bang, dat wacht totdat er een andere David naar voren komt om jou uit je lafhartigheid te leiden?
Zo moet je
niet zijn!
Misschien ben jij het type jonge man of vrouw die graag zou willen helpen iets goeds te doen, iets wat
juist is, voor deze misleide wereld. En als je een houding van gewilligheid hebt het type kampioen te worden dat David was – en dat kķn je als je wilt – dan moet je beginnen de juiste manier van leiding geven te ontwikkelen!Begin te leren uit het enige Koninklijke Boek dat van gewone mensen koningen maakt.
Openbaring 22:5
  En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.

De jonge David nam die uitdaging aan en werd
koning David, een welsprekend voorbeeld voor alle tijden voor tieners die vooruit willen – die voldoende moed bezitten om met Gods hulp vandaag anders te zijn zodat door het leiderschap dat zij nu leren, anderen er morgen van kunnen profiteren!
Ben jij die uitzonderlijke tiener die nķ leeft en vertrouwt op God? Die uitzonderlijke tiener die in die bijzondere Wereld van Morgen koning zal zijn?

 

Terug naar de Home Page

free hit counter