GlobeHoofd.JPG (115259 bytes)

 

De Gemeente van God is gesticht door Jezus Christus. Al in de eerste eeuw drong valse leer binnen. Op een mengeling van verdraaiing van Gods Woord en heidense religies is het huidige christendom gebouwd. Slechts weinigen (eerstelingen) heeft God buiten deze misleiding gebracht tot op de dag van vandaag. Deze 'eerstelingen' hebben de zekerheid ontvangen dat God zijn Plan met de mensheid ten uitvoer zal brengen. Ze leven vanuit de normen en waarden die vastgelegd zijn in Gods geboden, die de grondwet zullen vormen voor de Wereld van Morgen. Ze vormen de Gemeente van God en waarschuwen de wereld tegen valse religie, zoals heidense feesten en heidense dagen (zondag, kerst, nieuwjaar, werelds Pasen, enz.), tegen de leer dat Gods geboden vrijblijvend of niet meer van kracht zijn, tegen de verkondiging dat Jezus de Christus is van het valse christendom, waarmee de ware Christus en zijn Vader worden verloochend, enz.
Satan, die de hele wereld misleidt (Openbaring 12:9; 2 Corinthe 11:14) is de inspirator van dit bedrog. Met de valse religies heeft hij de mensheid van de werkelijkheid afgeleid – zolang God hem de tijd nog verleent.
Ieder mens heeft tegen Gods Wet gezondigd en krijgt daarvoor de doodstraf. Het offer van Christus bevrijdt de mens die dat offer aanneemt van alle zonden en de doodstraf en vervolgens verder wil leven volgens Gods geboden. Gods Geest opent het verstand voor waarheid en vormt het onderpand voor eeuwig leven.
De Gemeente van God verkondigt het evangelie van het Koninkrijk van God (MattheŁs 24:14) en leidt hen op (MattheŁs 28:19) die door God zijn geroepen (Johannes 6:44). De Gemeente van God is het Lichaam van Jezus Christus dat bij zijn komst het Koninkrijk van God zal vormen op aarde.
ButtonTitels.jpg (11632 bytes)

 

Onderstaand e-mailadres is uitsluitend bestemd voor vragen over de inhoud van de publicaties. Overige, ongevraagde mail wordt beschouwd als spam.

ButtonE-mail.jpg (2109 bytes)

 


klik hier voor   K I N D E R B IJ B E L S T U D I E
 
o Wat bedoelt u precies met het Koninkrijk van God?
o Het visioen van DaniŽl van de Vier Grote Dieren
o Zeven bewijzen dat God bestaat
o Waarom de schepping in zes gewone dagen?
o De Naam van de Gemeente van God
o Eet u zich een ongeluk?
o Met het Oog op Jeruzalem
o Met het Oog op Ouderen
o Nooit eerder begrepen waarom de mensheid haar problemen niet kan oplossen
o Het ware kerstverhaal
o De geboorte van Christus - lees de feiten, vergeet de verzinsels
o Heeft u een onsterfelijke ziel?
o De Sabbat voor de hele mensheid
o De Bijbel verbiedt 'christelijk' Pasen
o De Opstanding was nŪet op zondag
o Verhoort God uw gebeden?
o Is er een echt Hellevuur?
o Gaat u naar de Hemel?
o Militaire Dienst en Oorlog
o De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn
o OP KOMST - Een nieuw Romeins Rijk
o De betekenis van de WATERDOOP
o Uw beste investering
o Is seks zonde?
o Huwelijk en Gezin - kent u het doel?
o God haat echtscheiding
o God en de Heilige Geest
o De Tien Geboden
o Het MIDDEN-OOSTEN in de profetieŽn
o Waar zijn HENOCH en ELIA?
o Waarom in het ruimtetijdperk DE BIJBEL BESTUDEREN?
o Op komst - WERELDVREDE
o De opzienbarende wederkomst van Jezus Christus!
o Het komende Utopia
o De Ideale Wereld van Morgen
o Waarom Jezus rond 2000 niet terugkeerde
o Een Nieuwe Hemel, een Nieuwe Aarde en de Nieuwe Stad Jeruzalem
o De scheppingsweek in Genesis was GEEN HERSCHEPPING
o U bent nŪet 'WEDERGEBOREN'
o De realiteit van de Geestenwereld
o Verjaardagen, ook voor christenen?
o Wat gebeurt er na het komende 1000-jarige Vrederijk?
o Wat is ware BEKERING?
o Waarom wij de Heilige Geest nodig hebben
o Eerstelingen
o Wat betekenen het Oude en het Nieuwe Verbond?
o Welke geboden gelden nu wťl en welke niet?
o Waarom moeten christenen Gods heilige dagen in acht nemen?
o Hoe weet ik welke dag de eerste dag van de maand is?
o Een vleugellamme theorie
o Wat is GELOOF?
o Het Teken van Jericho
o Ziekte en genezing
o Is onze Bijbel compleet?
o De Geschiedenis van de Gemeente van God
o Waar gingen de oorspronkelijke apostelen en discipelen heen?
o De Naam van God
o Paulus over haar en hoofdbedekking
o De Waarheid over Polygamie in het Oude Testament
o ProfetieŽn vertellen uw toekomst
o Een wereld in gijzeling
o Is het verkeerd goed te zijn?
o Zijn mensen verloren vanwege de zonde van Adam?
o Waar heeft God zijn Naam gevestigd?
o Een trap van acht goddelijke deugden
o De Sabbat houden en geloven in evolutie, kan dat?
o De zeventig weken bevestigen dat Jezus de Christus is
o LAZARUS en de RIJKE MAN
o Is abortus moord volgens de Wetgevende Macht?
o Laat God uw strijd voeren
o Onze komende geboorte in Gods Gezin
o Waartoe bent u GEBOREN?
o Pascha - uw jaarlijkse geestelijke keuring
o Onthulling van het boek OPENBARING
o Moeten wij Nieuwemaan vieren?
o Gelooft u de Bijbel of het christendom?
o Wie was de 'HEER' van het Oude Testament?
o Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn"
o De twee IsraŽls in het boek Openbaring
o God is een team
o Moet eerst de Heilige Geest verwijderd worden voordat de Antichrist kan komen?
o De Gemeente van God is geen gezelligheidsvereniging
o Wie was Jezus?
  o Wat maakt de mens uniek?  
  o Is de MENSELIJKE NATUUR door God geschapen?  
  o Wat de wetenschap niet kan ontdekken over HET VERSTAND VAN DE MENS  
  o Ben jij die uitzonderlijke tiener?  
  o Wat is een echte christen?  
  o Niemand die God zoekt  
  o Alles wat u moet weten over BEHOUD  
  o Bouw een gelukkig gezin  
  o Er is een weg voor Gods heiligen om te ontkomen  
  o Wat deed Jezus Christus als mens op aarde?  
  o God waarschuwt Nederlands IsraŽl  
  o De ware kinderopvoeding  
  o Leven na de dood?
  o Waren de Tien Geboden van kracht vůůr Mozes?  
  o Wat is MIJN VOORDEEL als ik een christen word?  
  o De nieuwtestamentische Gemeente  
  o Wat is het WARE EVANGELIE?  
  o Heeft God een Duivel geschapen?  
  o Dit is levend geloof  
  o Het Profetische Beest  
  o Uw ontzagwekkende toekomst  
  o Is de WEEKCYCLUS veranderd?  
  o Twaalf regels voor bijbelstudie  
  o Het raadsel van MELCHIZEDEK opgelost  
o Is dit de enige dag des heils?
  o Hoe verbeter ik ons huwelijk?  
  o 4000 jaar heidens Pasen  
  o Twaalf redenen waarom het proces tegen Jezus onwettig was  
  o Satan, de schepper van de afgoden, wordt begrensd door God  
  o Maakt MAKE-UP een vrouw mooier of lelijker?  
  o Is Tyrus de kale rots van EzechiŽl 26?  
  o Staat uw naam in het Boek des Levens?  
  o Onze tong  
  o Vernieuwd worden of afsterven  
  o Zeven principes voor het stellen van christelijke prioriteiten  
  o De Ontbrekende Dimensie  
  o Het Evangelie: van Abraham tot Paulus  
  o Het gevaar van dubbelhartigheid  
  o Is God onze ENIGE God?  
  o Waarom is het Nieuwe Verbond beter?  
  o Wat leert de Bijbel over rein en onrein vlees?  
  o Menselijk redeneren: goed of fout?  
  o Waarom de mens moet lijden  
  o Emotionele volwassenheid  
  o Vrede - een centraal concept  
  o Stop het misbruik van Gods schepping  
  o Is Jezus de Messias?  
  o

Bekering en geloof wordt beloond door de kruisiging en opstanding

 
  o De kwestie van het vermiste lichaam  
  o Is er een onvergeeflijke zonde?  
  o Wat Jezus' gelijkenissen onthullen  
  o GENADE IS GRATIS... maar niet goedkoop  
  o Oude wortels van hedendaags christendom  
  o Kan onze beschaving ineenstorten?  
  o Kinderen en morele waarden  
  o Dag van vernieuwing  
  o Weten wij hoe de Bijbel zonde definieert?  
  o Het heelal is 'verboden toegang' voor de mens  
  o Wat een oude boom en oude pilaren ons kunnen leren  
  o Leer dankbaar te zijn  
  o Waarom werd Abraham de vriend van God genoemd?  
  o De dwaze, zwakke, onaanzienlijke en verachte gaat de wereld regeren  
  o Misleiding - Kom zoals je bent  
  o Speciale roeping voor hen die een ongelovige echtgenoot hebben  
  o Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”  
  o Het Bazuinenfeest en UW toekomst  
  o Wees POSITIEF in een negatieve wereld  
  o Hoe het zal zijn in de Wereld van Morgen  
  o Welke brief van Christus is aan u gericht?  
  o Hebt u een afgod?  
  o Wat is waar christendom?  
  o Had de farao eigenlijk wel een kans?  
  o GROOT is de naam van onze GOD  
  o Ieder mens kan zich de hoogste kwaliteit veroorloven  
  o Hoe u uw ouders kunt eren  
  o Wat God zegt over uw seksleven  
  o Is God wel eerlijk?  
  o Gods Woord of kerkelijke wetboeken  
  o Gebruikt u de sleutels tot gezinsvrede?  
  o Een zekere test voor integriteit! ,,Gij zult niet stelen"  
  o God zegt ons te bidden met geloof  
  o Uw naaste liefhebben - wat betekent dat nu precies?  
  o De rol van rechtvaardige engelen  
  o Om de WAARHEID te zeggen...  
  o Wat is het doel van de opstanding?  
  o Waarom was David een man naar Gods hart?  
  o De laatste preek van Jezus Christus  
  o WAAROM Christus stierf - en opstond uit de dood!  
  o Psalmen en behoud  
  o Welk beeld reflecteren wij?  
  o Ga tot de mier  
  o Oud en grijs - goud en wijs  
  o SPIRITISME bedrog of werkelijkheid?  
  o Christelijk converseren  
  o Hebt u een geestelijke blinde vlek?  
  o Arbeidsethiek  
  o Zeven sleutels voor inzicht in de Bijbel  
  o Vergeven is niet gemakkelijk  
  o Waarom zoveel kerkgenootschappen?  
  o Tien redenen voor de zondagsviering?  
  o Het einde van het terrorisme 
  o Houdt God zich schuil?  

 

De Schepper heeft ons zeven jaarlijkse feesten gegeven die de zeven stappen in zijn Plan symboliseren.
Door deze feesten te vieren, houden we de verschillende fasen in Gods Plan in herinnering en groeien in kennis.

1.

Pascha
2. Het Feest der Ongezuurde Broden
3. Het Feest der Eerstelingen
4. Het Bazuinenfeest
5. De Grote Verzoendag
6. Het Loofhuttenfeest
7. De Laatste Grote Dag

o

Gods Feesten op de kalender
o Aan het einde van de 14e van de eerste maand: Pascha

 

site stats