Voor literatuurlijst klik hier.

Wat is een
echte
christen?

  

 

WAT IS EEN
ECHTE CHRISTEN?

  

WAT IS EEN CHRISTEN? Wat is het werkelijke christendom? Het is tijd dat de onzekerheid daaromtrent uit de weg wordt geruimd. Jezus heeft duidelijk uitgelegd wat een ware christen is. Hij heeft daarover geen twijfel laten bestaan. Wanneer wij zijn woorden overwegen, moeten wij ons afvragen waarom de eigenschappen die Hij heeft beschreven zo moeilijk te vinden zijn, zelfs in officieel christelijke landen.

Neem bijvoorbeeld een van Jezus' leerstellingen in Lukas 6, in wat vaak de Bergrede genoemd wordt. Niets staat meer centraal in het christendom dan dit onderdeel van de Bijbel. Hoe vaak echter ziet men dat Jezus' uitspraak van vers 27 in praktijk wordt gebracht? Deze luidt: ”Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten.”

Enkele van de bloedigste oorlogen uit de geschiedenis zijn gevoerd door christelijke naties.

Belijdende christenen hebben oorlog tegen elkaar gevoerd, zoals ook mensen van andere godsdiensten elkaar onderling hebben bestreden. Zij hebben elkaar op het slagveld aan stukken gereten, terwijl zij tot dezelfde God om de overwinning baden.

Het christendom wordt met dezelfde middelen gesteund als ieder ander volksgeloof. Oorlog, gevangenneming, moord en leugens; daden van uitzonderlijke en onvergelijkelijke wreedheid hebben het gemaakt tot wat het is.

Hoe is dit mogelijk? Degene die men als de grondlegger van de christelijke religie beschouwt en die door de belijdende christenen ’Heer’ wordt genoemd, leerde zijn volgelingen:

Lukas 6:27  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; 28  zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Als deze leerstellingen van Jezus in vredestijd al nauwelijks navolging vinden onder belijdende christenen, hoeveel te minder dan wel niet in tijd van oorlog tussen christelijke naties.

Jezus zei ook:

Vers 31  En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

Men noemt dit de Gulden Regel. Hij wordt beschouwd als onderwerp voor een passende spreuk om aan de muur te hangen of aan een bedelarmband te laten bungelen of om aan kleine kinderen te onderwijzen.

Maar ernaar leven, dat is een andere zaak!

Jezus heeft deze leerstelling echter niet als een vrijblijvende suggestie bedoeld. Hij heeft haar niet als onderwerp voor een dagoverdenking gepresenteerd. Voor Jezus was het een levende wet die Hij zijn navolgers, christenen, gebood toe te passen in hun dagelijks leven.

 

Werkt het? 

Jezus vervolgde:

Vers 36  Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37  En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.

Hoe vaak wordt hetgeen plaatsvindt beheerst door barmhartigheid en vriendelijkheid? Denk aan de concurrentiestrijd en de hebzucht in het zakenleven, het bedrog en de zwendel. De nadruk in de wereld van vandaag wordt in de eerste plaats gelegd op het anderen te slim af zijn, ook als het noodzakelijk is hun daarvoor schade te berokkenen. En de hedendaagse westerse wereld heet een christelijke wereld te zijn.

De politieke atmosfeer is vervuld van laster, propaganda en veroordelingen.

Roddel en achterklap zijn ook in gewone conversatie geliefkoosde thema's. Films, romans en televisieprogramma's, waaronder shows voor kinderen, gaan uit van het idee van wraakneming. Criminaliteit en oorlog zijn de vaak voorkomende thema's in films, vooral in kinderfilms is misdaad ’normaal’. Dit alles dus in christelijke landen!

Waar zien we oprechte vergeving? Voorbeelden van werkelijke barmhartigheid van de ene mens jegens de andere zijn opmerkelijk en gedenkwaardig wegens de ongebruikelijkheid ervan.

Jezus' onderricht betrof de grote thema's van het leven, maar is tevens van toepassing op eenvoudige kwesties van gebrek aan consideratie, zoals het verantwoordelijk zijn voor lawaaierige ’muziek’ of een brommer/scooter, schade aan openbare voorzieningen, graffiti, rondslingerende lege drankblikjes, ongefundeerde oordelen, allemaal dingen die het leven voor anderen onaangenaam maken. De inbreuk op de principes die Jezus heeft gegeven is zo normaal dat men zich kan afvragen: waar zijn de christenen?

 

Een christelijke wereld?

De Bijbel beschrijft hoe een samenleving eruitziet wanneer haar godsdienst louter formeel is en niet de macht heeft het leven van de mensen te veranderen. De bijbelse beschrijving laat zich lezen als betreft het de voorpagina van een hedendaagse krant.

2 TimotheŁs 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3  liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Het klinkt allemaal erg bekend!

Jezus wist dat sommigen onder zijn gehoor Hem hun ’Heer’ noemden en beweerden tot zijn volgelingen te behoren, maar dat zij zijn leer niet in praktijk brachten.

Jezus richtte de volgende woorden tot hen:

Lukas 6:46  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Een ’heer’ is een heerser, een meester, iemand die gehoorzaamd moet worden. Eenvoudig gezegd zei Jezus dus: ”Als jullie mij niet gehoorzamen, noem mij dan ook niet ’Heer’!”

Maar al te vaak spreekt men over ’de Heer’ of ’de Here Jezus’, terwijl men niet het flauwste idee heeft van wat Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen. Jezus zei dan ook:

MattheŁs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Dit is een van de dingen die iemand tot een christen maken. Hij of zij doet wat Jezus heeft gezegd. Hij of zij volgt Christus. Degenen die als lid van Gods geestelijke gezin worden toegelaten, zijn:

Lukas 8:21  … dezen, die het woord Gods horen en doen.

Jezus zei:

Johannes 15:14  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

En:

Johannes 14:15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Het is duidelijk dat alleen iemand die doet wat Jezus heeft geboden, die de principes die Hij onderwees in praktijk brengt, het recht heeft Hem ’Heer’ te noemen.

 

Een levenswijze

Het werkelijke christendom bestaat niet louter uit een reeks geloofsopvattingen. Het is niet een zich aansluiten bij een kerk naar keuze of het door geboorte in een kerkelijk gezin lid zijn van een christelijk kerkgenootschap. Het is niet iets dat men ťťn dag per week of bij vlagen beoefent.

Het is een levenswijze. De eerste christenen verwezen naar het oorspronkelijke christendom als ”de weg des Heren” (Hand. 18:25) en ”de weg Gods” (vers 26).

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven …

Waar christendom is de christelijke levenswijze. Niemand kan Jezus' leer volgen zonder een duidelijke verandering in zijn leven en levensstijl te ondergaan.

Let op hoe dit feit in het volgende voorbeeld wordt geÔllustreerd. Een rijke jongeman kwam eens naar Jezus toe en vroeg Hem:

MattheŁs 19:16  … Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?

Deze man begreep dat men iets moet doen als men Christus wil volgen. Daarom vroeg hij: ”Wat voor goed moet ik doen?

Tegenwoordig zouden veel belijdende christenen antwoorden: ”U behoeft niets te doen. U hoeft slechts Christus aan te nemen; alles is reeds voor u gedaan.”

Jezus' antwoord was heel anders!

Vers 17  … indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

Jezus sprak over de Tien Geboden. Want toen de jongeman vroeg: ”Welke?”, noemde Jezus speciaal de geboden die met het betuigen van naastenliefde te maken hebben. Hierop antwoordde de rijke man dat hij die geboden al van kindsbeen af in acht had genomen (vers 20). Uiteraard was de jongeman als Jood opgevoed. Hij wilde echter een volgeling van Christus worden.

Jezus eiste van zijn volgelingen een werkelijk diepgaande bekering. Hij wist dat de jongeman een probleem had bij het naar hun ware bedoeling onderhouden van de geboden die betrekking hebben op de liefde tot, het geven aan, de naaste. Jezus vertelde hem daarom ondubbelzinnig dat zijn rijkdom een hinderpaal voor hem vormde en dat hij zich ervan moest ontdoen. Pas daarna zou hij een volgeling van Jezus, een christen, kunnen worden. (Natuurlijk verhindert het feit dat iemand rijk is hem of haar niet christen te worden. Abraham was rechtvaardig voor God en tegelijk een zeer rijk man. De menselijke natuur en iemands houding neigen er echter toe zich op zichzelf en de eigen welvaart in plaats van op de behoeften van anderen te richten.)

Bedroefd ging de jongeman heen, niet bereid zijn levenshouding te veranderen. Deze behoorde tot de zeer weinigen tot wie Jezus zei: volg Mij. In tegenstelling tot wat de ’christelijke’ wereld denkt en doet, die zelfs verwerpelijk werelds ’vermaak’ aanbiedt in haar gebouwen om ’zieltjes te winnen’ voor hun ’club’.

De meeste mensen hebben hun hindernissen om Gods geboden te houden, maar het blijft een feit dat het in acht nemen van de Tien Geboden essentieel is voor het ontwikkelen van karakter en het beŽrven van Gods gratis geschenk: het eeuwige leven.

Misschien denkt u, net als de rijke jongeling, dat u de Tien Geboden vrij goed in acht neemt. Is dat werkelijk het geval? Lees ze eens ťťn voor ťťn na (zij zijn te vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5) om te zien of u ze toepast zoals Jezus bedoelde (zie MattheŁs 5:21-32) en of er in uw leven geen ruimte is voor verbetering. Zie bijvoorbeeld MattheŁs 5.

MattheŁs 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden … Vers 18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet ťťn jota of ťťn tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19  … wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Vers 27  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Vers 31  Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. 32  Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.

De kans bestaat dat u vooral verrast zult worden door wat het vierde en tiende gebod te zeggen hebben in dit materialistische, industriŽle tijdperk. Zie onze publicatie ’De Tien Geboden’, die een gedetailleerde uitleg van de geboden geeft.

 

Ware bekering

 en ware christen zijn betekent het ontwikkelen van de geestesgesteldheid van Christus, te gaan denken zoals Hij denkt. Dit bestrijkt ieder moment van iedere dag.

Voor elke activiteit, elke maatschappelijke situatie, elke inspanning, voor elk doel en plan heeft Christus principes geopenbaard, principes die betrekking hebben op ieder facet van het leven. Wij moeten zelfs onze diepste gedachten laten beheersen door de Heer Jezus.

2 CorinthiŽrs 10:5  zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Sommigen zal dit wat extreem in de oren klinken. Het staat evenwel in de christelijke Bijbel. De apostel Paulus herhaalde hiermee slechts wat de Bijbel steeds opnieuw zegt: Gods wil doen betekent zijn levenswijze in alle opzichten navolgen. Daarvoor moet echter een prijs worden betaald en voor sommigen is die prijs misschien te hoog. Die prijs is het opgeven van het eigen ik.

God zegt bij monde van de profeet Jesaja:

Jesaja 55:7  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Een ware christen is iemand die de levenswijze, de gedachten en de wil van God nastreeft. Wat Jesaja beschreef is ware bekering, de soort bekering die nodig is om een christelijke levenswijze te beginnen. Toen de apostel Petrus werd gevraagd hoe men christen kan worden, antwoordde Petrus dat men zich daarvoor moet bekeren, d.w.z. grondig veranderen.

Handelingen 2:37  Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u …

Deze geÔnspireerde instructies worden tegenwoordig zelden opgevolgd. Waarom? Waarom wordt men slechts aangemoedigd een spontane ”beslissing ten gunste van Christus” te nemen om vervolgens ’behouden’ of ’wedergeboren’ te worden verklaard? Dat is niet de wijze waarop Petrus zei dat men de heilige Geest, de gift van God die tot eeuwig leven leidt, kan ontvangen. Geen wonder dat dergelijke ’bekeringen’ vaak van korte duur zijn. Meestal wordt men in een emotionele toestand gebracht waardoor men de ”warmte van Jezus voelt” en, zoals Satan het wil, waardoor het verstand wordt uitgeschakeld.

 

Waarom niet algemeen bekend?

Op dit punt struikelen veel mensen. Zij beginnen te denken dat zij begrijpen waar het in het ware christendom om gaat. En dan kijken zij om zich heen naar de mensen die zij kennen. Of zij denken aan personen die zij vroeger hebben gekend, vrienden of familieleden. En zij gebruiken hen als maatstaf.

Zij redeneren dat deze vrienden of familieleden weliswaar Jezus' expliciete instructies niet precies hebben opgevolgd, maar dat het toch geen slechte mensen waren. Zij leefden op een wijze waarvan zij dachten dat die goed was, net zoals miljoenen anderen die het christendom belijden en die gewoon ’goede’ mensen zijn. God zal hun het eeuwige leven of het behoud vast niet ontzeggen! God is immers genadig.

God is genadig, dat is waar. Maar wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei dat het in acht nemen van de geboden en andere instructies noodzakelijk is voor het ontwikkelen van karakter om Gods gift van het eeuwige leven te kunnen beŽrven? Hij bedoelde precies wat Hij zei. Al die miljoenen mensen die het christendom belijden zonder ooit te begrijpen wat het werkelijk is een christen, een volgeling van Jezus Christus, te worden, zullen uiteindelijk een gelegenheid krijgen om dit te begrijpen. Zij zullen ook leren dat het noodzakelijk is de geboden in acht te nemen teneinde de Geest van Christus in zich te hebben, teneinde te denken volgens de wijze waarop Christus dacht. De meeste mensen verafschuwen het ’moeten’. Wel, lees Gods geboden eens en probeer een gebod te vinden dat niet zou ’moeten’. Elk gebod is een uiting van liefde jegens God en onze naaste. Dit omvat een oprechte bekering, geloof in Christus' boodschap over het koninkrijk van God, de doop en het ontvangen van de heilige Geest. Men moet tot het besef komen van wat men in werkelijkheid is en van wat men moet zijn.

Indien dit leerproces niet tijdens dit leven plaatsvindt, dan zal dat zijn in een toekomstige periode, wanneer Gods bestuur over de aarde regeert. In die tijd zullen alle doden die nog geen kans op behoud hebben gehad worden opgewekt en de gelegenheid krijgen de op gehoorzaamheid aan Gods wetten gebaseerde levenswijze te kiezen. Dit is de enige weg naar waar geluk. Die periode wordt beschreven in EzechiŽl 16:55 en 60-63, MattheŁs 11:20-24 en Openbaring 20:11-12.

EzechiŽl 16:55  Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat; Samaria en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij en uw dochters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat. Vers 60  Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken, en een eeuwig verbond met u oprichten. 61  Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u schamen, wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen, en Ik u die tot dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond. 62  Ik zal mijn verbond met u oprichten; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben, 63  opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet, wanneer Ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Here HERE.

MattheŁs 11:20  Toen begon Hij de steden, waarin de meeste krachten door Hem verricht waren te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden: 21  Wee u, Chorazin, wee u, Betsa≠ida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. 22  Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 23  En gij, KafarnaŁm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. 24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

Openbaring 20:11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken [in die toekomstige periode].

Deze periode van oordeel komt na het millennium.

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren …

Dit oordeel zal voorzien in een leven van nieuwe ervaringen, zoals het oordeel dat in dit huidige leven plaatsvindt met betrekking tot de ware christenen van deze tijd.

1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods …

Ieder mens die ooit heeft geleefd zal de kans krijgen op behoud, de gelegenheid het eeuwige leven in het koninkrijk of gezin van God te beŽrven als Gods gift. Voor de meeste mensen zal die tijd komen wanneer hun leven reeds voorbij is en zij gestorven zijn en in een toekomstige opstanding opnieuw tot leven worden gewekt. God tracht niet nu de gehele wereld te redden. De Bijbel zegt dat in het algemeen ”het de mensen beschikt is, ťťnmaal te sterven en daarna [in een toekomstige opstanding] het oordeel [niet een vonnis, maar een test- en beoordelingsperiode: de eerste en enige echte kans voor de meerderheid van de mensen op behoud]” (HebreeŽn 9:27).

Jezus gebood zijn discipelen:

MattheŁs 7:13  Gaat in door de enge [nauwe] poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen [miljarden] zijn er, die daardoor ingaan; 14  want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen [dit slaat ook op het huidige tijdperk] zijn er, die hem vinden.

Maak niet de vergissing door wat de Bijbel beschrijft als waar christendom te beoordelen aan de hand van de geloofsopvattingen van mensen die u kent of gekend hebt; zij hebben misschien nooit begrepen wat het werkelijke christendom is.

Om een ware christen te zijn moet men bereid zijn te doen wat Jezus heeft geboden. Hij heeft de weg naar een werkelijk overvloedig leven gewezen. Zijn woorden zijn in de Bijbel vastgelegd. Maar ze zijn alleen van nut voor wie ze leest en dan besluit zich aan God te onderwerpen en ze na te volgen.

Jezus zei:

Johannes 13:17  Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

  

 

HOE KAN MEN EEN WARE
CHRISTEN HERKENNEN?

 

Wordt het aan ieder mens zelf overgelaten vast te stellen wat de term christen betekent? Of kan het zijn dat God, de uiteindelijke autoriteit, beslist? Toch fluistert Hij ons niet in het oor wie al dan niet christen is! Hij geeft ons op die wijze ook geen andere informatie. Hoe maakt God de Schepper zijn kennis dan aan ons bekend?

Gods gedachten worden geopenbaard in het geÔnspireerde boek dat wij de Bijbel noemen. Jezus zei:

MattheŁs 4:4 … Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Jezus zei ook dat:

Johannes 10:35 … de Schrift niet kan gebroken worden.

De apostel Paulus schreef:

2 TimotheŁs 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.

Zijn wij bereid ons te laten onderrichten en leiden door de geÔnspireerde woorden van God zelf? Zijn wij bereid ons door de Bijbel, in duidelijke taal, te laten vertellen wat ’christelijk’ is en wat niet?

 

Wat de Bijbel zegt

Hoeveel christenen bestuderen de Bijbel om er achter te komen wat Gods wil is? Het is misschien verbazingwekkend, maar studies op het gebied van godsdienst hebben herhaaldelijk uitgewezen dat de meeste mensen die van het bestaan van de Bijbel op de hoogte zijn, niet in staat zijn zelfs maar de namen van de vier evangeliŽn te noemen, laat staan wat daar in staat!

Zoals we in hoofdstuk ťťn hebben gezien, moeten wij om ware volgelingen van Jezus Christus – echte christenen – te worden, leren doen wat Jezus heeft onderwezen.

Lukas 6:46  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

De sleutel is niet louter geloven in Jezus Christus, maar Hemzelf geloven en doen wat Hij zegt.

Jezus verheerlijkte de Tien Geboden en gaf ze een nog grotere kracht. Hij zei dat wij niet alleen niet mogen doden, maar ook het soort toorn moeten vermijden dat in wezen de geest van doodslag is.

MattheŁs 5:21  Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. 22  Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

Christenen moeten niet alleen trouw blijven aan hun huwelijkspartner en nooit overspel plegen, maar, zei Jezus:

Vers 28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

En even later zei Jezus:

Lukas 6:27  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; 28  zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

De onverbloemde woorden van Jezus van Nazareth zijn gezaghebbend. Maar hoe moeilijk is het om deze geÔnspireerde woorden van Christus voor de hoofdstroom van het hedendaagse christendom ’aanvaardbaar’ te maken!

Wat zou er gebeuren als ze letterlijk werden gehoorzaamd als de geÔnspireerde leerstellingen van de Zoon van God? Als iedereen zijn vijanden werkelijk liefhad, zouden er nergens meer oorlogen en moorden plaatsvinden!

Als Jezus' onderricht in praktijk werd gebracht, zou er geen sprake meer zijn van overspel. Denk eens aan wat voor effect dat zou hebben op het echtscheidingscijfer! Ten aanzien van het huwelijk heeft Jezus immers gezegd:

MattheŁs 19:6  Zo zijn zij niet meer twee, maar ťťn vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

 

De sleutel: gehoorzaamheid

Johannes, de apostel die Jezus het meest liefhad, schreef over de diepste betekenis van het christen-zijn en over hoe wij een nauwe relatie met God en met Christus kunnen hebben.

Hij liet zien hoe wij kunnen weten wie al dan niet een ware christen is:

1 Johannes 2:3  En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.

Voor het ”onderkennen” (kennen) van God en Christus – en zij zijn ťťn, in volledige harmonie, zoals Christus zei – moet men het soort karakter dat zij bezitten ervaren. En Gods karakter komt tot uitdrukking in zijn wet, de Tien Geboden. Zij die zeggen dat zij christen zijn, maar niet zijn geboden onderhouden, kennen niet door ervaring het karakter van God. En mensen die menen christen te kunnen zijn zonder Gods geboden te houden, dienen een valse God.

Wat voor karakter heeft God?

1 Johannes 4:8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

En:

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

Een ware christen zal dus ”wandelen met God”, zal leven naar Gods wetten van liefde. En door dit soort goddelijk karakter te beoefenen, zal hij God gaan begrijpen en ”leren kennen”. De ware christen zal God in zich laten leven.

 

De heilige Geest schenkt kracht

Op dit punt vragen sommige mensen zich misschien af hoe zij ’volmaakt’ kunnen worden. Zij hebben van geestelijken gehoord dat de wet geestelijk is en men niet in staat is zich eraan te houden.

Inderdaad, Gods wet is geestelijk. En de mens op zich, afgesneden van God, kan die geestelijke wet niet op volmaakte wijze in acht nemen.

Wat is dan het antwoord?

Om te beginnen eist God geen onmiddellijke volmaaktheid. Maar Hij draagt ons op:

2 Petrus 3:18  wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus …

Het werkelijk christelijke leven is een leven van leren en overwinnen en van groeien naar het goddelijke karakter dat ons ideaal is. Het is geen leven van excuses of van onbegrip, waaruit blijkt dat wij zelfs niet proberen Gods wet te onderhouden en het voorbeeld van Jezus te volgen. Jezus zei immers:

Johannes 15:10  Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

En Paulus schreef:

1 CorinthiŽrs 11:1  Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Maar hoe kunnen wij de geestelijke principes van Gods geboden in acht nemen, wanneer wij zelf zwakke, fysieke en van nature zondige mensen zijn?

Let op hoe de apostel Paulus dit probleem beschrijft:

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8  zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Paulus zegt duidelijk dat de oorzaak van het ’probleem’ dat de normale, stoffelijke (vleselijke) mens met God heeft, is dat hij vijandig staat ten opzichte van Gods wet en zich daaraan niet wil onderwerpen.

Wij mensen zijn stellig ”in het vlees” in die zin dat wij mensen zijn. Is dat echter ook wat Paulus bedoelt? Laten we verder lezen:

Vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Met andere woorden, als Christus niet in u woont door de heilige Geest, dan behoort u Hem niet toe; dan bent u geen waarlijk bekeerde christen!

Vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Dit is waar het in het ware christendom om gaat. Indien u door uw Schepper diepgaand bekeerd bent, u hebt overgegeven, ook al is dat nog niet volmaakt, om God en Christus in u te laten wonen door de kracht van de heilige Geest, dan en dan alleen bent u waarlijk een christen.

Uiteraard moet u nog steeds de menselijke natuur, de wereld om u heen en de onzichtbare invloed van Satan de duivel overwinnen. Maar u zult groeien in genade en kennis. U zult de Bijbel bestuderen met een ontvankelijke geest en een open hart om daaruit onderricht te putten. U zult bidden om inzicht in wat u leest en om de geestelijke kracht teneinde Gods levenswijze te volgen.

Door de leiding en de kracht van de heilige Geest zult u dan groeien in de kennis en in het karakter van Jezus Christus. God zal u tot zijn kind maken door zijn eigen natuur in u te planten door middel van de heilige Geest.

2 Petrus 1:4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Stap voor stap zult u in uw dagelijks leven het karakter en de gehoorzaamheid aan God de Vader weerspiegelen die Jezus als mens aan de dag legde. Meer en meer zult u op Christus lijken. U zult werkelijk christen worden, iemand in wie Christus leeft door de aanwezigheid van de heilige Geest.

Dit is de bijbelse definitie van een christen.

 

Christus leeft ’in’ de ware christen

Wanneer u de Bijbel werkelijk bestudeert en onderzoekt om hem te begrijpen en God dagelijks op uw knieŽn bidt om leiding en kracht, dan komt u te weten wat het ware christelijke leven is. God zal steeds werkelijker voor u worden. U zult inzien dat zijn wetten levende wetten zijn, even werkzaam als de wet van de zwaartekracht. Ze werken automatisch.

Met dit voor ogen zal het voor u steeds gemakkelijker zijn niet uzelf vůůr de ware God te stellen, u niet te buigen voor stoffelijke afbeeldingen en valse christussen, Gods naam niet ijdel te gebruiken. En naarmate God meer en meer het middelpunt van uw leven wordt, zult u zijn sabbat willen onderhouden, de dag die Jezus heeft geheiligd. En andere geboden die orde, liefde en bescherming geven in het Huis van God.

Door uw voortdurende bijbelstudie, uw gebed en uw inzet om te leven zoals Jezus heeft geleefd, zult u God leren kennen op een wijze die zeer weinig mensen in dit tijdperk is gegeven. Christus zal in u leven. Daar gaat het in het ware christendom om!

De apostel Paulus verklaarde:

Galaten 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Hoe zal Christus door de heilige Geest in u ”leven”?

Zal Hij weigeren de wetten van zijn Vader in en door u in acht te nemen, terwijl Hij die tijdens zijn menselijk leven op aarde trouw onderhield en zelfs verheerlijkte? Zal Hij in en door u andere dagen heiligen dan die welke zijn Vader heeft geboden en die Hij tijdens zijn fysieke leven in acht nam?

Uiteraard niet!

De Bijbel zegt immers heel duidelijk:

HebreeŽn 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

De ware Christus van de Bijbel is het Woord, de Woordvoerder van God en is God.

Johannes 1:1  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2  Dit was in den beginne bij God. 3  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Hij was de God van IsraŽl, de Rots die het oude IsraŽl gedurende zijn gehele geschiedenis beschermde en leidde.

1 CorinthiŽrs 10:3  allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4  en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

Hij is degene die de Tien Geboden gaf en sprak! En Hij is degene die, met betrekking tot eeuwige geestelijke principes, zei:

Maleachi 3:6  Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd …

Het gaat er dus om te beseffen dat de ware Christus van de Bijbel in u precies dezelfde levenswijze zal volgen die Hij 2000 jaar geleden op aarde volgde! Jezus zei:

Johannes 10:30  Ik en de Vader zijn ťťn.

Jezus kwam om de Vader te openbaren.

Lukas 10:22  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en [aan] wie de Zoon het wil openbaren.

God en Christus hebben samen eeuwig bestaan. Zij zijn ťťn van geest, doel en karakter. Door middel van de heilige Geest komen zij beide in de ware christen wonen. Zij geven hem of haar kracht en leiding. Zoals Jezus zei.

Johannes 14:19  Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22  Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

 

Afvalligheid geprofeteerd

Hoe komt het dat het traditionele christendom deze leer niet begrijpt? Hoe komt het dat zoveel mensen zijn verleid tot de gedachte dat zij christen zijn, terwijl zij niet de heilige Geest in zich hebben om hen in staat te stellen volgens ieder woord van God te leven?

De apostel Paulus waarschuwde de christenen van de eerste eeuw:

2 Thessalonicen 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst [d.w.z. vůůr de dag van Christus' terugkeer naar de aarde om de regering van God te vestigen; vgl. vers 2] moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.

In het gehele Nieuwe Testament worden wij gewaarschuwd voor mensen die ongemerkt in de Gemeente komen en ”een andere Jezus” prediken.

2 CorinthiŽrs 11:3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4  Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Ook wordt duidelijk aangegeven dat deze valse leraren en hun geestelijke volgelingen de overgrote meerderheid van degenen die menen en zeggen christen te zijn op een dwaalspoor zullen brengen.

Met andere woorden, valse leraren nemen de naam van Jezus Christus en het christendom over. Zij willen u doen geloven in hun opvatting van Jezus, maar zij loochenen de boodschap die Jezus predikte, de wet van God die Hij verheerlijkte en de levenswijze die Hij ons ten voorbeeld stelde.

Al in de eerste eeuw manifesteerde zich het valse Babylonische ’christendom’.

De ware christenen worden in de Bijbel beschreven als betrekkelijk klein in aantal, als de kleine kudde (Lukas 12:32), als de ’vrouw’ die, zoals de Bijbel profeteerde, vluchtte voor het politiek-religieuze systeem dat de Westerse wereld gedurende de Middeleeuwen overheerste (Openb. 12:6).

Sinds de tijd van de apostelen zijn er echter altijd ware christenen geweest die hebben geloofd in het naleven van de geÔnspireerde woorden van de Bijbel en die de sleutel hebben gevonden tot het inzicht dat Jezus zelf in hen moet leven door de kracht van de heilige Geest. Hoewel zij verstrooid en vervolgd waren, en vaak in boeken over kerkgeschiedenis in een voetnoot als ketters werden gebrandmerkt, hebben deze mensen steeds de ware Gemeente van God gevormd.

Strevend naar volmaaktheid volgen zij een levenswijze in overeenstemming met de geboden van God. Zij nemen de heilige dagen die God geboden heeft in acht, dezelfde als Jezus en de apostelen in acht namen. Zij bestuderen en begrijpen de profetieŽn en het schitterende doel dat hier op aarde wordt verwezenlijkt. Zij weten wat er spoedig op het wereldtoneel staat te gebeuren en bereiden zich voor op de specifieke toekomstige gebeurtenissen die geprofeteerd zijn. En zij kondigen die gebeurtenissen aan, zoals Jezus hun heeft opgedragen.

De ware Christus van het ware christendom zal spoedig op aarde terugkeren als Koning der koningen. Lees wat Gods engelen dan zullen uitroepen.

Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

Christus zal over de hele aarde Koning zijn. En de ware christenen uit alle eeuwen zullen in de eerste opstanding herrijzen en onder Hem koningen worden. Zij die meenden christen te zijn, maar misleid waren, zullen niet met Christus regeren. Zij zullen zich moeten bekeren.

Wij doen er goed aan om voordat Christus komt ons ervan te vergewissen wat zijn boodschap werkelijk is en ons leven daarmee in overeenstemming te brengen.

 

 

WAT BEDOELT U
PRECIES MET BEKERING?

  

Wat heeft religie te maken met de manier waarop men leeft? Gaat men af op de manier waarop de meeste mensen leven, dan moet het antwoord luiden: weinig of niets.

Geen wonder dat Jezus Christus de profeet Jesaja citeerde toen Hij over de religieuze leiders en mensen van zijn tijd sprak:

Markus 7:6  Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 8  Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. 9  En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.

Talloze mensen wonen kerkdiensten bij en velen spreken zelfs over ”allen verenigen in de broederschap van Christus”. Maar leven deze mensen ook zoals Jezus Christus dat heeft geboden? Velen zijn wel bereid Hem lippendienst te bewijzen, maar hoevelen willen ook doen wat Hij heeft onderwezen?

Godsdienst is vaak oppervlakkig. Wat ontbreekt is diepgaande en oprechte bekering. Dit is wat het ware christendom onderscheidt van het traditionele christendom.

Wat is bekering eigenlijk? Wat is de oorsprong ervan? Wat betekent het?

Woordenboeken geven van bekering definities als: Het voelen van zelfverwijt, wroeging of berouw aangaande gedrag uit het verleden, het voelen van een zodanig verdriet over zonden of fouten dat men bereid is zijn leven te beteren.

De bijbelse definitie omvat dat alles en nog veel meer!

Goddelijke bekering betekent ophouden met zondigen (het overtreden van Gods wet, vgl. 1 Joh. 3:4), zich omkeren en de tegengestelde richting inslaan, een andere levenswijze aannemen! Het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen: ”Het spijt me.” Maar het is nog moeilijker om het te menen. Goddelijke bekering moet uit het hart komen en houdt een fundamentele verandering van houding en gedachten in.

Sprekend over zondige mensen zegt God:

Hosea 7:14  En zij roepen niet tot Mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger... Vers 16  Zij keren zich, maar niet naar omhoog…

Zij maken een uiterlijke vertoning van hun ”ontmoeting met God”, van hun bekering, maar het gebeurt niet met het hart. Wat men bekering noemt is vaak uiterlijke, oppervlakkige, wereldse bekering zonder werkelijke oprechtheid of diepgaand gevoel. Of het is een emotioneel gevoel zonder verstand.

 

Bekering waarvan?

Wat is het waarvan wij ons moeten bekeren of waarover wij berouw moeten hebben als wij een ware christen willen worden? Het antwoord op deze vraag is voor de ene christen dit en voor de andere dat en voor andere mensen, uit andere samenlevingen of godsdiensten, weer iets totaal anders. Wat is volgens God eigenlijk zonde? Waarvan wil God dat een mens zich bekeert?

1 Johannes 3:4:

(NBG-vert.) Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

(De Nieuwe Bijbelvertaling)  Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

Met andere woorden, zonde is het schenden van Gods wet, het geen rekening houden met Gods wet.

Iedere keer dat wij ťťn van de heilige en rechtvaardige geboden van God schenden, zondigen wij. Wij moeten daar berouw over hebben en ons bekeren. Niemand is hiervan uitgezonderd. Met uitzondering van Jezus Christus heeft geen man of vrouw ooit geleefd zonder Gods wet te schenden.

Romeinen 3:10  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet ťťn. Vers 23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Daarom moet iedereen op een of ander moment in zijn leven de noodzaak onder ogen zien zich grondig te bekeren en intens berouw te ervaren. Om een waarachtige christen te worden moet iedereen van ons de Vader in de hemel vragen onze zonden te bedekken met Christus' vergoten bloed en het offer van zijn leven te aanvaarden in de plaats van dat van ons, opdat de straf voor onze zonden van ons kan worden weggenomen. Vervolgens moeten wij doorgaan met God te gehoorzamen. Want voordat we gedoopt worden, moeten we al de intense wil hebben niet te zondigen. Met die houding kunnen we berouw en bekering tot uiting brengen. Wij moeten het leven op een nieuwe en andere wijze gaan benaderen. Wij moeten Gods geboden, al zijn geboden, naarstig onderhouden.

 

Hoe bekering begint

Het spreekt vanzelf dat wij niet zomaar uit onszelf volledig het diepe gevoel van afschuw voor onze zonden kunnen oproepen. Het besef daarvan moet van God komen.

Romeinen 2:4  Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?

God helpt ons onze eigen armzaligheid en tekortkomingen te zien. Hij geeft ons inzicht en zet ons op de weg naar bekering.

De Bijbel noemt tientallen personen die in het koninkrijk van God aanwezig zullen zijn. David, DaniŽl en andere dienaren van God ontdekten hoe zij de Schepper van het universum konden bereiken. Hun voorbeeld zal ons helpen ontdekken hoe ook wij dit doel kunnen bereiken. Zij hadden allen iets zeer essentieels gemeen. Zodra zij beseften dat God ontevreden was over hen of over het gedrag van hun volk, spanden zij zich in om de situatie te verbeteren.

Hoe roept God iemand tot bekering? Door tegenspoed in zijn of haar leven te brengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door financiŽle problemen, moeilijkheden in het gezin, ziekte of andere ernstige situaties die Hij in ons leven toelaat en die ons doen beseffen dat wij Hem nodig hebben. Lees hoe God toestond dat de IsraŽlieten voortdurend in de problemen kwamen toen ze niet luisterden.

Deze beproevingen zijn een bewijs van de liefde van de Vader voor degene die Hij tot bekering roept.

HebreeŽn 12:4  Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5  en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6  want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 7  Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?

In plaats van deze problemen geheel op eigen kracht te bestrijden, moeten wij de les leren die God bezig is ons bij te brengen. Wij moeten Hem zoeken. Hij heeft ons niet nodig. Wij hebben Hem nodig! Iedere ware christen moet deze les leren.

Weet ook dat niet elke ziekte of tegenslag van God komt. Meestal niet. Maar soms laat God het toe in het belang van onze geestelijke groei, de volharding.

DaniŽl werd ertoe geÔnspireerd zijn persoonlijke reacties in zo'n geval vast te leggen ten behoeve van ons.

DaniŽl 9:3  En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as.

Ook het voorbeeld van Nehemia is voor ons opgetekend. Toen Nehemia ontdekte dat zijn volk, dat naar Palestina teruggekeerd was, in nood verkeerde, deed hij het volgende:

Nehemia 1:3  Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. 4  Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels.

Hij zocht onmiddellijk toenadering tot God. Hij deed dat niet op een halfslachtige, lauwe, zakelijke manier, maar ernstig, oprecht en met zijn hele hart. Hij trachtte God te bereiken om diens wil te vernemen door gebed en vasten.

DaniŽl en Nehemia verlangden er oprecht naar Gods wil te weten. Zij waren bereid al het nodige te doen om God te bereiken en zijn vergeving te verkrijgen. Zij waren bereid het zonder voedsel en water te stellen als dat nodig was, teneinde aan God hun oprechte verlangen om diens wil te kennen duidelijk te maken. Hadden David, DaniŽl en Nehemia in onze tijd geleefd, dan waren zij ware christenen geweest. Hun gebeden waren vooral ten behoeve van hun naasten! De meeste mensen zijn zelfgericht, wat anderen bezighoudt gaat langs hen heen.

De ernstige smeekbede aan God bewijst Hem dat u het meent. Hij verlangt geen tijdelijk en vluchtig berouw dat wordt teweeggebracht door een emotioneel beroep op ons of door de aandrang van mensen om ons heen. Behoud is een persoonlijke aangelegenheid tussen u en God. Het wordt echter alleen op Gods voorwaarden verkregen.

In de tijd van het oude IsraŽl vertelde God aan koning Salomo precies welke stappen hij moest ondernemen als hij ontdekte dat God ontevreden was over zijn volk. God verandert niet (Hebr. 13:8). Als wij deze beginselen in ons leven toepassen, zal God ons antwoorden, zoals Hij dit aan Salomo beloofde te doen.

Lees in 2 Kronieken 7:12-14 de beschrijving van wat bekering is:

2 Kronieken 7:11  Toen Salomo het huis des HEREN en het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo in de zin gekomen was, in het huis des HEREN en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had, 12  verscheen de HERE aan Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren. 13  Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, 14  en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

 

Erken dat u zondigt

Als wij de bijbelse voorbeelden lezen van dienstknechten van God, zien wij dat zij hun eigen zonden en tekortkomingen vrijmoedig erkenden. Alleen iemand die zeer oprecht is kan zeggen:

Psalmen 139:23  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24  zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Als wij God en zijn weg ernstig zoeken, zullen wij dezelfde houding weerspiegelen. Wij geven dan openhartig onze eigen zonden en tekortkomingen toe en smeken God in alle ernst ons de juiste weg te wijzen. Jeremia zei:

Jeremia 10:23  Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. 24  Tuchtig mij, HERE, doch naar recht; niet in uw toorn, opdat Gij mij niet te gering maakt.

Wanneer wij dit eenmaal inzien en aan God vragen aan te geven hoe wij moeten leven en hoe wij ons leven moeten veranderen, zijn wij op weg naar ware, levenslange bekering.

De te volgen stappen zijn eenvoudig. Toch is het niet gemakkelijk zichzelf geheel prijs te geven, de eigen fouten te erkennen en God oprecht om vergeving te vragen.

 

Ons afwenden van onze eigen wegen

Veel mensen in deze tijd belijden dat zij bekeerd zijn en hangen het christendom aan, terwijl zij blijven voortleven in de misŤre van hun zondige levenswijze. Een van de belangrijkste stappen die men moet nemen om tot ware bekering te komen is te leren onderscheiden wat het verschil is tussen alleen maar spijt hebben dat men onder de gevolgen van de zonden moet lijden en het stoppen met de gewoonte van zondigen. Miljoenen mensen die beweren lid te zijn van een kerk verkondigen hun geloof in Jezus Christus. Zij ’getuigen’ voor Christus, maar missen de vrucht van een ware bekering. Vaak is de bekering een wereldse bekering.

2 CorinthiŽrs 7:8  Want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie, dat die brief u, indien al, dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft; 9  thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. 10  Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.

Wat wij werkelijk moeten inzien en begrijpen is welke soort bekering God van ons verlangt.

JoŽl 2:12  Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. 13  Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God…

God verlangt geen werelds soort bekering. Wat God verlangt en wat u intens behoort te wensen is uw zonden oprecht te erkennen, vergeving te vragen door het offer van Jezus Christus en te veranderen. God wil dat u een welgemeend berouw toont. Hij wil dat u ophoudt met uzelf leed en verdriet te bezorgen door het schenden van zijn geboden en dat u begint te leven volgens zijn levenswijze die tot geluk leidt. Dat is ware bekering!

  

 

WAT IS WARE GODSVRUCHT?

  

Sommige mensen spreken over anderen als: ”Dat is werkelijk een godvruchtig man.” Of: ”Die mensen zijn niet erg godvruchtig.” Wat is ware godsvrucht? Weet u het? Juist in deze tijd moeten wij waakzaam zijn en ons niet laten verleiden door of tot valse godsvrucht. Wij moeten trachten vast te stellen wat de werkelijk bijbelse maatstaf is.

 

Vier zaken als ’duidelijk bewijs’

Vier zaken worden in het algemeen beschouwd als duidelijk bewijs van een godvruchtige levenshouding:

1)    Hoogdravend taalgebruik gepaard met emotionaliteit en uiterlijk vertoon.

2)    ’Bijbelkennis’.

3)    ’Geloof’.

4)    Een uiterst scrupuleuze opvatting van gerechtigheid.

Laten wij elk ervan in het kort bezien en vervolgens nagaan hoe de Bijbel godsvrucht en godvruchtigheid beschrijft.

1) Het meest algemeen aanvaarde bewijs van godvruchtigheid is een bepaalde wijze van spreken of uitdrukken van religieus gevoel.

Sommigen hebben zich bewust een geestelijk klinkend taalgebruik aangewend. Anderen hebben onbewust ’geestelijk’ klinkende uitdrukkingen overgenomen.

Ook zijn sommigen van mening dat een kerkdienst weinig te betekenen heeft, als er geen luidruchtigheid, algemeen enthousiasme en veel zichtbare emoties door worden opgewekt. Zij hebben geen waardering voor een preek, hoe opbouwend ook, tenzij de predikant vol emotionaliteit en enthousiasme is en door zijn bedrevenheid in het aanvaarde geestelijke jargon bij zijn toehoorders de emotionele reacties en uitbarstingen weet op te wekken die bij dit soort bijeenkomsten gebruikelijk zijn en verwacht worden. Vaak wordt dit naar een climax gedreven met behulp van ’gevoelige’ muziek. Als aan deze uiterlijkheden wordt voldaan, dan genieten zij intens, ongeacht of zij al dan niet iets opsteken dat de moeite waard is.

Het bovenstaande is uiteraard niet bedoeld als geringschatting van of kritiek op de spontane uiting van ontroering die voortvloeit uit een zuivere geestelijke ervaring of opwelt uit een oprecht hart. Integendeel.

Sommige mensen zijn van nature emotioneel. Anderen niet. Zoals we zullen zien leert de Bijbel ons dat emoties en godvruchtige taal op zich niet de essentie van godvruchtigheid zijn. Ze kunnen daarvan wel het natuurlijke gevolg of de oprechte en spontane uitdrukking zijn; maar, als ze met opzet worden geproduceerd en ’opgefokt’, als uiterlijk vertoon en om het effect, dan zijn ze niet meer dan een imitatie daarvan. Het droevige is dat degenen die in vervalsingen doen altijd met klem beweren het authentieke te hebben. Bedenk dat Satan de grootste imitator is.

”Aan hun vruchten, zei Jezus, zullen wij hen kennen (Matth. 7:20).

Het is belangrijk het juiste evenwicht te vinden.

2) De tweede categorie is sterk geÔndoctrineerd. Deze mensen hechten in de regel weinig of geen waarde aan luidruchtigheid of andere geestelijke blijken, maar zij beschikken over veel parate kennis. Desondanks bestaan er binnen deze categorie talloze misvattingen en vaak houdt men er vreemde eigen theorieŽn op na als gevolg van verkeerd geÔnterpreteerde en uit hun verband gerukte teksten.

Deze categorie schept er genoegen in anderen met behulp van bijbelteksten klem te zetten. Argumenteren over de Bijbel is hun enige grote interesse.

Deze misleide mensen menen door hun argumenten, meningen en geloofsopvattingen hun eeuwige behoud te verwerven, zonder werkelijke bekering of een leven van onderwerping aan Jezus Christus, en zonder de vruchten van de Geest te tonen in hun leven. Ze missen het juiste begrip en inzicht in de essentie van Gods Plan en ware bekering. Daardoor ontgaat hen ook praktische kennis.

3) Dan de groep van het ’geloof’. Deze mensen beweren te zullen worden behouden ”door het geloof, en het geloof alleen”. Zij bekommeren zich niet zozeer om bijbelkennis en de heilige Geest en maken zelden melding van zaken als berouw en bekering, volledige overgave of de noodzaak van onderwerping en gehoorzaamheid aan Gods wil en wet.

Hun godsdienst brengt in hun leven geen diepgaande veranderingen teweeg. Daar ”Jezus voor onze zonden is gestorven”, hoeven wij niet te gehoorzamen, beweren zij. ”Geloof slechts in de Here Jezus Christus en u zult behouden worden” is de enige voorwaarde voor behoud die zij erkennen. De uitnodiging van hun kerkelijke dienaren luidt: ”Geef de voorganger uw hand en de Heer uw hart.”

Vraagt men later aan hun ’bekeerlingen’ wat zij deden, wat er werkelijk gebeurde, op het moment dat zij ”hun hart aan de Heer gaven”, dan kijken zij u doorgaans niet-begrijpend aan. Zij weten het niet. Hun ’bekering’ had geen werkelijke inhoud. Het was slechts buitenkant. De kerken van deze categorie zijn in feite sociale clubs en geen op geestelijk behoud gerichte instellingen.

4) Tenslotte is er de categorie van mensen voor wie godvruchtigheid gelijkstaat aan het handhaven van een (hun) strikte maatstaf van gerechtigheid. Hun inachtneming van Gods geboden is een angstvallige, onverbiddelijke muggenzifterij.

Op hen slaat wat Paulus zei over dergelijke ’strenge christenen’ van zijn tijd:

Romeinen 10:2  Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. 3  Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

Bovendien zijn zij gewoonlijk hardvochtig, streng, kritisch en onverdraagzaam tegenover wie zich niet geheel gedraagt volgens hun specifieke ideeŽn over gerechtigheid.

Sommigen trekken zich in alle oprechtheid geheel of gedeeltelijk uit de samenleving terug in kloosterorden teneinde een hogere graad van godvruchtigheid te bereiken.

 

De bijbelse norm

Laten wij ons nu wenden tot de Bijbel om Gods maatstaf voor ware godsvrucht te ontdekken.

Bij monde van Paulus zegt God ons over de ware godvruchtige gezindheid:

Filippenzen 2:5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Hoe kan iemand de gezindheid die in Jezus Christus was in zich hebben? Jezus zegt:

Openbaring 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

En Jezus bedoelde precies wat Hij zei! Hij zal binnenkomen, door zijn Geest, en zijn leven van ware gerechtigheid leiden in ons, als wij ons aan Hem willen onderwerpen en Hem binnenlaten.

Romeinen 8:9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10  Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Op het moment dat God ons als zijn kinderen verwekt, neemt Hij ons, die tot dan toe steeds trots, werelds, zinnelijk en ongehoorzaam waren, aan. Zijn doel is ons te maken zoals Hij zelf is. Deze omvorming is een ingrijpende zaak. Er is een wonder voor nodig.

God heeft plechtig beloofd dit ingrijpende wonder te verrichten door zijn heilige Geest letterlijk in ons te planten, wanneer wij werkelijk tot volledige bekering en geloof in Christus komen.

Handelingen 2:38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

God zal die complete verandering in ons leven echter uitsluitend teweegbrengen indien wij bereid zijn ons aan dit proces te onderwerpen.

De eerste voorwaarde is oprechte, diepgaande en volledige bekering. Wij zullen bereid moeten zijn terechtwijzingen en herhaalde ’kastijdingen’ door Gods liefdevolle handen te accepteren, want ”wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here” (Hebr. 12:6).

Godvruchtigheid is een gezindheid van onderworpenheid en overgave. Het is een geestesgesteldheid die bereid is zich gewonnen te geven en alle eigengereidheid los te laten. Het is de geest die is verslagen in zijn opstandigheid jegens God.

Het is de bereidheid God voortaan tot elke prijs te gehoorzamen, de bereidheid Gods Woord te blijven bestuderen, niet met het doel anderen te bestrijden, de loef af te steken of in het nauw te drijven, maar om beter Gods wil te kennen en daarnaar te leven.

Een waarlijk godvruchtig persoon is vervuld van werkelijke liefde voor God en alle medemensen, inclusief zijn vijanden. Hij of zij bezit een gezindheid van sympathie, geduld en vriendelijkheid ten aanzien van anderen ongeacht hun ideeŽn, fouten en misstappen; een geneigdheid tot vriendelijk woordgebruik, gericht op hulp en dienstbetoon aan anderen.

 

Ware godvruchtigheid

De waarlijk geestelijk ingestelde mens kan met de apostel Paulus zeggen:

Galaten 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Wanneer u dat kunt zeggen, hebt u de gezindheid die in Jezus Christus was.

Iemand die werkelijk geestelijk is ingesteld bezit een geest van bezonnenheid.

2 TimotheŁs 1:7  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Tot degenen die zich laten meeslepen door een onwaarachtige schijn van godvruchtigheid, waarbij oprechte uitingen van de Geest op een fanatieke en emotionele manier worden nagebootst door manifestaties van het eigen ik, zegt Paulus vermanend:

1 CorinthiŽrs 14:19  maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. 20  Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand volwassen.

En hij zei ook:

Vers 33  God is geen God van wanorde. Vers 40  Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Laten wij het juiste evenwicht zoeken en het belang van deze geestelijke gaven in hetzelfde licht zien als de Bijbel.

”Aan hun vruchten”, niet aan hun tongen, hun taal, hun emoties, hun vermogen om te redeneren, hun loze geloofsbelijdenissen, hun eigengerechtigheid, zegt Jezus, zullen wij hun ware geestelijke staat kennen.

En de ware vrucht van Gods Geest is in de eerste plaats liefde.

Galaten 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Deze karaktereigenschappen bepalen de ware godvruchtigheid.

Ze zijn de uitdrukking van de liefde van God die ”in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest” (Rom. 5:5). De heilige Geest in ons is dus eenvoudig de werking van Gods wet in ons leven, want liefde is de vervulling van de wet.

Dat alleen is ware christelijke godvruchtigheid.

 

De vier surrogaten

Werkelijk geestelijk ingesteld zijn kan alleen door de gezindheid van liefde, daar God liefde is.

Laten wij de vier surrogaten van godvruchtigheid nu bezien in het licht van Gods Woord:

1) 1 CorinthiŽrs 13:1  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

Hebt u wel eens iemand horen spreken met de tong van engelen? Indien wij de liefde niet hebben, zijn geestelijke taal, ’tongen’ of ’manifestaties’ als een hoop wind of als het slaan op oude tinnen pannen.

2) Vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en

3) (vervolg vers 2) al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

4) Vers 3  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

Wat betekent het de liefde te hebben? De volgende vier verzen verduidelijken dit en geven aan wat de ware geestelijke gezindheid is:

Vers 4  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5  zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Lees vers vier opnieuw en vervang daarbij de woorden ’de liefde’ door uw eigen naam en ’zij’ met ’hij’ als u een man bent. Test uzelf hiermee om na te gaan hoe godvruchtig u in werkelijkheid bent, m.a.w. of u een ware christen bent. Laten wij streven naar een meer waarachtige geestelijke gezindheid.

 

 

MOET U TRACHTEN ANDEREN TE ’BEKEREN’?

  

Bent u begonnen met het organiseren van gespreksgroepen over het geloof? Hebt u geprobeerd anderen ertoe te bewegen te geloven wat u gelooft? Bijvoorbeeld uw vrouw of uw man, een van uw familieleden, of een vriend?

Hebt u geprobeerd anderen tot bekering – tot ’behoud’, zoals velen het uitdrukken – te brengen? Bent u begonnen te ’preken’?

Indien dat het geval is, dan hebt u vermoedelijk twist en vijandschap opgewekt, een vriend of misschien zelfs uw man of vrouw verloren.

Mocht u er echter nog niet mee begonnen zijn, doe dat dan ook niet!

 

Maak deze fout niet

Door de eeuwen heen zijn slechts weinigen er toe gebracht Gods waarheid te aanvaarden. Zij hebben de door de Schepper geopenbaarde waarheid, die Gods gemeente duidelijk maakt, leren liefhebben. Deze waarheid is het kostbaarste goed in hun leven geworden. Zij worden erdoor bezield met enthousiasme en ijver.

Misschien bent u een van de enthousiaste lezers van de publicaties op onze website en hebt u wellicht uw leven geŽvalueerd. Vroeger was u misschien, zoals alle niet-bekeerde mensen, egocentrisch en zelfzuchtig. Mogelijk is uw geest op God geconcentreerd. U koestert, in plaats van uitsluitend bezorgdheid over uw eigen welzijn, een enthousiaste en onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen. Vooral voor de leden van uw gezin, familie en voor uw naaste vrienden. U wilt deze schitterende waarheid met hen delen. U wilt dat zij het eeuwige leven beŽrven in het koninkrijk van God. U wilt hen van de ondergang redden.

Uw motieven zijn welgemeend, uw ijver is voorbeeldig. Maar misschien bent u zoals die vrouw die meer ijver dan wijsheid bezat. Deze vrouw probeerde door haar woorden haar man en haar zoon, een tiener, te ’redden’. In plaats van hen door haar redeneringen tot ’behoud’ te brengen, maakte zij hen juist vijandig en vol wrok en verbittering jegens God! Deze vrouw trachtte haar naasten te redden, maar wist hen slechts tegen zich te keren.

Maar, zullen sommigen vragen, heeft Jezus ons niet gezegd dat wij het licht der wereld zijn en dat wij ons licht moeten laten schijnen?

Inderdaad! Maar hebt u ook opgemerkt hoe Hij zei dat wij ons licht moeten laten schijnen? Lees het zelf.

MattheŁs 5:14  Gij zijt het licht der wereld… Vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien...

Hij zei dus niet: ”opdat zij uw goede argumenten horen”. Hij zei: ”opdat zij uw goede werken zien”.

Maar wacht even!

Mag u dan niemand van het bestaan van onze website op de hoogte brengen? Jawel, maar let erop hoe u dat doet. Eenvoudig melding maken van de website aan een vriend of vriendin met de opmerking dat het hem of haar wellicht zal interesseren is goed. Maar ga niet verder. Dring niet aan, argumenteer niet, tracht geen godsdienstonderricht te geven.

Religieuze tv-uitzendingen beginnen vaak met religieuze liederen of met een stem die op sentimentele of emotionele toon over ”het kennen van de Heer” enz. begint te spreken. Weet u wat er gebeurt wanneer dergelijke religieuze programma's op de tv beginnen? De meeste mensen die het zien schakelen snel over op een ander net of zetten hun toestel uit. Alleen het ’godsdienstige publiek’, een uiterst klein deel van het totale kijkerspubliek, blijft kijken en heeft dit programma vermoedelijk speciaal aangezet.

Weet u waarom miljoenen mensen populaire tijdschriften kopen en lezen? Omdat die tijdschriften vol staan met artikelen over mensen, dagelijkse problemen, de toestand in de wereld en andere onderwerpen die veel mensen interesseren. Slechts een betrekkelijk kleine groep mensen stelt belang in een sentimentele, emotionele televisie-uitzending die veel van een kerkdienst weg heeft.

Wij behandelen op onze website zaken waarin iedereen belang stelt. Wij maken deze in de belangstelling staande onderwerpen echter interessanter door er leven en betekenis aan te geven, door er op niet-religieus aandoende wijze verbazingwekkend bijbels materiaal mee in verband te brengen, materiaal dat verrassende, onthullende, praktische en gezaghebbende antwoorden bevat op de vele, steeds onrustbarender vragen, problemen en gebeurtenissen van onze tijd. Op deze wijze openen wij de ogen van de mensen voor de ware antwoorden op problemen die niet alleen regeringen, maar ook de wetenschap en de mens in het algemeen kwellen en die op geen andere wijze kunnen worden opgelost.

Men is verbaasd te horen dat dergelijke antwoorden in de Bijbel staan. Veel mensen beweren dat ”er geen antwoorden, geen oplossingen bestaan”. In onze publicaties leest men desondanks antwoorden die zinnig zijn. Men ontdekt tot zijn verbazing dat de Bijbel up-to-date is en betrekking heeft op de toestand, het nieuws en de problemen van onze tijd en van morgen.

Wilt u dus iemand ertoe bewegen onze website te bezoeken, vertel hem dan dat het een boeiend en leerzame website is over actuele onderwerpen en andere belangwekkende zaken. Maar ga niet opdringen. Tracht hen niet door argumenten daartoe over te halen. Wekt het hun belangstelling niet, vergeet het dan.

 

Een veelvoorkomende fout

Veel pasbekeerde mensen, maar ook zij die sinds kort onze website bezoeken en verrassende waarheid hebben gelezen op onze website, maken de fout anderen te willen bekeren. Dit komt vooral veel voor wanneer in een huwelijk de ene partner Gods waarheid aanvaardt maar de andere niet. Tientallen huwelijken zijn op een echtscheiding uitgelopen doordat de pasbekeerde partner trachtte de onbekeerde door woorden tot aanvaarding van zijn of haar godsdienst te brengen. Dit lukt slechts in een uiterst zeldzaam geval.

Het meest verkeerde en schadelijke dat u kunt doen is wel uw eigen man of vrouw door woorden tot uw godsdienst trachten over te halen. Wat u ook doet, maak nooit deze tragische fout.

Hier moet evenwel een opmerking geplaatst worden. In een huwelijk behoort de ťťn zich te verdiepen in wat de ander zo bezig houdt. Het is niet te vergelijken met het lidmaatschap van een tennisclub. Dit gaat over de zin van het leven, over een manier van leven, 24 uur per etmaal. Een volkomen nieuwe ontdekking. Daar kan de huwelijkspartner toch niet aan voorbijgaan? Al zou het alleen maar een objectief onderzoek zijn. Het behoort tot de huwelijksplicht om belangstelling te tonen in zo'n ingrijpende verandering in het leven van de meest geliefde persoon in je leven. Bij de een is meer tact en of geduld nodig dan de ander, maar forceer nooit.

Vergeet nooit wat Jezus zei:

Johannes 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

En door de brief van de apostel Petrus zegt Jezus tot christelijke vrouwen:

1 Petrus 3:1  Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, 2  doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken.

God heeft ieder mens een vrije wil gegeven. God zij dank heeft niemand de macht ons te dwingen tot een godsdienst die wij niet wensen. Iedereen moet zijn of haar eigen beslissingen nemen.

Een godsdienstig verschil tussen man en vrouw is een ernstige handicap. Is er sprake van een dergelijk verschil, maak de zaak dan niet erger door met uw partner over uw godsdienst te spreken. Richt uw woorden tot God, in uw gebed. Laat uw partner getuige zijn van uw gelukkige, aangename, opgewekte, vreugdevolle manier van leven in plaats van hem of haar te dwingen uw redeneringen aan te horen. Gun uw partner op godsdienstig gebied alle ruimte en vrijheid, ongeacht of hij of zij zich wil bekeren, een andere godsdienst wil aanhangen, dan wel a-religieus of atheÔstisch wil zijn.

Tracht niemand te overreden tot het aanvaarden van bijbelse waarheid of om zich te bekeren. Probeer nooit iemand Gods kostbare waarheid op te dringen. God doet dit ook niet.

Weet u hoe de apostel Paulus mensen voor Christus wist te winnen? Niet op de manier zoals men dit in onze tijd soms tracht te doen. Denkt u dat hij, wanneer hij zich tot een onbekeerde Jood richtte, als een christen sprak, menend ”voor Christus te getuigen”? Denkt u dat Paulus tot de onbekeerde zei: ”Hebt u Christus al als uw persoonlijke Verlosser aanvaard? Niet? Wilt u dan nu niet met mij neerknielen, mijn broeder, om uw hart aan de Heer te geven?”

Of denkt u dat hij zei: ”Kijk eens hier, Joodse zondaar en vriend, u bent op weg naar de hel. Uw godsdienst deugt niet. Iedere dag dat u Christus verwerpt als uw Verlosser kruisigt u Hem opnieuw. U bent slechter dan een dief of een moordenaar. Ik zal u met mijn argumenten blijven lastig vallen en ze in uw koppige oren trommelen en ze in dat halsstarrige, rebellerende brein van u prenten totdat ik u gedwongen heb christen te worden.”

Nee, dat is niet de manier waarop Paulus tot onbekeerde Joden sprak. Paulus zei:

1 CorinthiŽrs 9:20  en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen.

Paulus sprak tegen anderen vanuit hun gezichtspunt.

Vers 22  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.

Hij sprak tegen een Jood als een Jood, vanuit het Joodse standpunt, en liet blijken de Joodse visie op het christendom te begrijpen (niet goed te keuren). De Joden weigerden de gedachte dat Jezus de beloofde Messias was te aanvaarden. Paulus wekte geen vijandschap op, maar bedwong die. Hij benaderde hen vanuit hun Joodse godsdienst ”om Joden te winnen”.

Maar als iemand oprecht wil weten waarom u bent veranderd of leeft volgens bepaalde principes, dan behoort u uitleg te geven.

1 Petrus 3:15  Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Gebruik dit schiftgedeelte niet om toch ongevraagd aan de praat te komen over uw hoop.

”Aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is”.

Alleen als er belangstelling wordt getoond, maar dat gebeurt zelden. Er is eerder kritiek. Zelfs haat, zonder dat de ander zich in de materie heeft verdiept.

 

 

WAT IS ’WERELDS’?

  

In deze fysieke wereld worden wij omringd door allerlei stoffelijke dingen en omstandigheden. Om deze dingen en om het gebruik ervan draait de kwestie van wat ’werelds’ is. Het is belangrijk als ware christen ten aanzien van deze kwestie het standpunt van God te kennen.

Let op de volgende geÔnspireerde woorden van de apostel Johannes:

3 Johannes 1:2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. 3  Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt.

God zal ons zegenen en materiŽle goederen zijn niet uitgesloten naarmate wij leren deze op de juiste wijze te gebruiken.

Jezus heeft gezegd:

Johannes 10:10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Rijkdom, eerlijk verkregen, is geen zonde.

Salomo schreef:

Spreuken 12:27  De trage zal zijn wild niet vangen, maar een kostbare have is het deel van de vlijtige.

En zijn aansporing luidde:

Prediker 9:10  Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

Wij mensen begrijpen wat materiŽle overvloed is. Daarom staat dit als model voor geestelijke overvloed. Daarom moeten we deze schriftgedeelten niet uitsluitend materieel beoordelen, maar ook in het geestelijk perspectief plaatsen.

Het is Gods wil dat wij gezegend worden en materiŽle voorspoed genieten en een gelukkig en overvloedig leven leiden, indien wij ons werk met ijver doen en ons door God gegeven verstand gebruiken.

Het gevaar van materiŽle rijkdom is dat men er gemakkelijk zijn zinnen op gaat zetten. De mensen raken zo verwikkeld in geldverdienen, in het imponeren van hun zakelijke en sociale relaties en in het deelnemen in de gewoonten van deze wereld in het algemeen, dat zij het bijna onmogelijk vinden Gods waarheid te aanvaarden en zich ernaar te richten wanneer zij ermee worden geconfronteerd.

MateriŽle welvaart als zodanig is beslist niet ’werelds’! Integendeel. Gebrek aan voldoende materiŽle goederen wijst doorgaans op een samenleving die aan een gebrek aan ijver en wijsheid lijdt. Armoede is ook veelal het gevolg van het ’regelen’ van de verdeling van de welvaart door hebzuchtige en overbodige ’managers’ en categorieŽn beroepen die zich een valse status met hoog inkomen hebben verworven. God wil dat wij materiŽle zaken op hun juiste waarde leren schatten en ze op verstandige wijze benutten voor onszelf en voor anderen.

Maar bedenk dat iedere christen getroffen kan worden door armoede en ziekte. Toch kan hij of zij tegelijkertijd geestelijk rijk zijn. Wij vragen in onze gebeden niet om kapitale goederen, maar om ons dagelijks brood.

1 TimotheŁs 6:6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, [indien zij gepaard gaat] met tevredenheid. 7  Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. 8  Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. 9  Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 11  Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

(De NBG-vertaling heeft gekozen voor ’de’ wortel in vers 10, maar in de Griekse tekst staat daar geen lidwoord. Andere vertalingen zeggen daarom ’een’ wortel van alle kwaad.)

 

Zijn fysieke genoegens slecht?

Als het bezitten van rijkdom of fysieke goederen op zichzelf geen zonde is, hoe is het dan met de fysieke genoegens waaraan men zich overgeeft? Zijn deze onvermijdelijk slecht?

Een van de belangrijkste teksten die veelvuldig gebruikt worden om ’wereldse’ genoegens te veroordelen is 1 Johannes 2:15-16. Laten wij deze tekst eens nauwkeurig bestuderen.

1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16  Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Wij zien hier dat het de begeerte ”des vlezes”, van de ogen en hoogmoed zijn die God veroordeelt. Begeerte is een ongeoorloofd, ongewettigd verlangen, m.a.w. het verlangen of gebruiken van dingen tegen de wil en de geopenbaarde wetten van God in.

Seks is niet slecht; zondig is het verkeerde gebruik van seks, dat is buiten het huwelijk. De filmkunst op zich is niet ’zondig’; het verkeerde gebruik van deze uitvinding is een zonde. Er was een tijd dat de geestelijkheid predikte tegen dansen, sterke drank en kaarten, radio, tv. Maar deze dingen zijn op zich niet ’zondig’ of ’werelds’. Zondig of werelds is alleen het verkeerde gebruik ervan, dat indruist tegen Gods wil.

Bedenk dat ’wereldsgezindheid’ berust op de begeerte van het vlees en van de ogen. Een oorbaar en aangenaam gebruik van onze vijf zintuigen is op zich niet ’werelds’.

 

’Zondige’ genoegens?’

Hoe kunnen wij bewijzen of iets wel of niet werelds of zondig is?

Alleen aan de hand van de Bijbel en van het geÔnspireerde voorbeeld van Jezus Christus en andere dienaren van God. Bij dit bewijs zal veel aan uzelf en uw eerlijkheid ten opzichte van God worden overgelaten.

Laten wij eerlijkheid betrachten en ons concentreren op de eenvoudige, duidelijke grondprincipes en op het voorbeeld van Christus en zijn dienaren en profeten. Laten wij zoeken naar de waarheid, niet naar uitvluchten om er omheen te draaien!

Eerst de vraag: is drinken een zonde?

Het principe is als volgt: Jezus Christus heeft ons een voorbeeld gegeven, opdat wij Hem zouden navolgen.

1 Petrus 2:21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

Jezus Christus verandert niet (Hebr. 13:8). Als Hij vandaag in het vlees zou komen, zou Hij op precies dezelfde manier leven als 2000 jaar geleden.

Lees nu het voorbeeld dat Jezus gaf in Johannes 2:1-11. Het is het verslag van hoe Jezus water in wijn veranderde. Het woord ”metreten” (vers 6) verwijst naar een inhoudsmaat van verscheidene tientallen liters. De totale hoeveelheid wijn moet hier enkele honderden liters hebben bedragen!

Het verslag is heel duidelijk. Het vertelt op eenvoudige wijze dat, naar Joods gebruik, op het bruiloftsfeest echte wijn geschonken werd en dat deze opraakte. Jezus kwam te hulp, opdat het vreugdevolle feest, waarbij waarschijnlijk enkele honderden mensen aanwezig waren, niet zou worden verstoord.

Hij veranderde water in wijn, en het was echte, gegiste wijn. Men zou beslist niet tegen de bruidegom gezegd hebben: ”Gij hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard”, als Jezus enkel voor druivensap had gezorgd. Die drank zou men bij deze gelegenheid als minderwaardig hebben aangemerkt.

Het oorspronkelijke Griekse woord dat hier is gebruikt is oinos, dat uitsluitend werd gebezigd voor gegist druivensap (wijn).

Overmatig drankgebruik echter behoort te worden vermeden. Alcoholisme is tegenwoordig een ware plaag.

1 Petrus 4:3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

God heeft de mens wijn en andere alcoholische dranken gegeven om ze op de juiste wijze te leren gebruiken en karakter te ontwikkelen door naar wijsheid en zelfbeheersing te streven. Dit juiste gebruik van alcohol en matigheid in het drinken ervan vormt een deel van onze verantwoordelijkheid tegenover God. Wat zonde is, is het verkeerde gebruik.

Het grondprincipe van goed of verkeerd gebruik is van toepassing op vrijwel alles wat door sommigen als ’werelds’ wordt aangemerkt. De vraag waar het in elk afzonderlijk geval om gaat is of het ding of de zaak in kwestie al of niet wordt gebruikt op een wijze die tegen de bedoeling van Gods wet indruist.

 

Dansen en kaartspelen

In de Bijbel is verscheidene malen sprake van dansen. Hoe men destijds danste is niet in details bekend. Dansen op zich is evenwel goed, niet slecht.

Verkeerd is dansen op een wellustige, zinnenprikkelende wijze of in een verkeerde omgeving. Meestal in onzedelijke kleding. Een dergelijk verkeerd gebruik, vaak gepaard gaand met een of andere vorm van onbeschaafde herrie wat onterecht muziek wordt genoemd, karakteriseert een groot deel van de hedendaagse dansgelegenheden.

Maar als christenen, jong of oud, zich willen ontspannen of feestvieren door middel van een dans met andere gelovige en karaktervaste mensen en zij dit doen op passende wijze, dan is dat beslist niet zondig of ’werelds’. Vanzelfsprekend is je danspartner je eigen man of vrouw.

God zegt dat er ”een tijd om te dansen” is (Pred. 3:4). Laten wij ervoor zorgen dat die tijd op de juiste wijze wordt gebruikt!

Het principe aangaande activiteiten als kaartspelen, theaterbezoek, tv-kijken, internetten, waarmee veel fundamentalistisch ingestelde mensen nog altijd problemen hebben, moet nu duidelijk zijn. De Bijbel doet hierover geen rechtstreekse uitspraak, maar gezien in het licht van Gods wetten en de bijbelse voorbeelden is het principe duidelijk.

Een kaartspel is op zich niet zondig en spelen daarmee, als louter amusement, evenmin. Een gevaar schuilt in de mogelijkheid dat men aan dergelijke vormen van vermaak te veel tijd besteedt, terwijl een christen zijn tijd op verstandige wijze dient te gebruiken.

Een verkeerd gebruik van een kaartspel of enig ander object, met gokken als doel, is zonde. God gebiedt: ”Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen” (Ex. 20:9). Wij moeten leren bouwen, construeren en produceren, in navolging van God, de Meesterbouwer en Schepper.

Gokken staat gelijk met parasiteren op de samenleving; het is een schending van dit grondprincipe en doorkruist het doel waarvoor de mens bestaat. Gokken berust in wezen op de gedachte iets voor niets te krijgen, op het verlangen naar materiŽle winst ten koste van anderen, hetgeen een regelrechte schending betekent van nog een van de Tien Geboden: ”Gij zult niet begeren” (Ex. 20:17).

 

Film, video, theater

De kwestie van het kijken naar film, video, tv of toneel draait om de reden waarom men dit doet en het type toneelstuk, video-opname, tv-programma, film of website waar men naar kijkt.

Veelvuldig kijken naar toneelstukken of films louter voor het eigen genoegen of om te ontsnappen aan de verantwoordelijkheden die het leven meebrengt is ’werelds’. Laten wij onszelf niet voor de gek houden: veel mensen zijn doorgewinterde escapisten!

Men kan niet vrijblijvend moorden, stelen, verleiden, vreemdgaan, gokken en dronken worden via de persoon van een filmheld zonder dat dit sporen nalaat in het eigen karakter! Hierdoor kunnen televisie, dvd-speler en computer voor iemand een enorm probleem worden.

Een juist gebruik van film, toneel, televisie of internet is daarentegen zeer waardevol. Er zijn toneelstukken, films, die een historische of anderszins educatieve basis hebben en niet onevenwichtig gewelddadig of zinnenprikkelend zijn. Ze zijn echter aanzienlijk in de minderheid en het zal enige moeite kosten ze te vinden. Maar ook een gewoon liefdesverhaal of een komedie mag u niet zodanig beÔnvloeden dat u Gods wet veronachtzaamt.

Een goede film of toneelstuk is moeilijk te vinden. God zal echter niemand veroordelen die deze middelen oprecht gebruikt ten behoeve van ontwikkeling of ontspanning. Slechts het verkeerde gebruik ervan is zondig. Dit grondprincipe is ook van toepassing op het onderwerp muziek.

De media kunnen een positieve bijdrage leveren met muziekprogramma's, sport, natuurfilms, actualiteiten en reportages over ontwikkelingen in de wereld.

 

Vermijd werkelijke ’wereldsgezindheid’

God wil dat wij een gelukkig en overvloedig leven leiden, zonder zonde. Dat wil zeggen, een leven in overeenstemming met Gods wet. De Tien Geboden, zoals ze in geestelijke zin werden verheerlijkt door Jezus Christus, brengen een levenswijze aan het licht. Ze maken ons duidelijk hoe wij God moeten liefhebben, eren en dienen en hoe wij onze medemens moeten liefhebben en van dienst zijn. Iedere activiteit of atmosfeer, ieder ’systeem’ waardoor u in conflict komt met de geest van de Tien Geboden is ’werelds’. Willen wij God toebehoren en goddelijk karakter ontwikkelen om uiteindelijk als lid van Gods Gezin te kunnen worden geboren, dan moeten wij deze ’wereldsgezindheid’ vermijden.

De apostel Jakobus stelde de volgende vraag:

Jakobus 4:4  weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Betekent dit dat wij onze medemens moeten haten? Beslist niet.

Jakobus had even tevoren immers geschreven dat wij de koninklijke wet dienen te vervullen: ”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Jak. 2:8).

 

Definitie van ’de wereld’

Om de betekenis van deze en overeenkomstige passages in de Bijbel te begrijpen moeten wij het Griekse woord kennen dat in het Nieuwe Testament met ’wereld’ is vertaald. Het in Jakobus 4:4 gebruikte woord is kosmos, dat betekent de maatschappij of wereldorde die de mens op aarde heeft ingesteld. Deze passage betekent dus eenvoudig dat ware christenen het maatschappelijk stelsel van de mens niet moeten liefhebben. Dit stelsel is gebaseerd op wedijver, hebzucht, eigenbelang en ijdelheid. Toch laten velen, vooral jongeren, zich er gemakkelijk door meeslepen.

 

Bereid u voor op de Wereld van Morgen

Een ware christen behoort eenvoudig geen deel uit te maken van deze wereld die God tart. Hij kan niet deelnemen aan de concurrentievervalsing, de louche transacties, de schuine moppen en het seksmisbruik van deze wereld; hij kan zich niet begeven onder de ’jet-set’ en zich ophouden in hun ’elitewereld’ van begeerte en ijdelheid.

Wie vermijdt wat de Bijbel omschrijft als ’werelds’, zich aan God onderwerpt en tegelijkertijd een gelukkig en evenwichtig leven leidt, moet beschikken over duidelijke waarden en doelstellingen en een levenswijze volgen die het bereiken daarvan mogelijk maakt. Het moet dus iemand zijn die de woorden van God zorgvuldig bestudeert, erover nadenkt en zijn leven ernaar richt (Matth. 4:4: ”Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”); iemand die Christus' voorbeeld volgt en die tot God bidt om hulp, wijsheid, liefde en leiding; iemand die het in de Bijbel geopenbaarde, geÔnspireerde voorbeeld van Jezus Christus zorgvuldig en ijverig bestudeert.

Zo iemand bouwt een evenwichtig karakter op met het doel eeuwig te leven met God in de Wereld van Morgen.

Dat is feitelijk een echte christen. Mensen hebben vele verschillende, tegenstrijdige definities gegeven, maar zelden hoort men de ware bijbelse definitie. Zelden hoort of leest men hoe men een christen wordt.

  

 

DE BERGREDE

  

Het wordt tijd dat u de meest fundamentele, nuchtere grondbeginselen van het ware christendom – de werkelijke inhoud, de kern van de leer van Christus leert begrijpen.

Beseft u dat de meeste zich christen noemende mensen precies het tegenovergestelde van de allereenvoudigste en duidelijkste leerstellingen van Christus geloven!

Laten we naar de eigenlijke grondslag van het ware christendom gaan wat algemeen de ’Bergrede’ genoemd wordt.

Het schriftgedeelte in het 5e, 6e en 7e hoofdstuk van MattheŁs is eigenlijk geen ’rede’, hoewel het door mensen die de Bijbel niet begrepen, zů betiteld werd.

Dit is een van de allereerste tegenstellingen met de algemeen geaccepteerde overtuigingen en gewoonten van het ’christendom’.

MattheŁs 5:1  Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.

Ja, Christus wilde de grote massa ontlopen.

Maar heeft u het niet altijd anders gehoord? Heeft u niet altijd zonder meer aangenomen dat Christus in gelijkenissen of analogieŽn sprak, zodat de mensen het beter zouden kunnen begrijpen? Dat is echter niet wat Christus zelf zei!

MattheŁs 13:10  En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? 11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u [zijn discipelen] gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Vers 13  Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. 14  En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 15  want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Christus zei, door Jesaja te citeren, dat de mensen het niet konden begrijpen – dat Hij opzettelijk zijn bedoeling verduis≠terde, opdat zij zich niet zouden bekeren!

Hoe volkomen anders dan wat u vermoedelijk altijd aangenomen heeft.

Ziet u, Jezus kwam niet om de wereld in die tijd te bekeren. Hij kwam om zijn Gemeente op te richten, om voor de zonden van het hele mensdom te sterven, om zijn discipelen, die zijn boodschap naar alle naties zouden uitdragen, een opdracht te geven. Christus kwam om vele redenen – maar niet ťťn daarvan was om de hele wereld in die tijd te redden.

Hij was een goddelijke Boodschapper, gezonden door zijn Vader in de hemel voor het onderricht en de opleiding van zijn discipelen. ’Discipel’ betekent alleen maar ’leerling’.

MattheŁs 5:2  En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen [zijn discipelen of leerlingen], zeggende …

De ’rede’ op de berg was feitelijk een toespraak die voornamelijk gericht was tot zijn discipelen.

 

’De zaligsprekingen’

De volgende paar verzen behoren tot de bekendste verzen van de hele Bijbel. Misschien kunnen velen van u ze wel uit het hoofd opzeggen. Daarom is het goed ze ieder afzonderlijk nauwgezet te analyseren. We zullen het duidelijke, bekendste deel van Christus' leer nemen en u aan de hand daarvan aantonen hoe de meeste zich christen noemende mensen ten enenmale van ware christelijkheid verwijderd zijn.

Christus zei:

MattheŁs 5:3  Zalig [zijn] de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Wat betekent het, ’arm’ van geest te zijn? Christus bedoelde beslist niet het ontbreken van de Geest van God, want Hij dringt er door Petrus op aan:

2 Petrus 3:18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

En Hij inspireerde Paulus te schrijven:

Romeinen 8:9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Jezus zei:

Lukas 11:13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Nee, Jezus bedoelt niet het ontbreken van de geest van God, zoals bij de dwaze maagden (Matth. 25), maar Hij bedoelt dat zij, die waarlijk ootmoedig zijn, nederig en meegaand van hart en geest, ’zalig’, d.w.z. gelukkig zijn!

Hoeveel ’christenen’ zijn werkelijk zoals Christus in hun geesteshouding? Jezus was volkomen ”arm van geest”! Hij was volkomen nederig! Nooit leefde er een groter mens – nooit leefde er een mens die een meer gigantische, allesomvattende macht uit kon oefenen dan Christus! Zijn kwaliteiten waren onovertroffen! Nooit is er een man geweest met meer reden om zich ’opgeblazen’ en trots te voelen – vol menselijke ijdelheid. Toch was Jezus nederig! Paulus schreef:

Romeinen 12:16  Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

Mensen uit de laagsten van de samenleving (in de ogen van de mensen) die op zijn weg kwamen, zoals tollenaars en publieke vrouwen, werden door Christus niet anders bejegend dan de aanzienlijken (in de ogen van de mensen). Hiervoor werd Hij steeds bekritiseerd door de hooghartige, trotse, opgeblazen leiders van de religieuze groeperingen uit die tijd.

Dat Hij ”omging met prostituees”, wat velen beweren, staat niet in de Bijbel, maar ze kwamen wel op zijn weg, zoals allerlei mensen uit de samenleving. Ook tegen deze vrouwen was Hij duidelijk. Hij zei niet meer te zondigen of, als ze berouw toonden, vergaf Hij hen hun zonden.

Hoe is het met onze tijd gesteld?

Het is helemaal niet zo ’gezien’ een ziekelijke, lijdende persoon op te beuren, voor invaliden te zorgen, iets van jezelf aan iemand te geven die er werkelijk behoefte aan heeft, nietwaar? Weinig aanzienlijke en rijke mensen houden zich daarmee bezig. Echt arm van geest te zijn is heden ten dage een grote zeldzaamheid.

 

”Hunner is het Koninkrijk der hemelen”

Twee verzen verder zegt Jezus:

MattheŁs 5:5  Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beŽrven.

Bedoelt Christus hiermee dat de ”armen van geest” naar de ’hemel’ gaan, maar dat de zachtmoedigen op de aarde zullen blijven?

Bekijk dit nog eens goed. Wat staat er? Als Jezus de hemel aan de armen van geest beloofde, dan staat er heel duidelijk dat de zachtmoedigen op aarde zullen blijven!

Maar beloofde Jezus inderdaad ’de hemel’ aan de armen van geest?

Nee! Nergens in de hele Bijbel wordt de hemel als de beloning van hen die behouden worden beloofd. Dit is weer in schrille tegenstelling met het grondbeginsel van het ’christelijk’ dogma – en is niet uit de Bijbel afkomstig.

Lees dat nog eens goed. Christus zei: ”Zalig [zijn] de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (vers 3). Dat kleine woord ’der’ bepaalt het vers nader en maakt het duidelijk. Het is een koninkrijk dat God zijn uitverkorenen belooft – een koninkrijk op aarde, door God geregeerd, komend vanuit de hemel! Het is een Koninkrijk van de hemel, niet een koninkrijk in de hemel, en daarin is een groot verschil! De uitdrukking ”het Koninkrijk der hemelen” die MattheŁs gebruikt, is dezelfde als ”het Koninkrijk Gods” van de andere evangelisten. God zal met zijn hemels Koninkrijk naar de aarde komen!

2 CorinthiŽrs 5:2  Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden.

De woning voor de getrouwe volgeling van Christus zal uit de hemel komen bij de komst van Christus.

Openbaring 3:12  Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Openbaring 22:12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

In het koninkrijk van God dat uit de hemel komt en op aarde gevestigd zal worden, zal Christus de posities verdelen als een beloning voor de trouw en de volharding van zijn getrouwe dienstknechten.

U kunt bewijzen dat dit koninkrijk van hemelse oorsprong op aarde zal heersen door onze publicatie te lezen: ’Wat bedoelt u precies met Het Koninkrijk van God?’.

Ja, dit is weer een van de verbazingwekkende tegenstellingen tussen uw Bijbel en de algemeen geaccepteerde en voor waar aangenomen leer van de wereld. De ideeŽn van mensen kloppen niet – zelfs niet met de ’Bergrede’!

 

”Zalig die treuren”

”… want zij zullen vertroost worden” (Matth. 5:4).

U gelooft toch zeker niet dat hier van een tegenstrijdigheid sprake is? Alle zich ’christen’ noemende mensen geloven deze tekst toch zeker?

Toch weten we dat er weinigen zijn die werkelijk de betekenis van deze woorden van Christus onderkennen.

Jezus zei:

Johannes 10:10  … Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Christus wil dat wij een leven leiden dat vol van vreugde is. Een van de eerste eigenschappen van Gods heilige Geest, de Geest en natuur van God, is blijdschap (Gal. 5:22).

Christus zelf werd evenwel een man van smarten genoemd (Jes. 53:3). Waarom eigenlijk? Vanwege het door mensen bedreven kwaad! Vanwege hun zonden.

Toen de hele mensheid de verkeerde weg opging nadat God hen de juiste weg geopenbaard had, zag God:

Genesis 6:5  … dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6  berouwde [bedroefde] het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Ja, degene die Christus werd, werd treurig gestemd, en leed eronder toen Hij de ellende, de ziekte, de armoede, de smerigheid, de oorlog en de dood zag die de mens zichzelf op de hals had gehaald. En zo vergaat het een echte christen ook. Hoewel Christus wil dat wij een overvloedig leven hebben, inspireerde Hij Salomo te schrijven:

Prediker 3:1  Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; Vers 4  een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen.

Ja, gelukkig zijn zij die nu treuren, want zij zullen vertroost worden. Zij zullen grote vreugde ondervinden en onbeschrijfelijk geluk in het Koninkrijk Gods. Velen treuren omdat zij vervolgd worden. Ondervinden de meeste hedendaagse christenen hoegenaamd enige vervolging omdat zij de gangbare opvattingen van het ’christendom’ huldigen? Geen sprake van! Jezus zei evenwel:

Johannes 16:33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Nee, in plaats van onder vervolging te lijden en oorzaak tot treuren te hebben, zijn de meeste zich christen noemende mensen van tegenwoordig precies het tegenovergestelde gaan geloven. Zij denken dat ”tot een kerk behoren” of ”het een of andere geloof hebben” hen een betere positie in de samenleving zal geven, op betere zakenrelaties zal aansturen en hen een erkend, geÔntegreerd deel van het maatschappelijk leven zal maken. Of het meedoen aan emotionele ’christelijke’ sessies (buiten zinnen geraken) binnen evangelische groepen hen intens geluk brengt. Dit is alweer in lijnrechte tegenstelling met wat de Bijbel leert.

 

”Zalig zijn de zachtmoedigen ...”

Er bestaat verschil tussen zachtmoedig zijn en zwak zijn. Jezus was zachtmoedig, maar niet zwak! Hij was een krachtige man.

MattheŁs 23:27  Wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Dit kwam uit de mond van deze zachtmoedige man.

Johannes 2:15  En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.

Nee, Hij was geen ’watje’, maar wťl zachtmoedig!

Vergeet niet dat Christus nooit zondigde. Zowel de fysieke wetten van God die gezondheid en lichamelijke kracht regelen, als de geestelijke wetten gehoorzaamde Hij volkomen.

Wat betekent het, werkelijk zachtmoedig te zijn?

Probeer eens voorbeelden in het ’christendom’ te vinden. Waar vindt men nog veel zachtheid, vriendelijkheid en inschikkelijkheid? Zachtmoedig zijn betekent liever toegeven (als je ongelijk hebt) dan aanleiding tot een dispuut of moeilijkheden geven. Het betekent nederig zijn, ootmoedig van geest en mentaliteit. Een werkelijk zachtmoedig persoon zal wat karakter betreft zoals Christus zijn.

Jezus zei:

MattheŁs 11:29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart …

Paulus werd geÔnspireerd te schrijven:

EfeziŽrs 4:1  Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Een werkelijk zachtmoedig persoon zal zichzelf niet proberen te rechtvaardigen, zal zichzelf niet ’beter’ voelen dan anderen, zal het anderen niet ’betaald zetten’. Integendeel, een zacht≠moedig persoon zal Christus navolgen.

 

HONGERT u naar gerechtigheid?

Jezus zei in de volgende ’zaligspreking’:

MattheŁs 5:6  Zalig [zijn] die hongeren en dorsten [naar] de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Wat is gerechtigheid precies? Het is recht in plaats van verkeerd te zijn. Het is de rechte weg te volgen in plaats van de verkeerde weg die de mens ’recht’ toeschijnt.

Maar nog meer dan dat – hoe luidt de bijbelse definitie van ’gerechtigheid’?

Zij luidt als volgt:

Psalmen 119:172  Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid.

De volmaakte, heilige geboden van God zijn gerechtigheid.

In ditzelfde vijfde hoofdstuk van MattheŁs zegt Christus:

MattheŁs 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.

En toch, heeft u niet altijd precies het tegenovergestelde gehoord? Heeft u niet altijd gehoord dat Jezus kwam om de wet teniet te doen?

Hoe komt het dat u dit gehoord heeft? Het staat niet in de Bijbel; integendeel, daar staat precies het tegenovergestelde.

Vers 18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19  Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

”Zeer klein” zal iemand genoemd worden die leert dat de geboden van God zijn ontbonden. Natuurlijk zal hij, die deze zwaarste zonde onderwees, zelf niet in het Koninkrijk zijn, als hij zich daarvan niet bekeerd heeft na oprecht berouw.

Christus had het over de wet van God – en tegelijk, in dezelfde gedachtengang, verklaarde Hij dat Hij over de manier om rechtvaardig te zijn sprak!

Vers 20  Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid [het doen en leren van Gods wet] niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en FarizeeŽn, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Christus zei:

MattheŁs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Jezus inspireerde Paulus dit te schrijven:

1 CorinthiŽrs 7:19  [Want] besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel [dat wat daarentegen belangrijk is] het houden van Gods geboden.

Dit gaat niet over het een of andere vermeende ’nieuwe gebod’ van Jezus Christus. Er is geen ontkomen aan. Er is geen mogelijkheid deze duidelijke uiteenzetting te ’vergeestelijken’ en weg te praten.

Vervolgens lezen we in 1 CorinthiŽrs 13 dat we zonder Gods liefde niets zijn. Tenzij we echte liefde in ons hart hebben, zijn we geen christenen. En het is liefde die ons ertoe leidt Gods tien geboden te onderhouden – allemaal!

”Natuurlijk gelden de geboden niet voor ons”, zeggen valse christenen en masse. ”We hebben nu het nieuwtestamentische gebod dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf.”

Dat hadden ze ook al in het Oude Testament kunnen lezen, waar het al enkele duizenden jaren staat, want God is altijd dezelfde:

Leviticus 19:18  … uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.

Leviticus 19:34  … gij zult hem liefhebben als uzelf … Ik ben de HERE, uw God.

Uw naaste liefhebben als uzelf is niet in plaats van de Tien Geboden, maar een samenvatting van de geboden.

Romeinen 13:9  Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

De Tien Geboden samenvatten betekent in enkele woorden beknopt weergeven. Een samenvatting van een boek staat niet in plaats van het boek en vernietigt het boek niet. Met deze samenvattende woorden ”gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” wil iedere ’christen’ zelf de norm daarvan bepalen. Zo is de mens. Maar de samenvatting betreft de inhoud van de Tien Geboden en verwijst naar de normen van die geboden, naar de normen van God!

Vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Welke liefde? Wat is liefde?

1 Johannes 5:2  Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

Gods geboden zijn sinds mensenheugenis geen norm geweest voor de samenlevingen van de mens. Haat en verdriet is het gevolg. Zelfs het overtreden van slechts ťťn gebod benadeelt de naaste, bijvoorbeeld het verbod om te stelen. Dat betreft niet alleen het stelen van een fiets. Illegale zelfverrijking noemen we onderwereld, legale zelfverrijking topmanagement. Managers van organisaties, instituten, instellingen beweren bedrijven te leiden, maar hanteren bepaalde bedrijfsprincipes niet. De organisatie of de instelling is niet hķn ’bedrijf’, ze staan slechts op de loonlijst. Belastinggeld wordt eerst gebruikt voor het aanzienlijk verhogen van hun salarissen, bonussen, pensioenen en vertrekpremies. Tevens wordt andermans geld gebruikt voor risicovol beleggen, een mooi woord voor gokken. Het goede doel van vele goede doelen organisaties is meestal de achterzak van de manager en strijkstokken. De meeste aandeelhouders hebben een andere relatie met de onderneming dan de ’ouderwetse’ eigenaren. Stelen maakt op grote schaal deel uit van de menselijke ’beschaving’. Corruptie is ťťn van de ergste vormen wereldwijd.

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid is verlangen, streven, uit alle macht worstelen God gehoorzaam te zijn. Het is het onderhouden van zijn wetten, die in liefde gegeven zijn voor ons welzijn.

Zij die waarlijk hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen voortdurend studeren om nieuw inzicht te krijgen, zullen gewillig zijn te veranderen wanneer zij zien dat zij fout geweest zijn, zullen hun verkeerde geloof, hun fouten, hun zonden toegeven.

1 Thessalonicen 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.

Kťnnen christenen werkelijk hun Bijbel? Studeren de meeste zich christen noemende mensen die u kent ijverig, dagelijks de Schriften onderzoekende, zoals de BereŽrs dat deden (Hand. 17:11), hongerend en dorstend naar Gods gerechtigheid? Bidden en vasten de meeste zich christen noemende mensen die u kent en komen zij dagelijks dichter tot God door een voortdurend contact met zijn Woord?

Jezus zei:

Johannes 17:17  … uw woord is de waarheid.

Maar de meeste christenen weten niet eens wat er in zijn Woord staat. Zij kennen de Bijbel niet – zij bestuderen de Bijbel niet – omdat zij er niet werkelijk naar hongeren en dorsten.

En u? Als u werkelijk ”hongert en dorst” naar gerechtigheid, zult u doen zoals degenen die Jezus in het 13e hoofdstuk van MattheŁs beschreef. U zult zijn zoals de koopman die alles verkocht om die ene parel van grote waarde te verkrijgen. U zult zijn zoals de man die de schat in de akker vond en alles verkocht om dat ene stuk land te kopen!

Bent u zo? De meeste zich christen noemende mensen zijn dat niet.

Als u er werkelijk mee wil beginnen uw Bijbel beter te begrijpen, bestudeer dan onze publicaties die op onze website staan – de website van de Gemeente van God.

Ja – dit is alweer een grote tegenstelling.

In plaats van hongerig en dorstig naar Gods Woord te zijn, hongeren en dorsten de meeste ’christenen’ naar stoffelijke dingen, naar het bevredigen van hun zintuigen. In plaats van de waarheid over Gods wet te leren kennen – en te begrijpen dat zijn volmaakte Wet de weg naar gerechtigheid is – geloven de meesten dat zijn heilige wet teniet gedaan is. In plaats van de ongecompliceerde verklaring van Christus te geloven dat Hij niet kwam om de wet te ontbinden, geloven de meeste mensen precies het tegenovergestelde, n.l. dat Hij wťl kwam om die te ontbinden.

Hoe volkomen anders is de echte waarheid van uw Bijbel.

 

”Zalig zijn de barmhartigen ...”

U weet toch zeker wel wat het betekent barmhartig te zijn. Maar wanneer tůůnt u ooit werkelijk barmhartigheid? Men kan het roerend met de Schrift eens zijn, maar iets anders is het in praktijk te brengen!

Jakobus zei:

Jakobus 1:22  En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Hij schreef ook:

Jakobus 2:10  Want wie de gehele wet houdt, maar op ťťn punt struikelt, is schuldig geworden aan alle [geboden].

God zegt dat zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is. Maar wanneer heeft u ooit gelegenheid om barmhartigheid te tonen?

Het is barmhartig te geven in plaats van te nemen! Het is barmhartig helemaal niets over iemand te zeggen, als u niets goeds over hem kunt zeggen. Het is barmhartig een schuld of verplichting kwijt te schelden in plaats van een broeder ervoor voor het gerecht te brengen. Het is barmhartig alle andere mensen te behandelen zoals u wenst dat zij u behandelen.

Zijn de meeste christenen tegenwoordig barmhartig? Is het een blijk van barmhartigheid een vijand een kogel door zijn lichaam te jagen? Geeft het blijk van barmhartigheid afgunstig te zijn, te haten en te roddelen?

Christus meende wat Hij zei!

MattheŁs 5:7  Zalig [zijn] de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Hij laat vervolgens zien wat Hij bedoelt wanneer Hij ons in het ’onze Vader’ de hoofdpunten voor ons gebed geeft.

MattheŁs 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

 

”Zalig zijn de reinen van hart ...”

Maar zulke mensen lopen er tegenwoordig niet veel rond! Paulus schreef:

Titus 1:15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

Naar het schijnt heerst er nergens mťťr woordenstrijd, afgunst, spot, dispuut, bedrog, huichelarij en onenigheid dan onder sommigen van hen die van godsdienst een beroep maken. Er zijn meer oorlogen in naam van de godsdienst gevoerd dan om enige andere reden. Er zijn meer mensen afgeslacht, opgehangen, verbrand en moedwillig vermoord in naam der religie, dan om iets anders.

Jeremia openbaart ons:

Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

Een persoon met de ’natuurlijke’ gezindheid heeft een bezoedelde gezindheid. Hij ziet boze motieven in plaats van goede, hij ziet verkeerde bedoelingen achter iedere handeling, hij ziet suggestieve of gemene betekenissen achter de woorden van anderen. Hij neemt het niet nauw met afspraken maken, hij sjoemelt met de waarheid. Het uiterlijk vertoon strookt niet met de innerlijke realiteit. Paulus zei:

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.

De natuurlijke gedachtengang is afwerend en opstandig tegenover de Schepper, een denkwijze die God en zijn volmaakte wetten vijandig gezind is, een denkwijze van een bezoedeld geweten!

Het wordt langzamerhand tijd dat we wakker worden en ophouden onszelf wijs te maken dat we bekeerd zijn. Vrijwel allen die oprecht geloven dat zij ’christenen’ zijn, moeten hun eerste stap op de weg naar echte christelijkheid zelfs nog zetten.

Paulus schreef:

1 CorinthiŽrs 13:4  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5  zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Toch lijkt het wel of er geen gemakkelijker te ergeren mensen zijn dan degenen die zich op de verschillende geestelijke terreinen bewegen. Een paradox? Of weer een averechtse tegenstelling tussen de duidelijke leerstellingen van uw Heer en Heiland en de algemene gebruiken en gewoonten van de meeste zich christen noemende mensen?

 

”Zalig zijn de vreedzamen ...”

Fans van ’westerns’ hebben misschien wel van de vermaarde revolver gehoord die door Colt in de tijd van het ’Wilde Westen’ gefabriceerd werd en die ’peacemaker’ (vredestichter) genoemd werd.

En hierin ligt de filosofie van een ’christelijke’ wereld. De weg naar vrede, zo gelooft men, loopt via oorlog. Als je oorlog voert, krijg je vrede.

Maar denk nu eens even na. De wereld heeft altijd oorlog gekend. In de vorige eeuw voerde de wereld ”de oorlog die aan alle oorlogen een einde moest maken”. Heeft men echter opgehouden oorlog te voeren? Is 's mensen weg wel effectief geweest? Is het gelukt op de manier van de mens? Zijn alle oorlogen voorbij?

Denk eens na! De mensheid is onherroepelijk, stap voor stap, langs de route gemarcheerd die zij gekozen heeft en staat nu aan de rand van wereldvernietiging! De mens is nu zover in zijn superieure ’verlichte’ staat dat hij op het punt staat universele zelfmoord te plegen.

Geef eens eerlijk antwoord. Heeft de mens zijn problemen kunnen oplossen door oorlog?

Voor de grap noemden sommige mensen in het westen van de Verenigde Staten een revolver de ’peacemaker’. Maar hebben revolvers of geweren vrede gebracht?

MattheŁs 5:44 (Statenvert.)  Maar Ik [Jezus] zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen.

Geloven de meeste ’christelijke’ mensen deze tekst? Zeker! Maar brengen zij het in praktijk?

Wordt het niet zachtjes aan tijd dat we ophouden onszelf voor de gek te houden? U weet best dat de zich christen noemende mensen deze dingen niet in praktijk brengen. Wanneer een echte christen deze leer van Christus opgeeft als reden voor zijn geloof dat hij niet mag doden, zullen anderen, lidmaten van een kerk, hem belachelijk maken. Het komt de meeste ’christenen’ tegenwoordig bespottelijk voor werkelijk de leer van Christus te volgen. En toch eigenen zij zich zijn naam toe.

 

Wat is een echte christen?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stroomden Duitse vaders en moeders naar hun kerken en kathedralen om voor hun jongens aan het front te bidden. In Engeland of in de Verenigde Staten gingen andere ouders naar hun kerken om voor hun jongens aan hetzelfde front te bidden.

In vele gevallen behoorden de jongens aan het front, hoewel zij van verschillende nationaliteiten waren en verschillende talen spraken, tot dezelfde godsdienst. Als zij in dezelfde plaats gewoond hadden, zouden zij naar dezelfde kerk gegaan zijn. Overal gebruiken ’christenen’ hetzelfde boek. Zij gebruiken, preken uit, schrijven over en lezen – nu en dan – de Bijbel. En ongeacht in welk land men hem vindt of in welke taal ook geschreven, de Bijbel zegt overal hetzelfde. Jezus zei dat men zijn vijanden moet liefhebben. Hoeveel ’christenen’ geloven dat zij hun vijanden moeten liefhebben? Laten we ophouden onszelf iets wijs te maken. Men toont geen liefde door iemand een kogel door z'n lijf te jagen die hem openrijt en hem badend in zijn bloed laat sterven. Men toont zijn vijand geen ’liefde’ door hem te doorzeven.

Ja, Jezus zei: ”Zalig zijn de vreedzamen”. Hij bedoelde niet: gezegend zijn zij die wapens opnemen en zichzelf dan misleiden dat zij vrede stichten!

Luister toch eens! Als wapens vrede brengen – waar, ja, waar is tegenwoordig op deze aardbodem dan de vrede te vinden die zij ons gebracht hebben?

Ja – de ’christenen’ noemen zichzelf wel ’christelijk’, maar het zou hen doodverlegen maken als ze Christus moeten uitleggen dat ze zich zijn naam toe-eigenen voor hun verderfelijk leven van onverdraagzaamheid, onbarmhartigheid, afgunst, praalzucht, kwetsten en zelfs oorlog voeren.

Ja, zalig zijn de werkelijk vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden (Matth. 5:9). God is bezig kinderen voort te brengen. Johannes schreef:

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen [nu nog niet zichtbaar, ook niet onmiddellijk bij onze dood]; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Uit God geboren worden, is te worden zoals God – een lid van het goddelijke Gezin.

Paulus schreef:

Romeinen 8:18  Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Jezus wordt de eerstgeborene onder vele broederen genoemd!

1 CorinthiŽrs 15:20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Vers 23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.

Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Degenen die vrede stichten worden beloofd dat zij zullen worden opgenomen in de Godsfamilie.

 

Wordt U vervolgd?

Jezus zei:

MattheŁs 5:10  Zalig [zijn] die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Denk eraan dat Hij zei:

Johannes 16:33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

En ook bad Hij tot zijn Vader:

Johannes 17:14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

Christus zei zijn discipelen zich van de maatschappij om hen heen af te zonderen – uit de wereld te komen, te geloven en dat geloof toe te passen en te leven op Gods manier.

Let op de krachtige taal hierover in Gods Woord!

Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Johannes gebood echte christenen:

1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16  Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17  En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet [de wil die in zijn Woord uitgedrukt wordt], blijft tot in eeuwigheid.

Komen de meeste ’christenen’ tegenwoordig werkelijk uit de wereld en laten zij de gebruiken, gewoonten en manieren ervan los? Worden de meesten werkelijk zo opvallend anders dat hun vroegere zakenrelaties, hun familie, buren en vrienden werkelijk paf staan van de grote verandering in hun leven?

Paulus zegt:

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

God laat met donderende stem door Johannes zijn waarschuwing horen:

Openbaring 18:4  … Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Als u werkelijk uit de wereld komt, zult u vervolging ondergaan!

Jezus zei het.

MattheŁs 10:34  Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35  Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36  en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Als u werkelijk begint te veranderen – als u werkelijk uw leven overgeeft aan God – als u werkelijk begint te doen zoals Christus deed, te leven zoals Hij leefde – zult u vervolgd worden. Lees 2 TimotheŁs 3:12 maar:

2 TimotheŁs 3:12  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

En als u niet vervolgd wordt, is de kans groot dat u geen christen bent!

 

”ZALIG zijt gij”

Jezus gaat verder met te beschrijven hoe waarlijk bekeerde mensen zich zullen verheugen wanneer zij lijden onder vervolging die komt door rechtvaardig en goddelijk in deze tegenwoordige boze wereld te leven.

Hij zei:

MattheŁs 5:12  Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest] [zijn].

De vreugde betreft dus niet de vervolging, maar het behoud en de beloning na volharding.

Ja, groot en onvoorstelbaar is het loon van Gods ware heiligen, dat in de hemel voor hen bewaard wordt en vanuit de hemel naar deze aarde zal komen!

Jezus zegt ons te bidden:

MattheŁs 6:10  uw Koninkrijk kome [niet dat wij daar naar toe zullen gaan]; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Wat is de ware leer van Christus toch duidelijk!

En hoe anders dan wat u van jongs of aan hebt geleerd te geloven en aan te nemen!

Ja, juist hier in de zaligsprekingen, de ’Bergrede’, kunt u duidelijk zien dat de meerderheid van de zich christen noemende mensen gewoon niet geloven of in praktijk brengen wat Christus zei!

 

De wereld is misleid

Het is schokkend – maar waar. De meeste zich christen noemende mensen brengen in werkelijkheid het christen-zijn niet in praktijk! In plaats daarvan geloven en beoefenen miljoenen mensen dezelfde oude heidense gebruiken die Christus en de apostelen met kracht veroordeelden – en noemen het desondanks ’christendom’.

Uw Bijbel zegt dat deze tegenwoordige generatie bijna geheel misleid zou zijn. Christus zei:

MattheŁs 24:3  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5  Want velen zullen komen onder mijn naam [die komen alsof zij de dienstknechten van Christus zijn] en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

Christus zei dat er maar heel weinig mensen – de uitverkorenen van God, die voor de sluwe misleidingen van Satan gevrijwaard worden – niet misleid worden.

MattheŁs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Satan heeft de wereld misleid – en God heeft herhaaldelijk in het Nieuwe Testament gewaarschuwd dat dit zo zal zijn – vooral nu, in deze jaren. In het twaalfde hoofdstuk van Openbaring wordt de duivel beschreven als een grote draak ”die de gehele wereld verleidt” (vers 9).

Of deze wereld is misleid, ůf uw Bijbel is niet waar!

Maar de Bijbel is waar; en deze wereld bevindt zich in de greep van een reusachtig bedrog. Een misleid persoon weet niet dat hij misleid is.

En zo komt het dat talloze, deels (volgens hun eigen normen) goed bedoelende mensen – die van zichzelf geloven dat zij ’christelijk’ zijn – feitelijk in stilzwijgende onenigheid met ware christelijkheid leven.

Ziet u hoe verschillend het werkelijk christen-zijn volgens de Bijbel is van de zich christelijk noemende godsdienstige richtingen?

  

 

WAT IS ECHT BEROUW?

  

We hebben over berouw al veel gezegd. Omdat een juist begrip zeer essentieel is, zullen we hieraan nog meer aandacht besteden.

In een wereld vol spanning en angst keren meer en meer mensen zich tot religie. De vele zogenaamde ’Jezus-Bewegin≠gen’ zijn hiervan goede voorbeelden. Veel mensen zijn van oordeel dat zij op de een of andere manier ”in het reine met God” moeten komen – dat zij lid moeten worden van een kerk, of ”vromer” moeten gaan leven. Anderen – vooral jongeren, gedesillusioneerd door de oudere generatie – leggen een groeiende belangstelling aan de dag voor de figuur van Christus. Ze zoeken Jezus via evenementen, Jezus-liederen, het dopen door onderdompeling van ’bekeerlingen’ op grote schaal, enz.

 

De normale gang van zaken

Duizenden mensen hebben ”voor Christus gekozen”, maar of het nu volwassenen zijn die troost zochten vanwege financiŽle tegenslagen of een groep jongeren die deelnamen aan een massale doopdienst, of ’de’ emotionele ervaring met ’de Here Jezus’ wilden beleven, de vraag blijft: werden deze beslissingen wel genomen als gevolg van echt berouw?

Wat deden ze eigenlijk? Was het van lange duur? Hadden ze er baat bij?

Steeds vaker worden velen bij opwekkingssamenkomsten ’bekeerd’. Zij proberen hun leven ”aan Jezus Christus te geven”. Meestal hebben ze spijt van de een of andere slechte daad uit hun verleden, zijn bedroefd over het verlies van een geliefde, in de put over financiŽle moeilijkheden of over een ziek lichaam.

Zij menen het echt!

Evenals onze gehele samenleving zijn zij in hun overtuiging oprecht op zoek naar iets!

Wat vinden ze evenwel? Hoe doet iemand dat: zichzelf aan Christus geven en een echte christen worden? Wat houdt dat in? Is het slechts een kortstondig besluit of een gevoelsuiting? Is het iets dat alleen met emoties te maken heeft? Of is het een beslissing waarbij men met beide voeten stevig op de grond staat en een praktische handelswijze, ja, een levenswijze kiest?

 

Een algemene opvatting

Wat doet een pas bekeerde christen dan dat hem een christen maakt? Over het algemeen neemt men aan dat het gevoel van wroeging of spijt over fouten en misstappen in het verleden, plus het feit dat men Christus heeft ’aangenomen’ – dat men Christus dient – een ervaring van behoud is. Miljoenen welmenende en serieuze mensen zijn er tevreden mee dat zij christen zijn, overtuigd dat zij op weg zijn naar het eeuwige leven, hoewel zij, of u het geloven wilt of niet, in feite nooit de eerste stap gedaan hebben om een echte christen te worden.

Luister eens naar wat de Bijbel hierover zegt!

MattheŁs 4:17  Van toen aan begon Jezus te prediken …

Jezus was een prediker. Jezus Christus kwam met een boodschap van God de Vader – en deze boodschap was datgene wat Hij predikte. Wat was het allereerste dat Hij zijn toehoorders zei te doen?

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Let wel: Jezus' woorden waren: ”BEKEERT U!”

Christus meende het. Hij bedoelde waarachtige bekering – niet zo maar een ervaring van emotionele wroeging of verontrusting.

God zegt:

2 CorinthiŽrs 7:10  Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer [bekering] tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.

Er is een ”droefheid der wereld” die louter menselijk en lichamelijk is – zij is emotioneel – maar zij brengt de dood.

Hoe zit dat met u? Weet u wat het verschil is tussen zuiver menselijke emotie, waardoor sommigen zelfs tot tranen toe bewogen worden, wanneer zij ”naar voren gaan”, en droefheid die God welgevallig is en tot echte bekering leidt?

Jezus zei:

Lukas 13:3  … als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. 4  Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? 5  Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

In zijn gelijkenis van het ene verloren schaap zei Jezus:

Lukas 15:7  … dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over ťťn zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Jezus gaf dit voorbeeld om aan te tonen hoe zelden het voorkomt dat iemand zich werkelijk bekeert.

Later predikten de apostelen dezelfde boodschap die Jezus van zijn Vader meegekregen had. Toen Petrus opstond om de wonderbaarlijke gebeurtenissen die op de Pinksterdag van het jaar 30 voorgevallen waren te verklaren, zei hij:

Handelingen 2:38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Later zei Petrus:

Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.

Er is dus iets dat moet volgen wanneer iemand Christus als zijn persoonlijke Heiland aanneemt! Christus zei dit zelf.

Berouw hebben en zich bekeren betekent veranderen. Dat is de betekenis van het woord ’bekering’. Maar wat houdt die verandering dan precies in?

 

Wat veranderen?

”Ik ben een ander mens”, zei de man die het roken afgezworen had. ”Ik heb eindelijk het roken opgegeven!” Deze man meende, omdat hij een slechte gewoonte opgegeven had, dat hij veranderd was. Maar was hij dat werkelijk?

Wat is het dat Christus wil dat u verandert? Is het enkel hoe u over Hem ’denkt’? Verandert u uw kijk op religie? Verandert u van kerk, van gewoonte of wat?

De apostel Paulus verklaarde dat:

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.

Het vlees is de natuurlijke mens – de normale, oprechte, natuurlijke, gewone ”manier waarop men de dingen bekijkt”. Het is de denkwijze van elk normaal mens vůůrdat hij tot deze verandering komt waar Christus over sprak! Paulus ging verder met te zeggen:

Vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Hebt u dat gezien? Als iemand de Geest van Christus niet heeft, behoort hij Christus niet toe en is daarom ook geen christen.

Deze verandering heeft iets te maken met de natuurlijke mens en de Geest van Christus. Let ook op een andere belangrijke tekst:

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Het Griekse woord ’hervormd’ in ”wordt hervormd” is een vertaling van het Griekse metamorpho-oo. We kennen het Nederlandse woord metamorfose, een gedaanteverwisseling. In deze context een volledige verandering van natuur en karakter.

God zegt dat u een vernieuwing, een hervorming, een verandering van uw denken moet ondergaan.

Deze verandering van denkwijze is een verandering van de menselijke natuur!

De normale, natuurlijke weg van de menselijke natuur is de zelfzuchtige levenswijze. De gehele motiverende drang in de menselijke natuur is het ego. Het is zelfbehagen, de voldoening van het ’eigen ikde weg van nemen voor het zelf dat de basis vormt van de menselijke natuur. U bent uitermate zelfzuchtig. Alle mensen zijn zelfzuchtig.

En achter het egoÔsme van elk mens schuilt de grondoorzaak van het probleem: ijdelheid!

Iedereen zit vol ijdelheid in de een of andere vorm. Iedereen verlangt ernaar door andere mensen ’sympathiek’ gevonden te worden, dat iedereen ’goed’ over u denkt, dat de samenleving u aanneemt, naar u opkijkt, respecteert, bewondert en liefheeft – dit is allemaal ijdelheid.

Deze ijdelheid brengt iemand ertoe te zeggen: ”Wat zullen mijn vrienden wel zeggen?” of: ”Wat zullen de mensen wel denken?”

 

Verstrikt in de maatschappij

U bent opgegroeid in een wereld die alles beoordeelt naar wat ’men’ denkt en daarom trekt u het zich waarschijnlijk behoorlijk aan wat uw vrienden, buren en familieleden zeggen. U maakt geheel en al deel uit van deze wereld en maatschappij. Wat de norm ook is van de mensen aan wie u zich optrekt, aan wie u gehecht bent, die u beschouwt als uw vrienden of wat het ook moge zijn waarom u wilt dat hun opinie over u positief is, die norm wordt de norm in uw leven. Als u bent zoals de meeste mensen, dan leeft u op een manier die u de meeste kans zal geven om de aanvaarding en goedkeuring te vinden die u zoekt. U maakt deel uit van deze wereld. Uw leven wordt geregeld door deze wereld en haar gewoonten, haar feestdagen, haar praktijken in het zakendoen, op sociaal en religieus gebied, en in het gehele spectrum van de geaccepteerde normen van de samenleving waar deze ’wereld’ uit bestaat.

De meeste mensen zijn erin verstrikt – gevangen in een manier van doen die overeenstemt met alles wat door de meerderheid aangenomen wordt – schapen die blindelings de maatschappij volgen, waar deze ook heen mag gaan, die zich nooit afvragen of iets al dan niet goed is, maar zich gewoon schikken naar de levenswijze van anderen.

Vele mensen is dit verlangen naar conformiteit opgevallen en zij zijn ertegen in opstand gekomen.

Non-conformisten die zichzelf niet voor de gek willen houden, zullen echter moeten toegeven dat hun non-conformiteit niets anders is dan het zich schikken naar de levenswijze van een andere groep dan voorheen. De hippie die beweerde een ’non-conformist’ te zijn, droeg in feite een uniform en volgde getrouw een scherp omlijnd gedragspatroon als een uitwendig teken van zijn nieuwe conformiteit. Zichzelf voor de gek houdend dat hij het establishment ontvluchtte, bond hij zich met handen en voeten aan een ander establishment.

En dit alles is niets anders dan ijdelheid.

Het is om ons van deze kluisters van traditie en maatschappij te verlossen dat Christus ons uit deze wereld roept.

 

Jezus roept mensen UIT deze samenleving

Christus zei:

Johannes 18:36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Hij bracht als Boodschapper van God de Vader het nieuws van een beter koninkrijk – de wereldheerschappij van het Koninkrijk Gods! Toen Christus als mens op deze aarde was, sprak Hij tot zijn discipelen over een spoedig te verschijnen wereldregering die al de zich daartegen verzettende, door mensen ingestelde regeringen zou vervangen en deze wereld zal gaan regeren!

Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

Hij bad dat zijn discipelen afgezonderd zouden zijn van deze wereld.

Johannes 17:9  Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Wist u dat Jezus Christus zelf zei dat als u een echte christen bent, sommigen van uw vroegere vrienden, familieleden en anderen u zullen haten?

Luister naar het volgende!

Johannes 15:18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19  Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Christus zei dat zelfs leden van uw eigen familie op u zouden gaan neerkijken wanneer u werkelijk bereid bent Hem te gehoorzamen.

Lukas 12:51  Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. 52  Want van nu aan zullen vijf in ťťn huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, 53  vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder.

Als u Christus werkelijk volgt – leeft zoals Hij leefde en doet zoals Hij deed, en Gods wet onderhoudt zoals Hij – dan zal deze maatschappij, ja zelfs sommigen van uw voormalige naaste vrienden en uw eigen familieleden zich tegen u beginnen te verzetten en u beginnen te vervolgen.

1 Petrus 4:1  Daar Christus dan [voor ons] naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 2  om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. 3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. 4  Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u.

Ziet u hoe sterk God elke christen op het hart drukt dat zij moeten ophouden betrekkingen met deze zondige samenleving te hebben. We herhalen nog eens 1 Joh. 2:15-17.

1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16  Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17  En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Uiteraard hebben echte christenen geen andere keus dan in deze wereld te leven.

Johannes 17:15  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Wanneer zij geheel en al God gehoorzamen – deze wereld niet gelijkvormig zijn – moeten zij proberen vrede met alle mensen te houden.

Romeinen 12:18  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Indien een echte christen van mening moet verschillen met deze wereld, dan moet hij dat doen zonder te twisten.

 

’Bezint eer gij begint’

In Lukas 14 geeft Christus iedereen die een echte christen wil zijn, de strenge vermaning de kosten te berekenen die het volgen van Christus met zich meebrengt! Maar hoeveel mensen worden tijdens de grote evangelisatiebijeenkomsten waar de mensen uitgenodigd worden ”voor Christus te kiezen”, voorge≠houden de kosten te berekenen – of zelfs ook maar gezegd wat de kosten werkelijk zijn?

Zegt men hen wat het werkelijk betekent? En zegt men hen hoe zij zich aan God kunnen overgeven – hoe zij Christus moeten dienen – wat ze moeten doen – wat het inhoudt? Zegt men hen dat zij uit deze samenleving moeten komen en dat zij zich niet naar deze wereld moeten richten?

Nee! Heel beslist niet.

Veel mensen worden er toe gebracht ”Christus aan te nemen” in een ogenblik van emotionele wroeging over fouten uit het verleden. Maar ettelijke duizenden mensen weten niet wat zij moeten doen om werkelijk een christen te worden!

 

Wat ZIJN de kosten?

Denk eraan dat Christus u zegt wat u moet doen om een christen te worden.

MattheŁs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

”Bekeert u”, zei Christus en ”doe Gods wil”.

Gods wil is opgetekend in zijn Woord. ”Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17:17). Het is de waarheid, Gods Woord, dat u vrij zal maken.

Hier zien we dus wat het werkelijk kost om een echte christen te worden en om een zoon van God te worden!

Het kost u uw leven!

Letterlijk!

Is dat een schok voor u? Waarschijnlijk wel – tenzij u denkt dat wat we zeggen misschien bedoeld is als een soort religieus klinkende volzin die precies hetzelfde betekent als ”geef uw hart aan de Heer” of een dergelijk sentiment.

Gods Woord zegt u dat u letterlijk uw leven voor Christus moet opofferen.

Handelingen 2:38  … Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Wanneer u geestelijk en innerlijk helemaal tot berouw gekomen bent en uw eigen vleselijke wil helemaal vernietigd is, nadat u van uzelf bent gaan walgen en vervuld bent van afschuw over uw eigen daden, uw eigen levenswijze, uw eigen ik, dat de ijdelheid in u is – dan behoort u gedoopt te worden.

 

Een verandering van mentaliteit

De apostel Paulus was een echte christen. Hij had Gods Geest die beloofd is aan iedereen die bereid is zijn leven op te offeren en zijn eigen wil aan God over te geven, zich te laten dopen en als een ootmoedig kind voor Gods troon der genade te komen. Paulus zegt:

Galaten 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Lukas 14:27  Wie niet zijn kruis draagt [de verdrukking aanvaardt] en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.

Na berouw getoond te hebben en gedoopt te zijn – dat symbolisch het begraven van de oude natuurlijke mens voorstelt, die daarvůůr vijandig was tegenover God – ontvangt u Gods heilige Geest in uw menselijke geest waardoor uw denken veranderd wordt. Jezus Christus begint dan uw gedachten te motiveren en al uw daden te leiden – Hij begint nog eens zijn leven te leiden, maar nu binnenin u.

En Hij doet dat door de kracht van Gods heilige Geest!

Dit is voor de meeste mensen een groot mysterie, maar niettemin moet Gods Geest onze natuurlijke denkwijze binnen≠dringen om die denkwijze te veranderen en ons meegaand, ootmoedig en God gehoorzaam te maken waar we vroeger vijandig, antagonistisch, haatdragend en verbitterd tegenover onze Schepper stonden.

Wanneer we Gods Geest ontvangen, die ons in staat stelt onze menselijke natuur te veranderen, ontvangen we een kracht van buitenaf – een verwekking die ons tot kinderen van God maakt.

 

Een veranderde mentaliteit

Als u een echte christen bent dan zult u onmogelijk de gewoonten en gebruiken van deze maatschappij blindelings kunnen blijven volgen. In plaats daarvan zult u zich afvragen: ”Wat is Gods wil, wat zegt God erover?” Dan zult u steeds de Bijbel onderzoeken om te weten te komen wat Gods wil is.

Uw zienswijze en mentaliteit zullen geleidelijk aan op die van Christus beginnen te lijken. U zult dan met Christus beginnen te zeggen: ”Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt”.

Waar u vroeger in uw omgang met mensen ”met de massa meeliep” wat uitgaan, mode, het soort amusement of de manier van zakendoen betreft, zult u zich gaan afvragen of de gewoonten van de massa wel juist zijn. U zult er zich eerst van willen overtuigen wat Gods wil in verband met deze levenswijzen is.

Dat is de definitie van een christen.

Een christen is iemand die bij elk woord van God leeft.

”Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Matth. 4:4). Dat zei uw Heiland! Maar leven de meeste mensen die zich voor christen uitgeven werkelijk bij elk woord van God?

Helemaal niet! De meeste zich christen noemende mensen weten zelfs niet het geringste af van wat Gods Woord zegt. Doordat zij de Bijbel niet bestuderen en niet werkelijk beginnen Gods Woord in te drinken, komt het dat zij alles wat andere mensen zeggen en geloven voor zoete koek aannemen.

 

Wat het voor u betekent

Een christen wordt dus overwonnen door God. Zijn natuurlijke wil is gebroken. Hij beseft dat hij gezondigd heeft. Zonde is alles wat in strijd is met Gods wetten zoals 1 Johannes 3:4 leert. Hij roept dan tot God en smeekt om vergeving voor deze zonden en vraagt Hem de doodstraf, die het loon van elke zonde is (Rom. 6:23), weg te nemen. Hij beroept zich in geloof op Gods belofte van vergeving door het offer van Christus en diens dood in de plaats van z'n eigen dood aan te nemen. De christen laat zich vervolgens dopen, wat voor God het bewijs is dat hij het werkelijk meent.

Hij verwacht ook dat God getrouw aan zijn belofte zal zijn en hem zijn heilige Geest zal geven als gevolg van het berouw en de doop die God van hem verlangt.

Dan – en dan alleen – zult u een echte christen worden.

Tenslotte zult u de levenswijze van Christus zelf als een gewoonte in praktijk gaan brengen.

1 Johannes 2:3  En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5  maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft [een christen is], behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Een echte christen die werkelijk berouw getoond heeft, zal willen leven zoals Christus geleefd heeft! Hij zal Gods wetten willen onderhouden, in elk opzicht God gehoorzaam willen zijn en deel willen hebben aan het grote geluk en de geweldige zegeningen die het gevolg zijn van die gehoorzaamheid.

1 Petrus 2:21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

Onderzoek uzelf!

Denk eraan:

2 CorinthiŽrs 13:5  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

Dien Christus – gehoorzaam Christus – leef zoals Christus leefde, volg Christus!

Dat is wat het betekent een echte christen te zijn!

  

 

HOORT U GEDOOPT
TE WORDEN?

  

Bekeert U!” riep de hijgende, transpirerende evangelist tot een menigte gretig toeluisterende volgelingen. Naarmate de hese stem van de prediker in vuur en kracht toenam, groeide de opwinding van de menigte.

Tenslotte werd er een hartstochtelijk pleidooi tot bekering ten beste gegeven. Meegesleept door een vloedgolf van menselijke emoties drongen tientallen mensen naar voren, terwijl de tranen hun over de opgewonden en transpirerende gezichten liepen.

Zij werden gedoopt – op staande voet.

De methode?

De evangelist had van de gemeentelijke brandweer toestemming gekregen een brandkraan open te draaien. Hij besproeide de hele menigte – met een brandslang.

Was deze doop geldig?

 

Het toneel verandert

Om diezelfde tijd, op een zondagmorgen, stond een goed gekleed jong echtpaar ernstig en vol trots met hun prille eerstgeborene in de armen voor de predikant in een deftige kerk.

De dominee sprenkelde gracieus een paar druppels water op het hoopje mens. De baby werd gedoopt.

Was deze doop geldig?

Het decor wisselt weer. Er is in een andere kerk een doopdienst aan de gang. In waterdichte pakken en zwarte toga's dalen zowel de predikant als de kandidaten in een bassin af, waar de kandidaten zich door de predikant ruggelings geheel onder water laten dompelen.

Is dit de juiste manier van dopen?

Gelijktijdig, zonder dat enigen van deze deelnemers ervan wisten, was er ver buiten de stad nog een doopdienst aan de gang. In een snelstromende rivier was een predikant bezig een aantal kandidaten onder te dompelen en ook hen volkomen te ’begraven’. Maar deze predikant gebruikte geen water in een doopbassin. Hij begroef ze in de stromende rivier.

Was deze doop van meer kracht dan de andere?

Hier hebben we begieten, besprenkelen, onderdompelen - soms binnen, soms buitenshuis. Baby's worden besprenkeld. Van sommige volwassenen wordt verlangd dat zij zich bekeren. Anderen worden gedoopt na Christus beleden te hebben, zonder enige bekering. Bij vele kerkgenootschappen komt helemaal geen doop voor.

Het schijnt dat er in dit alles verwarring heerst.

Is er iemand die weet wat juist is? Maakt het enig verschil op welke manier men gedoopt wordt – of dat men al dan niet gedoopt wordt? Waarom heerst er zo'n verwarring?

 

Een wereld vol godsdienstige verwarring

Jezus Christus zei dat deze dingen zouden gebeuren.

Hij waarschuwde ervoor dat u in een wereld zou leven die letterlijk vol godsdienstige verwarring zou zijn. Daarom is het goed het volgende schriftgedeelte nog eens te herhalen.

MattheŁs 24:4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

Let erop dat Christus zei dat velen verleid zouden worden en dat er velen ”onder mijn naam” zouden komen, d.w.z. die de naam van Jezus Christus zouden gebruiken alsof zij zijn gezag daartoe hadden.

Hij zei:

MattheŁs 24:11  En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

In de mengelmoes van conflicten, scheuringen, splitsingen, verdeeldheid, bewijsgronden, persoonlijke uitleggingen en eigen filosofieŽn waaruit onze westerse wereld van christelijke godsdiensten bestaat, steekt een heel duidelijk feit boven alles uit: deze profetieŽn van Jezus Christus zijn letterlijk uitgekomen!

Er zijn thans alleen al in Nederland ruim zeshonderd verschillende ’kerkgenootschappen’ die allemaal beweren precies dat te prediken en te leren wat in de Bijbel staat.

 

Kunnen ze allemaal gelijk hebben?

De gemiddelde persoon is geneigd te zeggen: ”Al deze kerken kunnen het toch zeker niet bij het verkeerde eind hebben?” Maar waarom niet?

Jezus Christus van Nazareth zei dat de grote meerderheid het wťl bij het verkeerde eind zou hebben.

De meeste mensen denken er nooit aan het zů uit te drukken: ”Al deze kerken kunnen toch zeker allemaal geen gelijk hebben!”

Het vraagstuk waar iedere leek dus tegenover komt te staan is te weten te komen wie er gelijk heeft en hoe dat bewezen kan worden.

Vergeet niet dat de apostel Paulus zei:

1 Thessalonicen 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.

De apostel Paulus onderwees een groep Joden in Berea.

Handelingen 17:11  en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Onthoud dit goed!

2 TimotheŁs 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.

Daarom zeggen wij voortdurend: ”Geloof ons niet, tenzij of totdat u alles in uw eigen Bijbel hebt onderzocht en nagegaan”.

Bewijs vooral zorgvuldig, tot uw eigen algehele en volle tevredenheid, dat u de eenvoudige en onomwonden waarheid over de doop kent, door deze schriftgedeelten in uw eigen Bijbel na te gaan!

 

Christus GEBOOD de doop

Jezus Christus van Nazareth werd gedoopt. Verderop in deze publicatie zult u zien dat de doop een uitwendig symbool is van het begraven van het oude ’ik’ en van de opstanding ten leven – een leven op een nieuwe en andere manier. De doop wordt bevolen als een uiterlijk teken van onze bekering en onze bereidheid ons leven volkomen aan God over te geven – bereid te zijn het oude ’ik’ te begraven.

Jezus heeft nooit gezondigd. Hij hoefde niet als een berouwvolle zondaar gedoopt te worden, maar alleen omdat:

1 Petrus 2:21  … Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

De doop van Christus was dus een voorbeeld voor alle echte christenen.

MattheŁs 3:13  Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14  Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? 15  Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. 16  Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17  En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Jezus zei: ”Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen”. Johannes zag in dat Jezus niet gedoopt hůefde te worden, maar dat hijzelf eerder degene was die gedoopt diende te worden.

Jezus gaf ons een voorbeeld om na te volgen.

 

Eťn doop

Tijdens zijn prediking op de Pinksterdag in 30 n.Chr. zei Petrus: ”Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Hand. 2:38). Later zei hij:

Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden …

Vele aanwezigen waren diep overtuigd door de fantastische wonderen die zij gezien hadden en van het bijna ongelofelijke feit van de wederopstanding van Jezus Christus! God zegt:

Handelingen 2:41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Het allereerste dat zij deden na werkelijke bekering ondergaan te hebben, was zich te laten dopen.

De apostel Paulus schreef aan de EfeziŽrs:

EfeziŽrs 4:4  ťťn lichaam [de ene ware Gemeente van God] en ťťn Geest [de heilige Geest van God], gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5  ťťn Here, ťťn geloof [het geheel van wat de Gemeente gelooft, de ware leer], ťťn doop, 6  ťťn God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. 7  Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.

Let erop: er is ťťn doop. D.w.z. er is volgens het geÔnspireerde Woord van God maar ťťn geldige, wettige, juiste doop.

Er bestaan geen twee of drie onderling verschillende methoden, waarop men gedoopt kan worden waarbij de ene methode even aanneembaar is als de andere.

God liet het niet aan deze wereld over de een of andere ’vorm’ van door mensen gemaakte godsdienstige riten uit te denken, er de naam van Christus aan te hangen en ze christelijk te noemen.

God laat ons niet beslissen wat onze methode of vorm zal zijn waarmee wij Hem aanbidden en dienen zullen, maar wel of we al dan niet de enige wijze die Hij, de Schepper, voor ons heeft vastgesteld, willen gehoorzamen. Wat is die ’ene doop’ dan?

 

Wat de doop IS

Het Nederlandse woord ’dopen’ komt van het Griekse woord baptizo, dat onderdompelen betekent.

God zou het gebruik van een ander woord dan baptizo in het behandelen van dit belangrijke onderwerp geÔnspireerd kunnen hebben indien Hij niet van plan was geweest de drievoudige betekenis van reiniging, begrafenis en wederopstanding volmaakt weer te geven.

Romeinen 6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5  Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.

De woorden ekcheo, proscheo en katacheo bijv. komen allemaal van de stam cheo wat uitgieten betekent. Ze worden gebruikt in teksten zoals Johannes 2:15; Handelingen 2:17-18; Openbaring 16:1-4; HebreeŽn 11:28; MattheŁs 26:7 en Markus 14:3 met betrekking tot het uitstorten van geld, de heilige Geest, de schalen van Gods toorn, het uitgieten van zalfolie of het sprenkelen van het bloed van een offerdier. De meest bekende kerken gieten of sprenkelen water als zij ’dopen’, omdat zij abusievelijk van mening zijn dat dit door God bedoeld wordt wanneer Hij baptizo zegt en dus zelf de vorm van de symboliek hebben bepaald. Maar God is niet onduidelijk in de manier waarop Hij heeft bepaald hoe gedoopt dient te worden.

Een ander woord rhantizo wordt gebruikt in HebreeŽn 9:13, 19 en 21; 10:22; 12:24; en 1 Petrus 1:2 waar het, zoals overal elders, besprenkelen betekent. Sommige kerkgenootschappen besprenkelen (rhantizo) in de veronderstelling dat ze dopen (baptizo), maar die woorden betekenen eenvoudig niet hetzelfde. Ze zijn geheel en al verschillend.

God heeft het gebruik van het Griekse woord baptizo geÔnspireerd voor elk geval waar er in zijn Woord van dopen sprake is. Dit woord wordt nooit vertaald door het Nederlandse woord ’besprenkelen’. Het betekent ’wassen’ of ’baden’, maar door middel van onderdompeling. Het wordt ook gebruikt in figuurlijke taal om aan te geven dat men overstelpt is. In literaire taal wordt het gebruikt wanneer er sprake is van het zwemmen van mensen en het zinken van een schip. U kunt niet zwemmen in een handjevol water dat gesprenkeld wordt. Een schip kan niet zinken in een plens water. Een lichaam kan niet begraven worden door een besprenkeling in om het even water of aarde.

Let nog eens op het voorbeeld dat u in MattheŁs 3:13-17 las. Jezus trof Johannes aan de oever van de Jordaan aan. Waarom daar? Als Jezus het besprenkelen van zuigelingen of het gieten van water uit een kan over iemands hoofd had willen gebieden, waarom ging Hij dan helemaal naar de Jordaan?

MattheŁs 3:16  Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.

Wat deed Jezus in het water als de methode die Hij van plan was in te stellen die van besprenkelen of begieten was?

Markus schrijft er het volgende over:

Markus 1:9  En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen [Gr.: baptizo: onderdompelen]. 10  En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.

Let er ook op dat de doop van berouwvolle gelovigen veel water vereist, niet slechts een kopje vol of een paar handen vol.

Johannes 3:22  Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte. 23  Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen.

Johannes was naar deze bepaalde plaats gegaan, omdat daar veel water beschikbaar was voor het dopen! De doop is dus een volledige onderdompeling in het water als een teken van het begraven van het oude ik.

 

Een volledige begrafenis

Heeft u ooit een begrafenis gezien, waarbij het stoffelijk overschot boven de grond bleef liggen en er een paar handen vol aarde over het hoofd gestrooid werden? Natuurlijk niet – dit zou volslagen bespottelijk zijn en tegen alle gezondheidswetten en het gezonde verstand indruisen.

Onderdompeling in een water-’graf’ heeft een diep geestelijk symbolisme en betekent in feite de letterlijke begrafenis van het oude ik – van uw oude levenswijze, en de opstanding van een nieuw u – nu overwonnen door God, overgegeven aan God, nederig en ootmoedig, kinderlijk in uw gehoorzaamheid, vertrouwend in Hem als uw levende Heiland.

Romeinen 6:3  Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5  Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; 6  dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde [uw oude ik] zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.

Paulus legde dit principe nader uit toen hij zei:

Romeinen 7:9  Ik heb eertijds geleefd zonder wet [zonder kennis van de wet]; toen echter het gebod kwam [tot zijn bewustzijn, zodat hij zich bewust werd wat zonde was], begon de zonde te leven [was hij in staat duidelijk te zien dat hij een groot zondaar was], maar ik begon te sterven.

Paulus zei:

Romeinen 7:11  want de zonde heeft uitgaande van het gebod [het gebod maakt duidelijk wat zonde is], mij misleid en door middel daarvan gedood. 12  Zo [omdat Gods wet hem getoond had dat hij een zondaar was] is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

De doop is het symbool van begraven worden. De apostel Paulus zei:

Galaten 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

En lees ook nog eens Rom. 12:1-2.

Als iemand echte bekering ondergaat, geeft hij zichzelf letterlijk aan God. Hij beschouwt zichzelf als dood zijnde, voor zover het de zonde betreft, maar levend door God en zijn Zoon Jezus Christus.

Romeinen 6:10  Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11  Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12  Laat dan de zonde [en zonde is de overtreding van de wet] niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.

Vergeet niet:

Romeinen 6:23 … het loon, dat de zonde geeft, is de dood.

Daar allen gezondigd hebben (Rom. 3:23) en de heerlijkheid Gods derven (mislopen) – en daar het loon der zonde, het overtreden van Gods wet, de dood is – symboliseert de doop die dood.

En het is slechts een symbool!

Christus stierf in onze plaats! Wij hoeven niet te sterven!

Maar we moeten wel de dood van onze ’oude mens’ symboliseren door symbolisch in de doop onder water te worden begraven.

Hoewel Christus voor onze zonden stierf, eist Hij toch dat wij zijn voorbeeld en zijn gebod gehoorzamen door de kruisiging en begrafenis van het oude ik te ondergaan door symbolisch in een watergraf te worden ondergedompeld. Na het meteen bovenkomen als in een opstanding, dienen we op een volkomen andere manier te gaan leven.

Dit is de enig erkende ’manier’ van dopen die door heel de Bijbel heen gegeven wordt – en iedere andere methode die door de mens is uitgevonden, is absoluut in strijd met Gods geÔnspireerde Woord en is niet geldig. Althans niet voor God en dus niet voor behoud.

Het moet voor God toch wel een vreselijke bespotting zijn, te zien hoe zo'n diep persoonlijke en volstrekt ernstige gebeurtenis als de doop van een zondaar, die de dood en het begraven van het oude ik symboliseert en die als een uiterlijk teken van volkomen bekering dient, als een schertsvertoning wordt opgevoerd.

Vanzelfsprekend is een oprechte houding een voorwaarde. God ziet naar het hart (1 Sam. 16:7).

 

In wiens naam?

Er zijn sommige mensen die zeggen dat u alleen in Jezus' naam gedoopt moet worden. Anderen zeggen dat het in de naam van de Vader, de Zoon en van de heilige Geest moet gebeuren. Wie heeft er gelijk?

In het Grieks worden voor ’in’ drie woorden gebruikt in ”in (of op en tot) de naam van”: epi, eis en en. Hand. 2:38 (epi); Hand. 8:16 (eis); Hand. 10:48 (en); Hand. 19:5 (eis). In deze schriftgedeelten van Handelingen staat in of op de naam van Jezus Christus. De betekenis kunnen we vergelijken met wat bedoeld wordt als een politieagent iemand arresteert ’in naam der wet’, of een ambtenaar van de rechterlijke macht handelt ’in naam van de koning(in)’. De voor de hand liggende verklaring is dat die bewuste handeling uitgevoerd wordt krachtens de wet, het gezag of namens de koning(in). Op gezag van.

Degene die de doop toedient, hoort dat derhalve krachtens Christus' gezag te doen, als een ware dienaar van Hem.

Het Griekse woord eis duidt ook op een andere opdracht met betrekking tot de doop, zoals in MattheŁs 28:19: ”Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in [Grieks eis] de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Het Nederlandse woordje ’in’ geeft helaas het Griekse eis, wat erin, of naar binnen iets betekent, onvolledig weer. Dit Griekse woordje geeft evenwel aan dat de bekeerling als het ware een nieuwe zoon van God wordt, opgenomen in Gods Gezin.

Vergelijk hoe in MattheŁs 2:11 hetzelfde Griekse woord eis is vertaald: ”En zij gingen het huis binnen [eis]”. Door de doop wordt iemand in het Huis of Gezin van God gebracht. Dat Gezin heeft de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest. De heilige geest is de kracht, de natuur, van God. Er is zelfs twijfel of het gedeelte van de doop en de Vader, de Zoon en de heilige geest in dit vers wel in het oorspronkelijke manuscript voorkomt.

 

Wanneer moet men gedoopt worden?

In het licht van de schriftgedeelten die u nu gelezen heeft, moet het antwoord op deze vraag toch wel voor de hand liggen.

Daar de doop een uiterlijk teken van volkomen bekering is en van de bereidheid de oude mens te begraven, moet de doop nooit aan zuigelingen toegediend worden.

De doop symboliseert het afleggen van het leven der zonde. Het symboliseert de dood en de begrafenis van de ’oude mens’. Het is niet de een of andere ’magische formule’ om tot God toegelaten te worden of bij God ”in een goed blaadje” te komen! De doop in wereldse religies is misschien een geheim ritueel om tot die kerken toe te treden maar voor Gods Gemeente is het niet een dergelijk ritueel.

De doop is niet geldig als die verricht wordt door middel van begieten, besprenkelen, betten met een vochtige doek of door rondspringen onder een brandslang.

De doop is niet voor kinderen!

Het komt maar heel zelden voor dat een tiener van zelfs 17 of 18 werkelijk klaar is om gedoopt te worden. Er zijn wel gevallen geweest, waarbij jongens en meisjes van deze leeftijd tot het punt van werkelijke bekering kwamen, maar deze zijn uiterst zeldzaam.

De doop moet ondergaan worden als het resultaat van volledige en volkomen bekering jegens God en een volmaakt geloof in het bloed van Jezus Christus. Dat kan alleen iemand met een gerijpte geest, iemand die waarlijk ”de kosten berekenen” kan.

 

Stoppen met zondigen

Maar zij die gedoopt zijn in de vele kerken en denominaties, werd het op de manier gedaan zoals God die gebiedt? Hadden zij zich werkelijk eerst bekeerd? Wisten zij toen wat berouw hebben is? Wisten zij waar zij berouw over moesten hebben? Wisten zij werkelijk wat volgens de Bijbel precies zonde is? Voelden zij zich werkelijk diep gebroken over hun vroegere manier van leven, over de manier waarop ze hun persoonlijke aangelegenheden, hun zaken en hun huisgezin bestuurden? Hadden ze zo'n volkomen walging van zichzelf gekregen, van hun natuur en persoonlijkheid, hun gewoonten en hun verschillende methoden van uitdrukken, dat ze zichzelf eenvoudig niet meer konden uitstaan?

Hadden ze dit niet alleen als een diepe en uiterst reŽle emotie gevoeld, maar hadden ze ook volkomen begrepen dat ze zichzelf in volkomen gehoorzaamheid aan God en zijn wet moeten overgeven? Waren ze werkelijk tot Jezus Christus gegaan in onvoorwaardelijke overgave van hun rebellie tegen Gods wegen? Hadden ze zich volkomen bekeerd van het meedoen met de wereld?

Hadden ze volledig begrepen dat ze begraven werden en dat een ’nieuwe ik’ uit het water moest opstaan? Hadden ze werkelijk ”de kosten berekend” (lees Lukas 14:25-33) toen ze gedoopt werden?

Misschien bent u zoals vele andere mensen die ons geschreven hebben. Zij kunnen vele nieuwe waarheden ’zien’ door het lezen van onze publicaties. Vermoedelijk werden zij vele, vele jaren geleden ’gedoopt’. Zij beseften later dat er geen werkelijk dramatische verandering in hun leven plaatsvond toen zij ’gedoopt’ werden, maar voelen zich ’voldaan’ omdat zij zich gerustgesteld en veiliger voelen.

Maar vergeet nooit dat geloof zonder gehoorzaamheid niet genoeg is om in Gods Koninkrijk te komen. Zelfs de duivelen geloven, en sidderen (Jakobus 2:19).

Satan is de grootste ’rechtzinnige’ die er bestaat. Hij gelooft dat Jezus de Christus is. Hij gelooft in de maagdelijke geboorte, in de verzoeking van Jezus, in de kruisiging en de opstanding van Christus, dat Christus naar de rechterhand van God de Vader opgevaren is en dat Hij zal terugkomen. Hij gelooft in al de voorwaarden voor behoud! Hij weet dat ze waar zijn – maar hij wil ze niet gehoorzamen!

Geloof gepaard met gehoorzaamheid is nodig om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Hoe staat het met u? Houdt u zichzelf echt niet voor de gek?

Bij sommigen die reeds gedoopt zijn, komt ongetwijfeld de vraag naar boven: ”Wat moet ik doen? Moet ik opnieuw gedoopt worden?” Opnieuw dopen kan niet. Men kan zich maar ťťn keer laten dopen volgens de voor God geldige voorwaarden voor de doop. Alle andere ceremonies die men ’dopen’ noemt zijn ’plechtigheden’ of handelingen geweest bedacht door religieuze organisaties die niet van God zijn. Ze gelden niet voor God.

Of de mens er zich bewust van is of niet, het is evenwel een feit dat hij zich in een eenrichtingsverkeer bevindt. Hij kan niet teruggaan of afslaan – er is geen ontkomen aan. Het is de levensweg die hij als sterfelijk mens aflegt. De mens is een levend, denkend menselijk wezen, met doorgaans een vaste levensstijl, zijn vrienden, familie, en andere mensen met wie hij omgaat, zijn geijkte routine en levenswijze. Hij bevindt zich op weg naar een uiterst beslissende dag.

Ieder mens nadert een tweesprong – ergens op die weg is een belangrijke splitsing. Het is een scheiding van wegen. Hij moet kiezen. God zegt:

Deuteronomium 30:19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Indien u Gods waarheid bent gaan inzien en tot het inzicht bent gekomen dat u een zondaar bent (Rom. 3:23), dat zonde het overtreden van Gods wet is (1 Joh. 3:4), en u derhalve als een wetsovertreder de dood schuldig bent (Rom. 6:23) – dan roept God u op u te bekeren! Het is een onvermijdelijke tweesprong die u nadert. Het is het tijdstip in uw leven waar God u absoluut rekenschap vraagt over de kostbare kennis die u nu ontvangt, en u zal vragen: ”Wat heeft u ermee gedaan?” Hoe zult u daarop dan antwoorden?

Voor hen die werkelijk God onvoorwaardelijk willen gaan gehoorzamen, God om vergeving smeken en tot het inzicht zijn gekomen dat alleen het bloed van Jezus Christus hen van hun zonden kan reinigen, moeten beseffen dat willen gehoorzamen betekent: niet meer zondigen. Na de doop is een volledig ander leven noodzakelijk. God zegt dat de hele wereld is misleid. Het ’christendom’ met zijn meer dan een miljard aanhangers maakt deel uit van de wereld (de Bijbel noemt Gods gemeente een ”klein kuddeke”), de vele zogenaamde christelijke kerken en denominaties behoren tot de wereld die misleid is. Dat blijkt dan ook duidelijk uit hun leer en levenswijze. God heeft maar ťťn Gezin en in dat gezin heerst orde en eensgezindheid, zonder ’stromingen’. Ze spreken allen dezelfde taal. Het is geen verdeeld huis (Mark. 3:24-25), want God woont daar (2 Cor. 6:16; Ef. 2:22). Alleen in dŠt Huis wordt de geldige doop verricht. U dient te weten waar dat Gezin van God is om in contact te kunnen komen met God. Zijn Gemeente is zijn tempel.

Stoppen met zondigen kan niet in de talloze kerken van de wereld, in een kerk buiten de Gemeente van God, omdat daar zonde wordt getolereerd en onderwezen.

God vermaant ons, toe te nemen in de genade en in de kennis van onze Heiland.

2 Petrus 3:18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland …

Lees onze publicaties zorgvuldig en bestudeer nauwgezet en trouw uw Bijbel.

Romeinen 10:16  Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Maak uw tijd ten nutte; bestudeer de Bijbel! Bestudeer de teksten die betrekking hebben op concrete, alledaagse aspecten van de christelijke levenswijze die God van elk van zijn kinderen verlangt. Analyseer uzelf en pas die door God geÔnspireerde woorden in uw eigen leven toe. Groei in elk opzicht naar God toe en overtuig u ervan dat u zich werkelijk van uw oude levenswijze bekeert. Wis oude, verkeerde sporen uit opdat men die niet meer kan associŽren met uw vernieuwde levensstijl.

U heeft met het lezen van onze publicaties een onschatbare kennis verkregen, en, indien u de geestelijke moed heeft te bewijzen dat de hierin besproken teksten inderdaad in uw Bijbel staan, zal men u nooit meer kunnen misleiden wat het betekent een echte christen te zijn.

  

Christen-zijn is een levenswijze

 

”Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga …” – Gen. 28:20.

”Heel de weg, die de Heer, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan …” – Deut. 5:33.

”Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen” – Job 23:11.

”Onderwijs mij, Heer, uw weg …” – Psalm 27:11.

”Opdat men op aarde uw weg kenne …” – Psalm 67:3.

”Maak mij levend door uw wegen Psalm 119:37.

”Dit is de weg, wandelt daarop” – Jes. 30:21.

”Wandelt op de ganse weg die Ik u gebied …” – Jer. 7:23.

”Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen” – Hand. 2:28.

”En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden ...” – Hand. 9:1-2.

”… En legden hem de weg van God nauwkeuriger uit” – Hand. 18:26.

”Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg” – Hand. 19:9.

”Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer …” – Hand. 24:14.

”Maar Felix, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak ...” – Hand. 24:22.

 

 

Terug naar de Home Page

free hit counters