Voor literatuurlijst klik hier.

Niemand die God zoekt

 

Veel mensen zoeken een kerk die bij hen past. Hierbij telt niet de norm van God maar hun eigen normen en wensen. Mensen zijn van nature – onder inspiratie van Satan – egoÔstisch. Zij zoeken wel een god maar niet de ware God. Satan heeft voor ieder mens wel een kerk, een denominatie. Maar ook zij die beweren dat godsdienst in hun leven geen rol speelt of dat ze niet geloven in een almachtige Schepper, dienen onwetend de god van deze wereld, Satan.

2 CorinthiŽrs 4:4  ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw [Satan] met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Een kerk zoeken die bij je past impliceert dat God verschillende kerken zou hebben, groepen en individuen die uiteenlopende opvattingen en doctrines hebben. De tegenstellingen zijn vaak onverdraaglijk.

MattheŁs 12:25  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.

Het valse christendom is zo'n verdeeld huis. Dat huis heeft ruim twee miljard bewoners, die allerlei afgoden dienen, maar ze hebben de enige ware God niet gezocht, want God is geen God van wanorde.

Spreuken 11:29  Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind erven; de dwaas wordt een slaaf van de wijze van hart.

1 CorinthiŽrs 14:33  want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

De religies, met name van de christelijke wereld, zoeken niet de Schepper. De miljarden aanhangers hebben hun eigen goden gemaakt. Dit noemt de Bijbel afgoderij. Namens hun afgod hebben ze zelf een handleiding gemaakt. De christelijke denominaties mixen hun doctrines met Gods Handleiding de Bijbel, waardoor een afschuwelijk misleiding en verwarring is ontstaan, een blokkade om God te zoeken en te vinden.

God houdt evenwel de regie in eigen handen. Hij, en alleen Hij, bepaalt wie Hij roept. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, zei zelfs:

Johannes 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke.

Sinds Adam heeft de mens zelf willen bepalen wat goed en kwaad is en wie hij wil aanbidden. Daarvoor hebben de mensen hun eigen goden gemaakt. Dat is niet minder van toepassing voor ’christenen’ die beweren te horen bij een bepaalde ’christelijke’ kerk. Ze hoorden daar al bij ’van huis uit’ of hebben na lang shoppen een religieuze groep gevonden waar ze zich thuis voelen.

Stel dat u een bedrijf wilt starten waarvoor u mensen nodig hebt. Hoe zou u dat team samenstellen waarmee u een gezonde en productieve onderneming zou kunnen runnen? U gaat mensen selecteren die passen binnen uw strategie, voldoen aan uw normen. Op dezelfde wijze werkt God om zijn Gemeente te formeren.

De ’christenen’ die denken dat ze al bij ťťn van de kerkgenootschappen van God aangesloten zijn, zijn misleid zegt de Bijbel.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

De hele wereld is misleid zegt God! De ’christelijke’ wereld heeft eeuwen een leidende rol vervuld in deze wereld in alle facetten van het leven, zoals economisch, op het gebied van onderwijs en cultuur, feestdagen, sport en vooral politiek. God heeft geen ’assortiment’ kerkgenootschappen. Hij heeft slechts enkele mensen van deze wereld afgezonderd.

Lukas 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

God heeft slechts een zeer kleine groep geroepen. Ook zij komen uit de misleide wereld en zochten God niet omdat de wereld dat ”klein kuddeke” niet kent, zelfs niet kŠn kennen zegt uw Bijbel.

Saulus, die we later leren kennen als de apostel Paulus, was een jonge gedreven FarizeeŽr. Hij was goed geschoold in de Joodse theologie en haatte Jezus met zijn nieuwe religie. Fanatiek vervolgde hij de volgelingen van Jezus. Hij liet hen in kerkers opsluiten en zorgde er soms voor dat ze gedood werden.

Plotseling openbaarde Jezus Christus zich op ingrijpende wijze aan hem en onderwees hem de enige Waarheid. Saulus begreep toen dat de religie die hij aanhing, schadelijk is. Hij deed afstand van alles wat hij door hard werken bereikt had. Later schreef hij (als de apostel Paulus):

Filippenzen 3:8  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.

Paulus haatte zijn vroegere daden voortgekomen uit zijn vroegere geloof. Waarom gaf hij zijn leven op om de verloren zaak van een ter dood gebrachte religieuze fanatiekeling na te streven? Wat was er gebeurd?

Handelingen 9:1  En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, 2  en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. 3  En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; 4  en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5  En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 6  Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.

De FarizeeŽn meenden God te dienen door ware gelovigen te vervolgen. Door de eeuwen heen zijn de ware volgelingen van Christus voortdurend verdrukt en gedood, vooral door autoriteiten die beweerden in de naam van Christus te handelen.

Paulus heeft Jezus niet gezocht, maar Jezus heeft hťm geroepen. Hij zocht Jezus niet en dus God niet.

En de eerste twaalf apostelen?

Johannes 15:16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen.

Johannes 6:70 … Heb Ik niet u twaalven uitgekozen?

Mensen lopen verschillende kerken binnen alsof het cafetaria's zijn om te proeven hoe daar de broodjes smaken. Ze willen zich niet laten roepen door de Schepper van de mens, omdat ze hun eigen wensen hebben. God heeft daarentegen zijn Plan en kiest zŪjn mensen.

2 Thessalonicen 2:13  Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14  Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

Mensen zoeken hun ’eigen’ Jezus.

2 CorinthiŽrs 11:4  Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Jezus wist al dat velen zullen zeggen: ”Ik heb de here in mijn hart”; ”Ik heb de here Jezus aangenomen”. Maar ze aanbidden een andere ’here’.

MattheŁs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De valse Jezusaanbidders beweren dat Gods wet is afgeschaft. Christus noemt hen werkers der wetteloosheid.

De ’beschaving’ van deze wereld werd ontwikkeld door de mensen die afgesneden zijn van God en de openbaring van Gods kennis, maar sluw en onzichtbaar gemanipuleerd en geleid door Satan.

De mensheid is gegijzeld door Satan en is niet vrij en in staat om op vrijwillige basis contact te zoeken met God. Kijk naar de historische feiten! God riep Noach voor een speciale opdracht.

Genesis 6:12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 13  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 14  Maak u een ark van goferhout… 7:5  En Noach deed naar alles wat de HERE hem geboden had.

De mensen in die dagen geloofden niet dat hun god slechts een afgod was, feitelijk stonden ze in dienst van de duivel, de grote tegenstander van de Schepper van hemel en aarde. Daarom moest de ware God ingrijpen voordat de mensheid zichzelf zou vernietigen.

Genesis 6:17  Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; alles wat op de aarde is, zal omkomen. 18  Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.

Ook Abraham was niet op zoek naar God. God riep Abraham, en Abraham reageerde en gehoorzaamde zonder te argumenteren.

Genesis 12:1  De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Vers 4  Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had.

Mozes was niet op zoek naar God. En toen God hem riep om onder Gods leiding de IsraŽlieten uit de Egyptische slavernij te leiden, protesteerde Mozes: ”Ik kan het niet doen ik heb een spraakgebrek – ik stotter.” God riep hem vanuit een brandende braamstruik en maakte zich bekend.

Exodus 3:6  … Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isašk en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.

God legde zijn plan aan hem voor om het volk IsraŽl uit de slavernij te bevrijden. Mozes kreeg opdracht om daarin de leiding te nemen. Maar na een aantal bezwaren waarin God hem geruststelde, zelfs met een wonder, zei Mozes:

Exodus 4:10  … Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong.

Jona was niet op zoek naar God – en toen God hem riep voor een speciale opdracht, probeerde hij weg te komen in een schip.

Jesaja zocht God niet of het ambt van profeet – hij klaagde over de zonden die uit zijn mond kwamen, totdat God zijn lippen gereinigd had. Hetzelfde geldt voor Jeremia, die gaf als excuus dat hij te jong was. Had koning David God of het koningschap gezocht? Nee, David was geÔnteresseerd in het hoeden van schapen.

Het is belangrijk dat we in gedachten houden dat dit nŪet Gods wereld is – het is de wereld van de mensen, afgesneden van God en Gods wegen, maar bedrogen en geleid door Satan.

Veel mensen in China, India, Zuidoost-AziŽ en andere gebieden van de wereld hebben nooit of weinig gehoord van de God van de Bijbel. De mensen in de ’christelijke’ wereld beschikken wel over de Bijbel, maar projecteren daarin hun eigen goden.

God riep het oude IsraŽl uit Egypte en zonderde het volk af van andere volken – onder zijn geopenbaarde wetten. God gaf slechts enkelingen zijn heilige geest, waaronder hun profeten. God was hun Koning, maar het volk was vleselijk gezind. Zij zeiden tegen SamuŽl dat ze evenals de mensen van deze wereld een koning wilden. Zo verwierpen ze God als hun Koning.

1 SamuŽl 8:7  De HERE zeide tot SamuŽl: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn.

Nog steeds handelen de mensen met deze vleselijke gezindheid. Helaas hebben ze van de lessen gedurende de duizenden jaren niets opgestoken. Denk eens aan de rijke zegeningen van IsraŽl gedurende de perioden dat het volk leefde volgens Gods wetten en geboden. Toen ze afgoden gingen dienen was het gedaan met de vrede en werden ze verslagen en verdrukt door heidense volken. Telkens wanneer God hen genade schonk en ze God gingen gehoorzamen werd de vrede hersteld en kwam de welvaart terug.

Mensen zijn geneigd God de schuld te geven van alle kommer en kwel, maar, zoals gezegd, dit is niet Gods wereld. De mens leert nu de lessen van zijn eigen weg. Pas wanneer Christus zal komen en zijn Regering wordt geÔnstalleerd, zal de aarde rust krijgen. Vrede en welvaart zal er zijn onder Gods regering in de Wereld van Morgen.

De mens kiest er voor om zijn eigen weg te gaan, de weg van nemen, en daarom zoeken ze God niet. De wereld kťnt God zelfs niet. God heeft alleen zijn ”klein kuddeke” apart gezet om de waarschuwing over de wereld te laten gaan en om het Goede Nieuws aan te kondigen dat de dag zal komen dat alle mensen God zullen leren kennen. De wereld kent Gods Gemeente niet omdat ze God niet kent.

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Hoewel deze weinige getrouwen het beste nieuws aller tijden brengen, worden ze gehaat door de wereld, evenals de wereld Christus heeft gehaat.

Johannes 15:18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19 Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Johannes 16:1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2  Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3  En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

De wereld kent God niet. Waarom niet? Het christendom maakt deel uit van deze wereld, ook politiek. De mensen zoeken niet in de Bijbel, maar in de ’christelijke’ wereld en doen dat op hun eigen voorwaarden en daarom creŽren ze hun eigen christus.

Johannes 17:25  Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen [de discipelen] weten, dat Gij Mij gezonden hebt.

De ware christenen volgen niet de valse christus en zijn daarom verborgen voor de wereld.

Colossenzen 3:3  Want gij zijt gestorven [in geestelijk opzicht is hun oude, wereldse leven gedood] en uw leven is verborgen met Christus in God.

Volgens de normen van de christelijke wereld zijn ze onherkenbaar als Gods gemeente. De volgelingen van de christelijke kerken leven immers volgens leringen van mensen.

Markus 7:7  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Als we geroepen worden – en dat zijn vůůr de terugkomst van Christus weinigen – en we geven gehoor aan de roeping, dan leren we God kennen. Dan worden we door God gekend, dan zijn we zijn zonen.

Galaten 4:7  Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. 8  Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt …

Door God gekend zijn is geheel iets anders dan menen God te kennen.

Jeremia 14:13  Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse. 14  Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

MattheŁs 7:22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

1 CorinthiŽrs 8:2  Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort; 3  maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.

Hoe hebben we God lief?

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

1 Johannes 2:4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.

Als we Gods geboden bewaren omdat we God lief hebben en Hij ons heeft aanvaard als zijn kind, zijn we door God gekend.

Het is triest dat de mens zijn Schepper niet kent, de Eeuwige die ons vrede, voorspoed, naastenliefde en goddelijke liefde kan geven. De mens beproeft nog steeds zijn eigen weg, de weg van ziekte, vernedering, rampspoed, diefstal, corruptie, uitbuiting, moorden, ja zelfs talloze oorlogen. De mens zoekt God niet, niemand doet dat.

Romeinen 3:11  er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt.

Zo luidt de NBG-vertaling. In andere vertalingen staat het woord ’ernstig’ niet, want het staat niet in de grondtekst. Men zoekt naar een godsdienst waar men zich prettig voelt en niet naar God en zijn Waarheid, om Hem recht te dienen. Er is niemand die ”verstandig” is, namelijk om God recht te kennen. Er is niemand, die God zoekt. Dat is een bittere conclusie van God!

Onvoorwaardelijk God zoeken, of anders gezegd op Gods voorwaarden God zoeken, op het niveau van God, is voor de mens niet mogelijk. God doet de eerste zet, Hij laat eerst een glimp zien.

Psalmen 14:3  Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet ťťn.

Toch heeft niemand een excuus. Niemand kan het bestaan van de Schepper ontkennen.

Romeinen 1:20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Adam wist dat de Schepper hem en zijn vrouw Eva geschapen had, maar hij zocht God niet. God had zich geopenbaard aan IsraŽl. De IsraŽlieten waren dus bekend met de ware God, maar ze zochten God niet en daarom moest God het volk steeds opnieuw roepen.

Psalmen 14:2  De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er ťťn verstandig is, ťťn, die God zoekt.

Als we de roeping hebben begrepen – en de roeping van God is zeer duidelijk – wees dan nuchter en ga ernstig op zoek naar God!

HebreeŽn 11:6  maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Niemand zoekt God schrijft de apostel Paulus (Rom. 3:11), ingegeven door God. Toch is er ťťn uitzondering.

Lukas 2:42  En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken, 43  en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet. 44  Daar zij vermoedden, dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder de verwanten en bekenden. 45  En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, Hem zoekende. 46  En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. 47  Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. 48  En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U met smart! 49  En Hij zeide tot hen: Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders? 50  En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak.

Deze twaalfjarige jongen zocht zijn hemelse Vader. Toen Jezus volwassen was bevestigde Hij dat meermalen.

Johannes 4:34  Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

Johannes 5:30  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

In Lukas 2:42 kunnen we lezen dat Jezus met zijn ouders ”zoals gebruikelijk” de feesten van God onderhield. Kerst en werelds Pasen maken daar geen deel van uit. U zult ze niet vinden in de Bijbel als feesten van God, maar wťl als heidense feesten. Ze worden nadrukkelijk door God verboden. Het houden van heidense feesten noemt God zonde! Maar ’christelijke’ leiders en leraren en miljoenen andere ’christenen’ houden zich aan doctrines van mensen en daarom kennen ze God niet en zoeken God niet.

Romeinen 1:18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, Vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Zeer veel mensen beweren dat het eigenlijk niets uitmaakt in welke kerk we God aanbidden, want we dienen toch allen dezelfde god, zeggen ze. Dat is absolute waanzin! De verschillen in geloof hebben tot vele conflicten op het gebied van o.a. politiek, economie en onderwijs geleid, zelfs tot moorden, guerrilla's en oorlogen.

Wij mensen hťbben niet het recht onze godsdienst zelf te beredeneren. Zullen wij, in het laatste oordeel, over ons eigen lot beslissen? Misschien kunnen we toch beter de waarheid te weten komen!

Alleen God maakt het verschil!

De meeste mensen vandaag laten God er buiten. Men vat zonde tegenwoordig licht op. Als God hier buiten zou staan, dan zouden we inderdaad geen enkele reden kunnen hebben waarom het iets zou uitmaken welke dag van de week we houden en ůf we al dan niet een dag houden, welke religieuze feesten we houden, of we het bijbelse onderdompelen als de doopceremonie vervangen door druppels water sprenkelen als een symbool voor reinigen, begraven en uit het graf opstaan, of vlees eten van allerlei dieren waarvan de Bijbel zegt dat het geen voedsel is, of door een zogenaamde geestelijke de bijbelse kalender laten vervangen door een tijdrekening, zodat het doel van de schepping van de mens daarop niet te lezen is.

Maar God telt wťl mee!

Weliswaar lijkt God de meeste mensen onwezenlijk toe. Maar we zijn een schepping van God! De Almachtige God heeft de mensheid met een bepaald oogmerk op aarde geplaatst! Zijn wetten en besluiten bepalen ons geluk, welzijn en succes hier en nķ – en ons lot voor alle eeuwigheid! Wanneer u op het laatste oordeel verschijnt zult u de Rechter niet zijn.

De Eeuwige God schiep het hele universum – Hij riep elke kracht, elke macht en alle energie in het leven en houdt hen in stand en bestuurt ze. Hij regeert over zijn Schepping. En de wetten die Hij in 't leven geroepen heeft bepalen onze voor- of tegenspoed. O ja, Hij telt wel degelijk mee!

En heeft de kwestie van zonde er iets mee te maken? Wie beslist wŠt zonde is – en wat voor verschil maakt dŠt nu precies uit?

De meeste mensen weten niet wŠt zonde is. Mensen, families en kerken houden er hun eigen ideeŽn op na.

Maar deze onwetendheid kan duur komen te staan! Het eerste wat bij u vast moet komen te staan is het volgende: De Levende, Almachtige God staat ons niet toe uit te maken wat zonde is. Hij bepaalt wat zonde is en dwingt ons te beslissen of wij al dan niet zullen zondigen! En de straf op de zonde is de dood voor alle eeuwigheid! Die straf is realiteit! Het is een verschrikkelijk, angstaanjagend lot!

Zonde veroorzaakt dat wat volgens God nadelig en schadelijk voor u – en/of anderen is! Zonde is datgene doen wat u Gods zegeningen onthoudt – vrede, geluk, veiligheid, overvloedig en vreugdevol leven, die een voorwaarde zijn tot het verkrijgen van Gods allerhoogste gave van eeuwig leven!

Ja, de Levende Jezus Christus – en de Bijbel – vormen het enige Hoogste Gezag die deze kwestie eens voor altijd kunnen afdoen. De ware God ernstig zoeken is daarom van levensbelang!

Jezus Christus is het Levende persoonlijke Woord van God. En de Bijbel is het geschreven Woord van God, waardoor Christus tot u spreekt! Christus is het werkende Hoofd van de enige Ware Gemeente. De Bijbel is de Bron en niet de atheÔsten en het christendom of andere religies.

De leidinggevende mensen – politiek, zakelijk en religieus – die invloed hebben op de normen en waarden in de wereld zijn het best opgeleid.

Hun opleiding omvatte echter geen fundamentele waarheden: de grondslagen van juiste kennis. De meest noodzakelijke kennis wordt niet onderwezen! Deze leidinggevenden weten niet wat de mens is of waarom hij is! Zij weten niets omtrent het doel of de zin van het leven! Hun is niet geleerd de werkelijke waarden van de valse te onderscheiden. Zij ontvingen geen onderwijs aangaande de werkelijke oorzaken: de weg naar vrede, naar geluk, naar universele welvaart; evenmin aangaande de oorzaken van oorlog, verdriet, ongelijkheid en de chaos in de wereld.

Zij weten niets omtrent het doel dat hier op aarde wordt verwezenlijkt. Bijgevolg leiden zij de mensheid op een spoor dat met dit doel in strijd is. Hierdoor wordt een gekwelde, onder leed en verdriet gebukt gaande mensheid ontzaglijke schade toegebracht. Zonder kennis van de weg naar vrede heeft de wereld geen vrede. De leiders spreken over vrede; zij beweren voor vrede te werken; zij roepen om vrede. Ondertussen hechten zij verblind hun goedkeuring aan de weg die oorlog teweegbrengt!

Deze wereld gaat eenvoudig de verkeerde weg! Deze wereld stemt in met en leidt de samenleving op de wegen die de oorzaak zijn van alle kwalen van de wereld.

En nu naderen wij met grote snelheid de laatste grote, allesverwoestende explosie, die het verstand van de mens zal doen wankelen op de rand van krankzinnigheid. Er zijn momenteel krachten aan het werk met plannen, programma's, samenzweringen, organisaties, die spoedig zullen leiden tot een wereldwijde explosie van geweld en chaos, van een omvang als nooit tevoren en zoals daarna ook nooit meer zal plaatsvinden. Tegenwoordig zijn de mensen bezig met natuurkrachten te knoeien zonder de voorzichtigheid, de kennis, het vermogen en de wijsheid die nodig zijn om ze te beheersen.

Met deze dwaasheid van geschoolde onwetendheid is het modieus en intellectueel strelend geworden de grote en fundamentele oorzaak van alle dingen te negeren; onbekend te zijn met het feitelijke bestaan van het doel dat hier op aarde wordt verwezenlijkt en van het meesterplan om het te verwezenlijken; niets te weten van de onzichtbare, maar Soevereine Macht die nu weldra zal interveniŽren om de loop der geschiedenis drastisch te wijzigen, voordat de mensheid haar eigen bestaan uitdooft.

IrreŽel als het mag lijken voor hen die in de misleidingen van het hedendaagse onderwijs zijn ondergedompeld, maar ongeveer 2500 jaar geleden inspireerde de Soevereine Macht van het universum iemand met de naam Jesaja Hem aldus te citeren:

Jesaja 46:9  Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10  Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

De grote mogendheden formuleren hun politiek, stellen hun plannen op. De komende jaren zullen echter plotselinge, opzienbarende gebeurtenissen te zien geven van een soort die wel zeer verschilt van de plannen van de naties!

De mensheid zoekt God niet, de mensen dienen heidense afgoden, dezelfde goden waarover we lezen in de geschiedenisboeken en het Oude Testament, maar nu in een modern jasje. ”Wij zijn modern” is een zeer ouderwetse uitdrukking.

Het is dramatisch dat God zijn Zoon, die God was, als mens offerde om ons tot de enige ware God te brengen. Jezus heeft zwaar geleden om ons de Weg te kunnen wijzen. Gelukkig komt er een tijd, en die is nabij, dat iedereen God zal zoeken.

Johannes 6:38  Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. 39  En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage.

 

Terug naar de Home Page

website statistics