Voor literatuurlijst klik hier.

Waren de

TIEN GEBODEN

van kracht vr Mozes?

  

HET NIEUWS is tegenwoordig bijna allemaal slecht. Er is een oorzaak waarom! Niet alleen hebben we oorlog, angst voor oorlog en veel strijd tussen naties, maar we hebben ook concurrentie en strijd in het bedrijfsleven. We hebben thuis ruzies die leiden tot echtscheidingen. We hebben een groeiende, jongere generatie die op zoek is naar opwinding en stoom afblazen en eist dat ze bezig gehouden wordt en daardoor in allerlei problemen komt en problemen veroorzaakt, hetgeen heeft geleid tot een groeiende jeugdcriminaliteit.

Wat is er eigenlijk aan de hand met ons? Zijn we bang om deze situatie onder ogen te zien? Durven we het feit van de angst en de zorgen, het lijden, de frustrerende leegte in onszelf niet te erkennen? Er is een oorzaak. Maar zijn we angstig om het te horen? Zullen we de ware oorzaak ontkennen?

 

De basis van het leven

Als u de waarheid ontdekt, dat de Almachtige God, de Schepper, onzichtbare geestelijke wetten in werking gesteld heeft, voor ons geluk en voor ons welzijn en dat al onze ellende en problemen het directe gevolg zijn van onze afwijzing en overtreding van deze wetten, zult u waarschijnlijk zeggen, ”Maar ik heb geleerd dat die wetten werden afgeschaft door Christus!” Of, ”Waarom, dat is een godsdienstig en theologisch vraagstuk waar ik geen verstand van heb. Het heeft zeker niets te maken met mijn praktische, realistische, dagelijkse leven.”

U hebt het mis! Het heeft alles te maken met uw dagelijks leven. Het heeft alles te maken met al het slechte nieuws dat we elke dag horen en lezen. Het heeft alles te maken met het feit dat u rusteloos en ontevreden bent, dat u niet zo gelukkig bent als u zou willen zijn. Het heeft alles te maken met de huidige chaotische omstandigheden in de wereld, met sociale onrust, met de problemen die u waarschijnlijk in uw eigen huis ondervindt.

U hebt waarschijnlijk gehoord dat de Tien Geboden werden afgeschaft. U hebt geleerd dat de Tien Geboden hetzelfde als, of een deel van, de rituele wet van Mozes waren en dat zij zelfs niet hebben bestaan vr Mozes en dat ze slechts duurden tot Christus!

Dit is geen louter irrelevante theologische of religieuze kwestie. Dit is de essentie van uw leven – uw leven thuis, uw sociale leven, uw zakelijke leven. Het is precies dezelfde kwestie achter de wereldproblemen van vandaag. Het moge vreemd lijken, maar de Tien Geboden zijn altijd al volledig van kracht en effect geweest sinds het menselijk leven heeft bestaan op deze aarde!

Zij vormen een geestelijke wet die onverbiddelijk en eeuwig is. Een wet die liefde is en de vervulling van wat liefde is – een wet die in werking is gesteld voor ons geluk om al het goede voort te brengen dat we dwaas hebben geweigerd. Deze Tien Geboden zijn totaal verschillend en gescheiden van de rituele wet van Mozes, die een stelsel van fysieke wetten was, geen geestelijke wetten.

 

Bewijs dat de geboden van
kracht waren vanaf het begin

De Tien Geboden werden bekend gemaakt aan Adam in de hof van Eden. Waarom? Want juist die wet overtrad hij met, wat men vaak noemt, de zondeval. Elk gebod van de Tien Geboden was toen volledig van kracht. Het overtreden van n of meer van deze geboden was zonde in de tijd van Adam tot Mozes. U kunt dit lezen in uw eigen Bijbel.

Lees in Romeinen 5:12 dat de zonde niet begon met Mozes.

Romeinen 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.

En in vers 14: Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes.

In vers 13 lezen we: zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Maar zonde werd wl toegerekend omdat de dood van Adam tot Mozes regeerde. Er moet dus vanaf de tijd van Adam een wet geweest zijn.

 

Wat is zonde?

Mensen hebben verschillende ideen over wat zonde is. Zonde lijkt voor velen de verboden vrucht, ’spannend’, want zonder is ’saai’. Als we de wereld gadeslaan, zien, merken en ervaren we dat de zonde uitermate populair is. Maar er is een oneerlijke, strenge God die de zonde niet toestaat. Zo denken mensen over zonde.

Wat s zonde? Is er een bijbelse definitie? Is er een plaats in de Bijbel waar staat: ”Zonde is...”, waarna de definitie volgt?

Het antwoord staat in 1 Johannes 3:4:

NBG-vertaling: Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

NBV-vertaling: Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

Leidse vertaling: Ieder die zonde bedrijft overtreedt ook de wet; want de zonde is de wetsovertreding.

Zonde is overtreding van de wet! Realiseert u zich dat God, de Almachtige, niet alleen de Schepper van de vaste, vloeibare en gasvormige stoffen is, maar God ook de Schepper is van kracht en energie en alle macht en van elke wet. Zoals de wetten van de natuurkunde en de scheikunde. Realiseert u zich dat de Almachtige God ook een geestelijke wet heeft gemaakt? Deze geestelijke wet regelt uw geluk.

 

Geluk in plaats van lijden

U wilt geluk. U wilt graag geluk boven alles. Dat wil iedereen. U wilt een leven leiden dat prettig en aangenaam is. U zou een vol en overvloedig leven willen leiden dat interessant is – eigenlijk voortdurend een beetje spannend, nietwaar? En u wilt een leven dat in alle opzichten aangenaam is.

U wilt geen leven van verveling. U wilt geen leven van verdriet, pijn of leed. U wilt een gelukkig leven en u zou zich graag goed voelen, vrolijk en vreugdevol – altijd gelukkig.

Zo'n leven zou u kunnen hebben. Iedereen.

Deze hele wereld zou dat kunnen – als we de manier waarop maar zouden begrijpen!

De Almachtige God heeft in zijn grote liefde voor de mensheid een wet in werking gezet. Deze wet werd ontworpen om juist dat leven voor u mogelijk te maken.

Maar u leeft niet volgens die manier! U gaat tegen deze wet in en daarom gaat deze wet al geruime tijd tegen u in, want zo werkt het.

Deze wet is uitsluitend liefde, de manier waarop liefde tot stand komt en werkt. Het is de manier waarop liefde tot uiting moet worden gebracht – liefde tot God en liefde jegens de naaste.

De apostel Paulus zegt ons wat zonde is.

Romeinen 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde?

Mensen denken dat de wet helemaal verkeerd is, zondig.

Paulus vervolgt:

Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet.

Met andere woorden, door de wet weten we wat zonde is, zoals Paulus eerder had gezegd:

Romeinen 3:20 … want wet doet zonde kennen.

De wet geeft u de kennis van wat zonde is en leidt u en begeleidt u zodat u weet wat u zou moeten doen.

 

We worden onwetend geboren

Realiseert u zich dat toen u geboren werd, u niets wist? Realiseert u zich dat u niet met een instinct bent geboren zoals de stomme beesten? Stomme beesten hoeven niet te ’weten’. Hun hoeft geen wet onderwezen te worden om te weten wat te doen; ze hoeven niets te leren over een wet die hun zal laten zien wat ze moeten doen om gelukkig te zijn en wat niet te doen om lijden te voorkomen. Dieren hebben een instinct. Ze leven zoals de eeuwige Schepper hen heeft ontworpen.

Maar wij mensen zijn naar Gods beeld gemaakt. Wij zijn geschapen met een vrije wil met het doel om karakter te bouwen – heilig, rechtvaardig, geestelijk karakter. God plant zich voort en Hij heeft ons verstand gegeven zoals Hij zelf heeft, hoewel ons verstand zeer beperkt is. Ons verstand is feilbaar, God is onfeilbaar en onbeperkt – dat is het enige verschil.

 

Wat is de Wet?

U weet niet wat goed en wat kwaad is als het niet geopenbaard is. Paulus zou niet hebben geweten wat zonde is als de wet hem dat niet had verteld. De menselijke natuur zal het u niet leren. De menselijke natuur heeft kwaad in zich. Zoals Paulus zegt: ”Ik zou niet hebben geweten wat begeerte is”, dat wil zeggen, hij zou niet hebben geweten dat begeerte kwaad of verkeerd is, een dergelijke instinctieve kennis had hij niet, ”indien de wet niet zei: gij zult niet begeren” (Romeinen 7:7). De wet die zegt ”gij zult niet begeren”, leerde de apostel Paulus wat zonde is. En dat is het tiende gebod. Dus de wet die dit beginsel leert is de Wet van de Tien Geboden!

In Romeinen 7:12 zegt Paulus: ”Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Dat is niet wat we tegenwoordig leren, nietwaar? Veel mensen zijn opgevoed in de overtuiging dat de wet onheilig is, helemaal verkeerd en dat Christus de wet moest opruimen.

In vers 14 van Romeinen 7 zegt de apostel Paulus: ”Wij weten immers, dat de wet geestelijk is.” De wet is geestelijk. Paulus zei dat hij vleselijk was. Hij was vleselijk en stoffelijk. Zoals alle mensen uit materie zijn gemaakt. Maar de wet is een geestelijk beginsel en het regelt uw geluk – een geestelijke zaak.

 

De eerste zonde

Elk gebod van de Tien Geboden was van kracht in de tijd van Adam. Het was zonde de geboden te overtreden, ook vr de tijd van de wet van Mozes. De wet van Mozes maakte Mozes pas 430 jaar na de tijd van Abraham bekend aan Isral. Maar de geestelijke wet bestond al toen Adam werd geschapen!

De eerste zonde is te vinden in Genesis.

Genesis 2:15  En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. 16  En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten.

God gaf hem toestemming. God is de Opperste Heerser. God geeft de orders. Hij onderwijst. De mens had geen kennis. De mens moest het verteld worden. Hij moest onderwezen en genstrueerd worden. Dan volgt de instructie – het gebod:

Vers 17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad…

Die kennis is interessant en aanlokkelijk, maar…

… daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood.

God predikte het evangelie aan Adam en Eva. Uit het feit dat God zei ”want ten dage, dat gij daarvan eet” blijkt dat ze de mogelijkheid hadden om het te doen. Ze hadden een vrije wil, ze moesten dus een keuze maken. God heeft de mens zo ontworpen dat wij moeten kiezen of we zijn wet gehoorzamen of niet.

Dit onderscheidt de mens van dieren die een instinct hebben.

God wil dat de mens kiest. God wil kinderen die gemotiveerd het kwaad afwijzen. Zo leert de mens met zijn vrije wil wat echte liefde is. Hij wordt niet als een robot gedwongen om goed of kwaad te doen. Als we de juiste manier van leven kiezen volgens de wet van God die leidt tot geluk en tevredenheid en een vol, aangenaam leven, dan zullen we dat ontvangen. Maar als we de andere weg kiezen zal dat leiden tot leed en verdriet. God laat ons kiezen. Hij verbiedt de kwade weg, maar Hij laat de mogelijkheid om te kiezen.

De eerste zonde van Eva wordt door de christelijke wereld de erfzonde genoemd, volgens de christelijke leer de zonde en schuld die elke mens volgens de christelijke theologie door zijn mens-zijn met zich meedraagt als gevolg van de zondeval van het eerste mensenpaar. De Bijbel leert evenwel dat dit misleiding is. God zegt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. De mens wordt neutraal geboren. Hij zal met zijn vrije wil zelf een keuze moeten maken: Gods weg van geven of Satans weg van nemen.

 

De eerste leugen

Nu weer verder in de hof van Eden:

Genesis 3:1  De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2  Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven.

Gij zult geenszins sterven – dit is de eerste leugen die voor de mens is opgetekend. Niet verteld door een mens, maar door de duivel. ”U zult geenszins sterven.” ”U bent een onsterfelijke ziel.” Of ”U hebt een onsterfelijke ziel die niet zal sterven.” Dat zei de duivel.

Verder:

Vers 5  maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Met andere woorden, de duivel zei dat God wel beter weet; God heeft tegen u gelogen. Hij wilde dat de vrouw die leugen zou geloven.

Vers 6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten [dit was haar eigen oordeel en gehoorzaamde Gods wet niet – ze liet toe dat Satan haar menselijke redenering benvloedde], en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Dit was de eerste zonde van de mens

 

Overtreding van de geboden

Analyseer wat er precies gebeurde. Onze God is diegene/dat die/wat wij gehoorzamen. Realiseert u zich dat dit een van de definities is van wat/wie God is? Wie u gehoorzaamt is uw God. Wat u dient is uw god. Dat zou uw auto kunnen zijn. Misschien een idool. Er zijn dus vele goden. Satan heeft voor ieder mens wel een god.

Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

2 Petrus 2:19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Adam en Eva kozen voor een andere god dan de ware God – zij overtraden het eerste gebod.

Het 1e gebod: Gij zult geen andere goden voor Gods aangezicht hebben.

Ze onteerden hun enige Ouder. Hoe? In Lukas 3:38 wordt Adam ”de zoon van God” genoemd omdat God hem geschapen heeft. Adam was de zoon van God door een directe schepping. Adam was niet Gods zoon door verwekking of geboorte.

Adam onteerde zijn enige Ouder, het vijfde gebod.

Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder.

Maar hij overtrad ook het tiende gebod. Er was begeerte toen de vrouw de boom en de vruchten zag: een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Er was ijdelheid, egosme en trots in haar hart gekomen.

Het 10e gebod: Gij zult niet begeren wat van uw naaste is.

Begeerte brengt iemand tot een buitensporige wens, om iets te hebben wat onwettig is. Begeerte leidt tot stelen. Adam en Eva overtraden het achtste gebod door te stelen wat niet van hen was.

Het 8e gebod: Gij zult niet stelen.

De eerste zonde was een overtreding van vier van de Tien Geboden.

Alle geboden zijn verbonden met het eerste gebod. Met het overtreden van n gebod van de Tien Geboden, negeren we de Almachtige Schepper, terwijl Hij in het eerste gebod zegt: ”Ik ben de HERE, uw God”. Maar alle tien geboden vormen een eenheid, een geestelijk geheel. Als iemand n gebod – ongeacht welke van de tien – niet in acht neemt, maakt hij zich schuldig aan overtreding van alle geboden. De eerste zonde was dus een overtreding van alle tien geboden.

Jakobus 2:10  Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle [geboden].

 

Hoe zondigde Kan?

Let op hun eerste zoon.

Genesis 4:6  En de HERE zeide tot Kan [hun oudste zoon]: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? 7  Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur.

Merk op wat zonde was in die dagen – in de dagen van Kan!

Vers 8  Maar Kan zeide tot zijn broeder Abel: Laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kan tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.

Het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan.

Hij was een moordenaar. De zonde lag voor de deur.

Vers 9  Toen zeide de HERE tot Kan: Waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet.

Hij loog en overtrad nog een van de geboden. Dat was weer een zonde.

Het 9e gebod: Gij zult niet liegen.

Kan overtrad het zesde en negende gebod. Elk gebod van deze geboden was bekend sinds de schepping, omdat God ze aan Adam had geopenbaard. Hij openbaarde ze dus aan de mensheid op dat moment. Hij noemde de daad zonde en Hij zei tevens dat zonde wetsovertreding is. Maar de mensheid heeft Gods geboden verworpen.

 

Verering van afgoden vr Abraham

Jozua 24:2  En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de HERE, de God van Isral: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend.

Afgoderij (een overtreding van het eerste gebod) was een zonde in de dagen vr Abraham en dat was 430 jaar vr de wet van Mozes!

Nu naar Genesis.

Genesis 35:1  En God zeide tot Jakob: Maak u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, en richt er een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder Esau. 2  Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. 3  Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4  Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren [andere vertalingen: in hun hand waren]

Ze konden deze goden in hun handen houden.

… en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is.

Het was zonde door de mens gemaakte afgoden te aanbidden. Ze hielden afgoden in hun handen.

Het 2e gebod: Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.

 

Het derde gebod

We vinden de overtreding van het derde gebod onder meer in Leviticus.

Leviticus 18:3  Gij zult niet doen, zoals men doet in het land Egypte, waar gij gewoond hebt…

Hier spreekt God tegen de Isralieten in de tijd van Mozes, maar het was zonde om het derde gebod te overtreden vr Mozes! Want de tijd dat ze in Egypte waren was vr de tijd dat de wet van Mozes op de Sinaberg werd bekend gemaakt.

gij zult niet doen, zoals men doet in het land Kanan, waarheen Ik u breng; naar hun inzettingen zult gij niet wandelen. Vers 21  En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.

Dit was godslastering of de naam van God ijdel gebruiken. Nu het 27e vers:

Vers 27  want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vr u waren, zodat het land onrein werd.

Al vr deze generatie toen God aan Isral zijn wet via Mozes onderwees werd het derde gebod overtreden.

Het 3e gebod: Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken.

In vorige generaties vr de wet van Mozes deden de mensen al deze gruwelen waardoor het land onrein werd. Het was zonde. Een van de zonden was het ijdel gebruiken van Gods naam. Godslastering, de naam van God ontheiligen – de naam van God ijdel gebruiken – was daarom een zonde vr de tijd van Mozes.

 

Het vierde gebod in acht genomen

Een maand na de uittocht uit Egypte – Isral was op weg naar de Sinaberg – gaf God instructies aangaande het vierde gebod. Het was enkele weken voordat God de wet van Mozes zou geven op de Sina of voordat Isral zelfs wist dat er ooit een wet van Mozes gegeven zou worden.

Exodus 16:4  Toen zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet.

Dit is de wet van God. Hij wilde zien of de mensen gehoorzamen zouden voordat de wet van Mozes werd gegeven – weken voordat ze zelfs bij de berg Sina waren aangekomen.

Vers 5  En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen.

Nu naar vers 22:

Vers 22  En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel… Vers 23  Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de HERE

Daarna, op de volgende dag zei Mozes:

Vers 25  … Eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor de HERE, vandaag zult gij het niet vinden op het veld. 26  Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat; dan is het er niet. 27  Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heengingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet.

God toonde ze door wonderen uit de hemel welke dag de zevende dag is.

Sommige van hen dachten dat het niets zou uitmaken, zoals de meeste mensen ook tegenwoordig denken. Ze gingen de volgende dag – op de sabbat – op zoek naar het manna (brood uit de hemel) maar het was er niet! Maakte het geen verschil?

Vers 28  Daarom zeide de HERE tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? 29  Bedenkt, dat de HERE u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. 30  Toen rustte het volk op de zevende dag.

Dat was weken voordat ze bij de Sinaberg aankwamen – vr de wet van MOZES!

Het 4e gebod: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God.

Het was de wet van God, ook in die dagen.

 

Het vijfde gebod

Genesis 9:21  Toen hij [Noach] van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. 22  Toen zag Cham, de vader van Kanan, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. 23  Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen. 24  Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam, wat zijn [Chams] jongste zoon [Kanan] hem aangedaan had, 25  zeide hij: Vervloekt zij Kanan, een knecht der knechten zij hij voor zijn broeders.

Een ouder onteren, tot schande maken, was zonde en een vloek werd in die dagen uitgesproken.

Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder.

Dit gebod werd in feite al in de hof van Eden overtreden door de Ouder God te onteren.

Nu het zevende gebod tegen echtscheiding.

Genesis 39:7  Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8  Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; 9  niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

Overspel was zonde – honderden jaren vr de wet van Mozes.

Het 7e gebod: Gij zult niet echtbreken. Ander vertalingen zeggen: overspel bedrijven. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt zowel vertaald met echtbreuk als met overspel. Overspel s echtbreuk!

In de hof van Eden werd het achtste gebod tegen stelen al overtreden. Nog een voorbeeld.

Genesis 30:31  Toen zeide hij [Laban]: Wat zal ik u geven? Maar Jakob zeide: Gij behoeft mij niets te geven; ik zal wederom uw vee weiden en hoeden, indien gij mij slechts dit wilt toestaan: 32  Ik zal heden door al uw kleinvee gaan en daaruit elk gespikkeld en gevlekt stuk kleinvee afzonderen; elk zwart stuk onder de schapen, en wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten, dat zal mijn loon zijn. 33  En mijn eerlijkheid zal morgen voor mij spreken, wanneer gij mijn loon zult komen bezichtigen: alles wat niet gespikkeld of gevlekt is onder de geiten of zwart onder de schapen, dat zal als door mij gestolen gelden.

Dit gaat over Jakob en Laban, ver voor de tijd van Mozes. Stelen was een zonde.

Een voorbeeld van het schenden van het negende gebod – gij zult niet liegen – is al gegeven van Kan. Nog een voorbeeld in de tijd van Abraham.

Genesis 20:1  Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar. 2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had: Zij is mijn zuster, liet Abimelek, de koning van Gerar, Sara weghalen. 3  Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.

Hier zien we ook dat God ver vr Mozes overspel verbiedt. Verder:

Vers 4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd. En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden? 5  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. 6  En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken [want overspel is een zonde].

Abraham en Sara hadden gelogen. Het is waar dat Sara een halfzus was van Abraham, maar ze waren gehuwd en ze begrepen de bedoeling van Abimelek.

Ruim acht eeuwen voor de wet van Mozes was de mensheid vol van zonden. Er was zo onnoemelijk veel leed vanwege geweld, begeerte, overspel, leugen en andere zonden, dat God besloot alle mensen op aarde in een grote vloed te verdelgen.

Genesis 6:5  Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was [zondig], 6  berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 7  En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien… Vers 11  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht [zondig], en de aarde was vol geweldenarij. 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg [de weg van Gods geboden] op de aarde verdorven. 13  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Dit was het gevolg van wetsovertreding of wetteloosheid. De Tien Geboden zijn altijd van kracht geweest. Deze wet was springlevend in de eeuwen tussen Adam en Mozes. Het was ook toen zonde Gods wet te overtreden.

Wie ziet en ervaart niet de gevolgen van dezelfde overtreding van de geboden van God in onze tijd? De Tien Geboden zijn nog steeds springlevend. De mensheid staat er zeer slecht voor! God zal opnieuw moeten ingrijpen.

Wat doet u eraan?

 

Terug naar de Home Page

free hit counter