Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Heeft God een

Duivel geschapen?

 

 

 

De Bijbel beschrijft de wereld als

zijnde geheel in de macht

van een onzichtbare duivel. Waar

is deze vandaan gekomen? Heeft

God een duivel geschapen om ons

op de proef te stellen en ons te

verleiden? Hier zijn de antwoorden

uit Gods Woord!

 

 

BESTAAT ER EEN DUIVEL? Veel mensen spreken over de duivel en Satan. Anderen spotten ermee en zeggen dat het allemaal fantasie en bijgeloof is.

Maar bestaat er een duivel?

Heeft God een duivel geschapen? Wat leert de Bijbel hierover in feite?

Laten wij de herkomst van die duivel eens nader bezien.

Jesaja 14:4  dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!

Hier wordt over een koning van Babylon gesproken.

Vervolgens wordt verteld hoe deze de aarde heeft verwoest.

Vers 5  De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, 6  die in verbolgenheid zonder ophouden natiŽn sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging.

Hij was een agressor, een veroveraar. Hij was een oorlogszuchtig vorst die probeerde anderen zoveel mogelijk af te nemen. Zijn filosofie was precies tegengesteld aan die van God; met andere woorden, hij had dezelfde filosofie als de duivel.

Hij vertegenwoordigde de duivel. De koning van Babylon was het werktuig van de duivel.

 

 

DE OPSTAND VAN LUCIFER

 

Deze ”koning van Babel” is de toekomstige heerser over de geprofeteerde ’Verenigde Staten van Europa’ – het komende herrezen ’Heilige Roomse Rijk’, beschreven in de profetieŽn van Openbaring 17 en 18. Het is een in Openbaring 13 beschreven stelsel dat zijn macht en positie van Satan ontvangt.

Vervolgens wordt in Jesaja 14 deze menselijke koning van Babylon verheven tot het aartsantitype, Satan, de grote Tegenstander. Satan zal na de komst van de Messias worden verwijderd en gebonden. EzechiŽls profetie, die later besproken wordt, openbaart dat hij de vroegere aartsengel Lucifer is.

Verder in Jesaja 14.

Vers 12  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Het 15e vers keert tot de menselijke koning terug.

Deze vroegere aartsengel was aangesteld als heerser over engelen. Na zijn opstand tegen God nam hij een derde deel van de engelen mee. Hij wilde Gods hemel binnenvallen, God van de troon van het heelal stoten en over het gehele universum regeren! Hij zei dat hij zijn troon boven de sterren (engelen) van God zou verheffen.

In EzechiŽl 28 lezen wij meer over deze cherub die Satan werd. Hier wordt, beginnend met vers 2, gesproken over de menselijke, ijdele vorst van Tyrus, omgeven door rijkdom (hoofdstuk 27), omringd door volmaakte schoonheid.

EzechiŽl 28:2  Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here HERE: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens zijt en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god.

Vergelijk dit met 2 Thessalonicenzen 2:3-4.

2 Thessalonicen 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4  de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Vergelijk ook EzechiŽl 27:7 met Openbaring 18:16.

EzechiŽl 27:7  Kleurig geborduurd fijn linnen uit Egypte was uw zeildoek: tot zeil diende het u. Blauwpurper en roodpurper uit de kustlanden van Elisa was uw dektent.

Openbaring 18:16  en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in ťťn uur is al die zo grote rijkdom verwoest!

Deze hebben allemaal betrekking op hetzelfde systeem. EzechiŽl 26 doelt echter op het oude Tyrus, als voorloper of type van het tegenwoordige en nog komende systeem. Vervolgens gaat in EzechiŽl 28:12, evenals in Jesaja 14, het menselijke type over op het satanische antitype.

EzechiŽl 28:12  Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus …

De hele profetie van hoofdstuk 27 en 28 slaat niet op de heerser van de oude stad Tyrus (zoals hoofdstuk 26), maar op een belangrijke persoonlijkheid, in Satans hand, van onze tijd – vlak voor de komst van de Messias, die Satan zal verwijderen en wereldvrede zal brengen. Daarom wijst de profetie op het einde van deze grote persoonlijkheid, die geestelijk over volken heerst – en tevens op Satans verwijdering uit de heerschappij over de mensheid op aarde. Te beginnen met vers 12 en tot het midden van vers 17 spreekt de profetie over Satan zelf:

… en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13  In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

 

 

EEN GESCHAPEN WEZEN

 

Let er goed op dat dit niet over een mens gaat, maar over een geschapen wezen. Alleen Adam en Eva zijn geschapen. Uit hen zijn alle mensen voortgekomen. Engelen zijn geschapen wezens. God zou nooit van een mens zeggen dat hij de totale som van wijsheid, volmaaktheid en schoonheid omvat. Wie was dit machtige geschapen wezen oorspronkelijk?

EzechiŽl 28:14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven…

In Exodus 25:17-20 vinden we de beschrijving van de troon van God in de hemel, vanwaar Hij het gehele grenzeloze universum regeert. Op deze troon zijn twee cherubims – superaartsengelen – van wie de uitgespreide vleugels de troon overdekken. Eens behoorde Satan als de vroegere Lucifer ook bij deze cherubs die zich bij de troon van het heelal bevond en welbekend was met het bestuur van God over het heelal. Nu wordt hij uitgebeeld als op aarde verblijvend. Maar vroeger bevond hij zich bij de troon van God, zoals de volgende woorden duidelijk te kennen geven.

(Vervolg vers 14) … gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden.

Dan schrijft God hem gewelddadigheid toe, zonde, misbruik van wijsheid, perversie, trots. Zijn hart verhief zich wegens zijn schoonheid.

Vers 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

Vervolgens gaat in vers 17 het onsterfelijke geestelijke antitype weer over op het menselijke type, dat een voornaam instrument in Satans handen zal zijn bij de geduchte wereldgebeurtenissen voorafgaande aan en leidend tot de komst van de Messias, die de Regering van God over alle volken der aarde zal oprichten.

Openbaring 13:4  en zij aanbaden de draak [Satan], omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen. 6  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren…

Deze menselijke persoon in EzechiŽl 28, die pretendeert God te zijn en in zijn heiligdom zit (vers 18) om te laten zien dat hij God is (2 Thess. 2:3-4), zal door vuur worden vernietigd, en tot as verteerd (vers 18). Vergelijk dit met Openbaring 19:20 waar twee menselijke personen, instrumenten van Satan, worden uitgebeeld: de een is een wereldlijk heerser over tien koningen en hun volken, de ander is een grote ”valse profeet”. De profetie van Jesaja 14 stelt de koning van Babylon voor als de wereldlijke heerser.

EzechiŽl 28:18  Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Openbaring 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

 

 

LUCIFER WORDT DE DUIVEL

 

De naam van de duivel was lang geleden Lucifer, wat ’lichtbrenger’ of ’lichtdrager’ betekent. God schiep hem als een van de mooiste en meest krachtige van de engelen. Maar er kwam een tijd dat hij die talenten verkeerd wilde gebruiken.

Hij werd ijdel en in plaats van te werken in dienst van God, wilde hij even belangrijk als God worden. Lucifer had zich door zijn schoonheid en volmaaktheid met ijdelheid laten vervullen – met zelfverheerlijking en zelfzucht. Hij werd afgunstig op Gods macht, en gezag boven hem kon hij niet langer verdragen. Hij kwam met een derde van de engelen in opstand tegen God. Met zijn engelen spande hij samen om een invasieleger te vormen dat Gods hemel zou binnenvallen om God van de troon van het heelal te stoten. Lucifer zou God zijn. De houding van de duivel was voorgoed veranderd. In plaats van licht te brengen, begon hij geestelijke duisternis te verspreiden. Het is zijn bedrieglijke invloed op ”de vorst van Tyrus” die deze ertoe zal aanzetten te beweren dat hij, een mens, God is.

Daardoor was Lucifer niet meer ’lichtbrenger’ maar een tegenstander, een agressor, een mededinger, een vijand. De naam Satan betekent tegenstander. Zijn engelen werden demonen.

Satan is sinds die tijd de vijand van God en de mensen en probeert Gods plan met de mensheid te laten mislukken. Hij bedriegt en misleidt de mensen met het doel om hun kans op eeuwig leven te laten mislukken.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

De mens is gemaakt naar Gods evenbeeld met het doel om geboren te worden in zijn Gezin, het Koninkrijk van God. Dan zal de mens ook God geworden zijn en boven de engelen en dus ook boven Satan en zijn demonen staan.

1 CorinthiŽrs 6:3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?

Satan doet zijn uiterste best om dat Plan te vernietigen. Hij heeft zich opgeworpen als de god van deze wereld. Hij houdt de mensheid in gijzeling.

2 CorinthiŽrs 4:4  ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Maar de dagen van ”de god dezer eeuw”, Satan, zijn geteld. Wanneer Christus terugkeert, zal Hij Satan van de aarde verwijderen en gevangen zetten.

God heeft geen duivel geschapen, maar een aartsengel die volmaakt was in schoonheid en wijsheid. God gaf zijn engelen evenwel een vrije wil – een verstand dat vrij kon denken en redeneren – met het recht van vrije keuze.

 

 

CHRISTUS BEVRIJDT DE MENS VAN DE DUIVEL

 

God heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld.

Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.

Handelingen 17:29  Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.

God heeft een Plan met de mensheid om zijn goddelijk, onsterfelijk Gezin te vormen.

HebreeŽn 2:5  Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen.

De mens is misleid door Satan en zijn demonen. Satan zal zich tot het uiterste inspannen om dat Plan van God te vernietigen. Met zijn vrije wil heeft de mens de weg van Satan gekozen. Voor God en de mens is de vrije wil uiterst belangrijk. Een keuze voor God en zijn manier van leven moet van harte zijn. Gods geboden, die een uiting zijn van liefde en eerbied voor God en de naaste, is door de mens verworpen door de voortdurende invloed van de duivel. De demonen geven de mensen valse perspectieven die hen ver verwijderd van God houden. De mens is in totale onwetendheid van de ware God. Op een bepaalde manier heeft Satan een rol gespeeld in Gods Plan met de mensheid. Hij hield de mens een alternatieve manier van leven voor, een weg van nemen. Die weg staat tegenover Gods weg van geven. Jezus Christus heeft enkelen de ogen geopend en bij zijn terugkomst zullen de schellen van de ogen vallen van alle mensen.

Jesaja 25:7  En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiŽn omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.

God zal ieder mens een eerlijke kans geven. Jezus Christus heeft 2000 jaar geleden als mens Satan overwonnen. Veertig dagen vertoefde Jezus zonder eten en drinken in de woestijn toen Hij op dertigjarige leeftijd begon met zijn Werk, zijn grote opdrachten. Satan probeerde Jezus in die dagen listig te verleiden om ook Hem onder zijn gezag te brengen. Hij daagde Jezus uit om te bewijzen dat Hij de Zoon van God was; hij beloofde Jezus de grootste macht en rijkdom onder zijn gezag. Maar Jezus doorzag zijn bedrog en reageerde resoluut:

MattheŁs 4:10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Satan droop af. Niet Satan, maar God is de hoogste autoriteit, ook hier op aarde. Maar God heeft Satan en zijn demonen 6000 jaar toegelaten om de mens een andere levensstijl voor te houden, zodat de mens kan kiezen. Daarom is de samenleving van de mensen niet Gods maatschappij.

Voordat de mensheid zichzelf zal vernietigen door het volgen van Satans destructieve weg, zal Jezus Christus als Koning terugkeren en zijn Koninkrijk oprichten. Aan alle mensen zal dan bekend worden hoe zij zich hebben laten misleiden door de duivel. God zal zijn Plan van vrede en geluk en eeuwig behoud voor hen die daarvoor kiezen op Gods voorwaarden, niet laten mislukken door Satan, de tegenstander. Bij zijn komst zal Jezus Christus Satan gevangen laten zetten. Dan zullen de mensen leven in Gods maatschappij.

Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

God heeft geen duivel geschapen! Hij schiep een cherub, Lucifer, die oorspronkelijk volmaakt was en een vrije wil had. Door zijn opstandigheid tegen Gods gezag veranderde Lucifer zich zelf in een duivel!


Terug naar de Home Page

 

hit counter