Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Het

Profetische

Beest

 

 

Wie of wat is het wilde ’beest’ uit de

hoofdstukken 13 en 17 van het boek

Openbaring? Wat onthullen de bijbelse

profetieŽn over de wereldgebeurtenissen

die nu snel naar Armageddon en het

einde van dit tijdperk leiden? Deze

publicatie handelt over regeringen en

oorlogen die deze wereld definitief naar

haar einde brengen.

 De bijbelse profetieŽn onthullen gebeurtenissen in onze tijd, die binnenkort ons leven zullen veranderen. Belangrijke wereldschokkende gebeurtenissen worden voorspeld in de symbolische taal van een mysterieus, de wereld beheersend, wild beest, dat wordt beschreven in Openbaring 13 en 17.

Is dit beest een geheimzinnig supermens, een werelddictator die nog aan de dag moet treden? Is het de Antichrist – of een regering – of een kerk?

De belangrijkste vraag op dit moment is: Wat, of wie, zijn het beest, het beeld van het beest en het merkteken van het beest, waarover in het boek Openbaring wordt gesproken? Wat dit geheimzinnige beest, wat het verbijsterende beeld, wat het mysterieuze merkteken ook mogen zijn, wij moeten het te weten komen! Want de mensen van onze huidige generatie die dit beest of zijn beeld aanbidden, of zijn merkteken ontvangen, zullen de onbeschrijflijke marteling van de zeven laatste plagen ondergaan!

Onwetendheid zal geen excuus zijn! ”Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”, zegt de Eeuwige in Hosea 4:6. En de beschrijving van de wachter uit EzechiŽl laat zien dat degenen die onwetend zijn omdat zij niet werden gewaarschuwd, desondanks zullen lijden.

EzechiŽl 33:6  Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd word – en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen.

EzechiŽl 3:18  Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

God verwacht van de geestelijke leider van zijn volk dat hij Gods ”wachter” is en het volk waarschuwt.

EzechiŽl 33:7  Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis IsraŽls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen.

 

 

Wie zullen de plagen ondergaan?

 

In het boek Openbaring beschrijft Johannes de laatste waarschuwingsboodschap.

Openbaring 14:9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

Deze profetie is uiterst belangrijk, want zij openbaart van tevoren gebeurtenissen die nu in onze tijd aanstaande zijn.

In een visioen van de verschrikkelijke ’dag des Heren’ ziet Johannes hoe deze plagen beginnen neer te dalen!

Openbaring 15:6  en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.

Openbaring 16:1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Het heeft geen zin zich voor te stellen, zoals zo velen doen, wat het merkteken van het beest zou kunnen zijn. Deze profetieŽn zijn waarachtig. De vervulling ervan is aanstaande. Omdat deze en andere profetieŽn tot op heden nooit werden begrepen, negeren zelfs kerken, theologen en evangelisten de profetieŽn in het algemeen, en deze spoedig in vervulling gaande profetieŽn in het bijzonder. Teveel mensen trachten zich er in gedachten een voorstelling van te maken. Maar God zegt: ”Mijn gedachten zijn niet uw gedachten” (Jes. 55:8).

Wij kunnen dit met ons verstand niet doorgronden. Wij staan oog in oog met een harde werkelijkheid, niet met een onwerkelijk sprookje! Er is slechts ťťn manier om achter de waarheid te komen. Dat is zorgvuldig, nauwlettend, in voortdurend gebed, met een open verstand, in overgave aan en onder leiding van de heilige Geest, alle getuigenissen in alle bijbelpassages die over deze kwestie handelen te bestuderen.

Wij kunnen niet vaststellen wat het merkteken van het beest is, voordat wij hebben geleerd wat, of wie, het beest is! Het betreft immers het merkteken van het beest. Wie, wat is dan het beest?

 

 

De bijbelse beschrijving van het beest

 

Het beest, het beeld van het beest en het merkteken van het beest worden alle in de eerste plaats beschreven in het 13e hoofdstuk van Openbaring. Bestudeer deze bijbelse beschrijving nauwkeurig. De apostel Johannes ontving deze boodschap ten behoeve van ons in deze tijd. In het visioen zag hij:

Openbaring 13:1  … uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2  En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

De meesten die anderen over deze onderwerpen onderwijzen zien deze beschrijving geheel over het hoofd. Want deze beschrijving identificeert het beest. Als het beest een geheimzinnige superman of antichrist is die spoedig als werelddictator zal verschijnen, zal het inderdaad een eigenaardig individu zijn! Hebt u ooit iemand gezien met zeven hoofden, en met tien horens die op een van zijn hoofden groeiden? En hebt u ooit iemand gezien die op een luipaard leek, en kunt u zich een supermens voorstellen die de poten van een beer en de muil van een leeuw zal hebben? En zal hij verschijnen door uit een oceaan op te rijzen?

Dit zijn vanzelfsprekend allemaal symbolen. Het woord beest zelf is al een symbool. En ons probleem is het interpreteren van de symbolen, want zij staan voor werkelijke, letterlijke zaken. De mens echter kan bijbelse symbolen niet interpreteren.

 

 

De Bijbel interpreteert zijn eigen symbolen

 

Wat wij willen beklemtonen is dat de Bijbel zijn eigen symbolen interpreteert! Als wij de waarheid willen weten, moeten wij ons uitsluitend door de bijbelse verklaring laten leiden en niet door de interpretaties en denkbeelden van de mens.

De Bijbel zelf vertelt ons inderdaad wat zij voorstellen!

In het zevende hoofdstuk van DaniŽl vinden wij precies deze zelfde symbolen beschreven. Ook hier is er sprake van de dieren, de zeven koppen, de tien horens; ook hier zijn de leeuw, de beer en de luipaard. En hier vertelt de Bijbel ons wat deze symbolen voorstellen.

God had DaniŽl inzicht in dromen en gezichten gegeven.

DaniŽl 1:17 … terwijl DaniŽl inzicht had in allerlei gezichten en dromen.

DaniŽl 7:1  In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag DaniŽl een droom en gezichten die hem op zijn legerstede voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Vers 3  en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.

Merk op dat de dieren, evenals in Openbaring, uit de zee opkwamen.

Het eerste leek op een ”leeuw” (vers 4), het tweede leek op een ”beer” (vers 5), het derde op een ”panter” of luipaard (vers 6) en het vierde was zo vreselijk en schrikwekkend dat het niet met enig wild dier dat op aarde bekend is kon worden vergeleken (vers 7).

In de beschrijving was er slechts ťťn kop op de leeuw, ťťn op de beer en ťťn op het vierde dier; maar het derde dier, de luipaard, had vier koppen, zeven koppen in totaal! En uit dit grote en vreselijke vierde dier groeiden tien horens!

DaniŽl 7:16  Ik naderde een van hen die daar stonden, en vroeg hem de ware zin van dit alles, en hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen.

Hier komt de interpretatie! De vraag is nu of wij deze bijbelse interpretatie van de zeven koppen, de tien horens, de leeuw, de beer en de luipaard willen aanvaarden.

Vers 17  die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen.

Aldus de interpretatie van vers 17.

Het woord koning is synoniem met koninkrijk, en wordt alleen gebruikt in die zin dat de koning het koninkrijk waarover hij regeert vertegenwoordigt, want in vers 23 lezen wij:

DaniŽl 7:23  Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn...

Merk op dat het woord koningschap of koninkrijk (de verschillende vertalingen gebruiken zowel koningschap als koninkrijk) ook wordt gebruikt om de dieren in de verzen 18, 22, 24 en 27 te verklaren.

Wat betekenen nu de ”horens”? Zie vers 24: ”En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan.”

Merk op dat de tien horens, of tien opeenvolgende koninkrijken of regeringen, uit een koninkrijk voortkomen, niet uit een mens of een supermens. Dit alleen al maakt duidelijk dat het beest geen mysterieuze persoon, geen supermens, is die nog moet komen. Ook dat het beest geen kerk is, zoals sommigen beweren, want er zijn uit een kerk nooit tien koninkrijken voortgekomen, en dat zal ook nooit gebeuren. En aangezien ”koning” in deze profetieŽn alleen staat voor het koninkrijk dat deze vertegenwoordigt, en aangezien deze woorden onderling verwisselbaar zijn, volgt hieruit dat deze tien horens tien opeenvolgende koninkrijken zijn die ontstaan uit het vierde koninkrijk dat over de aarde zou heersen!

 

 

Identificatie van de koninkrijken

 

Deze zelfde vier over de wereld regerende heidense koninkrijken worden in het tweede hoofdstuk van DaniŽl beschreven. Nebukadnessar, de koning van het Rijk der ChaldeeŽn, die de Joden had gevangengenomen, had een droom waarvan God de betekenis openbaarde aan DaniŽl.

De droom wordt beschreven in vers 31-35 van DaniŽl 2. De koning zag een groot beeld. Het hoofd ervan was van goud, de borst en de armen waren van zilver, de buik en de lendenen van koper, de benen van ijzer en de voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten slotte trof een steen, zonder toedoen van mensenhanden, op bovennatuurlijke wijze, het beeld aan zijn voeten. Het werd verbrijzeld en als kaf door de wind weggevoerd. Vervolgens werd de steen die het verbrijzeld had tot een grote berg die de gehele aarde vulde.

”Dit is de droom”, zegt DaniŽl tegen koning Nebukadnessar in vers 36, ”en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen:”

Vers 37  Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38  ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. 39  Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40  en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

De steen die het beeld aan de tenen trof, zien we geÔnterpreteerd in het 44e vers:

Vers 44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

De steen is Christus en zijn koninkrijk dat over de wereld zal regeren. De interpretatie van de steen wordt op vele plaatsen in de Bijbel gegeven.

Handelingen 4:10  dan moet aan u allen en het ganse volk van IsraŽl bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de NazoreeŽr, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 11  Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

En zo zien wij dat hier, op symbolische wijze, vier universele, over de wereld regerende, heidense koninkrijken worden beschreven. Deze beginnen met het Chaldeeuwse of Babylonische Rijk, dat de Joden in gevangenschap naar Babylon voerde.

God had het oude IsraŽl beloofd dat het, indien het zijn geboden zou onderhouden, Hem als volk zou gehoorzamen, zou uitgroeien tot een menigte volken – of een wereldrijk – dat over de gehele aarde zou heersen. Op grond van ongehoorzaamheid zou het echter door heidense volken worden gevangengenomen (Lev. 26 en andere profetieŽn). Het oude IsraŽl was generaties- en eeuwenlang beproefd. Het was ongehoorzaam geweest. Nu waren de Joden gevangengenomen door Nebukadnessar, die het eerste wereldrijk had opgericht.

Maar, zoals God openbaarde door DaniŽl, in hoofdstuk 2, God had de wereldheerschappij aan deze opeenvolging van heidense rijken overgedragen. Deze worden gecontinueerd in de vorm van vier grote universele koninkrijken, en uit het vierde ontstaan tien opeenvolgende regeringen, tot de tijd van de Wederkomst van Christus en de vestiging van het Koninkrijk van God dat eeuwig zal duren.

 

 

Het vierde dier

 

Hier in DaniŽl 2 worden duidelijk dezelfde vier universele, heidense wereldmachten beschreven als voorgesteld door de vier dieren in DaniŽl 7. En dit droom-beeld geeft aan welke dat zijn. Het eerste was het koninkrijk van Nebukadnessar, het Rijk der ChaldeeŽn, dat, naar de naam van de hoofdstad ervan, Babylon wordt genoemd (625-539 v.Chr.). Het tweede koninkrijk, dat toen volgde, was, zoals wij uit de geschiedenis weten, het Perzische Rijk, 558-330 v.Chr., dat uit Meden en Perzen bestond. Alle kenners van Oude Geschiedenis weten dat het derde wereldrijk Griekenland of MacedoniŽ was onder Alexander de Grote, die in 333-330 v.Chr. het grote Perzische Rijk veroverde. Maar na al zijn snelle veroveringen leefde Alexander slechts een klein jaar, en zijn vier generaals verdeelden zijn uitgestrekte rijk in vier gebieden: 1. MacedoniŽ en Griekenland; 2. TraciŽ en het noordwesten van Klein-AziŽ; 3. SyriŽ en het gebied ten oosten ervan tot aan de Indus; 4. Egypte. Dit nu waren de vier koppen van het derde beest van DaniŽl 7.

En het vierde koninkrijk, dat zich vanuit Rome uitbreidde en geleidelijk deze vier delen ťťn voor ťťn opslokte, was het Romeinse Rijk (31 v.Chr. tot – voorlopig – in de 5e eeuw n.Chr.). Het had alle andere opgeslokt, hun gehele territorium bezet, en was groter en sterker dan zij alle. Het bezat de koninklijke luister van het oude Babylon en had aldus de kop – het sterkste deel – van de leeuw. Het bezat de massaliteit en de macht van het talrijke leger van het Perzische Rijk – gesymboliseerd door de poten, het krachtigste deel van de beer. Het was het grootste oorlogsapparaat dat de wereld ooit had gezien. En het bezat bovendien de snelheid, de sluwheid en de wreedheid van het leger van Alexander, gesymboliseerd door de luipaard.

Aldus verschilde dit vierde dier van elk ander dier op aarde. Het was sterker, groter, verschrikkelijker dan enig ander dier.

En zo ziet Johannes in Openbaring 13 dus niet vier dieren, maar ťťn. Niet een luipaard, maar een luipaard gelijk – daar het al de sluwheid, wreedheid en snelheid ervan bezat. Het bezat evenwel tevens de hoofdkenmerken van de twee andere zeer sterke dieren: de poten van een beer en de muil van een leeuw. Het vierde dier uit DaniŽl, het Romeinse Rijk, had de drie voorafgaande dieren opgeslokt en omvatte ze daardoor. Het omvatte dan ook alle zeven koppen. Het beest van Johannes heeft dan ook zeven koppen. Alleen het vierde dier van DaniŽl had tien horens en ook het beest van Johannes heeft tien horens.

Als wij dus bereid zijn ons slechts door de bijbelse beschrijving van dit beest te laten leiden en de Bijbel de symbolen laten uitleggen die worden gebruikt om het te beschrijven, dan komen wij tot de onontkoombare conclusie dat het beest uit Openbaring 13 het Romeinse Rijk is, dat als wereldmacht bestond van 31 v.Chr. tot in de 5e eeuw na Chr. (476)! Natuurlijk interpreteren vele, wijd en zijd verbreide en gepubliceerde, door de mens bedachte theorieŽn dit beest op een andere manier: sommige interpreteren het als een kerk, sommige als een geheimzinnig individu dat nog moet komen. Deze theorieŽn kunnen echter niet de test doorstaan door van toepassing te zijn op alle symbolen die dit beest beschrijven.

Het beeld van Nebukadnessar beschrijft met de twee benen de twee delen van het Romeinse Rijk sinds de tweede helft van de 4e eeuw: het Westelijke met Rome, en het Oostelijke met Constantinopel als hoofdstad.

Ook Johannes beeldt dit beest uit, niet als een kerk of als een individuele supermens, maar als een machtige regering met een groot leger. Immers, men aanbad het beest en zei: ”Wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openb. 13:4.)

 

 

De symboliek van de horens

 

Laten wij nu kijken naar de symboliek van de horens van het vierde dier uit DaniŽl 7 en het beest uit Openbaring 13.

De tien horens symboliseren hetzelfde: de tien stadia van het regime dat voortkwam uit het Romeinse Rijk na de val ervan in de 5e eeuw.

DaniŽl 7:24  En de tien horens; uit dat koninkrijk [het
vierde – het Romeinse Rijk] zullen tien koningen opstaan … Vers 27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten.

De tien horens zijn dus tien koninkrijken die uit het
vierde koninkrijk, het Romeinse Rijk, zullen verrijzen. Deze koningen, of koninkrijken, zullen achtereenvolgens opstaan tot de tijd dat de Steen – Christus en zijn Koninkrijk – het beeld aan de voeten verbrijzelt en het koningschap aan de heiligen wordt gegeven. Daar er in de geschiedenis nooit tien gelijktijdige koninkrijken zijn geweest die voortkwamen uit het Romeinse Rijk, naast elkaar en tot in de tegenwoordige tijd bestaand, en daar er tot nu wel negen opeenvolgende koninkrijken zijn geweest die over dat gebied regeerden (wij zullen dit nog nader verklaren), weten wij dat de koninkrijken die door de horens worden weergegeven opeenvolgend zijn en niet gelijktijdig.

 

 

De dodelijke wond

 

Laten wij nu terugkeren naar onze beschrijving van het beest in Openbaring 13.

Openbaring 13:3  En [ik zag] ťťn van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4  en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen.

Het hier gesymboliseerde beest is het beest dat de koninklijke luister en macht had die worden gesymboliseerd door de muil van de leeuw (Babylon), de logge kracht gesymboliseerd door de poten van de beer (Medo-PerziŽ), en de snelheid, sluwheid en wreedheid van de luipaard (Griekenland). Daar de interpretatie van deze symbolen is te vinden in DaniŽl 7, en aangezien het vierde dier tien horens had, is de bijbelse verklaring van het beest uit Openbaring 13 dat het het vierde dier uit DaniŽl 7 is: het Romeinse Rijk, van 31 v.Chr. tot de 5e eeuw n.Chr. Het door Johannes in Openbaring 13 beschreven beest had zeven koppen, maar de enige bestaande kop in de tijd dat Johannes dit moeilijk te beschrijven beest zag (het beest met de machtigste kenmerken van alle dieren die zijn voorgangers symboliseerden) was de kop van het vierde dier uit DaniŽl, dat de zevende kop had, en ook de tien horens. Die ene specifieke kop ervan, die ten dode gewond was (Openb. 13:3), was dus de zevende kop: het Romeinse Rijk – de kop waaruit de tien horens verrezen. De tien horens stellen volgens de uitleg van DaniŽl tien opeenvolgende regeringen voor die uit het Romeinse Rijk zouden voortkomen en zouden blijven bestaan tot de vestiging van het Koninkrijk van God bij de terugkomst van Christus.

De dodelijke wond was dus die welke aan het Romeinse Rijk werd toegebracht. In de 5e eeuw vielen Hunnen en Germanen (Goten en Vandalen) het rijk binnen. Het Romeinse Rijk werd kleiner en zwakker, totdat het in de laatste stadia van verval onder de voet werd gelopen door Germaanse invasies die in 476 aan de heerschappij ervan een einde maakten.

Merk op dat de draak het beest zijn macht gaf. Wie is de draak?

Sommigen zeggen: ”het heidense Rome”. Willen wij ons echter uitsluitend laten leiden door de interpretatie die de Bijbel van zijn eigen symbolen geeft, dan zien wij dat de draak een symbool is van Satan, de duivel.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan … Vers 12 … de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid … Vers 13  En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen …

Openbaring 20:2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan …

De mensen aanbaden het beest (Openb. 13:4). Uit deze ene uitspraak concluderen sommigen dat het beest het pausdom moet zijn, niet wetende dat het volk het Romeinse Rijk en zijn keizers aanbad! Zie hoe men het beest aanbad; men zei: ”Wie kan er oorlog tegen voeren?” Het Romeinse Rijk was de grootste oorlogvoerende mogendheid die de wereld ooit had gekend. Dit beest doodde met het zwaard (vers 10).

De geschiedenis kent vele verslagen van de Romeinse keizerverering, want het heidendom was een staatsgodsdienst. Het volgende verslag komt uit Medieval and Modern Times van Robinson, een wat ouder studieboek, p. 7: ”De keizerverering: In ťťn woord, de Romeinse overheid was niet alleen schitterend georganiseerd … iedereen werd geacht deel te nemen aan de aanbidding van de keizer, omdat die het symbool was van de majesteit en glorie van het rijk … allen waren verplicht, als goede staatsburgers, deel te nemen aan de officiŽle offers aan het staatshoofd, als aan een god.”

Maar toen de zevende kop van dit grote beest in 476 ten dode werd gewond, was dat toen het einde? Nee, de profetie zegt: ”… zijn dodelijke wond genas … en hem werd macht gegeven om … tweeŽnveertig maanden lang te [blijven bestaan]” (vers 3, 5). De tien horens symboliseren tien opeenvolgende koningschappen die uit dit koninkrijk voortkomen. Door de tien horens die uit deze kop (het Romeinse Rijk) verrijzen, blijft het beest (de tien horens maken immers deel uit van het beest) dus tot de terugkomst van Christus voortbestaan.

De tekst zegt dat een van zijn koppen ten dode gewond was. Het beest had de zeven koppen en de tien horens. Johannes ziet het beest, terwijl het leeft in de dagen van zijn zevende kop, het Romeinse Rijk. Later krijgt deze kop van het beest een dodelijke wond. De kop stierf, maar genas weer.

Het Romeinse Rijk in Noord-Afrika werd onder de voet gelopen door de Vandalen, die in 455 Rome plunderden. In 476 vestigde vervolgens Odoaker, legeraanvoerder en vorst van de Herulen of Heruli, zijn regering in Rome.

Vervolgens was er het koninkrijk van de Ostrogoten (Oostgoten), 493-554, een ander buitenlands volk dat in het gebied regeerde. Het werd echter uit ItaliŽ verdreven en verdween.

Deze rijken bestendigden eveneens het Romeinse systeem, maar het genas de wonde niet, want de eigenlijke macht bleef in handen van de ’barbaren’. Deze drie koninkrijken (’horens’) of heerschappijen, die ofschoon zij in wezen onafhankelijk en barbaars waren (de Oostgoten, de Vandalen en Odoaker waren allen ’christenen’ die het arianisme aanhingen), gaven alle drie voor een voortzetting van het Romeinse Rijk te zijn. Zij vormden een overbruggingsperiode tussen de ’dodelijke wonde’ en de ’genezing’ ervan.

Nu zag DaniŽl dat zich tussen deze tien ”een kleine horen” verhief waarvoor deze eerste drie horens werden ”uitgerukt” (Dan. 7:8). Er moeten dus nog 7 horens komen. Van die kleine horen zegt DaniŽl 7, vers 20, dat hij ”er groter uitzag dan de andere” of diens ”aanzien groter was” (Statenvert.). Het pausdom overheerste alle horens die volgden volledig.

 

 

De dodelijke wond genezen

 

Het was door het vierde koninkrijk (gesymboliseerd door de vierde horen) volgend op de val van het Rijk in 476, dat de dodelijke wond werd genezen en het rijk werd hersteld.

In 554 vestigde Justinianus, de keizer van het Oosten, vanuit Constantinopel, zijn regering in ItaliŽ door middel van een keizerlijke vertegenwoordiger in Ravenna, en bracht teweeg wat in de geschiedenis als ’de Restauratie van het Keizerrijk’ bekendstaat.

Lees nu vers 5 van Openbaring 13. Aan dit beest werd, toen het eenmaal was genezen, macht gegeven om tweeŽnveertig maanden lang te blijven bestaan.

In de profetieŽn die op de tijden van de bestraffing van IsraŽl betrekking hebben, vertegenwoordigt iedere dag een jaar in de vervulling (Ezech. 4:4-6; Num. 14:34). Het genezen beest zal derhalve 1260 jaar blijven bestaan.

Na de genezing in 554 kwam het Frankische koninkrijk (Frans), het Heilige Roomse of Romeinse Rijk (Duits, daarna de Oostenrijkse Habsburgs) en het rijk van Napoleon (Frans). Maar toen Napoleon in 1814 verslagen was, bestond het genezen beest niet langer. ”Zo eindigde”, aldus West's Modern History, pg. 337, ”een regeringsstelsel dat van keizer Augustus [vanaf 31 v.Chr.] dateerde.” Het ging de afgrond in!

En van 554 tot 1814, de periode dat het ”genezen beest” bestond, is precies 1260 jaar!

Op dat moment, toen acht van de horens verschenen en verdwenen waren, ging het beest zelf over in de toestand van niet-bestaan die in Openbaring 17:8 als ”de afgrond” wordt gesymboliseerd. In 1870 echter had Garibaldi de vele kleine staatjes op het Italiaanse schiereiland tot ťťn natie verenigd en het aldus gevestigde koninkrijk was het begin van de negende horen, die culmineerde in het fascistische bewind van Mussolini.

 

 

De ’koppen’ waarop de vrouw zat

 

Wat dit betreft zullen wij ons later meer in het bijzonder met het 17e hoofdstuk van Openbaring bezighouden. Laten wij in het voorbijgaan evenwel opmerken dat de vrouw in dit hoofdstuk nooit zat op enig ander deel van dit beest uit Openbaring 13 dan de laatste zeven horens! Zij is de ”kleine horen” van DaniŽl 7, die meer aanzien had dan de andere, en waarvoor er drie uitvielen. En aangezien de vrouw, in het 17e hoofdstuk van Openbaring, zat op alle zeven koppen van het beest dat daar wordt beschreven, en aangezien zij op geen van de koppen, maar slechts op de laatste zeven horens van het beest van Openbaring 13 zat, volgt hieruit dat de zeven horens van het ”genezen beest” van hoofdstuk 13 de zeven koppen van het beest van hoofdstuk 17 vormen!

Merk op dat in de tijd waarin Johannes het beest zag, er vijf zijn gevallen, er ťťn is en er ťťn nog moet komen.

Openbaring 17:10  Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, ťťn is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.

De vijf die zijn gevallen, zijn de vijf waaraan gedurende de 1260 jaar macht werd gegeven door het religieuze gezag, opdat het genezen beest bleef bestaan. De ene die ”is”, is het koninkrijk dat duurde van Garibaldi tot de val van Mussolini. Het was in geen enkel opzicht het oude machtige Romeinse Rijk, zodat Johannes over de fase van deze negende horen (Openb. 13) of zesde kop (Openb. 17) spreekt als over het beest dat was en niet is, en dat opnieuw uit de afgrond zal verrijzen.

Openbaring 17:3  En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.

De zevende kop met zijn 10 horens in het 17e hoofdstuk van Openbaring, zal, zoals dit hoofdstuk verklaart, de herleving zijn van het beest, het Romeinse Rijk, ”uit de afgrond” door een ’Verenigde Staten van Europa’, of federatie van 10 Europese naties binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk. Deze herleving is nu begonnen!

Openbaring 17:12  En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. 13  Dezen zijn ťťn van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 15  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiŽn en menigten en volken en talen. 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 17  Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. 18  En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.

Het gehele beest van Openbaring 17 – de herlevingen van het Romeinse Rijk – maakt deel uit van de zeven koppen uit Openbaring 13 en DaniŽl 7, omdat het de laatste zeven horens omvat. Toch is dit herleefde Romeinse Rijk ”het achtste” systeem, dat verschilt van de zeven ervoor.

Vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

 

 

Wiens getal is het getal van het beest – 666?

 

Waar kunnen wij dat mysterieuze getal 666 vinden? Draagt de paus het op zijn kroon, zoals sommigen beweren, waarmee hij is geÔdentificeerd als het beest van Openbaring 13? Of moeten we het elders zoeken?

Hier volgen de teksten die rechtstreeks over dit getal spreken:

Openbaring 13:17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Openbaring 15:2  En ik zag [iets] als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.

Deze passages verschaffen ons de volgende duidelijke punten:

1)  Het beest heeft een getal en kan, als wij wijsheid hebben, door dit getal worden geÔdentificeerd.

2)  Het getal is 666.

3)  Er wordt ons opgedragen dit getal te berekenen, d.w.z. op te tellen.

4)  Dit getal, 666, is het getal van het beest. De enige bijbelse interpretatie van dit symbool ”beest” is een koninkrijk of de koning die erover regeert en dus werkelijk het koninkrijk is.

DaniŽl 7:17  die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen; 18  daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Vers 21  Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22  totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. 23  Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24  En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Vers 27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Dus moet 666 het getal zijn van zowel het koninkrijk, of de regering, of het imperium, als van de koning die het opricht of het bestuurt.

5)  De uitdrukking ”de naam van het beest, of het getal van zijn naam” maakt duidelijk dat het getal 666 het getal is van de naam van het koninkrijk of imperium.

6)  De uitdrukking ”het is een getal van een mens” toont aan dat wij dit getal ook moeten berekenen in de naam van de koning, of heerser, over het koninkrijk dat als het ”beest” wordt geÔdentificeerd.

 

 

Het beest is niet de vrouw

 

In Openbaring 17 vinden we een beest en een vrouw – een machtige, rijke, maar gevallen vrouw (hoer) – die op het beest zit. De Bijbel gebruikt het symbool ’vrouw’ in de betekenis van gemeente of kerk. Zie de volgende verzen.

2 CorinthiŽrs 11:2  Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

Openbaring 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

EfeziŽrs 5:22  Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, 23  want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 24  Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. 25  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26  om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

Daarentegen is ’beest’ een symbool voor een koninkrijk of imperium.

Laten wij logisch doordenken. Het beest van Openbaring 13:1-2 is niet de vrouw die op het beest zit – het beest is de regering en de vrouw is een kerk.

Het beest van Openbaring 13 is het Romeinse Rijk!

Dit beest had een dodelijke wond (Openb. 13:3). Dit betekent dat het beest ophield te bestaan of te functioneren zoals het dat sinds 31 v.Chr. had gedaan. Toch werd later de dodelijke wond genezen, waarna het nog eens 1260 jaar (vers 5) bleef voortbestaan!

 

 

De stichter van Rome

 

De stichter en eerste koning van Rome was Romulus. Het Romeinse Rijk werd naar hem genoemd. Dit rijk gaat in oorsprong evenwel terug tot de tijd van koning Lateinos, of, in het Latijn, Latinus, die, vier eeuwen voordat Romulus de toekomstige hoofdstad ervan stichtte, het Latijnse koninkrijk grondvestte.

Toen Johannes deze Openbaring schreef en ons opdroeg het getal van het beest te berekenen, schreef hij in de Griekse taal. In die taal werd het Nieuwe Testament geschreven. Het was toen de wereldtaal. Derhalve moeten wij deze naam en het getal 666 in deze in de Bijbel gebruikte taal zoeken, en niet in het Latijn.

Wij zijn allen vertrouwd met de Romeinse cijfers, waarbij voor getallen letters worden gebruikt. Iedereen weet dat I is 1, V is 5, X is 10, enz. Velen weten echter niet dat de Griekse taal, waarin het boek Openbaring is geschreven, eveneens letters voor getallen gebruikt.

In het Grieks nam men in de tweede eeuw na Chr. aan dat de naam van de grondlegger van het koninkrijk oorspronkelijk Lateinos werd gespeld. Dit betekent ’bewoner van Latium’ of ’de naam Latium’ waaraan de Romeinen hun oorsprong en hun taal ontleenden. Dit woord betekent tevens ’Romein(s)’. In het Grieks is L 30, A is 1, T is 300, E is 5, I is 10, N is 50, O is 70 en S is 200. Tel deze getallen op. Samen zijn ze precies 666!

Het is inderdaad geen toeval dat de naam van het koninkrijk, van de stichter en eerste koning ervan precies 666 telt!

Het beest is duidelijk geÔdentificeerd!

 

 

En Mussolini ook

 

Hetzelfde getal – 666 – heeft eveneens betrekking op de persoon die over de onbetekenende zesde kop van het symbolische beest heerste.

Mussolini noemde zich ’il Duce’. De Italianen riepen: ”Viva il Duce!”, hetgeen betekent ’lang leve de leider’. Overal in ItaliŽ vond men het teken ’vv il duce’ afgedrukt. De letters ’vv’ zijn de afkorting voor ’viva’. Een ’V’ wordt gebruikt in plaats van de ’U’, wat heel gebruikelijk is. Ofschoon het een groet is, of een titel, gebruikte Mussolini ’il Duce’ in feite als naam. Hij is gesteld in het uit het Latijn ontwikkelde Italiaans. Bereken ’vv il Duce’. V is 5, V is 5, I is 1, L is 50, D is 500, V is 5, C is 100, E heeft geen getal. Tel deze getallen nu eens op, en u hebt precies 666!

Zo is dit getal 666 tevens verbonden met het Romeinse Rijk van de 20e eeuw!

Sommigen zullen echter vragen of dit getal niet van toepassing is op de paus. Er zijn mensen die leren dat de woorden ’Vicarius Filii Dei’ (Latijn voor ’Plaatsvervanger van Gods Zoon’) op de drievoudige kroon van de paus staan. Bij sommige gelegenheden draagt de paus inderdaad een drievoudige kroon, maar deze woorden staan daar niet op! Of het zou op een mijter van de paus staan.

Deze woorden zijn in het Latijn, en niet in een bijbelse taal. Ze vormen geen naam, maar een titel en wij hebben de opdracht gekregen de naam van het beest, en het getal van de naam van de mens van het beest te berekenen.

Daar komt bij dat deze Latijnse titel niet op een koninkrijk of imperium slaat, maar alleen op een mens.

En dus is het getal 666 het brandmerk van het Romeinse Rijk, van de stichter en eerste koning van de Latijnen, van iedere Romein, en ook van Mussolini.

Kan er iets overtuigender zijn?

 

 

Het beest met de twee horens

 

Satan heeft zijn wereldlijke regering op aarde. Hij gaf deze regering ”zijn kracht en zijn troon en grote macht”.

Bovendien heeft hij de godsdienst georganiseerd als zijn middel om de wereld te misleiden. In 2 CorinthiŽrs 11:14 lezen we dat Satan zich voordoet als een ”engel des lichts”. Volgens Openbaring heeft hij de hele wereld misleid.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden…

Hoe?

In 2 CorinthiŽrs vertelt Paulus het ons.

2 CorinthiŽrs 11:13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Satan heeft zijn dienaren die zich als dienaren der gerechtigheid voordoen, maar in werkelijkheid schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders zijn, die zich de dienaren van Christus noemen! Zij beweren dus christelijke geestelijken te zijn. Zij zijn met velen, niet met enkelen, omdat alle profetieŽn zeggen dat het de velen en niet de enkelen zijn, die misleid zijn. Gedurende 6000 jaar was Satans voornaamste arbeid het misleiden van de wereld.

Laten wij nu Openbaring 13:11 opslaan:

Openbaring 13:11  En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

Wie – wat – is dit ”beest”?

Sommigen zeggen dat het de Verenigde Staten zijn samen met het pausdom. Anderen menen dat het een federatie van protestantse kerken is. Weer anderen zeggen dat het geestelijke machten zijn uit AziŽ. De meeste kerkorganisaties negeren dit zeer belangrijke onderwerp geheel, of zeggen eerlijk: ”Wij weten het niet!”

Waarom deze algemene onwetendheid, terwijl het antwoord zo duidelijk is?

 

 

De bijbelse interpretatie

 

Vergeet vooral niet dat de Bijbel zijn eigen symbolen uitlegt! Wanneer mensen hun eigen interpretatie aan bijbelse symbolen geven, zijn hun conclusies altijd onjuist!

Nadat Johannes een beest had gezien, waarvan wij hebben bewezen dat het het Romeinse Rijk was, ziet hij nu nog een beest – een ander – oprijzen.

Openbaring 13:11  En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

We hebben geleerd dat ’beest’ een symbool is voor een koninkrijk of burgerregering en deze term slaat of op het koninkrijk of op de leider ervan, naar gelang van de context (Dan. 7:17, 23).

Dit andere beest met de twee horens is dus de profetie van een ander koninkrijk of andere regering. In deze profetieŽn beeldt God de aardse heidense regeringen voor ons uit als wilde dieren die door hun eigenschappen worden beschreven. Dit beest met twee horens verscheen als een lam. Het sprak echter in werkelijkheid als een draak – zijn ware kenmerk – want ”uit de overvloed des harten spreekt de mond” (Matth. 12:34).

Wat symboliseert het woord ’lam’ in de Bijbel? Het antwoord is: Christus.

Johannes 1:29  De volgende dag zag hij [Johannes de Doper] Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Openbaring 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

En ’draak’ is een symbool voor de duivel (Openb. 12:9; 20:2).

Hier is dus sprake van een koninkrijk, of regering, zich voordoend als de regering van Christus of het Koninkrijk van God.

Christus vestigde geen regering (koninkrijk) bij zijn eerste verschijning op aarde! Na zijn opstanding vroegen de discipelen Hem of Hij het koninkrijk in die tijd zou herstellen (Hand. 1:6), maar Hij deed dat niet.

Handelingen 1:6  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor IsraŽl?

De Gemeente is niet het Koninkrijk. Omdat sommigen dit dachten vertelde Jezus de volgende gelijkenis.

Lukas 19:11  Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. 12  Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13  En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 14  Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. 15  En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 16  En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 18  De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19  Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. 20  En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. 21  Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. 23  Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. 24  En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden heeft. 25  En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden. 26  Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. 27  Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.

Christus vertelde deze gelijkenis om te tonen dat Hij eerst moest opvaren naar de troon van zijn Vader in de hemel om de koninklijke macht te ontvangen en Koning der koningen te worden teneinde het wereldregerende Koninkrijk van God in te stellen. Maar Satan is een bedrieger en hij heeft de wereld verleid tot de veronderstelling dat zijn (Satans) systeem van kerken het Koninkrijk van God is.

Lees nu nauwkeurig Openbaring 13:12.

Openbaring 13:12  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit.

Het eerste beest is het Romeinse Rijk. Hier is een andere regering die beweert de regering van Christus, het Koninkrijk van God, te zijn, en daarbij alle macht van het eerste koninkrijk tot zich trekt en op allerlei manieren aanwendt.

Maar wanneer?

Vers 12  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

Het was dus nadat de dodelijke wond (van 476 n.Chr.) was genezen. Deze werd genezen in 554 toen Justinianus het herstel van het Keizerrijk in het Westen teweegbracht. Deze godsdienstige regering oefende dus haar macht uit na 554, toen het Romeinse Rijk was hersteld.

Hier wordt dus een regering beschreven – een kerkelijke regering – die verschijnt als de regering van Christus, die zich voordoet als het Koninkrijk van God en die vanaf 554 over het wereldlijke Romeinse Rijk heerst.

In die dagen werd er geleerd dat de wederkomst van Christus wordt vervuld in de persoon van de leiders van de kerk. Het millennium was begonnen.

De volle 1260 jaar lang erkenden de keizers de oppermacht van de godsdienst. De kerk was georganiseerd als een regering – als een tweeledige regering (gesymboliseerd door haar beide horens of koninkrijken, want een ’horen’ is tevens een symbool voor koninkrijk – zie DaniŽl 7:24). Zij belichaamde het kerkelijke bestuur en was tevens een staat of wereldlijke regering, die steeds een bepaald gebied bezat waarover zij, als enige, regeerde – naast haar feitelijke macht over het enorme wereldlijke koninkrijk, dat het Heilige Roomse Rijk werd genoemd. Ook nu nog is het een afzonderlijke, onafhankelijke soevereine staat.

Let erop dat dit tweede beest macht zou uitoefenen over de gehele aarde, omdat het zou maken dat de aarde en degenen die daarop wonen het eerste beest ”welks dodelijke wond genezen was” zouden aanbidden – na 554. Het ”Heilige Roomse Rijk” werd het ”Koninkrijk van God op aarde” genoemd. Men beweerde dat het Millennium was aangebroken!

Verder met Openbaring 13.

Vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

Houd dus de drie volgende punten in gedachten:

1)  Dit beest verricht grote wonderen.

2)  Het verrichtte deze ”voor de ogen van” het Heilige Roomse Rijk, ofwel het eerste beest.

3)  Het verleidde daarmee alle volken.

 

 

Alle volken misleid

 

Waar vinden we in de bijbelse profetieŽn ook deze zelfde feiten?

Eerst Openbaring 17. Hier wordt een vrouw beschreven. In 2 CorinthiŽrs 11:2 en in Efeze 5:22-27 en elders leren we dat ’vrouw’ een symbool is voor gemeente of kerk. Deze vrouw is een gevallen vrouw, een hoer – een afvallige kerk – die wordt beschreven als heersend over vele volken.

Openbaring 17:1  En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren. Vers 15  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiŽn en menigten en volken en talen.

In vers 3 wordt deze valse kerk beschreven als zittend op een beest met ”zeven koppen en tien horens”. Een vrouw die een paard berijdt, leidt, bestuurt het paard. Het volgt haar bevelen op. In vers 18 lezen we dat zij ”de grote stad [is], die het koningschap heeft over de koningen der aarde”. In vers 2, dat zij die op de aarde wonen door dit valse christendom zijn misleid. En in Openbaring 18:3, dat zij alle volken heeft verleid. Vervolgens lezen we in 2 Thessalonicenzen 2:3-4 dat de dag van Christus – en de komst van Christus – niet zal aanbreken voordat er een afval is gekomen en een ”mens der wetteloosheid” zich heeft geopenbaard. Deze verheft zich tegen al wat God wordt genoemd. Als God neemt hij plaats in een tempel waarvan wordt gezegd dat het de tempel van God is, om te laten zien dat hij God is en om de mensen ertoe te verleiden hem als zodanig te aanvaarden. God is onze heilige Vader. Deze mens in een religieus ambt zal dezelfde titel opeisen. Deze ontaarde mens zal bij en door de komst van Christus worden vernietigd (2 Thess. 2:8). Vers 9-10: ”Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid.”

Het betreft hier een belangrijke religieuze figuur, over wie is geprofeteerd dat hij tekenen en bedrieglijke wonderen zou doen, waarmee hij overal de mensen misleidt.

 

 

Tot Armageddon

 

Deze bedrieglijke religieuze leider zal tot aan Armageddon en de wederkomst van Christus actief zijn! In Openbaring 16:13-16 worden drie onreine geesten beschreven.

Zij komen uit de draak, die de duivel is, uit het beest, dat de wereldlijke Romeinse heerser is, en uit de mond van de valse profeet die met hem is verbonden. ”Want”, vervolgt vers 14, ”het zijn geesten van duivelen [demonen], die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.” En zij worden ten slotte verzameld te Armageddon (vers 16)! De nog steeds toekomstige Romeinse heerser wordt dus, evenals het Romeinse Rijk, opnieuw hersteld, tezamen met een grote godsdienstleider – en dit alles door de macht en invloed van de duivel! Dit zal met wonderen gepaard gaan! In alle profetieŽn die hierop betrekking hebben blijken deze machten dezelfde dingen te doen!

Let nu op de laatste slag op ”de grote dag van de almachtige God”. Deze staat in Openbaring 19:19-20. Hier is het beest ”en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden”.

Houd dit in gedachten en vergelijk het met het beest met de twee horens uit Openbaring 13:11-17:

1)  Beide verrichten wonderen.

2)  Beide verrichten deze voor de ogen van het beest.

3)  Daardoor verleiden zowel de valse profeet als het beest met de twee horens degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen – en maken dat hun dat merkteken wordt gegeven (Openb. 13:16).

Dit beest met twee horens, de valse profeet, de mens der wetteloosheid en de vrouw die op het beest zat stellen dus alle een vals christendom voor.

Verleidde het beest met de twee horens diegenen die het merkteken van het beest bezitten? Inderdaad! Lees verder in Openbaring 13:

Openbaring 13:14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen…

Hoe?

… En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en dat niemand kan kopen of verkopen [handelen, zijn brood verdienen, een baan krijgen], dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Dit beest met twee horens maakte dus niet alleen dat de mensen het merkteken van het beest ontvingen (vergelijk Openb. 19:20: En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden), het zorgde er ook voor dat er een beeld werd gemaakt dat tot de marteldood van heiligen leidde. Het zorgde dat allen die dit beeld niet aanbaden werden gedood. Deze valse kerk doodde hen niet zelf: zij zorgde ervoor dat zij gedood werden. De geschiedenis laat zien dat de wereldlijke regering miljoenen die ”verbannen van Christus” of tot ”ketters” waren verklaard, dood martelde. Vergelijk dit met de vrouw die in Openbaring 17 op het beest zat.

Openbaring 17:6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Deze moeten wel een en dezelfde zijn.

 

 

Het beeld van het beest

 

Deze kerkelijke organisatie nu, die een tweeledige regering is, verleidde de mensen door te zeggen dat zij van het beest een beeld moesten maken. Merk op dat dit de manier is waarop zij de mensen verleidde.

Openbaring 13:14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is.

Wat is een beeld? Het woordenboek zegt een ”gelijkenis, voorstelling, model, afbeelding, duplicaat”. Dit is dus een kerk die zegt: ”Laten wij een model, een duplicaat, maken van het wereldlijke Romeinse Rijk” – dat is immers wat het beest vertegenwoordigt.

Jezus Christus verkondigde het Koninkrijk, of de regering van God: een goddelijke regering naar Gods wil en naar Gods wetten – niet een heidense, menselijke regering naar de wil van de mens en naar door de mens opgestelde wetten. Zijn Gemeente omvat alle door de Geest verwekte heiligen die de heilige Geest bezitten en erdoor worden geleid. Christus is het enige Hoofd ervan en zijn Koninkrijk is niet van deze wereld! Waaraan heeft het menselijke kerkbestuur dan haar huidige vorm ontleend? ”De eerste paus in de ware zin van het woord was Leo I (440-461 n.Chr.)”, aldus de Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, deel 7, p. 629. Voor hem was de regeringsvorm van het Romeinse Rijk het wonderbaarlijkste op aarde. Hij paste de beginselen ervan op de kerk toe, organiseerde de kerk als een regering en vormde zo het pausdom.

Deze kerkelijke regering of organisatie is het beeld van het beest.

Myers' Ancient History zegt: ”Tijdens het bewind van Leo I vestigde de Kerk binnen het Romeinse Rijk een kerkelijke staat [regering] die, in zijn grondwet en zijn bestuursvorm, het model van het keizerrijk nabootste.” Volgens deze gezaghebbende historicus is dit kerkbestuur dus in feite een model, een duplicaat, een beeld van het beest, dat de regering van het Romeinse Rijk is.

De Encyclopaedia Britannica noemt het een kerkelijk wereldrijk!

Dit beeld – een door de mens ontworpen en door de mens bestuurde kerkelijke regering – dwong de mensen de kerk te aanbidden! En daar de kerk als een wereldlijke regering was georganiseerd, stond dit gelijk aan aanbidding van het beeld – afgoderij!

Deze kerk werd moeder, en uit haar kwamen ’protesterende’ dochterkerken voort; deze noemden zich ’protestants’. En alle hebben een wereldlijk, politiek kerkbestuur.

Openbaring 17:5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Haar dochters worden door God ook ”hoeren” genoemd. Tezamen heten zij ”BABYLON”. Zij zijn heidens, leren heidense doctrines en gebruiken, onder de dekmantel van christendom! En alle volken worden verleid!

Ja, het door de mens georganiseerde kerkendom, niet de door de Bijbel ontworpen regering die een geestelijk organisme is, is het beeld van het beest. Het is de heidense politieke vervalsing van Gods regering.

”Gaat uit van haar”, zegt God (Openb. 18:4). God helpe ons hierop acht te slaan!

 

 

 

 

Het MERKTEKEN

van het Beest bestaat al!

 

Onze generatie kent geen intrigerender en verbijsterender onderwerp. Duizenden preken zijn en worden erover gegeven – preken van dominees en evangelisten die zelf niet weten wat het is! Tallozen zijn of waren er nieuwsgierig naar.

De gemiddelde preek over dit onderwerp schenkt slechts aandacht aan ťťn enkele passage in de Bijbel!

 

 

De enige tekst die men doorgaans leest

 

Dit is de enige passage die gewoonlijk wordt geciteerd door degenen die dit mysterieuze merkteken trachten te duiden:

Openbaring 13:16  En het [het tweede ’beest’ van Openbaring 13] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Uitgaande van deze passage gebruikt de spreker gewoonlijk zijn fantasie. Men zou kunnen redeneren dat, aangezien wij zonder dit geheimzinnige merkteken niet kunnen kopen of verkopen en wij allen wensen te kunnen kopen en verkopen, wij alles behoren te doen wat in ons vermogen ligt om dit merkteken te ontvangen!

Er is echter nog een passage in de Bijbel, die men nalaat ons te tonen:

Openbaring 15:1  En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd. Vers 6  en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel… 16:1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Als men het ”merkteken van het beest” draagt, zal men de zeven laatste plagen van God ontvangen, en die plagen zullen onbeschrijflijk gruwelijk zijn!

 

 

Hoe kan men weten wat het is?

 

Er zijn in de Bijbel nog veel meer verwijzingen naar dit onderwerp. Laten wij niet slechts naar een enkele passage kijken om ons dan af te wenden van Gods persoonlijke openbaring van dit mysterie en door middel van onze eigen verbeeldingskracht en fantasie vele belachelijke conclusies op te roepen die een misleid publiek worden opgedrongen door mensen zonder begrip, maar laten wij acht slaan op wat naar Gods zeggen dit merkteken werkelijk is!

Vergis u niet, God vertelt ons duidelijk wat het is! Het wordt onmiskenbaar en duidelijk geopenbaard en verklaard in de Bijbel! Om Gods antwoord te vinden moeten we evenwel alle passages betreffende dit onderwerp voor ons hebben!

Merk allereerst in de algemeen geciteerde passage (Openb. 13:16-17) het volgende op: dit merkteken is iets dat zeer gewild is – iets waar de meeste mensen voorstander van zijn, dat zij nastreven – dat men als juist aanvaardt.

Iedereen wil kunnen ”kopen of verkopen”. Deze bijbelse passage duidt erop dat men letterlijk niet kan, niet de mogelijkheid heeft te ”kopen of verkopen”. Niet dat winkels of mensen van wie men levensbehoeften zou kunnen kopen zouden weigeren iemands geld te accepteren, maar dat degene die het merkteken weigert inderdaad niet in staat zal zijn in zijn levensonderhoud te voorzien, een loon of salaris te verdienen of zaken te doen.

Het ”merkteken van het beest” heeft dus direct betrekking op de mogelijkheid om zaken te doen, een baan te hebben en in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Maar laten we eens kijken naar alle feiten die God openbaart, alle bijbelpassages, ten aanzien van dit merkteken.

 

 

Het merkteken waarvan?

 

Let goed op het volgende! Het ’merkteken’ is het merkteken van het beest en het ’beest’ is het Romeinse Rijk. In Openbaring 17 wordt een later stadium van ditzelfde wilde dier beschreven, en daar zit een ’vrouw’ – een grote kerk – op het beest, leidt het, regeert erover. Het merkteken is evenwel het merkteken van het Romeinse Rijk – niet van de Rooms-Katholieke Kerk.

Dit is feit nr. 1. Houd dit in gedachten.

In Openbaring 13:11 wordt nog een ’beest’ beschreven. Dit beest had twee horens als een lam, maar het sprak als de draak. Dit tweede beest uit Openbaring 13 wordt in Openbaring 17 beschreven als de hoer die op het beest zat. Deze gevallen vrouw of kerk verschilt in ťťn opzicht van alle andere kerken. Zij is georganiseerd als een wereldlijke regering en als een kerk. De landen van de wereld sturen ambassadeurs naar haar toe, precies zoals ze dat doen naar de hoofdsteden van andere naties. De paus is staatshoofd van Vaticaanstad waardoor de katholieke kerk als enige godsdienst een zetel heeft in de Verenigde Naties, met de status van land als permanente waarnemer. Via haar wereldwijde netwerk van ambassadeurs en haar vertegenwoordigers zit zij als enige kerk aan de tafel waar regeringen beleid maken. De invloed is groot: ”omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid” (Openb. 18:3).

Zoals een vrouw, gezeten op een dier, dit dier, bijvoorbeeld een paard, leidt en bestuurt, zo heeft deze kerk alle macht van het eerste beest, het Romeinse Rijk, overgenomen en uitgeoefend. Na 554 n.Chr. deed de kerk dit gedurende 1260 jaar, zoals was geprofeteerd!

Merk verder op wat wordt onthuld in Openbaring 13:15-16:

Openbaring 13:15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Hier nu is een misleide kerk – zelf misleid en dus gebruikt, door Satan de duivel, en op haar beurt de wereld misleidt. Merk op dat deze kerk de martelaren niet zelf doodt – zij zorgt er alleen voor dat zij gedood worden. En zij is het ook die ervoor zorgt dat allen die onder haar heerschappij staan het geduchte merkteken van het beest ontvangen.

 

 

Het brandmerk van Rome

 

Let goed op wat de bovenstaande passage ons vertelt:

1)  ”Hem” – de leider die het menselijk, wereldlijk bestuur, gevormd naar het bestuur van het Romeinse Rijk, in de kerk heeft ingesteld.

2)  Maakt dat allen dit merkteken ontvangen. De kerk, niet het wereldlijk bestuur, dringt de mensen dit brandmerk op.

3)   Dezelfde macht is de oorzaak van het martelaarschap van de heiligen.

4)  Deze macht brandmerkt de mensen met het merkteken van het ’beest’, dit is het merkteken van het Romeinse Rijk, niet het merkteken van de kerk.

5)  Men ontvangt dit merkteken op de rechterhand, en op het voorhoofd.

Het merkteken is dus dat van het Romeinse Rijk, dat deze kerk de Westerse wereld deed of zal doen ontvangen.

 

 

Twee martelaarschappen

 

Merk vervolgens op wanneer deze heiligen werden gedood. Dit zal ons tonen wanneer het merkteken van het beest wordt opgelegd.

Openbaring 6:9  En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10  En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

Hier vinden we de martelaren uit de Middeleeuwen beschreven, die al gestorven zijn in de tijd waarin dit visioen zich afspeelt – dat is ongeveer de tijd van nu. Zij weten dat God heeft gezegd: ”Mij komt de wraak toe”. Zij weten dat Gods oordeel over deze vervolgende, misleidende, valse kerk, zoals beschreven in Openbaring 18, zal bestaan uit de zeven laatste plagen, die worden uitgegoten ”ten aanschouwen van het Lam” bij de terugkomst van Christus. Lees daarover in Openbaring 18. Deze gestorven heiligen worden beschreven als zielen die uitroepen ”hoelang” het nog zal duren voordat de terugkomst van Christus en de zeven laatste plagen hun martelaarschap zullen wreken. De geschiedenis vertelt ons dat in de Middeleeuwen meer dan vijftig miljoen mensen werden gedood, onder wie ook ware gelovigen die gehoorzaam waren aan de Bijbel en aan God in plaats van aan deze kerkelijke regering van de mens en de duivel.

Lees nu wat er nog moet gebeuren vůůr de zeven laatste plagen en de komst van Christus!

Openbaring 6:11  En aan elk hunner werd een wit gewaad [een symbool van gerechtigheid en zuiverheid] gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Christus komt niet om wraak uit te oefenen op deze grote, valse kerk voordat er nog een groot martelaarschap heeft plaatsgehad!

Let hier goed op! Er is ťťn martelaarschap geweest. De heiligen daarvan zijn reeds gedood. Hun opstanding zal plaatshebben ten tijde dat Jezus op aarde terugkeert – wanneer zijn oordeel wordt uitgegoten over dit valse Babylon en haar dochterkerken! Er zal evenwel nůg een algemene vervolging en martelaarschap van heiligen komen, voorafgaande aan de komst van Christus om de machten van het kwaad te straffen! Er is dus sprake van twee grote martelaarschappen!

Dit toekomstige grote martelaarschap is de Grote Verdrukking.

MattheŁs 24:9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Vers 21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Deze verdrukking is niet Gods gramschap, uitgedrukt in de laatste plagen. Zij is de grimmigheid van Satan.

Openbaring 12:12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De Satan zal opnieuw zijn valse kerk leiden in het sturen van de politieke militaire macht, de toekomstige Verenigde Staten van Europa, om de grote verdrukking uit te voeren die tegen het ware volk van God zal zijn gericht! Het is een vervolging, een kwelling, een marteling van Gods heiligen, de uitverkorenen die niet misleid kunnen worden.

MattheŁs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Als die dagen van de Grote Verdrukking niet zouden worden bekort, zou geen vlees kunnen worden behouden. Maar ter wille van Gods vervolgde heiligen zullen die dagen worden ingekort.

God zal ingrijpen. Christus zal ”spoedig komen”.

 

 

Het merkteken toen en nu

 

Vergelijk dit met de volgende passages:

In Openbaring 17, waarin deze zelfde kerk wordt beschreven als de vrouw die op het beest zit, schrijft Johannes:

Openbaring 17:6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

En in Openbaring 20.

Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Nu zien we waarom ware gelovigen gemarteld werden, of zullen worden! Eťn van de redenen was dat zij weigerden dit merkteken van het beest te ontvangen – weigerden mee te doen aan deze aanbidding van kerk en staat! Zij gehoorzaamden God en niet de mens! Hun leven werd door God bestuurd. Zij werden uit deze wereld geroepen, maakten van deze wereld geen deel meer uit. Zij waren de kinderen, de erfgenamen, de toekomstige burgers van zijn Koninkrijk, niet van de koninkrijken van mensen. Maar – let wel! – zij waren, zoals God gebiedt, onderworpen aan de overheid van de mens. Zij boden geen weerstand – zij onderwierpen zich aan de straf. Zij werden gemarteld, zij werden gedood! Zij gehoorzaamden echter aan de regering van God in plaats van aan die van de mens, wanneer er sprake was van een conflict. En wanneer Christus komt om over de wereld te regeren als Koning der koningen, zullen zij allen onder Hem priesters en koningen worden!

Ziet u wat dit duidelijk openbaart? Die martelaren werden, meer dan duizend jaar geleden, gedood omdat zij de kerk niet wilden aanbidden, in overeenstemming met haar afgoderij en heidense geloofsopvattingen en gebruiken, of het zogenaamde ’Heilige Roomse Rijk’ niet wilden aanbidden – en omdat zij het merkteken van het beest weigerden te ontvangen!

Dit betekent dat het merkteken van het beest iets is dat de mensen meer dan duizend jaar geleden werd opgelegd, op straffe des doods! Het merkteken van het beest was meer dan duizend jaar geleden volop aanwezig!

Maar aangezien degenen die het merkteken van het beest dragen de zeven laatste plagen zullen ondergaan wanneer Christus komt, zal het merkteken nogmaals worden opgelegd! En degenen die het weigeren zijn degenen die in de komende Grote Verdrukking de marteldood zullen sterven!

Wij beginnen nu een werkelijke opheldering te zien van dit verbijsterende vraagstuk!

 

 

Waarschuwing van de derde engel

 

Spoedig komt de tijd dat een grote geestelijke duisternis deze aarde zal bedekken – een tijd waarin geen mens zal worden toegestaan het ware Evangelie van Christus te verkondigen.

Johannes 9:4  Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.

Wij moeten werken zolang het nog dag is – de nacht nadert snel waarin geen mens meer zal kunnen werken voor God.

In die tijd zal God, als een laatste getuigenis tegen hen, engelen uitzenden met zijn laatste waarschuwing aan die afvallige naties die onder de invloed staan van die grote misleidende kerk. In Openbaring 14 worden drie van deze boodschappen door engelen voorspeld. Let op de laatste waarschuwing van de derde engel.

Openbaring 14:9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap [de zeven laatste plagen], die ongemengd [puur, zuiver, rechtvaardig en hard, zonder pardon] is toebereid in de beker van zijn toorn.

Dit toont aan dat hoewel het merkteken meer dan duizend jaar geleden op allen behalve de martelaren was gebrandmerkt, het nog steeds het kenmerk van het traditionele christendom van vandaag is, en dat het nogmaals zal worden opgelegd. Opnieuw zullen degenen die het weigeren, worden doodgemarteld. Maar degenen die het ontvangen, zullen zonder genade de gramschap van God ondergaan!

Wij zullen spoedig moeten kiezen wie wij willen gehoorzamen: dit toekomstige Romeinse Rijk dat weer tot leven wordt gewekt door de Verenigde Staten van Europa en wordt overheerst door het traditionele christendom – of God!

 

 

Teken van gehoorzaamheid

 

Wij beginnen nu in te zien dat het merkteken van het beest in verband staat met een punt van gehoorzaamheid: of wij God zullen gehoorzamen of Gods gebod zullen verwerpen en het bestuur van de mens zullen gehoorzamen.

Het heeft dus iets te maken met het gebod van God!

Er zijn dus twee groepen: de ene heeft het merkteken, de andere verwerpt het en moet de marteldood sterven. Let nu op de beschrijving van degenen die dit kwalijke merkteken weigeren:

Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in [van] Jezus bewaren.

Dit is het punt! In de verzen 9-11 van dit hoofdstuk waarschuwt de derde engel dat degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen, zullen worden gestraft door Gods plagen. In het volgende vers, het 12e, staat dat de heiligen die het merkteken niet dragen diegenen zijn die de geboden van God bewaren. Degenen die het merkteken dragen zijn derhalve degenen die weigeren Gods geboden te onderhouden. Het merkteken van het beest houdt dus een verwerping van de geboden van God in, of van ťťn daarvan; want als wij ťťn gebod schenden, zijn wij schuldig ten aanzien van alle geboden.

Jakobus 2:10  Want wie de gehele wet houdt, maar op ťťn punt struikelt, is schuldig geworden aan alle [geboden].

De ene groep mensen aanvaardt dus het merkteken van het beest. De andere groep houdt de geboden van God.

 

 

Teken van ongehoorzaamheid

 

Wat het merkteken van het beest dus ook mag zijn, het betekent ongehoorzaamheid aan Gods regering – aan Gods Geboden.

Hier volgt nog meer bewijs – hier zijn zij die dit merkteken overwinnen:

Openbaring 15:2  En ik zag [iets] als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3  En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren [Gr.: heiligen]!

Dit correspondeert met de IsraŽlieten, die onder Mozes uit de Egyptische slavernij werden bevrijd. Mozes was een type van Christus. De farao was een type en voorloper van dit beest. De plagen die God over Egypte uitstortte waren een type van de laatste plagen die over Babylon zullen worden uitgestort. De IsraŽlieten stonden aan de oever van de Rode Zee en God bevrijdde hen op wonderbaarlijke wijze.

Hier worden de heiligen van God uitgebeeld aan deze symbolische glazen zee. Zij zingen het lied van Mozes, en het lied van het Lam (Christus). Mozes symboliseert de wet en Gods geboden; het Lam (Christus) symboliseert het geloof en de verlossing uit de zonde.

Vergeet niet dat het beest de menselijke, civiele organisatie van de duivel is. In Openbaring 12 treffen wij Satan in grote grimmigheid aan ”wetende, dat hij weinig tijd heeft” (vers 12). Hij begint dan een grote vervolging, of verdrukking, tegen de ware Gemeente, de ware heiligen van God. Dit geschiedt vlak voor de wederkomst van Christus (vers 10). Let nu op tegen wie Satan zo toornig is:

Openbaring 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [in de laatste generatie] van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

Daar staat het opnieuw! Degenen die Gods geboden bewaren, degenen die zich aan Gods bestuur onderwerpen en leven naar ieder woord van God – naar de Bijbel, die het geschreven getuigenis van Jezus Christus is – zij zijn degenen die de duivel zal vervolgen en tot martelaar zal maken door zijn valse kerk en zijn herboren wereldrijk!

Satan kent evenwel de zijnen. Hij zal de zijnen van een merkteken voorzien, opdat zij niet door hem vervolgd en gemarteld worden, zoals ook God de zondige KaÔn van een merkteken voorzag, opdat de mensen die hem zouden vinden hem niet zouden doden (Gen. 4:15). Allen die Satans merkteken – het merkteken van het beest niet ontvangen, zullen Satans grimmigheid ondergaan in de Verdrukking.

God zij dank dat die dagen zullen worden ingekort, terwille van de uitverkorenen!

 

 

De groep waarop de plagen neerkomen

 

Er zijn twee groepen mensen. De groep die het merkteken van het beest ontvangt is de groep waarop de plagen van God zullen neerdalen. Als wij dus nader kunnen vaststellen wie deze toorn van God zullen ontvangen en waarom God hen aldus zal straffen, zullen wij beter kunnen vaststellen wat het merkteken is.

Christus heeft duidelijk gezegd dat voor behoud het onderhouden van de Tien Geboden nodig zijn. Dit kunnen we ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen. Ze vormen het fundament, de grondwet, voor de geboden van God. Het valse christendom heeft eigen interpretaties gemaakt aangaande geboden. Zo zijn allerlei opvattingen verspreid. Maar alleen de  Bijbel leert de Waarheid.

In EfeziŽrs 5 zegt Paulus:

EfeziŽrs 5:6  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen [het overtreden van Gods WET] komt de toorn Gods [de laatste plagen] over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Het is heel duidelijk! De toorn van God – de zeven laatste plagen – zal komen over degenen die aan God ongehoorzaam zijn door zijn Geboden te schenden. De plagen komen neer op degenen die het merkteken van het beest dragen! Het wordt steeds duidelijker dat het merkteken van het beest het symbool is van het OVERTREDEN VAN DE GEBODEN.

Zie ook in Colossenzen 3.

Colossenzen 3:5  Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij [overtredingen van enkele van de Tien Geboden], 6  om welke dingen de toorn Gods komt [over de kinderen der ongehoorzaamheid].

Dit kunnen we ook lezen in de profetieŽn van het Oude Testament:

Sefanja 1:14  Nabij is de grote dag des HEREN [de tijd van Gods toorn – de laatste plagen], nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. 15  Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16  een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. 17  Dan zal Ik [God] de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden [de plagen! Maar waarom?], want zij hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

”Zij hebben tegen de HERE gezondigd.” Wat is zonde? Alleen de Bijbel bepaalt wat zonde is (in 1 Joh. 3:4), niet de mens.

De zonde is wetteloosheid (NBG-vertaling).

Zondigen is Gods wet overtreden (Nieuwe Bijbel Vertaling).

 

 

De waarheid wordt duidelijk

 

Laten wij nu eens recapituleren! De waarheid begint duidelijk te worden!

1)  Het merkteken betekent duidelijk het verwerpen en overtreden van Gods geboden. En in Jakobus 2:10-11 zegt God dat als wij ook maar ťťn van de geboden overtreden, wij schuldig zijn aan het overtreden van de gehele Wet!

2)  Het Romeinse Rijk is de werkelijke oorsprong van dit merkteken. Het is het merkteken van het beest, niet van de vrouw die op het beest zat.

3)  De kerk is er de oorzaak van dat de mensen ertoe werden verleid dit merkteken te ontvangen.

4)  Satan geeft dit Romeinse Rijk zijn troon en grote macht – het is het politieke instrument waarmee Satan werkt om de wereld te misleiden.

5)  Degenen die dit merkteken weigeren worden uitgesloten van het ”kopen of verkopen” – boodschappen doen, handelen of een baan hebben.

6)  Velen van degenen die dit merkteken weigeren zullen de marteldood sterven wegens hun weigering – omdat zij de Geboden van God bewaren!

7)  De onvermijdelijke en ondubbelzinnige conclusie is dus dat het merkteken iets is wat wordt opgelegd door de kerk en is voortgekomen uit het heidendom van het Romeinse Rijk, dat door een sluwe, bedrieglijke duivel wordt aangegrepen als middel om op listige wijze de mensen ertoe te verleiden Gods Tien Geboden te overtreden. En dit houdt direct verband met het hebben van een baan, met zaken doen – met het levensonderhoud.

Satan is slim – sluw – een misleider. Hij praat ons vervalsingen aan, die echt lijken! Vanzelfsprekend kiest hij dat ene gebod van God dat hij door een surrogaat kan vervangen – ťťn waarin de menselijke rede op zich niet kan ontdekken of het wel verschil uitmaakt! Hij kiest dat ene gebod dat het minst belangrijk schijnt voor het fysiek ingestelde menselijke verstand!

Hij zal niet proberen de mensen te misleiden aangaande afgoderij of vloeken, of over stelen, liegen, moorden, overspel – al heeft hij de mensen ook tot al deze dingen verleid.

Welk gebod zal het dan zijn? Welk gebod heeft te maken met iemands baan, of zijn bedrijf?

Er is maar ťťn gebod mogelijk – het gebod dat door de meeste mensen als het ’minste’ van de geboden wordt beschouwd: het vierde gebod, dat zegt: ”Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt … de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God” (Exodus 20:10; Deuteronomium 5:12-14).

Geen zinnelijk mens kan, zonder de speciale geestelijke openbaring van God door zijn Woord, begrijpen waarom het verschil uitmaakt welke dag men in acht neemt. Toch staat er duidelijk ”de sabbat van de Here, uw God”, er staat niet: van de Jood.

Waar ligt de oorsprong van de zondag? Niet in de Gemeente van God, maar in de heidense religie van het Romeinse Rijk! Het is de dag waarop bij zonsopgang de heidenen in de Oudheid bijeenkwamen, met het gezicht op het oosten gericht (zoals men op paasmorgen wel doet), om de opgaande zon te aanbidden. Het was keizer Constantijn van het Romeinse Rijk, niet een paus, die de zondag tot officiŽle zogenaamd ”christelijke rustdag” maakte. Maar deze werd door de kerk opgelegd – er werd gezorgd dat men dit algemeen aanvaardde!

 

 

Waarom heiligen de marteldood stierven

 

Omdat zij Gods vierde Gebod gehoorzaamden – de sabbat onderhielden – werden zeer veel mensen ter dood gebracht. Het Concilie van Laodicea, van omstreeks 363 n.Chr., vaardigde het volgende decreet uit: ”Christenen mogen niet de Joodse leer volgen door op de sabbat te rusten, maar moeten op die dag werken en in plaats daarvan op zondag rusten. Maar als er iemand wordt gevonden die het Jodendom volgt, laat die van Christus verbannen worden verklaard.

De kerk maakte dat zij werden gedood. Wanneer de kerk over iemand de ”banvloek” uitsprak (hem tot ketter verklaarde), begon de staatspolitie van het keizerrijk hem te folteren. Als hij zijn overtuiging niet opgaf, werd hij gemarteld tot hij stierf! De wetten werden zo streng dat niemand een baan kon krijgen of zaken kon doen, als hij niet op zaterdag werkte en op zondag rustte. En de wereld zal zo zijn ingesteld dat het bijna onmogelijk is dat iemand ”koopt of verkoopt” als hij niet dit merkteken van het beest ontvangt!

Dit is het enige gebod van de Tien Geboden dat door het Romeinse Rijk werd gewijzigd! In Daniel 7:25 lezen wij de profetie over dit beest en de kleine horen (het politieke kerkbestuur) die zich verhief en er op uit was ”tijden en wet” te veranderen. Dat wil zeggen, een verandering van Gods wet te bewerkstelligen ten aanzien van de tijd – de tijd voor de sabbat! Er is door de Roomse kerk zelfs een kalender gemaakt waarop Gods feesten met de jaarlijkse sabbatten volgens Gods instructies niet geplaatst kunnen worden. Deze Rooms-christelijke kalender die Gods tijdsindeling heeft gewijzigd, wordt intussen wereldwijd gebruikt en speelt een belangrijke rol in het economische en maatschappelijke leven in de meeste landen in de wereld. De heidense feestdagen op die kalender zijn medebepalend in het religieuze, economische en maatschappelijke leven.

DaniŽl 7:25  Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.

 

 

Wat is een merkteken?

 

Wat is een ’merkteken’? In het bijbelse gebruik is het praktisch synoniem met ’teken’ en op een paar plaatsen zijn deze woorden onderling verwisselbaar. Het enige verschil is dit: een ’merkteken’ is een identificatieteken dat iemand wordt opgelegd. Veefokkers leggen hun veestapel een merkteken op – hun eigen merk. Een ’teken’ is ook een identiteitsteken, maar een dat men vrijwillig aanvaardt en gebruikt. Winkelbedrijven hangen als teken een uithangbord aan het pand ter identificatie. Het vertelt wat voor winkelbedrijf het is of wie de eigenaar is.

Het beest nu heeft, in samenwerking met de kerk, geweld gebruikt om de Westerse wereld zijn merkteken op te leggen. Degenen die God gehoorzaamden en zijn sabbat onderhielden stierven de marteldood. Zij konden niet ”kopen of verkopen”. God daarentegen dwingt niemand. God laat ons zelf beslissen of wij Hem willen gehoorzamen, Christus willen aanvaarden en zijn gehoorzame kinderen willen worden.

Maar is de sabbat dan Gods teken dat wij christenen zijn en Hem toebehoren?

 

 

Gods teken

 

Inderdaad! Het kwam nadat God het verbond met IsraŽl had gesloten en bekrachtigd. Dat Oude Verbond was, zoals bekend, van beperkte duur en is nu vervangen door het Nieuwe. Maar elk verbond dat werd gesloten na de sluiting en bekrachtiging van het Oude Verbond met bloed, maakte geen deel uit van dat Oude Verbond.

Veertig dagen na de bekrachtiging van het Oude Verbond sloot God een afzonderlijk en ander verbond tussen Hem en al degenen die tot zijn volk zouden behoren, een eeuwigdurend verbond. Dit was geen tijdelijk verbond, maar een voor alle generaties, een verbond voor eeuwig.

Men vindt het in Exodus 31:12-17: ”De Here zeide tot Mozes: … Mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een TEKEN tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht. Deze geslachten van IsraŽl gaan nog steeds door! (Zie onze publicatie ’De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn’) Waarom is dit een teken? Identificeert het God voor ons? Identificeert het ons als de zijnen? Vers 13: ” … zodat gij weet, dat lk de Here ben, die u heilig.”

Probeer de geweldige betekenis van deze woorden te begrijpen! Het is een teken waardoor wij kunnen weten dat de Eeuwige de ware God is. Het identificeert wie God is. Hoe? Lees daarvoor vers 17: ”Deze [de sabbat] is een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.” De sabbat is het gedenkteken van Gods rust na de schepping. Steeds, in alle delen van de Bijbel, identificeert God zich als Schepper. Hoe kunnen wij de ware God onderscheiden van alle valse goden?

De ware God heeft alles wat bestaat geschapen, met inbegrip van alles wat mensen tot valse goden hebben gemaakt. Sommigen hebben de zon aanbeden. Maar de Eeuwige, de ware God, heeft de zon geschapen en heeft er macht over. Sommigen aanbidden afgoden van steen, hout of marmer. Maar de ware God schiep het materiaal waarvan zij werden gemaakt en ook de mensen die ze maakten.

De sabbat is Gods sabbat, niet de Joodse sabbat. De Bijbel noemt hem nergens de Joodse sabbat. Hij identificeert God als de Schepper.

De sabbat is gemaakt voor de mens. Dit zegt Jezus (Markus 2:27). Hij werd gemaakt toen de mens geschapen werd.

Genesis 2:1  Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. 2  Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3  En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Toen bestonden er nog geen Joden!

De sabbat werd gemaakt, en het was Christus, Jahweh of de Eeuwige, die hem instelde! Daarom is Hij ook Heer over de sabbat (Matth. 12:8)! Zoals Hij ook Heer zal zijn over het 1000-jarige Vrederijk waarnaar de sabbat verwijst.

God bouwt een gezin. Hij verkoos IsraŽl als zijn eerstgeboren kind.

Exodus 4:22  Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: IsraŽl is mijn eerstgeboren zoon.

IsraŽl was een type van geestelijk IsraŽl – Gods nieuwtestamentische Gemeente – dat bij de komst van Christus in Gods Koninkrijk als ”eersteling” geboren zal worden. God maakt aan zijn ”eerstgeboren zoon” zijn huisregels bekend, waarvan de Tien Geboden het fundament vormen. God zal uiteindelijk in zijn grote Plan met de mensheid alle volken roepen om geboren te worden in zijn Gezin. Uiteraard gelden voor alle kinderen dezelfde huisregels.

De sabbat werd ingesteld om de mens in de ware kennis van de identiteit van de ware God te houden, om hem af te houden van afgoderij! En de geschiedenis bewijst dat ieder volk dat Gods sabbat niet onderhield, valse goden aanbad en niet wist wie de ware God is! Toen IsraŽl ophield Gods sabbat te onderhouden, verviel het in afgoderij.

EzechiŽl 20:5  en zeg tot hen: zo zegt de Here HERE: ten dage dat Ik IsraŽl uitverkoos, zwoer Ik een eed aan het geslacht van het huis Jakobs en Ik maakte Mij aan hen bekend in het land Egypte; ja, Ik zwoer hun een eed, zeggende: Ik ben de HERE, uw God. Vers 11  Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend; de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. 12  Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig. Vers 17  Maar Ik ontzag hen, zodat Ik hen niet verdierf en geen einde aan hen maakte in de woestijn. 18  Toen zeide Ik tot hun zonen in de woestijn: Wandelt niet naar de inzettingen van uw vaderen, onderhoudt hun verordeningen niet en verontreinigt u niet met hun afgoden. 19  Ik ben de HERE, uw God, wandelt naar mijn inzettingen en onderhoudt naarstig mijn verordeningen. 20  Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben. 21  Maar die zonen waren weerspannig tegen Mij; zij wandelden niet naar mijn inzettingen en onderhielden geenszins mijn verordeningen; de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligden zij, zodat Ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te doen komen in de woestijn.

Wegens het schenden van de sabbat en andere geboden zond God zowel IsraŽl als Juda in slavernij!

Nu terug naar Exodus 31:17-18. De sabbat is tevens een teken waardoor wij worden geÔdentificeerd als toebehorend aan God. Wij behoren toe aan wie wij gehoorzamen, zo lezen wij in Romeinen 6:16! Het is het teken waardoor wij weten dat Hij de Eeuwige is ”die ons heiligt”. Heiligen is afzonderen voor geestelijk gebruik. De sabbat zondert iemand af van de wereld, en heeft dit altijd gedaan, als gehoorzamend aan en behorend tot God. Kunt u enige reden bedenken waarom iemand ooit de sabbat zou willen onderhouden, tenzij om God te gehoorzamen? Zou iemand de menselijke gebruiken willen trotseren en zich vervolgingen op de hals halen en zich als anders laten afzonderen, door de menselijke rede? Zou een atheÔst de sabbat willen houden? De sabbat identificeert Gods volk!

Zoals wij in het voorafgaande gezien hebben, worden Gods mensen geÔdentificeerd als degenen die de geboden onderhouden. Ze begrijpen de Gezinsregels van God en houden zich van harte daaraan. De wereld erkent de negen overige geboden. Het enige dat door de wereld wordt verworpen is het vierde. Het enige dat iemand van de wereld afzondert, dat iemand identificeert als tot God behorend, dat een teken is van God, is de sabbat.

Merk op in vers 16 dat het ”een altoosdurend verbond” is. Het is een verbond! Het is als verbond geen onderdeel van het Oude Verbond, geen deel van de wet van Mozes! Het werd daarna met IsraŽl gesloten; het is een afzonderlijk, en eeuwigdurend verbond.

Let op vers 17: ”Tussen Mij en de IsraŽlieten is deze een teken voor altoos.” Daar staat het! Het is een verbond, voor altijd!

Toen het aan het fysieke, uit het vlees geboren IsraŽl werd gegeven, strafte dit verbond het veronachtzamen van dit teken met de dood. Aangezien tegenwoordig de doodstraf door de Levieten en de rechters niet meer wordt uitgevoerd (2 Cor. 3:7-8), en aangezien al degenen die geloven, uit alle volken, IsraŽlieten en heidenen, worden geŽnt op het geestelijke IsraŽl (Rom. 11:24), wordt de weloverwogen weigering dit teken in acht te nemen gestraft met de tweede dood.

HebreeŽn 10:28  Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. 29  Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden…?

 

 

Op de rechterhand en op het voorhoofd

 

God zegt dat de straf voor de zonde de dood is! De zonde is het overtreden van de wet. Als wij slechts dit ene gebod schenden, zijn wij schuldig. De straf is de dood!

De kerk van Rome maakte dat men het merkteken van het heidense Rome ontving – de door het heidense Romeinse Rijk in acht genomen zondag – en de straf voor ongehoorzaamheid was de dood! Velen hebben daardoor het leven verloren.

Het sabbatgebod is het enige gebod dat de wereld niet in haar denken (voorhoofd) wil aanvaarden en gehoorzamen (door te werken, of te rusten, met de hand). Het is het enige gebod dat onderscheid kan maken tussen degenen die het merkteken van het beest dragen en degenen die het teken van God hebben.

Het boek Openbaring is voornamelijk in symbolen geschreven. De rechterhand symboliseert werk of lichamelijke arbeid; het voorhoofd symboliseert het intellect of het verstand. Dit heeft te maken met wat wij geloven, met ons verstand, en of wij gehoorzamen, met onze hand.

Hoe staat het met het teken van God? Ook dat werd op het voorhoofd en aan de hand ontvangen!

Betreffende een van Gods jaarlijkse sabbatten lezen wij:

Exodus 13:9  Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen [voorhoofd], opdat de wet des HEREN in uw mond zij.

Deuteronomium 6:1, 6-8: ”Dit nu is het gebod … Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn ... Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.”

Deuteronomium 11:18  Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

Lees ook Spreuken 7:2-3 en Openbaring 7:3-4, 14:1.

Dit is absoluut bewijs! De waarheid is inderdaad heel duidelijk! De sabbat is Gods teken, dat meer dan enig ander gebod gehoorzaamheid uitdrukt. Symbolisch was het op de hand en op het voorhoofd evenals het merkteken van het beest – de heidense zondag – werd aangetroffen aan de rechterhand en op het voorhoofd!

De zondagsviering, Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen enz., deze vormen het merkteken van het beest!

De kerk zorgde ervoor dat in de Middeleeuwen iedereen in het ’Heilige Roomse Rijk’ dit merkteken ontving. Niet alleen werd er gezorgd dat actieve kerkleden de zondag in plaats van de sabbat heiligden, maar ook dat het een universele gewoonte werd, zodat in de hele Westerse wereld iedereen – ongeacht zijn religieuze binding of geloof – de zondag in plaats van de zaterdag aanvaardde als de wekelijkse rustdag. In de Westerse wereld is dit algemeen geworden, behalve voor het Jodendom, de Islam, enkele sekten in het christendom en de betrekkelijk kleine groep mensen die God uit deze wereld roept om deel uit te maken van zijn ware Gemeente.

Is de kerk opgehouden ervoor te zorgen dat men dit merkteken ontvangt?

Hoewel op dit moment het christendom niet de macht heeft om dit merkteken aan iedereen op te leggen, is het resultaat van dit systeem dat het maatschappelijk en economisch leven in een groot deel van de wereld is ingesteld op de zondag als rustdag. Maar er komt een Verenigde Staten van Europa – een unie van tien naties. Het zal een UNIE VAN KERK EN STAAT zijn, en de kerk zal nogmaals op ’het beest’ zitten.

Lees nu DaniŽl 7:21-22:

DaniŽl 7:21  Ik zag, dat die horen [het pausdom] strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22  totdat de Oude van dagen kwam [de terugkomst van Christus] en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

Inderdaad, het MERKTEKEN VAN HET BEEST zal opnieuw worden opgelegd! Zonder dat zal niemand in staat zijn een baan te hebben of zaken te doen. Opnieuw zullen degenen die het weigeren gefolterd en gemarteld worden in opdracht van de kerk!

Tegenwoordig zijn alle naties misleid door dit heidendom dat schuilgaat onder de naam ’christendom’.

Op dit moment zijn Amerika, Canada, AustraliŽ, Engeland, landen in Noordwest-Europa – IsraŽlitische volken, die afstammen van de oude zogenaamde verdwenen 10 stammen van IsraŽl – opgenomen in de wegen van dit ’BABYLON’.

Gods laatste waarschuwing luidt:

Openbaring 18:4  Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Wie dit merkteken heeft ontvangen en het teken van God op zijn of haar voorhoofd en hand verwerpt, zal door Gods plagen meedogenloos worden gekweld!

Maar wie God gehoorzaamt, waakt en zonder ophouden bidt, zal waardig worden geacht om te ontkomen, en onder Gods bescherming vallen.

Lukas 21:36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Gods waarschuwing is niet alleen voor de aanhangers van het valse christendom of van andere religies of voor mensen die beweren in iets of niets te geloven, het is ook bedoeld voor Gods eigen kleine kudde (Lukas 12:32) die de Waarheid kent. God waarschuwt voor lauwheid (Openbaring 3:14-19). God typeert zijn gemeente in de jaren die vooraf gaan aan de komst van Christus als ”Laodicea”, wat ’lauw’ betekent. Velen van hen zullen gelouterd worden in het ”vuur” van de Grote Verdrukking. God zegt tegen hen: ”Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u” (vers 19).

 

 

OVERZICHT VAN DE GEPROFETEERDE HEIDENSE KONINKRIJKEN

Dan. 2
Het BEELD

Dan. 7
De VIER DIEREN

Dan. 8
De RAM
en de BOK
Openb. 13
Het BEEST en het BEELD
Openb. 17
BABYLON
en BEEST
Uitleg
van de symbolen
Geschiedkundige
vervullingen

 

(Staat)

(Kerk)

 

(Staat)

(Kerk)

     

Hoofd van GOUD
vs. 32, 38

1e DIER

(LEEUW)

vs. 4

 

 

 

 

 

1e KOP van
profetisch
BABYLON

Het CHALDEEUWSE RIJK (Babylon)
625-539 v.Chr.

Borst en armen van ZILVER
vs. 32, 39

2e DIER(BEER)
vs. 5

 

RAM met
2 horens
vs. 3, 4, 20

 

 

 

2e KOP van
profetisch
BABYLON

Het PERZISCHE RIJK (Meden en Perzen)
539 (begin 558)-330 v.Chr.

Buik en dijen van KOPER

vs. 32, 39

3e DIER(LUIPAARD)
4 koppen
vs. 6

 

GEITENBOK met grote horen en 4 opvallende horens
vs. 5-8, 21, 22

 

 

3e, 4e, 5e en 6e KOP van profetisch BABYLON

Het GRIEKS-MACEDONISCHE RIJK
onder Alexander de Grote; viel in 4 delen uiteen
begon in 334 v.Chr.

Benen van IJZER
vs. 33, 40-43

4e DIER

sterk als

IJZER
met 10 HORENS

vs. 7, 23, 24

 

 

Het BEEST met 7 KOPPEN en 10 HORENS
vs. 1, 2

 

 

7e KOP van
profetisch
BABYLON met tien
HORENS

Het ROMEINSE RIJK
vanaf 31 v.Chr., later
in 2 delen, Oost en West;
tot 476 n.Chr.

 

 

 

 

De DODELIJKE WOND
vs. 3

 

   

Verovering van het ROMEINSE RIJK door Barbaren in de 5e eeuw

 

1e HOREN

(uitgerukt)

vs. 8

 

 

1e HOREN

 

 

Deze drie
horens,
vernietigd op
last van paus,
beslaan het
’overgangstijdperk’

De VANDALEN
429-533

 

2e HOREN

(uitgerukt)

 

 

2e HOREN

 

 

De HERULI
Odoakers heerschappij
476-493

 

3e HOREN

(uitgerukt)

 

 

3e HOREN

 

 

De OOSTGOTEN
493-554

 

 

KLEINE HOREN

tussen 10
vs. 8, 20-22, 24-2
6

 

 

LAM/
DRAAK met 2 horens en
’BEELD’
vs. 11-18

GROTE HOER
op het BEEST
vs. 1-3

Heerste over
het beest, het
’GROTE BABYLON’

VALS CHRISTENDOM
en kerkbestuur, het ’beeld’ van de regering
van het Romeinse Rijk

 

4e HOREN

 

 

1e v.d. overige 7 HORENS – DODELIJKE WOND

GENEZEN

(gedurende 1260 jaar)

vs. 5

 

554-1814
=1260
jaar
blijft
Beest
bestaan

1e KOP van BEEST (genezen) bereden door grote hoer in purper en scharlaken

Daar de
’grote hoer’ nooit
op een v.d.
eerste 4 dieren
zat, maar wel
op de laatste 7 horens van
DaniŽls 4e dier,
volgt hieruit dat
de laatste 7
horens van
DaniŽl 7
en die van
Openb. 13
de 7 KOPPEN
van Openb. 17
zijn (met de val
van Napoleon zijn er 5 gevallen)

HERSTEL van het
West-Romeinse Rijk
door keizer Justinianus
in 554. Hij erkende de oppermacht van het christendom van
deze wereld

 

5e HOREN

 

 

2e v.d.

overige 7 HORENS

2e KOP
bereden door hoer

FRANKISCHE RIJK
begon in 774; Karel de
Grote gekroond in 800

 

6e HOREN

 

 

3e v.d.
overige 7 HORENS

3e KOP
bereden door hoer

HEILIGE ROOMSE RIJK (Duits); Otto de Grote gekroond in 962

 

7e HOREN

 

 

4e v.d.
overige 7 HORENS

4e KOP
bereden door hoer

HABSBURG dynastie (Oostenrijk); Karel V gekroond in 1519

 

8e HOREN

 

 

5e v.d.

overige 7 HORENS

5e KOP
bereden door hoer

NAPOLEONTISCHE RIJK (Frans); Napoleon gekroond in 1805

In 1814, precies 1260 jaar nadat de dodelijke wond werd genezen, werd het ’HEILIGE ROOMSE RIJK’ ontbonden.
"Zo eindigde een heerschappij die terugging tot keizer Augustus" (West, blz. 377).
  9e HOREN    

6e v.d.

overige 7 HORENS

 

6e KOP
bereden door hoer

(ťťn is er)Openbaring 17:10

ITALIň
verenigd door Garibaldi 1870-1945
Duitsland (Hitler)

De tien TENEN

vs. 41-43
10e HOREN    

7e v.d.

overige 7 HORENS

Beest komt op uit de afgrond

(Openb. 17:8)

7e KOP met
tien horens
bereden door hoer

(ťťn moet nog komen)

Het herleefde
ROMEINSE RIJK,
met 10 heersers
onder ťťn leider

 

 

Terug naar de Home Page