Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Twaalf regels

voor bijbelstudie

  

Hoe komt het dat de Bijbel het meest

verkeerd begrepen boek in heel de

geschiedenis is? Het meest

verdraaide, verwrongen, belasterde,

verkeerd voorgestelde en belogen

boek dat er bestaat? Omdat men

weigert te geloven dat de Bijbel

precies bedoelt wat hij zegt! Pas de

volgende eenvoudige, fundamentele

regels toe en u zult de onomwonden

waarheid van Gods Woord werkelijk

leren begrijpen!

 

 

 

WAT ZIJN WIJ? Werden we met een doel op de aarde geplaatst? En met welk doel? Waarom is ons leven leeg, onvervuld en ongelukkig? Hoe kan ons leven gelukkig, interessant, overvloedig, succesvol en welvarend worden?

Wat gebeurt er na de dood – wat is de weg naar een gelukkig, overvloedig en eeuwig leven? Geen boek dat ooit geschreven is, behalve de heilige Schrift, onthult de antwoorden op deze fundamentele levensvragen!

Maar waarom zien we zo'n verwarring – zo'n onenigheid over wat dit Boek zegt? Waarom zijn de honderden verschillende kerkgenootschappen en sekten het niet eens over wat hun erkende leerboek zegt? Waarom zeggen zoveel mensen die in staat zijn bijna ieder ander boek te begrijpen: ”Ik kan de Bijbel gewoonweg niet begrijpen”?

 

 

Studeer voor uzelf

 

U dient zelf te weten op welke wijze u het meeste profijt uit Gods Woord kunt halen.

U dient te weten dat God bestaat – en u dient te weten dat de Bijbel Gods geÔnspireerde Woord is! Als u aan deze twee fundamentele punten twijfelt, ga dan stap voor stap de literatuur van onze website bestuderen. U moet beseffen dat uw Schepper de goddelijke auteur van de Bijbel is!

Bij bijbelstudie, zowel als bij alle andere dingen, is er een juiste en een verkeerde manier om iets te bereiken. Er zijn bepaalde regels die, indien opgevolgd, u een grondiger kennis van Gods Woord zullen geven – u met minder vragen zullen laten zitten en u zullen helpen te denken en handelen zoals God, omdat u begrijpt wat Hij in Zijn Woord zegt.

 

 

Bid om leiding

 

Voordat u zelfs de Bijbel maar opendoet, moet u allereerst God in gebed vragen u voor zijn Woord in de studie, die u van plan bent te ondernemen, ontvankelijk te maken. David was een man naar Gods hart – hij bestudeerde dat gedeelte van Gods Woord dat hem in zijn tijd ter beschikking stond. Hij mediteerde en overwoog Gods wetten en zijn wegen. Hij stond in ieder opzicht dicht bij God, maar toch zien we vele malen door heel het boek der Psalmen heen hoe David God vroeg hem bij zijn studie te leiden, hem ontvankelijk te maken en hem zijn Waarheid te openbaren.

Psalmen 119:33  Onderwijs mij, HERE, de weg uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. 34  Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte onderhouden. 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust. 36  Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. 37  Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door uw wegen. 38  Bevestig uw belofte aan uw knecht, die uw vreze toegedaan is. Vers 40  Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid.

Zonder oprecht en gelovig Gods leiding in uw bijbelstudie te vragen – zonder eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken – zou bijbelstudie op zichzelf nutteloos zijn. Net zoals u God tevergeefs kunt eren, zo kunt u ook zijn Woord tevergeefs bestuderen!

MattheŁs 6:33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Markus 7:7  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Vele wijze en intelligente mensen hebben hun leven lang een studie van Gods Woord in de oorspronkelijke talen gemaakt, maar hebben er toch niet de diepe betekenis van kunnen peilen!

Mannen die heel de Bijbel van Genesis tot Openbaring hebben vertaald, bestudeerden zeker Gods Woord, maar zij begrepen niets van de Boodschap, van het Evangelie dat erin staat. Zelfs in de inleiding van hun vertaling zeggen sommigen dat zij het boek Genesis een verzameling mythen en legenden vinden!

De studie en het werk dat mensen met zo'n intelligentie bijgedragen hebben, kunnen ons behulpzaam zijn. Evenwel niet vanwege een bepaald begrip dat wij misschien bezitten – maar alleen omdat we God gevraagd hebben ons zijn begrip van zijn Woord te geven.

 

 

Een hogere opleiding is niet vereist

 

Denk nu niet dat u onvoldoende onderwijs genoten heeft, of dat u niet intelligent genoeg bent om Gods Woord te bestuderen. God zegt ons onomwonden dat het niet de wijzen, de machtigen of de edelen zijn die Hij nu tot een begrip van zijn Woord roept.

1 CorinthiŽrs 1:25  Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 26  Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 27  Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 28  en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, 29  opdat geen vlees zou roemen voor God.

Gaat u er maar vanuit dat u uit uzelf niet kunt weten hoe u het Plan van God kunt doorgronden – daarom moet u Hem vragen het u duidelijk te maken!

Als alles wat er nodig was om Gods Woord te begrijpen hersens waren, dan zou een groot aantal wereldse mensen een grondig begrip van Gods Woord moeten hebben! Zolang u maar kunt lezen, ga dan op uw knieŽn en vraag God oprecht u in de studie van zijn Woord te leiden. Hij zal u verstand geven om dingen te begrijpen die de intelligentste geesten onder de mensheid niet in staat geweest zijn te begrijpen. Gebed zal voor u een begrip van Gods Woord ontsluiten dat Einstein niet bezat. Gebed zal uw geest ontvankelijk maken voor een begrip van Gods Woord dat de afgestudeerden van de grote universiteiten van de wereld niet hebben.

Gebed – uw contact met God – is belangrijk bij het begin van uw studie van zijn Woord – zijn contact met u – anders zou u misschien eindeloze uren aan de studie van zijn Woord besteden, zoals een FarizeeŽr. De bestede tijd, de behandelde verzen, uw begrip van de geheimen van het Grieks, het onthouden van hoeveel verzen er in de Bijbel staan, zullen u niet baten bij de terugkomst van Christus! Alleen dat deel van zijn Woord dat u een deel van uw eigen karakter gemaakt hebt, zal gewicht in de schaal leggen.

Innig gebed om Gods leiding in uw persoonlijke bijbelstudie zal borg staan voor succes!

 

 

Uw houding moet op correctie
van uzelf gericht zijn

 

Deze tweede regel gaat eigenlijk hand aan hand met de eerste. Voordat u van uw gebed opstaat, dient u er voor uzelf terdege van bewust te zijn dat uw doel met deze bijbelstudie niet slechts het verkrijgen van louter theoretische kennis, noch het bewijzen of weerleggen van een bepaalde leer of van een bepaald feit is, maar dat u dichter tot ”de maat van de wasdom der volheid van Christus” (Ef. 4:13) wilt komen. De enige manier waarop dit kan geschieden is door het corrigeren van uw natuurlijke aard!

Gods Woord is rechtstreeks aan een ieder van ons afzonderlijk geschreven, en voor zover het ons eigen behoud betreft, heeft het met niemand anders op de aardbodem iets te maken!

Een van de oogmerken van de Bijbel is die van verbetering.

2 TimotheŁs 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.

De Bijbel is een oordeler der gedachten en overleggingen van het hart.

HebreeŽn 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Uw geesteshouding dient zoals die van David te zijn, die besefte hoezeer ons hart ons om de tuin kan leiden en hoezeer we Gods terechtwijzingen nodig hebben. Aangezien u de Bijbel gaat bestuderen, sla Psalm 139:23-24 eens op en lees daar twee verzen met gevoel en als deel van uw gebed! ”Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg.”

Zeg dit niet zomaar machinaal op, meen het echt! Doe dit niet alleen maar omdat dit artikel het zegt, maar omdat u door uw Schepper gecorrigeerd wilt worden!

Om een juiste houding in uw benadering tot Gods Woord te hebben, zou het naslaan van nog een schriftwoord u absoluut helpen de juiste houding te hebben voordat u begint.

Jesaja 66:1  Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? 2  Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des HEREN; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Vers 5  Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn woord beeft . . .

Deze Bijbel die u gaat bestuderen is het karakter en de gedachten van uw Schepper-God zelf! Er moet niet over geargumenteerd worden. Het is niet de bedoeling dat hij als een stok gebruikt wordt om andere mensen mee te tuchtigen! Met andere woorden, als u een echtgenoot bent, gebruik dan niet Efeze 5:22 als wapen tegen uw vrouw – of, als u een echtgenote bent, gebruik dan niet Efeze 5:25 als wapen tegen uw man! Maar elk van u, man of vrouw, moet het schriftwoord dat op u slaat op uzelf en uzelf alleen toepassen!

EfeziŽrs 5:22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here. Vers 25  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft.

 

 

Beproef alle dingen

 

Deze derde regel is in zekere zin een verlengstuk van de juiste houding van regel nummer twee. Uw benadering van Gods Woord dient volkomen positief te zijn! Het voorbeeld dat door Paulus' gehoor in Berea gegeven werd.

Handelingen 17:11  en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Dat was een positieve houding! Paulus' toehoorders te Berea onderzochten de Schriften niet om te bewijzen dat Paulus fout was! Zij waren niet negatief, boos of bitter.

Als u dus iets over de Bijbel gehoord heeft dat u niet helemaal begrijpt, dient uw benadering in uw persoonlijke bijbelstudie te zijn, dat u voor uzelf bewijst dat iets inderdaad zo is als de Bijbel zegt.

1 Thessalonicen 5:21 zegt: ”Beproeft alle dingen”. God gebiedt ons bijvoorbeeld in het boek Maleachi Hem op de proef te stellen met de tienden. Hij verlangt van ons te doen wat Hij zegt.

Maleachi 3:10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede [stel mij op de proef], zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Dit is een positieve stap voorwaarts, een ontdekken wat God zegt, niet een zoeken naar fouten en tegenbewijzen.

 

 

De Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen

 

Als u moeilijkheden hebt om een bepaalde tekst te begrijpen – als hij iets anders schijnt te zeggen dan een andere tekst, dient u misschien alleen maar verder te studeren. Denk altijd zonder de geringste twijfel aan het principe van regel vier: God spreekt zichzelf nooit tegen. Daarom heeft u of die bewuste tekst verkeerd begrepen, of de vertaling die u aan het lezen bent is onnauwkeurig.

Maleachi 3:6  Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.

Dat betekent precies wat er staat, evenals in HebreeŽn 13:8: ”Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”

De bron van waarheid is Gods Woord.

Johannes 17:17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Als u uw Bijbel niet met deze benadering en vanuit dit gezichtspunt bestudeert, zult u er nooit enig inzicht uit verkrijgen.

Laten we een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in Spreuken 26:4 en 5 eens nader bezien. In vers vier staat: ”Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid.” Het volgende vers zegt ons evenwel: ”Antwoord een zot naar zijn dwaasheid.” Deze twee verzen zijn in werkelijkheid niet tegenstrijdig – zij vullen elkaar aan! Het gebruik van het ene zowel als het andere vers – d.w.z. het principe ervan dat op een bepaald gebruik toepasselijk is – hangt helemaal af van de omstandigheden. Deze verzen bevatten beide een schat van wijsheid die elk van ons op de juiste wijze moet leren toepassen bij het beantwoorden van vragen van anderen.

Het laatste gedeelte van elk vers bevat de sleutel die de betekenis van deze verzen ontsluit – en die laat zien dat het praktische, bruikbare en wijze principes zijn.

Vers vier luidt: ”Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gijzelf hem niet gelijk wordt.” Het laatste gedeelte van het vers bevat de sleutel: verlaag uzelf niet tot zijn niveau in een dispuut! Redetwist niet – bijt niet van u af – probeer iemand die er kennelijk op uit is onenigheid te zaaien, niet te bestrijden.

Het volmaakte voorbeeld hiervan staat in Lukas 20:1-8. Christus onderwees hier in de tempel. De overpriesters, schriftgeleerden en oudsten kwamen tot Hem met deze woorden: ”Zeg ons, krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen, of wie is het die U deze bevoegdheid gegeven heeft?”

Hier is volkomen duidelijk dat zij er niet in geÔnteresseerd waren iets te leren – zij kwamen niet als deemoedige mensen die hongeren naar nieuwe kennis. Zij waren gekomen om met Christus te disputeren!

Let eens op hoe Christus de situatie aanpakte.

”Hij antwoordde en zeide tot hen: Ik zal u ook een vraag stellen: Zegt Mij: De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij overlegden samen en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen: uit de mensen, dan zal het volk als ťťn man ons stenigen, want het is ervan overtuigd, dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar deze was. En Jezus zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.”

Christus beantwoordde hun vraag met een wedervraag! Hun vraag rechtstreeks beantwoorden zou alleen maar geleid hebben tot een woordenstrijd. Christus voorkwam tweedracht door hun niet te antwoorden naar hun dwaasheid.

En nu vers vijf van Spreuken 26. Opnieuw bevat het laatste gedeelte van het vers de sleutel: ”Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen oog.”

In dit geval – als u zijn uitdaging niet aanneemt – gaat hij denken dat hijzelf wijs is!

De apostel Paulus zat met dit probleem. Valse apostelen in Corinthe beweerden dat zij de ware apostelen van Christus waren. De gemeente werd op een dwaalspoor gebracht!

Dit was geen tijd om te zwijgen of schrandere vragen te stellen! Nu was het tijd de beweringen de kop in te drukken en deze valse apostelen van repliek te dienen!

Lees 2 CorinthiŽrs 11 en let erop hoe hij deze dwaze mannen antwoordde.

2 CorinthiŽrs 11:23  Dienaren van Christus zijn zij? (ik spreek tegen mijn verstand in) ik nog meer: in moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. 24  Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-een-slagen ontvangen, 25  driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; 26  telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; 27  in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid.

Paulus liet de mensen zien dat HIJ hun ware dienaar was! Hij beantwoordde en ontzenuwde de beweringen van deze andere mannen.

Deze twee verzen in Spreuken 26 zijn niet met elkaar in tegenspraak! Integendeel, er zit veel wijsheid in. Wijsheid die wij in ons dagelijks leven dienen toe te passen!

Meestal wordt aan iemand die door God is geroepen geen vragen gesteld waarom ze doen wat ze doen, maar wordt achter de rug om geoordeeld en gelasterd. Mocht er toch eens een oprecht belangstellende vraag komen, doe dan wat Petrus heeft geschreven.

1 Petrus 3:14  Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. 15  Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop (een ernstig gemeende vraag], die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, 16  en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.

 

 

Wat zegt de BIJBEL precies?

 

Deze vijfde regel voor bijbelstudie lost vaak vele problemen op. Heel dikwijls komt ons wanbegrip voort uit de verwarring die deze wereld veroorzaakt – door een verkeerde uitlegging, een rechtstreekse verdraaiing van een tekst om die te laten overeenkomen met valse leerstellingen.

Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 21  Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Velen die beweren vertegenwoordigers van God en uitleggers van zijn Woord te zijn, verdraaien en verwringen dat Woord tot hun eigen ondergang en de ondergang van hun toehoorders.

Denk er dus altijd aan uzelf de vraag te stellen – en te beantwoorden: ”Wat heeft de Bijbel te zeggen?”

Johannes 3:6 is hier een goed voorbeeld van. ”Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Dit is een heel duidelijke tekst die uitlegt dat vlees vlees is, en geest geest! Dat is wat de Bijbel zegt! Maar dat is niet wat de mensen zeggen dat de Bijbel zegt!

Soms moet u misschien een naslagwerk (iets dat wij onder een afzonderlijke regel zullen behandelen) raadplegen voor teksten zoals 1 Johannes 5:7 (”Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn ťťn.”).

Of misschien zal een andere vertaling van uw Bijbel u helpen een tekst te begrijpen die in strijd schijnt te zijn met wat u weet dat de waarheid is. Neem het voorbeeld van Lukas 17:20-21. De Statenvertaling zegt: ”Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.” Andere vertalingen formuleren het anders. Aangezien het dus niet duidelijk in de Statenvertaling is, zijn er andere hulpmiddelen nodig om te weten te komen wat er wel staat. Dit brengt ons regelrecht naar de volgende regel voor bijbelstudie, regel zes.

 

 

Ga het zinsverband na

 

Om het zinsverband na te gaan, behoeft u alleen de teksten maar te lezen die samengaan met de tekst in kwestie. U leest de teksten ervoor en de teksten erna. In dit voorbeeld van Lukas 17:21 dient u uzelf ook een aantal vragen te stellen betreffende het verband waarin het voorkomt. De tekst die met Lukas 17:21 samengaat is Lukas 17:20! Dit vers juist ervůůr beantwoordt de vraag betreffende vers 21, maar om die vraag te beantwoorden, moet u uzelf de vraag stellen: ”Wie?

Met andere woorden, u moet uzelf afvragen: Als ”het Koninkrijk Gods binnen ulieden is” – wie zijn de ulieden waarnaar de Bijbel verwijst? In dit geval verklaart vers 20 dat het de FarizeeŽn zijn! Nu weet u dat Jezus Christus zeker niet zei dat het Koninkrijk Gods binnenin de FarizeeŽn is! Daarom helpt het verband u te zien dat er in dit bepaalde vers een verkeerde vertaling moet schuilen.

En jawel, als u bijvoorbeeld in de NBG- of de GNB-vertaling kijkt, ziet u dat ”binnen ulieden” vertaald dient te worden met ”bij u” of ”onder u” – hetgeen wijst op Jezus Christus zelf als Vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk die op dat ogenblik bij of onder de FarizeeŽn was!

Nog een voorbeeld. Veel mensen begrijpen Markus 7:19 verkeerd door te denken dat hier onrein vlees door Christus rein verklaard werd, eenvoudig omdat zij het verband niet lezen. In dit geval is het verband het gehele hoofdstuk. U moet van vers 19 teruggaan om het onderwerp te vinden waarover vers 19 gaat. Dat onderwerp heeft te maken met het al of niet ceremoniŽle wassen van de handen voordat men eet, en het heeft niets te maken met het feit of het voedsel dat men eet rein of onrein is volgens de wetten van Leviticus 11. Hoewel het ook zo is dat alleen datgene voedsel is wat door God als voedsel voor de mens is aangeduid.

Om een tekst helemaal te begrijpen, in zijn verband, dient u uzelf al de volgende vragen te stellen – en voor uzelf te beantwoorden: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? en Hoe? Wanneer u deze vragen betreffende een bepaalde tekst beantwoord heeft en u alle teksten die ermee samengaan, met de tekst in kwestie gelezen heeft, zult u Gods antwoord op het probleem hebben.

Er staan zelfs leugens in de Bijbel en u moet ervoor oppassen dat u uzelf goed afvraagt wat de Bijbel zegt in het geheel van het verband van iedere uiteenzetting. De Bijbel zegt:Gij zult geenszins sterven” (Gen. 3:4). Dat staat in de Bijbel! Maar om te weten te komen of het waar is of niet, moet u te weten komen wie het zei. In dit bepaalde geval legt hetzelfde vers uit dat Satan de duivel het zei, maar om te weten te komen of het waar is of niet (omdat soms zelfs Satan de waarheid zegt) moet u in het verband teruggaan totdat u bij Genesis 2:17 komt waar de Schepper-God als volgt geciteerd wordt: ” . . . zult gij voorzeker sterven!” – dan weet u wat de Bijbel in zijn geheel en in waarheid zegt!

Dit brengt ons tot regel nummer zeven.

 

 

Haal alle teksten erbij

 

Geen enkele tekst kan op zichzelf, uit het verband genomen, gebruikt worden om de waarheid vast te stellen.

2 Petrus 1:20  Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat.

God heeft zijn Bijbel op een heel ongewone manier samengesteld. Hij heeft hem zo laten schrijven dat men hem op diepgaande wijze in de oorspronkelijke talen zou kunnen bestuderen, zich een heel leven lang erin zou kunnen verdiepen zonder ooit tot de kennis der waarheid te komen. Veel mensen hebben grote gedeelten van de Bijbel van buiten geleerd, maar zijn toch nooit gaan beseffen wat die gedeelten betekenen. U moet de hele Bijbel in zijn gehele verband nemen, alle teksten in die Bijbel over een onderwerp erbij halen, voordat u een bepaald onderwerp vanuit Gods gezichtspunt kunt begrijpen.

Jesaja 28:9  Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10  Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

Zo moet iemand die bekeerd is de Bijbel bestuderen. Maar wanneer onbekeerde mensen Gods Woord hier een weinig en daar een weinig bestuderen, kunnen zij de boodschap van Gods waarheid nog niet begrijpen, omdat zij zijn heilige geest niet hebben om hen te leiden. Die heilige geest – de denkwijze en het begripsvermogen van God zelf – is de kracht die deze woorden in de eerste plaats inspireerde, en zonder die geest, die het begrip inspireert, blijft de deur tot het Woord van God gesloten! (De heilige geest wordt alleen gegeven aan degenen die God gehoorzamen – Handelingen 5:32.) Vervolgend in Jesaja:

Vers 13  Zo zal voor hen [zij die niet gehoorzamen] het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

Vaak denken de mensen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, terwijl hij in werkelijkheid alleen maar zichzelf aanvult. Een goed voorbeeld hiervan zien we in MattheŁs 27:37, vergeleken met Lukas 23:38. Hier schijnen MattheŁs en Lukas elkaar tegen te spreken in hun verklaringen over wat er op het opschrift geschreven stond dat aan de paal, waaraan Jezus Christus werd gekruisigd, bevestigd was.

Dit opschrift is een goed voorbeeld om te gebruiken om te bewijzen dat het opzoeken van alle teksten over een onderwerp u het begrip van God erover zal geven. Om te weten te komen wat er op dat opschrift stond, wie het schreef en in hoeveel talen het geschreven was, zult u ten minste vier teksten, niet slechts twee, samen moeten nemen. We slaan eerst MattheŁs 27:37 op, vervolgens Markus 15:26, daarna Lukas 23:38 en ook Johannes 19:19-20. Neem ze allemaal samen en u zult zien wat er op dat opschrift geschreven stond.

MattheŁs 27:37  En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden.

Markus 15:26  En het opschrift, dat de beschuldiging tegen Hem vermeldde, luidde: De Koning der Joden.

Lukas 23:38  Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.

Johannes 19:19  En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de NazoreeŽr, de Koning der Joden. 20  Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

Als een van deze teksten was weggelaten, zou u niet geweten hebben dat Pilatus het geschreven had. Als er twee van deze teksten waren weggelaten, zou u niet geweten hebben dat het opschrift er oorspronkelijk in drie talen stond.

Deze vier bronnen van informatie, elk van een andere schrijver, geven ons een volledig getuigenis van wat er oorspronkelijk geschreven stond. Geen van de teksten spreekt de andere tegen – elk dient slechts ter aanvulling en afronding van de informatie van de ander.

 

 

Laat de Bijbel de Bijbel uitleggen

 

In uw uitgave van de Bijbel zal het boek Openbaring vermoedelijk de titel dragen: ’De openbaring van Johannes’. Dit is een treffend voorbeeld van een interpretatie van mensen. Om nu aan de weet te komen wat het boek Openbaring is – van wŪe de openbaring is, aan wie het geschreven was en waarover het gaat – hoeft u alleen maar de eerste paar verzen van het boek zelf te lezen! In feite spreken de allereerste woorden van het allereerste vers uit dit bijbelboek de uitlegging van de mens al regelrecht tegen.

Openbaring 1:1  Openbaring van Jezus Christus . . .

In Romeinen 3:4 staat een goed en duidelijk principe om u in deze achtste regel voor bijbelstudie aan te houden: ”God waarachtig en ieder mens leugenachtig.”

Het boek Openbaring is voor de wereld altijd een raadsel gebleven – God zegt dat het een boek van openbaring is. De wereld zegt: het is een boek van verborgen mysteriŽn. Men is met vele zonderlinge uitleggingen van het boek Openbaring op de proppen gekomen – toch is het boek Openbaring levendig in zijn eigen duidelijke omschrijving en behoeft geen uitleg! Lees nu verder in Openbaring 1.

Neem nu het geval van de zeven gouden kandelaren die Johannes in Openbaring 1 zag. U hoeft zich niet af te vragen wat dat voor zeven gouden kandelaren zijn – u hoeft alleen maar door te lezen totdat u, in het verband, bij vers 20 komt en dat vers zegt u duidelijk dat de zeven kandelaren de zeven Gemeenten zijn. In vers 16 staat dat Johannes zeven sterren in de hand van de Zoon des mensen zag. Het is niet nodig er uitvoerig op in te gaan wat de zeven sterren betekenen, omdat vers 20 alweer de duidelijke bijbelse waarheid laat zien – geen uitlegging nodig – dat de zeven sterren de engelen der zeven Gemeenten zijn. En zo gaat het met de rest van de Bijbel.

U hoeft alleen maar geduld te hebben en met de juiste houding Gods Woord te onderzoeken, dan zult u Gods duidelijke antwoorden op de verwarde vragen van de mensheid vinden.

Een eerste stap van eigen interpretatie leidt bijna altijd naar een tweede stap van eigen interpretatie en daarna vervolgen de meeste mensen die weg van eigen invulling en verklaring. Het moet immers passen in hun eigen ideeŽn.

 

 

Stel geen vage teksten voorop

 

Misschien zou een betere algemene uiteenzetting van deze negende regel voor bijbelstudie zijn: Stel nooit een dogma vast met behulp van een vage of moeilijk te begrijpen tekst.

Teveel mensen veronderstellen dat het gezicht dat Petrus had van de onreine dieren die in een laken tot hem neergelaten werden, bevestigt dat God onrein vlees ’reinigde’. Dat komt omdat zij een op zichzelf onduidelijk vers uit zijn verband halen dat luidt:

Handelingen 10:11  en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde; 12  hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels. Vers 15  En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden.

Zij behoeven echter alleen nog maar twee verzen verder te lezen en dan staat er in vers 17 heel duidelijk dat Petrus zelf twijfelde wat het gezicht betekende dat hij gezien had.

Vers 16  En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel. 17  Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij gezien had, betekenen mocht.

Hij maakte geen overijlde gevolgtrekkingen, maar de aanhalers van vage teksten doen dat maar al te graag! Door in hetzelfde hoofdstuk verder te lezen, zal duidelijk worden wat Petrus uiteindelijk ging begrijpen over het gezicht.

Vers 28  . . . mij heeft God doen zien [door middel van dit gezicht], dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.

Zie nu de tiende regel niet over het hoofd.

 

 

Gebruik verscheidene vertalingen

 

In Mattheus 27:46 gebruikte Jezus Christus, toen Hij aan de paal hing voordat Hij stierf, de Aramese vertaling van het tweede vers van Psalm 22. Hoewel het oorspronkelijk Woord van God geÔnspireerd werd in het Hebreeuws of Grieks geschreven te worden, heeft God het in bijna iedere taal die door de mensheid gesproken wordt, laten vertalen. Aangezien niet alle mensen Hebreeuws en Grieks kunnen gaan leren om de Bijbel in de oorspronkelijke talen te bestuderen, zijn wij op die vertalingen aangewezen.

Soms komen wij teksten in de 17e eeuwse taal van de Statenvertaling tegen die vaag en onduidelijk zijn. Deze kunnen heel gemakkelijk opgehelderd worden door een modernere vertaling zoals de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap, de Groot Nieuws Bijbel of de Nieuwe Bijbelvertaling te lezen.

In dit verband is een waarschuwing evenwel op z'n plaats. Op modernere vertalingen kan men zich niet uitsluitend verlaten. De moderne vertalers nemen steeds meer vrijheid in het taalgebruik waardoor hun eigen visie in de vertaling te lezen is. We bevelen de NBG-vertaling aan, omdat die dicht bij de grondtekst blijft. Maar daarin zijn uitzonderingen.

Deze moderne vertalingen kunnen soms vage teksten in de Statenvertaling en NBG-vertaling ophelderen, maar we moeten alert blijven en blijven vergelijken.

Cursief gedrukte woorden en woorden tussen teksthaken staan niet in de oorspronkelijke talen, maar werden door de vertalers toegevoegd. Dit is meestal gedaan om u te helpen de betekenis van de zin te begrijpen. De vertalers hebben evenwel niet altijd de juiste woorden ingelast. Daarom zijn sommige van deze cursieve woorden of teksten tussen teksthaken onjuist en eerder een sta-in-de-weg.

Aan de andere kant zijn niet al de woorden die door de vertalers zijn toegevoegd in cursief gedrukte letters of staan niet tussen teksthaken. Neem bijvoorbeeld 1 Johannes 5:7-8, waar de verwijzing naar Drie, Die getuigen in de hemel een volkomen foutieve toevoeging is, die er door een monnik die in de middeleeuwen Bijbels overschreef, ingelast is. Dit bepaalde vers is alleen maar in de Statenvertaling opgenomen. In andere vertalingen staat het tussen teksthaken om aan te duiden dat er over dit vers veel twijfel bestaat. De Leidse, de Willibrord-vertaling, TelosNT, Groot Nieuws Bijbel, Naardense Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling en de Nieuwe Luther Bijbel laten die bewuste passage helemaal weg. Zie hieronder het verschil.

Statenvertaling: 1 Johannes 5:7  Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eťn. 8  En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot ťťn.

Leidse vertaling: 1 Johannes 5:7  Want drie zijn de getuigen; 8  de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig.

NBG (Nederlands Bijbel Genootschap): 1 Johannes 5:7  Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn ťťn. 8  En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot ťťn.

In een weloverwogen en bedrieglijke poging de wereld de valse drie-eenheiddoctrine aan te praten voegde een monnik in de vierde eeuw na Christus volslagen zelfverzonnen woorden (in de NBG tussen de teksthaken) aan de bijbeltekst toe als zogenaamd ’bewijs’ voor deze belangrijke leerstelling van de heidense oudheid.

Dikwijls kunnen deze moeilijkheden opgelost worden door eenvoudig verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken.

Tegenwoordig zijn er meer hulpmiddelen om de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse tekst te achterhalen, zoals de Bijbelconcordantie van Strong.

Vanzelfsprekend moeten hierbij vastgeroeste valse doctrines verwijderd worden uit ons hoofd. Vragen die opkomen na het grondig lezen van verscheidene vertalingen van welk vers ook, zullen gering in aantal zijn en kunnen door verdere studie in bijbelverklaringen behandeld worden.

En dit leidt ons tot de elfde regel.

 

 

Stel geen dogma vast aan de hand
van ’bijbelverklaringen’

 

BijbelencyclopedieŽn, bijbelconcordanties en bijbelcommentaren zijn bruikbare naslagwerken over de Bijbel. Er staan ook wel eens kanttekeningen en verwijzingen in sommige Bijbels die soms erg behulpzaam kunnen zijn, maar helaas soms ook misleidend. Commentaren en voetnoten kunnen u vaak op een dwaalspoor brengen.

Daarom moeten al deze naslagwerken, verklaringen en voetnoten alleen gebruikt worden om historische, geografische of grammaticale feiten vast te stellen die op de Bijbel betrekking hebben. Ze mogen niet gebruikt worden om dogma's vast te stellen of de betekenis van de Bijbel zelf uit te leggen. Neem bijvoorbeeld Openbaring 1:10. Veel bijbelcommentaren verklaren bij dat vers waar staat: ”Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren . . .”, dat dit de zondag is, onder verwijzing naar andere verzen in het N.T., o.a. Handelingen 20:7 en 1 CorinthiŽrs 16:2 die beide slaan op de eerste dag van de week. Deze hebben evenwel niets te maken met ’de Dag des Heren’ zoals die verder in het boek Openbaring besproken wordt. Zowel in de profetieŽn als in het N.T. verwijst de ’Dag des Heren’ naar een gebeurtenis in het boek Openbaring die aanstaande is. De ’Dag des Heren’ de zondag noemen is een minachting van God. Het ’heiligen’ van de zondag is heidens. Als u wilt nagaan van welke dag Christus volgens de Bijbel Heer is, lees dan:

Markus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. 28  Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

Dergelijke hulpmiddelen als voetnoten en bijbelverklaringen dienen dus alleen voor technische feiten gebruikt te worden en niet uitlegkundig. En nu regel twaalf.

 

 

Maak aantekeningen in uw Bijbel!

 

Misschien heeft u gedacht dat er niet in de Bijbel geschreven mag worden. Tegen geen enkel fysiek hulpmiddel dat u kunt gebruiken heeft God bezwaar, zoals aantekeningen maken met een pen of gekleurde potloden, zodat u de geestelijke waarheden in uw leven kunt onthouden en toepassen. Hij verwacht dat u zijn geschreven Woord gebruikt om Hem – niet stoffelijk papier en inkt – te eren! Een beknopte aantekening in de marge of gedeelten te onderstrepen kan een nuttig geheugensteuntje zijn. Natuurlijk kan dit niet een schrift of tekstdocument in de computer met aantekeningen vervangen.

Pas deze twaalf regels ijverig toe en uw bijbelstudie zal zowel interessant als lonend zijn.

 

 

De literatuur van de Gemeente van God

 

De literatuur op de website van de Gemeente van God heeft ertoe bijgedragen dat mensen in de Bijbel onderlegd zijn geworden. Deze unieke publicaties voor begrip van de Bijbel heeft mensen in veel landen tot een grotere kennis en begrip van het meest verkochte, maar nauwelijks gelezen en meest misverstane boek ter wereld gebracht.

Deze publicaties vormen een studie van de Bijbel waardoor het eenvoudiger wordt de Bijbel te begrijpen en te zien dat de Bijbel relevant is in dit ruimtetijdperk! Ze zijn dynamisch en nuchter – een cursus voor inzicht. Ze laten zien waar het op staat en halen de waarheid direct uit de Bijbel.

In elke publicatie wordt een diepgaande, afgeronde studie over een bepaald onderwerp gepresenteerd.

Een verscheidenheid van onderwerpen van vitaal belang in deze hypermoderne tijd wordt aan de hand van de Bijbel grondig behandeld. U zult stap voor stap naar de antwoorden in uw eigen Bijbel geleid worden!

Uw houding tegenover de almachtige God is bepalend voor een beter begrip!

 

Terug naar de Home Page

 

website statistics