Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

IS DIT DE ENIGE

DAG DES HEILS?

 

 

Bestaat er een grote ’controverse’ tussen

God en Satan, waarin God zijn best doet

om ieder te behouden en Satan om ieder

verloren te laten gaan?

 

 

Wat zullen we zeggen van de miljoenen mensen die nu in landen leven waar het christendom wordt onderdrukt? Die mensen hebben niet verkozen om te worden geboren in deze goddeloze naties. Zijn zij voor altijd verloren omdat ze de ware bijbelse leer nooit hebben gehoord? Zal God die volken, die stierven voordat hen het ware evangelie werd gebracht, veroordelen tot een eeuwig brandende ’hel’?

 

 

Heidenen zonder hoop?

 

Wat zal het lot zijn van de ontelbare miljoenen mensen in AziŽ en Afrika die Christus niet kennen? Is vandaag hun enige dag des heils? Wanneer zij sterven, zijn zij dan voor eeuwig verdoemd?

Paulus geeft in Efeze het antwoord. Hij schreef aan bekeerde heidenen in Klein-AziŽ:

EfeziŽrs 2:11  Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, 12  dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht IsraŽls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Als er dus in de toekomst geen mogelijkheid tot behoud bestaat, is het duidelijk dat mensen die niet van de weg des heils en de naam van Jezus Christus gehoord hebben geen hoop op behoud hebben en voor eeuwig verloren zijn! Maar ook de mensen die de Bijbel bezitten en zich christen noemen zijn bijna allemaal misleid.

God zou niets liever willen zien dan dat heel de mensheid uiteindelijk de mogelijkheid tot behoud zou aangrijpen: ”God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” (1 Tim. 2:3,4). De Bijbel leert echter geen universeel behoud. Petrus schreef:

2 Petrus 3:9  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Het is Gods wil of wens dat alle mensen de waarheid zouden leren inzien, zodat zij berouw zouden hebben en gevrijwaard zouden kunnen worden van de straf voor de zonde – de dood. Sommige mensen zullen echter geen berouw krijgen. Als iedereen berouw zou tonen en aan de voorwaarden tot het verkrijgen van eeuwig heil zou voldoen, zou er geen noodzaak zijn om mensen in de poel des vuurs te werpen, beschreven in Openbaring 20:15 en 21:8, waar de goddelozen verteerd zullen worden.

Openbaring 20:15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 21:8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Maleachi weerlegt volkomen de leerstelling aangaande universeel behoud die uit heidense filosofieŽn voortkomt.

Maleachi 4:1  Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 3  Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

De goddelozen zullen tot as worden, met wortel en al uitgeroeid worden. Er is geen opstanding uit de poel des vuurs.

Betekent dit evenwel dat er voor de miljarden mensen die in onwetendheid inzake de ware Christus gestorven zijn geen hoop is? In 't geheel niet!

God zou niets liever willen zien dan dat ieder van ons het eeuwig leven zou verkrijgen. Hij is er niet op uit een haastig oordeel over ons te vellen, maar is verlangend dat iedereen zijn levensprincipes, zoals die in de Bijbel geopenbaard zijn, zal aannemen zodat wij bij de opstanding zijn uit geest geboren kinderen zullen mogen worden. Wij hebben evenwel te kiezen of we zijn weg willen aannemen!

 

 

De algemene opvatting

 

”Nou,” zullen velen zeggen, ”uit wat de Bijbel zegt, krijgt men wel de indruk dat God niet fair zou zijn als Hij de mensen die in oudtestamentische tijden leefden in de toekomst geen kans zou geven, maar wij hebben sinds Christus allemaal nu onze kans en zullen ten tijde van Christus' wederkomst behouden moeten zijn, want anders zullen wij verloren gaan.”

Het schijnt uit wat algemeen geleerd wordt zo te zijn dat vandaag iedereen behouden kan worden en dat alles wat iemand nu te doen staat, is zich bij een kerk aan te sluiten en ”behouden” te worden. Staat het iedereen vrij behoud aan te nemen op het tijdstip dat hijzelf verkiest? Of heeft God opzettelijk sommige mensen verblind, zodat ze nu vandaag niet behouden worden?

Laten we eens zien wat de Bijbel over dit onderwerp leert. In de kerken wordt het behandeld noch begrepen, en toch gaat het ieder van ons aan!

 

 

Waarom IsraŽl verblind werd

 

Let eens op wat Mozes de IsraŽlieten, kort nadat God hen uit Egypte geleid had, meedeelde:

Deuteronomium 29:2  Mozes dan riep geheel IsraŽl tot zich en zeide tot hen: Gij hebt alles gezien wat de HERE in het land Egypte voor uw ogen Farao, al zijn dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan: 3  de grote beproevingen, die gij met eigen ogen gezien hebt, die grote tekenen en wonderen. 4  Doch de HERE heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag.

God zelf had IsraŽl verblind! Zij zouden niets van deze verblindheid hebben geweten als het hun niet gezegd was!

Sla EzechiŽl 20 nu eens op. Dit hoofdstuk is van vitaal belang. Het is een resumť van al Gods bemoeienissen met het opstandige IsraŽl. Let eens speciaal op verzen 11 en 12: ”Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend; de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Ook gaf Ik hun mijn sabbaten . . . ” Wat deed God toen zij rebelleerden?

EzechiŽl 20:24  omdat zij mijn verordeningen niet opvolgden, mijn inzettingen verwierpen, mijn sabbatten ontheiligden en omdat hun ogen gevestigd waren op de afgoden van hun vaderen. 25  Toen gaf Ik hun zelf inzettingen die niet goed waren, en verordeningen waardoor zij niet zouden leven.

God zei dus dat Hij hun andere inzettingen gaf, die hen niet tot heil strekten, verordeningen die de dood tot gevolg zouden hebben.

Telkens wanneer de Bijbel van Gods bestraffingen spreekt, staat er daarna te lezen wat God als zijn reden voor het verblinden van de mensen gaf: ”Opdat zij zouden weten, dat Ik de Heer ben” (vers 26). Deze uitdrukking komt met kleine variaties meer dan vijftig keer voor. EzechiŽl 20:26 is een voorbeeld. God wenst inderdaad dat iedereen Hem waarlijk zal kennen! Iedereen die die kennis weigert zal worden gestraft, met de bedoeling dat hij, door bittere ervaring ertoe gedreven, van God en zijn wegen zal leren.

Maar wat was de reden voor het verblinden van IsraŽl? Zijn zij voor altijd verloren?

 

 

Waarom God verblindt

 

De mens wenst dingen te doen die lijnrecht tegen Gods wetten indruisen.

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God.

Vergelijk dit met Romeinen 3:9-18 en Galaten 5:17.

Romeinen 3:9  Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 10  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet ťťn, 11  er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12  allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet ťťn. 13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14  hun mond is van vloek en bitterheid vol; 15  Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16  verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17  en de weg des vredes kennen zij niet. 18  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Galaten 5:17  Want het begeren van het vlees [het natuurlijke hart en verstand van de mens] gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Ieder mens heeft van nature een verlangen – een begeerte – tegen Gods wetten in te gaan!

Jakobus 1:14  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Psalmen 81:12  Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem, IsraŽl was onwillig tegen Mij. 13  Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden. 14  Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat IsraŽl in mijn wegen wandelde!

Iemands natuurlijke gezindheid blijft net zolang vijandig tegenover God staan, totdat die persoon de gevolgen van zijn eigen wegen beu wordt en er berouw over heeft en God aanroept om hem te veranderen door hem de heilige Geest te geven – d.w.z. dezelfde gezindheid te ontvangen die ook Christus bezat.

Filippenzen 2:5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Satan heeft de mens zo verleid dat het natuurlijk voor hem is de waarheid te verwerpen en te doen wat goed is in zijn eigen ogen, te willen zondigen en Gods wetten te overtreden. Een keurige levenswandel wordt nogal eens negatief ”braaf” of ”saai” genoemd. God verblindt de mens door diens eigen natuurlijke gezindheid, niet om hem te verderven, maar hem tot berouw te brengen! Paulus zegt betreffende het verblinde IsraŽl:

Romeinen 11:32  Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

En dus is het IsraŽl van vroeger niet voor altijd verloren. Hun tijd van verlossing en behoud komt nog!

 

 

Tijd nodig voor het scheppen van karakter

 

Niets wat God ooit heeft geschapen is ook maar te vergelijken met wat Hij nu in de mens aan het scheppen is – karakter. God weet dat er tijd voor nodig is.

Deuteronomium 5:28  Toen de HERE uw woorden hoorde, terwijl gij tot mij spraakt, zeide de HERE tot mij: Ik heb de woorden van dit volk gehoord, die zij tot u spraken; het is goed, alles wat zij gezegd hebben. 29  Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wel mocht gaan!

God heeft een plan gemaakt, vastgelegd op zijn kalender, om iedereen de tijd te geven zijn les te leren om behoud voor allen mogelijk te maken.

De Eeuwiglevende liet het oude IsraŽl verschillende menselijke regeringsvormen uitproberen, zoals we kunnen lezen in Richteren en Koningen. De mens is verblind voor het Koninkrijk Gods omdat hij gelooft dat zijn eigen regeringsvorm de juiste is. Tegenwoordig hebben we democratieŽn, dictaturen en andere regeringsvormen. Geen ervan heeft ons echter geluk gebracht!

 

 

Christus probeerde niet iedereen te bekeren

 

Velen denken dat Christus in gelijkenissen sprak om zijn toespraken te verduidelijken. Wat Hij de mensen wilde verkondigen, konden ze begrijpen. Maar tegen zijn discipelen zei Christus:

Markus 4:11  U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan [de grote meerderheid, de massa], komt alles in gelijkenissen, 12  dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde.

Beseft u wel wat dit vers eigenlijk betekent? De gelijkenissen werden gegeven om de waarheid te verbergen, niet om deze duidelijker te maken.

Maar waarom verborg Jezus de waarheid voor de wereld? Hier is het antwoord: De mens ziet niet in hoe onbekwaam hijzelf wel is, vergeleken met Gods vermogen, om zichzelf of de wereld te besturen. God de Vader wil dat we ons initiatief en onze bekwaamheden ontwikkelen. Maar Hij wil tevens dat wij erkennen dat Hij Degene is waar wij met onze moeilijkheden naar toe behoren te gaan, dat zijn wetten het beste zijn en dat Hij de ware bestuurder van de aarde is. Hij wil hebben dat wij er ons van bewust zijn dat, om onze verlangens te vervullen, wij zijn geest in ons dienen te hebben (Hand. 2:38).

Door zijn vermogen te kunnen redeneren en tevens door zijn bekwaamheid dingen te maken, is de mens ver verheven boven al het materiele dat God ooit heeft geschapen. Deze vermogens zijn evenwel voor God van generlei waarde, ja, ze zijn in feite een belemmering, als de wil of het verlangen van de mens om deze bekwaamheden te gebruiken tegen Gods wil ingaan. Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” (Matth. 6:10). God wenst dat zijn wil door ons wordt opgevolgd.

De wereld, waaronder de miljoenen zgn. christenen, begrijpt niet dat Jezus opzettelijk spreekt op een manier dat de scharen de betekenis niet begrijpen. Enerzijds roept de Vader nu slechts weinigen om toegevoegd te worden aan de ’eerstelingen’, die speciaal opgeleid worden voor zijn Regering in het Koninkrijk. Anderzijds wŪl de grote massa ook niet geroepen worden. De geneesheer is voor de zieken, de Verlosser voor de zondaars; zij weten echter niet, dat zij ziek zijn, en willen er niet van horen dat zij zondaars zijn.

Jesaja 6:9  Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op. 10  Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.

In de ’eersteling’ moet een karakter gevormd worden van nederigheid en het oprechte verlangen om in gehoorzaamheid aan God de mensheid van dienst te zijn. Het apart gezet worden door God is een geheim, al staat het in duidelijke taal in de Bijbel. Daarom is het ook een wonder.

Pas wanneer de mens – als gevolg van geestelijke blindheid – gelegenheid heeft gehad zijn eigen wil te gebruiken en de kwade gevolgen ervan heeft ingezien, pas dan is hij bereid zijn oude ik – zijn eigen wil – te laten doden, te doen ”begraven met Hem [Christus] door de doop in de dood” (Rom. 6:4), en gewillig zijn lichaam als een levend offer aan God te geven – een levend lichaam waar God zijn wil mee tot uitvoering kan brengen!

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 

 

Zijn de meeste mensen verblind?

 

Toen Paulus met de Romeinen over hun heidense voorouders sprak, zei hij:

Romeinen 1:28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29  vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30  oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31  onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

En nogmaals:

Romeinen 11:32  Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

De heidenen van toen waren verblind en zij zijn het ook nu!

Hoe staat het echter met IsraŽl?

Romeinen 11:5  Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel [slechts een restant] gelaten naar de verkiezing der genade.

Enkelen hadden de kans op behoud ontvangen maar ”de overigen zijn verhard . . . God gaf hun een geest van diepe slaap . . . tot de dag van heden” (vs. 7-8).

Hetzelfde geldt voor vandaag. Paulus zei dat ”niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken” geroepen worden (1 Cor. 1:26). Alleen zij die door de Vader geroepen worden kunnen tot Christus komen (Joh. 6:44).

Sommige mensen zijn in verband hiermee door 2 CorinthiŽrs 6:2 in de war gebracht.

2 CorinthiŽrs 6:2  want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nu is het de tijd des welbehagens zie, nu is het de dag des heils.

In alle Nederlandse vertalingen schijnt dit vers te zeggen dat het nu de enige dag des heils is, maar het woord ”de” is misleidend, omdat het in zowel de Hebreeuwse als in de Griekse grondtekst niet voorkomt. In feite is 2 CorinthiŽrs 6:2 een aanhaling van Paulus uit het Oude Testament. Paulus citeert hier Jesaja 49:8. In het Grieks staat voor ’tijde’, ’dage’, ’tijd’ en ’dag’ geen bepaald lidwoord ’de’. Beter zou het onbepaald lidwoord ’een’ zijn. De Hebreeuwse tekst van Jesaja 49:8 heeft evenmin een bepaald lidwoord.

Jesaja 49:8  Zo zegt de HERE: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen.

Het eerste deel van Jesaja 49:8 zou daarom beter als volgt kunnen luiden: ”Zo zegt de Heer: In een [niet de enige] tijd des welbehagens heb Ik u verhoord, en op een dag des heils [niet de enige dag] heb Ik u geholpen”.

Natuurlijk, dit is de dag des heils voor degenen die nu geroepen zijn en wier geest door God voor zijn waarheid geopend werd. Hun kans om zich voor zijn Koninkrijk te kwalificeren is nu.

1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods . . .

De weinigen die nu geroepen worden, worden ’eerstelingen’ genoemd. Het zijn de eersten met wie God gaat werken, de eersten die geboren worden in zijn Gezin.

2 Thessalonicen 2:13  Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Het zijn weinigen, slechts een kleine kudde:

Lukas 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Dit is de dag des heils voor hen. Maar het is niet de dag des heils voor de overgrote meerderheid. Begrijp goed dat een ”klein kuddeke” geen anderhalf ŗ twee miljard ’christenen’ kunnen zijn. De ’christenen’ en alle andere mensen zullen hun kans – hun eerste en enige kans – op een later tijdstip krijgen. Het is een dag des heils, niet de enige dag des heils.

U moet tevens bedenken dat wanneer de enige dag des heils in Paulus' tijd geweest zou zijn, het voor ons vandaag dan te laat is! Maar Paulus citeerde een schriftgedeelte dat honderden jaren oud was. Was die tijd – in de dagen van Jesaja – de enige dag des heils? Neen, natuurlijk niet. Evenals de tijd van Paulus is ook de tijd van nu een van meerdere tijden des heils.

 

 

Geestelijk verblind

 

Geestelijk gesproken verkeren de mensen vandaag in Babylon. Het is een grote religieuze macht – ”het grote Babylon”, niet het kleine Babylon – die de wereld misleidt.

Openbaring 17:2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Vers 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Openbaring 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel . . .

De overgrote meerderheid zal verblind blijven, en zo erg, dat zij zelfs bij Christus' wederkomst tegen Hem zullen vechten, omdat ze Hem niet herkennen. De duivel zal hen zelfs zo verleid hebben dat zij zullen denken dat Jezus de ”antichrist” is.

Openbaring 17:13  Dezen zijn ťťn van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

De mensen die vandaag blind voor de waarheid zijn, kunnen in deze tijd geroepen worden voor behoud.

Johannes 6:65  En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.

Ze moeten God ernstig gemeend vragen hun zijn wegen te laten zien (hun blindheid weg te nemen) en dan gewillig zijn die wegen, nadat zij geopenbaard zijn, na te volgen.

Lukas 11:9  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10  Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Vers 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Toch krijgen de meeste mensen in deze tijd geen antwoord van God, omdat hun houding gebaseerd is op valse leer, op doctrines van mensen, op misleiding. Of op eigen belangen.

Alleen een zeer klein aantal mensen zal in het huidige tijdperk behouden worden. Zij zijn degenen die gebruikt zullen worden om hen die later in het Millennium geroepen zullen worden, te onderwijzen, te oordelen en over hen te regeren.

1 CorinthiŽrs 6:2  Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?

Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5  De overige doden [de grote massa] werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit [in vers 4] is de eerste opstanding. 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Maar wat zal er met de verblinde overgrote meerderheid gebeuren, die nooit eerder een kans had?

Aangezien God rechtvaardig is en omdat Hij heeft toegelaten dat de meerderheid verblind zou zijn, zal Hij ook de blindheid moeten wegnemen om hun een kans te geven – hun eerste kans!

Hij heeft beloofd dat te zullen doen!

Jesaja 25:7  En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiŽn omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.

De sluier van geestelijke duisternis. Gods plan houdt in dat nu de blindheid van slechts enkelen weggenomen wordt. Dit is zijn verantwoordelijkheid!

God is een rechtvaardig God. Hij zal zelfs de slechtste mensen die voor de wederkomst van Christus verblind waren, hun eerste kans geven behouden te worden!

 

 

Behoud in het Millennium

 

God heeft de mensheid hier op deze aarde zesduizend jaar toebedeeld, waarin zij alle levenswijzen die volgens hun denken hun geluk kunnen brengen, kunnen toepassen. Momenteel – in deze eindtijd – is de mens bezig het laatste hoofdstuk te schrijven van de menselijke geschiedenis van zielige en trieste pogingen zichzelf zonder Gods hulp te besturen – een geschiedenis waarvan alle mensen, wanneer zij hun eerste kans hebben, profijt kunnen trekken. De wereld van vandaag ijlt met koortsachtige haast naar een bloedbad van wereldwijde proporties.

Wat gebeurt er daarna?

”Het volk dat in donkerheid [blindheid] wandelt, ziet een groot licht [de blindheid weggenomen] . . . Want een Kind is ons geboren . . . en de heerschappij rust op zijn schouder . . . Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede” (Jes. 9:1-6).

Dit handelt over de geboorte van Christus en over hoe Hij bij zijn terugkomst de heerschappij van deze aarde zal overnemen (Openb. 20:4) – het langverwachte duizendjarige rijk.

Dit is de periode waarin God bepaald heeft een begin te maken met het eigenlijke behoud van de mensheid. Verharding en blindheid zullen worden weggenomen, de mensen zullen Gods genade en wetten leren kennen. Alle mensen die vandaag verblind zijn maar die tot in die periode leven, zullen dan voor het eerst hun kans hebben behouden te worden. Christus zal komen om met zijn heilige ”tienduizenden de vierschaar te spannen en alle goddelozen voor al hun goddeloze werken te straffen” (Judas 1:14-15). De duivel zal geketend worden zodat hij de volkeren niet meer kan misleiden (Openb. 20:1-3). De heiligen zullen dan regeren over de naties hier op aarde.

DaniŽl 7:27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Lukas 19:27  Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.

Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Christus zal dan zijn Geest op alle vlees uitstorten.

Handelingen 2:17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.

De aarde zal vol zijn van kennis des Heren.

Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

God zal de mensen reinigen en hen een nieuw hart en een nieuwe geest geven en maken dat zij naar zijn inzettingen en verordeningen wandelen.

EzechiŽl 36:25  Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26  een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27  Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Jesaja 11 en Zacharia 14 beschrijven die tijd uitvoerig.

Het aantal mensen dat uit dit tegenwoordige leven tot in de duizendjarige periode voortleeft is, vergeleken bij de miljarden mensen die in blindheid gestorven zijn, evenwel betrekkelijk gering. Wat zal er met laatstgenoemden gebeuren?

 

 

Wanneer wordt de overgrote

meerderheid behouden?

 

Sla Openbaring 20:5 eens op.

Openbaring 20:5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

En nu verzen 11 en 12:

Vers 11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was . . . 12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande [een opstanding] voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens [de kans om eeuwig leven te ontvangen is aanwezig]; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

Zij zullen door het Woord van God – de boeken van de Bijbel – geoordeeld worden overeenkomstig wat zij in dit leven gedaan hebben en wat zij zullen doen nadat zij tot een sterfelijk leven zijn opgewekt!

Dit tafereel in Openbaring 20 geeft een beeld van de climax van Gods plan – het laatste oordeel, wanneer ontzaglijke aantallen niet-behouden doden opgewekt zullen worden en hun voor het eerst de kans om behouden te worden, gegeven zal worden – al die miljarden mensen die vanaf de tijd van Adam tot aan onze eeuw toe geleefd hebben en gestorven zijn en de ware weg tot het eeuwige leven niet hebben gekend!

Dan zal de kans tot het verkrijgen van behoud open staan voor allen die dan opgestaan zijn, evenals tijdens het duizendjarig bewind van Christus op aarde. Alleen zullen er dan, na het Millennium, veel meer mensen zijn die het zullen aannemen.

Er is hier geen sprake van een tweede kans! Waarom niet? Hier is de uitleg: als zij door God verblind waren toen zij eertijds leefden, hebben zij nooit een eerste kans gehad! De inwoners van Tyrus en Sidon van weleer zullen worden opgewekt en die mensen, die vroeger verblind waren, zullen voor het eerst hun kans gegeven worden.

MattheŁs 11:22  Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

De mensen van Sodom en Gomorra zullen eveneens opstaan, en zij zullen hun eerste kans krijgen.

MattheŁs 10:15  Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.

God is een rechtvaardig God. Hij zal zelfs de slechtste mensen die voor de terugkomst van Christus verblind waren, hun eerste kans geven behouden te worden!

Ook het totale ’christendom’ is misleid en zal dan, na het Millennium, een faire kans krijgen.

EzechiŽl 37:11-14 beschrijft op wat voor manier deze fysieke wederopstanding van alle volken zal plaatsvinden.

EzechiŽl 37:11  Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis IsraŽls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 12  Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land IsraŽls. 13  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 14  Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN.

Er wordt hier gesproken van IsraŽl als een voorbeeld voor alle volken. Deze verzen tonen ons hoe de geestelijke verwekking en groei tot stand komen. Hier vinden we mensen die de heilige geest Gods voor het eerst ontvangen, net zoals enkelen vandaag de dag geroepen zijn en Gods geest hebben ontvangen.

Onder de Regering van God zal dan geen misleiding zijn. Er zijn geen valse kerken, de gehele wereld zal de ware God kennen en zijn normen en waarden. De mensen zullen in het fysieke vlees leven gedurende een periode waarin ze voldoende tijd en gelegenheid krijgen om behoud te ontvangen – eeuwig geestelijk leven in Gods Koninkrijk.

Maar ze moeten kiezen of ze wel of niet Gods weg willen gaan.

Deuteronomium 30:19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Deze kennis behoort ons niet volkomen te verrassen. Ieder zou deze grote troostende waarheid begrijpen als hij Gods Heilige Dagen, die Gods plan van behoud duidelijk maken, zou onderhouden. In Leviticus 23:34 geeft het Loofhuttenfeest het behoud weer in de duizendjarige periode; en de achtste dag, in vers 36, geeft het laatste oordeel weer, wanneer de overgrote meerderheid zal opstaan en dan haar eerste kans zal krijgen om behouden te worden.

Dit alles wordt uitgelegd in onze publicatie ’Waarom moeten christenen Gods heilige dagen in acht nemen?’ en de publicaties over de zeven jaarlijkse feesten van God onderaan onze website.

Neen, de verblinde wereld begrijpt vandaag niet dat de Vader bezig is om van de sterfelijke mens, hier op aarde, een geestelijk gezin voor Hemzelf te maken – een gezin dat zorgvuldig wordt onderwezen. Zijn gezin vormt ook het Koninkrijk Gods dat zijn wet van liefde volgt. Die wet is in hun hart en in hun verstand geschreven.

Jeremia 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van IsraŽl sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34  Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

HebreeŽn 8:10  Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis IsraŽls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Nadat de verblinde mens door het leven van zijn eigen levenswijze een droeve levenservaring heeft verkregen, zal Hij hem opwekken tot weer een fysiek leven en zijn blindheid verwijderen zodat hij Gods levenswijze kan begrijpen en daarnaar beginnen te leven – de enige weg die naar geluk leidt. Dan en dan alleen begint God de overgrote meerderheid van de mensheid te behouden en zal Hij eeuwig leven geven aan diegenen die onder zijn liefderijk bestuur willen komen en Hem willen helpen met het beheer van de grote macht die Hij met hen wil delen.


Terug naar de Home Page