Voor literatuurlijst klik hier.

 

Staat uw naam in het

Boek des Levens?

 

 

In verscheidene bijbelverzen wordt over

het ’boek des levens’ gesproken. Wat is

dit voor een boek? Waarom heeft God

het nodig? Staat uw naam erin?

 

 

 

De IsraŽlieten hadden een ernstige zonde begaan. Terwijl Mozes op de berg SinaÔ instructies van God kreeg, maakten de IsraŽlieten een gouden kalf dat ze vervolgens gingen aanbidden. Toen Mozes terugkeerde, was hij hevig geschokt door wat hij zag. Hij wist dat God volkomen in zijn recht zou staan wanneer Hij het hele zondige volk zou uitroeien.

Dus smeekte Mozes God om IsraŽl te vergeven:

Exodus 32:31  Toen keerde Mozes tot de HERE terug en zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. 32  Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.

Mozes benaderde vrijmoedig zijn Schepper en vroeg hem om zijn eigen naam uit Gods „boek” te schrappen wanneer God IsraŽl zijn zonde van afgoderij niet zou vergeven!

Dit ’boek’, het boek des levens, wordt in de Bijbel maar enkele malen vermeld. Maar voor ons is het van levensbelang! In het boek des levens staan is zo belangrijk dat Mozes het bij God als een soort onderhandelingsargument gebruikte ten gunste van IsraŽl.

Wat houdt dit boek in? Waarom zou de alwetende God het nodig hebben? Is het een soort geestelijk computersysteem dat alle namen van Gods mensen bevat? Staat uw naam er nu in geschreven? Hoe weet u of u erin staat? Als uw naam erin staat, hoe groot is dan de kans dat u er weer uitgeschreven wordt, zoals Mozes wilde wanneer God IsraŽl niet zou vergeven?

 

 

Waarom bestaat het boek des levens?

 

God is een God van orde en structuur. Hij geeft ons concrete voorbeelden en een afspiegeling van wat zich in het geestelijke, hemelse rijk bevindt.

HebreeŽn 9:9  Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken. Vers 23  Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze.

Door deze voorbeelden kunnen we God begrijpen en weten we wat Hij wil dat we doen. Laten we nu eens bekijken wat het boek des levens is.

Om te beginnen moeten we weten dat het ’boek des levens’ geen verwijzing naar de Bijbel is. Openbaring 22:19 laat zien dat dit twee aparte boeken zijn: ”Indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie [de Bijbel], God zal zijn deel afnemen van het geboomte [in het Grieks staat hier: een geschreven boek, een rol, een boekrol; zie Statenvert.] des levens”.

Het is duidelijk dat niet alle mensen die in Gods gezin zullen worden geboren, met name in de Bijbel worden genoemd. Er moet wel een ander, losstaand boek zijn: het boek des levens.

Veel gemeenschappen in de Oudheid hielden uitgebreide geboorteregisters bij en registreerden inwoners voor verschillende doeleinden (Neh. 7:5, 64; 12:22-23). Het feit dat God een boek des levens heeft laat zien dat God zich bewust is van zijn hele schepping, vooral van die mensen met wie Hij in het bijzonder werkt.

Maar God heeft toch alle macht en alle kennis? Waarom zou Hij dan een boek des levens nodig hebben om van zijn heiligen op de hoogte te blijven?

Nu, het is geen kwestie van nodig hebben, het is een kwestie van planning en begrip op menselijk niveau. God doet het op deze manier voor ons welzijn, Hij weet dat we ons makkelijk kunnen vinden in het idee van een boek waarin onze namen worden bijgehouden. Voor ons is het een bemoediging en een zekerheid te weten dat God voor zijn trouwe heiligen een boek des levens heeft.

Paulus schreef de christenen in Filippi:

Filippenzen 4:3  Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

Filippenzen 3:20  Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

Wij kunnen er zeker van zijn dat deze christenen waren bemoedigd door deze erkenning.

Dat zouden wij nu ook moeten zijn. Het boek des levens is inderdaad een soort register van degenen die zijn verwekt als toekomstige inwoners van het koninkrijk van God. Lukas 10:20 zegt ”verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.” Aan degenen wier naam in het boek des levens is geschreven zal het eeuwige leven worden geschonken en zij zullen als erfenis de aarde krijgen, en het hemelse Jeruzalem en uiteindelijk het hele universum.

HebreeŽn 12:22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23  en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben.

Openbaring 21:22  En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 23  En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. 24  En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25  en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26  en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 27  En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Welke namen staan er nu in het boek des levens?

 

 

Wie staat er nu op de lijst?

 

De Bijbel is duidelijk over welke namen er thans in het boek des levens staan. Het boek bevat de namen van ”een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen” (Hebr. 12:23).

Hiertoe behoren alle leden, vanaf het begin tot nu toe, van de nieuwtestamentische Gemeente van God, die begon in 30 n.Chr. met het uitstorten van de heilige Geest. Ook al de heilige mannen en vrouwen uit de tijd van het Oude Testament horen erbij.

HebreeŽn 11:13  In [dat] geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14  Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15  En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 16  maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.

Helden van het geloof, zoals Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Mozes, Debora, David en de profeten, staan vermeld in het boek des levens.

Ongetwijfeld zullen veel mensen in het komende duizendjarige rijk van Christus er ook met hun naam in komen te staan. Na het Millennium, in de periode die de Bijbel het ”oordeel van de witte troon” noemt, zal de grote meerderheid der mensen die zullen herrijzen en die voor Gods waarheid openstaan, in het boek des levens worden ingeschreven.

Openbaring 20:11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

EzechiŽl 37:11  Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis IsraŽls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 13  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 14  Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN.

Wat een liefhebbende God, die ons alle mogelijkheden biedt om lid van zijn gezin te worden!

Maar hoe staat het met u? Hoe kan uw naam in het boek des levens komen?

 

 

Hoe kan uw naam ingeschreven worden?

 

Als u ťťn van de weinige mensen bent die door God wordt geroepen, ťťn van de mensen met wie God de prachtige wereld van morgen voorbereidt, dan komt u gegarandeerd in dit goddelijke boek wanneer u zich aan enkele elementaire leefregels houdt.

U moet bovenal een overwinnaar worden:

Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Wat moet er overwonnen worden? Alles wat met Gods wet strijdig is! Heb berouw over uw zonden, geloof in God, gehoorzaam aan zijn geboden en volhard hierin tot het einde van dit tijdperk. Laten we deze leefregels wat nader bekijken.

•  Berouw en bekering. Gods volk moet berouw tonen en van zijn oude, slechte gewoonten afstappen om in plaats daarvan Gods rechtvaardige wegen te bewandelen.

Handelingen 2:38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Dit is de eerste stap. Vraag God u hierbij te helpen, want berouw en bekering zijn op zichzelf een gave van God.

Romeinen 2:4  Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?

•  Geloof. God verwacht van u dat u zijn beloften gelooft. Zoals HebreeŽn 11:6 zegt: ”Zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Ook geloof is een gave van God.

EfeziŽrs 2:8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Vraag God u te helpen zijn beloften te geloven. Hij belooft u te helpen met het vervangen van uw slechte gewoonten door zijn heilige gedachten en daden.

HebreeŽn 9:14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

•  Gehoorzaamheid. Laat het niet bij woorden, breng de waarheden die God u openbaart in de praktijk. ”Geloof zonder werken [is] dood”, zegt Jakobus 2:26. Natuurlijk kunt u met uw eigen werken het behoud niet verdienen of u ervoor ’kwalificeren’. Maar gehoorzaamheid aan Gods wet is toch beslist een eerste vereiste. ”Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren” (1 Joh. 5:3). Nogmaals, vraag God u te helpen Hem gehoorzaam te zijn. Hij zal dat zeker doen!

•  Volharding. God wenst en verwacht van ons volharding tot het einde, als zijn trouwe christelijke soldaten.

MattheŁs 24:13  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

2 TimotheŁs 2:3  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.

Op deze manier kan uw naam in het boek des levens komen. Bij de opstanding zal God zich door zijn ”gedenkboek” – het boek des levens – uw geloof in Hem herinneren (Mal. 3:16).

Maar uw naam kan ook uit het boek des levens worden geschrapt!

 

 

Uitgewist door zonde

 

Openbaring 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Zoals we zien is het mogelijk dat onze naam uit het boek des levens wordt gewist. Wanneer gebeurt dat?

Herinnert u zich hoe Mozes God smeekte IsraŽl zijn zonde van afgoderij te vergeven? Desnoods door zijn naam in het boek des levens door te halen. Wat een verzoek! Er blijkt uit hoe nederig en vol liefde Mozes in wezen was!

Mozes wist dat God hem zijn zonden had vergeven en dat zijn constante gehoorzaamheid aan God zijn naam in het boek des levens hield. Hij wist evenwel ook, en dat zouden wij ook moeten weten, dat aanhoudend en moedwillig zondigen betekent dat iemands naam uit dit speciale boek wordt geschrapt. Mozes was zozeer betrokken bij het welzijn van IsraŽl dat hij bereid was daarvoor zijn naam in het boek te riskeren, opdat IsraŽl zou leven om Kanašn te kunnen binnengaan.

Mozes handelde hier als een voorafschaduwing van Jezus Christus, die bereid was de straf te ondergaan die de mens door zijn zonden had verdiend, opdat wij allen behouden zouden kunnen worden!

Exodus 32:33  Maar de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen.

Dit is volkomen rechtvaardig. Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen zonden.

EzechiŽl 18:20  De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Het is duidelijk dat opzettelijke zonde de factor is waardoor iemands naam uit het boek des levens wordt geschrapt! Uw naam komt in het boek des levens wanneer u zich aan de Almachtige God onderwerpt, berouw hebt van uw zonden en Hem volkomen gehoorzaamt volgens al zijn instructies in zijn Woord. Bij de terugkomst van Christus zal God u dan, wanneer u volhoudt tot het einde, de gift van het eeuwige leven schenken!

 

 

 

Terug naar de Home Page