Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

 

Zeven principes

voor het stellen van

christelijke prioriteiten

 

 

 

Wij leven in een zich snel voortbewegende wereld. Een wereld van magnetron-maaltijden, smartphones, automatische apparatuur, supersnelle verkeersverbindingen. Sommigen van ons spoeden zich door het leven in de hoogste versnelling en leiden een hectisch leven. Is dit jachtige, zorgelijke bestaan het leven dat God voor ons bestemd heeft?

Bij onze pogingen iedere dag alles gedaan te krijgen, hebben stress en drukte de neiging een regelmatig onderdeel van ons leven te worden. Hoe kunnen wij de spanningen en belastingen verminderen die ons zo gemakkelijk overweldigen, en tegelijkertijd de dingen die werkelijk belangrijk zijn in ons leven verwezenlijken?

Is het omgaan met deze stress veroorzakende belastingen een kwestie van het veranderen van onze visie op het leven en de moeilijkheden ervan? Is het een kwestie van veranderingen maken in de dingen die we dagelijks doen? Of is het beide?

We moeten ons leven vereenvoudigen. Kunnen we dat? Dat is misschien wel het belangrijkste deel van het antwoord. Maar hoe bereiken we dat?

 

 

De druk op onze tijd

 

Als we de mensen de vraag stellen hoe ze hun tijd besteden, zullen de meesten zeggen dat ze niet genoeg tijd hebben om de dingen te doen die ze moeten doen. Ze zullen zeggen dat het leven in het afgelopen jaar drukker was geworden. Sommigen zetten hun klokken, horloges en telefoontijd vooruit om niet te laat te komen op afspraken.

Tijd is voor veel mensen een obsessie – ze hebben het gevoel dat ze zich in een wanhopige race bevinden tegen de tijd. Sommigen proberen tijd te winnen door hun tanden te poetsen tijdens het douchen, en een vrouw zegt gekscherend dat ze haar vier kinderen al aankleedt voor school voordat ze naar bed gaan.

Voor velen van ons lijkt het leven iedere dag nog drukker en complexer te worden, en de stress die daaruit voortvloeit, eist zijn tol wat betreft ons geluk, onze gemoedsrust en onze relaties. Zoals op een bord vermeld stond: ”Hoe sneller ik ga, hoe meer ik achterop raak”.

Diegenen van ons die met dit dilemma geconfronteerd worden, zouden moeten overwegen hun leven te vereenvoudigen. Maar hoe pakken we dat aan? Eťn belangrijke manier is te leren de belangrijkste dingen op de eerste plaats te stellen. Om dat te bereiken moeten we ons denken en ons leven organiseren.

De instructie die ons gegeven wordt in 1 CorinthiŽrs 14:40 kan daarbij van toepassing zijn. Ons wordt opgedragen:

1 CorinthiŽrs 14:40  Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Velen van ons moeten orde brengen in hun leven.

 

 

Weten wat belangrijk is

 

Om dat te doen, moeten we duidelijk bepalen wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Niemand heeft genoeg tijd in zijn of haar leven om alles te doen.

We moeten allen zorgvuldig de belangrijkste bouwstenen of categorieŽn van activiteiten in ons leven bezien. We moeten deze begrijpen en er dan prioriteiten voor vaststellen.

Een prioriteit is iets dat meer aandacht en voorrang verdient dan andere zaken daaromheen. Het betekent niet dat andere dingen verwaarloosd of genegeerd moeten worden. Want ”alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” (Prediker 3:1).

Wat volgt zijn zeven punten om ons te helpen onze prioriteiten te organiseren. De hier gegeven categorieŽn kunnen nuttig zijn als algemene richtlijnen om ons te helpen prioriteiten vast te stellen voor onze dagelijkse activiteiten. Maar ze zijn niet bedoeld als zodanig strikte richtlijnen dat ze een star gestructureerde levenswijze creŽren.

 

 

1. Eerst het Koninkrijk zoeken

 

In Mattheus 6:33 wordt ons de eerste en belangrijkste prioriteit gegeven die Gods mensen kunnen hebben. ”Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid . . .”

We zoeken God door

Gebed:

EfeziŽrs 6:18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Bijbelstudie:

2 TimotheŁs 2:15  Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Overdenking:

Psalmen 1:2  maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Jozua 1:8  Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Vasten:

MattheŁs 6:16  En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 17  Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, 18  om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Lees ook Jesaja 58 in uw Bijbel.

Actieve gehoorzaamheid:

Johannes 13:15  want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb. Vers 17  Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

Jakobus 1:25  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Het ervaren, bekeerde lid van Gods Gemeente zal dit wel als vanzelfsprekend beschouwen, maar laat dit geen gewoonte worden waar het hart niet meer bij betrokken is. Het zijn elementaire bouwstenen.

Gebed is essentieel.

Gebed moet een hoogste prioriteit hebben en een fundamenteel onderdeel zijn van het leven van een bekeerde persoon. Wij behoren onze dag, iedere dag, te beginnen met gebed.

Christus gaf zelf het goede voorbeeld.

Markus 1:35  En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.

Getrouw bidden geeft ons de juiste benadering voor de dag. Het geeft ons het juiste perspectief en zicht op onze reden om die dag te leven. Het geeft ons het contact met God, die ons in staat stelt om die dag te leven zoals wij behoren te leven.

Misschien denken we soms dat we geen tijd hebben om te bidden en kunnen dan de gewoonte krijgen om haastig een ochtendgebed van een paar minuten af te raffelen. Dat is niet de manier om dicht bij God te blijven en de gemoedsrust te hebben die wij allen in deze verwarde, dolgedraaide wereld nodig hebben.

Koning David en de profeet DaniŽl baden driemaal per dag. Ongetwijfeld waren er dikwijls omstandigheden om vaker bij God aan te kloppen. We moeten in feite een biddende houding hebben, iedere dag vele malen tot God sprekend en vragend om zijn hulp en danken voor zijn zegeningen en leiding. Dat wordt bedoeld in 1 Thessalonicenzen 5:17, waar ons gezegd wordt: ”bidt zonder ophouden”.

 

 

2. Zorgen voor onze gezondheid

 

Velen van ons zouden niet noodzakelijkerwijs gezondheid op de tweede plaats stellen van hun prioriteitenlijst. We zouden kunnen redeneren dat ons gezin of dienstbaarheid aan de Gemeente toch zeker vůůr gezondheidsoverwegingen moeten komen.

Als algemene stelregel moeten wij echter wel onze algehele gezondheid bewaren, of anders zullen we niet in staat zijn financiŽle steun en overige zorg te geven aan ons gezin. Noch zullen we in staat zijn om effectief dienstbaar te zijn aan de Gemeente.

Alles welbeschouwd behoort de zorg voor onze gezondheid onze tweede prioriteit te zijn. Tenzij we op z'n minst de basiselementen van een goede gezondheid bezitten, zal het erg moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om zorg te dragen voor welke andere prioriteiten ook.

Wij moeten werken aan het opbouwen en onderhouden van onze gezondheid en het handhaven van de principes van fundamentele gezondheidszorg. Goede basiselementen van een gezonde levenswijze zijn een evenwichtig, voedzaam dieet; lichamelijke reinheid; voldoende zon en frisse lucht; passende lichaamsbeweging; voldoende slaap en rust; het vermijden van lichamelijk letsel en het opbouwen van een positieve geesteshouding.

Regelmatige lichaamsbeweging wordt erkend als een van de belangrijkste manieren om uit de sleur te breken en spanningen te ontladen. 1 TimotheŁs 4:8 plaatst lichaamsbeweging in het juiste perspectief. ”Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.” Dit schriftgedeelte maakt duidelijk dat wij niet de verkeerde nadruk moeten leggen op deze fysieke dingen, omdat zij weinig baten vergeleken met geestelijke zaken. Maar let op, er staat wel dat oefening nut heefthet brengt voor enige tijd nut of voordeel met zich mee. Het komt ons ten goede voor de korte periode dat wij als mensen op deze aarde zijn.

Velen van ons hebben echter een gezondheidstoestand waarover ze weinig of geen controle hebben. Dat varieert van wat men kleine ongemakken zou kunnen noemen, tot levensbedreigende ziekten. Er moeten specifieke maatregelen genomen worden om deze specifieke problemen te hanteren. Weinigen van ons zijn gezegend met volmaakte gezondheid.

God wil dat wij zo gezond zijn als onze leeftijd en andere omstandigheden toelaten, en Hij verwacht van ons dat wij doen wat we kunnen om daarvoor te zorgen. We lezen in 3 Johannes:

3 Johannes 1:2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.

”Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt” (Psalm 139:14, Groot Nieuws Bijbel), maar wij moeten er zorg aan besteden. Ons lichaam ondersteunt het verstand waar God mee aan het werken is. In dat verband wordt ernaar verwezen als de tempel van God. ”Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 CorinthiŽrs 3:16).

We moeten zorg besteden aan onze gezondheid.

 

 

3. Zorgen voor ons gezin

 

In onze hedendaagse samenleving wordt het gezin dikwijls genegeerd, of naar de achtergrond verdrongen door andere, schijnbaar belangrijkere, doelstellingen. Maar om te leven zoals God het bedoeld heeft, moet ons gezin ťťn van onze hoofdprioriteiten worden.

Sterker nog, als wij een leven van christelijke liefde willen leven, moet dat beginnen binnen ons gezin! Naastenliefde begint thuis. Wij moeten tijd met elkaar doorbrengen en de ons door God gegeven verantwoordelijkheden vervullen. Als ouders moeten wij onze kinderen onderwijzen.

Deuteronomium 4:5  Zie, ik heb u inzettingen en verordeningen geleerd, zoals de HERE, mijn God mij geboden had, opdat gij aldus zoudt doen in het land, dat gij in bezit gaat nemen. 6  Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Vers 8  En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg? 9  Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft; maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend.

Deuteronomium 6:6  Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7  gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8  Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9  en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Spreuken 22:6  Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

EfeziŽrs 6:4  En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

De Bijbel geeft ons veel instructie voor het ontwikkelen van de juiste gezinsrelaties. Echtparen, kinderen, ouders en grootouders worden allen daarbij vermeld.

Colossenzen 3:18  Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. 19  Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar. 20  Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here. 21  Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

Titus 2:1  Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. 2  Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. 3  Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, 4  zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, 5  bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. 6  Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, 7  houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid.

Kinderen moeten hun ouders respecteren en gehoorzamen.

Exodus 20:1  Toen sprak God al deze woorden [de Tien geboden]: Vers 12  Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

EfeziŽrs 6:1  Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. 2  Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 3  opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.

Het zorgen voor elk gezinslid brengt met zich een volledig inzicht in liefde, aandacht, mededogen, geduld en zachtmoedigheid.

Om de opdracht te volbrengen die ons gegeven is als individuele heiligen en als ťťn lichaam – de Gemeente – moeten wij aan het gezin de juiste prioriteit geven.

Let op het feit dat deze prioriteit van het zorgen voor ons gezin voorrang heeft boven werk, sport, liefdadigheid. Er kunnen uitzonderingen zijn, wanneer het werk of andere taken voor een korte tijd het grootste deel van onze tijd opeisen, maar dat behoort geen manier van leven te worden.

 

 

4. Ons dagelijks werk

 

De vierde prioriteit in ons leven vloeit voort uit de derde. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden die wij jegens ons gezin hebben, is het verschaffen van de basisbehoeften van voedsel, kleding en onderdak. De eerstvolgende prioriteit behoort dus gericht te zijn op het behouden van betaald werk dat nodig is om het gezin te onderhouden.

Dit houdt ook een verantwoordelijkheid in ten opzichte van onze werkgever. Hij of zij heeft onze tijd, aandacht en energie gekocht voor een bepaalde tijd of voor een aangewezen doel. Diegenen van ons die goddelijk karakter opbouwen, moeten hun deel van zo'n contract nakomen. Wij behoren geen tijd of andere middelen te stelen van de werkgever. Wij moeten intensief bezig zijn met ons werk.

Colossenzen 3:22  Slaven [werknemers], gehoorzaamt uw heren [werkgevers] naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. 23  Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; 24  gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

Titus 2:9  De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak, 10  of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken.

Spreuken 24:27  Maak buiten uw werk gereed en bereid het voor u op het veld; daarna kunt gij uw huis bouwen. Vers 30  Ik ging langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van een verstandeloos mens, 31  en zie, hij was geheel begroeid met distels, met onkruid bedekt, zijn stenen muur was neergehaald. 32  Toen ik dit aanschouwde, nam ik het ter harte, toen ik het zag, trok ik een les daaruit: 33  nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen, 34  daar komt uw armoede aangelopen en uw gebrek als een gewapend man.

Als u de werkgever bent, heeft u een verantwoordelijkheid om uw werknemers en hun welzijn te dienen.

Colossenzen 4:1  Heren [werkgevers], betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt.

Wij moeten zo goed mogelijk voor ons gezin zorgen. Er staat een ernstige waarschuwing in 1 TimotheŁs 5:8 (Statenvertaling), waar ons verteld wordt dat als iemand ”zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige”.

Hard werken voor onze baan of bedrijf en een lichtend voorbeeld zijn voor allen rondom ons, eist een aanzienlijk deel op van onze tijd, energie en aandacht.

Soms zullen andere activiteiten de plaats innemen van een officiŽle dienstbetrekking buitenshuis. Zo is bijvoorbeeld de functie van huisvrouw en moeder een van de meest veeleisende beroepen, van hetzelfde gewicht als een baan buitenshuis.

Een fulltime student bevindt zich in een vergelijkbare situatie. Hij of zij is op een andere manier aan het werk, als voorbereiding om een goede werknemer of ondernemer te worden.

De ouderen of de zieken en zwakkeren moeten de juiste prioriteit geven aan de verantwoordelijkheden die hun levenssituatie met zich meebrengt. Zij moeten zorgen voor hun behoeften. Voor hen zal de vierde categorie door deze zaken in beslag genomen worden.

 

 

5. Dienstbaarheid aan de Gemeente

 

Als aan onze relatie met God, onze gezondheid, gezin en werk de juiste aandacht gegeven wordt, zullen we in staat zijn om van onze tijd te geven om Gods volk te dienen.

Dat wil niet zeggen dat dienstbaarheid in de Gemeente onbelangrijk is. Een persoon die zijn tijd zorgvuldig indeelt en zijn prioriteiten op een rijtje heeft, zou algemeen gesproken tijd moeten kunnen vrijmaken om van zichzelf aan anderen te geven. Dat is ťťn reden waarom we prioriteiten moeten stellen voor onze activiteiten. De hoeveelheid beschikbare tijd zal echter van persoon tot persoon verschillen. Werkende moeders met jonge kinderen zullen niet dezelfde hoeveelheid tijd hebben als oudere mensen zonder dringende gezinsbehoeften.

Het is een zegen om een gemeente te hebben waar men de samenkomsten kan bijwonen. Gewoonlijk zijn er vele gelegenheden om iets bij te dragen. Wij zijn uit deze wereld geroepen tot een gevende levenswijze. Bedenk wat we lezen in Lukas 6:38: ”Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.”

De gemeente te Tyatira, genoemd in Openbaring 2:19, werd door Christus gecomplimenteerd toen Hij zei: ”Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon . . .”. Merk op dat dienstbetoon in dezelfde context wordt vermeld als liefde en geloof. Paulus prees de Thessalonicenzen voor de dienst die zij verleenden. Hij was ”onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde . . .”. (1 Thessalonicenzen 1:3).

Veel van Gods mensen hebben in deze tijd niet een plaatselijke gemeente die voldoende dichtbij is om de samenkomsten te kunnen bijwonen. Zij kunnen niet dienstbaar zijn in het kader van de plaatselijke gemeente. Maar in die omstandigheden kunnen zij bidden voor de gemeenteleden over de gehele wereld. In Jakobus 5:16 wordt ons opgedragen voor elkaar te bidden, en het effectieve, vurige gebed van een rechtvaardige zal van veel nut zijn. Met de komst van het internet is wereldwijde communicatie mogelijk.

 

 

6. Educatie en zelfverbetering

 

Voor zover de tijd het toelaat, behoren wij ernaar te streven goed belezen en goed geÔnformeerd te zijn over vele aspecten van het leven. Veel mensen verspillen dagelijks uren aan de sociale (of vaak asociale) media. Wij zouden o.a. nieuwsbladen en informatieve tijdschriften kunnen lezen. Interessante onderwerpen zouden kunnen variŽren van geschiedenis tot gezondheid, van actuele gebeurtenissen tot natuurlandschappen. Regelmatig lezen zal onze woordenschat verbeteren, en dientengevolge ook onze communicatieve vaardigheden. Er is zo veel dat ons kan interesseren en ons leven verrijken, als we de tijd nemen om onze kennis te vermeerderen. Onze horizon verbreden ondersteunt onze belangstelling voor onze medemens.

Er zijn honderden, zo niet duizenden, onderwerpen die verband houden met het verbeteren van onze algemene bijbelkennis, het leven van een gezonder leven, het ontwikkelen van meer gemeenschappelijke interesses met onze gezinsleden, het toenemen in vakkennis en het waardevoller worden voor de Gemeente.

Wij kunnen informatie ook vinden op het internet en via educatieve en nieuwsprogramma's op de televisie.

Als we ons voorstellingsvermogen gebruiken, kunnen we onze horizon verbreden en onze geest verruimen. Het ontwikkelen van deze gewoonte is goed voor ons. Een van de grootste bezittingen die ons door een liefhebbende Schepper gegeven zijn, is het verstand. Het is het voornaamste attribuut van de mens dat ons anders maakt dan de dieren.

Een onderzoekend, leergierig verstand zal nooit verveeld raken. Wij behoren dus nooit op te houden met leren. Als educatie en zelfverbetering niet alreeds ťťn van onze prioriteiten zijn, moeten we trachten tijd in te plannen in ons schema om ze tot prioriteiten te maken.

Maar we moeten wel voorzichtig zijn. De kennis van deze wereld, hoewel ze haar plaats heeft, kan uit zichzelf geen geluk, succes en eeuwig leven brengen.

Salomo gaf ons een goed perspectief van het najagen van kennis.

Prediker 12:9  En behalve dat Prediker wijs geweest is, heeft hij het volk in kennis onderwezen; en hij overwoog en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. 10  Prediker zocht welgevallige woorden te vinden, een oprecht geschrift, betrouwbare woorden. 11  De woorden der wijzen zijn als prikkelen; als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan; gegeven zijn zij door een herder. 12  En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam.

Wij moeten alles in balans doen.

Vers 13  Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Al ons leren behoort op enige wijze bij te dragen tot dit doel. Gods Woord en de woorden van hen die daar uitleg van geven, hebben nog steeds duidelijk prioriteit voor Gods volk.

Gods geboden zijn regels voor onze omgang met God en de naasten. Een algemene ontwikkeling onderhouden en verruimen kan ons helpen in onze omgang met de naasten.

Gebeurtenissen in de wereld volgen is belangrijk voor een christen. We zien dat profetieŽn in vervulling zijn gegaan en zich op dit moment voltrekken. Het wereldnieuws volgen is voor een christen vereist om de tijden te herkennen.

MattheŁs 16:1  En de FarizeeŽn en SadduceeŽn kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2  Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3  En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?

MattheŁs 24:32  Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33  Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet [de profetieŽn die Jezus gaf in MattheŁs. 24], weten, dat het nabij is, voor de deur.

Door de bijbelse profetieŽn te bestuderen en de wereldgebeurtenissen te volgen, zal een ware christen goed voorbereid zijn op de wereldschokkende gebeurtenissen die voor de deur staan, maar de mensen buiten Gods Gemeente zullen totaal overrompeld worden.

Lukas 17:26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27  zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde [ondanks de waarschuwingen van God via Noach, was niemand voorbereid]. 28  Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Openbaring 1:1  Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

 

 

7. Ontspanning en afleiding

 

Rust, ontspanning en amusement zijn noodzakelijke onderdelen van het leven. Als we dat niet begrijpen, kunnen we ons schuldig voelen als we ons ontspannen. Dat kan op zichzelf spanning creŽren.

Wij hebben regelmatig een onderbreking nodig van onze routine, om stress te verlichten en om balans in ons leven in te bouwen. De juiste vormen van vermaak zullen bijdragen tot onze fysieke, emotionele en psychische gezondheid en ons algemeen welzijn. In ons drukke leven moeten we echter tijd hiervoor plannen. Als we dit terrein negeren, kan het mentaal en fysiek schadelijk zijn.

Gezonde ontspanning kan vele soorten activiteiten inhouden. Lichaamsbeweging is al genoemd. Andere activiteiten zijn o.a. het ontwikkelen van een hobby, boeken lezen, naar concerten gaan, musiceren en zelfs een goede conversatie hebben met een vriend, vooral met mensen in Gods Gemeente.

Spreuken 27:17  Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

Prediker 4:9  Twee zijn beter dan ťťn, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. 10  Want, indien zij vallen, dan richt de ťťn de ander weer op; maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Er is niets verkeerds aan om zich soms alleen maar te ontspannen en van het leven te genieten.

Spreuken 17:22  Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Het vermogen dat te doen, komt, ten dele, voort uit het op orde hebben van onze prioriteiten.


Terug naar de Home Page