Voor literatuurlijst klik hier.

 

Het Heelal is

’verboden toegang’

voor de mens

 

 

 

Wie zal het wereldruim beheersen? De leiders van deze wereld denken dat de natie die als eerste het heelal verovert, ook de wereld zal regeren!

Waarom die uitgaven van miljarden in de race in de ruimte? Is ruimteonderzoek allťťn maar een onschuldig ’wetenschappelijk’ zoeken om de kennis over de omgeving van de mens te verrijken?

We leven in het ruimtetijdperk, wordt vaak gezegd! Slechts weinigen beseffen wat dit betekent en waar het ons heen voert!

Kijk eens naar de opzienbarende wetenschappelijke prestaties! In slechts enkele jaren tijds is deze wereld vanuit de eeuw van de machine in het atoomtijdperk geraasd en bevindt zich nu in het Ruimtetijdperk!

Het tijdschrift LIFE heeft deze verandering nader belicht en schreef hierover al in 1968: „Een enorme nieuwe industrie, die tien jaar geleden nog nauwelijks bestond, is reeds begonnen met het afleveren van de raketten en de ruimtevaartuigen voor tochten naar de maan en elders . . . De ruimtevaartindustrie – die bedrijven onder zich telt die vliegtuigen en militaire raketten bouwen, alsmede de toeleveringsbedrijven – heeft de auto-industrie overvleugeld en is de grootste industriŽle werkgever van de natie geworden.”

In het jaar 1963 betaalde deze nieuwste en grootste industrie van de Verenigde Staten 9,2 miljard dollar uit aan 1.253.000 employees – dat zijn er 515.000 meer dan alle werknemers van alle Amerikaanse auto-industrieŽn bij elkaar genomen.

 

 

Waarom toch die krankzinnige wedloop?

 

Waarom? Waarom toch die koortsachtige wedloop om het heelal, de maan en de planeten te beheersen?

Waarom zoveel miljarden uitgeven enkel en alleen om op de maan te komen, terwijl men om geld zit te springen voor de hoognodige programma's in de zorg, armoedebestrijding, het onderwijs, medisch onderzoek. Intussen hebben tientallen landen een programma die direct of indirect verband houden met ruimtevaartactiviteiten. Waarom waren er in de jaren zestig van de vorige eeuw in de VS al 300.000 arbeiders in 50 staten koortsachtig aan het Apollo-project bezig, om de eerste Amerikaanse astronauten op de maan te krijgen? De kosten voor het maanprogramma kwamen op ongeveer 15 miljoen dollar per dagelke dag van het jaar. En deze onderneming noemde men „slechts de eerste sport op de ladder naar de sterren”.

Ja, wat is de reden voor deze krankzinnige race naar het heelal?

Talloze voorwerpen cirkelen boven ons hoofd in hun baan om de aarde, of boren zich diep in de ruimte, op weg naar verafgelegen planeten.

Slechts een deel hiervan zijn ’actieve’ satellieten. De rest is ’ruimteschroot’, dat kan variŽren van verfschilfertjes of metaaldeeltjes, tot niet meer benodigde dekseltjes van satellietinstrumenten, boutjes of veertjes, tot een complete afgedankte kunstmaan of een rakettrap.

Een uitgebreide reeks van satellieten, die door steeds nauwkeuriger werkende raketten omhoog geschoten worden, heeft het nabije wereldruim veroverd en seint gegevens terug omtrent de aarde en het universum. Tegenwoordig worden jaarlijks vele honderden satellieten of kunstmanen gelanceerd, niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor militaire en telecommunicatiedoeleinden, zoals communicatiesatellieten, navigatiesatellieten, observatiesatellieten, onderzoekssatellieten, spionagesatellieten en weersatellieten.

Wat niet uit het oog moet worden verloren na al de publiciteit van de maan-, mars- en planeetonderzoekingen, is het militaire aandeel in de ruimterace.

Maar ondanks dit onheilspellende gebruik van het wereldruim wordt ons steeds voorgehouden dat de verovering van de ruimte het leven van ieder mens op onmetelijke wijze zal gaan verrijken – ja, dat daar reeds een begin mee is gemaakt.

De verovering van de ruimte, zo wordt ons verteld, zou zeker een antwoord kunnen geven op de grootste problemen van deze tijd. Men vertelt ons dat het doel van dit kolossale programma de menselijke kennis zal moeten bevorderen – voor vreedzame doeleinden wel te verstaan. Maar alle gelden die besteed worden, en elke nieuwe prestatie die volbracht wordt, onderstreept de militaire en politieke aard van deze wedloop.

 

 

Het ruwe ontwaken

 

Op 4 oktober 1957 werd de wereld plotseling opgeschrikt door de aankondiging dat Rusland zijn eerste satelliet had gelanceerd, Spoetnik I. Het prestige van de Verenigde Staten was ernstig geschokt. Hoe konden de ogenschijnlijk achterlijke, logge en langzame Russen, zonder (zoals men tenminste aannam) over de nodige technische capaciteiten en kennis te beschikken, de grootste economische macht ter wereld overtreffen?

Een maand later volgde Spoetnik II, met een levende hond aan boord. Dit betekende, militair gezien, dat Rusland de technologie bezat om een intercontinentale ballistische raket naar elk willekeurig punt van de aarde te zenden.

De Verenigde Staten stelden onmiddellijk koortsachtige pogingen in het werk om te onderzoeken waar zij tekort waren geschoten. Toen pas kwam de Amerikaanse technologie op volle toeren om de Russische voorsprong in te halen – de ruimtewedloop was in volle ernst op gang gekomen!

Toen, op 12 april 1961, kwam het schokkende nieuws dat Rusland de eerste mens in een baan om de aarde had geschoten en weer veilig op aarde had teruggebracht. Een maand later legde de eerste Amerikaan slechts een kort traject af in de ruimte. Pas op 20 februari 1962 maakte een Amerikaan een vlucht van drie omwentelingen om de aarde.

Sinds die tijd bestond er een grimmige concurrentie. Wanneer de hele wereld toekijkt en de hemel zelf het toneel is, dan gaat het werkelijk om de trots en het prestige en de macht. Men begreep dat die de ruimte om ons heen beheerst, ook in staat is de aarde te beheersen.

Uitgebreide complexen zijn er gebouwd teneinde zich van het overwicht in de ruimtetechnologie te verzekeren. Alleen al aan een wereldomspannend net van afluister- en waarnemingsapparatuur zijn miljarden besteed.

 

 

De ruimtewapens

 

Intussen zijn er gigantische nieuwe wapens ontwikkeld – wapens die nog ontzagwekkender en verwoestender zijn, dan toen de twee wereldmachten zich voor het eerst in de ruimtewedloop stortten.

Het gebied van de radicaal nieuwe wapens is voor een grote wereldmacht, die zich hiertoe aanzet, nagenoeg onbegrensd.

En al deze afschrikwekkende wapens komen dan bij de reeds onvoorstelbare vernietigingskracht van het H-bomarsenaal!

De verschrikkelijke feiten van nu moeten onder ogen worden gezien! Het vooruitzicht van ruimteoorlog is uit het rijk der fantasie in dat van huiveringwekkende werkelijkheid gekomen.

Wij leven in de waan dat alleen de materiŽle wetenschap ons zal kunnen redden van terrorisme en oorlogen.

Koortsachtig wordt er naar nieuwe methoden gezocht voor de opleiding van toekomstige geleerden, die in staat moeten zijn nog doeltreffender vernietigingswapens te ontwikkelen! Zijn wij dan volslagen gek geworden?

Deze uitsluitend materiŽle en technische aanpak is nu nťt onze kolossale vergissing.

Wie in het hedendaagse milieu ’intellectueel’ en ’modern’ wil zijn, laat het gewoonlijk achterwege om over God te spreken, uitgezonderd dan misschien in verwensingen en vloeken. Het is beslist niet populair om dit onderwerp aan te snijden!

Toch zullen serieuze researchers en geleerden eens kunnen vaststellen, dat de tegenwoordige toestanden – met inbegrip van de ’nieuwe moraal’, de opstandige jeugd en de atoombewapening in de profetieŽn van de Bijbel voorspeld werden, en precies voor onze tijd bedoeld waren.

In gedeelten van dat Boek, waaruit maar weinig mensen lezen, kunnen wij profetieŽn lezen, die precies dat inhouden, wat zich tegenwoordig voor onze ogen afspeelt! Het is alsof een archeoloog bij het opgraven stomme getuigen ontdekt van zaken die eeuwenlang voor de mensen verborgen waren geweest.

Nog verbazingwekkender is het evenwel dat deze profetieŽn niet bij deze tegenwoordige tijd ophouden. Zij gaan verder de toekomst in en lichten de sluier op van wat er in de komende jaren zal gebeuren. Hoe ongelofelijk het ook schijnt, deze unieke bron van informaties over onze tijd bestaat – en handelt over ontwikkelingen, die 100 jaar geleden nog door geen mens vermoed konden worden!

 

 

Lang verborgen wetenschap?

 

Is het niet ironisch dat het totaal aan kennis in deze wereld zich gedurende de afgelopen decennia verdubbeld heeft – en dat in diezelfde tijd de problemen van de wereld zich eveneens hebben verdubbeld? Zou het ons dan toch aan de allerbelangrijkste kennis ontbreken?

Zou deze kennis dan verborgen kunnen zijn in Bijbelboeken, over het hoofd gezien en onbekend aan geleerden, pedagogen en geestelijken? Tenslotte hebben zelfs zij die de christelijke godsdienst belijden, over het algemeen slechts fragmentarische verzen uit de Bijbel gebruikt en het grote gebied van de ProfetieŽn meestal eenvoudig buiten beschouwing gelaten. En toch bestaat een derde gedeelte van de Bijbel uit profetieŽn.

In een groot profetisch bijbelboek – Jesaja – wordt bijvoorbeeld een Persoon geciteerd, die zegt dat Hij God is. Is dit citaat eenvoudig een verdichtsel? Is het uit de verbeelding van een menselijk schrijver ontsproten? Kijk eens wat een uitdaging dit citaat inhoudt!

Wie spreekt er hier? Een aanmatigend menselijk schrijver, of de eigenlijke Schepper zelf? Jesaja 45:5-12: „Ik ben de Heer” zo wordt Hij geciteerd, „en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen. Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen? Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat verwekt gij? En tot de vrouw: Waarom hebt gij barensweeŽn? Zo zegt de HERE, de Heilige IsraŽls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.” En verder in Jesaja 46:9-11: „Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.

De Persoon die hier wordt aangehaald daagt de twijfelaars uit met het volgende. Jesaja 41:20-24: „Bedenk en tevens begrijp, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige IsraŽls het geschapen heeft. Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. Laten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien. Zie, gij zijt niets en uw werk is nietig.”

Degene die hier wordt geciteerd als God, daagt de spotter uit – toont aan dat de bekwaamheid om wereldgebeurtenissen te voorspellen en uit te voeren, het Bewijs is van het God zijn. Want geen mens kan dit doen.

Was dit alleen maar de menselijke verbeelding van een schrijver die Jesaja heet? Of was het werkelijk de Almachtige God die hier sprak? Deze Persoon wordt aangehaald door Jesaja en andere profeten, die 2000 tot 2700 jaar geleden schreven wat er met alle naties en elke toenmalige wereldstad van naam gebeuren zou. Het waren verbazingwekkende profetieŽn die toen voor onmogelijk werden gehouden. En toch zijn al deze profetieŽn stuk voor stuk uitgekomen!

 

 

Kennis onderdrukt

 

Zou het dan toch mogelijk zijn dat het Boek, dat de Bijbel wordt genoemd, inderdaad de boodschap van God, van de werkelijke Schepper, aan de mensheid is?

Maar waarom is dit Boek tegenwoordig zo impopulair? Waarom wordt Gods Woord zo geminacht? De Bijbel geeft hierop zelf het antwoord!

Zij die zich voor ’ontwikkeld’ en ’intellectueel’ houden, hebben van oudsher de Waarheid onderdrukt. Romeinen 1:21-22: „Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.”

En verder: „Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen” (vers 25) – door hun speculatieve evolutietheorie. En vervolgens in vers 28: „En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken.”

Zij – de geleerden, de filosofen, de opvoeders – hebben de waarheid onderdrukt, ten onder gehouden. Vers 18: „Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.” Zij hebben de waarheid door de leugen vervangen. Vers 25: „Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid.” Zij hebben de waarheid vervangen door de ijdele en vruchteloze speculaties van hun onbewezen en onbewijsbare evolutietheorie en hebben geweigerd God de eer te geven in de kennis die zij in hun scholen en universiteiten verbreiden.

Ja, hoe ongelofelijk het mag lijken voor diegenen die het slachtoffer van dit valse onderwijssysteem zijn geworden, de Bijbel schildert een levendig en duidelijk beeld van deze tijd af, uit geschriften die dit 2000 tot 2700 jaar geleden van te voren beschreven!

 

 

De beheersing van de ruimte

 

In de Bijbel spreekt de Heerser van de wereld en van het ganse heelal ons toe. Jesaja 40:15: „Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal.” Vers 17: „Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.”

Uw Bijbel zegt: „alle volken zijn als niets voor Hem” en God openbaart, dat Hij het is die de koers van de grote naties van deze wereld uitzet en bepaalt!

De mens met zijn zwakke pogingen – met zijn uitsluitend materiŽle kennis – met zijn koortsachtig zoeken om nieuwe materiŽle kennis te vergaren, probeert nu het heelal te beheersen!

Hij is volkomen vergeten en er zich onbewust van dat er een Grote Schepper God in de hemel boven hem is – en dat Hij de mens vanuit zijn verheven positie in de hemel toedondert in Jesaja 40:21-22: „Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.” Vers 25: „Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige.”

Hier is de donderende uitdaging van uw Schepper, die u elke ademtocht geeft – de Heerser van het heelal!

Hij zegt tegen de nietige mens in Jesaja 40:26: „Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij die het heir daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet ťťn achter.”

Denk dit eens in!

God almachtig zegt dat Hij alles van de sterren weet, de kometen, planetoÔden of welk soort hemellichaam dan ook – en dat Hij ze alle bij naam noemt.

De mens die nog steeds de ondoorgrondelijke hemel met zijn sterkste telescopen afzoekt, kan amper een schatting van de ontelbare hemellichamen maken.

Maar de Grote God, die boven de sterren troont, uw Heerser, noemt ze alle bij naam!

Ook al heeft de mens in zijn denken geen plaats meer over voor God, toch is Hij het, die tegenwoordig het wereldruim beheerst en ook de macht heeft in menselijke omstandigheden in te grijpen wanneer Hij dat wil.

Maar de mens maakt zijn eigen plannen. Hij heeft de eerste stap over de drempel van het heelal gezet, dat het eigendom van God is, en verbeeldt zich, dat er geen God bestaat!

Er staat deze nietige mens nog heel wat te wachten!

 

 

De hemelbestormers

 

De mens heeft naar het schijnt, altijd al willen proberen „naar de hemel te gaan”. Na het bijbelse relaas van de zondvloed lezen we dat de mensen een grote stad bouwden en dat ze geloofden dat hun beschaving tot in de hemel zou reiken. De drie hoofdrassen waren hier vertegenwoordigd. Hun doel was integratie, en te voorkomen dat zij over de wereld in geografische afzondering (segregatie) verspreid zouden worden. Oorspronkelijk had God de grenzen van de rassen en volken vastgesteld. Handelingen 17:26: „Hij heeft uit ťťn enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.” Maar zij rebelleerden. Zij sloten zich aaneen met het doel hun wetenschappelijke en technische kennis samen te bundelen en een enorme toren te bouwen als een symbool van hun heidense godsdienst. Tegenwoordig bouwen de mensen nog steeds graag ’wolkenkrabbers’ als prestigeprojecten en hoge torens op hun kerken en kathedralen.

Het verslag hiervan vindt u in Genesis 11:4-9: „Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HEER neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HEER zeide: Zie, het is ťťn volk en zij hebben allen ťťn taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de HEER hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad.”

En dat was dan het einde van hun poging om 's werelds eerste ’wolkenkrabber’ te bouwen.

Maar is het u opgevallen wat God zei: „Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.”

God wist dat het ruimtetijdperk reeds eeuwen geleden zou zijn begonnen, indien Hij de uitvoering van dit plan had laten gelukken.

Maar God sloeg de mens gade – z'n pogingen tot integratie, de samenwerking op wetenschappelijk gebied, en zei:

„Zie, zij vormen ťťn volk en hebben allen dezelfde taal. Dit is nog maar het begin van hun plannen; nu zal niets van wat zij beramen hun belet kunnen worden!”

Kunt u zich de alomvattende betekenis van deze verrassende uitspraak indenken? Let op! God zei dat niets voor de mens onmogelijk zou zijn! De mens zou uiteindelijk in staat zijn, het heelal te veroveren, ruimteschepen te construeren en naar andere planeten te reizen – indien God dat toe zou laten! De mens zou bovendien in staat zijn zulke vernietigende technieken te ontwikkelen dat hij zichzelf zou uitroeien!

God belette het de mensen toen, door ze over de ganse aarde te verstrooien, nadat Hij hun taal verward had.

Tegenwoordig beginnen de taalgrenzen echter te vervagen. Wereldomspannende nieuwsmedia en het snel toenemende internationale verkeer overbruggen de geografische slagbomen.

Vele naties ondernemen gemeenschappelijke technische projecten en bereiken door hun samenwerking een reusachtige toename aan materiŽle kennis.

En weer staat de mens op de drempel van het wereldruim.

 

 

Fantastische plannen

 

Tegenwoordig zweeft de geleerden zelfs de constructie van een ’ruimtelijke Ark van Noach’ voor ogen.

Daar de geleerden terdege beseffen dat deze aarde binnen enkele jaren een uitgebrand wrak kan worden, zijn ruimtestations gebouwd en bemande en onbemande ruimtevaartuigen ontworpen die reizen hebben gemaakt buiten de dampkring.

De wetenschap filosofeert en fantaseert over het heelal als een onmetelijke ruimte om te wonen voor de mensen. Theoretisch zouden deze mensen in een eigen ’wereld’ zijn, volledig van de onze losgemaakt en het vermogen hebben de ruimte opnieuw te bevolken indien de aarde zich zelf op zou blazen!

Kunt u zich dit voorstellen?

Begint u al in te zien wat de mens probeert te doen?

De mens – totaal onbekwaam en absoluut niet in staat om zijn eigen problemen op deze aarde hier beneden op te lossen, die de aarde besmet en besmeurd heeft met zijn eigen vuil en zijn afschuwelijke praktijken – deze mens denkt erover om zijn uiteenvallende samenleving naar de verste uithoeken van het onmeetbare heelal uit te dragen!

 

 

Zal God het toestaan?

 

Zal God het toestaan dat de mens zijn hemelen vertreedt? Dat is de werkelijk grote vraag.

De mens heeft bewezen dat hij tot ontzagwekkende wetenschappelijke prestaties in staat is. We vinden het misschien niet zo opzienbarend meer dat de mens  ook in de interplanetaire ruimte zou kunnen schieten.

De Bijbel zegt van God in HebreeŽn 2:7: „Gij hebt hem [de mens] voor een korte tijd beneden [of ’minder dan’] de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond.” De Staten Vertaling voegt hier nog aan toe: „en Gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen.” God heeft in de handen van de mens de macht gelegd om de fysieke, materiŽle aarde onder zijn voeten te bewerken en om te vormen; te ontwerpen en te scheppen. En de Bijbel gaat verder in vers 8: „Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn.

Kunt u dat begrijpen?

God zegt dat Hij alle dingen aan de mens heeft onderworpen!

„Maar”, zo zult u zeggen, „God bedoelt toch zeker niet met alles ook het heelal?

Ja, juist wťl!

God zegt dat er niets is, wat de mens niet is onderworpen – wat aantoont dat het uiteindelijke doel van de mens de heerschappij over het al is, met alles wat het woord ’alles’ inhoudt en dat betekent allesomvattende totaliteit!

Maar leest u eens de rest van deze onthullende tekst in vers 8: „Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn”.

Menselijke wezens werden geschapen om het universum te regeren – God openbaart dit doel als onze uiteindelijke bestemming – maar wij zijn er nog niet klaar voor! Onze menselijke natuur spoort ons er toe aan, een gebied te veroveren voor de beheersing waarvan wij nog niet bekwaam zijn.

De mens spant zich tevergeefs in om het menselijke lichaam te veranderen of te beschermen om de invloed van het luchtledige toch maar te kunnen weerstaan. Gods bedoeling is om de menselijke geest te veranderen – hem bekwaam te maken om te regeren – en om daarna een onstoffelijk lichaam voor hem te scheppen, dat zowel voor het verblijf op de aarde als in de ruimte geschikt zal zijn.

Hoewel het Gods bedoeling en oogmerk is om uiteindelijk alle dingen aan de mens ondergeschikt te maken, hem zelfs over andere planeten in het grootse heelal te laten regeren – heeft God evenwel bepaald dat het tijdstip waarop alles onder het gezag van de mens komt, nog niet gekomen is.

God Almachtig heeft de mens nu nog weerhouden en heeft hem bepaalde begrenzingen en beperkingen opgelegd – Hij heeft er geen twijfel over laten bestaan dat de mens een aardbewoner zou zijn!

 

 

De grootste hindernis – de mens zťlf

 

In de aardse dampkring vindt de mens comfort, ja zelfs luxe. Hier heeft hij beschutting tegen de bekende gevaren van het heelal – kosmische straling, meteorieten, hitte, kou en vele andere, nog onbekende gevaren.

Hoewel het als iets vanzelfsprekend wordt aangenomen, bevindt het voedsel dat de mens consumeert, het water dat hij drinkt en de lucht die hij op de aarde inademt, zich in een volmaakt evenwicht. De zwaartekracht houdt hem vast en geeft hem oriŽntatievermogen, zonder welke hij spoedig zijn fysieke en zelfs geestelijk evenwicht zou verliezen. Het heelal is echter een vijandige en vernietigende omgeving voor het leven dat wij als iets vanzelfsprekend accepteren.

Ja, de grootste hindernis voor ruimtevluchten is de mens zelf. Hij bestaat uit vlees, bloed en botten, samengesteld uit elementen van aardse materie. Hij is uitermate broos tegenover de huiveringwekkende obstakels die hem op langdurige ruimtevluchten zullen opwachten. Indien de mens het heelal wil veroveren zal hij een manier moeten weten te vinden om steeds een stuk aardse omgeving mee te nemen, wŠŠr hij ook heengaat.

Hoe opzienbarend het ook mag schijnen, God heeft beslist dat Hij de mens niet zal toestaan de ruimte te regeren in zijn tegenwoordige vleselijke en Godverloochenende conditie.

En ’beheerst de mens het wereldruim nu werkelijk, doordat hij in staat is er voor korte tijd in door te dringen? Beheerst hij de Mount Everest? Toegegeven, hij heeft hem beklommen, maar onweer, lawines en aardbevingen geselen zijn flanken nog steeds, net zoals dat het duizend jaar geleden deed!

Men heeft het heelal wel eens vergeleken met een kubieke millimeter water, dat in dampvorm gelijkmatig over 10 miljard kubieke kilometer ruimte verdeeld is. Ieder microscopisch klein dampdeeltje stelt naar verhouding de grootte van de kolossale superreuzen voor, de sterren die oneindig veel groter zijn dan onze zon – en de bijna onbeperkte ruimte ertussen zou dan de ware afstand van de ene ster tot de andere voorstellen.

De ruimte veroveren? Belachelijk gewoon!

Nee, de mens zal nooit het heelal beheersen, maar hij kan er wel in doordringen.

Alleen al het feit van de voortdurend nieuwe ontdekkingen die op het gebied van de wetenschap gemaakt worden, is een ernstige, profetische waarschuwing dat het eind van de menselijke beschaving en zelfbestuur op deze aarde snel naderbij komt.

Wie zal dan het heelal regeren?

God heeft beslist in Psalmen 115:16: „De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven” (Psalmen 115:16).

Hoeveel macht heeft de Schepper en Heerser van het Universum aan de mens gegeven? Hij openbaart dat in het allereerste hoofdstuk van zijn Leerboek voor de mensheid:

Genesis 1:28: „Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.” Aan de mens is de heerschappij over de aarde gegeven. Daarbij hoort ook een kring rond de aarde. Op grote hoogte wordt de lucht ’dunner’ en het zuurstofgehalte wordt dan minder. Tenslotte loopt de concentratie van de aanwezige elementen naar het nulpunt – de kosmische ruimte begint.

Precies zoals het de mens vrijstaat, de zee te onderzoeken, mag hij ook het luchtruim voor zich opeisen. Het is vanuit een bijbels standpunt gezien, ook niet verkeerd om het luchtruim van de aarde voor luchtverkeer te gebruiken. Aan dit feit doen de vliegtuigongelukken niets af, die in werkelijkheid veel minder slachtoffers eisen dan het wegverkeer. Verzekeringsmaatschappijen bevestigen zelfs, dat de meeste ongelukken in de ’veiligheid’ van het huis, bijvoorbeeld de badkamer, gebeuren.

God heeft de mens voor het tegenwoordige, sterfelijke leven, de aarde gegeven.

Hij heeft bepaald dat de hemelen aan Hem toebehoren! God heeft daar het bordje ’gereserveerd’ geplaatst: het is daar ’verboden toegang’ voor de mens!

Maar waarom bestaan de hemelen dan? Waarom bestaan er dan sterren die zich zo ver in de oneindige ruimte van het heelal bevinden, dat zelfs door de sterkste telescopen gezien, ze nog maar vage stipjes lijken? En hoeveel kunnen we helemaal niet zien?

Zij hebben toch zeker niets met de atmosfeer van de aarde te maken! Zij hebben, als zodanig, toch geen directe invloed op het leven hier op aarde! Alleen ons eigen zonnestelsel heeft enige invloed op de mens.

Hebben deze scheppingen dan enig doel?

Beroemde geleerden zeggen dat wij het werkelijke doel van het leven niet zullen kunnen doorgronden. Arme, onwetende geleerden! Zij zouden het kunnen weten – als zij de enige bron van alle fundamentele kennis niet hadden verworpen!

Die bron is uw Bijbel! God openbaart, dat hier beneden een Plan wordt uitgevoerd. Hij is de absolute Heerser, die vanuit zijn troon in het onmetelijke heelal over het gehele universum regeert!

God heeft een doel met het bestaan van alle dingen, ook met het wereldruim.

De werkelijke reden van ons bestaan, en onze uiteindelijke toekomst, is zo fantastisch – zo ontzagwekkend – zo overweldigend, dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat!

God reproduceert zich zelf! De mens werd geschapen om een zoon van God te worden!

Jezus Christus, Gods eerstgeboren zoon is „de eerstgeborene . . . onder vele broederen”! (Romeinen 8:29).

Sterfelijke, menselijke wezens moeten, na een totaal en innig berouw, en door de doop in het water voor de vergeving van hun zonden, en het ontvangen van Gods heilige geest, een leven van opgroeien in de genade en kennis van God gaan leiden, dagelijks zich zelf overwinnen door de kracht van Gods Geest in hen, om dan tenslotte uit God geboren te worden! Jezus zei: „u moet wederom geboren worden”. Hoezeer hebben de mensen deze wonderbaarlijke uitspraak misverstaan!

God is een gezin. Jezus sprak over een gezinsbetrekking tussen de mens en de Vader. De Gemeente wordt vergeleken met de bruid van Christus, en bij andere gelegenheden, met de „moeder van ons allen”.

Uw Bijbel openbaart de opzienbarende, glorierijke waarheid, dat de mens als het resultaat van het Plan, dat de Almachtige God hier op aarde uitwerkt, in Gods Gezin kan worden opgenomen! Nu is nog geen mens ’wedergeboren’ behalve Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood als een geestelijk wezen, als de eerstgeboren zoon van God de Vader. Weinigen weten dat het ontvangen van Gods geest een verwekking is, maar nog geen ’wedergeboorte’. Ook een mens wordt eerst fysiek verwekt en daarna fysiek geboren. Een christen is geestelijk verwekt en ziet uit naar de geestelijk geboorte in Gods Gezin.

Denk dat eens in!

Dat betekent dat men, na eerst geboren te zijn als fysiek mens, in Gods Gezin opnieuw geboren wordt, dat men veranderen zal (in geest), en zodoende een lid van de goddelijke Familie wordt!

 

 

De bestemming van de mens

 

Hoe zeer heeft de mens zich laten misleiden wat betreft het eigenlijke doel en de ware zin van zijn leven!

De ’christelijke’ godsdienst wordt verondersteld op de Bijbel te steunen – gegrond te zijn op het meest verkochte Boek van de wereld. Toch zegt juist dit Boek dat velen misleid zouden worden! Het zegt zelfs dat alle volken verleid zouden worden!

Waarom begrijpen belijdende ’christenen’ niet wat hun Bijbel over hun behoud zegt? Dat Boek zegt dat Jezus „naar de geest” een Zoon van God werd door een opstanding uit de dood. Het zegt dat Hij verheerlijkt werd – en nu niet langer uit fysieke materie, maar uit geest bestaat. Het openbaart, dat Hij in deze verheerlijkte vorm ogen heeft als een vuurvlam en een gezicht dat schijnt als de zon.

Romeinen 1:3-4: „Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”

Openbaring 1:13-16: „En te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.”

Het zegt dat echte christenen, die door God verwekt zijn door het ontvangen van zijn geest, evenals Christus van het menselijk niveau met een sterfelijk lichaam – tot het onsterfelijke, goddelijke niveau verheven zullen worden, indien Gods heilige geest in hen woont. En hij zegt dat zij niet Christus toebehorengeen echte christenen zijn – tenzij de geest van God door hen ontvangen werd en in hen woont.

Romeinen 8:8-11: „Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.”

Verder zegt de Bijbel dat als Gods geest (dat Gods goddelijke Leven zelf is, Gods manier van denken, Gods Liefde en Kracht) hen leidt – als zij deze weg van gehoorzaamheid aan Gods Wet volgen, dat zij reeds nu (verwekte) zonen van God zijn. Zij zijn nu erfgenamen van God (verzen 16-17), hebben nog niet geŽrfd, maar zij zullen (bij de opstanding) verheerlijkt worden, net als Jezus Christus verheerlijkt is geworden.

Vers 14: „Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” Vers 16-17: „Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.”

Jezus Christus werd verklaard een Zoon van God te zijn door een opstanding tot onsterfelijkheid. Romeinen 1:4: „Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”

Hij werd de eerstgeborene van „vele broederen”. Romeinen 8:29: „Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.” En op het tijdstip van de opstanding van diegenen, die werkelijk Christus toebehoren, zullen onze fysieke menselijke lichamen van vlees en bloed veranderd worden en precies zo zijn als het verheerlijkte, geestelijke lichaam van Christus. Filippenzen 3:20-21: „Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”

Het Nieuwe Testament staat vol van deze wonderlijke waarheid, die ook door het Oude Testament bevestigd wordt. Hoe komt het dat de mensheid zo misleid is, dat zij zo verblind is voor het werkelijke potentieel van de mens – zijn werkelijke bestemming?

De mens is nu nog niet in staat de ruimte te beheersen – zolang aan twee voorwaarden niet voldaan zijn.

1) Hij moet rechtschapen karakter ontwikkelen, door zich er op toe te leggen, steeds de juiste keuze te doen. Hij moet zijn menselijke natuur leren te beheersen en te regeren! De menselijke natuur is voornamelijk gericht op ijdelheid, zelfzucht, begeerte, hebzucht, afgunst, haat en vijandschap tegenover God en zijn gezag. Het brengt de mens alleen maar verdriet, lijden, oorlog, en ellende. Deze ingeboren aard moet vervangen worden door goddelijke eigenschappen, door een houding van nederigheid, levend geloof in God, gepaard aan gehoorzaamheid aan Hem, uitgedrukt in liefde – uitgaande interesse en medegevoel voor de naaste – het verlangen om te dienen, te helpen en met anderen te delen, niet om te nemen en alleen maar aan te denken, waardoor hij zichzelf en z'n medemens ongelukkig maakt. Zolang de mens niet eerst geleerd heeft zichzelf te beheersen, is hij ook niet bevoegd om de ruimte te beheersen!

2) Na gedurende zijn fysieke leven hier op aarde zich zo in karaktervorming geoefend te hebben, moet hij veranderd worden – veranderd van sterfelijk tot onsterfelijk – van vlees en bloed tot onstoffelijke samenstelling. Hij zal dan voor het in leven blijven niet meer van de zuurstof van de dampkring afhankelijk zijn of voor zijn voortbestaan voedsel en water, van deze aarde afkomstig, nodig hebben. Uitersten van hitte en kou zullen dan geen invloed meer op hem hebben, maar hij zal eeuwig leven in zich zelf bezitten – hij zal onder de opperheerschappij van de Vader en Jezus Christus een medelid van het regerende rijk van God zijn en deel eraan hebben, de aarde en het gehele oneindige universum te regeren.

Er bestaat een groots, goddelijk Plan, dat hier beneden voltooid zal worden!

Ja, er is een reden waarom er zich talloze sterren en nevelvlekken in het oneindige heelal bevinden! Die hebben een doel evenals de mens zich voor een bepaald doel hier op aarde bevindt.

En als dat volbracht is, wanneer ieder mens tot de allerlaatste toe, de gelegenheid heeft gehad om te kiezen welke weg hij wil gaan, wanneer God zijn eigen familie met miljoenen en nog eens miljoenen heeft uitgebreid, dan komt, zo zegt Paulus in 1 CorinthiŽrs 15:24: „het einde [het algehele einde van de menselijke levenswijze], wanneer Hij [Christus] het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.”

DŠn zal de imponerende, donderende stem van de Machtige Schepper klinken, en zeggen (Openbaring 21:5, 7), „Zie Ik maak alle dingen nieuw . . . Wie overwint, zal deze dingen beŽrven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”.

Kunt u zich dit voorstellen? Kunt u dit bevatten?

Kunt u het nu begrijpen? God biedt u de heerschappij over de ruimte aan! – niet door de beloften van de wetenschap, niet door ruimtevluchten, niet door militaire, politieke of andere menselijke middelen – maar door de kracht van God zelf, nadat u uit Hem geboren en zijn eigen zoon zult zijn geworden!

Ja, de wedergeboren (in geest geboren) zonen van God zullen onder de leiding van de Vader en Jezus Christus voor alle eeuwigheid het Universum regeren! Wij zullen dan niet meer stoffelijk zijn en uit materie bestaan – maar uit God wedergeboren zijn als geestelijke wezens!

Laat u zich niet beÔnvloeden door de opwinding over de zwakke aardse pogingen van de mens, die het heelal denkt te ’veroveren’. Die pogingen van de mens zijn niets meer dan militaire en politieke plannen voor de uitbreiding van hun macht – ver, ver verwijderd van de ware kennis.

Leer Gods Waarheid kennen. Begin ermee om u op Gods manier voor te bereiden – zodat u meer dan overwinnaars zult zijn! (Romeinen 8:37).

God wil dat u het heelal zult beheersen! Maar we moeten eerst leren onszťlf te regeren op de manier zoals het Leerboek van de Schepper het u aantoont!

De mens is nu nog niet geschikt het wereldruim te regeren!

 

Terug naar de Home Page

 

shopify stats