Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Wat God zegt over

uw seksleven

 

 

Het Zevende Gebod van God is van

verstrekkend belang – het is voor de

ware christen een zaak van leven of dood!

 

 

„Mijn seksleven is mijn zaak! En zolang ik er niemand kwaad mee doe, doe ik precies wat ik wil.”

Deze woorden zijn een samenvatting van de mening van de meesten over hun seksleven – het is „hun eigen zaak” en zij zullen precies doen wat zij willen zolang zij „er niemand kwaad mee doen”.

Maar de mensen die zo denken hebben het mis. Seks is niet alleen „hun eigen zaak”. En om dat te bewijzen, gaf God op de berg SinaÔ zijn Zevende Gebod: „Gij zult niet echtbreken” (Exodus 20:14).

Laat u niet misleiden! God heeft u deze wet opgelegd voor vandaag, nu, in dit tijdperk van de mensheid. Het is een bindende, fysieke en geestelijke wet die u moet begrijpen als u in het Koninkrijk van God wilt komen.

 

 

Tot bezinning gebracht

 

Onze drukke, overbevolkte, sensationele en hoog technologische maatschappij verblindt onze geest en heeft de neiging onze zinnen af te stompen voor de zonde. Wij worden gebiologeerd door het kwaad om ons heen en de invloed die dit kwaad op ons heeft, net zoals de oude inwoners van Sodom en Gomorra hun kwade wegen niet zagen.

Maar de waarheid is dat we iedere dag van ons leven letterlijk gebombardeerd worden met seks – in al zijn ongeoorloofde vormen. Onze liedjes gaan erover, onze reclamespots gebruiken het om van alles te verkopen, van nieuwe auto's tot parfum, onze cabaretiers maken er grapjes over, onze boeken beschrijven het tot in schrille details en onze tijdschriften spreiden het ten toon voor glurende ogen. Het is overal om ons heen – wij kunnen er niet aan ontsnappen.

Maar in plaats van er niet mee geconfronteerd te willen worden, zijn wij geneigd om het vanzelfsprekend te vinden en te vergeten dat wij langzaam (of misschien niet zo heel erg langzaam!) te gronde gaan door onze seksuele zonden!

Vergis u niet: u moet tot bezinning worden gebracht. De straf voor bepaalde seksuele zonden in het Oude Testament was de dood. En als u niet inziet hoe de seksuele zonden van deze maatschappij uw geestelijke kracht uitputten, zult u de straf misschien moeten ondergaan – ten koste van uw geestelijke leven.

 

 

Alle seksuele zonden

 

Het Zevende Gebod is kort maar krachtig. God zegt alleen maar: „Gij zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Maar het gebod tegen overspel gaat veel dieper dan de oppervlakkige of beperkte technische betekenis van het woord echtbreken, wat betekent: seksuele omgang hebben met iemand anders dan de eigen man of vrouw.

Christus breidt de betekenis duidelijk uit in MattheŁs 5:27-28: „Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.”

Hier breidt Christus het gebod zo uit dat het niet alleen de lichamelijke daad van overspel omvat, maar ook de seksuele begeerte. Seksuele begeerte heeft vele vormen, die allemaal zondig zijn.

Maar om te voorkomen dat sommigen deze tekst te nauw opvatten, veroordeelt God in andere passages ook nog zulke rampzalige, algemeen voorkomende praktijken als hoererij, homoseksualiteit, bloedschande, gemeenschap met dieren en andere handelingen.

„Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam” (1 CorinthiŽrs 6:18).

„En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het” (Leviticus 18:22). „Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende” (Romeinen 1:24-27).

„Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben de HERE” (Leviticus 18:6).

„En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het” (Leviticus 18:23).

Wij zien dus dat het Zevende Gebod, dat op het eerste gezicht slechts een wettelijk verbod op ťťn enkele vorm van verkeerde seksuele activiteit lijkt, onder haar vlag, zowel in principe als door toepassing van andere teksten, een verbod omvat op het misbruik van seks in iedere vorm.

Maar het eigenlijke punt van het gebod van God tegen echtbreuk gaat zelfs nog verder.

Het punt van dit gebod is niet alleen om het fysieke lichaam van de mens te beschermen of zijn biologische geslachtsorgaan, hoewel de hedendaagse vloek van geslachtsziekten zeker geheel zou verdwijnen als iedereen deze wet zou gehoorzamen. Nee, het doel van deze wet is om de geest van de mens te beschermen – onze gedachten en onze instelling. Misbruik van seks richt ook geestelijke schade aan, verwijdert een mens van God en is een uiting van egoÔsme en dat is onder alle omstandigheden zonde. Iemand die zijn of haar naaste liefheeft als zichzelf gaat niet vreemd, ook niet in gedachten.

En let goed op: uw gedachten en instelling met betrekking tot seks zijn negatief beÔnvloed door deze maatschappij, zelfs als u nog nooit echt overspel heeft gepleegd of een van de andere seksuele zonden die hierboven zijn genoemd. We worden onophoudelijk overspoeld met de hamerende invloeden van de morele ziekte van onze maatschappij.

De uiteindelijke tragedie van het overtreden van Gods wet tegen echtbreuk, of dit nu naar de letter, naar de geest, in gedachten of in instelling is, is deze: een verkeerd gebruik of begrip van of zelfs een verkeerde instelling ten opzichte van seks veroorzaakt de vernietiging van de basis van de maatschappij, het gezin, en bedreigt zo de hele beschaving.

 

 

Satan: de oorsprong van overspel

 

God is de schepper van seks. Hij is degene die het menselijk lichaam gemaakt heeft, en Hij is degene die ingesteld heeft dat seks een vreugdevolle band moet zijn tussen een wettig getrouwde man en vrouw in de beslotenheid van hun slaapkamer. Seks is alleen geoorloofd binnen de huwelijksrelatie.

Maar het is Satan de duivel die met zijn verkeerde moraal overspel geÔntroduceerd heeft in de maatschappij.

Er is ons niet specifiek verteld hoe Satan dit heeft gedaan – welke woorden hij gebruikt heeft of welke methode om verkeerde normen in te planten – maar we lezen dat de zuivere houding van Adam en Eva tegenover seks definitief werd besmeurd door het eten van de verboden vrucht in de hof van Eden. Beter gezegd: door God ongehoorzaam te zijn!

„En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten” (Genesis 3:6-7).

Adam en Eva bedekten zich uit een zojuist ontdekte, seksuele schaamte, die het gevolg was van Satans invloed op hen.

Door te luisteren naar Satan krijgt de mens zijn menselijke natuur – zijn slechte ’hart’. En door dit slechte hart ontwikkelt de mens zijn neiging tot seksuele zonde. „Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen” (MattheŁs 15:19).

De oorzaken van seksuele zonden zijn ontrouw en een materialistische en sensuele egoÔstische begeerte naar genot. Deze eigenschappen zijn beide in het universum geÔntroduceerd door Satan, zoals Jesaja 14:12-14 en EzechiŽl 28:12-17 aantonen.

„Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen” (Jesaja 14:12-14).

„Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus [slaat op Satan] en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan” (EzechiŽl 28:12-17).

De oorzaak van de val van Satan van een machtige, verheerlijkte aartsengel van God tot Satan de duivel is onder andere zijn begeerte naar dingen die niet wettelijk van hem waren (zoals de macht en glorie van God) en zijn gebrek aan trouw aan de God die zijn Schepper was en een familielid in de ruimste betekenis van het woord.

Allebei deze ondeugden – ontrouw en een begerig verlangen naar onverdiend genot – vormen een deel van de basis van de seksuele zonden waarin onze maatschappij zich wentelt.

En Satan is sluw, want hij heeft het klaargespeeld om zijn perverse manieren toe te dichten aan onze maatschappij, en heeft ze soms zelfs goed of juist doen lijken.

Sommige methoden die Satan gebruikt om onze geest te overspoelen, zijn heel duidelijk herkenbaar. Andere zijn dat niet. Een van de duidelijkste is de regelrechte pornografie in al haar vormen.

Misschien zouden veel mensen zich niet laten misleiden door directe pornografie, in de zin dat iemand die deze materie in zich opneemt, precies weet wat hij doet. Toch vormt deze materie, die vaak vlak naast gewone tijdschriften op de rekken tentoongesteld wordt en op de televisie en andere media dagelijks te zien is, een voortdurende magneet voor de menselijke natuur en een val waar wij, als wij zwak zijn, in kunnen lopen.

En dergelijk materiaal is dodelijk. Het verwringt de geest. Het wordt in het huwelijk in een verkeerd perspectief geplaatst en veroorzaakt huwelijksproblemen. Het wekt een onjuist begrip van de realiteit met betrekking tot mannen en vrouwen en de manier waarop ze zich in seksueel opzicht gedragen. Het duwt iemand verder op de glijbaan van seksuele perversie en afwijkingen en leidt er gewoonlijk uiteindelijk toe dat men seksuele fantasieŽn wil realiseren door overspel of andere handelingen buiten het huwelijk.

Vergis u niet: als u zich dit soort materiaal permitteert, tast het u aan. En hoe groter de greep is die deze dingen op uw geest krijgen, hoe verder, de band die u aan uw partner bindt, doorgesneden zal worden. U kunt er niet aan ontsnappen. Het staat haaks op naastenliefde.

 

 

Indirecte pornografie

 

Dat wat we ’indirecte pornografie’ zouden kunnen noemen, is niet zo duidelijk herkenbaar als regelrechte harde porno. Het zijn die vormen van beÔnvloeding die Satan het meest gebruikt om de geest van mannen en vrouwen af te laten dwalen van de pure, gevende seksuele relatie in het huwelijk.

Een voorbeeld hiervan is de wijze van kleden. Vandaag de dag hebben zowel mannen als vrouwen zo'n hersenspoeling ondergaan dat ze hun kleding met opzet gebruiken om de aandacht van de ander te trekken door zich voortdurend op een heel lichamelijke, verleidende, sensuele manier te kleden. De mensen doen dit ongetwijfeld om hun ijdelheid te strelen, om te genieten van het gevoel dat anderen hen opwindend of sensueel vinden.

Maar hoewel het een feit is dat God de man en de vrouw zů gemaakt heeft dat ze seksuele aantrekkingskracht voor elkaar hebben, was het niet zijn bedoeling dat ze met zichzelf zouden pronken op een manier die opzettelijk seksuele begeerte opwekt bij iedere willekeurige voorbijganger.

Een sexy, verleidelijk uiterlijk is niet het uiterlijk waarnaar een christelijke man of vrouw moet streven – tenminste, niet buiten hun eigen huwelijksbed. Een bewijs hiervoor kunt u vinden in 1 TimotheŁs 2:9, waarin vrouwen in het bijzonder aangeraden wordt „zich [te] sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen”. Kleding moet altijd aangepast zijn aan de gelegenheid en moet discretie, evenwichtigheid en bescheidenheid tonen, of het nu badkleding, avondkleding, vrijetijdskleding of wat dan ook is.

Het opzettelijke verleiden van het oog is lijnrecht in strijd met Gods gebod dat wij „de hoererij” moeten „vlieden”. „Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam” (1 CorinthiŽrs. 6:18).

Van een man of vrouw die de charmes die God bedoeld had voor de huwelijkspartner openlijk tentoonstelt, kan moeilijk gezegd worden dat hij of zij „de hoererij vliedt”. Pas goed op: wie zich zo kleedt en zo handelt, overtreedt de geest van het Zevende Gebod. God zal u niet onschuldig achten.

Er zijn ontelbare andere technieken van Satan die in de categorie ’indirecte pornografie’ vallen. Hieronder vallen ook het openlijke gebruik van seks in advertenties en de onvermijdelijke seksuele thema's en scŤnes in het amusement. Al deze dingen dragen op de een of andere manier bij aan de vorming van de instelling of norm van de mensen en daardoor aan de gedachten en uiteindelijk de daden. Het bombardement is letterlijk overweldigend.

 

 

Pornografie door bedrog

 

Een andere methode van Satan om de wereld te misleiden met betrekking tot seks is wat we ’pornografie door bedrog’ zouden kunnen noemen. Deze categorie omvat zaken die oppervlakkig gezien helemaal geen betrekking lijken te hebben op seks, maar die in werkelijkheid doortrokken zijn van ongeoorloofde, wellustige handelingen en instellingen. Een goed voorbeeld van deze categorie is muziek. Sommige muziek – of het nu rock, country, pop of luistermuziek is – kan bestaan uit aardige balladen of humoristische anekdotes. Maar de fundamentele, onderliggende boodschap van deze liedjes bestaat steeds meer uit seks, seks en nog eens seks – overal, altijd, met iedereen.

De populaire liedjes die bovenaan de hitlijsten staan, gaan vaak in half bedekte, lyrische vorm, over perversiteiten als overspel, ontucht, bestialiteit, homoseksualiteit, en zelfs necrofilie (seks met doden).

En bedenk, deze muziek hoort u thuis op de radio, tv en internet, in uw auto en in de restaurants waar u eet. Uw kinderen maken er hun huiswerk bij en nemen de boodschap van vrij geslachtsverkeer die deze liedjes uitdragen onbewust over. Deze muziek beÔnvloedt uw milieu, uw gezin, uw kinderen en uzelf. Uw instelling, gedachten, stemmingen, meningen over seks en verwachtingen worden gemanipuleerd door dit soort zaken.

Een ander type ’pornografie door bedrog’ is het voorbeeld van de mensen om ons heen – tragisch genoeg soms inclusief onze vrienden en familieleden, die eenvoudig meedoen aan alle soorten ongeoorloofde seksuele praktijken. Als wij hen letterlijk van hun vrouw naar hun minnares zien dartelen en terug, of als wij grote sportmensen, politici of persoonlijkheden uit de amusementswereld van de ene partner naar de andere zien gaan – altijd ongestraft en met de implicatie dat wat zij doen leuk is – worden onze waarden aangetast.

In magazines vertellen getrouwde mannen en vrouwen hun ervaringen met overspel op hun werk, flirten tijdens vakanties enz. Het wordt niet als iets verfoeilijks en gevaarlijks beschreven, maar als normaal en spannend, waardoor de lezer als het ware begrip krijgt voor de geschetste situaties en een veroordeling en verwerping niet gepast zou zijn.

Als we niet oppassen, kunnen we misleid worden door het uiterlijke, tijdelijke, egoÔstische ’plezier’ van vrij geslachtsverkeer en gaan denken dat zo'n manier van doen „toch helemaal niet zo slecht is”.

Maar een dergelijke manier van doen Ūs slecht. De verwoesting van gezinnen in het kielzog van een dergelijke handelwijze veroorzaakt een schande en weeklacht waarvoor onze maatschappij werkelijk geluk inruilt.

En God knipoogt en lacht niet bij zulke capriolen: „Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij niet-goden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. Geile, rondzwervende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste” (Jeremia 5:7-8).

 

 

Bescherm uzelf

 

Hoe kunt u uzelf beschermen in een oorlog waarin de vijand – Satan – letterlijk een monopolie heeft op alle wapens (de media en andere machten)? Is er een redelijk tegenweer tegen zo'n spervuur van krachtige, seksuele bombardementen?

Ja, dat is er. En de eerste stap in uw verdediging is: een duidelijk inzicht in het kwaad dat vrij geslachtsverkeer de maatschappij toebrengt en aan u kan toebrengen. Overdenk de subtiele methoden die Satan gebruikt om zijn gevaarlijke perversiteiten aan alle volken op te dringen. Ontwikkel er een afkeer voor om uw geest te laten manipuleren door Satan.

Wie de publicaties op onze website leest, weet aan welk allesoverheersend doel God werkt: God maakt zonen naar zijn beeld, en neemt mensen letterlijk op in zijn eigen gezin als Goddelijke Wezens.

En u weet dat een belangrijke kwaliteit die u nodig heeft om in aanmerking te komen voor zijn opperste zegen trouw is – loyaliteit – aan God de Vader en Jezus Christus, die uw geestelijke broer en bruidegom is.

Als u eenmaal inziet hoe Satan geprobeerd heeft u te beroven van uw potentieel om tot Gods gezin te behoren door de parallelle menselijke familie te vernietigen, deels door seksuele zonde, zult u voorbereid zijn met de vastbeslotenheid die u nodig heeft om de volgende stap in uw verdediging te doen.

Ten tweede, bewaak de deur van uw geest. Seksuele zonden beginnen net als alle zonden in de geest. „Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort” (Jakobus 1:14-15). Het moment om de zonde tegen te gaan is het moment waarop we verleid worden. Elke zonde, en vooral de seksuele zonde, wint aan bekoring als wij hem koesteren. Het begint te groeien en wint aan kracht tot wij onszelf laten zondigen in de geest of zelfs met fysieke daden.

Sta uzelf dus niet toe toe te geven aan zelfs een ’klein beetje’ begeerte. Want het ’kleine beetje’ begeerte is de lucifer die het vuur aansteekt van het vrije geslachtsverkeer, dat de huwelijksband tot as verbrandt.

GeÔnspireerd door Satan, is de menselijke natuur geheel gericht op zichzelf, de eigen begeerte en niet in de eerste plaats op het welzijn van de medemens. Maar als we onze huwelijkspartner lief hebben, dan is onze begeerte dezelfde begeerte als die van de huwelijkspartner, namelijk sŠmen gelukkig zijn. Wie dat stadium heeft bereikt, sluit zich af voor alle – letterlijk Šlle – schadelijke invloeden van de eigen menselijke natuur, de samenleving en Satan.

 

 

God vergeeft

 

God stelt duidelijk dat onze seksuele zonden in zijn ogen afschuwelijk zijn. „Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld [ook de gedachten onbezoedeld] want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen” (HebreeŽn 13:4).

God eist duidelijk trouw en seksuele reinheid. Maar het is helaas een feit dat Satan al toegeslagen zal hebben in het leven van velen die dit lezen.

Het goede nieuws is dat we vergeven kunnen worden voor onze zonden in het verleden – zelfs onze seksuele zonden – als we ons bekeren – ophouden met zondigen en beginnen te doen wat goed is.

Herinnert u zich het verhaal van „de overspelige vrouw”? „En de schriftgeleerden en de FarizeeŽn brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij ťťn voor ťťn weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” (Johannes 8:3-11.)

„Ga heen, zondig van nu af niet meer!”

Een goede raad, en de raad die we allen moeten aannemen als we de les van trouw willen leren, die ons kan brengen van de warme band van het fysieke huwelijk naar het geestelijke gezin van God.

En hoewel velen tegenwoordig vinden dat hun seksleven „hun eigen zaak” is, kunnen wij zeker weten dat God seks zijn zaak heeft gemaakt toen Hij sprak – voor ons eigen welzijn – „Gij zult niet echtbreken.”

En wij behoren zijn naam te prijzen en Hem ervoor te danken dat Hij dat gedaan heeft.

 

 

Christus huwt een smetteloze vrouw

 

Het huwelijk is een type van de relatie die Christus heeft met zijn Gemeente. De Gemeente is zijn toekomstige bruid en Hij staat uiteraard geen overspel toe.

„Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot ťťn vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man” (EfeziŽrs 5:22-33).

„Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u [de Gemeente van God] verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen” (2 CorinthiŽrs 11:2).

De rol van de Gemeente in het prachtige plan van God stimuleert ons om in het huwelijk zuiver te blijven. Overspel is een type van afgoderij, het aanbidden van een andere god of omgang met een andere ’heer’ dan onze Heer Jezus Christus. Dat is geestelijk overspel.

„Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk” (Openbaring 14:4).

Hier staat dat de gemeenteleden van Gods gemeente geen overspel hebben gepleegd, dat wil zeggen geen relaties hadden met kerken, dan alleen met de ware Gemeente van God, de vrouw van Christus.

In de Bijbel wordt met een vrouw soms een kerk of gemeente bedoeld; Jezus was immers een man. De Bijbel spreekt in symbolische taal op verschillende plaatsen over twee vrouwen. De ene is de ware Gemeente die huwen zal met Christus en de andere is de valse kerk, die in Openbaring hoer wordt genoemd.

De ware Gemeente is nog niet getrouwd, maar verloofd met Christus en dus nog „maagdelijk” [onaangeraakt] (Openbaring 14:4) en de leden niet bevlekt” door valse kerken. Getrouwen van God zijn door Christus rein gemaakt en vanaf dat moment maagdelijk gebleven, d.w.z. trouw gebleven aan hun verloofde Jezus Christus. Als een ware christen (die dus deel uitmaakt van Gods Gemeente) deel heeft aan andere religies, zoals hun diensten bijwonen, dan wordt dat in bijbelse taal hoererij genoemd. Hij of zij heeft in die situatie naast zijn of haar Geliefde nog een ander. De verbinding met God zal dan verbroken worden. De ware bruid zal terecht een zuiverwitte bruidsjapon dragen op de bruiloft:

„Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5).

Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat” (Openbaring 14:4). Ze vormen de Bruid van Christus en de komende Regering van het Koninkrijk van God en zullen een eenheid vormen met Christus waar Hij ook gaat in het heelal, zoals man en vrouw samen gaan.

„Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw [de Gemeente van God] heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen” (Openbaring 19:7-8).

Met deze zuivere kennis is ook een zuiver menselijk huwelijk een vanzelfsprekendheid.

„Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij” (Hooglied 4:7). 

 

 

 

Terug naar de Home Page