Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

SPIRITISME

bedrog of werkelijkheid?

 

Kunnen mensen echt in contact

treden met de geesten van overledenen?

Wat zegt de Bijbel over spiritisme?

 

 

Zit er enige waarheid in spiritisme?

Gelukkig beseffen veel mensen dat er veel bedriegerij en verlakkerij achter schuilgaat. De grootste goochelaars ter wereld hebben ontelbare oplichters ontmaskerd.

Tv-zenders zenden vele uren per dag commerciŽle programma's uit waarin vooral vrouwen zich presenteren als medium en paragnoste. Ze beweren helderziend, helderhorend en heldervoelend te zijn en op afstand levensenergie naar hun klanten te kunnen stralen als verlichting van pijn. Ze leggen kaarten. Ze zeggen dat tijdens hun consulten overleden dierbaren langskomen met een groet of een boodschap. Ze beweren hun klanten te helpen met lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verslavingsproblematiek, relatieproblemen, geldproblemen, werksituatie, liefdesleven, kinderen. Ze vertellen dat ze dromen kunnen verklaren, toekomst te kunnen voorspellen, met engelen en gidsen en overledenen communiceren.

Het paranormale wereldje blijkt een lucratieve business. Kwetsbare mensen worden soms voor veel geld aan het lijntje gehouden. Zelfs wanneer ze expliciet vermeldden in financiŽle problemen te verkeren.

Toch bestaat spiritisme niet alleen maar uit bedriegerij of goochelarij!

Wanneer alle bedrog, trucs en misleiding er zorgvuldig en langs wetenschappelijke weg uitgehaald zijn, blijft er nog iets over wat niet onder deze noemer valt – een aantal werkelijke bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarvoor geen verklaring gevonden kan worden!

 

 

De heerschappij van kwade geesten

 

Of de mensen het nu willen erkennen of niet, de Bijbel zegt ons duidelijk dat deze wereld beheerst en geregeerd wordt door bovennatuurlijke machten. De apostel Paulus beschrijft dat in EfeziŽrs 6:11-12: „Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Jezus Christus heeft de bewering van Satan dat alle volkeren in de wereld hem toebehoorden, nooit tegengesproken. Voordat Hij zijn werk in het openbaar begon ging Hij eerst naar de woestijn en vastte. Daar werd Hij verzocht door de duivel. Na veertig dagen deed Satan een uiterste poging Christus te misleiden. Lukas 4:5-7: „En hij [Satan] voerde Hem [Christus] op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.”

Satan houdt deze wereld in gijzeling, zolang God nog niet ingrijpt – en dat zal spoedig gebeuren.

Het is dus geen wonder dat het spiritisme zoveel aanhangers heeft in een wereld die beheerst en geregeerd wordt door boze geesten in hemelse gewesten!

Het moderne spiritisme vindt zijn oorsprong in 1848 in Hydesville, New York. Het begon met de befaamde klopgeest van Rochester, die gehoord werd door de zussen Fox. In deze tijd heeft het spiritisme miljoenen aanhangers. Het is een religie die zich voordoet christelijk te zijn.

Het spiritisme is gebaseerd op de allereerste opgetekende leugen van Satan! De duivel heeft daarna miljoenen mensen laten geloven dat de doden met de levenden kunnen spreken.

 

 

De doden kunnen niet met de levenden spreken

 

Nadat een mens is gestorven zal hij vergaan, veranderd worden in aarde. De doden zijn dood, vergaan tot stof. En stof heeft geen deel aan leven, kan niet denken of praten. Over de doden zegt Prediker:

Prediker 9:6: „Zowel hun liefde als hun haat en hun na-ijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.”

De doden weten niets. Vers 5: „De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.”

De doden kunnen niet met de levenden communiceren.

Psalmen 146:4: „Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.”

God spreekt in de Bijbel over een komende opstanding uit de dood. Niet over een opstanding uit leven.

Maar de duivel moet zijn leugen in stand houden! Hij moet het doen voorkomen alsof de doden met de levenden kunnen praten. Daarom bestaan er ook spiritistische verschijnselen – om een leugen in stand te houden!

Het spiritisme is een werk van duisternis. Paulus gaf ons de waarschuwing. EfeziŽrs 5:11: „En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.”

Er zijn miljoenen uit de zakken van argeloze mensen geklopt die een familielid verloren hebben en met hen in contact wilden treden in de duisternis van seances. De zegeningen van God zijn kosteloos. Maar het kost geld om deel te nemen aan de duisternis van het spiritisme!

Uit naam van de doden geld aftroggelen van onschuldige slachtoffers is een zwendelpraktijk die al bijna 6000 jaar oud is! Deze praktijken worden uitgevoerd door Satan de duivel. Maar de zwendel beperkt zich niet slechts tot het spiritisme. Ook belangrijke kerkgenootschappen zijn erbij betrokken. Zo wordt rouwende familieleden gevraagd te betalen om hun dierbaren uit het veronderstelde lijden aan de andere kant van het graf te verlossen.

 

 

Twee soorten engelen

 

Maar welke macht is verantwoordelijk voor de spiritistische fenomenen als niet elk spiritisme bedrog is en de doden niet met de levenden kunnen communiceren?

Bedenk dat deze wereld beheerst wordt door bovennatuurlijke geestelijke machten. In drie verschillende bijbelpassages wordt Satan de overste van deze wereld genoemd.

Johannes 12:31: „Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.”

Johannes 14:30: „Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets.”

Johannes 16:11: „. . . omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”

Hij heeft zich opgeworpen als de god van deze tijd, die door de wereld in haar onwetendheid aanbeden wordt! 2 CorinthiŽrs 4:4: „Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”

De Bijbel openbaart dat er slechts twee categorieŽn geestelijke wezens bestaan. De mens bestaat niet uit geest. Hij bestaat uit sterfelijk vlees. Paulus schreef over de mens in 1 CorinthiŽrs 15:53: „Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” Dit zijn de twee categorieŽn geesten:

1)  Gehoorzame engelen van God. Paulus schreef in HebreeŽn 1:13: „En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beŽrven?” Gehoorzame engelen zijn geesten die uitgezonden worden om de sterfelijke, vleselijke mensen te dienen die behoud – onsterfelijkheid – zullen beŽrven!

2)  Demonen of gevallen engelen. Gevallen engelen zijn geesten die gekozen hebben voor de zonde. Vergelijk: een gevallen vrouw is een hoer of slet die haar slachtoffer hypocriet vriendelijk benadert om hem eveneens tot zonde te verleiden. Deze demonen staan onder het gezag van Satan de duivel. Satan is „de overste der boze geesten”. Markus 3:22: „En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft BeŽlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit.” In Openbaring 12:9 lezen wij meer over Satan en zijn engelen: „En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.” Er staat niet dat sommigen of velen door deze zondige duivels worden verleid, nee, er staat „de gehele wereld”. Dat houdt in: inclusief de religies, met name het ’christendom’!

De apostel Petrus schreef over hen in 2 Petrus 2:4: „Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.”

 

 

De oorzaak van bezetenheid door de duivel

 

De twee categorieŽn geestelijke wezens zijn beide engelen. Het enige verschil tussen hen is, dat de ene soort gehoorzaam is, en de andere ongehoorzaam.

De geesten die zich openbaren door het spiritisme behoren tot deze laatste soort: boze geesten.

De demonen manifesteren hun macht op verscheidene manieren, soms in de duisternis van seances en healings en soms door bezit te nemen van de mentale en lichamelijke vermogens van mensen. Deze laatste manier wordt vaak bezetenheid van de duivel genoemd. In de Bijbel staan enkele belangwekkende gevallen opgetekend, o.a. in Handelingen 16:16-18: „En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.”

Merk op dat boze geesten bezit kunnen nemen van de mentale en vocale vermogens van mensen. Zij doen zich voor als mensen. Vaak manifesteren zij hun macht in verband met religie om argeloze slachtoffers te misleiden of door hun slechte gedrag de naam van God omlaag te halen, zoals in het voorbeeld van Handelingen 16.

In andere gevallen maken zij op gewelddadige wijze gebruik van de menselijke vermogens. De tehuizen voor geestelijk gestoorden zitten vol hulpeloze mensen die bezeten zijn van gewelddadige geesten. Lees het voorbeeld in MattheŁs 8:28-32: „Nadat Hij [Jezus] aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vůůr de tijd te pijnigen? Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed. De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen. En Hij zeide tot hen: Gaat heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde stormde langs de helling de zee in en zij kwamen om in het water.”

Dit is een voorbeeld van de macht van boze geesten – dezelfde boze geesten die zich voordoen als gestorven familieleden in spiritistische seances.

God heeft het spiritisme eeuwen geleden al veroordeeld. Dit zijn zijn woorden in Leviticus 19:31: „Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.”

In dit vers waarschuwt God zijn volk geen goddelijke macht toe te schrijven aan mannen of vrouwen die de slaaf zijn van boze geesten en niet te luisteren naar wat zij zeggen. Wij moeten luisteren naar wat God zegt en Hem alle macht toeschrijven! Hij is de Eeuwige, uw God!

 

 

Spiritisme in de Bijbel veroordeeld

 

Lees verder Gods veroordeling van spiritisme in Deuteronomium 18:9-12: „Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen [de heidenen] voor u weg.”

Dit zijn allemaal vormen van spiritisme. En al deze vormen worden door de Almachtige God veroordeeld. Spiritisme is kwaad. Het is een direct instrument van de duivel. Omdat het kwaad is, veroordeelt God hen die spiritisme beoefenen, hen die in seances, in betaalde consulten, ook telefonische, of tv-uitzendingen, contact zoeken met de doden!

Het is God ernst. Het is een kwestie van het spiritisme aanhangen en daarmee het eeuwige leven verwerpen of God gehoorzamen om het eeuwige leven te ontvangen.

Het spiritisme houdt de leugen van de duivel in stand dat de doden niet werkelijk dood zijn. God zegt dat wij bij Hem moeten komen om het eeuwige leven te verkrijgen. Romeinen 6:23: „Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, de God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.” Het spiritisme wordt veroordeeld als het product van de menselijke zinnelijkheid – als een voortbrengsel van het vlees. Paulus schreef in Galaten 5:19-21: „Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven.”

 

 

Sauls ervaring met een waarzegster

 

Een van de meest bekende passages in de Bijbel – en toch een die het minst begrepen wordt – is het voorval van Saul en de waarzegster van Endor. Dit verhaal vinden wij in 1 SamuŽl 28. Vanaf vers 3: „SamuŽl nu was gestorven. Geheel IsraŽl had over hem rouw bedreven en men had hem begraven in zijn stad Rama.” Merk op dat SamuŽl dood en begraven was. Hij leefde niet meer.

Vers 3-6: „En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd. De Filistijnen verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde geheel IsraŽl, en het legerde zich op Gilboa. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg de Here, maar de Here antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.”

God wilde niet naar Saul luisteren. Saul was ongehoorzaam geweest. SamuŽl had Saul gezegd in 1 SamuŽl 15:23: „Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.”

Wat deed Saul toen? 1 SamuŽl 28:7: „Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.”

Bedenk dat SamuŽl begraven was in Rama, dat in het gebied lag dat toebehoorde aan de stam van EfraÔm. 1 SamuŽl 1:1: „Er was een zeker man uit RamataÔm-sofim, uit het gebergte van EfraÔm, die Elkana heette, de zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet.” Vers 19-20: „De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des HEREN; daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de HERE aan haar, en omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem SamuŽl, want zeide zij ik heb hem van de HERE gebeden.” Zoals we hebben gelezen in 1 SamuŽl 28:3 is SamuŽl in zijn geboorteplaats Rama begraven. De Filistijnen en Saul bevonden zich echter bij het Meer van Galilea, op de berg Gilboa, vlakbij Endor en ongeveer 80 kilometer van de plaats waar SamuŽl begraven lag.

Saul had zijn dienaren gevraagd een vrouw te zoeken die geesten van doden kan bezweren (1 SamuŽl 28:7). En dan in vers 8: „Toen vermomde Saul zich, hij trok andere klederen aan en ging met twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zeide hij: Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode, en laat mij opkomen die ik u noemen zal.”

Saul zondigde door naar een waarzegster te gaan. Als God Saul om zijn ongehoorzaamheid bij het regeren van zijn land niet wilde antwoorden door middel van een profeet, hoeveel te meer zou Hij dan nu Saul weigeren te antwoorden door een profeet, nu hij een waarzegster inschakelde! Houd in gedachten dat SamuŽl een profeet was en een richter. Zie daarvoor de volgende schriftgedeelten. Handelingen 13:20: „En daarna gaf Hij hun richters tot op de profeet SamuŽl.” 1 SamuŽl 7:6: „Te Mispa bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des HEREN. Ook vastten zij op die dag en zeiden daar: Wij hebben tegen de HERE gezondigd. En SamuŽl richtte de IsraŽlieten te Mispa.” Vers 15-17: „SamuŽl nu was richter over IsraŽl, zolang hij leefde. Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa, en richtte IsraŽl op al deze plaatsen; daarna keerde hij naar Rama terug, want daar was zijn huis en daar richtte hij IsraŽl; en hij bouwde daar de HERE een altaar.” En God zou geen profeet gebruiken om Saul te antwoorden hebben we in 1 SamuŽl 28:6 kunnen lezen!

Met andere woorden, God zou de profeet SamuŽl niet gebruiken om Saul te antwoorden; en Hij zou dit ook niet op enige ander wijze doen. God weigerde beslist om naar Saul te luisteren, omdat Saul opstandig was.

Maar lees wat er gebeurde. 1 SamuŽl 28:11: „Daarop vroeg de vrouw: Wie moet ik u laten opkomen?” Denk eraan dat dit vrouwelijke medium beweerde dat zij in contact kon treden met de doden door hen doormiddel van een bemiddelende geest op bovennatuurlijke wijze op te roepen uit het graf. Deze vorm van spiritisme werd gebruikt toen de mensen nog geloofden dat de doden in hun graf lagen. Tegenwoordig laat een medium een stem opkomen uit de lucht, omdat men nķ algemeen gelooft dat de doden nŪet in hun graf liggen, maar zich ergens anders bevinden!

Saul antwoordde de vrouw: „Laat mij SamuŽl opkomen” (vers 11).

 

 

De geest doet zich voor als SamuŽl

 

In plaats van de geest die altijd ťťrst verscheen, waarna dan het visioen van een dode persoon volgde, zag de vrouw ťťrst een gedaante die precies op SamuŽl leek! 1 SamuŽl 28:12-13: „Toen de vrouw SamuŽl zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij bedrogen? Gij zijt Saul zelf! Maar de koning sprak tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij?”

Merk op dat de bemiddelende geest zich niet als eerste manifesteerde. In plaats daarvan produceerde deze bemiddelende geest de gedaante van SamuŽl, die alleen de vrouw kon zien! Saul zag hem niet! Hij vroeg aan de vrouw wat zij zag! Vers 13: „De vrouw antwoordde Saul: Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen.” De Nieuwe Bijbelvert.: „Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen.”

Het woord dat hier vertaald is met „bovennatuurlijk wezen” en „goddelijke gestalte” staat voor het Hebreeuwse elohim. Dit kan of de ware God betekenen, of heidense goden, of richters. 1 SamuŽl 28:13 had als volgt vertaald moeten worden: „Ik zie een richter uit de aarde opkomen.” Het bewijs hiervoor vinden wij in het volgende vers, vers 14: „Daarop vroeg hij haar: Hoe is zijn gestalte? Zij antwoordde: Een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul, dat het SamuŽl was, en hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer.”

 

 

Bedrog

 

Merk op dat Saul niemand zag! Hij begreep alleen uit de beschrijving van de vrouw dat het SamuŽl was!

Hier hebben wij een volmaakt voorbeeld van een gebeurtenis waarbij een boze geest zich voordoet als een mens. De bemiddelende geest produceerde een visioen dat alleen de vrouw zag. Voor haar leek het beeld op een richter die oprijst uit de aarde. Bedenk dat SamuŽl in feite 80 kilometer verderop begraven lag, en niet in Endor, waar de seance plaatsvond! SamuŽl was nŪet tot leven gewekt.

Het hele voorval was bovennatuurlijk bedrog! Vermomd als SamuŽl sprak de geest de volgende woorden tot koning Saul (vers 15): „Waarom hebt gij mij verontrust en mij laten opkomen?” Merk op hoe de geest liegt. Satan loog op gelijke wijze tegen Eva.

Vers 15: „Saul zeide: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt mij niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen. Daarom heb ik u geroepen, opdat gij mij bekend zoudt maken, wat ik doen moet.”

De geest bleef de rol van SamuŽl volhouden door Saul terecht te wijzen voor al zijn slechte daden. Ten slotte zei de geest in vers 19: „Morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn [bij de doden, SamuŽl was immers ook dood, want de geest pretendeerde SamuŽl te zijn]. Ook het leger van IsraŽl zal de Here in de macht der Filistijnen geven.”

Hoe wist de geest wat er zou gebeuren? Omdat God zijn plannen vaak bekendmaakt aan boze geesten! Lees 1 Koningen 22:19-23: „Micha zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond. En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat. Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede? Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten.” Lees ook 2 Kronieken 18:21-22.

God liet toe dat „leugengeesten” op de hoogte waren van zijn plannen.

God heerst over alles. Maar Hij staat Satan en zijn demonen toe om deze wereld tijdelijk te beheersen en te beÔnvloeden. De bemiddelende geest van de waarzegster in Endor moet geweten hebben dat God Saul de volgende dag zou uitleveren. Dus vertelde hij Saul wat er ging gebeuren, zodat zijn vermomming als SamuŽl echt zou lijken!

 

 

Sauls straf

 

Lees nu wat er met Saul gebeurde omdat hij in de toekomst wilde kijken door middel van een medium. 1 Kronieken 10:13-14: „Zo stierf Saul, omdat hij de Here ontrouw geweest was, omdat hij het woord des Heren niet in acht had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had, en niet de Here had geraadpleegd. Daarom doodde Hij hem en deed het koningschap overgaan op David, de zoon van IsaÔ.”

Zo ernstig neemt God spiritisme op! Hij ontnam Saul het leven omdat hij door middel van een seance informatie had gezocht!

In zijn openbaring aan Johannes waarschuwt Jezus ons voor de groeiende invloed van boze geesten. De heerschappij van deze boze geesten, die beschreven wordt in Openbaring 16:13-16, zal leiden tot een slachting! „En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.”

Vandaag worden wij gewaarschuwd in 1 Johannes 4:1: „Vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.” Wij moeten bewijzen of een geest goed of slecht is.

Lees wat Jesaja schrijft in Jesaja 8:19-20: „En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”

 

 

Boze geesten pretenderen licht te brengen

 

De geesten die zich bij spiritistische seances voordoen als mensen pretenderen licht en kennis te brengen.

Hier volgt wat Paulus over hen schrijft. 2 CorinthiŽrs 11:13-15: „Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

Jakobus vertelt ons wat wij moeten doen wanneer de invloed van boze geesten voelbaar is. Jakobus 4:7: „Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.”

Wij moeten de duivel niet gehoorzamen door aan zijn verleidingen toe te geven. Laten wij in plaats daarvan God om hulp vragen. Wij moeten weigeren ons over te geven aan de invloed van Satan. Laten wij ons aan de corrigerende instructies van God onderwerpen. En ons door Hem laten leiden.

Het belangrijkste hoofdstuk in de Bijbel met betrekking tot onze strijd tegen boze geesten is EfeziŽrs 6, beginnend bij vers 10: „Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid.” Jezus heeft gezegd dat de waarheid ons vrij zal maken (Johannes 8:32). Gods Woord – de Bijbel – is de waarheid. Deze dienen wij te begrijpen.

Wij lezen verder in EfeziŽrs 6:14: „Bekleed met het pantser der gerechtigheid.” Gerechtigheid wordt gedefinieerd als het houden van alle geboden van God (Psalm 119:172). EfeziŽrs 6:15: „De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes.” Wij moeten er allemaal aan meewerken dat het goede nieuws van Gods Koninkrijk de gehele wereld kan bereiken.

Vers 16: „Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.” Absoluut vertrouwen in God dat Hij ons ondanks alles zal vrijmaken. Vers 17: „En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.” Gebruik de Bijbel om te leren wat u moet doen en wat u moet weerstaan. Het Woord van God is het enige zwaard dat boze geesten kan overwinnen en dat u kan helpen om de zonde achter u te laten en zelfbeheersing te verkrijgen!

Vers 18: „En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

Bid met volharding, niet alleen voor uzelf, maar voor allen die God geroepen heeft (EfeziŽrs 6:15-18).

Ons eeuwige leven hangt ervan af of wij de verleidingen van de duivel overwinnen en ons onderwerpen aan de heerschappij, de Autoriteit, van God over ons leven. Het is de hoogste tijd dat wij de boze machten herkennen die zich door spiritisme manifesteren!Terug naar de Home Page