Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

 

Zeven sleutels

voor inzicht in de Bijbel

 

 

 

 

Wist u dat God met een bepaald doel veel van de Bijbel voor het inzicht van de mens heeft verborgen, tot op heden?

Kijkt u eens naar het droevige schouwspel van de honderden verschillende kerken, sekten en denominaties: alle verkeren in verwarring; elk heeft zijn eigen ideeŽn, dogma's en gebruiken; allemaal zijn ze het met elkaar oneens over wat de Bijbel zegt, en geen enkele groepering die de volledige en ware boodschap ervan begrijpt!

Waarom niet?

Omdat geen van hen de sleutels bezit die nodig zijn om de deuren voor het begrip te openen, zodat deze geestelijke schatkist voor hen is gesloten.

 

 

Tot op heden afgesloten!

 

Zelfs de profeten die geÔnspireerd werden het Woord van God op te schrijven begrepen veel van wat zij schreven niet. DaniŽl merkt in zijn laatste hoofdstuk op: „Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet”. Toen hij vroeg naar de betekenis van hetgeen God hem ingaf te schrijven, werd hem gezegd in DaniŽl 12:8-9: „Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, DaniŽl, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.”

Tegenwoordig bevindt de gehele wereld zich in een chaotische toestand. Wij zijn nu in de crisis aan het einde van dit tijdperk! Met betrekking tot deze tijd werd DaniŽl gezegd in vers 10: „De goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

Aangezien het Woord van God openbaart dat zonde wetsovertreding of wetteloosheid is (1 Johannes 3:4), zijn diegenen die het overtreden van Gods wet aanmoedigen door te leren dat ze afgeschaft of gewijzigd is (wat bijna alle kerken, sekten en denominaties doen) in de bijbelse terminologie „de goddelozen”. En wie zijn „de verstandigen” (vers 10) die het nu zullen begrijpen?

Psalmen 111:10: „De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze [Gods geboden] betrachten.”

Gods engel liet DaniŽl nogmaals vastleggen in DaniŽl 12:4: „Maar gij, DaniŽl, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”

Inderdaad, veel van Gods Woord, in het bijzonder de profetieŽn, was tot de tweede helft van de vorige eeuw gesloten en verzegeld. Sindsdien doen velen onderzoek en vandaag Ūs de kennis vermeerderd.

De wereldcrisis aan het eind van dit tijdperk is aangebroken. De verstandigen, zij die God vrezen en zijn geboden onderhouden, kunnen nu inzicht hebben!

Dit ware inzicht was zelfs 80 jaar geleden nog steeds verborgen en verzegeld! Geen enkele van de gevestigde kerkgenootschappen heeft over de afgelopen 80 jaar dwaling willen toegeven, valse leerstellingen willen corrigeren, of nieuw licht, dat in de vorige eeuw werd geopenbaard, willen aanvaarden. Geen wonder dat ze het alle oneens zijn! Ze bevinden zich alle in Babylon: in opperste verwarring! Het valse christendom begon al twee jaar na de kruisiging van Christus.

In de allereerste plaats heeft niemand inzicht van zichzelf. Het natuurlijke denken kan geestelijke zaken niet bevatten.

Deze waarheden worden door de inwoning van Gods heilige geest geopenbaard – en God geeft zijn geest alleen aan hen die Hem gehoorzamen en zijn geboden onderhouden. 1 Johannes 3:24: „En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.”

Alleen de werkelijk bekeerde mensen kunnen een begin maken met het begrijpen van Gods geweldige waarheden.

Maar ook na dit begin zijn er nog zeven sleutels nodig om deze gesloten deuren naar de waarheid te ontsluiten.

Evenals ťťn enkele sleutel niet genoeg is om een ouderwetse bankkluis te ontsluiten, zo zijn twee of zelfs zes sleutels niet genoeg om de bijbelse deuren naar volledig inzicht te kunnen openen. Alle zeven sleutels zijn daarvoor nodig.

 

 

Zeven essentiŽle sleutels weggeworpen

 

Jezus Christus gaf de sleutels tot juist inzicht, die de deur naar het Koninkrijk van God ontsluiten, aan zijn apostelen.

Tot Petrus en de anderen zei Hij in MattheŁs 16:19: „Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen.”

Maar Hij profeteerde ook afvalligheid. MattheŁs 24:11: „Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” Dit werd later benadrukt door Petrus en Johannes. 2 Petrus 2:1-3: „Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden [het Griekse woord kan ook betekenen vernietiging, ondergang] navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.”

Paulus voorzegde de grote „afval” van Gods waarheid en van het Evangelie van Jezus Christus en dat men naar verdichtsels zou luisteren.

2 Thessalonicen 2:1-12: „Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst [voordat Christus terugkeert] moet de afval [van de leer] komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem [de terugkomst van Christus] weerhoudt, totdat hij [Christus] zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid [de zgn. Babylonische mysteriegodsdienst, Openbaring 17:5] is reeds in werking; wacht slechts totdat hij [de Antichrist], die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd [Grieks: gekomen zal zijn] is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

2 TimotheŁs 4:1-4: „Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

Het was zelfs al begonnen in de dagen van Paulus (2 Thessalonicen 2:7). Religieuze leiders gebruikten de sleutels alleen om de deur naar het Koninkrijk op slot te doen, en vervolgens wierpen zij de sleutels weg, zoals de farizeeŽn en oversten vůůr hen al gedaan hadden. Jezus zei tot hen in MattheŁs 23:13: „Maar wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.”

Het is daarom vanzelfsprekend, dat vandaag geen enkele traditioneel christelijke denominatie, sekte of kerkgenootschap deze zeven sleutels bezit!

Hier zijn ze; de ware Gemeente van God heeft ze alle zeven!

 

 

1. Het ware Evangelie

 

Of u het gelooft of niet, bijna niemand heeft deze eerste sleutel. Het Evangelie van Jezus Christus is het Evangelie dat Jezus predikte: een boodschap van God door Jezus Christus als boodschapper. Het Evangelie van Christus is het evangelie afkomstig van Christus zelf – en niet een verhaal over zijn Persoon!

Tegenwoordig wordt men misleid te geloven, dat het Evangelie een vertelling over Christus is. Doordat men over een Verlosser vertelt, gelooft men dat het een „evangelie van verlossing” is, terwijl de ware weg van behoud niet wordt begrepen! Geen wonder dat er in wat men vandaag ten onrechte als het ’evangelie’ predikt, geen kracht is.

Het Evangelie van Christus „is een kracht Gods tot behoud” (Romeinen 1:16). De meeste kerken en denominaties doen tegenwoordig alles weg wat in het Evangelie van Christus essentieel is, omdat Hij, volgens hen, alleen aan de Joden onder het Oude Verbond predikte!

Wat een onwetendheid.

Wat Ūs het Evangelie van Jezus Christus? Wat is de boodschap die God door Jezus Christus aan de mensheid zond? Het is het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Een koninkrijk houdt een regering in. Het is de boodschap betreffende een goddelijke regering – een regering gebaseerd op Gods wetten. Het is de profetische proclamatie van de komende wereldregering die alle naties zal besturen en vrede en vreugde aan de huidige verwarde, chaotische en oorlogsmoeŽ aarde zal brengen. Het is de essentiŽle, dynamische, krachtige, levende boodschap betreffende de Regering van God, eerst in het hart van de individuele leden van de ware Gemeente van God in deze wereld, en later internationaal over alle landen in de wereld van morgen!

Vanzelfsprekend houdt deze boodschap de kennis in over de Verlosser, Hogepriester en komende Koning. Natuurlijk impliceert deze boodschap de ware weg tot behoud, die de kerken hebben verloren. En het houdt ook de kennis in betreffende het gebied of territorium waarover door de Koning van het komende Koninkrijk geregeerd zal worden – het feit dat het deze aarde is en niet de hemel!

Er kan echter geen regering zijn zonder wetten en dus moet het ware evangelie ook de Wet van God bekendmaken, de enige wet die in staat is aan deze wereld vrede, en aan het individu voorspoed, vreugde en geluk te brengen!

Het ware evangelie gaat over de naties van de huidige wereld, over de toestand van deze wereld en over de regering van Jezus Christus over alle naties in de wereld van morgen. Het is een volledig, dynamisch en krachtig Evangelie, dat gedurende 1900 jaar door de machten der duisternis is verzwegen!

Deze wetenschap is de eerste sleutel.

 

 

2. Behoud is schepping

 

Vaak wordt in deze zondige en verwarde wereld gepredikt, dat behoud Gods plan is tot herstel van de schade die door Satan met de ’zondeval’ in de Hof van Eden is veroorzaakt.

God, aldus het onderwijs van kerkleiders aan deze wereld, had zijn scheppingswerk voleindigd: de mens was een voltooide schepping, geestelijk, onsterfelijk en met een volmaakt karakter. Toen verscheen Satan en door sluwheid ruÔneerde hij Gods werk, doorkruiste Gods bedoeling, zorgde ervoor dat de mens tot het lage niveau van de zondige menselijke natuur verviel en richtte Gods volmaakte schepping te gronde! Vervolgens zou God op dit enorme debacle hebben neergekeken, om daarop het plan van behoud uit te denken als middel tot herstel van de schade.

Behoud wordt dus louter en alleen voorgesteld als Gods poging om de mens te herstellen tot een staat die even goed is als Adam aanvankelijk was. Men stelt zich voor dat God al 6000 lange jaren zijn uiterste best doet, maar Satan heeft Hem steeds weerstaan!

God is niet in staat gebleken een krachtmeting met Satan – een „grote controverse” – te vermijden, zoals een schrijver het eens formuleerde. In deze controverse heeft God zijn best gedaan, maar Satan was Hem steeds te slim af en vandaag, nu de tijd bijna is verstreken, is de grote meerderheid van de mensen op aarde nog steeds niet behouden – zij staan nog steeds aan Satans kant! De strijd is bijna gestreden en het beste wat God nu nog kan doen is wraak nemen en Jezus Christus sturen om alle goddelozen, die Satan in zijn macht houdt, te verdelgen!

Is het niet duidelijk dat deze voorstelling van zaken slechts afkomstig kan zijn van de misleidende valse god van deze wereld, Satan zelf? Steeds wordt Satan als machtiger dan God voorgesteld, alsof hij succes heeft met zijn wedijver! Deze hele opvatting is een verfoeilijke leugen!

De waarheid is de tweede belangrijke sleutel en deze verklaart Gods doel met het plaatsen van de mensheid op deze aarde!

Behoud is geen herstel van de door Satan in de Hof van Eden aangerichte schade. Satan heeft Gods doel of plan nooit veranderd of gewijzigd. De duivel heeft nooit Gods wil verijdeld. Alles is altijd en zal altijd precies volgens Gods plan verlopen!

Behoud is louter de voltooiing van de schepping. De schepping was 6000 jaar geleden, in de tijd die in Genesis 1 wordt beschreven, niet voltooid! Dat was louter de eerste of fysieke fase van een schepping die nu nog steeds doorgaat. De geestelijke schepping is een proces dat, in overeenstemming met Gods plan, nog altijd aan de gang is!

De mens werd fysiek geschapen, niet geestelijk, sterfelijk, niet onsterfelijk, maar van het stof der aarde, als het kleimodel waaraan God, de meesterpottenbakker, nu geestelijk, de definitieve vorm geeft! De mens werd doelbewust alleen in fysiek opzicht naar Gods beeld geschapen, als een persoon met een vrije wil en met de aan hem geopenbaarde mogelijkheid de geestelijke natuur van God als Gods gave te ontvangen, zodat hij door Gods kracht in een persoon met een volmaakt, rechtvaardig en goddelijk karakter kan worden veranderd, waarna hij onsterfelijkheid als een gift van God kan ontvangen!

Er is geen krachtmeting! Satan doet niets dan wat God toestaat! En God staat het toe ten behoeve van een bepaald doel.

Karakter wordt geschapen door ervaring, en ervaring vereist tijd; daarom is het een proces! Karakter wordt ook gevormd door keuzes. De mens heeft een vrije wil waarmee hij en zij kan kiezen voor Satans weg naar de dood of voor Gods weg naar behoud. Vrije keuze schept motivatie. Zo zal Gods gezin bestaan uit gemotiveerde kinderen, die tijdens hun fysieke leven, evenals Jezus Christus, ons voorbeeld, ook leren door te lijden.

Behoud is ook geen plaatsje bij „de here” in de hemel, zoals de valse christelijke wereld alom verkondigt. Niemand is ooit naar de hemel gegaan, behalve Jezus Christus. Johannes 3:13: „En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.”

Dwaalpredikers zeggen zelfs bij het graf tegen de nabestaanden dat de overledene op dat moment al bij „de here” in de hemel is.

Johannes 13:33: „Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo spreek Ik thans ook tot u.”

Een overledene keert terug in de aarde. Genesis 3:19: „In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

Handelingen 2:29: „Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.” Vers 34: „Want David is niet opgevaren naar de hemelen.”

David en allen die bij hun overlijden Gods heilige geest in zich hadden zijn dood, vergaan tot stof. Tijdens hun fysieke leven wisten ze dat ze uit de dood zullen opstaan bij de terugkeer van Jezus Christus, en als geestelijke wezens, als Christus en de Vader, eeuwig leven zullen hebben: behoud.

Het feit dat behoud de voltooiing van de schepping is, de geestelijke fase van de schepping, dat het Gods doel is om in ons, mensen met een vrije wil die zelf beslissingen nemen, het grootste meesterwerk van al zijn scheppingsdaden, te scheppen: heilig, rechtvaardig, goddelijk, onsterfelijk karakter (door de zuigkracht van Satan en zelfzucht te weerstaan en karakter op te bouwen door naar Gods wetten te leven), deze kennis van Gods doel is de tweede essentiŽle SLEUTEL.

 

 

3. Gods methode van tweeledigheid

 

Door elke fase van Gods plan loopt een tweeledigheid. In de eerste plaats de materiŽle schepping van Genesis 1 die voltooid is; in de tweede plaats de nu nog voortgaande geestelijke schepping, waarvan de uiteindelijke voltooiing in de profetieŽn van Openbaring 21 en 22 wordt beschreven.

Er was de eerste Adam, die stoffelijk, uit de aarde was, en er is de tweede Adam, Jezus Christus, die geestelijk is en uit de hemel.

Er was het eerste, fysieke en nationale, verbond met IsraŽl, zonder behoud [behoudens enkele uitzonderingen] en gebaseerd op de eerstgeboorterechtbelofte, en er is het Nieuwe Verbond, dat geestelijk is en individueel, met een geestelijk verwekt IsraŽl (de Gemeente van God), gebaseerd op de scepter-belofte. God maakte de mens sterfelijk, van stof, met als doel hem om te vormen tot een uit geest samengesteld wezen met onsterfelijkheid.

De methode van tweeledigheid kan men ook in het proces van behoud terugvinden: het woord behoud betekent in de eerste plaats redding van de straf van de eeuwige dood, en in de tweede plaats de daad van het verduurzamen of verlenen van eeuwig leven als gift van God.

Wij – de getrouwen van God – zijn dus in het proces van behoud in de eerste plaats uit God verwekt door het inwonen van zijn heilige geest in ons sterfelijke lichaam als tempel of woonplaats van de geest, en zijn nu nog slechts erfgenamen van behoud, en in de tweede plaats zullen wij uiteindelijk ten volle uit God worden geboren bij de opstanding der rechtvaardigen, als wij het Koninkrijk zullen beŽrven.

Romeinen 8:17: „Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.”

Jakobus 2:5: „Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?”

De Bijbel spreekt in de context van tweeledigheid van een schaduw en een werkelijkheid. Wij oefenen eerst in het fysieke leven (de schaduw) en na het ontvangen van Gods heilige geest begint het leerproces van het geestelijke leven dat zal leiden tot de werkelijkheid, het eeuwige, onsterfelijke leven in geest.

Ditzelfde principe van tweeledigheid loopt door alle profetieŽn heen. Allereerst is er een eerste of preliminaire (inleidende, voorbereidende) vervulling die slechts het voorbeeld of de voorbode is van een tweede uiteindelijke, een climax vormende vervulling; deze laatste zal in de meeste gevallen plaatsvinden gedurende de crisis van de eindtijd die reeds is begonnen!

En absoluut niemand kan de profetieŽn van de Bijbel begrijpen, tenzij hij deze tweeledigheid van profetische vervulling begrijpt. Het is een essentiŽle sleutel.

 

 

4. Gods heilige dagen

 

Deze dagen werden aan Gods volk gegeven om hun een beeld te geven en hen in de kennis te houden van Gods Plan voor de verwezenlijking van zijn doel: zijn regering over de gehele aarde met mensen die in rechtvaardige onsterfelijke personen zullen zijn veranderd.

Elke sekte, denominatie of kerkgemeenschap die Gods heilige dagen niet houdt en in plaats daarvan de ogen gevestigd houdt op de heidense feestdagen van Rome, heeft nooit Gods plan begrepen.

Gods heilige dagen zijn:

Ten eerste, het Pascha, een afbeelding van de kruisiging van Jezus Christus.

Ten tweede, het Feest van Ongezuurde Broden. Dit verbeeldt het verwijderen van de zonde uit ons leven ofwel het houden van Gods geboden. Tijdens dit feest vond het beweegoffer plaats, een uitbeelding van de opgestane Christus die als onze Hogepriester door God is aanvaard.

Ten derde, het Feest van de Eerstelingen of Pinksteren; dit symboliseert de komst van de heilige Geest en de voltooiing van de huidige, slechts eerste en kleine oogst van mensen.

Ten vierde, het Bazuinenfeest op de eerste dag van de zevende maand van Gods kalender. Dit symboliseert de terugkomst van Christus aan het begin van het zevende millennium.

Ten vijfde, de Grote Verzoendag, een beeld van de gerechtigheid die zal geschieden wanneer Satans schuld aan onze zonden op zijn eigen hoofd zal worden geplaatst. Hij zal worden verbannen en in de symbolische bodemloze afgrond worden geketend, waardoor alle mensen uiteindelijk met God zullen worden verzoend.

Ten zesde, het Loofhuttenfeest van zeven dagen. Het verbeeldt het Vrederijk tijdens het zevende millennium en symboliseert de grote geestelijke najaarsoogst van mensen. Vrede en geluk is een zekerheid omdat de wereld dan geregeerd wordt door het Koninkrijk van God.

En ten zevende, de Laatste Grote Dag, die direct na het Loofhuttenfeest komt. Het is een beeld van het uiteindelijke Oordeel van de Grote Witte Troon, dat door bijna niemand wordt begrepen, maar de uiteindelijke voltooiing van Gods plan is.

 

 

5. De waarheid over IsraŽl

 

Deze sleutel is het feit, dat het volk IsraŽl in twee naties werd verdeeld: het tienstammige koninkrijk dat de naam Koninkrijk IsraŽl behield en in het bezit is van de eerstgeboorterechtbeloften en het Koninkrijk Juda, bestaande uit Juda, Benjamin en een groot gedeelte van Levi, dat de scepter bezit. Bovendien het nu gedurende deze eindtijd geopenbaarde feit, dat de Joden van vandaag slechts een gedeelte van de afstammelingen van het Koninkrijk Juda zijn, en dat de Amerikanen, Britten, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, AustraliŽrs, Zuid-Afrikanen en de volkeren van de democratieŽn van Noordwest-Europa de zogenaamde ’verloren tien stammen’ zijn, de afstammelingen van het Huis IsraŽl en tevens dat Groot-BrittanniŽ EfraÔm is en de Verenigde Staten Manasse zijn, mede-erfgenamen van het eerstgeboorterecht, hetgeen de ware verklaring is van de plotselinge groei tot de grootste nationale macht en rijkdom die ooit door een natie werden bezeten.

Zonder deze essentiŽle sleutel kunnen de profetieŽn niet worden begrepen.

 

 

6. Bijbelse interpretatie van symbolen

 

God heeft tot aan onze tijd zijn profetieŽn van de grote, nu plaatsvindende wereldgebeurtenissen van de eindtijd versluierd door het gebruik van symbolen, en tevens door zijn principe van tweeledigheid en doordat onze IsraŽlitische identiteit voor de mens was verborgen.

Evenals gelijkenissen werden symbolen niet gebruikt om de betekenis duidelijker te maken, maar om Gods ware betekenis te versluieren, te verbergen, totdat de tijd zou aanbreken dat Hij de interpretatie zou openbaren. Zoals de gelijkenissen van Jezus niet werden begrepen totdat Hijzelf ze in duidelijke taal verklaarde, evenzo worden de symbolen niet begrepen.

Markus 4:11-12: „En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde.”

De mens heeft zich afgekeerd van God. Als het hart niet gericht is op God, kan de Bijbel niet begrepen worden.

Johannes 12:37-40: „En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.”

Generaties lang hebben mensen menselijke interpretaties aan Gods symbolen gegeven. Daarom is het een belangrijke sleutel dat deze symbolen in duidelijke taal in de Bijbel zelf worden uitgelegd, zo niet in de context, dan wel ergens anders, en wij moeten Gods uitleg zoeken en nooit zelf interpreteren.

 

 

7. Gods Sabbat

 

Aangezien dit het testgebod is – het gebod dat de meeste zich christen noemende mensen hardnekkig weigeren te gehoorzamen – het gebod dat het grootste vertrouwen op God vereist om het te onderhouden – vormt het de laatste fundamentele sleutel, want „een goed inzicht hebben allen die ze [zijn geboden] betrachten”! (Psalmen 111:10). Het vormt ook de fundamentele sleutel tot de identiteit van IsraŽl. Het Huis IsraŽl gooide deze sleutel van zijn identiteit weg – en werd zo de ’verloren tien stammen’. Ook het merendeel van het Huis Juda gooide deze sleutel weg en verloor eveneens zijn identiteit en is ook nu niet bekend! De Joden die onder Ezra en Nehemia naar Palestina terugkeerden, werden strikte sabbatheiligers en zijn dat tot op heden gebleven. Dat is de reden waarom de wereld hen als het volk IsraŽl beschouwt (omdat zij het teken hebben dat IsraŽl identificeert), hoewel zij niet IsraŽl zijn, maar slechts een klein gedeelte van het Huis Juda.

Exodus 31:13: „Gij dan, spreek tot de IsraŽlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.”

Alle twaalf stammen van IsraŽl moeten Gods sabbat houden, dus ook de vele Joden die hun identiteit verloren hebben en de honderden miljoenen van ’de tien verloren stammen’ van IsraŽl die ook niet meer weten dat ze IsraŽlieten zijn. En vanzelfsprekend ook geestelijk IsraŽl, Gods gemeente van het Nieuwe Testament. Waarom de sabbat houden? „Zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.” Zodat we weten wie Gods ware Gemeente is.

Vers 16: „De IsraŽlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.”

Het sabbatgebod is „een altoosdurend verbond”, niet te vergelijken met rituele, ceremoniŽle wetten, als het slachten van dieren, die met het offer van Christus zijn beŽindigd.

Vers 17: „Tussen Mij en de IsraŽlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.”

„Een teken voor altoos.” Een teken dat aangeeft wie Gods volk is en wie nŪet!

Dit maakt de zeven essentiŽle sleutels voor bijbels inzicht volledig – de sleutels tot het Koninkrijk van God.

De kerken zijn deze sleutels kwijt. Geen wonder dat ze allemaal in grote verwarring verkeren, waarbij ze elk beweren dat de Bijbel iets anders zegt. Niet ťťn ervan begrijpt de ware boodschap van de Bijbel!

In hun ijver voor Satan verafschuwen ze zelfs Gods uitverkoren volk.

Johannes 16:2: „Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.”

1 Johannes 2:3: „En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.”

1 Johannes 3:1: „Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.”

Openbaring 12:9: „En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”

Satan heeft de „gehele wereld” verleid. Dat houdt in dat ook het ’christendom’, een wereldgodsdienst met twee miljard gelovigen, is misleid.

Lukas 10:21: „Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.Terug naar de Home Page

 

free
hit counter