Voor literatuurlijst klik hier.

Is abortus moord volgens de Wetgevende Macht?

 

WANNEER begint het menselijk leven?

WAAROM is er menselijk leven?

Het wordt tijd dat we de Waarheid

omtrent dit mysterie kennen.

 

Is abortus moord? Is het een misdaad? Is het zonde? Is het een schending van een door de mens gemaakte wet? De Bijbel kent wel het woord misdaad, maar een schending van Gods Wet wordt zonde genoemd. De bijbelse definitie van zonde is overtreding van Gods Wet. De wet van God leert dat goed tegengesteld is aan kwaad, dat juist het tegenovergestelde van fout is.

Dat is met door de mens gemaakte wetten niet altijd het geval. Veel zonden zijn volgens de wetten van de mens geen misdaden of niet strafbaar. Bovendien hebben mensen wetten gemaakt die verplichten tot ongehoorzaamheid aan de hogere Wet van God. Het onderhouden van Gods wet kan volgens wetten van mensen zelfs een misdaad zijn, met de doodstraf tot gevolg. De besluiten van Nicea in 321 en 325 en Laodicea in 363 zijn daarvan voorbeelden.

De keizer had in 321 al de dag van de zon (de eerste dag van de week) tot wekelijkse rustdag verklaard (niet uw Bijbel!). De zondag was in Rome niet nieuw. Een kopie van de mysteriŽnreligie van Babylon waarin de zonsverering centraal staat, beheerste de afgodendienst daar. Tot op de dag van vandaag heeft die religie de wereld in haar greep. En 25 december is het meest duidelijke voorbeeld van zonsverering. Het Concilie van Nicea (niet uw Bijbel!) bepaalde na hevige discussie dat alle kerken op dezelfde zondag het jaarlijkse paasfeest moesten vieren om Jezus' opstanding te gedenken. Het Pascha werd verboden. Deze wet van mensen dwong tot overtreding van een gebod van God. Het naleven van Gods gebod het Pascha te houden werd strafbaar gesteld door een wet van mensen. Iedereen werd nu verplicht het heidens Pasen te vieren of de grenzen over te vluchten van het Romeinse Rijk. Vooral in de periode vanaf het Concilie van Nicea van 325 tot de dood van Constantijn was de vervolging wreed.

Constantijn verbood de bijgelovige en zinloze samenkomsten – zoals hij het in het edict noemde – in het openbaar en in de huizen van de getrouwen van God. Daarmee werden de sabbatsamenkomsten belet en in 363 verbood het Concilie van Laodicea om op de sabbatdag te rusten en dwong de christenen om op die dag te werken. De viering van zondag als een wettelijke verplichting heeft Constantijn in 321 n. Chr. laten vastleggen in een grondwet, die bepaalde dat alle gerechtshoven, inwoners van steden en werkplaatsen op zondag moesten rusten (venerabili die solis, d.w.z. eerbiedwaardige dag van de zon). Dit was de eerste van een lange serie keizerlijke grondwetten, waarvan de meeste samengevoegd zijn in de ’Code van Justinianus’. Op het Concilie van Laodicea (363 n. Chr.) zette de Katholieke Kerk deze keizerlijke verordening voort in canon (29), die ”christenen verbood om de Joodse leer te volgen en op de sabbatdag te rusten en die hen dwong om op die dag te werken” (Encyclopaedia Britannica, 11e ed., ’zondag’).

Zij die werden betrapt op het ”rusten op de sabbat”, werden ”verbannen van Christus”. Dit werd door de overheid geÔnterpreteerd als een misdaad met vaak de doodstraf tot gevolg. Maar Gods wet gebiedt: ”Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.”

In het laatste oordeel zal iedereen geoordeeld en berecht worden volgens de wet van God, ongeacht wat algemeen aanvaard is door mensen of welke wetten mensen ook gemaakt hebben.

Niet de wetgevende macht van de mens telt dan, maar dť Wetgevende Macht en die Macht is de Almachtige Schepper en Eeuwige God.

De controversie over abortus draait om de vraag: Wanneer begint menselijk leven? Waar is het begin van menselijk leven? Het begon toen God de mens vormde uit de aarde en adem in zijn neus blies.

Genesis 2:7  toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

God had gezegd:

Genesis 1:26  Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…

God is samengesteld uit geest. God is geest.

Johannes 4:24  God is geest…

Maar de mens werd gemaakt uit de grond, uit materie.

Gods doel is om zichzelf te reproduceren door de mens. God zal dit doel bereiken in twee scheppingsfasen. In de eerste fase schiep God de mens uit materie of substantie naar zijn beeld. In de tweede fase van de schepping van de mens wordt eerst Gods geest in de mens geplaatst als een onderpand dat dient om later de geestelijke schepping te voltooien in een heilig rechtvaardig geestelijk wezen als een kind van God. Dit kind is dan God geworden. Dus Gods ultieme doel is om zich te reproduceren of voort te planten. Maar Gods karakter is volmaakt en rechtvaardig. Gods geestelijke schepping begint met de volledige medewerking van de mens tijdens zijn fysieke leven. God heeft hem een vrije wil gegeven. De mens stemt er mee in en verlangt er naar dat Gods volmaakt rechtvaardig karakter in hem wordt ontwikkeld. Om zichzelf te reproduceren laat God  eerst de mens zichzelf fysiek voortplanten, zoals God zichzelf geestelijk voortplant. Het ene is een type van het andere.

Het menselijk leven begon met de schepping van de mens Adam. Sindsdien is het menselijk leven van generatie op generatie doorgegeven.

God zei tegen Adam in Genesis 1:28: ”Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde…”

De mens moest zichzelf voortplanten. Met andere woorden, het menselijk leven voortzetten van generatie op generatie. Maar daartoe was de mens niet in staat. Geen mens is ooit in staat geweest om geheel alleen zichzelf voort te planten. Daarom voerde God een operatie uit. Hij bracht Adam in een diepe slaap, wij zouden zeggen ’onder narcose’, en verwijderde een van zijn ribben, waaruit Hij een vrouw maakte.

De vrouw was niet gemaakt uit stof uit de aardbodem. De eerste vrouw was gemaakt uit de eerste man. De twee – de man en de vrouw – werden ťťn. Hoe werden de twee ťťn? Ze vormden een menselijk gezin. Een gezin bestaat uit twee of meer. Zij vermenigvuldigden zich, kregen kinderen, en het gezin breidde zich uit tot een grote familie. Deze oorspronkelijke familie is gedurende 6000 jaar tot op heden in 2009, middels het proces van vermenigvuldiging, uitgegroeid tot 6,8 miljard mensen.

Paulus legt de eenheid van man en vrouw als volgt uit:

EfeziŽrs 5:31  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot ťťn vlees zijn. 32  Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Het menselijk leven in ieder mens is begonnen met het menselijk leven dat God in Adam schiep. Zelfs het leven van Eva kwam uit Adam. Sindsdien is ieder menselijk leven hetzelfde soort leven en een voortzetting van datzelfde leven. De menselijke reproductie is een type van de geestelijke reproductie van God.

De menselijke voortplanting begon met de eerste mens, Adam. De goddelijke reproductie is begonnen met de tweede Adam, Jezus Christus.

1 CorinthiŽrs 15:45  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46   Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47  De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48  Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.

Jezus werd verwekt en geboren als mens zoals alle mensen, behalve dat God zijn Vader was en daarom is een van zijn namen ImmanuŽl, dat ’God met ons’ betekent. Dit kunnen we ook letterlijk nemen, d.w.z. dat God bij ons – ons mensen – kwam.

Johannes 1:1  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Jezus is het Woord, Hij was God en werd mens.

Vers 14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.

Zo was God met ons of bij ons. Jezus werd geboren uit de maagd Maria, verwekt door zijn hemelse Vader. Menselijk was Jezus de zoon van de mens Maria, maar geestelijk de Zoon van God. De geest van God bevruchtte het ovum of eicel in de baarmoeder van Maria. De heilige geest gaf leven aan het eitje. Vergelijk dit met de menselijke voortplanting. Menselijk leven ligt in potentie deels opgeslagen in het eitje van de vrouw en deels in het spermazaadje van de man. Het eitje van de vrouw wordt voortgebracht door een ovulatie of eisprong in de toekomstige moeder. Dit eitje heeft uit zichzelf een kort leven, slechts een paar dagen. Tenzij het wordt bevrucht – er leven aan gegeven wordt – door een zaadje van sperma uit het lichaam van de man, zal het spoedig sterven.

Het vrouwelijke eitje is ongeveer zo groot als een punt van een speld. Niet de knop, maar het nietige puntje dat nauwelijks met het blote oog waar te nemen is. Het spermazaadje dat het zal bevruchten, is het kleinste celletje in het menselijk lichaam, ongeveer een vijftigste deel van het ovum. In het vrouwelijke ovum is een kern. De kop van de spermazaadcel (met daarin de kern) dringt de eicel binnen en de kern van de zaadcel versmelt met de kern van de eicel. Op dat moment is menselijk leven begonnen.

In de situatie van Jezus smolt het zaad van God samen met de eicel van een menselijke vrouw. Hieruit werd Jezus geboren. Deze samensmelting is de verwekking in Gods Gezin. Jezus was als fysiek geboren mens als Zoon van God verwekt in het gezin van God en toen hij uit het graf was opgestaan en naar zijn Vader in de hemel ging werd Hij geboren in het geestelijke Gezin van God. De mensen die Gods heilige geest hebben ontvangen, zijn verwekt tot zonen van God – geestelijk nog in de baarmoeder van de Gemeente (de vrouw) – en zullen bij het binnengaan van Gods Koninkrijk – dat is Gods Gezin – geboren worden in het Gezin van God. Alle mensen kunnen dus ’samensmelten’ met God. ImmanuŽl was de eerste en door Hem kan iedereen die God wil gehoorzamen versmelten met God – ťťn geheel vormen met God in zijn Gezin. Daarom zei Jezus:

Johannes 10:10  … Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Hij sprak over het eeuwige goddelijke leven dat veel overvloediger zal zijn dan het fragiele sterfelijke fysieke leven. Nadat Hij met zijn Werk in het openbaar was begonnen zei Jezus ”Ik zal mijn Gemeente bouwen” (Matth. 16:18). Jezus koos twaalf discipelen die Hij opleidde om het goede nieuws, het evangelie van het Koninkrijk van God, te verkondigen – het Koninkrijk dat zal regeren over alle volken op deze aarde en zal aanvangen met de tweede komst van Jezus Christus.

Begrijp dit goed, de menselijke reproductie is het exacte type (of de schaduw) van goddelijke reproductie. De hersenen van mensen verschillen in geringe mate van de hersenen van dieren. Maar de Bijbel leert ons uit verschillende schriftgedeelten dat in de mens een menselijke geest is. Deze geest voorziet de fysieke hersens van intellect zodat de mens kan denken, redeneren, kennis kan vergaren, gevoel voor geestelijke waarden heeft of kan ontwikkelen. Dat bepaalt het zeer grote verschil tussen mens en dier.

Dit heeft de wetenschappers voor een groot mysterie geplaatst, vooral in de moderne hersenonderzoeken. Ze vragen zich terecht af waardoor het menselijk brein zo’n ongelofelijke capaciteit en rendement heeft in vergelijking met het dierlijk brein. Zij kunnen geen verklaring geven op fysieke gronden, en vrijwel allen weigeren hardnekkig de waarheid te aanvaarden dat het antwoord op het geestelijk vlak ligt.

Maar de meeste wetenschappers weigeren het bestaan van geest te accepteren. Wanneer de mens eenmaal geboren is in Gods Koninkrijk is hij geest, zoals God geest is (Joh. 4:24). Het fysieke is slechts een schaduw van de geestelijke werkelijkheid.

HebreeŽn 8:5  Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.

Het niet accepteren van het bestaan van geest heeft de theorie van evolutie bij de mens ontwikkeld. Evolutie is de atheÔstische en agnostische verklaring van de fysieke schepping zonder de pre-existentie van de grote bovennatuurlijke Schepper, de eeuwige God.

De Bijbel is het woord van de Schepper God. Daarin spreekt God over de ongelovige sceptici, die met hun redeneringen van het natuurlijke verstand van God zijn afgesneden:

1 CorinthiŽrs 2:9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10  Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11   Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

De ’geleerde’ mens die God verwerpt zal daarom niet in staat zijn te begrijpen wat hierna in deze uiteenzetting nog volgt.

In de vergelijking van menselijke reproductie met goddelijke reproductie is ieder mens een ovum. Ieder mens zou een geestelijk ovum genoemd kunnen worden. Zoals de levensduur van het ovum kort is, is ook een mensenleven betrekkelijk kort. Tenzij er tijdens het leven een bevruchting plaatsvindt door het mannelijk spermazaad, dat is de heilige geest uit het lichaam van God de Vader, zal ieder mens omkomen.

Hoe begint het goddelijke leven?

De oorspronkelijke apostelen zijn onderwezen en getraind gedurende ongeveer drieŽnhalf jaar door Jezus. Zij waren, als het ware, geestelijke eicellen. Ze ontvingen het heilige zaad van God de Vader pas nadat Christus was geofferd en opgestaan en opgestegen was naar de hemel. Op de Pinksterdag ontvingen de discipelen die waren samengekomen, gelijktijdig de heilige geest. Deze goddelijke spermacel uit het lichaam van God de Vader was de heilige geest, de goddelijke levengevende geest van God. Natuurlijk ging de geest van God, toen hij bij de apostelen binnendrong, onmiddellijk naar de kern van de mens en dat is het verstand (zoals de fysieke zaadcel de kern van de eicel van de vrouw binnendringt na de bevruchting). Daar voegt hij zich bij de menselijke geest die in de mens is sinds het moment van zijn verwekking. De mensen die de heilige geest van God hebben ontvangen, hebben het goddelijke onsterfelijke leven van God in zich. Zij zijn verwekte kinderen van God geworden.

Romeinen 8:17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Dat houdt onsterfelijk goddelijk leven in. De geest van God in een christen is het onderpand van eeuwig leven.

EfeziŽrs 1:13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Wanneer de heilige geest het menselijk verstand binnendringt, verenigt hij het verstand van de mens met het verstand van God.

De menselijke geest geeft oneindig veel meer fysieke en materiŽle kennis dan dieren kunnen verkrijgen. Ook verleent hij aan de fysieke hersens beperkt geestelijk begrip van goed als het tegenovergestelde van kwaad, hoewel op menselijk geestelijk niveau. Maar als de heilige geest van God aan de menselijke geest is toegevoegd, is het menselijke verstand in staat om geestelijke kennis op te nemen van de doelstellingen en wegen van God.

De menselijke geest kan niet zien, denken, horen of redeneren. De hersenen zien door de ogen, horen door de oren en worden door de menselijke geest in staat gesteld te denken en te redeneren. Maar:

1 CorinthiŽrs 2:9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

De oneindig hogere geestelijke kennis van Gods doelen en plannen en Gods rechtvaardigheid is alleen te verkrijgen door toevoeging van de heilige geest van God aan de menselijke geest.

Op het Pinksterfeest in 30 na Chr. kwam de heilige geest van God in de gelovigen die in Jeruzalem bijeen gekomen waren en zo werd de Gemeente van God opgericht.

Op dat moment van goddelijke verwekking – het ontvangen van de heilige geest – werden zij kinderen van God, hoewel nog niet geboren. Het goddelijke zaad van God, de heilige geest, is het ’ovum’, de mens, binnengedrongen en een goddelijke bevruchting of verwekking vond plaats, zoals de menselijke spermacel het menselijk ovum binnendringt en een menselijke bevruchting of verwekking veroorzaakt.

Het bevruchte menselijk ovum wordt vanaf dat moment een embryo genoemd en na ongeveer twee maanden foetus. Het nog ongeboren kind wordt in de baarmoeder gevoed door de moeder. Dit is het type van geestelijke verwekking en het christelijke leven van geestelijke groei in genade en geestelijke kennis. Deze periode van christelijke groei en ontwikkeling is de geestelijke zwangerschap, die duurt tot de terugkomst van Jezus Christus.

2 Petrus 3:18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Christenen worden tot de komst van Christus gevoed in de ’baarmoeder’ van de Gemeente. Zowel fysiek IsraŽl als geestelijk IsraŽl, de Gemeente van God, worden in de Bijbel aangeduid als een vrouw – de vrouw van God.

Openbaring 12:1  En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2  en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren.

Zie ook:

Galaten 4:26  Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Vers 31  Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije.

Als de geestelijke moeder voedt de Gemeente gedurende de geestelijke zwangerschap geestelijk de bekeerde christenen, beschermt hen tegen valse leer en wegen en bereidt hen voor op de opstanding bij de komst van Christus, een verandering van sterfelijke mensen in geestelijke onsterfelijke wezens en dat is de geestelijke geboorte in het Koninkrijk van God.

Een baby komt bij de geboorte uit de duistere baarmoeder in het licht. Een trouwe gelovige verblijft nu in de duisternis van de wereld en komt bij de geboorte in het geestelijke licht van het Koninkrijk.

De reproductie van menselijk leven is het type van de geestelijke reproductie. Nu we dit weten, hoe moeten we dan abortus plaatsen?

Onze vraag is: wanneer begint het menselijk leven?

Het menselijk leven in het algemeen begon met de schepping van Adam. Hij alleen werd specifiek geschapen. Alle andere mensen zijn gereproduceerd uit Adam. Dit proces van reproductie of voortplanting is ontworpen door dezelfde God die het proces van de geestelijke reproductie heeft ontworpen waardoor God zichzelf reproduceert of voortplant. Het menselijk leven begint met de fysieke bevruchting of verwekking; het geestelijk leven begint met de geestelijke bevruchting of verwekking wanneer de geest van God in de mens komt. Hij wordt dan een christen, eigendom van Jezus Christus.

Romeinen 8:9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Vers 11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Ze zijn nu al zonen van God, nog in de baarmoeder van de Gemeente, nog niet geboren, maar al wel verwekt als geestelijke zonen.

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard [Gr. ook: zichtbaar], wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Hoe een christen er uit ziet als een geboren geestelijk wezen is nu nog niet zichtbaar, maar hij is al wel een zoon van God, als een geestelijk embryo of foetus.

Omdat hij nog niet geboren is, is er geestelijke abortus mogelijk. Een zonde zal vergeven worden als een christen oprecht berouw heeft – en God ziet naar het hart hoe oprecht iemand is in zijn berouw. Maar als iemand de Waarheid heeft leren kennen en na oprecht berouw en bekering door Jezus gered is, zijn zonden vergeven zijn en daarna weer de weg van de zonde opgaat en de Waarheid lastert, zal God zijn geest weer wegnemen.

2 Petrus 2:1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser [Gr.: heer en meester], die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Ze zijn gekocht door Jezus Christus en hebben dus de heilige geest ontvangen. Ze zijn kinderen van God, nu nog in de geestelijke baarmoeder, om bij de komst van Christus geboren te worden in Gods Gezin, het Koninkrijk van God.

Vers 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3  en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Vers 10  vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren. Vers 13   onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; 14  zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.

Ze hebben de Waarheid gekend, maar zijn weer teruggegaan naar de zonden van de wereld.

Vers 15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam [een priester van de Babylonische mysteriŽnreligie], de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, 16  maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid. Vers 17  Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. 18  Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor [herkent u die valse ’christelijke’ stijl?], hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 20  Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21  Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Alleen de Almachtige oordeelt over leven en dood. Deze zondaren zullen door geestelijke abortus om het leven gebracht worden. God zal het onderpand van onsterfelijk leven, zijn geest, uit hen wegnemen. Geestelijk zijn ze dan dood, fysiek kunnen ze hun leven voltooien. Wanneer ze de fysieke dood zijn gestorven, zullen ze na het komende Millennium uit de dood worden opgewekt om definitief in het vuur verbrand te worden.

Zoals de fysieke conceptie of bevruchting een type van de geestelijke conceptie is, is ook de fysieke abortus een type van de geestelijke abortus. Het menselijk leven vangt aan met de bevruchting. De Grote Wetgever en Opperste Rechter zegt dat als opzettelijk het menselijk leven wordt gedood of vernietigd, dit bestraft wordt met de eeuwige en finale dood.

Ongeacht de wetten en rechtbanken van mensen, menselijke rechters of zelfs de hoogste gerechtshoven, abortus is een daad van moord, in strijd met de allerhoogste Wetgevende Macht. Zij die deze moord plegen, daarvoor opdracht geven of op grond van menselijke wetten daarvoor toestemming geven, verachten dit Hoogste Gerechthof in de hemel en zullen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld door de Hoogste Rechter.

God geeft ons opdracht te waarschuwen.

Jesaja 58:1  Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend…

Aangezien het fysieke leven een type is van het werkelijke, geestelijke leven, is fysieke abortus een type van geestelijke abortus, m.a.w. de pleger van abortus en wetten die abortus legaliseren minachten de werkelijke betekenis: het definitief beŽindigen van het onsterfelijke leven. Vanzelfsprekend is een mens slechts in staat om een fysiek leven te vernietigen, maar niet het eeuwige leven. Dat oordeel is aan God, maar het is wel een minachting voor God.

Als we gehoorzaam zouden zijn aan Gods geboden zouden we geen wereld kennen vol van lijden, angst en hopeloze en hulpeloze frustraties. Gods wetten leiden naar vrede, naar geluk, naar vreugde, naar omstandigheden die het leven vol, aangenaam en overvloedig maken.

Psalmen 127:3  Zie, zonen [andere vertalingen: kinderen] zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot.

Het gezinsleven is een grote zegen die God aan de mens heeft gegeven. Het is het type van het Gezin van God. De Almachtige Wetgever zegt dat het doden of laten doden van een mens – in geval van abortus zelfs een onschuldig mens – een zonde is waar de doodstraf op staat. Een straf die God zal uitvoeren.

Wat een tragedie dat de opstandige mens zichzelf heeft benadeeld en enorme schade heeft toegebracht en zich heeft verstoken van de wonderbaarlijke zegeningen en geluk die een liefhebbende God mogelijk heeft gemaakt door duidelijke wetten te geven.

De eindconclusie van de hele geschiedenis van het menselijk leven is echter: Wanneer de mensheid elke zegening versmaad en verworpen heeft en zichzelf aan de rand van de totale ondergang en vernietiging van het menselijk ras heeft gebracht door de eigen nucleaire en andere levensvernietigende uitvindingen, zal de genadige Eeuwige God ingrijpen en zijn kinderen brengen in het gelukkige, vredige en overweldigend voldoening gevende eeuwige leven in het glorieuze Koninkrijk van God.

 

Terug naar de Home Page

site stats