Voor literatuurlijst klik hier.

 

Het Bazuinenfeest

Het doel van de heilige dagen

Toen God zijn gemeente zeven jaarlijkse sabbatten gaf, had Hij in zijn wijsheid daar evenzeer een groot doel mee voor ogen. Deze dagen werden ingesteld om Gods kinderen, door begrip van Gods grote plan van behoud, voortdurend in de ware gedachtenis en aanbidding van God te houden. Want deze jaarlijkse dagen stellen de verschillende fasen in Gods plan van de geestelijke schepping voor; ze geven de stadia van Gods handelen aan en beelden de betekenis ervan uit.
Het gehele verloop van de geestelijke schepping moet ons door deze feestdagen, jaar op jaar, voor ogen worden gehouden. Ze hebben een uiterst belangrijke symboliek en betekenis.
Het is een historisch feit dat ieder volk dat ooit Gods heilige (wekelijkse) sabbat schond, het contact met en de kennis van de ware God heeft verloren en tot afgodendienst is vervallen. 

Het is daarom goed om te beginnen met een beknopt overzicht van de betekenis van alle zeven heilige feesten. 

***

Pascha
Op de 14e van de 1ste maand – maart/april. God laat het nieuwe jaar in het voorjaar beginnen.
Een herinnering aan de dood van Christus. Er wordt door de gedoopte leden een stukje ongezuurd gebroken brood gegeten en een klein glaasje wijn gedronken als symbolen voor zijn gebroken lichaam en zijn bloed dat voor de gelovigen is vergoten.

Dagen der Ongezuurde Broden
15e - 21e van de 1ste maand – maart/april.
De eerste en laatste dag zijn heilige sabbatten.
Het Pascha verbeeldt het aanvaarden van Christus' bloed voor de vergeving van vroegere zonden. Het herinnert aan de gekruisigde, de gestorven Christus.
De zeven Dagen der Ongezuurde Broden die op het Pascha volgen, verbeelden voor ons het volledig wegdoen van de zonde, het houden van de geboden, nadat onze vroegere zonden zijn vergeven.
Alleen het Pascha houden, maar vervolgens niet de zeven dagen der ongezuurde broden in acht nemen, betekent, het aanvaarden van het bloed van Christus, maar vervolgens in zonde blijven leven – het betekent ten onrechte te zeggen, dat de wet heeft afgedaan. Het houden van de zeven dagen betekent dat de zonde moet worden afgelegd.

Feest der Eerstelingen, ook wel Pinksterfeest (= 50ste dag) of Feest der Weken (zeven weken + ťťn dag) genoemd.
Vijftig dagen na de wekelijkse sabbat die in de Dagen van Ongezuurde Broden valt – mei/juni.
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat.
Deze dag valt altijd op een zondag, omdat de 50ste dag na de sabbat in de week van Ongezuurde Broden op de eerste dag van de week valt. De nieuwtestamentische gemeente werd daarom gesticht op de eerste dag van de week.
Deze dag vertegenwoordigt de oogst der eerstelingen. De eerstelingen zijn alle mensen die van Christus zijn, reeds voordat Hij naar de aarde terugkomt. Op de eerste Pinksterdag, nadat Christus naar Zijn Vader in de hemel was gegaan, zond God zijn geest naar de eerste gelovigen die zijn gemeente gingen vormen. Gods geest is sindsdien op aarde in zijn gemeente gebleven.
God gebruikte de oogstseizoenen in het oude IsraŽl als een zinnebeeld van de geestelijke oogst van mensen. De feestkalender van IsraŽl is tegelijk oogstkalender.

Bazuinenfeest
Op de 1ste van de 7e maand – september/oktober.
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat.
Als de daarvoor aangewezen engel op de zevende bazuin blaast, zal Christus terugkeren naar de aarde als Koning der koningen. De eerstelingen zullen dan veranderd worden in geest en op een wolk Christus tegemoet gaan om gezamenlijk naar de Olijfberg te gaan.

Grote Verzoendag
Op de 10e van de 7e maand – september/oktober.
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat.
Na de komst van Christus zal Hij alle aardse legers overwinnen en de Satan binden. De gehele wereld die door Satan werd misleid, zal dan toegang krijgen tot God de Vader en Jezus Christus. Dit is een verzoening. Een verzoening tussen God en de gehele mensheid.

Loofhuttenfeest
15e - 21ste van de 7e maand – september/oktober.
Dit feest begint met een heilige jaarlijkse sabbat.
Dit zesde feest verbeeldt het najaarsfeest. In het agrarisch IsraŽl was dit de oogst van de zachte vruchten die gerijpt werden in het zachte zonnige klimaat van de zomer. De geestelijke betekenis: de grote oogst van mensen gedurende het Millennium.

Laatste Grote Dag
Op de 22e van de 7e maand – september/oktober.
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat.
Alle mensen die vůůr het Millennium hebben geleefd vanaf Adam en Gods geest nooit hebben ontvangen – hoofdzakelijk de mensen die niet van de waarheid hebben geweten – zullen opstaan en onderwezen worden in de waarheid. Alle mensen zullen een gelijke kans krijgen om te kiezen voor een oneindig geestelijk leven met God of voor de eeuwige dood.

***

 

De term bazuingeschal is ook in de Nederlandse taal een herkenbaar begrip als aankondiging van iets belangrijks.
Leviticus 23:23  En de Here sprak tot Mozes: 24  Spreek tot de IsraŽlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 25  Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten …
Deze feestdag is de hoop van elke gelovige. Christus zal terugkomen op de wolken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God.
1 Thessalonica 4:13  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
In Corinthe staat dat dit zal zijn bij de laatste bazuin. De zevende en laatste bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet. 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Tenzij Christus terugkeert om de doden weer tot leven te wekken, zouden wij nooit eeuwig leven verkrijgen. Als er geen opstanding is, dan zijn ook zij, die tot hun overlijden hun vertrouwen op Christus hebben gesteld, verloren.
1 Corinthe 15:12  Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 13  Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14  En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15  Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. 16  Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; 17  en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. 18  Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19  Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. 20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21  Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.
Christus zal met de zevende en laatste bazuin direct in het wereldgebeuren ingrijpen.
Na het Millennium volgt er nog een opstanding die wordt gesymboliseerd door de Laatste Grote Dag na het Loofhuttenfeest.
24  daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25  Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26  De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.
Na het Millennium wordt de grootste vijand, de Satan, definitief gebonden. Daarna, na de tweede opstanding, zal er geen dood meer zijn.
We gaan weer terug naar de komst van Christus net vůůr het Millennium, wanneer de zevende engel op de zevende bazuin blaast.
Openbaring 11:15   En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
16  En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17  zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18  en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. 19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Een bazuin is vaak een symbool van oorlog. Christus komt in een tijd van wereldomvattende oorlogvoering!
Er klonk trompet- of bazuingeschal om Gods feesten aan te kondigen en om Gods volk op te roepen samen te komen. Ook werden bazuinen gebruikt als waarschuwingssignaal voor invallende legers en een dreigende oorlog. Dit schrikwekkende geluid vervulde het volk van het oude IsraŽl met vrees, want het begreep dat er elk moment een oorlog kon uitbreken. Het is deze waarschuwing voor oorlog die het Bazuinenfeest een bijzondere plaats doet innemen tussen Gods andere feesten.

De Pinksterdag verbeeldt de oprichting van de nieuwtestamentische gemeente, de eerstelingen. Zodra het inzamelen der eerstelingen aan het eind van dit tegenwoordige tijdperk is voltooid, zal Christus beginnen de vervallen hut van David weer op te bouwen en voor de tweede maal zijn hand opheffen om het overblijfsel van zijn volk los te kopen.
Handelingen 15:13  En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14  Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen.
Maar voordat God de heidenen ging roepen, had Hij de eerste kans aan IsraŽl gegeven. God heeft de nakomelingen van de twaalf zonen van Jakob, die bekend staan onder de naam 'de twaalf stammen van IsraŽl', 3500 jaar geleden apart gezet van de toenmalige wereldbevolking om een modelnatie te zijn voor de rest van de wereld. Dit fysieke volk faalde omdat het Gods bestuur had verworpen. Toen Christus 2000 jaar geleden als mens op aarde kwam, richtte Hij zich wederom eerst tot de IsraŽlieten. Dat wisten de apostelen uit de tenach, ons Oude Testament. In deze vergadering van Handelingen 15 was het vooral Petrus die duidelijk maakte dat God een zelfde reddingsplan voor de heidenen heeft. Spoedig zal blijken dat de Joden het evangelie weer afwijzen. Hoewel Paulus op zijn zendingsreizen eerst naar de synagogen gaat om de Joden te overtuigen, blijkt op den lange duur dat het overwegend de heidenen zijn die zich bekeren.
Wanneer Christus bij de zevende bazuin terugkomt als Koning der koningen, gaat hij opnieuw eerst een modelnatie stichten met de twaalf stammen. De twaalf apostelen krijgen als koning-priester elk een stam onder zich, terwijl ze samen onder koning David zullen dienen.
15  En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: 16  Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, 17  opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet.
Deze modelstaat zal zo'n succes worden, dat – zoals in vers 17 staat – de rest van de wereld zich ook onder God wil scharen.
Maar voor het zover is, zal Christus na zijn wederkomst de IsraŽlieten die over de hele wereld verstrooid zijn, terugbrengen naar het Midden-Oosten.
Hij zal zijn verloren schapen opzoeken die de herders van de kerken niet hebben gezocht en gered.
God laat EzechiŽl een profetie neerschrijven gericht aan de kerkelijke en staatkundige leiders.
EzechiŽl  34:1  Het woord des Heren kwam tot mij: 2  Mensenkind, profeteer tegen de herders van IsraŽl, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van IsraŽl, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3  Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4  zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. 5  Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. 6  Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. 7  Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 8  Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is (want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet) 9  daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 10  Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. 11  Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; 12  zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. 13  Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van IsraŽl, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. 14  In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van IsraŽl zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de bergen van IsraŽl.
Dit staat ook beschreven in Jesaja.
Jesaja 11:11  En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, EthiopiŽ, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.
Met andere woorden, uit de gehele wereld zal Hij zijn volk verzamelen. Wie wordt hier 'Zijn volk' genoemd? Dat lezen we in vers 12. De tien stammen kregen in het Oude Testament de naam IsraŽl, terwijl Juda, Levi en Benjamin samen Juda werden genoemd of de Joden.
12  En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van IsraŽl verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.
Wanneer zal dit gebeuren?
Jesaja 27:12  Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden een voor een, kinderen IsraŽls.
Het volgende vers geeft aan dat na het blazen op de grote bazuin, wanneer Christus terugkomt, geheel IsraŽl zal worden verzameld.
13  En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem.
Wanneer
zal fysiek IsraŽl weer bijeen worden gebracht? Bij het klinken van de laatste bazuin – bij de wederkomst van Christus. Doordat de kerken het Bazuinenfeest niet leren, denken velen dat de terugkeer van een deel der Joden naar het Heilige Land en de stichting van een staat die IsraŽl wordt genoemd, reeds de vervulling van deze profetie is! 

Bij het geluid van de zevende bazuin, die de terugkeer van Jezus Christus aankondigt, zullen de eerstelingen van Gods plan worden opgewekt tot onsterfelijk leven. Dan zal God de kleine geestelijke oogst van de mensheid binnenhalen. Zij die het eeuwige leven hebben ontvangen zullen vervolgens Christus dienen bij zijn bestuur van de aarde en bij het binnenhalen van de veel grotere geestelijke oogst, tijdens en na de duizend jaar van Christus' regering.
Openbaring 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
Kan er in de hele geschiedenis een belangrijker gebeurtenis voorkomen dan de terugkeer van Jezus Christus om over alle volken te regeren? De wederkomst van Christus vormt de kern van Gods uiteindelijke doel voor de mensheid.
Denk eens na over wat de engel, als boodschapper van God, tegen Maria, de moeder van Jezus, zei:
Lukas 1:26  In de zesde maand nu werd de engel GabriŽl van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27  tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28  En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29  Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31  En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
Lees ook wat wordt gezegd in Johannes 18:37:
Johannes 18:33  Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? 34  Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? 35  Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? 36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. 37  Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.
Christus' interventie in het wereldgebeuren zal de volgende grote gebeurtenis in het plan van verlossing zijn.
En misschien zal de glorieuze wederkomst, in welk jaar het ook mag zijn, op de dag van het Bazuinenfeest plaatsvinden – wie weet? Hoewel wij het niet met zekerheid kunnen zeggen, kunnen wij daarom niet de mogelijkheid in overweging nemen? De kruisiging vond precies op de dag van het Pascha plaats. De komst van de heilige Geest, waarmee het uitkiezen van de eerstelingen van het behoud begon, vond precies op de Pinksterdag plaats. Als de 120 discipelen deze jaarlijkse feestdag niet hadden gehouden, als zij niet in een heilige samenroeping bijeen waren geweest, zouden zij dan die zegen van de inwonende tegenwoordigheid van de heilige Geest hebben ontvangen? Herhaaldelijk waarschuwde Jezus ons om met betrekking tot zijn wederkomst waakzaam te zijn! Is het mogelijk dat wij niet gereed zullen zijn te worden opgenomen om Hem te ontmoeten, tenzij wij het Bazuinenfeest houden zoals de gemeente van God in de eerste eeuw Pinksteren hield? Wij kunnen dat niet zeggen, maar het vieren van die dag geeft ons een essentieel inzicht in de eerstvolgende belangrijkste stap in Gods plan met de mensheid. 

Jezus werd geboren om als Koning te heersen en te regeren over alle volken. Maar Hij werd niet tot koning gekroond toen Hij mens was. Hij werd gekruisigd om in onze plaats de doodstraf te ondergaan en onze verzoening met God mogelijk te maken. Met de wederkomst van Christus, gesymboliseerd door het Bazuinenfeest, zullen verscheidene belangrijke onderdelen van Gods plan van behoud in vervulling gaan: de eerstelingen zullen worden opgewekt en veranderd en als koning-priester in Gods regering dienen. Christus zal ingrijpen om de mensheid te redden, eerst fysiek IsraŽl en daarna de rest van de mensheid. En het Koninkrijk van God zal op aarde worden gevestigd, met Christus als wereldheerser.

<><><>

 

 

Terug naar de Home Page

click tracking