Voor literatuurlijst klik hier.

 

Het Loofhuttenfeest
en
De Laatste Grote Dag


Het Loofhuttenfeest is het zesde jaarlijkse feest van God. Dit feest beeldt een herstel van het paradijs – de Hof van Eden – uit. Laten wij de instructies voor deze dagen lezen.
Deuteronomium 16:13  Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. 14  Gij zult u verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen. 15   Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de Here, uw God, op de plaats die de Here verkiezen zal; want de Here, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn.
Dit is het Loofhuttenfeest dat vanaf de 15e dag van de zevende maand van Gods kalender zeven dagen lang moet worden gehouden. Leviticus 23:33-35:
Leviticus 23:33  En de Here sprak tot Mozes: 34  Spreek tot de IsraŽlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang. 35  Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.
Het Loofhuttenfeest is, evenals alle andere feesten van God, voor eeuwig geboden.
Vers 41  Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.
Hier worden de laatste fasen van Gods grote plan uitgebeeld: nadat Christus voor onze zonden is gestorven om de mensheid te verlossen; nadat Hij ons de heilige Geest heeft gezonden en een volk voor zijn naam heeft afgezonderd om gedurende de duizend jaar als koningen en priesters te regeren; na zijn glorieuze wederkomst; nadat Hij de vrijgekochten heeft bevrijd door alle zonden op het hoofd van Satan, de eigenlijke bewerker ervan, te plaatsen en na zowel hem als de zonden uit de aanwezigheid van God en zijn volk verwijderd te hebben en ons tenslotte aldus met God verzoent en verenigt, zijn wij klaar voor die laatste reeks van gebeurtenissen: de 'bruiloft van het Lam', het volledig vervullen van het Nieuwe Verbond, het oprichten van het Koninkrijk van God op aarde en het gedurende een periode van duizend jaar binnenhalen van de grote geestelijke oogst van mensen.
Dit feest beeldt het duizendjarige rijk uit!
Het duizendjarige rijk is niet hetzelfde als het Koninkrijk van God. Het duizendjarige rijk, meestal het Millennium genoemd, is een fysieke wereld, die geregeerd wordt door het geestelijke Koninkrijk. Een ideale samenleving van mensen in harmonie met een fantastische fauna en flora. 

Zinnebeeld van het Millennium

Teneinde zijn plan uit te beelden, gebruikte God de oogstseizoenen in het Oude IsraŽl als symbool van de geestelijke oogst van mensen. Het Loofhuttenfeest wordt 'het feest der inzameling' genoemd. In het Heilige Land werd er tweemaal per jaar geoogst. De eerste twee oogsten vonden aan het begin en einde van de lente plaats en de derde, de grote oogst, volgde in de herfst.
Het oogstjaar eindigde bij het begin van de herfst. Evenals Pinksteren de voorjaarsoogst uitbeeldt – het huidige tijdperk van Gods gemeente – zo beeldt het feest van de inzameling of het Loofhuttenfeest de najaarsoogst uit – de grote oogst van mensen in het Millennium!
De eerste oogst – dat zijn allen die Gods Geest bezaten toen ze stierven en de levenden die Zijn Geest in zich hebben bij de terugkomst van Christus – wordt tot de komst van Christus geoordeeld en ingezameld.
1 Petrus 4:17   Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods.
Oordelen betekent onderwijzen en dan de praktijk beoordelen. Voor het grootste deel van de mensheid komt de redding en de oogst na de terugkomst van Christus.
Laten wij, om dit beter te begrijpen, het boek Zacharia opslaan. In het 12e en het 13e hoofdstuk zien wij een beschrijving van Christus' terugkeer en het begin van de verzoening van de wereld. Hier wordt de betekenis van het Bazuinenfeest en de Grote Verzoendag duidelijk gemaakt.
Vervolgens hoofdstuk 14. Dit heeft betrekking op het Millennium.
Zacharia 14:9   En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige. Vers 11  men zal het bewonen, en er zal geen ban [algehele verwoesting] meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn.
Het is de tijd wanneer levende wateren (behoud, de heilige Geest) uit Jeruzalem vlieten (vers 8). De 'wateren' zijn zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten. God beeldt Zijn geestelijke plan dikwijls door fysieke dingen uit.
Wat zal er gebeuren in die tijd, wanneer de aarde veilig bewoond zal worden en de gave van de heilige Geest voor alle sterfelijke mensen beschikbaar is?
Vers 16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 

De volken gedwongen het Loofhuttenfeest te vieren

Nadat Christus is teruggekeerd, zullen de volken – sterfelijke mensen die nog geen behoud hebben ontvangen – naar Jeruzalem gaan om het Loofhuttenfeest te vieren! Hoe zouden zij een feest kunnen vieren dat aan het kruis was afgeschaft? Zij zouden het alleen kunnen vieren als het voor eeuwig was bevolen!
En wat zal er gebeuren als zij weigeren God te gehoorzamen?
Vers 17  Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen.
Dat is krachtige taal! De naties zullen worden gedwongen elk jaar het Loofhuttenfeest te vieren, wanneer Christus met een ijzeren staf regeert!
En als de naties blijven weigeren?
Vers 18  en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19  Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
Teneinde behoud te ontvangen zullen ook de heidenen dit feest moeten houden. Wat niet verwonderlijk is, want het is voor eeuwig geboden!
Als bewijs dat wij tegenwoordig de wekelijkse sabbat moeten houden, wordt gewoonlijk door hen die wel de sabbat, maar niet de jaarlijkse feesten houden, Jesaja 66:23 aangehaald, waar staat dat in het Millennium de sabbat zal worden gehouden.
Jesaja 66:23  En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.
Als wij dan consequent willen zijn, moeten wij ook het Loofhuttenfeest vieren, want in Zacharia 14:16 lezen wij dat ook het Loofhuttenfeest in het Millennium zal worden gehouden.
Kunnen wij ons kwalificeren als zoon van God – als koning en priester – die met Christus op zijn troon zal regeren en Hem in die tijd assisteren, als wij nu weigeren deze feesten te vieren? Christus zelf vierde het Loofhuttenfeest. De apostel Johannes wijdde een heel hoofdstuk (het zevende) van zijn evangelie aan het beschrijven van wat Jezus gedurende het Loofhuttenfeest in het laatste jaar van zijn taak hier op aarde zei en deed. 

Waarom 'Loofhuttenfeest' genoemd? 

Gedurende het Millennium zal het Koninkrijk van God, waarin wij geborenkunnen worden, regeren over de volken, sterfelijke mensen die de Geest van God hebben ontvangen. De miljarden sterfelijke mensen die tijdens het Millennium zullen leven, zullen nog steeds het Koninkrijk van God kunnen beŽrven. Zolang zij sterfelijke mensen zijn, hebben zij het nog niet beŽrfd, want "vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven" (1 Corinthe 15:50).
Johannes 3:7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Na zijn fysieke geboorte, zal een mens ook geestelijk geboren moeten worden om het Koninkrijk van God te beŽrven, zei Jezus.
Mattheus 19:28  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van IsraŽl te richten.
Vergeet niet dat Abraham, Izak en Jakob, toen zij op aarde woonden, slechts erfgenamen waren (HebreeŽn 11:9). Als erfgenamen woonden zij in tenten of hutten en verbleven tijdelijk in het beloofde land. Deze tijdelijke behuizingen verbeeldden dat zij hun erfgoed nog niet hadden ontvangen. Wij lezen daarom over het Loofhuttenfeest:
Leviticus 23:42  In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in IsraŽl geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, 43   opdat uw geslachten weten, dat Ik de IsraŽlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de Here, uw God.
IsraŽl woonde in hutten in de woestijn voordat het volk het beloofde land binnenging. Deze hutten beeldden uit dat de IsraŽlieten nog op hun erfdeel wachtten. Ook gedurende het Millennium, wanneer het Koninkrijk van God over alle sterfelijke volken zal regeren, zullen de mensen slechts erfgenamen van het Koninkrijk zijn. Zij moeten overwinnen en in kennis en wijsheid toenemen om de beloften te beŽrven.
IsraŽl, in de woestijn, was een type van alle mensen die door beproevingen en verdrukkingen moeten gaan om de beloften te beŽrven. Zij waren "vreemdelingen en bijwoners", in afwachting van de beloften van behoud.
De bewering van sommige sekten, dat sterfelijke mensen in het Millennium voor altijd vlees en bloed zullen blijven, wordt onomstotelijk door het Loofhuttenfeest weerlegd, want dit feest zelf wijst vooruit naar een eeuwig erfdeel.
Bovendien zal Jezus, nadat Hij Zijn gemeente tot Zich heeft getrokken en nadat Hij op zijn troon heeft plaatsgenomen vanwaar wij met Hem zullen regeren, de volken voor zich vergaderen en zeggen: "BeŽrft het Koninkrijk" (Mattheus 25:34). 

Het Millennium zal een waar Utopia worden.
Joel 2:1  Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Vers 3  Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land voor hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen.
Christus zal met Zijn regering – en wij kunnen daaraan deel hebben – een paradijs stichtten als de hof van Eden (vers 3), te beginnen met de twaalf stammen van IsraŽl, die na de komst van Christus naar het Midden-Oosten teruggevoerd zullen worden.
Met IsraŽl wordt niet alleen de Joden bedoeld. IsraŽl bestaat uit twaalf stammen.
Ezechiel 36:16  Het woord des Heren kwam tot mij: 17   Mensenkind, toen het huis IsraŽls nog in zijn land woonde, heeft het dat verontreinigd door zijn handel en wandel. Als de maandelijkse onreinheid, zo was hun wandel in mijn ogen. 18   Daarom stortte Ik mijn grimmigheid over hen uit vanwege het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en omdat zij het verontreinigd hadden door hun afgoden. 19  Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen verspreid raakten; naar hun handel en wandel richtte Ik hen. Vers 22   Daarom, zeg tot het huis IsraŽls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o huis IsraŽls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. 23  Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. 24  Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; 25  Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26  een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27  Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 28  Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 29  Ik zal u van al uw onreinheden verlossen, Ik zal het koren roepen en het vermeerderen, en geen hongersnood over u brengen. 30  Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. Vers 33  Zo spreekt de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34  het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 35  En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. 36  Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen.
Ezechiel 47:12  Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. 13  Zo zegt de Here Here: Dit is de grens, waarbinnen gij het land als erfdeel zult verdelen onder de twaalf stammen IsraŽls; …

In de volgende verzen van EzechiŽl 47 en 48 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de verdeling van het land.
Jesaja 49:8  Zo zegt de Here: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, 9  om tot de gevangenen te zeggen: Gaat uit! tot hen die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn! Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn; 10  zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. 11  En Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn heerbanen zullen opgehoogd worden. 12  Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim. 13   Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de Here heeft zijn volk getroost en Zich over zijn ellendigen ontfermd.
Jesaja 51:3   Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.
Jesaja 11:6   Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

Jezus heeft Johannes het boek Openbaring laten schrijven  om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden (Openbaring 1:1).
Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

 

Nog een feest!

Is het u opgevallen dat het Loofhuttenfeest pas het zesde feest is? Er is nog een feest: het zevende!
Het Loofhuttenfeest duurt, strikt genomen, zeven dagen en symboliseert het gehele Millennium. Zeven is Gods getal van volmaaktheid. Daarom moeten er ook zeven feesten zijn. Laten wij eens zien waar het zevende feest wordt genoemd:
Leviticus 23:34  Spreek tot de IsraŽlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang. 35  Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 36  Zeven dagen zult gij de Here een vuuroffer brengen; …
Aansluitend op het Loofhuttenfeest, wordt nu het laatste, zevende feest, genoemd.
… op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Here een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.
Deze achtste dag, die een apart feest is, wordt "de laatste, de grote dag van het feest" genoemd (Johannes 7:37).
Johannes 7:2  Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Vers 10  Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Hij zelf ook op, niet openlijk, maar als in het verborgen. Vers 37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Wat stelt deze laatste heilige dag voor?
Zie maar eens waarover Jezus op deze dag predikte:
… Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39  Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.
Deze preek van Jezus geeft de betekenis van de laatste grote dag!
Sla nu Openbaring 20 op. Wat zal er na het Millennium gebeuren? Een opstanding! De doden staan voor God! Hier kunnen niet de ware christenen van nu onder zijn begrepen, aangezien zij ten tijde van Christus' wederkomst voor de oordeelstroon verschijnen.
Vers 4 heeft betrekking op Gods gemeente door alle eeuwen heen tot Jezus' terugkomst.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
Maar bij Jezus' komst zal het overgrote deel van de doden nog moeten wachten op een volgende opstanding.
Vers 5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Het vervolg van het vers gaat weer verder met de eerste opstanding, waarmee ook vers 6 vervolgt.
Dit is de eerste opstanding. Vers 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
Dit schriftgedeelte gaat over de eerste opstanding. In vers 5 wordt een andere opstanding na het Millennium genoemd.
In vers 6 is ook sprake van de tweede dood. Bij deze opstanding betreft het mensen die in de loop der eeuwen in onwetendheid zijn gestorven. Zij worden pas na het Millennium weer tot leven gewekt. De grote massa van de wereldbevolking die sinds Adam gestorven is – dat is de eerste dood – zal na het Millennium opstaan en kan na gedegen onderwijs kiezen voor Gods weg van liefde, een voorwaarde voor de gift van eeuwig leven. De mens heeft een vrije wil en kan ook kiezen voor de eeuwige dood. Als er onder die miljarden van de tweede opstanding na het Millennium mensen zijn die weigeren God te gehoorzamen, leidt dat tot hun tweede en definitieve dood. Zij die in de eerste opstanding zijn, hebben bij het begin van het Millennium al eeuwig leven ontvangen. Over hen heeft de tweede dood geen macht staat er in vers 6. 

De dag des oordeels

Dit gaat over de dag des oordeels, die in Mattheus 10:15 wordt genoemd. Jezus heeft de twaalf uitgezonden. Dan zegt Hij in vers 15:
Mattheus 10:15  Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.
Het is een tijd, waarin alle mensen die in onwetendheid zijn gestorven, een gelegenheid zullen krijgen behoud te ontvangen. EzechiŽl 16:53-55 maakt dat duidelijk.
Ezechiel 16:53  En Ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters en het lot van Samaria en haar dochters; en tevens zal Ik een keer brengen in uw lot, 54  opdat gij uw schande draagt en u beschaamd gevoelt over alles wat gij gedaan hebt, waardoor gij haar troost hebt verschaft. 55  Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat; Samaria en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij en uw dochters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat.
Ook die IsraŽlieten die in hun zonden stierven, zullen hun eerste gelegenheid krijgen om de waarheid en levenswijze van God te begrijpen (EzechiŽl 37).
Ezechiel 37:1  De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. 2  Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. 3  En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here Here, Gij weet het. 5  Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; 6  Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 7  Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 8  ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. 9  Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10  Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. 11  Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis IsraŽls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 12  Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land IsraŽls. Vers 14  Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.
De profeet schreef dat God deze opgestane mensen dan Zijn Geest zal geven (vers 14). Dit is precies het behoud waarover Christus sprak op die grote dag van het feest, beschreven in Johannes 7:37-38.
Deze achtste dag, die onmiddellijk op de zeven dagen van het Loofhuttenfeest volgt, beeldt de voltooiing van het plan van behoud uit. Allen – ouders en kinderen, jong en oud – zullen dan worden opgewekt.
In Openbaring 20 lezen we dat 'het boek des levens', dat behoud symboliseert, wordt geopend.
Openbaring 20:11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken
.
Openbaring beschrijft de slotfase van de 'dag des oordeels', wanneer de huidige stoffelijke hemel en aarde zullen vergaan; de gelovigen ontvangen voor de troon van Christus hun eeuwige beloning. De zondaars – degenen die ongehoorzaam blijven – zullen in de poel des vuurs omkomen!
Wat een fantastisch plan! Alle mensen zullen een gelijke kans krijgen.
Laten wij tot besluit Leviticus 23:37-38 lezen. Volgend op de beschrijving van de jaarlijkse heilige dagen staat er:
Leviticus 23:37  Dit zijn de feesttijden des Heren, …
Dit zijn dus niet de feesten van mensen, die de christelijke wereld viert. God heeft het hier over andere feesten, Zijn feesten.
… waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen … Vers 38  … behalve de sabbatten des Heren …!
Naast de wekelijkse sabbat van God dienen wij dus ook deze jaarlijkse feesten te houden.
Zondag is de wekelijkse rustdag van het kerkendom van deze wereld, maar de sabbat is de dag des Heren staat in vers 38.
Kerstmis, nieuwjaarsdag, Pasen en vele andere dagen zijn feestdagen die rechtstreeks uit het heidendom afkomstig zijn. Deze zeven jaarlijkse heilige feesten echter zijn de heilige feesten van God! Neem ze in acht voor een groei in ware kennis van Gods plan.

<><><>

 

Terug naar de Home Page

web analytics