Voor literatuurlijst klik hier.

Onze komende geboorte

in Gods Gezin


God had grote bedoelingen toen Hij ons schiep. Hij is bezig zichzelf voort te planten! Hoe zal het leven zijn nadat u in Gods gezin bent geboren?

 

De geboorte van een menselijke baby is een spannende gebeurtenis. Na lange maanden van afwachten ondergaan wij, menselijke ouders, een speciaal soort vreugde als onze nieuwe zoon of dochter zijn intrede in de wereld doet.

Wij genieten ervan naar het nieuwe leven, dat uit ons is voortgekomen, te kijken, en we zien ernaar uit ons kind in de komende jaren op te zien groeien. We wensen dat hij of zij van het leven zal genieten en succes zal hebben in de positieve dingen van het leven.

Toch ziet de mensheid een nog veel groter geboorteproces vrijwel geheel over het hoofd. Ook dat proces werd door God geschapen en het zal resulteren in de geboorte van letterlijke kinderen in zijn gezin!

Een groot deel van de mensheid gelooft dat na de dood de ziel van een menselijk wezen naar een bepaalde plaats in het heelal zweeft om daar voor eeuwig aan de voeten van Jezus te zitten. Of dat de ziel wellicht zelfs intreedt in een ander leven in de vorm van een dier of een andere persoon. Andere mensen vragen zich af of er eigenlijk wel een Schepper bestaat, en zo ja, wat dan nog? Weer anderen ontkennen het bestaan van een God helemaal en leiden een materialistisch leven.

Maar de waarheid is duidelijk. Het is Gods plan zijn gezin met meer leden uit te breiden; nu bestaat dat gezin nog slechts uit God, de Vader en Jezus Christus, de Zoon. God maakt zijn doel met de mensheid bekend in Gen. 1:26.

Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Vergelijk deze verklaring eens met het patroon dat in de verzen 20-25 is vastgesteld. Een opzienbarende waarheid doemt op: precies zoals de leden van het planten- en dierenrijk zich voortplanten naar hun eigen aard, zo vermenigvuldigt het gezin van God zich ook naar zijn eigen aard, en wel door de mens!

De mens is samengesteld uit stof (elementen) van de aarde (Gen. 2:7). Om lid van Gods gezin te kunnen worden is een opstanding ten leven vereist in de vorm van geest, zoals God geest is.

Johannes 4:24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De Bijbel beschrijft deze opstanding tot het leven als geest als een geboorteproces.

Nikodemus, een vooraanstaande Jood ten tijde van Christus' leven op aarde, had moeite dit te begrijpen.

Johannes 3:1  En er was iemand uit de FarizeeŽn, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; 2  deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4  Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Een mens is uit ’vlees’ geboren en is vlees, maar wanneer iemand uit geest geboren wordt, Ūs hij geest. Zij die menen dat ze ’wedergeboren’ zijn, moeten eens in hun arm knijpen om te voelen of ze nog uit vlees samengesteld zijn of uit geest. Het ontvangen van Gods heilige geest is de verwekking, zoals een eitje in de eileider of baarmoeder van een aanstaande moeder wordt bevrucht. Dat is nog geen geboorte.

Christus zei:

Vers 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

 

Geboren als geestelijke wezens 

Het is Gods wens dat wij eeuwig leven door Jezus Christus ontvangen.

Vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Christus is ”de eerstgeborene onder vele broederen” (Rom. 8:29); ůnze geboorte volgt nog.

Wij moeten de karaktertrekken van Gods gezin beŽrven, zoals een baby door middel van genetische overdracht de karaktertrekken van zijn ouders erft. Gods heilige geest doordringt de geest in de mens met de ’geestelijke genen’ – Gods karakter van onze hemelse Vader!

Galaten 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Dit proces zet in wanneer wij door God worden geroepen (Joh. 6:44) en tot berouw, bekering en de doop worden geleid. Wanneer Gods dienaren ons de handen opleggen, verleent God ons het zaad van zijn heilige geest.

Vanaf dat moment worden wij door Gods ware Gemeente, die de sleutels tot behoud bezit, gevoed met het geestelijke voedsel dat wij nodig hebben. Gedurende een leven van groeien in het karakter van God, worden we voor de letterlijke geestelijke geboorte in zijn gezin gereedgemaakt.

Teneinde God te worden moet er een verandering plaatsvinden. U leest het goed: God worden! Zeer weinig mensen begrijpen dit. Kan een mens God worden? Velen vinden dit godslasterlijk. Maar wat zei Jezus over mensen van vlees en bloed?

Johannes 10:34  Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 35  Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 36  zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?

Het potentieel van de mens is om God te worden. Zodra wij kinderen van God zijn, behoren we tot zijn gezin. Jezus was de eerstgeborene in dat gezin. Als de vader van het gezin Heideman een zoon heeft, is de zoon ook Heideman. Als wij geboren worden in het gezin van God, zijn wij ook God. Iedereen begrijpt dit als het over mensen gaat, maar als God het over zijn gezin heeft, over zijn zonen en Jezus over zijn broers (broederen) spreekt, dan wil de wereld dit niet accepteren en spreekt zelfs over laster, zoals de farizeeŽn.

Vers 33  De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

De bestemming van de mens is om God te worden. Daarom zijn we gemaakt naar Gods beeld.

Teneinde God te worden moet er een verandering plaatsvinden. Dit is de reden waarom Jezus uit het graf moest worden opgewekt. Voor onze wedergeboorte moeten wij bij Jezus' wederkomst worden opgewekt uit de dood om vervolgens veranderd te worden in geest (de geboorte), samen met hen die dan in leven zijn.

1 CorinthiŽrs 15:51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52   in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Op dat ogenblik worden wij God – lid van Gods gezin, om te dienen onder God de Vader en Jezus Christus.

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2   Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

 

De mens nu beperkt 

Het is moeilijk voor de mens om zijn potentieel te begrijpen. Wij moeten onszelf daarom in het juiste perspectief plaatsen. De mens is veruit superieur aan het dier. Wij kunnen denken, redeneren, plannen maken en liefhebben op een manier waartoe dieren niet in staat zijn.

Maar vooralsnog is de mens noodzakelijkerwijs beperkt in vergelijking met toekomstige geestelijke leden van Gods gezin.

Op verscheidene manieren worden wij beperkt door het vlees. Zelfs een productief mens vindt dat het leven vol verdriet is.

Prediker 2:22  Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon, 23  wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs des nachts zijn hart geen rust vindt?

Dit verdriet zou ons moeten motiveren tot verlangen naar onze erfenis in het gezin van God.

Helaas hebben veel mensen niet de visie om door hun zorgen heen te zien naar de heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Deze hoop op een beter leven kan ons echter juist helpen het huidige chemische bestaan te verduren.

Daarom hebben we behoefte aan een goed beeld van hoe het zal zijn als we het gezin van God binnengaan. Stelt u zich zelf eens voor, levend in de uitgebreidheid van de eeuwigheid, en regerend met andere Goden (kinderen van God) in het Koninkrijk van God. De eerste kinderen van God, die in de Bijbel ’eerstelingen’ worden genoemd, worden in het gezin van God – dat is Gods Koninkrijk – geboren bij de spoedige terugkomst van Jezus Christus. Zij gaan onder Christus’ leiding de wereldregering vormen. Zij begeleiden, zoals een oudste kind in een gezin, de mensen die later geboren worden als goddelijke kinderen.

Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

U, die nu deel uitmaakt van de Gemeente van God, zult meehelpen Gods wil te volbrengen en zult taken uitvoeren die uw verstand nu nog niet in staat is te bevatten.

1 CorinthiŽrs 2:9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Hoe zal het leven zijn als onze menselijke beperkingen zijn opgeheven? Op welke wijze zullen wij in Gods regering functioneren? Welk ongelooflijk potentieel ligt voor ons?

 

Mobiliteit 

In de laatste honderd jaar is de mens steeds mobieler geworden. De oceanen vormen geen moeilijke barriŤres meer. Enkele mensen zijn zelfs in de gelegenheid geweest de ruimte te onderzoeken.

De meeste mensen echter leiden een leven waarin slechts weinig wordt gereisd. En zelfs zij die wel vaak reizen vinden het vervelend en zijn blij als zij naar huis kunnen terugkeren.

Als lid van Gods gezin zullen we reizen gemakkelijk en prettig vinden. Hoe snel kan een geest reizen? Ogenblikkelijk, met de snelheid van gedachten? Misschien. Nadat Christus uit het graf was opgestaan, zei Hij tegen Maria Hem niet aan te raken aangezien Hij nog niet was opgevaren naar zijn Vader.

Johannes 20:17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Maar later op diezelfde dag stond Christus zijn discipelen wel toe Hem aan te raken.

Lukas 24:39  Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.

Weliswaar weten we niet hoever de troon van God van deze aarde is verwijderd, maar toch maakte Christus de reis en keerde nog op dezelfde dag terug!

Wij zullen ook de gave bezitten ons zelfs dwars door massieve voorwerpen heen te manifesteren.

Lukas 24:36  En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden.

Johannes 20:19  Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! Vers 26   En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u!

Met dit vermogen tot reizen zullen we niet tot een klein geografisch gebied zijn beperkt. Uiteindelijk zullen we zelfs in staat zijn naar de verste uithoeken van het universum te reizen; we zullen immers alle dingen beŽrven.

Colossenzen 1:16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

HebreeŽn 1:1  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2   die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

HebreeŽn 2:8  alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn.

Romeinen 8:17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Openbaring 21:7  Wie overwint, zal deze dingen [Statenvert. alles] beŽrven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 

Tijd 

Een groot aantal beperkingen wordt ons opgelegd door de tijd.

Psalmen 90:10  De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.

In de huidige tijd worden mensen in de westerse wereld gemiddeld tien jaar ouder, maar de levensduur is vergeleken met de eeuwigheid zeer kort.

Eeuwig leven zal dit probleem oplossen. Er zal onbeperkte tijd zijn! God bewoont de eeuwigheid en dat zullen wij ook.

Jesaja 57:15  Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Niet alleen zal er volop tijd beschikbaar zijn, maar ook zullen we talloze waardevolle en boeiende dingen met onze tijd kunnen doen.

Gedurende de eerste 1000 jaar van Christus' heerschappij zullen de eerstelingen met Christus een paradijs op aarde scheppen.

EzechiŽl 36:33  Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34  het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 35  En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.

Jesaja 51:3  Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

Openbaring 2:7  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Lukas 19:17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden.

Daarna zullen we te maken krijgen met allen die niet in dit tijdperk zijn geroepen, maar die dan een nieuw fysiek leven zullen krijgen.

Openbaring 20:5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

Nadien zullen alle mensen die met hun vrije wil voor Gods weg van geven hebben gekozen, veranderd worden in geest, waardoor wij nog grotere verantwoordelijkheden in het gezin van God zullen ontvangen. Deze taken zullen een bron van groot genoegen zijn, daar ze anderen zullen stimuleren en helpen.

De eeuwigheid zal vol aangename activiteiten zijn. De geestelijke wereld kan door middel van de dingen van dit leven worden begrepen.

Romeinen 1:20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Daarom kunnen we concluderen dat er voor veel van de bezigheden van dit leven geestelijke parallellen bestaan.

 

Energie 

Het menselijk lichaam heeft vaak te lijden door een gebrek aan energie, zelfs wanneer het gezond is. Wij worden na een periode van inspanningen aan onze beperkingen herinnerd.

Hoe anders zal het leven als geest zijn! Wij zullen letterlijk energie uitstralen zoals Jezus Christus:

Openbaring 1:12  En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13  en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14  en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15  en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

Over vermoeidheid zullen we niet langer klagen. Wat een troost moet dat zijn voor de ouderen en zieken onder ons. Wat een grote vreugde zal het zijn voor iemand die helemaal verlamd is een geestelijk lichaam te beŽrven!

 

Verstandelijke vermogens

Geleerden zeggen dat de mens nooit meer dan 10% van zijn verstandelijke vermogens benut. Dit is in een wereld van zoveel kennis sterk beperkend. Hoewel de menselijke intelligentie en wetenschap geringer is dan de geleerden beseffen.

Jesaja 40:15  Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt.

Job was een man van aanzien en kennis. God stelde hem een paar vragen.

Job 38:4  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5  Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 6   Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7  terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? 8  Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?; 9  toen Ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen; 10  toen Ik de door Mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht; 11   toen Ik sprak: Tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven blijven staan!  12  Hebt gij ooit in uw leven de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats aangewezen, 13  om de zomen der aarde aan te grijpen, zodat de goddelozen van haar worden afgeschud? Vers 17  Zijn de poorten des doods voor u onthuld, en hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? 18  Reikt uw begrip zover als de breedte der aarde? Vertel het, indien gij dit alles weet! Vers 22  Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw? En hebt gij de schatkamers van de hagel gezien, 23   die Ik heb opgespaard voor de tijd van benauwdheid, voor de dag van strijd en oorlog? 24  Waar is de weg naar de plaats waar het licht zich verdeelt, vanwaar de oostenwind zich verbreidt over de aarde?  25  Wie heeft voor de stortvloed een geul gegraven en een weg voor de bliksemschichten, 26  om regen te geven op het onbewoonde land, op de steppe, waar geen mens is, 27  om woestijn en woestenij te verzadigen en de spruiten van het jonge groen te doen ontluiken? 28  Heeft de regen een vader? Of wie heeft de dauwdruppelen verwekt? 29  Uit wier schoot komt het ijs te voorschijn, en de rijp des hemels, wie baart die? 30  Als tot steen verdichten zich de wateren, en de vlakte van de watervloed sluit zich aaneen. 31  Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion slaken? 32  Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? 33   Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? 34  Kunt gij uw stem tot de wolken verheffen, zodat een stroom van water u bedekt? 35  Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij?

Het is niet erg dat een mens beperkt is in zijn verstandelijk vermogen, want zo heeft God hem gemaakt. Het is wel erg als hij meent iets te zijn in vergelijking met God. De mens beseft niet dat hij de goddelijke dimensie mist. Gods doel is om dat in de mens te scheppen. Sinds de schepping van de mens is God begonnen met enkelingen te roepen om goddelijk karakter in hen te ontwikkelen. Maar ze blijven mens. Zij blijven beperkt en hebben niet altijd de juiste beheersing over de gaven die ze wel hebben, maar soms niet goed toepassen. Hoewel een christen Gods geest heeft, blijft het menselijk verstand een belemmering.

Het leven als geest zal deze problemen wegvagen. We zullen meer dan alleen maar een deel van Gods verstand hebben – ons verstand zal in zijn geheel goddelijk zijn!

Gods ongelooflijke geheugen stelt Hem in staat elk van de miljarden sterren bij name te noemen en de haren op ons hoofd te tellen.

Psalmen 147:4  Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.

Lukas 12:6  Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet ťťn van die is vergeten voor God. 7   Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Stelt u zich eens voor met zo'n geestelijk vermogen. Wat evenwel belangrijker is, is dat we Gods karakter in al zijn aspecten zullen bezitten. Stelt u zich eens voor vol wijsheid, verstand, goede raad, juiste kennis, liefde en inzicht zoals Jezus Christus.

Jesaja 11:1  En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2   En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 3  ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4  want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5  Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Hoewel we allen deze goddelijke eigenschappen zullen delen, behouden we toch onze eigen persoonlijkheid.

Maar de vloek onszelf met anderen te vergelijken om onszelf te verhogen zal zijn verdwenen. Wij zullen leren onze eigen individualiteit evenals die van anderen te waarderen. Om ons daarop voor te bereiden, dienen wij nu reeds anderen hoger te achten dan onszelf.

Filippenzen 2:1  Indien er dan enig beroep [op u gedaan mag worden] in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2   maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, ťťn in liefdebetoon, ťťn van ziel, ťťn in streven, 3  zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de ťťn de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4  maar ieder lette ook op dat van anderen. 5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

Hoe wonderlijk zal het leven zijn met het verstand van God – geen problemen meer, geen noodlottige beslissingen of slechte gewoonten. We zullen een verstand hebben dat volmaakt werkt en dat ons en anderen eeuwig zal dienen.

 

Het milieu 

De zonden van de mensheid hebben ons milieu geruÔneerd. ZeeŽn en meren waarin gif en metalen wordt geloosd en ander vervuild water, vergiftigde lucht, overbevolkte en vervallen steden, achterbuurten, krotwoningen, gif in de grond van bouwterreinen waar woningen gebouwd zijn en in natuurgebieden vervuilde recreatieterreinen en bermen, lekkende energie-installaties, noem maar op, overal afval.

De mensen dragen zelf buitengewoon veel bij tot de onaangenaamheden van het leven. Vaak pronken zij voor anderen met hun zonden.

Jesaja 3:9  Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil.

Dat treft ook ons: We worden het slachtoffer van opstandige mensen, van oneerlijke zakenlieden, moeilijkheden op ons werk, en de listen van de zonde in de media.

Door het toedoen van andere mensen kan het leven een bron van ellende worden. Verdrukking door zondige mensen kan zo erg worden dat wij roepen om redding zoals David:

Psalmen 59:2  Red mij van mijn vijanden, o mijn God; beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan; 3  red mij van de bedrijvers van ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds. 4  Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, HERE; 5  zonder dat er ongerechtigheid is, lopen zij toe en stellen zich op. Waak op, mij ter hulpe, en zie.

Wij behoeven niet door al het kwaad van deze wereld overladen te worden, God belooft ons daarvan te verlossen. Kijk vooruit naar de wederoprichting van Gods regering bij de terugkeer van Jezus Christus.

Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

In het Millennium zal de natuur van de mens veranderd worden, en ons milieu zal weer zuiver en schoon worden gemaakt.

Onder die omstandigheden zal de huidige ellende verdwijnen. Het gezin van God zal vrij zijn van de angst die door de zonde wordt teweeggebracht:

Openbaring 21:1  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4  en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

 

God is in afwachting van onze geboorte 

We hebben slechts een glimp van ons toekomstig leven als lid van Gods gezin gezien. Zoals een baby groei doormaakt, zullen wij door een geestelijk ontwikkelingsproces heengaan en opgroeien zodat we in het gezin van God van een voller leven zullen kunnen genieten.

Maleachi 4:1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Psalmen 16:11  Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

God ziet uit naar onze geboorte in zijn gezin. Hij openbaart zich als een God van liefde die zijn vreugde met ons wil delen.

MattheŁs 25:21  Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Hij heeft ons niet geschapen om tot dit vleselijke bestaan beperkt te blijven. Alle mensen zullen in de gelegenheid worden gesteld om behouden te worden en zijn heerlijkheid te delen.

2 Petrus 3:9  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

God wenst u voor alle eeuwigheid in zijn glorierijke, majestueuze gezin.

Bereidt u zich voor op uw geboorte? Kan God de vereiste veranderingen in uw leven zien?

Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen.

Openbaring 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Eet u van het geestelijke voedsel dat de Gemeente u geeft? Zo ja, dan wacht u – en daar kunt u zeker van zijn – de grootste geboorte ooit, in het Gezin van God! q

 

 

Terug naar de Home Page

web analytics