Voor literatuurlijst klik hier.

De realiteit van de
GeestenwereldSpreken met doden, kan dat?
Kan de geest van een dode
toekomstvoorspellingen doen? Kan een overledene van
'de overzijde' straling uitzenden ter genezing? Draagt
een spirituele seance bij tot opbouw van ons welzijn en
onze levensvulling? Kan de geest van een mens aan een
medium verschijnen?
Is God er bij betrokken of Satan?

 

We leven in het tijdperk van de media. Ook de kerken maken gebruik van de media, bijvoorbeeld de bekende papieren media, radio, tv en internet. Hierin is altijd een ontwikkeling. Sommigen verdwijnen, anderen komen. HiŽrogliefen, het spijkerschrift, worden niet meer gemaakt terwijl de elektronische media zijn intrede heeft gedaan.
Maar bepaald type media hebben bestaan sinds mensenheugenis en zijn nog steeds actueel: de supra-normale media.
Medium betekent middel om iets te bewerkstelligen of over te brengen.
Volgens degenen die het ervaren is het supra-normaal medium het contact tussen een mens en een geestelijk wezen. De belangstelling hiervoor is er in alle eeuwen geweest en is ook vandaag-de-dag voor veel mensen een beleving.
In de V.S. experimenteren sommige scholen reeds met voorbereidend onderwijs in meditatie- en zelfwaarderingstechnieken voor het geval sommige kinderen innerlijke gaven mochten ontdekken die tot psychische activiteiten zouden kunnen leiden.
Wat is de reden van die groeiende belangstelling?
De reden is dat deze contacten, bijvoorbeeld channeling, de pretentie hebben een persoonlijk toegangsbewijs te zijn tot een nieuw en verbeterd 'ik', een evolutionaire, geestelijke stap in de richting van een nieuw tijdperk.
In werkelijkheid is channeling echter een oude occulte 'kunst' die de laatste jaren veelvuldig wordt toegepast bij verschillende geestelijke activiteiten, waaronder technieken voor bewustzijnsverruiming.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Hij of zij verzamelt een publiek om zich heen, zingt enkele regels of brengt door een vorm van meditatie zijn of haar bewustzijn in een neutrale toestand, waardoor het ontvankelijk wordt voor contact met een bepaalde 'geleidegeest'. Het medium verslapt mogelijk even, maar vervolgens gebeurt er iets ongewoons.
De persoon die als medium functioneert lijkt plotseling vervuld van een volkomen andere persoonlijkheid. Naar men beweert is de geest nu in het individu werkzaam.
De geest beweert doorgaans een of ander exotisch, vaak tot het verleden behorend wezen te zijn, al zijn er ook geesten die beweren 'van de toekomst', van een andere planeet, of zelfs de stem van een plant of dier te zijn.
Het medium knoopt een boeiende dialoog aan met het publiek. Soms wordt aan elke toehoorder afzonderlijk een persoonlijke boodschap doorgegeven, wordt de diagnose van een ziekte gesteld of welsprekende 'wijsheid' of fantasie meegedeeld. Of het medium beweert een straling te ontvangen die bijna overal voor of tegen gebruikt kan worden of een gevoel of kracht te ontvangen van 'gene zijde' waardoor anderen die dat willen geloven 'geholpen' kunnen worden. Hoewel dit wordt gepresenteerd als een nieuwe ontwikkeling, is dit een nieuwe naam voor een aloude activiteit die op oude media teruggaat.
Het is precies het tegendeel van bewustzijnsverruiming. Het betekent het uitschakelen van het bewustzijn om het onbewuste naar voren te brengen.
Vele hypnosezittingen, meditatietechnieken ten behoeve van een 'hoger bewustzijn' en door therapeuten begeleide methoden kunnen als een vorm van het uitschakelen van het bewustzijn worden beschouwd. Daarmee wordt hun leven in handen gegeven van andere krachten. WŪe neemt dan de beslissing over hun leven?
Door deel te nemen aan een experiment gaan mensen erin geloven.
Het grootste gevaar is dat men gaat geloven dat de boodschappen waar zijn. Men gaat erop vertrouwen, omdat zij afkomstig lijken van een hogere bron, van een persoonlijk contact met de geesten. Degenen die zich hiermee bezighouden en zij die aan hun boodschap gehoor geven, gaan als vanzelf hun leven erop herinrichten teneinde zich te conformeren aan de boodschap die vanuit dit 'hogere bewustzijn' tot hen komt.
De indrukwekkende gewaarwording maakt dat men er meer en meer op gaat vertrouwen, waardoor men in zichzelf gekeerd raakt; men wordt waanzinnig, raakt geÔsoleerd, verliest het contact met de werkelijkheid, en is zichzelf niet meer meester.
Waarschijnlijk hebt u weleens een uitleg van iemand hierover gehoord. Het is vaag of onzinnig en bestaat uit louter hersenspinsels van de betreffende persoon. De persoon zelf vormt de kennis.
Er zijn echter gevallen, zoals herinneringen aan een vorig leven, buitenlichamelijke ervaringen en nieuwe, onverwachte kennis of vermogens, waarvoor geen sluitende wetenschappelijke verklaring te vinden lijkt. Vormen deze een type van channeling dat dieper gaat dan het onderbewuste van de mens?
En wat moeten we denken van mensen die plotseling in staat zijn buitengewone fysieke of geestelijke prestaties te leveren? Of die vertellen over visioenen die zich blijkbaar buiten de tijd en de ruimte hebben afgespeeld.
Welke waarde moet men hieraan hechten? En hoe is het met de bewering dat geesten mensen zijn die naar het hiernamaals zijn 'overgegaan'?

Communicatie met de doden?

Weinig vragen zijn van zulk vitaal belang als de vraag: wat is de menselijke natuur en wat is de uiteindelijke bestemming van de mens? Wat gebeurt er na de dood? Is er een leven aan de overzijde van het graf? En zo ja, is het mogelijk, op welke wijze dan ook, met degenen die zijn 'overgegaan' te communiceren? Kan men met gestorven familieleden en vrienden of met (beroemde) personen uit de geschiedenis 'in contact treden'? Dit zijn vragen waar de wereld zich mee bezig houdt.
Sinds het begin van de geschiedenis hebben vrijwel alle beschavingen de een of ander vorm van geloof in een hiernamaals gekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat pogingen om met overledenen te communiceren tot op de vroegste Oudheid teruggaan.
Het geloof dat de geesten van degenen die zijn 'overgegaan' contact met levende mensen kunnen maken staat tegenwoordig bekend als spiritisme (soms als spiritualisme). Het moderne spiritisme is ontstaan in het midden van de 19e eeuw, om precies te zijn op 31 maart 1848, in Hydesville in de staat New York.
Het is een interessant verhaal. Enkele nachten lang was de familie Fox uit de slaap gehouden door mysterieus geklop en andere vreemde geluiden. Voor zover John Fox kon nagaan werden de storende geluiden niet veroorzaakt door muizen, ratten of de wind. Op zich niets bijzonders. De geschiedenis is vol dergelijke verhalen over 'spookhuizen'. In dit geval namen de gebeurtenissen echter een unieke wending.
Op 31 maart daagden de beide dochters van John Fox bij wijze van spel de geluiden uit hun eigen klopritme te herhalen. Opmerkelijk was dat dit inderdaad gebeurde, alsof het werd voortgebracht door onzichtbare handen! De gezusters Fox hadden een dialoog tot stand gebracht met de onzichtbare aanwezige die de geluiden voortbracht!
Het nieuws van wat zich in het huis van de familie Fox afspeelde verbreidde zich snel en bracht veel consternatie teweeg. Buren werden uitgenodigd de 'gesprekken' te komen volgen. Velen raakten ervan overtuigd dat de gezusters Fox in werkelijk in contact met overledenen stonden.
Hiermee was het moderne spiritisme ontstaan.
Binnen enkele decennia verwierf de omstreden beweging miljoenen aanhangers over de gehele wereld. Tot hen behoorden vele beroemdheden, zoals Sir Arthur Conan Doyle, de schepper van Sherlock Holmes, en de Engelse natuurkundige Sir William Crookes.

Boodschappen van de 'overzijde'?

De dood, verklaren spiritisten en mediums, is slechts een toegangsdeur tot een voortgezet leven, het leven in de 'geestenwereld'. Bovendien, beweren zij, kunnen wij contact hebben, d.w.z. communicatie tot stand brengen, met degenen die zich aan de 'overzijde' bevinden.
Doorgaans wordt gepoogd dit contact tijdens een seance tot stand te brengen door middel van een medium. Een seance (Frans voor 'zitting') is een bijeenkomst die ten doel heeft spiritistische verschijnselen op te roepen of te aanschouwen. Het medium (meestal een vrouw) is het middelpunt van een seance via wie de communicatie met 'de geesten van overledenen' plaatsvindt.
Een seance verloopt in het kort als volgt. In een kring rond een tafel zit een kleine groep mensen die elkaar gewoonlijk met de hand vasthouden of raken. De kamer is stil en donker. Het medium raakt geheel of gedeeltelijk in trance, een toestand die op een zware hypnose lijkt.
Het in trance verkerende medium beweert vervolgens boodschappen van de geestenwereld over te brengen aan degenen die rond de tafel zitten. De boodschappen komen veelal via de geest van een overledene die met het medium contact onderhoudt en boodschappen van andere geesten overbrengt.
Soms herhaalt het medium voor de deelnemers rond de tafel slechts wat haar door deze 'geleidegeest' wordt verteld of beschrijft zij wat zij in de geestenwereld ziet. Bij andere gelegenheden spreekt de geleidegeest of een andere geest rechtstreeks via het medium.
Nu en dan horen de deelnemers zelf stemmen van geesten die van buiten het medium komen, soms ergens van boven. In zeldzame gevallen neemt een geest een vaag zichtbare vorm aan, een voor allen zichtbare geestverschijning!
Velen zijn na het bijwonen van seances volledig van de authenticiteit van deze verschijnselen overtuigd. Anderen vermoeden dat er bedrog in het spel is. Wat is de waarheid?
Is communicatie tussen 'beide werelden' mogelijk?
De beroemde Amerikaanse goochelaar Harry Houdini (1874-1926) zocht een antwoord op deze vraag. Hij daagde mediums uit hem de authenticiteit van hun activiteiten op overtuigende wijze te bewijzen. Hij beweerde elk effect dat zij tijdens een seance teweegbrachten met zuiver fysieke middelen te kunnen nabootsen.
Gedurende de 30 jaar dat hij van vermeende voorbeelden van communicatie met het 'hiernamaals' getuige was geweest, had Houdini, naar hij verklaarde, "geen enkel voorval ontdekt dat ook maar een zweem van echtheid vertoonde".
Wat Houdini wel vaak ontdekte was uiterst slim bedrog en knappe illusies door charlatans en niets ontziende mediums.
Verduisterde kamers vormden het volmaakte toneel voor bedrog. Een combinatie van verborgen microfoons, draden, projectors, buiksprekerij, goocheltrucs en andere vernuftige technieken produceerde een heel arsenaal van opzienbarende effecten die de lichtgelovigen overtuigden. Houdini betrapte tientallen in verlegenheid gebrachte mediums op heterdaad bij het plegen van dergelijk bedrog.
Op grond van zijn bevindingen concludeerde Houdini dat het spiritisme een en al trucage, misleiding en bedrog was. Andere onderzoekers zijn het met hem eens dat het bedrogpercentage zeer hoog is.
Zijn dan alle mediums bedriegers? Beslist niet! Er zijn serieuze mediums die de toets van de meest grondige onderzoeksmethoden doorstaan en ondanks deze uiterst nauwkeurige testen geen blijk geven van enige vorm van bedrog. Staan zij dan werkelijk, zoals zij zelf menen, in contact met de doden?

Foto's van geesten

De fotografie, die toen het moderne spiritisme opkwam nog in de kinderschoenen stond, kwam de spiritisten al spoedig te hulp en overtuigde het publiek van het bestaan van leven aan de overzijde van het graf.
In de loop van tientallen jaren werden honderden foto's genomen die pretendeerden vaag gematerialiseerde geesten te tonen die daadwerkelijk door de camera waren vastgelegd. Veel spiritisten beschouwen zulke foto's als een onomstotelijk bewijs van de juistheid van hun opvattingen.
Een groot percentage van die foto's is echter vals gebleken en aangemerkt als het resultaat van geretoucheerde negatieven, dubbele belichting, kunstmatige lichteffecten of andere vormen van bedrog. Slechts een klein deel bleek bestand tegen nader onderzoek.
Opnieuw rijst dus de vraag: is deze laatste categorie foto's een bewijs van het bestaan van leven na de dood?

Elektronische communicatie

Inmiddels is er sprake van een opzienbarende verdere ontwikkeling in de wereld van het spiritisme. Experimenten in de 20e eeuw van een groep wetenschapsmensen hebben naar verluidt geleid tot de productie van een elektronisch apparaat dat degene die het bedient in staat stelt tot het voeren van een tweerichtingsgesprek met doden op een wijze die op telefoneren lijkt.
Niemand minder dan de grote uitvinder Thomas Edison overwoog als eerste de mogelijkheid van communicatie met de doden door middel van een instrument. Tot in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw slaagde men er echter niet in elektronisch contact met de geestenwereld tot stand te brengen.
In 1959 speelde de Zweedse filmproducent en schilder Friedrich Jurgenson enkele banden met vogelgeluiden af die hij in de Zweedse bossen had opgenomen. Tot zijn verbazing hoorde hij op de band wat naar hij meende de stem van zijn overleden moeder was! Dit vormde het begin van een serie experimenten om stemmen van geesten op te nemen. Op zijn banden zijn honderden stemmen te horen.
Andere onderzoekers beweren de stem van de geest van Churchill, Hitler, Stalin, Tolstoj en vele andere bekende personen uit de geschiedenis te hebben vastgelegd.
Vele jaren van onderzoek en experimenten op dit gebied hebben geleid tot de productie van het eerdergenoemde toestel. Het toestel wordt afgestemd op bepaalde radiofrequenties die een kanaal vormen waarlangs 'degenen die op de hogere niveaus verkeren' hun boodschappen kunnen doorgeven.
Er is geen aanwijsbare reden om te twijfelen aan de oprechtheid of integriteit van degenen die aan dit project hebben meegewerkt of de andere onderzoekers op het gebied van elektronische stemverschijnselen. Het is niet waarschijnlijk dat de stemgeluiden op enigerlei wijze zijn nagebootst. Er zijn geen aanwijzingen van knoeierij of bedrog. Het is duidelijk dat de onderzoekers werkelijk stemcontact hebben gehad met geestelijke entiteiten.
Zijn de bewuste stemmen inderdaad afkomstig van overledenen?
Sommige onderzoekers denken dat deze vermeende 'boodschappen van overledenen' in feite afkomstig zouden kunnen zijn uit het onderbewuste van degene die het toestel bedient, en dus niet van de 'overzijde'. Dezelfde uitleg wordt vaak gegeven als verklaring voor de boodschappen van mediums tijdens seances.
Er zijn nog talloze andere verklaringen naar voren gebracht. Ook hier geldt weer dat niet alle verschijnselen die met geesten in verband worden gebracht door dergelijke theorieŽn voldoende kunnen worden verklaard. Er blijven bepaalde verschijnselen waarvoor nog geen bevredigende verklaring is gegeven, buiten die van werkelijk contact met geesten.

Bestaat er een werkelijke geestenwereld?

Bestaat er een wereld van geesten of geestelijke wezens? Bestaat er een duivel? Hoe zijn de vele buitenzintuiglijke ervaringsgebieden te verklaren die de natuurwetenschap voor een raadsel plaatsen?
Jaren geleden berichtte een vooraanstaande Britse krant: "Bij een toenemend aantal mensen dat meent door een boze geest bezeten te zijn wordt door Anglicaanse geestelijken exorcisme bedreven."
Exorcisme in onze moderne tijd!
In 1999 presenteerde het Vaticaan de eerste nieuwe editie van het handboek voor de duiveluitdrijving sinds 1614. Er staat o.a. in dat priesters die zich met exorcisme bezighouden, zoals duiveluitdrijving in 'vakkringen' wordt genoemd, moeten oppassen dat zij demonisch bezeten mensen niet verwarren met psychische patiŽnten. In dit handboek waarschuwde het Vaticaan in ieder geval dat de duivel nog steeds actief is. Rooms-katholieken moeten geloven dat de duivel bestaat, zo leert het handboek. "De strategie van de duivel is dat hij mensen wil laten geloven dat hij niet bestaat. Zo kan hij ongestoord zijn werk doen", zei kardinaal Estevez die de herziene versie presenteerde. Satan kan volgens Estevez voeten aan de grond krijgen door de wereldwijde acceptatie van leugens en bedrog en de verafgoding van geld en seks. Paus Johannes Paulus II noemde de duivel in zijn preken al een kosmopolitisch leugenaar en moordenaar. Het boek is vooralsnog alleen in het Latijn beschikbaar. Maar dat is geen probleem, onderstreepte kardinaal Estevez. "Een exorcist (een duiveluitdrijver) kan de Latijnse versie vanavond nog gebruiken, want de duivel verstaat Latijn."

Onzichtbare machten?

In onze verwarde samenleving hebben veel mensen met verveling en frustratie te kampen. Het worden 'zoekers'. IJdelheid, emotionele karaktertrekken, het interessante onbekende, alternatief willen zijn, kunnen een rol spelen. Zij gaan zich bezighouden met astrologie en psychische activiteiten van uiteenlopende aard. Zij willen het bestaan van een geestenwereld in het hier en nu 'ervaren'.
Zij staan er echter niet bij stil dat degenen die zich overgeven aan machten die zij niet doorgronden, daar niet onaangedaan door blijven.
Het is van groot belang de waarheid over dit veelal slecht begrepen onderwerp in te zien. Gaat er een onzichtbare wereld van geestelijke machten schuil achter bepaalde manifestaties van fysiek onverklaarbare gebeurtenissen, achter sommige vormen van geestesziekte, huiveringwekkende of onnatuurlijke daden van geweld die zich als krankzinnigheid voordoen, of zelfs achter religieuze wonderen die worden gepresenteerd als daden van God?

De enige bron van kennis

De vele vormen van het kwaad in de samenleving kunnen niet allemaal wetenschappelijk worden verklaard. Psychologen en psychiaters staan vaak voor raadsels.
Uiteraard hebben ook de godsdiensten over de oorzaken van het kwaad gespeculeerd. Maar laten wij ons wenden tot de enige betrouwbare bron van kennis inzake de geest en geestelijke zaken: de openbaring die God de Schepper aan de mensheid heeft gegeven. Men kan deze openbaring, de Bijbel, natuurlijk verwerpen, maar welk antwoord staat dan ter beschikking op de vragen die ook integere geleerden voor een raadsel plaatsen?
God maakt in Zijn geschreven openbaring van onmisbare geestelijke kennis bekend dat Hij geest is.
Johannes 4:24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Hij is het hoogste scheppende geestelijke Wezen. Hij wordt de "Vader der geesten" genoemd (Hebr. 12:9).
De Bijbel zegt het geopenbaarde Woord van God te zijn, een openbaring van onmisbare geestelijke kennis die op geen andere wijze voor de mens toegankelijk is. Jezus van Nazareth heeft gezegd dat de mens in overeenstemming met elk woord ervan behoort te leven.
Mattheus 4:4  Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
Jezus heeft ook gezegd dat de Bijbel "niet kan gebroken worden", niet kan worden weerlegd door intern of extern bewijsmateriaal.
Johannes 10:35  … en de Schrift niet kan gebroken worden…
Hij is rechtstreeks door de Schepper geÔnspireerd.
2 Timotheus 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid…
Het is het goddelijk 'handboek', waarin God de mens inzicht verschaft dat op geen enkele andere wijze kan worden verkregen. De Bijbel is de definitieve gezagsbron bij vragen inzake oorsprong en doel der dingen – ook bij de vraag of er een duivel en demonen bestaan.

De realiteit van de geestenwereld –
hoe gaan wij daarmee om

Wat zegt de Bijbel?

Het oudste deel van de Bijbel werd oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het maakt de oorsprong bekend van een uiterst machtig geestelijk wezen dat de duivel wordt genoemd. Deze begon zijn bestaan niet als de duivel, maar als een lichtende engel. Hij liet echter ijdelheid in zijn geest toe en kwam in opstand tegen zijn Schepper. Hij werd Satan.
Het Hebreeuwse woord Satan betekent 'Verhinderaar' of 'Tegenstander'. Dit geeft ons een aanknopingspunt met betrekking tot Satans houding, waarmee hij de beschaving van de mens heeft doordrenkt.
In het Nieuwe Testament, dat in het Grieks werd geschreven, wordt Satan de "verzoeker", de "boze", de "vijand" de "aanklager", de "overste van de macht der lucht", een "mensenmoordenaar", de "vader der leugen", de "overste dezer wereld" genoemd. Zie Matth. 4:3; 1 Thess. 3:5; Matth. 13:19, 39; 1 Joh. 2:13, 14; 3:12; 5:18; Openb. 12:10; Ef. 2:2; Joh. 8:44; 14:30; 16:11.
Inderdaad bestaat er een onzichtbare wereld van geesten, goede en kwade. Niet alleen is er een God, de Schepper, maar er zijn ook lagere geestelijke wezens, van wie twee derde aan Gods bestuur is onderworpen en ťťn derde door Satan werd meegesleept in zijn opstand tegen God.
Openbaring 12:3  En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4  En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.
Laten wij eens kijken naar de allereerste confrontatie van een mens met de wereld van de geest.
Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen…
God had de mens geschapen om te worden zoals Hij, om een goddelijk karakter te ontwikkelen en uiteindelijk met God de eeuwigheid te delen in Gods Gezin.
Kort nadat deze relatie tot stand was gebracht, verscheen Satan als een slang aan onze eerste voorouders. Let op de listige wijze waarop Satan te werk ging. Hij zei:
Genesis 3:1  De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
Onmiddellijk begon Satan in de geest van de eerste vrouw vragen en twijfels te zaaien: "Heeft God werkelijk niet iets voor u verborgen gehouden? Misschien is God wel niet eerlijk."
Toen Satan de vrouw hoorde spreken over de doodstraf die op overtreding van het verbod stond, vervolgde hij zijn manipulatie.
Vers 4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5  maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
In feite noemde Satan God een leugenaar en beschuldigde hij God ervan de verboden vrucht achter te houden om de mens onder de duim te kunnen houden en hem te verhinderen te worden "als God". Satan appelleerde ook aan fysieke begeerten (de boom zag er begeerlijk uit) en aan intellectuele ijdelheid: … "en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad".

De duivel en Job

Satan is de aanklager. Ook is hij de "vader der leugen". Hij beschuldigt God of Gods ware dienaren – die hij haat – van dingen waaraan hij, Satan zelf, zich schuldig maakt.
In de eerste twee hoofdstukken van het boek Job treffen wij een opmerkelijk verslag aan van Satans activiteiten en werkwijze.
Wat deed Satan toen God hem vertelde dat de aartsvader Job een goed en rechtschapen mens was?
Satan wilde Job vernietigen en alles wat hij had van hem afnemen. Satan nam aanstoot aan Jobs karakter en aan Jobs uiteindelijke bestemming, die in beginsel de bestemming van alle mensen is: in Gods koninkrijk regeren over de aarde en "oordelen" over de engelen en over Satans demonen.
1 Corinthe 6:3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?
Hij begon dan ook onmiddellijk Gods dienaar Job te beschuldigen. Satan suggereerde dat Job verkeerde motieven had. Satan daagde God uit:
Job 1:11  Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! 12  En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.
Dan volgt het verslag van hoe Satan praktisch alles wat Job bezat vernietigde.
Later kreeg Satan toestemming om ook Jobs gezondheid te verwoesten en bracht hij hem tot wanhoop en tot de rand van de dood.
Job 1:12: … alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken.
Merk hierbij op dat Satan slechts zover kan gaan als God hem toestaat. Hij kan niets doen zonder Gods toestemming.
Job 2:6  En de Here zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.
Satan is dus een werkelijk bestaand wezen. Ook zijn demonen bestaan echt. Er is een geestelijke realiteit. De vraag is nu: welke rol spelen deze geestelijke wezens in de communicatie met overledenen? Deze vraag zullen we hierna beantwoorden.

'Geleidegeesten'

De verklaring voor het bestaan van mediums, seances, spirituele sessies en verschijnselen zoals geestenfotografie, 'spoken' en dergelijke vinden we in de Bijbel.
De Bijbel openbaart dat er inderdaad een geestenwereld bestaat! De Bijbel waarschuwt echter voor de gevaren die kleven aan het contact van mensen met die geestenwereld. De Bijbel zegt bijvoorbeeld:
Leviticus 19:31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden [de 'geleidegeesten' die in contact treden met een channel, geestenbezweerder of medium] of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
En:
Deuteronomium 18:10  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt [geheime kennis verkrijgt met bovennatuurlijke middelen], geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11  geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12  Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.
En verder:
EzechiŽl 13:6  Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord des Heren [mensen die beweren dat ze namens God spreken], terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord! 7  Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des Heren, terwijl Ik niet gesproken had?
In 1 SamuŽl 28 lezen wij het verslag van een "seance" in de Oudheid waarbij koning Saul van IsraŽl betrokken was. Saul wilde vernemen hoe de afloop zou zijn van een grote veldslag met de Filistijnen die hij op het punt stond aan te gaan. Hij vroeg God ernaar, maar kreeg geen antwoord (vers 6). God weigerde naar Saul te luisteren vanwege diens opstandige houding.
Saul tartte vervolgens Gods duidelijk in de wet vervatte geboden en gelastte zijn dienaren (vers 7):
Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen.
Merk op dat Saul zegt een vrouw te zoeken, niet een man of iemand. Vaak zijn het vrouwen die zich presenteren als medium.
Men vertelde Saul dat er te Endor een vrouw was die de geesten van doden kon bezweren. In sommige vertalingen wordt zij een waarzegster genoemd, in andere een geestenbezweerster. Ze stond bekend als een medium tussen de zichtbare wereld en de onzichtbare 'andere wereld'.
Saul vermomde zich en ging 's nachts naar de vrouw.
1 SamuŽl 28:8  Toen vermomde Saul zich, hij trok andere klederen aan en ging met twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zeide hij: Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode, en laat mij opkomen die ik u noemen zal.
De praktijk van het 'raadplegen van doden' was wijdverbreid onder de heidense buurvolken van het oude IsraŽl. Saul had zich erdoor laten beÔnvloeden. Voor een christen zijn de mensen die God niet toebehoren zijn of haar 'heidense buurvolken'.
Uit het volgende vers blijkt dat koning Saul zeer goed wist dat hij bezig was Gods geboden te negeren en dus zondigde.
Vers 9  Maar de vrouw antwoordde hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, dat hij de dodenbezweerders en waarzeggers in het land heeft uitgeroeid. Waarom spant gij mij dan een valstrik, om mij te doden? 10  Toen zwoer Saul haar bij de Here: Zo waar de Here leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen.
Let op wat er toen gebeurde. Het medium vroeg wie zij moest laten opkomen.
Vers 11  Daarop vroeg de vrouw: Wie moet ik u laten opkomen? En hij antwoordde: Laat mij SamuŽl opkomen.
De vrouw zag toen een gestalte waarvan zij meende dat het die van SamuŽl was.
Vers 12  Toen de vrouw SamuŽl zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij bedrogen? Gij zijt Saul zelf!
Saul zelf zag de geest niet, want hij vroeg de vrouw wat zij zag en vroeg haar 'het bovennatuurlijk wezen' voor hem te beschrijven.
Vers 13  Maar de koning sprak tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij? De vrouw antwoordde Saul: Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. 14  Daarop vroeg hij haar: Hoe is zijn gestalte? Zij antwoordde: Een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul, dat het SamuŽl was, en hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer.
Uit haar beschrijving "begreep Saul, dat het SamuŽl was" (vers 14).
De geest, nog steeds onzichtbaar voor Saul, sprak vervolgens rechtstreeks tot Saul en profeteerde zijn spoedige nederlaag tegen de Filistijnen (vers 18-19).
Het geloof dat dit werkelijk SamuŽl was, werd nog versterkt doordat de geest de waarheid sprak. De vrouw en de dienaren van Saul hebben dit na de veldslag misschien nog bevestigd. Dit is het verraderlijke van misleiding.
De geest die verscheen was niet SamuŽl. SamuŽl was dood.
Vers 3  SamuŽl nu was gestorven. Geheel IsraŽl had over hem rouw bedreven en men had hem begraven in zijn stad Rama. En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd.
De doden weten niets.
Prediker 9:5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6  … zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. 10   … er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.
Bij iemands dood eindigen zijn gedachten, zoals de Bijbel duidelijk leert.
Psalmen 146:4  gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.
De Bijbel vertelt ons bovendien dat God weigerde Saul te antwoorden door profeten.
1 SamuŽl 28:6  En Saul vroeg de Here, maar de Here antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.
SamuŽl was evenwel een profeet (Hand. 13:20). De geest die tot Saul sprak kan dus niet werkelijk SamuŽl zijn geweest.
Wat aan het medium verscheen en tot Saul sprak was slechts een gestalte die op SamuŽl leek, een demon of boze geest die de gedaante van SamuŽl had aangenomen! Het was een vorm van bedrog, hoe oprecht het medium ook mag zijn geweest. Binnen de bijbelse leer is er geen andere verklaring mogelijk.
Saul nam aan dat de boze geest SamuŽl was, precies zoals spiritisten aannemen dat zij contact hebben met de geesten van overledenen.
Saul zondigde door een waarzegster te raadplegen. God neemt de zonde van het spiritisme zeer ernstig op.
1 Kronieken 10:13  Zo stierf Saul, omdat hij de Here ontrouw geweest was, omdat hij het woord des Heren niet in acht had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had.
Er zijn wel twee werelden: de zichtbare en de onzichtbare. Maar in de onzichtbare zijn geen geesten van overledenen. Dat is bedrog.

Werken der duisternis

Demonen zijn geesten van de duisternis. Spiritisme is een werk van de duisternis. Het is niet voor niets een spiritistische gewoonte om seances te houden in een verduisterde kamer. Licht, zeggen spiritisten, belemmert de communicatie met geesten. Dit feit alleen al zegt iets over het soort geesten waarmee zij contact hebben!
Men zou spiritisten de vraag kunnen stellen waarom het 'hiernamaals' zich zozeer schijnt bezig te houden met de banaliteiten die zich veelvuldig tijdens seances en in 'spookhuizen' voordoen: geklop en kloptekens, angstaanjagende geluiden, geschreeuw, tafeldansen en dergelijke. Houdt dit zogenoemde hiernamaals niet meer in dan het uithalen van infantiele streken en het voeren van doorgaans onbeduidende conversatie?
Er zijn uiteraard mensen die beweren te communiceren met profeten, apostelen en Maria en zelfs met Jezus. De profeten, de apostelen en Jezus zelf spreken echter tot ons door middel van de Bijbel, en niet door middel van seances!
Wat zich achter de geestenmanifestaties tijdens seances, achter de geestenfoto's en de elektronische stemfenomenen verbergt is de wereld der demonen. De demonen, die zich als 'geesten van overledenen' voordoen, bedriegen de bijbels ongeschoolden, zoals zij dat ook deden met koning Saul in Endor!

Dromen, dromers en de geestenwereld

Hebt u ooit een droom gehad, zo levensecht, dat u tijdens het dromen er absoluut zeker van was dat het geen droom was? Op andere momenten droomde u juist dat u droomde en wist u, terwijl u nog sliep, dat het een droom betrof.
Iedereen kan interessante verhalen vertellen over zijn of haar dromen. Nu eens zijn ze humoristisch, dan weer droevig. Soms luchtig, soms zwaarwichtig, zoals nachtmerries.
Nachtmerries kunnen ware gruwelverhalen of traumatische ervaringen bevatten. Nachtmerries kunnen zich voordoen in tijden van hevige spanning. Zij doen zich voor bij oorlogvoerende soldaten, maar ook jaren na het verloop van traumatische gebeurtenissen. Herhaaldelijke nachtmerries bij kinderen of volwassenen kunnen wijzen op het bestaan van een fysiek of emotioneel probleem.
Waar komen dromen vandaan en wat heeft dit onderwerp te maken met de geestenwereld? Worden sommige dromen door krachten van buitenaf beÔnvloed?
Dromen zijn doorgaans iets natuurlijks. In feite droomt iedereen elke nacht, maar kan men zich niet altijd alle dromen herinneren. Er kan evenwel ook sprake zijn van toegenomen activiteit overdag, zodat de hersenen als het ware overwerk verrichten. Het netwerk van gedachten wordt niet uitgeschakeld wanneer de mens slaapt.
Om te begrijpen hoe dromen ontstaan en op welke wijze zij al dan niet kunnen worden beÔnvloed door de geestenwereld, moeten wij inzicht krijgen in wat de mens is, wat hem van de dieren onderscheidt, wat hem uitzonderlijk maakt als redelijk en redenerend wezen.
De mens is verreweg superieur aan de andere wezens op aarde. Er is een enorm verschil tussen het denkvermogen van de mens en de hersenfuncties van een dier. De hersenen van de hoogste gewervelde dieren van het dierenrijk komen wat hun fysiek ontwerp betreft overeen met de hersenen van de mens. De hersenen van een walvis, olifant en dolfijn zijn groter, die van een chimpansee bijna even groot als die van de mens. Toch is het vermogen van de menselijke hersenen onbeschrijflijk veel groter. Waarom?
Een groot aantal bijbelpassages geeft aan dat er een geest in de mens is. Geest is geen materie, maar de mens is wel materie. Deze menselijke geest (die moet worden onderscheiden van Gods heilige Geest) verschaft denkvermogen aan de menselijke hersenen.
De Bijbel wijst erop dat de menselijke geest kan worden beÔnvloed door zijn omgeving: door het dagelijks werk, door andere mensen en ook door boze machten (Ef. 2:1-2) die in staat zijn hem met verkeerde stemmingen en houdingen te injecteren, of door machten, afkomstig uit een goede bron (Ezra 1:1), die in staat zijn de menselijke geest tot het goede te bewegen.
Efeze 2:1  Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid…
Ezra 1:1  In het eerste jaar van Kores, de koning van PerziŽ, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van PerziŽ, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 2  Zo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar slaapritmen met behulp van een instrument dat elektro-encefalograaf (EEG) genoemd wordt blijkt dat de hersenen elektrische golven uitzenden. Tijdens een slaap met langzame golven vertraagt de denkactiviteit, maar zonder geheel tot stilstand te komen. Gedurende perioden van snelle hersenactiviteit bewegen de ogen van de slaper snel alsof zij de gebeurtenissen van een droom gadeslaan. Wordt een slaper in een dergelijke periode gewekt, dan kan hij zich vaak herinneren wat hij heeft gedroomd. Het slapen tijdens deze periode wordt de REM (Rapid Eye Movement)-slaap genoemd. Dromen zijn dus een natuurlijk verschijnsel.
In de Bijbel worden bepaalde dromen vermeld. In die dromen hebben dienaren van God rechtstreekse communicatie met God of met een engel of boodschapper van God. Sommige dromen hadden tot doel Gods dienaren te waarschuwen voor gevaar; zie het verslag in Mattheus 2, waarin Jozef, de echtgenoot van Maria, de moeder van Jezus, in een droom wordt aangeraden naar Egypte te vluchten en in een latere droom om weer naar IsraŽl terug te keren.
Op andere momenten werden visioenen of dromen gezonden als bron van bemoediging.
Richteren 7:13  Toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: Ik heb een droom gehad; zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze onderstboven, en daar lag de tent. 14  Toen antwoordde zijn makker en zeide: Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de IsraŽliet; God heeft Midjan en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven. 15  Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neder; daarop keerde hij terug naar de legerplaats van IsraŽl en zeide: Staat op, want de Here heeft de legerplaats van Midjan in uw macht gegeven.
Nog een voorbeeld.
Handelingen 18:9  En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; 10  want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.
Bekend zijn Jakobs droom over de ladder die tot aan de hemel reikte en de dromen van Jozef, de zoon van Jakob. En dan zijn er nog de visioenen van DaniŽl en die van de apostel Johannes die hij rechtstreeks van Jezus Christus ontving en die in het boek Openbaring beschreven staan.
Maar ook Satan kan communiceren door middel van dromen. In de loop van de geschiedenis zijn er steeds religieuze bewegingen ontstaan doordat iemand een of meer schokkende dromen had, die later soms 'visioenen' werden genoemd. De leider werd als een profeet of profetes beschouwd. De geschriften van deze mensen werden vereerd en hun dromen en visioenen vormen de basis van een uitgebreide literatuur. Sommige van deze mensen die zichzelf tot profeet uitriepen verklaarden dat hun geschriften de Bijbel evenaren zo niet overtreffen!
Hoe kan men weten of de visioenen die een geestelijk leider, of een dromer, krijgt van God afkomstig zijn? Moet men zo iemand volgen als de visioenen authentiek lijken? En als de gedane voorspellingen uitkomen?
Eeuwen geleden waarschuwde God het oude IsraŽl:
Deuteronomium 13:1  Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, 2  en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; 3  dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Let op het verband van sommige visioenen met boosaardige geesten:
Jesaja 8:19  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen [of kletsen] en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden [vragen]? 20  Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.
Zie verder ook Jeremia 23:28, 32; 27:9 en Zacharia 10:2.
Jeremia 23:28  De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren. Vers 32  zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des Heren.
Jeremia 27:9  Gij dan, geeft geen gehoor aan uw profeten, uw waarzeggers, uw dromers, uw toekomstvoorspellers en uw tovenaars, die tot u zeggen: Gij zult de koning van Babel niet dienstbaar blijven; 10  want leugen profeteren zij u…
Zacharia 10:2  Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.

De wereld gaat gebukt onder het bedrog van Satan. Er is evenwel een maatstaf om dit bedrog te onderkennen. Indien een boodschap of visioen van een leider of dromer Gods duidelijke instructies weerspreekt, dan moet men die persoon niet volgen. Indien iemand beweert God te kennen, maar Zijn geboden niet in acht neemt, dan is in die persoon geen waarheid.
1 Johannes 2:4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
Sommige godsdienstige mensen zullen misschien zeggen:
"Maar is er niet geprofeteerd dat in de laatste dagen jongelingen gezichten zullen zien en ouden dromen zullen dromen?" Inderdaad. Die profetie is te vinden in JoŽl 2:28-29. Petrus citeerde een deel ervan op de eerste Pinksterdag van de gemeente (Hand. 2). De profetie ging op die dag gedeeltelijk in vervulling. De meeste profetieŽn hebben evenwel een tweeledige betekenis, d.w.z. zij hebben een eerste en een latere vervulling. De dag van de uitstorting van Gods heilige Geest op alle vlees moet nog komen.
In HebreeŽn 1 lezen wij dat God in het verleden op verschillende wijzen door middel van profeten heeft gesproken. De meeste van die openbaringen vonden plaats door rechtstreekse communicatie of door middel van visioenen. In deze tijd echter spreekt God door middel van Zijn Zoon, die het Woord is, en van wie de woorden in de Bijbel zijn vastgelegd. Dit betekent niet, zoals sommigen beweren, dat wij nu leven in een periode "zonder dromen en visioenen". Lang na Zijn opstanding schonk Christus nog enkele dromen en visioenen aan Zijn gekozen dienaren, in de tijd dat de Bijbel geschreven werd (Hand. 9:3-9; 11:27-28; 13:1-2; 15:32; 21:10-14, en het gehele boek Openbaring is een profetie). In de toekomst kunnen zich nog meer rechtstreekse openbaringen voordoen, zoals de profeet JoŽl voorspelde, maar God zal dit doen geschieden door mensen die aan Zijn bestuur onderworpen zijn en Zijn geboden in acht nemen. De mediums die zich in onze tijd manifesteren kunnen zich daartoe niet rekenen. Hoewel ze zonder blikken of blozen beweren dat zij Gods wil doen, zijn zij bijbels gezien analfabeten. Ook zij die beweren 'boodschappen' van Maria te hebben 'doorgekregen'. Maria is dood!
In de tweede helft van de eerste eeuw vond er een grote misleiding plaats, zoals door Jezus Christus was voorspeld in de profetie van de Olijfberg. De misleiding heeft in alle eeuwen plaats gevonden en zal vooral in de periode voor de terugkomst toenemen.
Mattheus 24:11  En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Vers 24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
De christelijke wereld werd en wordt bedrogen door valse leerstellingen en verschijningen.
Het is dus belangrijk u niet te laten misleiden en Gods uitdrukkelijke advies op te volgen.
1 Johannes 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Waarzeggerij: hoed u ervoor
bij het nemen van beslissingen

Er doen zich in het leven soms persoonlijke vragen voor die ons voor een moeilijke keuze kunnen plaatsen. Vragen als: Welk beroep is het meest geschikt voor mij? Waar moet ik gaan wonen? Wat kan ik van mijn toekomst maken?
Een beduidend aantal mensen vindt het leven een verwarrend en frustrerend proces van zoeken naar een juiste koers in een gevaarlijke en onzekere wereld. Zij zoeken kortere wegen om een einde te maken aan de angsten, twijfels, teleurstellingen en verantwoordelijkheden die met besluitvorming, actie en het overwinnen van moeilijkheden gepaard gaan. Mensen van alle leeftijden en culturen zoeken deze kortere wegen in de mystieke diensten van orakels, waarzeggers en sjamanen (medicijnmannen), personen die zich beroemen op magische kunsten, gebruik maken van speciale instrumenten of beweren geheime kennis te bezitten die duiding van de tekenen van de natuur mogelijk maken.
Dergelijke activiteiten worden 'divinatie' of 'waarzeggerij' genoemd. Waarzeggerij vervangt de wezenlijke behoefte en plicht van iedere mens om wijze beslissingen te nemen die karaktervormend zijn. Waarzeggerij houdt in het raadplegen van uiteenlopende bronnen zoals mensen, geesten, overledenen, of dingen, elementen of de natuur, om kennis te verkrijgen inzake mensen, gebeurtenissen, de toekomst en andere zaken die niet op normale of eenvoudige wijze te verkrijgen zijn.
Talloze mensen vertrouwen tegenwoordig liever op waarzeggerij dan dat zij trachten te leren zelf deugdelijke en verstandige beslissingen te nemen. Tot de belangrijkste waarzegtechnieken behoren:

Astrologie
De kern van de astrologie of sterrenwichelarij is het geloof dat er een actieve relatie bestaat tussen de mens en het natuurlijke universum, dat deze relatie de levensloop van de mens bepaalt en als zodanig geÔnterpreteerd kan worden. De astrologie beweert dat de onderlinge relaties van de hemellichamen het lot, de aangelegenheden en het karakter van de mens beÔnvloeden. De astroloog noemt dit het trekken van de horoscoop van de persoon.
Deuteronomium 4:19  en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel.
Het woord 'heer' in de zinsnede "het gehele heer des hemels" kan ook betekenen heerschare of leger. Dat zijn de hemellichamen, de sterren of groepen van sterren, waartoe ook de dierenriem behoort.
Als u tijd hebt moet u maar eens een studie maken van de dierenriem. U komt dan terecht in het oude Egypte en Babylon. De tekens van de dierenriem zijn veelvuldig afgebeeld in het mozaÔek van vele Italiaanse kerken en in het beeldhouwwerk van Franse kathedralen. Dat zegt al veel over de oorsprong van de godsdienst in die gebouwen.
Diepgaand onderzoek heeft echter uitgewezen dat er tussen de karaktereigenschappen van duizenden succesvolle mensen en hun sterrenbeeld geen verband bestaat. Onpartijdig, kritisch onderzoek laat zien dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het toeval.
Toch blijft de astrologie zo populair dat in sommige gebieden die onderzocht zijn 9 van de 10 personen hun eigen sterrenbeeld kennen, terwijl nog niet de helft de eigen bloedgroep kent. Boeken over astrologie behoren tot de best verkochte boeken.
De astrologie bereikt doorgaans een populariteitspiek voor of tijdens oorlogen of crises. In de Tweede Wereldoorlog raadpleegden leiders van de elkaar bestrijdende legers elk voor zich de astrologie om zich van de overwinning te verzekeren.
Sommige landen hebben astrologen in officiŽle overheidsdienst om bij staatszaken te adviseren. De bijbelse instructie daarentegen luidt:
Jakobus 1:5  Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
Wijsheid verkrijgt men door gebed tot God en door studie van Gods geopenbaarde wil: de Bijbel.

Necromantie
Necromantie (=dodenbezwering) is het raadplegen van doden of geesten bij de oplossing van vragen of problemen of om verborgen kennis te verkrijgen. Dit gebeurt in de regel via een medium of 'kanaal' (channel) dat met de geest in contact treedt.
De Bijbel wijst duidelijk op het zinloze van necromantie.
Jesaja 8:19  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten... Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden [vragen]?
"De doden weten niets ... zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt" (Pred. 9:5-6).

Rabdomantie
Rabdomantie is de duiding van de positie van wichelroeden, pijlen of staven met waarzeggerij als doel.
Wichelroeden en dergelijke werden in het dagelijks leven van de Oudheid algemeen gebruikt, maar het gebruik ervan met het oog op waarzeggerij wordt in de Bijbel veroordeeld.
Hosea 4:12  Mijn volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken.
Dšchsel schrijft: "De waarzeggerij door stokken (Rhabdomantie), een uitvinding der ChaldeeŽn, bestond daarin, dat twee of meer stokken onder het uitspreken van toverformules in de hoogte geplaatst werden, of in de lucht geworpen, en men nu uit de wijze, waarop zij op de aarde vielen, of vůůr- of achterwaarts of ter rechter- of ter linkerzijde de wil der afgoden meende te zien. Soms werden ook letters of woorden, die het voornaamste van de in de vraag staande zaak uitmaakten op de ene geschilde zijde geschreven, evenals onze heidense voorvaderen met tekens beschreven stokken gebruikten, ter navorsing van de wil der godheid, daar zij een aantal door elkaar schudden of uit de ligging der toevallig door elkaar geworpene waarzegden. Men kan hiermede de wichelroeden uit latere tijd vergelijken."
Dit soort waarzeggerij ontstond, zoals alle waarzegmethoden, als een techniek om de wil van de goden te vernemen. Waarzeggerij verstoort per definitie iemands vermogen om karakter te ontwikkelen en een juiste relatie met God te hebben.
De mens moet zijn verstand gebruiken en ontwikkelen. God geeft mogelijkheden om het verstand te scherpen. Gods Geest, niet een valse geest of een roede, verschaft onderscheidingsvermogen en ontwikkelt een gezonde geest.
2 Timotheus 1:7  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Bovendien geeft God raad door middel van Zijn dienaren die Zijn liefde uitoefenen en Zijn wet toepassen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en handelingen berust echter bij onszelf. Wij moeten zelf onze levenswijze bepalen. Wij moeten dit beslist niet aan een waarzegger overlaten. In Deuteronomium 30:19 draagt God ieder van ons op de weg te kiezen die ten leven leidt. Die weg wordt geopenbaard in de Bijbel, de grondslag van alle kennis.
Deuteronomium 30:19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Eigen risico

De reacties van het publiek op wat men 'duivelfilms' zou kunnen noemen kunnen zeer intens zijn. De toeschouwers nemen ze vaak heel serieus.
Interviews met geregelde bezoekers bij de uitgang van het theater laten weinig twijfel bestaan over de invloed van deze films. Sommige mensen waren dodelijk verschrikt en rilden van angst. Anderen voelden zich lichamelijk ziek, waren in het theater flauwgevallen of moesten overgeven. Velen spraken over een versterking van hun geloof in het bestaan van het bovennatuurlijke en van demonen in het bijzonder. En sommigen trachtten natuurlijk hun ervaringen weg te lachen.
Psychische reacties zijn niet het enige mogelijke effect van duivelfilms. Grote delen van de samenleving zijn bijbels gezien nog steeds analfabeet. Zij denken niet anders of de pseudo-bijbelse pretenties van sommige van deze films berusten op zuivere bijbelse waarheid, terwijl ze in feite vol bijbelse onjuistheden en misvattingen zitten. Het kijken naar duivelfilms kan daarom schadelijke geestelijke en psychische gevolgen hebben.
Sommige theologen beschuldigen de schrijvers en producenten van deze films ervan de duivel, wiens bestaan zij in de meeste gevallen loochenen, ongewild in de kaart te spelen. Door de Bijbel te verdraaien en te romantiseren – door van Satan en zijn bedoelingen een vals beeld te geven – zou Hollywood, aldus de beschuldigingen van deze critici, de werkelijke activiteiten van Satan onherkenbaar maken. Wat kan Satan zich meer wensen dan een verwrongen populair beeld?
Deze beschuldigingen kunnen terecht zijn, al heerst over dit onderwerp ook onder vele theologen verwarring.
In duivelfilms schuilen vaak nog meer directe persoonlijke gevaren dan bijbelse onjuistheden. In weerwil van de ongegronde beweringen van moderne 'verlichte' psychologen en filosofen bestaat er, zoals we gezien hebben, een geestenwereld. Er bestaan demonen en een duivel.
De Bijbel noemt deze duivel "de god dezer eeuw [of wereld]" (2 Kor. 4:4) en "de overste der boze geesten [demonen]" (Markus 3:22), "die de gehele wereld verleidt" (Openb. 12:9). Hij wordt voorgesteld "als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden" (1 Petr. 5:8).
Satans macht of geest is echter niet onbeperkt. Hij kan slechts doen wat God hem toelaat te doen, zoals duidelijk blijkt uit het boek Job. De uitbeelding door de filmindustrie van een groot conflict tussen God en Satan, waarbij God af en toe aan de verliezende hand is, is volstrekt onbijbels.
In de Bijbel vindt men niet alleen talrijke gevallen van bezetenheid door demonen, maar ook gevallen van 'exorcisme', uitdrijving van boze geesten of demonen door dienaren van God. In bijna alle gevallen berispen Gods dienaren (zoals Paulus in Handelingen 16) de boze geest slechts in de naam van Jezus Christus, "en hij ging uit op datzelfde uur". De ingewikkelde Latijnse bezweringsformules en de omslachtige 'exorcistische riten' die in sommige films worden uitgebeeld zijn niet op de Bijbel gebaseerd.
De invloed van demonen en in sommige gevallen werkelijke bezetenheid treden ook in onze geavanceerde, moderne ťťnentwintigste-eeuwse wereld nog steeds op. Het openstellen van de geest voor de invloed van demonen door zich bezig te houden met occultisme en door belangstelling voor het bovennatuurlijke brengt dan ook vele gevaren met zich mee. Mediums werken mee aan bedrog, maar worden ook zelf bedrogen door de duistere machten. Ze zijn een gemakkelijke prooi. Het medium zegt vaak dat zij – want het is dikwijls een vrouw – op haar gevoel af gaat. Het verstand wordt ondergeschikt. Als het gevoel, de sentimenten, en het verstand uit balans worden gebracht, wordt aan Satan en zijn demonen gemakkelijker toegang gegeven. Satan gebruikt emoties.
Bijna 2000 jaar geleden waarschuwde de apostel Paulus:
Efeze 5:11  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.
De apostel Jakobus gaf als advies:
Jakobus 4:7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Wij moeten de toegang tot onze geest bewaken!

 

Terug naar de Home Page

website statistics