Voor literatuurlijst klik hier.

EEN WERELD

IN GIJZELING

 

 

U leeft in een wereld van ontzagwekkende vooruitgang, maar, paradoxaal genoeg, ook van verbijsterend kwaad. Het is een wereld in gijzeling, en zij houdt van haar gijzeling. De bevrijding uit de misleiding, uit de onvrede, uit het lijden en de dood komt snel naderbij. Wereldvrede, geluk en vreugde staan vlak voor de deur.

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

Het nieuws is vol van verhalen over ontvoeringen en vliegtuigkapingen. Er zijn bizarre voorbeelden, waarbij het slachtoffer een hersenspoeling kreeg, zodat hij of zij het misdadige leven van zijn of haar ontvoerders ging prefereren boven de respectabele status van zijn of haar familie. De geest van het slachtoffer moet van deze misleiding gezuiverd worden om redding mogelijk te maken.

Maar het verbazingwekkendste voorbeeld is het feit van de grootste ontvoering aller tijden, waarbij de ontvoerde al zesduizend jaar lang bereid is om de levenswijze en de kwaadaardige filosofie van de aarts-ontvoerder, Satan de duivel, te volgen. Het gewillige slachtoffer is in dit geval de mensheid, die deze planeet bewoont! Deze is echter zo volledig misleid, dat zij niet kan beseffen wat er in wezen met haar is gebeurd.

In deze eenentwintigste eeuw is een wereld van ontzagwekkende vooruitgang en materiŽle ontwikkeling dermate verblind door de misleidingen van de super-ontvoerder, dat zij niet het paradoxale feit kan begrijpen dat haar vooruitgang samengaat met ontstellend en nog aldoor erger wordend kwaad, hetgeen in onbeschrijflijk lijden, frustraties en de dood resulteert.

In onze gesprekken in de afgelopen decennia met vele koningen, presidenten, premiers en met belangrijke personen in industrie en onderwijs over nationale problemen en wereldproblemen, over persoonlijke, sociale en economische moeilijkheden, zeggen zij zich gesteld te zien tegenover crises, angsten en zorgen, waarvan de oplossing hun menselijke vermogens te boven gaat. Er lijken geen oplossingen voor het dilemma van de mens.

Indien wij willen begrijpen wat er in deze wereld gebeurt – en waarom – moeten wij 6000 jaar en meer teruggaan.

 

Een overzicht van het verleden 

Wij kijken terug tot ver in de prehistorie, naar het begin van het leven en van alle dingen.

Er kan geen juist begrip van het heden bestaan zonder de juiste kennis van de oorsprong der dingen. Er zijn twee grote oorzaken voor de huidige verwarring. De ene is de valse premisse die tegenwoordig algemeen in het moderne onderwijs en de veronderstelde kennis is geaccepteerd: de evolutietheorie. De andere de religies.

Dwalingen ontstaan maar al te vaak door een foutief uitgangspunt, dat zorgeloos is aanvaard. De bril waardoor het gehele hedendaagse denken wordt beschouwd is deze evolutietheorie. Als u liever in deze illusie gelooft, omdat dit in het onderwijs momenteel ’in’ is, kunt u van de omstandigheden van de wereld waarin u leeft geen rationeel begrip of een rationele verklaring hebben. De kerken kunnen u evenmin een verklaring geven.

Maar wie beseft dat fundamentele, oorspronkelijke waarheid geopenbaarde waarheid is? Zonder deze blijft u verstoken van kennis van de werkelijkheid. Evolutie en de religies van de wereld kunnen de problemen en angstwekkende toestand van de mensheid niet verklaren. U kunt geen enkel doel voor het menselijk leven zien. Uw bestaan heeft geen betekenis.

Daarom geven wij u hier de enig rationele benadering en begrip van de toestand zoals die nu is.

 

In den beginne 

In het begin, vůůr er iets anders was, bestonden er twee levende Wezens, samengesteld uit Geest, met een oppermachtig verstand, de hoogste intelligentie, macht en volmaakt rechtvaardig karakter. Zij worden geopenbaard in het bijbelboek van Johannes, hoofdstuk ťťn. Het ene wezen heette het Woord (de zegsman – de openbarende gedachte). Het andere werd God genoemd. Het Woord werd uiteindelijk – 2000 jaar geleden – geboren als Jezus. Ook het Woord was God: de tweede persoon in het Gezin van God. Als mens was Jezus ”God met ons" – ofwel God in menselijk vlees, geboren uit een maagd, maar verwekt door God.

MattheŁs 1:23  Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam ImmanuŽl geven, hetgeen betekent: God met ons.

Voordat Hij mens werd, heeft Hij als God alles geschapen.

Colossenzen 1:16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

”Alle dingen” zijn door Hem gemaakt.

Het Woord en God leefden. Wat deden zij? Zij schiepen. Hoe leefden zij – wat was hun levenswijze? Zij leefden volgens hun volmaakte karakter: de weg van onbaatzuchtige liefde.

Als iemand alleen op een eiland zou leven, is liefde doelloos, eigenlijk onmogelijk, want liefde is pas liefde als het gegeven wordt en ontvangen kan worden. Liefde is pas effectief in een samenleving van twee of meer personen. Toen Christus werd gedoopt, zei God de Vader: ”Gij zijt Mijn geliefde Zoon.” God had het Woord lief, en het Woord had God lief – gehoorzaamde Hem volkomen.

Twee gaan niet samen, zonder dat zij het eens geworden zijn. Zij leefden in volkomen overeenstemming en samenwerking. Ook kunnen twee niet in voortdurende vrede samengaan als er niet ťťn het hoofd of de leider is, de macht heeft. God (die later de Vader werd) was de leider. Hun levenswijze bracht volmaakte vrede, samenwerking, geluk en vervulling. Deze levenswijze werd wet en was altijd wet. Een wet is een gedragsregel of een regel voor de relatie tussen twee of meer mensen. Men zou de regels van een sportwedstrijd de ’wet’ van het spel kunnen noemen. Het bestaan van een wet impliceert straf op de schending ervan. Er kan geen wet zijn indien er op de overtreding ervan geen straf staat.

Juist het feit dat er een wet is, impliceert het bestaan van een regering. Regeren is het uitvoeren en handhaven van wetten door iemand die gezag heeft over die wetten. Dit maakt een gezaghebbend leiderschap noodzakelijk – iemand die het bevel voert.

Toen deze Wezens, de enige levende Wezens met bewustzijn, bestonden, was God (die de Vader werd) de leider – het gezaghebbende hoofd. Er was dus, ook toen God en het Woord nog de enige levende Wezens met bewustzijn waren, een regering, met God als het hoogste gezag. Aangezien zij de andere bewust denkende levende wezens hebben geschapen, stelt dit feit noodzakelijkerwijze de regering van God boven de gehele schepping, met God (de Vader) als de allerhoogste Leider. Houd in gedachten dat de regering van God is gebaseerd op de wet van God, dat is de levenswijze van onbaatzuchtige liefde, samenwerking en zorgzaamheid voor het welzijn van degenen die geregeerd worden. En deze Wet van God schenkt vrede, geluk en samenwerking door gehoorzaamheid.

 

De eerste schepping: engelen 

Het allereerste wat het Gezin van God heeft geschapen zijn de engelen. Engelen zijn geestelijke, onsterfelijke wezens met een denkvermogen dat superieur is aan dat van de mens.

God schept in twee fasen. Het leven van de engelen was pas volledig nadat er karakter in hen was gevormd. Karakter kan worden omschreven als het vermogen van een bewust denkend wezen om de levenswijze van onbaatzuchtige liefde – Gods Wet – te kiezen, en de wil te hebben die levenswijze te volgen, ondanks druk van buitenaf of tegengestelde wensen van zichzelf. Toen dit karakter eenmaal was gevormd en ernaar was geleefd, zullen de uit geest samengestelde engelen niet meer veranderen. Vergelijk dit met het storten van cement of beton. Wanneer dat pas is gestort, kan de vorm ervan nog veranderen; maar als het eenmaal hard is, kan het niet meer opnieuw worden gevormd of gemodelleerd.

Na deze eerste schepping van engelen schiep God het fysieke universum. In Job 38 staat dat de aarde werd geschapen toen de engelen reeds geschapen waren.

Job 38:4  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5  Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 6  Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd. 7  terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

In Op. 1:20 staat dat morgensterren engelen zijn.

Lucifer was een zeer grote aartsengel. In de hemel, bij God zelf, werd Lucifer opgeleid in het uitvoeren van Gods regering.

EzechiŽl 28:14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

Hij bezat een buitengewone schoonheid en straalde een verblindend licht uit. Toen kreeg de ijdelheid hem in haar greep. IJdelheid is zelfverheerlijking, zelfzucht, een gericht zijn op zichzelf tot op het punt van vijandschap jegens anderen. Hij werd jaloers, afgunstig, wraakzuchtig en vijandig tegenover God, zijn Schepper. Hij werd vijandig jegens de wet van God. Hij keerde zich tot een levenswijze van ijdelheid, begeerte, na-ijver, rivaliteit, wedijver, geweld en vernietiging. En deze vijandige levenswijze was een wet op zichzelf. Het is de wet van ijdelheid, egoÔsme, zijn eigen gang gaan, en van opstandigheid tegen het gezag van God. Dat nu werd de grondwet van de regering van Lucifer, wiens naam werd veranderd in Satan de duivel. De naam ’Satan’ betekent ’tegenstander’. Hij wordt sindsdien ook de duivel of de draak genoemd. Hij sleepte in zijn misleiding een derde deel van de engelen mee.

Openbaring 12:3  En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.

Satan heeft hier de tekens van het Beest.

Vers 4  En zijn staart sleepte een derde van de sterren [engelen] des hemels mede en wierp die op de aarde. 7  En er kwam oorlog in de hemel; Michael [ook een aartsengel; de derde heet GabriŽl] en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8  maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9  En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Petrus en Judas openbaren dat er engelen zondigden.

2 Petrus 2:4  Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.

Judas 1:6  en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

De Bijbel openbaart de definitieve verbanning van Satan, o.a. in EzechiŽl 27 en 28, maar ook in Openb. 20:10.

EzechiŽl 28:17  Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. 18  Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. 19  Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij. Voor altijd!

Satan heeft met zijn duivelen op listige en grove wijze de regering van God verstoord.

De zonde van de engelen, die nu demonen worden genoemd, bracht hun de straf van een geperverteerde geest, van verbittering, woede en wrok – maar zij waren als onsterfelijke wezens geschapen. Hun karakter was nu gehard als slecht, en als geestelijke wezens kunnen zij nooit meer veranderen. Zij moeten voor eeuwig lijden onder de kwelling van een verdorven en ongelukkige geest. Hun zonde bracht fysieke chaos, verval, verwoesting en duisternis op de fysieke aarde.

 

De mens wordt geschapen 

In zes dagen van 24 uur schiep God de hemel en de aarde voor de mens. Hij schiep licht, zuurstof, water, vruchtbaar land, planten, vogels, vissen en zoogdieren. Op de zesde dag zei God: ”Laat Ons [God sprak tot het Woord] mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” De Eeuwige (die bijna 4000 jaar later Jezus Christus werd) vormde ”de mens van stof uit de aardbodem” (Gen. 2:7) en toen de levensadem in hem kwam, werd de mens een levende (geen onsterfelijke) ziel (zie Statenvert.).

Genesis 2:7 [St. Vert.]  En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Deze mens ontving dus een tijdelijk, fysiek bestaan, zoals de dieren. De mens verschilt echter van de dieren omdat hij naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. En, zoals vele bijbelteksten openbaren, de mens is bovendien anders doordat hij in het bezit is van verstand, hoewel de dieren hersenen hebben zoals die van de mens.

De mens werd geschapen teneinde een persoonlijke relatie met God te hebben – om te worden verwekt als kind van God en uiteindelijk te worden geboren in het Gezin van God.

 

Het hoge doel van de mensheid 

Precies op dit punt komen wij aan de wortels van de wereld waarin wij nu leven. Dit is het punt waarop het allemaal begon. Dit is het tijdstip waarop de wereld een richting insloeg die zij nu nog steeds volgt. Alles wat zich daarvoor had afgespeeld, was de achtergrond voor de schepping van de mens op de aarde.

Wat was nu het goddelijke doel voor de schepping van de mens op de aarde?

In het allereerste hoofdstuk van de Bijbel wordt het geopenbaard, als wij maar zo scherpzinnig zijn het te willen begrijpen. God – dat wil zeggen, God en het Woord – schiep de mens naar Gods eigen beeld en gelijkenis.

God schiep de fysieke mens in twee fasen. Eerst schiep Hij ťťn mens: een man. Het voornaamste doel van God was dat de mens zich zou vermenigvuldigen. De man was daartoe echter niet in staat – totdat God de schepping van de mens in fysiek opzicht completeerde door een vrouw toe te voegen, die uit de man werd gemaakt. God bracht dus de man onder verdoving en nam uit hem een rib, waarvan Hij de vrouw, Eva genaamd, maakte. Toen was de fysieke schepping van de mens voltooid. De mens kon zich nu vermenigvuldigen.

Maar geestelijk en mentaal was de mens nog niet voltooid.

 

Menselijk verstand versus dierlijk brein 

De mens kon niet naar de geestelijke karaktergelijkenis van God worden gemaakt zonder verstandelijke vermogens: denkende, redenerende, besluitvormende intelligentie.

De moderne wetenschap van het hersenonderzoek heeft aangetoond dat het kleine verschil tussen de hersenen van de mens en die van het dier geen verklaring kan zijn voor de onmetelijk superieure functies en capaciteit van de menselijke hersenen. De menselijke hersenen kunnen kennis opnemen van scheikunde, geologie, astronomie, natuurkunde – men zou kunnen zeggen: alle gecompliceerde kennis die een encyclopedie van vele delen bevat. De mens kan denken: hij kan vele onderdelen van deze kennis in een proces van denken en redeneren bij elkaar brengen. De mens is in staat beslissingen te nemen. De mens heeft het vermogen om van inzicht en wijsheid gebruik te maken. De mens kan genieten van muziek, kunst en literatuur. De mens kan een houding aannemen van liefde, samenwerking, sympathie, van zorgzaamheid voor het welzijn van anderen, of, anderzijds, van afgunst, jaloezie, walging, haat, wedijver, strijd, wraak en samenzwering teneinde kwaad te bedrijven. Het dierlijk brein is tot geen van deze dingen in staat.

Het enorme verschil kan alleen worden begrepen door geopenbaarde kennis. En het geschreven Woord van God openbaart het als de aanwezigheid van een menselijke geest in de mens die de fysieke hersenen in de mens activeert, beheerst en met intelligentie begiftigt. In geen enkele andere vorm van fysiek leven is een dergelijke geest aanwezig.

De wetenschapsmensen, gebonden en gevangen door het valse denkbeeld van evolutie, kunnen het bestaan van een dergelijke geest niet erkennen. Hun verstand is verblind.

Laten wij het echter goed begrijpen. De menselijke geest kan niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen – toch komt alle menselijke kennis door ťťn van deze vijf kanalen de hersenen binnen. De menselijke geest kan niet denken. Het zijn de hersenen die denken, maar de menselijke geest geeft het vermogen daartoe. Het zijn de hersenen die besluiten nemen, houdingen innemen en karakter ontwikkelen, hetzij een goed, hetzij een kwaad karakter.

Maar waarom heeft de Schepper-God deze menselijke geest in de mens geplaatst, terwijl een dergelijke geest niet in dieren aanwezig is? Het doel waaraan hier op aarde wordt gewerkt, is het hoogste doel van God: Zichzelf door de mens te vermenigvuldigen. De mens is geschapen uit grondstof van de aarde, maar om desondanks een relatie met zijn Schepper te hebben. God bestaat uit Geest. Het goddelijke doel is de mens, als er eenmaal goddelijk karakter in hem is ontwikkeld, van een sterfelijke en fysieke mens te veranderen in een onsterfelijke en heilige God.

Zoals wij aan het begin al hebben uitgelegd, wordt het Gezin van God nu gevormd door God en het Woord. De mens kan worden verwekt en later worden geboren als een heilige God. Het is het ongelooflijke potentieel van iedere mens een kind van God te kunnen worden, een lid van het Gezin van God zelf!

 

Families, soorten en variŽteiten 

De belangrijkste wet van de wetenschap is dat alleen leven leven kan verwekken. Er kan geen leven voortkomen uit iets wat niet leeft. Het leven kan niet geleidelijk zijn ontstaan uit het niets. God kan niet geleidelijk tot bestaan zijn gekomen. God en het Woord hebben altijd samen bestaan – zonder vader, zonder moeder, zonder begin of einde – maar levend van eeuwigheid tot eeuwigheid.

God schiep uit materie de fauna en de flora: het dierlijke en het plantaardige leven. Wij zouden alle vormen van bestaan kunnen rangschikken in (konink)rijken: het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het rijk van de mens, het rijk der engelen en het Rijk van God. De mens werd geschapen in het menselijke koninkrijk, maar hij kan worden geboren in het Koninkrijk van God. De godsdienstijveraars, die zich erop laten voorstaan reeds ’wedergeboren christenen’ te zijn, zijn jammerlijk misleid.

Voor de uiteindelijke schepping van de mens – God te worden – is het noodzakelijk dat in hem goddelijk karakter tot ontwikkeling komt.

Op dit punt zien wij de systematische tweeledigheid in deze ultieme schepping van goddelijke wezens. In fysiek opzicht werd de mens in twee fasen voltooid: eerst de mannelijke, vervolgens de toevoeging van de vrouwelijke mens. In geestelijk en mentaal opzicht moet de mens eveneens in twee fasen worden voltooid: eerst het menselijk verstand, dat zijn vermogen krijgt van de menselijke geest. Zoals God het hoogste verstand heeft, werd de mens geschapen met een menselijk verstand. Maar met verstand en geest was de mens nog niet compleet.

Om zijn fysieke schepping te voltooien werden zij, toen de vrouw eenmaal aan de man was toegevoegd, ťťn als een menselijke familie. Zo moet in de geestelijke schepping de heilige geest van God aan de menselijke geest worden toegevoegd. Dit maakt de mens geestelijk ťťn met God. Maar ook in dit stadium is het principe van tweeledigheid nog steeds van kracht. Is de heilige geest eenmaal met de menselijke geest verenigd, dan is het menselijk verstand compleet; maar de mens is nog steeds mens, al is hij nu verwekt als een goddelijk persoon. Hij is nog slechts een erfgenaam van God, maar het Koninkrijk van God heeft hij nog niet beŽrfd. Hij is alleen nog verwekt, nog niet als God geboren. Het tweeledigheidsprincipe geldt nog steeds.

Romeinen 8:5  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8  zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

1 CorinthiŽrs 15:21   Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 CorinthiŽrs 15:45  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46   Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47  De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens [Jezus Christus] is uit de hemel. 48  Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49   En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.

 

De menselijke geboorte als type 

De menselijke geboorte is het exacte type van de goddelijke geboorte. Een eicel in de vrouw wordt ovum genoemd. Het bevat potentieel leven. Toch heeft het na ovulatie hooguit een levensspanne van een paar dagen, tenzij het wordt bevrucht door een menselijke zaadcel uit het lichaam van de vader. Als de mannelijke zaadcel de eicel binnendringt, ontvangt deze het begin van menselijk leven. Maar om dit al een geboren mens te noemen is vergelijkbaar met wat die misleide mensen doen die zichzelf ”een wedergeboren christen” noemen.

Na de conceptie wordt het ovum embryo genoemd. Het moet fysiek groeien, gevoed door de moeder. Als het drie maanden oud is en menselijke vormen aanneemt, heet het foetus. Het maakt een groeiperiode van negen maanden door, vanaf de conceptie tot de geboorte.

De eerste mens, Adam, werd, zouden wij kunnen zeggen, op analoge wijze als een geestelijk ovum geschapen. Hij bezat slechts een tijdelijk, fysisch-chemisch bestaan. Als hij zou worden ”bevrucht” door de mannelijke, heilige zaadcel van God (Gods heilige geest – in wezen goddelijk leven), zou hij zijn verwekt, maar nog niet als God zijn geboren.

God is evenwel soeverein, volmaakt, geestelijk karakter. Voordat Adam zelfs maar in aanmerking kon komen om in het Gezin van God te worden verwekt, moest hij kiezen tussen de levenswijze van God en de levenswijze van Satan, die nog steeds op de troon van de aarde zit.

 

De twee symbolische bomen 

God plaatste Adam en Eva nadat zij waren geschapen in de prachtige hof van Eden. In het midden daarvan stonden twee symbolische bomen van vťrstrekkende betekenis. Adam bezat geen onsterfelijk, goddelijk leven, maar God bood het hem kosteloos aan door middel van de boom des levens. Adam moest kiezen tussen de regering van Satan met haar zelfzuchtige levenswijze en de Regering van God, met haar op God gerichte levenswijze. Elke levenswijze was de grondwet van een regering. De keuze voor Gods Regering betekende kiezen voor de levenswijze van het eeuwige leven.

Bij de schepping, aan het einde van de zesde dag, de dag die wij vrijdag noemen, verklaarde God aan Adam en Eva in het kort de situatie. Hij ging daarmee verder op de sabbatavond en gedurende de eerste sabbatdag. Hij legde uit dat de levenswijze van zelfzucht, die door de boom van de ”kennis van goed en kwaad” werd gesymboliseerd, een afwijzing inhoudt van Gods geschenk van (onsterfelijk) leven, en dat de mens beslist zou sterven als hij van de verboden vrucht nam. Omdat de mens een vrije wil heeft gekregen, spreken we van een keus die Adam had. In feite verbood God om van de boom van ”kennis van goed en kwaad” te eten. Hij zegt:

Deuteronomium 30:19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Adam en Eva hadden de mogelijkheid om God ongehoorzaam te zijn, met alle gevolgen van dien. In die zin misbruikt de mens zijn vrije wil.

Na de sabbat begon de listige Satan in de gedaante van een slang een gesprek met Eva. Het menselijk geslacht vormde een directe bedreiging voor Satans heerschappij over de aarde.

Let er evenwel op (Genesis 3), dat Satan niet tegen Eva zei: ”Kies mijn regering en mijn wet van ijdelheid en zelfzucht, en verwerp God.” Hij verleidde haar louter met de verlokking van de verboden boom, deed een beroep op haar intellectuele ijdelheid, insinueerde dat God niet eerlijk was en liet haar voor zijn misleiding bezwijken door haar ervan te verzekeren dat zij reeds een onsterfelijke ziel was. Dit was de eerste grove leugen van Satan tegenover de mens. Jezus noemde hem de vader van de leugen.

Johannes 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Eva werd ertoe verleid Satan te geloven in plaats van God, en van de verboden vrucht te nemen. Zij gaf er ook van aan haar man en Adam was bereidwillig aan God ongehoorzaam. En daarmee waren ze niet meer onschuldig. Ze wisten nu van goed en kwaad. Maar niet wŠt goed is en wŠt kwaad is. Die kennis eigende Adam zich toe. Zoals ook vandaag dat iedereen dat zelf uitmaakt.

Zo schonk de eerste geschapen mens geen geloof aan God en was hij God ongehoorzaam, verkoos hij zijn eigen weg te gaan, zijn eigen zin te doen. Adam deed het bereidwillig, maar niet duidelijk moedwillig.

Bereidwillig of niet, Adam werd door Satan gevangengenomen. Hij ging gewillig mee met Satan, de aarts-ontvoerder aller tijden.

 

Een wereld in gijzeling 

Adam was geschapen als een potentiŽle geboren zoon van God. Hoewel hij nog geen verwekte zoon van het Gezin van God was, was hij wel met dat potentieel geschapen. Toen hij zich eenmaal had onderworpen aan Satans levenswijze van ’zijn eigen zin’ willen doen, tegen een duidelijk gebod van God in, werd hij geestelijk gezien het eigendom van Satan. In wezen had hij zich aan de regering van Satan onderworpen en voor de wet van die regering gekozen, wat automatisch leidde tot een houding van zelfverheerlijking, begeerte, wedijver, verlangen naar hebben in plaats van naar Gods levenswijze van geven.

De hele mensheid is uit Adam en Eva voortgekomen. De huidige wereld is in hen gegrondvest. De wereld wordt sinds die tijd in gijzeling gehouden! De wereld heeft de levenswijze van de ontvoerder gekozen in plaats van die van de potentiŽle Ouder!

Maar God de Vader zou het losgeld betalen en alsnog zijn potentiŽle kinderen tot Hem terugbrengen.

 

Bij de grondlegging van deze wereld 

Na de zonde van Adam sloot God de boom des levens af, totdat de Tweede Adam, Jezus Christus, het losgeld zou hebben betaald.

Zonder straf kan er geen wet zijn. De straf voor de menselijke zonde is de dood. Bij de grondlegging van de wereld werd besloten dat Jezus Christus, als het ”Lam van God”, zou worden gedood als vergelding van de straf voor alle menselijke zonden; deze vergelding zou van kracht zijn na bekering en geloof.

Openbaring 13:8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

Bij de ”grondlegging der wereld” bestond het ”boek des levens” al, waarin namen van mensen staan geschreven (Ef. 1:4; Openb. 17:8; Filipp. 4:3; Openb. 3:5; Joh. 17:24;). Het is het boek des levens van het Lam. Bij de schepping van de wereld stond dus al vast dat het (offer)Lam Jezus Christus zijn leven zou geven om onsterfelijk leven te kunnen geven en daarom konden er al namen in het Boek staan.

Er was door God nog meer besloten.

HebreeŽn 9:27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

God besloot dat alle kinderen van Adam zouden sterven, maar dat, zoals allen in Adam moeten sterven, dezelfde allen door een opstanding uit de dood in Christus weer tot leven zullen worden gebracht teneinde te worden geoordeeld.

1 CorinthiŽrs 15:22   Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Maar niemand zou ooit uit God kunnen worden geboren, tenzij, door individuele keuze en op bewijs van gedrag, Gods heilige en volmaakte karakter in hem is.

God heeft een 7000-jarige periode uitgetrokken om zijn oorspronkelijke en hoogste doel, zich te vermenigvuldigen door middel van de mens, te bereiken. Het is een meesterlijk meesterplan om dit doel hier op aarde te verwezenlijken.

In bijna 6000 jaar heeft zich een beschaving ontwikkeld die wij de wereld noemen. Maar het is een wereld in gijzeling. Tot op de dag van vandaag zit Satan nog steeds op de troon ervan.

Ondertussen is Satan in alle mensen werkzaam geweest. Hij heeft een enorme hoeveelheid kwaad in deze wereld gebracht. Jezus, de Tweede Adam, kwam om een heel nieuwe Wereld van God te beginnen door middel van de Gemeente.

 

 

Hoofdstuk 2 

 

 

Wereldleiders nemen het woord Armageddon in de mond. De atoomgeleerden waarschuwden na de Tweede Wereldoorlog voor de ondergang. Zij hebben de onheilsklok ťťn minuut verder gezet. Hoeveel minuten voor twaalf is het?

Het boosaardige crescendo van het geweld in de wereld wordt furieuzer naarmate de aartsontvoerder tot zijn woede bemerkt dat het einde van de gijzeling sneller naderbij komt.

Bevrijding uit de bedrieglijke ontvoering, uit de onvrede, het leed en de dood komt dagelijks dichterbij. Wereldvrede, geluk en vreugde liggen vlak om de hoek. De satanische ontvoerder is in de greep van een razende toorn, want hij weet dat hij nu nog maar zeer weinig tijd over heeft om een gehele wereld in gijzeling te houden.

Openbaring 12:12   Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

 

Het Meesterplan 

De mensen houden er niet van te worden gezegd dat zij misleid zijn. Hoewel het de menselijke ijdelheid kwetst, is de kennis van de waarheid minder pijnlijk dan het lijden onder de gevolgen van de misleiding.

Wij allen zijn leden van het menselijke geslacht. Wij dienen onze ogen te openen voor het feit dat dit menselijke geslacht het potentiŽle geslacht van de levende God was, en nog altijd is. Maar dit geslacht werd van zijn aanvang af gekidnapt en liet zich vrijwillig gedurende zesduizend jaar, tot op de huidige dag, in gijzeling houden.

Bedenk evenwel dat iemand die misleid is, niet misleid zou zijn als hij zich van de misleiding bewust was.

De potentiŽle Vader van het ontvoerde geslacht heeft de losprijs betaald om deze gegijzelde wereld te bevrijden, maar de mensheid houdt van de levenswijze van de ontvoerder. Deze levenswijze is de grondoorzaak van alle problemen, kwalen en leed van de wereld. De mensheid is verblind voor de levenswijze van vrede, geluk en vreugdevolle vervulling.

Terwijl u dit leest, neemt het geweld en de angst in de wereld toe. En dit gaat zo door. Wij stormen met geweld af op de crisis aan het einde van deze wereld!

U moet inzicht hebben in wat er volgens de profetieŽn spoedig zal gebeuren – en waarom! U bent geboren in de voortdurende stroom der wereldgebeurtenissen die 6000 jaar geleden is begonnen. Hier op aarde wordt een goddelijk plan verwezenlijkt. De catastrofale aartsontvoering van 6000 jaar geleden zal de verwezenlijking van dit verheven plan niet verijdelen. Een optimist maakt van de tomaten die naar hem worden gegooid tomatensap. De soevereine Schepper-God zet het kwaad van de ontvoering om in de hoogste glorie van alle eeuwigheid!

Zesduizend jaar geleden stelde God zijn 7000-jarige Meesterplan in werking voor het bereiken van het meest glorieuze doel van alle tijden en eeuwigheid.

Niettegenstaande de valse wetenschappelijke hypothesen vindt deze wereld haar oorsprong in de schepping van ťťn mens, namelijk Adam. Hij en de vrouw die God voor hem schiep, Eva, waren de eerste ouders van de mensheid. Deze wereld is de menselijke familie die van hen afstamt. De beslissingen en handelingen van onze eerste ouders – en natuurlijk van de generaties na hen – zijn de oorzaken die de wereld in haar huidige staat hebben gebracht.

Hoofdstuk ťťn onthulde redenen die tot de schepping van de mens hebben geleid. Van alle godsdiensten in de wereld begrijpt er niet ťťn wie en wat God de Schepper in werkelijkheid is. Wat een schande, daar God zich immers heeft geopenbaard in de Geschriften die de mensheid ter beschikking hebben gestaan sinds de dagen van Mozes – en nog daarvoor door rechtstreekse persoonlijke openbaring.

God is noch ťťn enkel bovennatuurlijk Persoon noch een Drie-eenheid. In Johannes 1:1-5, 14 wordt God geopenbaard als een goddelijk gezin, dat begon met twee Personen: het ”Woord”, dat later Jezus Christus werd, en God, die bij Jezus' geboorte de Vader werd. Genesis 1:1 spreekt over God als de oorsprong van alles, en de schepper van alles. Daar is de naam God vertaald uit het Hebreeuwse Elohim, een meervoud dat meer dan ťťn Persoon impliceert: God en het ”Woord”.

Hoofdstuk ťťn onthulde dat het Gods doel is het goddelijke Gezin door middel van mensen uit te breiden. God schept in twee stadia. Eerst schiep Hij het menselijke geslacht, waaruit door geestelijke voortplanting het goddelijke geslacht zal worden geschapen.

Houd de volgende twee fundamentele waarheden in gedachten: Twee personen kunnen niet samengaan tenzij zij het eens zijn. Evenmin kunnen twee personen in harmonie en vrede blijven leven tenzij er ťťn de leiding heeft. God en het Woord, die beide onsterfelijk en uit geest samengesteld zijn, hebben altijd volgens de weg van onbaatzuchtige liefde geleefd, waarbij God het soevereine Hoofd is. Hun levenswijze – onbaatzuchtige liefde, samenwerking, harmonie – vormde een Wet, de Wet van God. Dit is een geestelijke wet. Met God als de hoogste leider en machthebber werd het een Regering over alles wat zij schiepen.

Allereerst schiep God engelen. Vervolgens schiep God het materiŽle universum, inclusief de aarde.

De grote aartsengel Lucifer, een cherub, was met een verblindende schoonheid geschapen. Deze steeg hem naar het hoofd en hij werd ijdel, egocentrisch, vijandig jegens Gods wet als levenswijze. Een derde van de engelen volgde hem. Hij probeerde de troon van God in de hemel omver te werpen, maar hij werd op de aarde geworpen. Zijn levenswijze van ijdelheid, zelfverheerlijking, wedijver, vijandigheid, egocentrisme, van iedereen-gaat-zijn-eigen-gang wist hij met list en bedrog over te brengen op de mens en werd op aarde de wettelijke basis.

God schiep de mens naar Gods eigen beeld en gelijkenis. De mens was sterfelijk als de dieren, maar anders wat vorm en gestalte en wat verstand betreft. Aan de menselijke hersenen werd de menselijke geest toegevoegd die de hersenen intellect verschafte, waardoor er tussen God en de mens een relatie mogelijk werd gemaakt.

In alle wijsheid en te boek gestelde kennis van deze wereld ontbreekt de meest fundamentele en allerbelangrijkste dimensie. Deze grote, kolossale, maar onbekende Waarheid is het allesovertreffende doel van de grote Schepper-God en zijn meesterplan om dat alomvattende doel te bereiken.

Deze verheven kennis is tweeledig: 1) God heeft als doel zichzelf voort te planten door middel van de mensheid die uit het stof van de grond van de aarde werd geschapen, en 2) zijn Meesterplan van 7000 jaar om dit te verwezenlijken.

Geen enkele godsdienst kent, begrijpt of onderwijst dit edele en glorieuze Doel en het Meesterplan om het uiteindelijk te bereiken. Ook voor de moderne wetenschap is dit totaal onbekend. Het is evenmin bekend en wordt niet geleerd in het onderwijs of op enige universiteit.

Het is geopenbaarde kennis, en de openbaring ervan bevindt zich in 's werelds meest verspreide, meest verkochte boek. Dit boek is echter het meest volmaakt misverstane, meest verdraaide, foutief geÔnterpreteerde, verkeerd voorgestelde boek van alle boeken. Dit boek is een raadsel. Het is een gecodeerd boek en het enige instrument om het tot duidelijke en eenvoudige begrippen te decoderen is de boom des levens, die door de stamvader van de mensheid werd afgewezen, en die vandaag uitsluitend openstaat voor hen die door God zijn geroepen en getrokken om door Jezus Christus tot Hem te komen, m.a.w. alleen voor de enige, ware, oorspronkelijke Gemeente van God. Zonder de inwoning van Gods heilige Geest kan niemand dit boek begrijpen.

Gods doel is zich door middel van de mens voort te planten – het goddelijke geslacht vanuit het menselijke geslacht uit te breiden. Het is van essentieel belang in gedachten te houden dat God volmaakt, heilig karakter is. Dat karakter is het vermogen de ware waarden te verkiezen boven de valse, juist boven verkeerd (goed boven kwaad), en de wil te hebben het juiste te doen, ook al gaat dit tegen de eigen begeerte in.

De eerste mens Adam bezat slechts een tijdelijk, biologisch bestaan. Teneinde in het goddelijke gezin te worden verwekt en vervolgens geboren, moest hij eerst, met zijn menselijke verstand, die keuze doen – met Gods hulp dat goddelijke karakter ontwikkelen.

Adam bezat geen eeuwig leven. Maar het werd hem aangeboden door middel van de symbolische ”boom des levens” in de hof van Eden.

Lucifer, die toen wegens zijn zonde de naam Satan had gekregen, verleidde Eva ertoe de verboden symbolische vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad te nemen.

De eerste mens, Adam, matigde zich aan zelf de kennis van goed en kwaad voort te brengen.

In deze episode, die in Genesis 3 wordt geopenbaard, werden de mens en zijn nageslacht, de potentiŽle kinderen van God, gekidnapt – zij werden het eigendom van Satan. Zij kozen Satans levenswijze – egoÔsme – in plaats van Gods wil. Zij kozen de wet van Satan in plaats van de geestelijke wet van God. Zonde is de overtreding van Gods wet.

Aldus verwierp de eerste menselijke ouder van de menselijke familie de Regering van God. Door de verboden boom te kiezen onderwierp hij zich aan de grondwet van Satans regering over de aarde. In feite werden Adam en Eva door Satan tot zijn levenswijze gedwongen.

Adam kon zich hebben gekwalificeerd door zich te onderwerpen aan de Regering van God. In plaats daarvan worden hij en zijn nageslacht – deze wereld   – door Satan, die nog altijd de god van deze wereld is, tot op de huidige dag gegijzeld.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

2 CorinthiŽrs 4:4   ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Jezus noemt de duivel de ”overste der wereld”.

Johannes 12:31  Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.

Johannes 14:30  Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets,

Uit Adam en Eva ontwikkelde zich de cultuur van de mens. Had Adam de boom des Levens gekozen, dan zou hij in een rechtstreekse relatie met God zijn gekomen – zou hij als Gods eigen zoon zijn verwekt – door middel van Gods geest, die dan met zijn menselijke geest zou zijn verbonden. Hij zou daardoor het vermogen hebben gehad tot inzicht in Gods geestelijke doeleinden en kennis te komen, en in staat zijn geweest hetzelfde verstand als God heeft te ontwikkelen.

1 CorinthiŽrs 2:6   Toch spreken wij [die van de boom des Levens hebben gegeten, dus Gods geest hebben] wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, 7  maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 8  En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10   Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Het is onmogelijk voor een mens om alleen met zijn natuurlijke verstand God te begrijpen. Hij heeft de heilige geest van God nodig en die werd Adam aangeboden. Als hij die dankbaar had aangenomen zou hij door God zijn geleid in het opbouwen van Gods Wereld. In plaats daarvan werd hij door Satan geleid en werd de hele wereldfamilie die met Adam was begonnen misleid tot het bouwen van een cultuur die Satans wereld werd – een wereld in gijzeling.

Deze heeft regeringsstelsels ontwikkeld voor steden en naties, een economisch stelsel, een maatschappelijk stelsel – alle gebaseerd op het principe van ’nemen’ in plaats van op onbaatzuchtige liefde, samenwerking, harmonie en vrede. Ze heeft zich ontwikkeld tot een wereld van concurrentie, gebaseerd op Satans wet: iedereen voor zichzelf, ijdelheid, begeerte, strijd.

Het zou erop kunnen lijken dat Satan met het kidnappen van Adam, de eerste mens, door wie God zich miljoenen malen wilde vermenigvuldigen, zijn meesterslag heeft geslagen. Maar Gods Doel kan niet worden verijdeld, ondanks Adams ongehoorzaamheid en ontvoering. Want de alwetende God had een reddingsplan klaarliggen. God had besloten dat Jezus (betekent redder) zou komen. Hij zou Gods middel zijn tot betaling van de losprijs voor het terugkrijgen van zijn potentiŽle kinderen. Verder zou Jezus de Tweede Adam zijn. Er zou een heel nieuw begin worden gemaakt. Het verwekte Gezin van God, waarvoor Adam was geschapen, zou nu in en door de Tweede Adam beginnen.

In tegenstelling tot de eerste Adam koos Jezus wťl de boom des Levens. Hij gehoorzaamde God wťl. Hij ontmoette en overwon Satan, en kwalificeerde zich om op de troon van de aarde te zitten, hetgeen spoedig gaat gebeuren.

MattheŁs 4:1  Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2   En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. 3  En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4  Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 5  Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6  en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 7  Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 8  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9  en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11  Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Binnenkort zal Jezus terugkomen.

Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

God had bepaald dat, evenals allen in Adam de doodstraf moeten ondergaan, dezelfde allen in Christus, de tweede Adam, op de door God beschikte tijd opnieuw tot fysiek leven zouden worden opgewekt, berecht, veroordeeld tot de eeuwige dood, maar vervolgens zouden zij vernemen dat Jezus Christus ten behoeve van hen hun doodstraf heeft ondergaan, en dat dan, bij de opstanding van de Grote Witte Troon, de boom des Levens voor hen zal worden heropend (Openb. 20:11-12).

Na bijna 4000 jaar, waarin de wereld zich ontwikkelde tot een wereld van menselijk goed en satanisch kwaad, kwam Jezus.

Hij kwam als de Tweede Adam, om Gods Wereld te grondvesten, iets waarin de eerste Adam faalde.

Jezus' komst was het begin van de geestelijke fase van Gods schepping van mensen. Jezus kwam niet om deze wereld – Satans wereld – te hervormen of te redden. Hij kwam om een andere wereld te beginnen. Het was Gods plan deze te beginnen door middel van zijn Gemeente.

 

De grondlegging van Gods wereld 

Jezus zei: ”Ik zal mijn gemeente bouwen" (Matth. 16:18). Het Griekse woord ekklesia dat met ’gemeente’ is vertaald raakt ook de betekenis van ’uitgeroepenen’, ’uitverkorenen’ of ’gekozenen’. Jezus koos en riep zijn twaalf oorspronkelijke discipelen of leerlingen, en leerde hun de wegen van het Koninkrijk van God.

Er staat een profetie in Jesaja 9 over de koninklijke positie van Jezus in de nabije toekomst.

Jesaja 9:5  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Over Jezus werd in Jesaja 9:5-6 geprofeteerd dat Hij als zuigeling zou worden geboren, zou opgroeien en dat de heerschappij (de regering van God) op zijn schouders zou rusten. Hij zou vrede naar de aarde brengen. Satans wereld bracht wedijver, verwarring, verdeeldheid, vijandschap, geweld, vernietiging, oorlog en de dood. De Messias, Jezus Christus, zal op de planeet aarde de Regering van God grondvesten.

Jezus bracht de evangelieboodschap van God aan de mensheid, niet om Satans wereld te bekeren en te veranderen, maar om als een getuigenis het komende wereldregerende goddelijke Koninkrijk aan te kondigen. Jezus kwam niet op een ”kruistocht om zieltjes te winnen”, evenmin om de mensen te smeken ”Hem als Verlosser te aanvaarden”. Toen de vrouw bij de bron van Jakob Hem om het ”levende water” van de heilige geest (behoud) vroeg, sprak Hij haar alleen over haar zonden.

Het woord evangelie betekent ’goed nieuws’. Jezus was een nieuwsbrenger, die van tevoren het Nieuws verkondigde van het komende Koninkrijk van God.

Daar het Gods doel is zichzelf te vermenigvuldigen – het goddelijke gezin uit te breiden – en daar dit gezin een wereldregerend gezin zal zijn, is het Koninkrijk van God het geboren gezin van God dat de gehele wereld zal regeren. Geen enkele godsdienst op aarde kent deze cruciale waarheid! Dit is een misleide wereld – gegijzeld door Satan.

De Gemeente van God is het embryonale begin van het wereldregerende en wereldvullende Koninkrijk van God.

De Gemeente begon met ťťn mens: de tweede Adam, Jezus Christus. Hij breidde haar uit tot twaalf mensen die Hijzelf koos en riep en onderwees. Tijdens zijn werk op aarde riep God nog een klein aantal andere mensen om zijn evangelieboodschap te geloven en Hem te volgen. Maar ook van hen volgden verscheidene mensen Hem slechts gedurende een korte tijd en vielen daarna af. Op de Pinksterdag ontvingen eerst 120 mensen Gods heilige geest, werden gedoopt en daarna nog drieduizend mensen en als kinderen van God verwekt (maar nog niet geboren). Tot zijn terugkomst zijn er maar weinigen uitverkoren.

Na zijn werk van drieŽneenhalf jaar gaf Jezus zichzelf als losprijs om te worden gekruisigd, waarmee Hij de straf onderging voor alle zonden van alle mensen die zich zouden bekeren, geloven, groeien in genade en de kennis van God, overwinnen en tot het einde van hun menselijk leven zouden volhouden.

Jezus droeg zijn apostelen op anderen te onderwijzen, zoveel als God er zou roepen.

Handelingen 2:39  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

Het gehele Nieuwe Testament leert dat alleen zij die God kiest en geestelijk roept, door Jezus tot Hem kunnen komen. Jezus zei: ”Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh. 6:44).

Degenen die aldus door God voor zijn Koninkrijk worden geroepen en gekozen, werden uit deze wereld geroepen om afgescheiden te zijn (2 Cor. 6:17). Jezus leefde niet als deel van deze wereld, haar wegen en gewoonten; degenen die zijn geroepen moeten dat evenmin.

Deze huidige kwaadaardige wereld van Satan – de gekidnapte wereld – heeft haar grondslag in de eerste Adam. Het was bij de grondlegging van deze wereld (Openb. 13:8) dat God besloot dat Jezus zou komen om als het Lam van God de losprijs te betalen.

Tijdens zijn aardse werk vergeleek Jezus deze wereld met een gebouw. In Efeze wordt de Gemeente vergeleken met een gebouw.

EfeziŽrs 2:19 [Statenvert.]  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22   Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Verwijzend naar de huidige zondige wereld zei Jezus dat deze is gebouwd op een fundament van het zand van Satans weg van ijdelheid, begeerte, na-ijver en jaloezie, wedijver en strijd, geweld, opstand, twist, verdriet, lijden en de dood. Deze wereld is gedoemd onder te gaan! En haar val zal groot zijn.

Jezus kwam niet om dit gebouw – deze wereld – deze beschaving – te herstellen of opnieuw vorm te geven. Haar fundament is verkeerd – is dat van Satan. Haar bovenbouw – haar regeringsstelsels en juridische systemen van recht en wet, haar gebrekkige en materialistische onderwijsstelsels, haar godsdiensten, haar sociale stelsels en gewoonten – kortom, de gehele bovenbouw – is verkeerd en produceert onvrede, verdriet, strijd, competitie uitlopend op geweld en verwoesting, angst, leed, armoede en de dood. Jezus kwam niet om dit gebouw te verbouwen, d.w.z. deze wereld te hervormen, om een ”geestelijke herleving” te brengen, om voor haar te bidden of om haar of iets van haar te redden. Niets van deze wereld is bruikbaar voor de Wereld van Morgen. Zie onze publicatie ’Het teken van Jericho’.

De Gemeente is het begin – het embryo – van een geheel nieuw en ander gebouw.

Hij riep hen die God heeft gekozen om zich uit deze wereld en haar wegen terug te trekken. Zij die geroepen zijn moeten op deze aarde blijven leven. Hun wordt geleerd zelfs aan de regeringen boven hen onderworpen te zijn – niet om deze te gehoorzamen wanneer dat ongehoorzaamheid aan God zou betekenen, maar om onderworpen te zijn – indien nodig tot alle straffen die zij opleggen.

 

Waarom is er de periode van de Gemeente? 

Sinds Jezus de Gemeente oprichtte – de grondlegging van de komende wereld van God – zijn er bijna 2000 jaar verstreken. Men zou zich kunnen afvragen: wat is de reden voor deze 2000 jaar van het ’tijdperk van de Gemeente’ vůůr de vestiging van het Koninkrijk?

Gods doel is een bepaald aantal mensen te kiezen, hen uit de gewoonten van Satans wereld te roepen, en hen op te leiden tot leraars en machthebbers voor de tijd dat God Christus weer naar de aarde zendt als Koning der koningen en Heer der heren. Deze uitverkorenen (de Bijbel noemt ze ’eerstelingen’) zullen onder leiding van Christus regeren en de bewoners van de aarde van die nieuwe wereld (het herstelde paradijs) Gods weg onderwijzen. Allen die in deze wereld hebben geleefd en aan haar verkeerde en zondige gewoonten zijn gewend moet de juiste levenswijze van God worden geleerd.

Diegenen in de Gemeente die bekeerd en uiteindelijk behouden zullen zijn, zullen koningen en priesters zijn, en macht ontvangen om te regeren en te onderwijzen.

Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Openbaring 5:10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Gedurende deze 2000 jaar van opleiding is Jezus Hogepriester en Hoofd van de Gemeente en houdt vanuit de hemel toezicht op zijn Gemeente.

Bij Christus' terugkeer in opperste macht en glorie zal Satan worden gebonden en in de ’afgrond’ worden geworpen. Jezus Christus zal op de troon van David plaatsnemen en over IsraŽl regeren, en tevens op de troon van de aarde. In feite regeert nu Satan nog over de mensheid.

 

De Gemeente zal gereed zijn 

Ten tijde van Christus' terugkeer als Koning der koningen en Heer der heren zal de Gemeente gereed zijn voor haar ontzagwekkende verantwoordelijkheid van heerschappij onder Hem.

Wat is dus het werkelijke doel van de Gemeente? Waarvoor heeft Jezus de Gemeente opgericht? Was het om de bovenbouw van het verkeerde en decadente gebouw waarmee we deze huidige boosaardige wereld hebben vergeleken, te herstellen? Was het om deze zondigende wereld van Satan door bekering te ’behouden’? Of was het om de Gemeente te verdelen in Orthodox, Rooms-Katholiek en Protestants?

De gehele officieel ’christelijke’ wereld is misleid. Alle volken zijn misleid. Het negende vers van Openbaring 12 stelt dit met nadruk en ondubbelzinnig.

God begon zijn verheven werk en doel om zich te vermenigvuldigen door middel van de eerste mens, Adam. Teneinde een verwekt kind van God te worden, opdat hij, na de verwerving van het heilige karakter van God, in het goddelijke Gezin van God kon worden geboren, werd er van Adam een keuze verlangd. Hij koos afvalligheid, opstandigheid, eigengerechtigheid vermengd met kwaad – de levenswijze van de ontvoerder van het potentiŽle gezin van God.

God zei duidelijk tot Adam dat hij, na de ongehoorzaamheid van het nemen van de verboden vrucht, beslist zou sterven. Zijn tijdelijke bestaan liep ten einde en na 930 jaar stierf hij.

Bestudeer Efeze 2:1-2.

EfeziŽrs 2:1  Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Als overste van de macht der lucht werkt Satan op het ogenblik in de natuurlijke kinderen van Adam. Satan werkte in Adams eerste zoon toen deze zijn broer Abel doodde. Al Adams kinderen hebben gezondigd. Allen, met inbegrip van hen die nu leven, sterven.

Maar bij de grondlegging van deze wereld – op het moment van Adams zonde – werd bepaald dat, evenals allen in Adam moeten sterven, dezelfde allen in Christus, de tweede Adam, door een opstanding uit de dood weer tot leven zouden worden gebracht.

De boom des levens werd tot Christus, de Tweede Adam, voor de gehele mensheid afgesloten. Door zijn moeder, de maagd Maria, werd Christus uit het menselijke nageslacht van Adam geboren. Jezus had echter niet een mens, een zoon van Adam, tot vader, maar God. Als zoon van God stond de boom des Levens voor Hem open. Maar als zoon des mensen moest Hij, evenals de eerste Adam, een keuze doen!

Satan trachtte Jezus reeds te doden toen Hij nog een zuigeling was, maar God greep in om dat te voorkomen.

MattheŁs 2:13  Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Vervolgens viel Satan Hem frontaal aan, toen Hij ongeveer 30 jaar oud was, en nog vůůr Hij een woord van Gods boodschap, het Evangelie, kon prediken. Tijdens deze verzoeking (Matth. 4:1-11) bepaalde Jezus zijn keuze. Hij verwierp Satans verzoeking en levenswijze. Hij koos Gods weg, in overeenstemming met de Geschriften. Hij versloeg Satan, gebood hem van Hem weg te gaan, en de verslagen Satan sloop heen. Jezus had zich gekwalificeerd door ”de god van deze wereld” te overwinnen om zelf over de aarde te gaan regeren! Toen was, zoals Jezus in Markus 1:15 zei, de tijd vervuld en het Koninkrijk van God nabij gekomen.

De Tweede Adam had de toets doorstaan. Hij had Satan overwonnen. Hij had zich gekwalificeerd om Gods Regering te gaan leiden.

Zonde en opstandigheid waren met de ene mens, Adam, begonnen. Gerechtigheid en gehoorzaamheid die naar vrede leiden begonnen met de ene mens, Jezus Christus. Hij was het begin – de grondlegging – van een volkomen nieuw ’gebouw’ – de nieuwe wereld – de nieuwe beschaving – de Wereld van Morgen!

 

De Gemeente bestaat nog steeds 

Jezus zei dat Hij zijn Gemeente zou bouwen. Zijn Gemeente is, in embryo, dit nieuwe gebouw – die nieuwe beschaving – die nieuwe wereld.

Jezus begon deze met de roeping van zijn twaalf discipelen. Elk van hen moest evenwel kiezen tussen de boom des Levens en de satanische boom van menselijk goed en kwaad. Eťn van hen (Judas) faalde. Maar Jezus zei dat de Gemeente nooit zou ophouden te bestaan.

MattheŁs 7:24  Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26  En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

De regens zouden neervallen, de stromen zouden komen, de winden zouden waaien, maar dit nieuwe huis, dat op het fundament van de vaste rots (Christus) is gebouwd, zal altijd standhouden!

Jezus sprak niet over ’kerken’. Hij zei bovendien:

Markus 3:25  En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan.

Paulus zei dat allen in die ene Gemeente eenstemmig zouden zijn – er zou geen verdeeldheid zijn. Maar het is maar een kleine kudde.

Lukas 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven

Jezus zal de wereld uit haar gijzeling bevrijden en dit ”kleine kuddeke” zal Christus meehelpen om de bevrijde wereld op Gods weg te brengen.  

 

Terug naar de Home Page

site stats