Voor literatuurlijst klik hier.

 

IS ER EEN ECHT HELLEVUUR?


Ook als u christen bent, kunt u naar de hel gaan. Sommigen van degenen die u liefhad zijn al in de hel. Maar weest u gerust. De 'hel' is niet wat de meeste mensen zich voorstellen! De Bijbel onthult de geruststellende waarheid omtrent dit onderwerp.


Miljoenen mensen hebben uiterst verwarde ideeŽn over de 'hel'. Wat is het? Waar is het? Wie gaat er naar toe? En waarom?
Is de hel een bepaalde plaats, een geografische plek? Is hij ergens in het inwendige van de aarde, in het hart van de zon, of ergens ver in de ruimte?
Of geeft het woord hel eenvoudig een verwarde geestestoestand hier op aarde weer?
Een onderzoek in de VS toonde aan dat 71 procent van de Amerikanen in de hemel gelooft, maar dat slechts 53 procent overtuigd is van het reŽle bestaan van een hel.
Vanwaar dit verschil?
Waarschijnlijk doordat veel mensen die in een hemel geloven eenvoudig niet de gedachte kunnen opbrengen dat een genadige, liefhebbende God iemand naar een plaats van eeuwige foltering zou kunnen sturen! 

Gangbare ideeŽn over de hel

Een onderzoek in Nieuw-Zeeland toonde aan dat 60 procent van de Nieuw-Zeelanders meent dat de hel een geestestoestand is. Slechts 26 procent gelooft dat de hel een bepaalde plaats is.
In San Francisco werd aan willekeurige voorbijgangers gevraagd: "Hoe stelt u zich de hel voor?" Sommige antwoorden onthullen de grote verwarring die in de publieke opinie rond dit onderwerp heerst.
Eerste persoon: "Ik betwijfel eerlijk gezegd of een dergelijke plaats bestaat. Ik denk dat de hel een middel is om de mensen bang te maken opdat zij een beter leven gaan leiden... Als er wel een dergelijke plaats bestaat, dan vermoed ik dat hij onherbergzaam is en vol mensen die ovens opstoken of rotsblokken stukhakken."
Tweede persoon: "Het begrip 'hel' is een van de belangrijkste middelen om kinderen het goede te leren. Persoonlijk denk ik echter dat het louter een bijbelse term is."
Derde persoon: "Toen ik jong was had ik een duidelijke voorstelling van de hel: vlammen en een duivel met horens en een hooivork. Maar men ontgroeit daaraan, net zoals aan de kerstman."
Vierde persoon: "Ik denk er liever niet over na."
Vijfde persoon: "Ik heb er nooit over nagedacht behalve als ik hem zag uitgebeeld in opera's of toneelstukken."
Zesde persoon: "Ik stel me de hel voor als een grote, hete, onaangename woestijn. Ik denk wel dat hij bestaat. Niet onder de grond. Maar gezien het feit dat iemand ons hier heeft neergezet, kan die ook gemakkelijk hierna een plaats voor ons in petto hebben."
Zevende persoon: "De hel is een plaats van trieste opsluiting, zoals een gevangenis. Niet per se met vlammen. Meer een kwelling van de geest. Ik denk dat het een bestaand gebied is, ofschoon dit net zomin beneden hoeft te zijn als de hemel boven."
Het betreft hier vage ideeŽn over de hel, die nauwelijks op enige feitelijke kennis berusten. De grote meerderheid der mensen denkt waarschijnlijk 'liever niet' over dit onderwerp na. 

Wat geestelijken denken

Veel hedendaagse theologen geloven niet in een letterlijke 'hel'. Een van hen zei: "Het wezen van de hel is het van God gescheiden zijn, geen werkelijke foltering, maar een kwelling."
Een ander beschreef de hel als "een toestand van het menselijk bestaan".
Een Australische geestelijke verklaarde dat de negentiende-eeuwse opvatting van een eeuwig brandend hellevuur God afschildert als erger dan Hitler. Dan zijn er nog de theologen die de hel zien als "het verlies van contact, een ongevoeligheid voor geestelijke waarden, het besef van hoezeer wij met het oog op onze capaciteiten zijn tekortgeschoten, de herinnering aan dingen die wij hebben gedaan."
Anderzijds waarschuwde paus Paulus VI dat "degenen die Gods liefde niet aanvaarden gaan naar het vuur dat niet wordt uitgeblust" (Credo Populi Dei, uitgegeven op 30 juni 1968). 

Het 'Brandende Inferno'

Praktisch iedereen heeft een voorstelling van de 'hel' die overeenkomt met ťťn van twee uitersten. De ene groep ontkent geheel dat de hel bestaat. De hel wordt gezien als een oud bijgeloof dat met het moderne leven niets uitstaande heeft.
De andere groep, waaronder de meeste zogeheten bijbelse fundamentalisten, ziet de hel als een afschuwelijke plaats van nimmer-eindigende foltering, een plaats waar de duivel regeert en waar zijn demonen met groot plezier zondaars 'roosteren' als gold het miljoenen Wiener schnitzels op een barbecue. Er heerst, volgens deze opvatting, bitter geween en geklaag, wanhopig gevloek, geschreeuw en gekerm van degenen die eeuwigdurende folteringen ondergaan.
Hier volgt een samenvatting van dit volksgeloof, uit de Encyclopedia Americana:
"Over het algemeen wordt onder de hel de verblijfplaats van boze geesten verstaan; de onderwereld... waarheen na de dood de verloren en veroordeelde zielen gaan om onbeschrijflijke martelingen en eeuwige bestraffing te ondergaan... Sommigen beschouwen het als de door de Godheid geschapen plaats, waar Hij met onvoorstelbare hardheid en gedurende alle eeuwigheid de zielen straft van degenen die door ongeloof of aanbidding van valse goden zijn toorn hebben opgewekt. Het is de plaats van de goddelijke wraak, die onverbiddelijk is en nimmer eindigt. Dit denkbeeld is algemeen aangehangen door christenen, zowel katholieken als protestanten. Het komt tevens tot uitdrukking in de Mohammedaanse zienswijze... De hoofdkenmerken van de hel zoals opgevat door hindoeÔstische, Perzische, Egyptische, Griekse en christelijke theologen zijn in wezen dezelfde" (uit het artikel "Hell"; nadruk en vertalingen van ons in de gehele publicatie).
Maar waarom geloven mensen wat zij geloven? Vanwaar of van wie zijn deze algemeen verbreide denkbeelden afkomstig? 

Van de filosofen

Sinds de tijd van Christus heeft een aantal invloedrijke mensen geschriften en leerstellingen nagelaten die zo algemeen werden geloofd dat zij de erkende leer van de belijdende christenheid zijn geworden. Een der belangrijkste van deze invloedrijke schrijvers was Augustinus (354-430).
Augustinus veronderstelde dat de onvolmaakte zielen gedurende een bepaalde tijd een reiniging in louterend vuur moesten ondergaan. Evenals andere invloedrijke mensen in de officiŽle christelijke kerk werd hij beÔnvloed door de 'voorchristelijke leer', de leer van de oude heidense filosofen, en door andere vroegchristelijke kerkvaders (zie het artikel "Purgatory", in de 11e editie van de Encyclopaedia Britannica).
De leer van Augustinus was later van invloed op o.a. Dante Alighieri (1265-1321). Deze schreef een geweldig populair dichtwerk, La Divina Commedia, in drie delen: Inferno, Purgatorio en Paradiso (resp. de Hel, de Louteringsberg en het Paradijs).
"Van alle dichters van de nieuwe tijd", aldus een hedendaagse auteur, "was Dante Alighieri wellicht de grootste leraar. Hij heeft waarschijnlijk een grotere invloed op de loop van de beschaving gehad dan enig ander mens sinds zijn tijd... Hij schreef, in ondoorgrondelijke strofen, een fantasierijk en huiveringwekkend relaas over een troosteloze hel, een lang gedicht dat bepaalde zinsneden bevat die de aandacht van de wereld trokken, zoals: 'Laat af van alle hoop, gij die hier binnentreedt'. Dit maakte een geweldige indruk op het christelijke volksdenken en had een diepgaande invloed op de christelijke leer. Zijn Inferno was gebaseerd op Vergilius en Plato" (Dante and His Inferno).
Dante was naar verluidt bijzonder gefascineerd door de ideeŽn en opvattingen van de heidense filosofen Plato en Vergilius.
Maar wie waren Plato en Vergilius?
De Encyclopedia Americana zegt: "Vergilius, heidens Romeins dichter, 70-19 v.Chr.; behoorde tot de nationale school van het heidense Romeinse denken, dat was beÔnvloed door de Griekse schrijvers. De christenen van de Middeleeuwen, inclusief Dante, geloofden dat hij een zekere mate van goddelijke inspiratie had ontvangen."
Plato, geboren te Athene in 427 v.Chr., was een leerling van de vermaarde Socrates. In zijn bekende literaire werk Phaedo leerde Plato de onsterfelijkheid van de ziel, de basis voor andere geschriften over de doctrine van een eeuwige hel waar zondige 'zielen' eeuwig zouden worden gestraft.
De wereldse opvatting van de 'hel' is dus, naar algemeen wordt toegegeven, een product van menselijk denken, van heidense speculatie, gevormd door mensen die zich het hoofd braken over het uiteindelijke lot van zondaars.

Wat gebeurt er met de miljarden mensen
van de niet-christelijke wereld?

Alvorens de Bijbel te bestuderen om te zien of de gebruikelijke ideeŽn over de hel mogelijk op waarheid berusten, gaan wij eens na waartoe deze opvattingen over de hel, als zij waar zijn, ons zouden voeren.
Op deze aarde wonen miljarden mensen. De landen met de meeste inwoners zijn China, India en andere delen van AziŽ. Ondanks de inspanningen van Westerse zendelingen heeft echter meer dan de helft van de mensen op aarde nog nooit gehoord van de enige naam waardoor men kan worden behouden (Handelingen 4:12): de naam "Jezus Christus"!
Letterlijk miljarden mensen op deze aarde leven en sterven zonder ook maar iets te weten over 'behoud', zonder zelfs maar een Bijbel te hebben gezien.
Als nu allen die 'niet behouden' zijn onmiddellijk naar een brandende hel gaan wanneer zij sterven, krijgt meer dan de helft van de mensen die ooit op deze aarde hebben geleefd deze vreselijke straf opgelegd zonder ooit een kans te hebben gehad eraan te ontkomen!
Kunt u werkelijk geloven dat dit de methode is die een alwetende, barmhartige, liefhebbende God gebruikt om Zijn plan hier op aarde te verwezenlijken?
Wat is de WAARHEID?
Wij staan voor de volgende mogelijkheden: Ofwel de Schepper openbaart in Zijn geÔnspireerde Woord DE WAARHEID over dit onderwerp, ofwel wij moeten bekennen dat wij het eenvoudig niet weten. Of wij geloven wat de Bijbel zegt, of wij moeten, als wij redelijk en eerlijk zijn, onze onwetendheid toegeven.
Wat zegt God in de Bijbel over de 'hel'? Dat zal u wellicht verbazen! BEWIJS Gods waarheid aan uzelf. 

Christus sprak over een 'hellevuur'

Markus 9:43  En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur.
Uiteraard bedoelde Christus niet dat wij letterlijk delen van ons lichaam moeten afsnijden, maar dat wij ophouden deze te gebruiken om te zondigen!
Toen Markus de woorden van Christus vastlegde, schreef hij ze op in de Griekse taal. Het Griekse woord waartoe Markus in dit verband werd geÔnspireerd en dat werd vertaald als "hel", is gehenna. Uit het feit dat Christus in dit vers zegt dat de zondaar "ter helle vaart, in het... vuur", volgt dat degenen die naar gehenna gaan door vuur zullen worden gestraft.
Houd daarom in gedachten dat Christus het Griekse woord gehenna met vuur in verband bracht.
In vers 45 benadrukt Christus wat Hij in vers 43 heeft gezegd.
Vers 45  En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt.
Markus schreef hier in vers 45 hetzelfde Griekse woord gehenna op dat hij ook in vers 43 gebruikte. De vertalers kozen het woord "hel" om dit Griekse woord gehenna te vertalen. Over de werkelijke betekenis van dit woord zullen wij later meer vernemen.
Ook in vers 47 is het Griekse woord dat Markus gebruikte gehenna.
Vers 47  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met ťťn oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel [Statenvertaling: helse vuur] geworpen wordt.
Gehenna heeft duidelijk te maken met vuur! Er zijn evenwel nog andere Griekse en Hebreeuwse woorden in de Bijbel die eveneens met "hel" zijn vertaald.

Verkeerd gebruik van het woord 'hel'

Wij moeten in dit verband steeds in gedachten houden dat het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws, het Nieuwe oorspronkelijk in het Grieks werd geschreven.
Het woord 'hel' in de Statenvertaling is gebruikt als vertaling voor drie verschillende woorden. Elk van deze woorden heeft een andere betekenis.
In de eerste plaats is "hel" een vertaling van het Hebreeuwse sjeool en het Griekse equivalent hades. Vooral in het Nieuwe Testament is deze vertaling bijzonder misleidend.
In de tweede plaats is "hel" een vertaling van het Griekse tartaros en in de derde plaats van, zoals wij al zagen, het Griekse woord gehenna.
Drie verschillende Griekse woorden (hades, tartaros, gehenna) zijn dus met ťťn enkel woord vertaald. Geen wonder dat miljoenen mensen hierdoor in verwarring zijn geraakt.
Wat is de ware betekenis van deze woorden?
Het oudtestamentische Hebreeuwse woord sjeool en het nieuwtestamentische Griekse woord hades betekenen hetzelfde: het graf. Deze oorspronkelijke woorden zijn op veel plaatsen in de Bijbel correct vertaald als "graf". Deze woorden zijn echter ook als "hel" vertaald.
'Hel' is een oud woord dat etymologisch in verband staat met 'helen' in de zin van 'verbergen' en het betekende destijds niets anders dan een kuil in de grond die werd overdekt, een donkere stille plaats, een graf. Door heidense leerstellingen kwam men er echter toe het woord hel ten onrechte te betrekken op de huiveringwekkende fantasiebeelden van Dante.
Het tweede Griekse woord, tartaros, dat eveneens met het woord "hel" werd vertaald, komt slechts eenmaal in het Nieuwe Testament in de Statenvertaling voor (2 Petrus 2:4). Het heeft geen betrekking op mensen, maar op de beteugelde toestand van gevallen engelen (of demonen). De betekenis ervan is "de duisternis van het materiŽle universum", "donkere afgrond" of "gevangenis".
Nu het woord gehenna. Dit Griekse woord is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom, even buiten Jeruzalem. Het was de plaats waar vuilnis werd verbrand. Afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers werden geworpen in het vuur van gehenna, ofwel het Dal van Hinnom. Gewoonlijk werd al wat in dit dal werd geworpen door vuur vernietigd, volledig opgebrand. Daarom gebruikte Christus gehenna om het lot van verstokte zondaars te beschrijven! 

Twee verschillende 'hellen'

In een groot aantal passages in het Nieuwe Testament waar wij het woord "hel" aantreffen, is het oorspronkelijke Griekse woord niet gehenna. Vaak is het hades, dat helemaal niet op vuur slaat, maar de betekenis heeft van graf, een kuil in de grond. De vertalers hebben echter de twee volkomen verschillende betekenissen van deze woorden door elkaar gehaald en verduisterd door ze te vertalen met hetzelfde woord "hel".
Laten wij dit nader bestuderen.
Lukas 12:5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!
Als wij het oorspronkelijke Griekse woord dat hier met "hel" is vertaald opzoeken, ontdekken wij dat het gehenna is. En gehenna was de plaats waar lijken werden gedeponeerd om te worden vernietigd door vuur!
Ditzelfde woord "hel" wordt in de Statenvertaling gebruikt in Handelingen 2:31.
Handelingen 2:31  Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
Het oorspronkelijke Griekse woord dat in dit vers met "hel" is vertaald is hades. Hades betekent het graf, zoals het gebruik in dit vers duidelijk aantoont! In de NBG-vertaling staat dan ook het dodenrijk.
Wij kunnen nu dus duidelijk zien dat het woord 'hel' verschillende betekenissen kan hebben! Daarom moeten wij, wanneer wij in het Nieuwe Testament (behalve in 2 Petrus 2:4) het woord "hel" tegenkomen, deze beide sterk verschillende betekenissen in gedachten houden en zorgvuldig aan de hand van de context vaststellen of het betrekking heeft op vernietiging door vuur of op het graf waar de doden begraven liggen. Een concordantie of bijbelencyclopedie kan hierbij van pas komen. 

Waarheen na de dood?

Prediker 9:5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.
Iemand die is gestorven en in zijn graf wordt begraven, weet absoluut niets. Hij ligt daar slechts rustig en stil als in een "slaap" en is zich van niets bewust. Zowel mensen als dieren overkomt hetzelfde.
Prediker 3:19  Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid.
Zij gaan allen naar ťťn plaats wanneer zij sterven.
Vers 20  alles gaat naar ťťn plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.
Genesis 3:19  … want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Hebt u ooit gehoord van dieren die naar de 'hel' gingen om te worden gefolterd?
Prediker 9:10  Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk
[Statenvertaling: graf], waarheen gij gaat.
Ook Job besefte dat.
Job 17:13  Wanneer ik het dodenrijk [Statenvertaling: graf] verwacht als mijn tehuis, in de duisternis mijn leger spreid.
Jezus Christus is "vlees geworden" (Johannes 1:14); Hij werd een mens van vlees en bloed.
HebreeŽn 2:14  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.
David heeft geprofeteerd dat Jezus niet in het graf zou blijven omdat Hij na drie dagen werd opgewekt. Hij moest dus ook naar het graf zoals andere sterfelijke mensen.
Handelingen 2:31  heeft hij [David] in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk [Statenvertaling: hel] is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien.
Het oorspronkelijke Griekse woord dat hier is vertaald met "dodenrijk" in Handelingen 2:31 is hades, dat zoals u nu weet het 'graf' betekent.  

De opstanding ten oordeel

Misschien hebt u wel eens horen preken dat degenen die "niet behouden" zijn rechtstreeks naar de "vurige kwellingen van de hel" gaan wanneer zij sterven. Als mensen een onsterfelijke ziel hebben en als er een plaats van eeuwige foltering is, zou deze leer betekenen dat zij tot een brandend inferno worden veroordeeld voordat zij formeel geoordeeld en veroordeeld zijn! Laten wij nagaan wanneer en hoe de doden door God zullen worden geoordeeld.
Johannes 5:28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
Er komt in de toekomst een opstanding ten oordeel van de doden die niet behouden zijn. Dit is opnieuw een bewijs dat de niet-behouden doden niet in een "brandende hel" worden gekweld. Zij zijn nu dood. Maar er komt een tijd ("de ure komt", zei Jezus) dat zij zullen worden opgewekt ten oordeel.
De eerste zin van Openbaring 20:5 en vers 11-12 bewijzen eveneens dat er een toekomstige opstanding ten oordeel zal zijn?
Openbaring 20:5  De overige doden [de doden die niet in de eerste opstanding zijn] werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding [Dit laatste zinnetje is een verklaring van vers 4]. Vers 11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
Sommige doden, de "doden in Christus", zullen worden opgewekt tot eeuwig leven in de eerste opstanding, bij de wederkomst van Christus (1 Thessalonica 4:16-17). Maar de "overigen doden" zullen pas na duizend jaar weer leven. Zij zullen dan tot sterfelijk leven worden opgewekt. Dit zijn de niet-behouden doden, die in de tweede opstanding zullen opstaan om te worden "geoordeeld".
Het Oordeel van de Grote Witte Troon, dat in Openbaring 20:11-12 wordt beschreven, is de periode waarin de overgrote meerderheid der mensen (de doden en de meesten die nu leven) zal worden opgewekt om de kans te krijgen Gods plan van behoud te leren kennen. Deze miljarden mensen zijn degenen die Gods waarheid nooit hebben gehoord of begrepen (met inbegrip van degenen die dachten dat zij God kenden, maar niet door God waren geroepen: Johannes 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.). Zij zullen dagelijks worden geoordeeld naar hoe goed zij leven volgens Gods Woord. De "boeken" in vers 12 van Openbaring 20 zijn de boeken van de Bijbel (Grieks: biblion, een verkleinwoord van biblios), precies zoals nu ware christenen dagelijks worden geoordeeld (1 Petrus 4:17).
Aan het einde van deze beoordelingsperiode zal God over ieder mens afzonderlijk een vonnis vellen, een uitspraak doen. De overgrote meerderheid zal het eeuwige leven beŽrven. Iemand die Gods waarheid verwerpt en koppig weigert zich te bekeren zal worden veroordeeld tot de eeuwige dood, niet tot een eeuwige bestraffing.
Er zal dan een opstanding van alle onverbeterlijke doden zijn.
Openbaring 20:13  En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Na de periode van het Oordeel van de Grote Witte Troon zullen de onverbeterlijke doden van voorbije tijdperken, of zij nu op zee of op het land zijn omgekomen, worden opgewekt tot fysiek leven. Het Griekse woord voor "het dodenrijk" [Statenvertaling: hel] in vers 13 en 14 is hades. Zij zullen dan door God formeel geoordeeld worden en worden veroordeeld tot de eeuwige dood!
De Bijbel toont duidelijk aan dat de doden dood zijn en dat de tijd waarin de niet-behouden doden zullen worden geoordeeld nog in de toekomst ligt! 

Dood door vuur

Wat is de uiteindelijke straf, de "bezoldiging" of het loon, voor de zonde? Is het eeuwig leven in foltering? Of eeuwige vergetelheid? Wat Ūs het uiteindelijke lot van onverbeterlijke zondaars? De Bijbel maakt de waarheid heel duidelijk.
Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Het loon van de zonde is de dood. De dood is het tegendeel van het leven! Het uiteindelijke loon dat de onverbeterlijke zondaar zal ontvangen is de volledige beŽindiging van zijn leven! Paulus waarschuwt wat het oordeel of vonnis zal zijn over degenen die, hoewel zij Gods geboden kennen en Zijn levenswijze hebben ervaren, moedwillig zondigen.
HebreeŽn 10:26  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27  maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.
Zij zullen niet blijven leven in de kwellingen van het vuur maar erdoor worden "verteerd".
Jezus vergelijkt valse dienaren die geen goede werken voortbrengen met bomen die geen goede vruchten voortbrengen.
Mattheus 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 16  Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17   Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18  Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 19  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Wat zei Hij dat er met hen zou gebeuren? Vers 19. Wordt brandbaar materiaal dat in een vuur wordt gegooid enkel geschroeid of brandt het op? Christus wees erop dat allen die geen "goede vrucht" voortbrengen op gelijke wijze in het vuur geworpen zullen worden.
Christus zei tegen de onbekeerde schriftgeleerden en FarizeeŽn van Zijn tijd:
Mattheus 23:33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?
Het oorspronkelijke Griekse woord dat hier met "hel" is vertaald is gehenna en betekent Dal van Hinnom. Christus gebruikte het vuur dat in het Dal van Hinnom afval verbrandde als symbool voor het uiteindelijke lot, volledige vernietiging, van de zondaars door vuur. Deze opstandige en eigenzinnige religieuze leiders konden Christus' vergelijking goed begrijpen. Zij wisten dat zij werden bedreigd met volledige vernietiging in vuur!
Wat zou er gebeuren, aldus de waarschuwing van Christus, met degenen die zich niet van hun zondige gewoonten bekeren?
Lukas 13:1  Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de GalileeŽrs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2  En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze GalileeŽrs groter zondaars waren dan alle andere GalileeŽrs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? 3  Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
"Omkomen" betekent ophouden te bestaan. Het betekent niet blijven leven. Leven in eeuwige foltering is niet wat God heeft verordineerd voor onverbeterlijke zondaars!
De straf die in de Bijbel wordt geopenbaard is de dood: het ophouden van leven voor eeuwig. Het eeuwige leven is niet iets waarmee wij worden geboren. Het is een geschenk van God dat Hij zal geven aan degenen die Hem gehoorzamen. Het eeuwige leven en de dood worden overal in de Bijbel tegenover elkaar gesteld!
Christus toonde met Zijn gelijkenis van het onkruid dat er een toekomstige oogst zal zijn?
Mattheus 13:24  Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26  Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. 27  Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28  Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. (13-29a) De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? 29  (13-29b) Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst.
Hij zei dat de boosaardige mensen – het "onkruid" – later zullen worden verbrand. Vervolg van vers 30: En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.
In deze parabel vergelijkt Christus de aarde met een "akker", de gehoorzame mensen met "koren" en de ongehoorzamen met "onkruid".
Psalm 37:20 toont eveneens aan dat het uiteindelijke lot van de goddelozen de vernietiging door vuur zal zijn.
Psalmen 37:20  Voorwaar, de goddelozen gaan te gronde, de vijanden des Heren zijn als de pracht der landouwen: zij vergaan, in rook vergaan zij.
Dit vuur zal zo heet zijn dat het de goddelozen opbrandt, dat zij erdoor verdwijnen. Hetzelfde staat in Maleachi 4:1.
Maleachi 4:1  Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.
Wortel en tak zal verbranden van de zondaar tot er as overblijft.
Vers 3  Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof [as zegt de Statenvertaling terecht] zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen.
Het "hellevuur" waarover de Bijbel spreekt zal duizenden graden heter zijn dan het denkbeeldige "hellevuur" van de meeste predikanten; dat is slechts heet genoeg om te martelen. Het bijbelse "hellevuur" zal de ongehoorzame mensen volledig verteren! Zij zullen nooit meer tot leven komen.
De Bijbel laat duidelijk zien dat degenen die Gods waarheid kennen, maar moedwillig ongehoorzaam zijn en weigeren zich te bekeren, het loon van de zonde zullen oogsten: de eeuwige dood! Aldus Romeinen 6:23. Deze tekst betekent wat hij zegt. De pogingen van veel theologen om de dood weg te redeneren en hem uit te leggen als louter "een van God gescheiden-zijn", kunnen niet met de Bijbel in overeenstemming worden gebracht. De dood betekent duidelijk niet eeuwig leven in de gruwelijke kwellingen van een eeuwige "hel".
De bron van dit heidense bedrog is niemand anders dan de vader der leugen: Satan de duivel!
Johannes 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Mocht u zijn valse leer hebben geloofd en er geestelijk onder hebben geleden, dankt u dan God dat Hij uw verstand nu heeft geopend om de waarheid te begrijpen! 

Wat is de "poel des vuurs"?

Wat is nu precies het gehennavuur dat de goddelozen zal verteren? Wanneer en waar zal dit bestaan?
Openbaring 21:8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Allen die halsstarrig weigeren zich te bekeren en volharden in het schenden van Gods geboden, zullen uiteindelijk belanden in een "poel van vuur en zwavel".
Wij zagen reeds dat het lot van de goddelozen het gehennavuur is. Gehenna en de poel des vuurs zijn dus hetzelfde. Vers 8 zegt dat dit vuur de tweede dood is.
Wij stervelingen sterven van nature eenmaal, omdat wij eenvoudig 'verslijten'.
HebreeŽn 9:27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.
Wanneer iemand de tweede dood sterft, zal hij als individu door God zijn geoordeeld en zijn schuldig bevonden aan hardnekkige ongehoorzaamheid en onverbeterlijke rebellie. De tweede dood zal voor eeuwig zijn!
Openbaring 20:13-15 – hiervůůr al behandeld – bevestigt dat de onverbeterlijke zondaars in deze toekomstige poel des vuurs zullen worden geworpen.
Een voorloper van deze poel des vuurs vangt met Christus' wederkomst aan.
Openbaring 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
De twee belangrijkste menselijke vijanden van Christus zullen dan in dit vuur worden geworpen.
Hoe lang zal dit vuur branden?
Mattheus 25:41  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.
Het woord "eeuwig" is in het Grieks het bijvoeglijk naamwoord aionios, afgeleid van het zelfstandig naamwoord aioon dat vaak tijdperk betekent. In dit geval is de juiste vertaling een 'tijdperkdurend vuur'. Deze "poel des vuurs" zal gedurende het hele Millennium, het 'tijdperk' van Christus' regering, blijven branden.
Tijdens de duizendjarige regering van Christus en Zijn heiligen zal het vuur in het Dal van Hinnom opnieuw brandende worden gehouden als een grimmige getuige voor de rest van de wereld!
Jesaja 66:23  En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. 24  Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.
Veel later zullen – na het Millennium en nadat Gods plan voor de mensheid is voltooid – de vlammen van de "poel des vuurs" het aardoppervlak zuiveren in ťťn enorm wereldomvattend inferno.
2 Petrus 3:10  Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
Alle dingen die door de mens zijn gemaakt zullen verbranden, evenals de mensen die geen behoud en eeuwig leven hebben ontvangen op grond van een opzettelijke opstandigheid jegens God. Zoals we ook in Openbaring 20:15 hebben gelezen.
Dit is Gods beschrijving, niet die van de mens, van hoe het uiteindelijke 'hellevuur' zal zijn! Het ligt nog in de toekomst. Het heeft zich nog niet voorgedaan. Nergens in de hele Bijbel wordt iets gezegd over 'zielen' die neerdalen in de aarde om te belanden in een 'hellevuur', of over een foltering voor alle eeuwigheid! In plaats daarvan laat de Bijbel zien dat alle onverbeterlijke mensen en hun werken eenmaal voor eeuwig zullen worden vernietigd. Alle andere leerstellingen die het tegendeel beweren zijn voortgekomen uit het heidendom!
We hebben in Maleachi 4:3 gelezen dat de goddelozen door het vuur dat de oppervlakte van de aarde zal verteren tot as (Statenvertaling) zullen worden gereduceerd.
Kan as eeuwig branden? Uiteraard niet! De dood die de onverbeterlijke zondaars zullen hebben ondergaan zal een eeuwigdurende straf zijn, geen eeuwigdurende bestraffing. Er is een groot verschil tussen straf en bestraffing! Het loon, dat de zonde geeft, is de dood (Romeinen 6:23), niet het eeuwige leven in het hellevuur!
Satan zal in hetzelfde vuur worden geworpen als waarin het "beest" en "de valse profeet" verteerd zullen zijn.
Openbaring 20:10  en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
Satan zal zelf in het 'hellevuur' terecht komen. Aangezien hij echter een geestelijk wezen is, zal hij door de vlammen niet worden vernietigd.
Vergelijk Lukas 20:36  Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.
Ook zal Satan niet de rol van folteraar van mensen spelen, zoals hij door de leerstellingen van deze wereld vaak wordt voorgesteld. Openbaring 20:10 toont aan dat Satan gepijnigd zal worden "in alle eeuwigheden"! Zijn kwelling zal eeuwig duren. Dat vuur echter niet. Het zal slechts duren zolang er brandbaar materiaal is om te worden verteerd. Satans eeuwige kwelling zal de mentale pijn zijn die voortvloeit uit de constatering van het feit dat alles waarnaar hij heeft gestreefd, waarvoor hij heeft gewerkt en gecomplotteerd, verbrandt wanneer de aarde wordt gezuiverd door het vuur! Geen wonder dat Satan de mensen ertoe verleidt te geloven dat het lot van de zondaars de veroordeling tot eeuwige kwellingen is!
Uit de meeste bijbelvertalingen van Openbaring 20:10 schijnt het dat het beest en de valse profeet nog in dit vuur zullen zijn. Sommige bijbels maken gebruik van cursieve letters om aan te duiden dat het betreffende woord niet in het Griekse manuscript staat maar door de vertalers is toegevoegd. In dit vers werd het woord "zijn" door de vertalers toegevoegd. In het Griekse manuscript is het niet te vinden. De zin moet luiden: "waar het beest en de valse profeet waren". Het is logischer om het ongeschreven werkwoord in het Grieks in dezelfde tijd te plaatsen als het werkwoord in de eerste helft van de zin. De Lutherse Vertaling en Het Boek geven dit correct weer. Ook het persoonlijk voornaamwoord "zij" in het tweede deel van het vers, staat niet in de Griekse tekst. De Griekse tekst luidt:
En deze duivel die verleidt hen werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar en het beest en de valse profeet en gepijnigd zal worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
Deze beide sterfelijke individuen zullen 1000 jaar voordat Satan in deze vlammen wordt geworpen al zijn vernietigd.
Wordt het hellevuur 'nooit uitgeblust'? Sprak Johannes de Doper ooit over onuitblusbaar vuur?
Mattheus 3:12  De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
Zei Jezus dat het hellevuur nooit zal worden 'uitgeblust'?
Markus 9:43  En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, 44  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 45   En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, 46  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 47  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, 48  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.
Het Griekse woord voor 'hel' in de verzen 43, 45 en 47 is gehenna.
Jezus herhaalde Zijn uitspraak vijfmaal om er nadruk aan te geven. Men heeft daarom onachtzaam aangenomen dat het onuitblusbare vuur (vers 43) een folterend vuur is dat al eeuwen bestaat en eeuwig zal blijven bestaan. Maar wij hebben aangetoond dat die gedachte absoluut foutief is! Let op de bijbelse waarheid ten aanzien van het onuitblusbaar hellevuur.
God waarschuwde meer dan 2500 jaar geleden de inwoners van Jeruzalem dat Hij in de poorten van Jeruzalem een vuur zou aansteken dat niet zou worden uitgeblust.
Jeremia 17:27  Maar indien gij niet naar Mij hoort om de sabbatdag te heiligen en op de sabbatdag geen last te dragen en binnen te komen door de poorten van Jeruzalem, dan zal Ik een vuur ontsteken in zijn poorten, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren zonder te worden geblust.
Het vuur zou de paleizen van de stad verteren.
Dit vuur brak enkele jaren later uit en verwoestte alle huizen van Jeruzalem.
Jeremia 52:12  Daarna, in de vijfde maand, op de tiende van de maand (dat jaar was het negentiende jaar van koning Nebukadressar, de koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, die voor het aangezicht van de koning van Babel stond, te Jeruzalem, 13  en verbrandde het huis des Heren en het koninklijk paleis; alle huizen van Jeruzalem, althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met vuur.
Aangezien God zei dat dit vuur niet zal worden geblust en aangezien het vandaag niet brandt, ging het klaarblijkelijk vanzelf uit nadat het al het brandbare materiaal had verteerd!
Dezelfde straf viel de beruchte steden Sodom en Gomorra ten deel.
Genesis 19:24  Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel.
Was het een letterlijk vuur dat de mensen vernietigde?
Lukas 17:29  Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.
Wat lezen wij in Judas 7 over deze gebeurtenis?
Judas 7  zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.
Brandt er nog steeds een vuur in deze steden die God lang geleden verwoestte? Natuurlijk niet!
Spreuken 26:20  Als er geen hout is, dooft het vuur.
De uitdrukking "eeuwig vuur" in Judas 7 betekent een vuur waarvan de gevolgen blijvend of eeuwigdurend zijn. Het is duidelijk geen vuur dat eeuwig brandt! Sodom en Gomorra werden eeuwen geleden totaal verwoest; vandaag branden zij niet meer.
Het vuur dat deze goddeloze steden verbrandde ging gewoon uit nadat het al het brandbare materiaal had verteerd. Deze teksten bewijzen dat het "vuur dat niet wordt geblust" de mensen niet eeuwig zal martelen!
Het vuur werd nooit uitgeblust of voortijdig gedoofd door wie dan ook! De vlammen doofden eenvoudig, omdat ze niets meer hadden te verteren. Zo zal het ook zijn met het uiteindelijke gehennavuur dat de goddelozen zal verteren. Het zal onuitblusbaar zijn, maar het zal tenslotte vanzelf uitbranden! 

"De worm die niet sterft"

Voor velen is de uitspraak die we vinden in Markus 9:44, 46 en 48 misschien niet te rijmen met de uitleg hiervoor.
Markus 9:43  En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, 44  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.
In deze verzen sprak Christus over een worm die "niet sterft". Zijn dit onsterfelijke wormen?
Sommige mensen denken dat Jezus het had over mensen die als wormen zijn, en dat Hij probeerde te zeggen dat die 'mensen' nooit sterven, maar eeuwig blijven leven in ondraaglijke kwellingen. Degenen die dit geloven gaan echter voorbij aan het feit dat Jezus sprak over "hun worm". De goddelozen zelf zijn dus niet de 'worm'.
Wat is deze geheimzinnige 'worm' die niet sterft? Merk op wat Jezus werkelijk bedoelde.
Zoals de kanttekeningen van veel bijbels laten zien, verwees Jezus duidelijk naar Jesaja 66:24, waar een overeenkomstige uitspraak wordt gedaan over "hun worm": de worm van "dode lichamen".
Jesaja 66:24  Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.
Wat nu is de 'worm' van een dood lichaam in ontbinding? Als u ooit een rottend lijk hebt gezien, moet het antwoord duidelijk zijn. Om geen twijfel over deze zaak te laten bestaan, constateren wij dat de lexicons zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord dat in Markus 9:44 en Jesaja 66:24 met "worm" is vertaald omschrijven als larve of made.
Soms bleef er wel eens een lijk op een van de rotsachtige richels boven het vuilnisvuur van het Dal van Hinnom liggen; dan werd het spoedig geteisterd door talloze wormen of maden die kwamen uit eitjes van vliegen. Op deze wormen doelde Christus toen Hij zei dat "hun worm niet sterft".
Jezus bedoelde niet dat elke worm op zich eeuwig blijft leven! De larven of maden komen uit de eitjes en eten het vlees; in de vorm van een larve leven ze slechts enkele dagen en ondergaan vervolgens een verpopping en metamorfose om tenslotte als vlieg tevoorschijn te komen. De wormen sterven niet, ze worden vliegen! Later gaan de vliegen dood.
Deze feiten zijn iedere biologiestudent bekend! En ook Christus was daarvan op de hoogte.
De Bijbel is een zinnig boek! Laten wij deze bijbelteksten steeds met zorg bestuderen en geen overhaaste, foutieve, zonderlinge conclusies trekken. 

De gelijkenis van Lazarus en de rijke man

Jezus' gelijkenis van Lazarus en de rijke man is wellicht een van de teksten die door degenen die trachten aan te tonen dat er een eeuwig hellevuur bestaat, het meest worden gebruikt.
Welke les wilde Jezus illustreren door middel van deze vaak verkeerd begrepen gelijkenis? Laten wij deze hele gelijkenis zorgvuldig bestuderen en hem vergelijken met andere kristalheldere teksten.
Lazarus, een arme maar rechtvaardige bedelaar stierf.
Lukas 16:19  En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20   En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 21  nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.
Hij werd door de engelen in "Abrahams schoot" gedragen.
Als wij van Christus zijn, worden wij met Abraham erfgenamen die zullen ontvangen wat God hem heeft beloofd (Galaten 3:29). Door het geloof kunnen wij allen de geestelijke "kinderen van Abraham" worden (Galaten 3:7). Dit is een intieme, geestelijke relatie met Abraham. In het delen van de beloften zullen wij in nauw contact met hem staan. In deze zin werd de rechtvaardige Lazarus in de "schoot van Abraham" gedragen.
Wanneer zullen Abraham en de Lazarus uit Jezus' gelijkenis in feite het beloofde ontvangen? Het antwoord dat in de Bijbel wordt gegeven is dat Abraham en de heiligen – zijn geestelijk "zaad" – het beloofde zullen erven bij de opstanding van de rechtvaardigen, wanneer Jezus Christus op aarde terugkeert om het Koninkrijk van God te vestigen!
En hoe ging het met de zondige rijke man uit Jezus' gelijkenis?
Vers 23  Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk [Statenvertaling: de hel] zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24  En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.
De rijke man stierf ook en wij zien hem vervolgens de ogen opheffen, hetgeen aangeeft dat hij uit de dood is opgewekt en aan Abraham een paar druppels water vragen om zijn tong te verkoelen, terwijl hij in geestelijke kwelling verkeert.
Het woord "hel" dat door de Statenvertaling in vers 23 wordt gebruikt, is een vertaling van het oorspronkelijke Griekse woord hades, dat zoals wij weten het 'graf' betekent. Het komt niet van het Griekse woord gehenna, de toekomstige poel des vuurs die de goddelozen voor eeuwig zal vernietigen. De rijke man wordt beschreven precies op het moment dat hij in een opstanding uit zijn graf oprijst!
Abraham en Lazarus hebben dan reeds het eeuwige leven in Gods Koninkrijk beŽrfd (Mattheus 25:34). Zij zullen al meer dan 1000 jaar onsterfelijk geweest zijn, voordat de goddeloze rijke wordt opgewekt om in de poel des vuurs te worden verbrand (Openbaring 20:4-5, 13-15). Tot dan toe zal de rijke man dood in zijn graf zijn geweest zonder bewustzijn van het verstrijken van de tijd (Prediker 9:5).
Bij zijn opstanding zal de rijke man zien hoe de vlammen van de poel des vuurs zich rondom hem verzamelen. Hij weet dat deze vlammen hem voor eeuwig zullen vernietigen. In hevige geestelijke doodsangst vraagt hij alleen een beetje water om zijn tong te verkoelen, die door zijn angst droog is geworden. Hij vraagt niet om bakken of zeeŽn water om het vuur te doven. Hij weet dat een dergelijk verzoek zou worden afgewezen.
Wat antwoordde Abraham toen aan de rijke man?
Vers 25  Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26  En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.
De grote "kloof" tussen beiden is het verschil tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid. Degenen die onsterfelijk zijn gemaakt zullen nooit meer sterven omdat zij uit God zullen zijn geboren.
Openbaring 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht …
Abraham en de bedelaar zullen zich aan de onsterfelijke zijde van deze kloof bevinden, de rijke aan de sterfelijke, met de dreigende eeuwige dood door vuur voor ogen!
Vele veroordeelden zullen, evenals de rijke man, hun familieleden willen waarschuwen, niet beseffend hoeveel tijd er is verstreken sinds zij stierven en evenmin dat alle andere mensen hun kans op behoud ook reeds zullen hebben gehad.
Lukas 16:27  Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, 28  (16-27b) want ik heb vijf broeders. (16-28a) Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.
De gelijkenis van Lazarus en de rijke man bewijst niet het bestaan van een eeuwige bestraffing door God in het hellevuur. Christus gebruikte deze korte illustratie veeleer om aan Zijn toehoorders de realiteit van de opstanding uit de dood van zowel de rechtvaardigen als de goddelozen te tonen. Hij beschreef de opstanding tot het eeuwige leven als tegengesteld aan het uiteindelijke lot van de goddelozen: de opstanding tot de eeuwige dood

God is liefde

Waarom hebben zoveel mensen een verkeerde voorstelling van de 'hel'? Omdat zij misleid zijn en Gods grote doel met betrekking tot de schepping van de mensheid niet begrijpen.
Gods doel met de mens is dat de mens Gods heilige, rechtvaardige karakter in zich ontwikkelt; dit zal hem geschikt maken om de kostbare gave van het eeuwige leven te ontvangen. God schiep de mens evenwel uit het stof van de aarde, waardoor hij is onderworpen aan de dood, zodat, als hij er niet in slaagt een rechtvaardig karakter te ontwikkelen, hij door de dood uit zijn ellende zou kunnen worden verlost.
God verlangt er geenszins naar iemand te kwellen of te folteren. God is liefde (1 Johannes 4:8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.). Hij schiep ons sterfelijk voor ons welzijn. Hij zal niemand veroordelen op grond van diens onwetendheid en Hij zal ervoor zorgdragen dat ieder mens tenslotte de waarheid leert kennen en een werkelijke kans op behoud krijgt wanneer hij of zij oprecht berouw heeft en zich bekeert, ongeacht hoe groot zijn of haar zonden zijn geweest.
Als God daarentegen eeuwig leven zou schenken aan degenen die zich blijven verzetten, die koppig weigeren zich te bekeren, die geen rechtvaardig karakter weten te ontwikkelen, dan zouden zij over zichzelf en over anderen enkel ellende brengen, in alle eeuwigheid! De beste en meest barmhartige handelwijze van God ten opzichte van alle betrokkenen is dergelijke opstandigen de voortduring van hun bestaan te ontzeggen. God zal de onverbeterlijke zondaars eenvoudig ter dood brengen. Hij zal hen niet in alle eeuwigheid genadeloos folteren!
En aan de gehoorzamen zal de kosteloze gave van eeuwig leven worden geschonken. Maar de ongehoorzamen moeten het "loon" ontvangen dat zij hebben verdiend (Romeinen 6:23): de uiteindelijke of tweede dood – de eeuwige dood in de poel des vuurs. Dit zijn de twee mogelijkheden die God aan ieder van ons voorhoudt.
Deze waarheid behoort geen redeloze angst in te boezemen zoals de satanische, heidense leer van een eeuwige bestraffing in het hellevuur bij zovele oprechte, maar misleide mensen heeft gedaan. Anderzijds moet de poel des vuurs een waarschuwing zijn voor allen die Gods waarheid kennen en toch nog koppig weigeren daaraan te gehoorzamen!
De gedachte van een 'eeuwigbrandende hel' is een heidense mythe en bijgeloof. Het is louter een fabel die het belijdende christendom is binnengedrongen. Jezus Christus is gekomen om ons te bevrijden uit de slavernij van de door Satan geÔnspireerde valse doctrines van deze wereld en om ons eeuwig leven te geven. Laten wij God danken dat wij kennis kunnen hebben van Zijn waarheid die ons bevrijdt!

 

<><><>

 

 

Terug naar de Home Page

web analytics