Voor literatuurlijst klik hier.

De Ideale Wereld van Morgen

 

Hoofdstuk Een

 

DRIE VISIES;
SLECHTS ……N WORDT WERKELIJKHEID

U hoeft het niet te geloven. Het zal hoe dan ook gebeuren. Het staat vast, het is de enige zekere hoop van de wereld. Dit goede nieuws, vooruitlopend op wat gaat komen, is zo zeker als de zonsopgang van morgen.
De mensheid zal het niet tot stand brengen, het zal ons overkomen. De mensheid zal worden gedwongen van wereldvrede te genieten, te zien dat universele overvloed en vreugde de hele aarde overspoelen.
Een utopie? Waarom niet? Er is een oorzaak voor de tegenwoordige chaos in de wereld en de dreigende ondergang van de mensheid. Die oorzaak zal worden verdrongen door datgene wat een utopie zal brengen die reŽel is, die met succes zal functioneren!
Vanwaar al het kwaad in de wereld van vandaag? Hoe zal het beŽindigd worden? Wat zal er de oorzaak van zijn dat in deze wereld vrede en overvloed zullen aanbreken? Hoe zal zo'n ongehoorde overgang tot stand worden gebracht?
En hoe zal die wereld van morgen eruitzien? Hoe zal zij bestuurd worden? Wie zal er regeren?
In deze publicatie krijgt u eerst een nuchter overzicht van de omstandigheden, feiten, oorzaken en ontwikkelingen in de door en door zieke wereld van vandaag. En daarna krijgt u een verrassende visie te lezen op wat werkelijk op komst is – en waarom.
Tegenwoordig zijn er drie visies, waarvan er twee door veel mensen worden aangehangen. Maar slechts ťťn van de drie zal werkelijkheid worden. En deze vormt het beste nieuws dat ooit in de geschiedenis van de mensheid is verkondigd. Wat uiteindelijk van dit alles het resultaat zal zijn voor onze jachtige, door vermaak dolgedraaide, prullariakopende, en tegelijk chaotische, verdeelde en zieke wereld, wordt door politici en wetenschapsmensen totaal niet voorzien.

Vrees van pessimisten

De twee meest aangehangen visies lopen uiteen, ze wijzen in tegengestelde richtingen.
Veel mensen verwachten tegenwoordig – hoewel zij waarschijnlijk niet lang bij de gedachte zullen stilstaan – dat nucleaire vernietiging ten slotte, misschien al spoedig, het menselijk leven op deze aarde zal uitwissen.
Afgezien van nucleaire vernietiging zijn er nog andere manieren waarop de mensheid van het aardoppervlak weggevaagd zou kunnen worden: chemische oorlogvoering, biologische oorlogvoering, hongersnood, epidemieŽn en milieuvervuiling.
Vooraanstaande geleerden kijken naar dit beeld van de wereld en geven ronduit toe dat zij bang zijn. Zij waarschuwen ons dat de enige hoop van de mens ligt in slechts ťťn oplossing: dat de naties een overkoepelende wereldregering vormen, in staat om eensgezind en op wereldwijde schaal op deze problemen te reageren voordat het te laat is. Maar die oplossing is voor hen een illusie. De elkaar vijandig gezinde naties zullen nooit een dergelijke regering kunnen vormen. En degenen die dan aan de macht komen, zullen niet in staat zijn al dit niet-militaire kwaad dat de mensheid met de ondergang bedreigt beter het hoofd te bieden dan de huidige leiders.
Deze wijdverbreide visie op de toekomst biedt geen hoop.

De magische wereld van de wetenschap

Anderzijds zijn er wetenschapsmensen en technologen die ons, paradoxaal genoeg, een schitterende toverwereld van eigen makelij voorspiegelen. Het moet een fantastische drukknop-droomwereld worden met als kenmerk "de drie L's": luxe, luiheid en losbandigheid. Zij ontwerpen allerlei ingewikkelde apparaten, waarvan zij denken dat die deze wereld in een verheerlijkte hemel veranderen. Soms zijn hun grootste inspanningen erop gericht bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen, maar zoals bekend zonder resultaat.
Toekomstvoorspellingen vervallen doorgaans in uitersten: totale hopeloosheid of het meest buitensporige optimisme. Volgens de ene groep profeten gaat de wereld rampen tegemoet; volgens de andere groep is de wereld bestemd om, binnen een generatie of twee, te veranderen in een gigantisch pretpark, waar het menselijk ras permanent geluk zal vinden, spelend met een eindeloos assortiment van steeds ingenieuzer elektronisch speelgoed.
Hoe ironisch, dat diegenen die de meest glansrijke voorspellingen van de wetenschap en industrie weergeven, de grimmige werkelijkheid van de toestand in de wereld volkomen schijnen buiten te sluiten, en niet in staat schijnen de complicaties en problemen te voorzien die hun voorspellingen met zich zouden meebrengen.
Kan een klein deel van de wereldbevolking verwachten steeds duizelingwekkender hoogten van materiŽle welvaart te bereiken, spelend met een steeds verbijsterender assortiment van technisch speelgoed, en tevens de ontstellende problemen van de rest van de wereld onopgelost laten?
De paradoxale en vaak tegenstrijdige prognoses van wetenschap, industrie en technologie zijn haast eindeloos. Economen, sociologen, genetici, psychiaters, zelfs zoŲlogen en antropologen hebben er een handje van een veelkleurige en caleidoscopische droomwereld te voorspellen, schitterend en aantrekkelijk voor een kleine minderheid, vol akelige angstvisioenen voor de massa.

Het zal niet gebeuren

Dit zijn dan de twee tegengestelde, uiteenlopende visies van geleerden, staatslieden, pedagogen en wereldleiders, de ene glanzend van optimisme over de vooruitgang van de maatschappij; de andere volstrekt zonder hoop.
Beide zienswijzen zijn echter onjuist! De mens wil tot het uiterste proberen de maatschappij die hij op deze aarde heeft opgebouwd te redden. Maar deze maatschappij, deze beschaving, kan niet gered worden! De mens zelf brengt deze wereld naar de ondergang. De Almachtige God zal spoedig tussenbeide komen, en een nieuwe maatschappij scheppen: de wereld van morgen.

 

Hoofdstuk Twee

 

EEN BLIK OP DE 'TERMINALE' WERELD

Voordat we gaan kijken naar wat ons werkelijk te wachten staat – de vreedzame, gelukkige, vreugdevolle wereld van morgen – slaan we een laatste blik op de 'terminale' maatschappij zoals de mensheid die op aarde heeft opgebouwd.
Uiteraard zien velen alleen het klatergoud en de schone schijn van de huidige wereld en zij denken dat die goed is. Zij zien de tijdelijke pleziertjes en zijn blind voor de harde, kille feiten van de werkelijkheid. Anderen, die meer oog hebben voor de wereld waarin zij leven, trachten eraan te ontkomen in afgelegen, ongerepte gebieden, waar zij opnieuw kunnen beginnen 'weg van alles' en in harmonie met de omgeving. Maar in dit tijdperk van kernraketten is er op aarde geen absoluut veilige plek meer.

Het decadente onderwijs

Laten wij de beschaving van deze wereld eens met een realistische blik bezien.
Eerst kijken wij naar het moderne onderwijs, omdat dat de moeder – de alma mater – is die wetenschappers, industriŽlen, zakenlieden, politici en machthebbers, de leiders van de moderne samenleving, en de theologen, voortbrengt.
De wereld van vandaag is wat haar leiders ervan hebben gemaakt. En deze leiders zijn het product van het moderne onderwijs. Onderwijs kan worden omschreven als een systeem waardoor de volwassen leiders van een gemeenschap hun denkbeelden, filosofieŽn, gewoonten en cultuur injecteren in het verstand van de jongere generatie. Het onderwijs is, en was in de loop der eeuwen steeds, in wezen heidens van oorsprong en karakter. De grondslag voor het academisch stelsel werd door de filosoof Plato gelegd.
In de negentiende en twintigste eeuw werd in de Westerse wereld het Duitse rationalisme in het onderwijs opgenomen; in deze denkrichting wordt de menselijke rede als de hoofdbron en toetssteen van kennis beschouwd. Bijbelse openbaring wordt verworpen.
Het moderne onderwijs leidt leerlingen op om met een of ander beroep in hun levensonderhoud te voorzien, maar onderwijst hun niet hoe zij moeten leven! Het begaat de misdaad de technologie steeds verder te ontwikkelen, terwijl het tekortschiet in het ontwikkelen van de mens.
In het moderne onderwijs vinden wij maar al te vaak het bestendigen van valse waarden, onderricht van verminkte geschiedenis, verwrongen psychologie, gedegenereerde kunsten en wetenschappen.
Aan de vruchten kent men de boom. Een verwarde, ongelukkige en angstige wereld, chaotisch, innerlijk verdeeld, vol verdriet, frustraties, uit elkaar gevallen gezinnen, jeugdige delinquenten, misdaad, geestesziekte, rassenhaat, onlusten en geweld, oorlog, terrorisme en dood; gespeend van eerlijkheid, waarheid en rechtvaardigheid; geconfronteerd met vernietiging door toedoen van de mens – dit is wat het moderne onderwijs mede heeft teweeggebracht.
God noemt zulke kennis dwaasheid:
1 Corinthe 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.
Maar het hedendaagse onderwijs zal spoedig verdwijnen en worden vervangen door het juiste en ware onderwijsstelsel van de wereld van morgen.

Wetenschap en technologie

De wereld kijkt heden ten dage met ontzag naar de moderne wetenschap als de messias die haar van armoede, onwetendheid, ziekten en ongeluk zal bevrijden, die al haar problemen zal oplossen. In combinatie met handel en industrie beloven wetenschap en technologie de magische droomwereld van luxe, luiheid en losbandigheid.
De wetenschap is niet in staat het doel van het menselijk leven of een verklaring van de zin ervan aan de wereld te onthullen. Velen zeggen dat dit niet de taak van de wetenschap is. Omtrent de werkelijke waarden blijft ze dan ook onwetend. De weg naar vrede kent ze niet! Ze heeft de wereld niet kunnen verlossen van armoede, honger, ziekte, angsten, zorgen en verdriet. Ze heeft de wereld niet kunnen bevrijden van ontwrichte huwelijken, misdaad, geestesziekten en immoraliteit.
Wetenschap en technologie beperken zich tot het fysieke. Doel en zin van het leven? Werkelijke waarden? Het ontdekken van de weg naar vrede, geluk en vreugde? Wij zien dat deze eerste voorwaarden voor menselijk welzijn buiten haar terrein liggen.
Kijk nog eens naar de vruchten. Wij zien dan weliswaar dat er steeds meer ingewikkelde apparaten worden uitgevonden en geproduceerd, arbeidsbesparende mechanismen die bewondering afdwingen en spectaculaire dingen om ons te onderhouden en te vermaken.
Maar ook zien wij dat de mensen niet is geleerd de extra uren, dagen, weken vrije tijd nuttig te besteden. De vruchten bestaan hier uit een toename van het nietsdoen, werkschuwheid, hebzucht, steeds meer begeerte naar allerlei dingen en ontevredenheid wanneer men ze heeft verworven! In de praktijk blijken deze waarden vals te zijn en de mensen alleen maar ongelukkiger te maken.
Tevens zien wij dat een steeds groter deel van de jeugd, in het bezit van geld maar zonder enige zinnige bezigheid om handen, in het zicht van een hopeloze toekomst gefrustreerd raakt, en zich aan immoraliteit, drugs, geweld en, maar al te vaak, zelfmoord overgeeft!
En tenslotte is de voornaamste verworvenheid van de moderne wetenschap en technologie de productie van steeds angstaanjagender wapens voor massavernietiging. Een drukknopwereld? Inderdaad, er zijn nu mensen die maar op een knop hoeven te drukken om uitgestrekte gebieden te vernietigen, met als waarschijnlijke afloop de totale ondergang van de mensheid.
De moderne wetenschap is een valse messias, een monster van Frankenstein dat zijn schepper, de mensheid, dreigt te vernietigen.

Handel en industrie

Vestigen wij onze aandacht op het terrein van handel en industrie, dan vinden wij hier toch een schouwspel van grootse ontwikkelingen dat onze enthousiaste bewondering wekt. De verbluffende vorderingen op dit terrein zouden mensen van honderd jaar geleden, als zij plotseling weer tot leven konden komen, van verbazing met open mond doen staan.
Telefoon, radio, televisie, snelle transportmiddelen en onbemande ruimteschepen die close-up foto's van het oppervlak van verre planeten maken; apparaatjes en elektrische snufjes, ongelooflijke computers – om slechts enkele moderne wonderen te noemen.
Handel en industrie zijn elk een wereld op zich, een razendsnelle, bruisende wereld van koortsachtige activiteit. Al deze wonderbaarlijke dingen kunnen toch niet verkeerd zijn? Nee – maar de meeste worden behalve voor goede ook voor verkeerde doeleinden gebruikt.
En als wij verder kijken blijken deze werkvelden van tintelende hoogspanning te zijn gebaseerd op wedijver en hebzucht, en blijkt dat het aan de man brengen van hun producten gepaard gaat met een beroep op ijdelheid en verkeerde verlangens, met oneerlijkheid, misleiding, bedrog en kwade praktijken. De drijfveer is zo min mogelijk te geven en er zo veel mogelijk voor te laten betalen.
Een evaluatie van het moderne zakenleven onthult zelfzuchtige motieven, veronachtzaming van het algemeen belang, gehaaide methoden, oneerlijkheid, moordende concurrentie! Wij vinden hier duidelijk niet de werkelijke waarden en onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen die de wereld gelukkig zouden maken.

De overheid

Politici en overheid staan naar men zegt in dienst van het algemeen welzijn. Zij beweren 'dienaars van het volk' te zijn. Zij zijn bevestigd in ambten van gezag en macht. Zij voeren de wetten uit die het handelen van de mensen regelen en besturen. Zij hebben de macht om de maatschappij te besturen, te leiden en haar te maken tot wat ze is. Zij zijn de leiders van het volk.
Richten wij ons zoeklicht op de overheid in de hedendaagse moderne wereld, dan krijgen wij ook hier teleurstelling en ontgoocheling te verwerken. Evenals in de Oudheid doen al te veel mensen die naar een positie met macht over de bevolking van een stad, provincie of land streven, grote beloften, en doen zij zich als weldoeners voor, terwijl hun diepere beweegredenen op persoonlijke macht en rijkdom zijn gericht. Zelfzuchtige, hebzuchtige en uiterst ijdele mensen, ambitieus in hun machtswellust, intrigeren om de teugels van de macht te grijpen voor persoonlijk gewin en zelfverheerlijking. Tot op de hoogste niveaus zijn er geheime overeenkomsten, corruptie, immoraliteit, misleiding, oneerlijkheid.
Regeringen beloven vrede, maar brengen niet zelden oorlog. Ze beloven weldaden aan het volk, en persen vervolgens het volk het geld af dat voor die weldaden en voor een bureaucratische overheid nodig is. Hoewel de belastinginkomsten voortdurend stijgen, worden de noden van de zwakkeren steeds groter omdat er van een rechtvaardige verdeling geen sprake is. In het menselijke bestuur vinden wij geen enkele kennis van de zin van het leven of de verspreiding van de werkelijke waarden.

De maatschappelijke orde

De beschaving wordt vaak gezien als de som van al het goede dat de mensheid vanaf de dageraad van de geschiedenis moeizaam heeft opgebouwd. Veel mensen zien de beschaving als de hoogontwikkelde, intelligente, goed georganiseerde menselijke samenleving die zo goed als volmaakt is. Het toppunt van menselijke vooruitgang! Misschien hangt ook u deze opvatting aan.
Maar is de beschaving van deze wereld werkelijk goed, een blijk van vooruitgang, een trots monument van menselijke prestaties? Wij kijken dus weer achter de schermen.
Eerst bezien wij de volkrijkste landen, met meer dan de helft van de wereldbevolking. En wat zien wij? Analfabetisme, honger, ziekte; mensen die in armoede, vuil en stank leven. Het zijn slachtoffers van honger en epidemieŽn: op tal van plaatsen sterft de helft van alle zuigelingen in het eerste levensjaar. Ongelukkige mensen, slechtbehuisd, slechtgevoed, slechtgekleed.
Is dat deel, het grootste deel, van de mensheid op deze wereld een toonbeeld van vooruitgang en cultuur?
Laten wij ons nu op de welvarende landen richten. Zien wij dat de maatschappelijke orde van de Westerse wereld op inzicht in het doel en de zin van het leven is gebaseerd, dat de werkelijke waarden die geluk voortbrengen worden nagestreefd?
Helaas is het tegendeel het geval. Bij zuiver sociale gelegenheden en contacten vinden wij doorgaans een ongelukkige wedijver in snobisme en ijdelheid, standsverschillen, rassendiscriminatie, religieuze kwezelarij en zelfzuchtige bedoelingen.
Neem nu de amusementswereld en de vrijetijdsbesteding. Het heersende beeld in de film en op de televisie is dat van onwettige seks, geweld en moord. Jonge kinderen geven zich haast bezeten over aan popmuziek. Jongeren zien een hopeloze toekomst tegemoet, komen in opstand tegen de samenleving en organiseren zich in bendes.
Veel mensen hebben tegenwoordig psychische problemen. Misdaad en geweld grijpen om zich heen. Het aantal echtscheidingen in de Westerse wereld neemt hand over hand toe, met als gevolg uiteengevallen gezinnen en frustraties. Zelfs degenen die 'de ladder van het succes' beklimmen zijn nooit tevreden als zij iets eenmaal hebben verworven.
De beschaving van deze wereld is psychisch, moreel en geestelijk ziek! Ze geeft geen doel in het leven, weet niets van werkelijke waarden en heeft geen idee van de ware betekenis van het woord 'succes'.

Wat hebben de godsdiensten bijgedragen?

Tenslotte zouden wij bij de godsdiensten de kennis verwachten omtrent het doel van het leven, de werkelijke waarden en de juiste wegen om van deze wereld een betere wereld te maken, een gelukkige wereld, een vredige wereld. Hier moeten we toch een stabiliserende en verheffende invloed op de samenleving aantreffen.
Maar, schokkend genoeg, ongelooflijk genoeg, als wij de schijn≠werper op de feiten zetten en deze reŽel en met open oog bekijken, vinden wij juist hier de meest stuitende ontgoocheling.
Al zijn wij nog zo onwillig het te erkennen, wij zien niettemin dat de religieuze organisaties die de naam van Jezus Christus belijden, in veel gevallen precies het tegenovergestelde van Zijn leer verkondigen: zij veroordelen de gebruiken die Hij predikte en volgen in plaats daarvan de gebruiken die Hij veroordeelde! De kerken zijn verdeeld en verkeren in verwarring.
Het zogeheten christendom van deze wereld heeft zich de naam van Christus toegeŽigend, heeft de wereld verkondigd dat Jezus van Nazareth de Christus is, heeft Christus' naam gepredikt met een boodschap omtrent Zijn persoon, maar het heeft Zijn evangelie van het koninkrijk van God verworpen – het evangelie dat God door Hem aan de hele mensheid zond, het evangelie dat Hij predikte.
Bekijk ook de andere godsdiensten van de wereld. In de meeste landen waar deze godsdiensten worden beleden vinden wij analfabetisme, armoede, verval, lijden en wanhoop – algemene ellende. Geen van alle hebben ze een gelukkige wereld voortgebracht.

Waar we heen gaan

Wij hebben nu de belangrijkste facetten van de moderne beschaving aan een nadere beschouwing onderworpen: het onderwijs, de wetenschap en technologie, de handel en industrie, de regeringsstelsels, de maatschappelijke orde en de godsdiensten, kortom, de beschaving die de mens heeft ontwikkeld. En wij hebben ontdekt dat ze alle onvolmaakt zijn, tekortschieten, decadent zijn. Ze staan op het punt te verdwijnen.
Waar hebben deze belangrijke takken van de beschaving ons gebracht? Hoe staat het nu precies met de eenentwintigste-eeuwse 'vooruitgang'? Wat is de werkelijke toestand van de huidige wereld?
Niets anders dan dit.
Als wij de omstandigheden en ontwikkelingen met nuchtere, koele, realistische blik bezien, dan wijzen ze ontegenzeglijk op een snel naderende crisis, een combinatie van kernoorlog, honger, onbeheersbare epidemieŽn, misdaad en geweld en de ondergang van het menselijk leven op deze planeet.
De mens heeft geen oplossing! Hoe meer hij probeert, hoe destructiever zijn verrichtingen worden.
En toch: spoedig zal een volmaakt Utopia zich over deze aarde verspreiden, nog in onze tijd, en wij zullen wereldvrede zien. Wij zullen zien dat ziekte wordt uitgebannen; dat de mensen weer gezond en sterk zijn; dat onwetendheid wordt vervangen door universeel juist onderwijs; dat armoede wordt vervangen door algemene welvaart; dat verdriet en geweeklaag veranderen in geluk en vreugde. Ongelooflijk? Waarom zou het dat moeten zijn?
Waarom? Ja, waarom zouden wij een wereld moeten hebben waarin meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in vernederende onwetendheid en armoede, geteisterd door ziekte en pijn, in vuil en stank en ellende? Waarom zouden er zelfs in onze welvarende Westerse landen zoveel ziekte en pijn moeten zijn, zoveel misdaad, geweld en oproer, uiteengevallen en ongelukkige gezinnen, delinquente kinderen van delinquente ouders, frustraties zonder hoop voor de toekomst?
Waarom? Heeft het enige zin?
Beseffen wij niet dat er voor ieder gevolg een oorzaak is? Men kan natuurlijk voor de bestaande feiten en ontwikkelingen zijn ogen sluiten. Maar die toestand en ontwikkelingen gaan niet vanzelf voorbij. Iets moet ervoor zorgen dat ze verdwijnen!

 

Hoofdstuk Drie

 

DE OORZAAK VAN ALLE WERELDPROBLEMEN

Het zij nogmaals gezegd: ieder gevolg heeft een oorzaak. Als de misdaad sterk afneemt en vervolgens wordt uitgebannen, dan moet daarvoor een oorzaak zijn.
Wat is de oorzaak van oorlogen? Het antwoord is: de menselijke natuur. Waarom plegen mensen diefstallen, moorden, overspel en ontucht, begeren zij wat niet van hen is? De menselijke natuur.
Wij zullen pas Utopia op aarde hebben als de menselijke natuur is veranderd. Maar, zegt u, de mens kan de menselijke natuur niet veranderen. Nee, maar God wel. En dat is precies wat de levende Christus zal doen wanneer Hij terugkomt om alle volken van de aarde te regeren.

Wat is de menselijke natuur?

Doorgaans gaan wij er vanuit dat de menselijke natuur iets is waar mensen mee worden geboren.
Maar laten we eens goed nadenken. Als God de Schepper bestaat, heeft Hij dan datgene wat wij de menselijke natuur noemen ontworpen en in de mensheid ingeschapen? Of, voor wie de evolutietheorie aanhangt, heeft de mens die geŽrfd van een lagere soort gewervelde dieren waarvan hij naar men aanneemt afstamt? Er zijn tamme en wilde dieren. Deze hebben een instinct dat de mens niet wordt aangeboren. Maar de menselijke natuur? Wat is de menselijke natuur eigenlijk?
Juist gedefinieerd is deze als ijdelheid, begeerte en hebzucht met betrekking tot zichzelf, en als nijd, afgunst, vijandigheid met betrekking tot anderen, en afkeer van gezag. De omschrijving van de Bijbel is:
Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
En:
Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees [d.w.z. de menselijke natuur] vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.
Deze houding of natuur kan men niet aan de redeloze dieren toeschrijven. Is het logisch te veronderstellen dat een God van liefde, barmhartigheid en grote onbaatzuchtige zorgzaamheid voor Zijn menselijke familie ons met opzet zo zou hebben geschapen dat wij van nature vijandig tegenover onze Maker staan, niet onderworpen aan Zijn wet zijn, maar arglistig en verderfelijk?
Lees het bijbelse verslag van de schepping van de mens. Voordat Satan bij Adam kwam, verzocht God Adam om de dieren namen te geven.
Genesis 2:19  En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.
Kwam Adam in opstand? Zei hij: "Doe het zelf maar"? Weigerde Adam om de opdracht van God uit te voeren? Het antwoord:
Vers 20  En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds…
Adam deed meteen wat God hem vroeg.
Vanaf Genesis 3 evenwel wordt in de hele Bijbel tot aan Openbaring 20 veel over Satan gesproken. In Jesaja 14 wordt deze als de voormalige aartsengel Lucifer geÔdentificeerd. En EzechiŽl 28 bevestigt dat hij een geschapen superwezen was, volmaakt in alles totdat hij uit eigen vrije wil ongerechtigheid in zich liet opkomen.
Lucifer kwam in opstand tegen God; hij keerde zich tot bedrog, vijandschap; hij werd sluw, listig en uiterst verderfelijk. Hij raakte vol ijdelheid, begeerte en hebzucht. Hij keerde zich af van Gods weg van liefde naar de weg van nemen. De weg van liefde is onbaatzuchtige zorgzaamheid jegens anderen en het verlangen om te helpen en te delen, de levenswijze van geven. Satan keerde zich af van deze weg.

Slechts twee basisprincipes

Er zijn slechts twee levenswijzen of levenshoudingen, in het algemeen gesproken: geven, d.w.z. de weg van liefde; en nemen, d.w.z. de weg van ijdelheid, zelfzucht, vijandschap en wrok.
Nadat Satan door middel van Eva greep op Adam had gekregen, keerde deze zich tot de weg van nemen.
Wij hebben die levenswijze van nemen echter niet bij onze geboorte van Adam geŽrfd. Adam werd er niet mee geschapen; hij kreeg deze door Satan. En verworven eigenschappen worden niet via de erfelijkheid doorgegeven.
Door de verkeerde beslissing te nemen hebben Adam en Eva de neem-houding van Satan gekregen. Ook hun nageslacht, de hele menselijke familie, met als enige uitzondering Jezus Christus, heeft deze, na de geboorte, van Satan gekregen.
U vraagt misschien hoe dat mogelijk is?
Satan was er nog toen Jezus werd geboren. Satan probeerde het Christuskind te laten doden. Later trachtte hij Christus te verleiden, tevergeefs.
Satan was er nog steeds toen de apostel Paulus zijn geÔnspireerde tweede brief aan de gemeente van Corinthe schreef.
2 Corinthe 11:3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
De gemeenteleden in Corinthe waren niet met deze verdorven geest geboren, zij liepen het risico deze te verwerven.

Satan zendt uit

Dit wordt verklaard in Efeze 2:2:
Efeze 2:1  Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.
Satan is een geestelijk wezen, en een zeer groot geestelijk wezen. Hij is "de overste van de macht der lucht". Hij 'zendt uit'. Door de lucht! Hoe werkt hij dan in de mensen?
Toen God koning Kores van PerziŽ op de gedachte wilde brengen een oproep uit te vaardigen om een contingent Joden naar Jeruzalem terug te sturen teneinde de tweede tempel te bouwen, "wekte [Hij] de geest van Kores, de koning van PerziŽ, op" om dit te doen (Ezra 1:1).
Iedere mens heeft vanaf zijn geboorte niet de 'menselijke natuur', maar een geest (in de vorm van een geestelijke essentie, geen 'ziel') die aan de menselijke hersenen het denkvermogen verleent. Alle kennis die via de zintuigen de fysieke hersenen binnenkomt, wordt evenwel automatisch 'opgeslagen', zoals in een computer, geregistreerd in het geheugen in de menselijke geest. Deze geest in de mens zorgt ervoor dat de kennis die erin ligt opgeslagen onmiddellijk weer door de hersenen kan worden opgeroepen. Bij het proces van denken, redeneren en beslissingen nemen maken de hersenen gebruik van deze oproepmogelijkheid.
De menselijke geest denkt niet – hij stelt de fysieke hersenen tot denken in staat. Deze menselijke geest schenkt geen menselijk leven. Het menselijk leven komt van de fysieke ademhaling en door fysiek bloed.
En zoals God in de Oudheid de geest van koning Kores gebruikte als instrument om in Kores' verstand de gedachte op te wekken om die oproep uit te vaardigen, zo brengt Satan houdingen, aandriften, verlangens van ijdelheid, begeerte en hebzucht, van naijver en afgunst, wedijver en opstand tegen gezag over door de lucht – hij zendt deze uit.

Op Satans golflengte afgestemd

De geest in iedere mens is automatisch op Satans golflengte afgestemd. Zelfs nadat men bekeerd is. Zo was ook Jezus' menselijke geest voor de golflengte van Satan ontvankelijk, maar Jezus was ook, door de heilige Geest, afgestemd op God. Daarom wees Jezus iedere verleiding tot ijdelheid, zelfzucht, vijandschap jegens God onverwijld af. Dat kan, en moet, iedere bekeerde christen ook doen.
Satan heeft niet de macht te dwingen. Hij kan niemands geest met geweld doen toegeven aan de houding die hij uitzendt en tracht in te prenten. Iedere mens heeft een vrije wil en is voor zijn eigen houding, besluiten en daden verantwoordelijk. Satan zendt niet uit met woorden – alleen in houdingen. Als de menselijke geest gewillig is, zal hij Satans houdingen aanvaarden en eraan toegeven – houdingen die wij ten onrechte 'de menselijke natuur' noemen.
Bij de geboorte bezit de mens niet Satans vijandige, zelfzuchtige houdingen. Evenmin wordt een mens geboren met de goddelijke natuur die de werkelijk bekeerde christen kan verwerven. Zodra een kind bij het denkproces zijn verstand gaat gebruiken, beginnen Satans uitzendingen van de zelfzuchtige levenshouding via de menselijke geest van het kind tot zijn denken door te dringen. Jezus, en alleen Hij, had de heilige Geest volledig vanaf Zijn geboorte als mens. Toch werd ook Hij evenals wij allen op alle punten beproefd, zonder echter ooit toe te geven.
HebreeŽn 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Daar de geest van een normaal kind al vanaf de vroegste kinderjaren deze impulsen om Satans houdingen te aanvaarden ontvangt, zal het, tenzij ouderlijk vermaan en ouderlijke invloed dit tegengaan, deze zinnelijke houding vanzelf gaan accepteren. Deze wordt dan een natuur door gewoonte.

Hoe God de menselijke natuur zal veranderen

De Bijbel maakt duidelijk dat wij de echte utopie op aarde nooit zullen bereiken voordat de menselijke natuur is veranderd, en dat de menselijke natuur de verschrikkelijke oorzaak van al het kwaad in deze wereld is. En al kan de mens zijn menselijke natuur weliswaar niet veranderen, God kan dat wel – en zal dat ook doen. Dit is precies wat de verheerlijkte wereldheerser Christus zal doen wanneer Hij met goddelijke macht op aarde terugkeert.
Nu beginnen wij het te begrijpen.
Bedenk eerst hoe de levende Christus, als onze Hogepriester, deze menselijke natuur verandert in degenen die God in de huidige dag van de mens tot behoud roept.
Elke individuele mens heeft morele vrijheid van handelen en dat voorrecht zal God niet wijzigen! Iedereen moet uit vrije wil tot bekering en tot geloof in Jezus Christus worden gebracht. Dat zijn de voorwaarden.
Handelingen 2:37  Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Deze voorwaarden van bekering en geloof veranderen de menselijke natuur niet. Het zijn voorwaarden die God ons stelt. Als wij dan uit eigen vrije wil aan deze twee voorwaarden voldoen, dan begint God het veranderingsproces.
God vernietigt de menselijke natuur niet zolang wij een menselijk lichaam hebben. Maar bij werkelijk berouw en geloof geeft Hij de kostbare gave van Zijn heilige Geest, die in het verstand van de mens binnendringt. Dit is dan de goddelijke natuur.
2 Petrus 1:4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Toch zal deze de menselijke natuur niet uitschakelen. Satan zendt nog steeds uit.
Als iemand evenwel werkelijk berouw heeft gekregen en volkomen gelooft, dan zal hij door Gods Geest geleid willen worden.
Romeinen 8:14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Als men besluit zich door de nieuwe goddelijke natuur te laten leiden, is Gods Geest, die men dan in zich heeft, tevens de kracht van God en het geloof in Christus die het mogelijk maken de menselijke natuur te weerstaan en de goddelijke natuur te volgen. Als een bekeerd iemand de neigingen van de menselijke natuur weerstaat en door Gods Geest tot gehoorzaamheid aan God wordt geleid, groeit hij in geestelijk karakter, tot het ogenblik van de opstanding, wanneer zijn menselijke natuur verdwenen zal zijn en alleen de goddelijke natuur overblijft.

Hoe Utopia tot stand zal komen

Laten wij eens zien hoe de utopie van morgen zal aanvangen. Alle belangrijke stappen in deze gebeurtenissen die spoedig plaatsvinden worden in de bijbelse profetieŽn aan ons geopenbaard.
Dezelfde Jezus Christus die 2000 jaar geleden in het heilige land over de bergen en door de dalen en in de straten van Jeruzalem liep, komt weer terug. Nadat Hij was gekruisigd, wekte God Hem na drie dagen en drie nachten op uit de doden.
Mattheus 12:40  Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Handelingen 2:32  Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.
1 Corinthe 15:3  Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4  en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.

Hij steeg op naar de Troon van God, het hoofdkwartier van de regering van het universum.
Handelingen 1:9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
HebreeŽn 1:3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.
HebreeŽn 8:1  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen.
HebreeŽn 10:12  deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God.
Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Hij is de "man van hoge geboorte" uit de gelijkenis, die naar Gods Troon, "een ver land", ging om te worden gekroond tot Koning der koningen over alle volken en dan naar de aarde terug te keren.
Lukas 19:11  Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. 12  Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en [daarna] terug te keren. 13  En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 14  Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. 15  En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 16  En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 18  De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19  Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. 20  En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. 21  Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. 23  Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. 24  En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden heeft. 25  En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden. 26  Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. 27  Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.
Hij is in de hemel tot "de tijden van de wederoprichting aller dingen".
Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.
'Wederoprichting' betekent herstel van een vroegere toestand. In dit geval het herstel van Gods regering op aarde en dus het herstel van wereldvrede.
De huidige beroering in de wereld, de escalerende oorlogen en conflicten zullen uitlopen op dermate grote wereldproblemen dat geen mens in leven zal blijven, tenzij God ingrijpt.
Mattheus 24:22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Op het toppunt, wanneer uitstel ertoe zou leiden dat al het leven van deze planeet zou worden weggevaagd, komt Jezus Christus terug. Deze keer komt Hij als God. Hij komt met alle heerlijkheid en macht van de Schepper die het heelal bestuurt.
Vers 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
Mattheus 25:31  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.
Hij komt als "Koning der koningen en Here der heren".
Openbaring 19:16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
Hij zal dan een grote wereldregering vestigen en alle volken "met een ijzeren staf" besturen.
Vers 15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
Openbaring 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.

Stelt u het zich voor. De verheerlijkte Christus, die komt in alle pracht, met de bovennatuurlijke macht en de glorie van de Almachtige God; die komt om de mensheid het leven te redden; die komt om een einde te maken aan de escalerende oorlogen, nucleaire massavernietiging, menselijk lijden en verdriet; die komt om vrede, overvloedig welzijn, geluk en vreugde te brengen voor de hele mensheid.
Opstand tegen Gods wet en Gods bestuur moet worden neergeslagen en dat zal ook spoedig gebeuren. Realiseert u zich dat al het verdriet, al het kwaad dat de mensheid overkomt het gevolg is van het overtreden van Gods wet?
Als niemand ooit een andere god boven de ware God had gesteld; als alle kinderen werd geleerd hun ouders te eren, te respecteren en te gehoorzamen, en alle ouders hun kinderen in Gods wegen zouden opvoeden; als niemand ooit de geest van moord in zijn hart zou toelaten, als er geen oorlogen waren, als er geen mensen door mensen werden gedood; als iedereen zou zorgen dat zijn huwelijk gelukkig bleef en de kuisheid vůůr en tijdens het huwelijk zou bewaren; als iedereen zoveel zorg voor het bezit en welzijn van anderen had dat niemand zou stelen, en wij alle sloten, sleutels en brandkasten konden wegdoen; als iedereen de waarheid zou spreken, iedereen was op zijn woord te vertrouwen, iedereen was eerlijk; als niemand ooit begeerde wat niet van hemzelf was, en iedere mens zoveel onbaatzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen had omdat hij werkelijk geloofde dat het zaliger is te geven dan te ontvangen – wat zouden wij dan een gelukkige wereld hebben!
In zo'n wereld, waarin allen met hun hele verstand, hart en kracht God zouden liefhebben en eren, waarin ieders zorg voor het welzijn van anderen gelijk zou zijn aan de zorg voor zichzelf – in zo'n wereld zou echtscheiding niet voorkomen, noch jeugddelinquentie; geen misdaad zou er zijn, geen gevangenissen, geen politie, behalve voor openbare dienstverlening om vreedzaam regelend en begeleidend op te treden, geen oorlogen, geen militaire vestigingen.
Er zouden geen ziekten, pijn en lijden zijn. Integendeel, wij zouden een krachtige gezondheid hebben; wij zouden vervuld zijn van een dynamische belangstelling voor het leven, een geestdriftige interesse in opbouwende bezigheden die geluk en vreugde geven. Er zou schoonheid zijn, bruisende activiteit, werkelijke vooruitgang; geen achterbuurten, geen achtergebleven gebieden of omstandigheden.

Opgestane heiligen

Zoals de opgestane Christus ten hemel opvoer in wolken, zo zal Hij ook in wolken op aarde terugkomen.
Handelingen 1:9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
Mattheus 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Precies op het moment dat Hij terugkeert, zullen de doden in Christus, degenen die Gods heilige Geest hebben ontvangen en erdoor werden geleid, bij een reusachtige opstanding herrijzen en onsterfelijk gemaakt worden.
1 Thessalonica 4:14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Romeinen 8:11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Ook alle profeten zullen in deze opstanding zijn.
Lukas 13:28  Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isašk en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf [die "werkers der ongerechtigheid" zijn, vers 27] buitengeworpen.
Zij die dan leven en de Geest van God bezitten, zullen in een ogenblik van sterfelijk onsterfelijk worden gemaakt.
1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet. 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54  En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
De levenden die bij de terugkomst van Christus onsterfelijk gemaakt zijn zullen, tezamen met hen die zijn opgestaan, worden weggevoerd op de wolken in de lucht, de neerdalende, verheerlijkte Christus tegemoet (1 Thess. 4:17). Zij zullen vervolgens – met Hem – uit de wolken neerdalen en daarom op diezelfde dag met Hem op de Olijfberg staan.
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5  en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.
Deze veranderde, bekeerde heiligen, die dan onsterfelijk zijn gemaakt, zullen vervolgens, onder Christus, regeren over de naties, de uit sterfelijke mensen bestaande volken.
DaniŽl 7:22  totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.
Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Satan verwijderd

Door deze schitterendste gebeurtenis in de hele wereldgeschiedenis – de verheerlijkte, almachtige Christus die op bovennatuurlijke, majesteitelijke wijze in de wolken op aarde neerdaalt – zal er ten lange leste een einde komen aan de arglistige, bedrieglijke, onzichtbare heerschappij van Satan.
De komst van Christus is in Openbaring 19 beschreven. Maar in Openbaring 20:1-3 is op voorhand al ander nieuws vastgelegd:
Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
De dagen van de mens, beheerst, bedrogen en misleid door Satan, zullen na 6000 jaar voorbij zijn. Satan zal niet langer in staat zijn door de lucht uit te zenden naar de geest van de mens. Zijn satanische natuur, die wij ten onrechte 'de menselijke natuur' zijn gaan noemen, zal hij niet meer op nietsvermoedende mensen kunnen overbrengen.

De menselijke natuur verdwijnt niet ineens

Dit betekent echter niet dat de aangeleerde houding van Satan onmiddellijk uit het denken van de mensen verdwijnt. De mensen hebben die houding aangeleerd. En zelfs al wordt het Satan dan belet om deze nog over te brengen, wat door gewoonte is aangeleerd gaat niet automatisch weg.
God heeft ons echter ook een vrije wil gegeven. Hij heeft ons beheersing van ons eigen denken gegeven, behalve voor zover wij misleid door Satans geneigdheid tot het kwaad zijn verblind.
Daarom kan de utopische wereld niet ineens in zijn geheel beginnen. Talloze miljoenen zullen aan hun opstandige houding vasthouden, aan hun ijdelheid, begeerte en hun hebzucht. De sterfelijke mensen op aarde zullen echter niet langer misleid worden! De almachtige Christus en de onsterfelijke heiligen die onder Zijn leiding regeren zullen de schellen van de ogen wegnemen.
Vanaf het moment van Christus' bovennatuurlijke machtsovername en Satans verbanning zullen uit Sion Gods wet en het woord van de Eeuwige uitgaan en zich over de hele aarde verbreiden.
Jesaja 2:3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
De straftijd van 6000 jaar die God Adams wereld oplegde, de tijd van afgesneden-zijn van God, zal voorbij zijn. Christus zal beginnen alle sterfelijke mensen op aarde tot berouw en geestelijk behoud te roepen. Gods heilige Geest zal zich vanuit Jeruzalem verbreiden.
Zacharia 14:8  Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden.
Een nieuwe tijd breekt aan. Er zal vrede zijn. De mensen zullen zich van de weg van 'nemen' afkeren naar de weg van 'geven', naar Gods weg van liefde.
Een nieuwe beschaving zal de aarde omvatten!

 

Hoofdstuk Vier

 

DE NIEUWE WERELDREGERING

We zullen nu iets nader bezien hoe de nieuwe wereldregering zal functioneren. Het zal geen democratie zijn. Het zal geen socialisme of liberalisme zijn. Of een coalitie van ťťn van deze twee met 'christelijk'. Het zal geen communisme of fascisme zijn. Het zal evenmin een menselijke monarchie, oligarchie of plutocratie zijn. Het zal geen regering zijn van mensen over mensen. De mens heeft zijn onbekwaamheid om zichzelf te besturen afdoende bewezen.
Het zal een goddelijke regering zijn: de regering van God. Het zal geen regering zijn van onderaf. Het zal geen regering van of door het volk zijn, maar wel een regering voor het volk. Het zal een regering zijn van bovenaf (van de Almachtige God).
Er komen geen verkiezingscampagnes. Geen oneerlijke politieke strijd waarin iedere kandidaat zichzelf in het gunstigste licht probeert te stellen door zijn tegenstanders te belasteren, te beschuldigen en zwart te maken. Er zal geen tijd worden verspild aan het gooien met modder uit machtswellust.
Geen enkele mens krijgt enige regeringsfunctie. Het hele regeringsapparaat zal bestaan uit goddelijke geestelijke wezens, leden van het koninkrijk van God: het goddelijke gezin.
Alle functionarissen zullen worden benoemd, en wel door de goddelijke Christus, die het hart van de mens leest en kent en zijn innerlijk en bekwaamheden of onbekwaamheid kent.
Een beschrijving van Christus' bovennatuurlijke inzicht in het diepste wezen van anderen vindt u in Jesaja 11:2-5:
Jesaja 11:2  En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; 3  ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien [naar het uiterlijk], noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen [praatjes of roddel]; 4  want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5  Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.
Bedenk dat God de Allerhoogste is die liefde is, die geeft, die met onbaatzuchtige zorgzaamheid voor Zijn onderdanen zal regeren. Hij zal regeren voor het hoogste nut van het volk. De bekwaamsten, de rechtvaardigsten, zij die het meest voor een functie in aanmerking komen, krijgen de ambten die verantwoordelijkheid en macht met zich meebrengen.

Wat is het nieuwe verbond?

Wat wij onder het nieuwe verbond dat Christus op aarde zal instellen, zullen zien is geluk, vrede, overvloed en gerechtigheid voor allen. Heeft u ooit gelezen waar dit Nieuwe Verbond precies uit zal bestaan? Dacht u dat het Gods Wet zou afschaffen? Precies het tegendeel.
HebreeŽn 8:10  Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis IsraŽls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Wanneer Gods wetten in ons hart zijn, wanneer wij Gods wegen liefhebben en daar in ons hart naar willen leven, dan wordt de menselijke natuur onderworpen: de mensen willen dan de weg volgen die leidt tot vrede, geluk, overvloed en vreugdevol welzijn.
Maar vergeet niet dat de mensen die na Christus' terugkeer nog op aarde leven de menselijke natuur nog hebben. Zij zijn dan nog onbekeerd.
Christus en het regerende Koninkrijk van God zullen het komende Utopia langs twee wegen tot stand brengen:
1) Alle misdaad en georganiseerde opstand zullen door Gods bovennatuurlijke kracht worden onderdrukt.
2) Christus zal de taak op zich nemen de wereld nieuw onderwijs te geven en geestelijk te redden of te bekeren.
Eerst richten wij ons op de wijze waarop de maatschappelijke en godsdienstige gebruiken door goddelijke kracht zullen worden veranderd.
Oorspronkelijk heeft God zeven jaarlijkse feesten en heilige dagen gegeven. Deze zijn van grote betekenis. Ze geven een voorstelling van Gods plan met de mensheid. Ze zijn voor eeuwig ingesteld. Jezus vierde ze en gaf ons daarmee een voorbeeld. De apostelen vierden ze.
Handelingen 20:6  Maar wij voeren na de dagen der ongezuurde broden van Filippi af en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten. Vers 16  Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
1 Corinthe 5:8  Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
1 Corinthe 16:8  Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven.

De vroege nieuwtestamentische Gemeente, met inbegrip van de bekeerlingen van het heidendom, vierde ze.
Het zijn Gods wegen – Gods gebruiken voor Zijn volk. Maar de mensen verwierpen Gods wegen en gebruiken en keerden zich liever tot de wegen en gebruiken van de heidense godsdiensten. De mensen deden wat hun juist schijnt. Dezelfde verkeerde gebruiken schijnen tegenwoordig veel mensen juist toe!
Maar laten wij goed beseffen: "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood" (Spr. 14:12 en 16:25).
God zei door Mozes:
Deuteronomium 12:8  Gij zult geenszins doen wat wij hier thans doen: ieder geheel naar eigen goeddunken.
En:
Vers 30  neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld [heidense religieuze gebruiken] te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. 31  Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur.
De belijdende christelijke wereld verwerpt tegenwoordig Gods heilige dagen, die heilig zijn voor Hem, maar niet voor een misleide 'christenheid'. In plaats daarvan houden zij zich aan heidense dagen: kerstmis, nieuwjaar, Pasen en andere. Zij bedoelen het wellicht niet kwaad. Zij zijn misleid. Een misleid mens weet niet dat hij ongelijk heeft. Toch zegt God dat Hij zulke aanbidding of verering niet aanvaardt. Het is Hem een gruwel "die Hij haat".
Het zijn echter juist de ogen van de bedrogenen die God voor Zijn waarheid zal openen wanneer Christus terugkomt om over alle volkeren en nog levende stervelingen te regeren.

Allen zullen Gods feestdagen vieren

De mensen zullen niet meer blind en misleid zijn met betrekking tot Gods geboden en wegen.
Zacharia 14:16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt [d.w.z. zij die zich niet in de op bovennatuurlijke wijze vernietigde legers bevonden], zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.
Het Loofhuttenfeest is een van de zeven jaarlijkse feesten die Gods volk op Zijn gebod moest vieren. Maar het oude IsraŽl kwam in opstand. Het verwierp Gods feestdagen en keerde zich tot heidense feesten. Sinds de tijd van Ezra en Nehemia hield het Joodse volk zich er wel aan. Maar bedrieglijke 'christelijke' geestelijken leerden dat Gods feestdagen "deel uitmaakten van het oude MozaÔsche systeem, en niet voor ons in deze tijd zijn bestemd". De clerus maakte het volk bevooroordeeld en bracht het op een dwaalspoor. De mensen werden ertoe verleid te geloven dat kerstmis, nieuwjaar, Pasen en dergelijke, feestdagen waren die Christus had ingesteld.
Maar nu komt Christus op aarde terug om Gods weg, met inbegrip van Gods feesten, in ere te herstellen. Zij die hardnekkig weigeren zich aan Gods heilige dagen te houden, ze met vernietigende minachting bespotten, zullen zich eraan houden wanneer Christus terugkeert.
Vers 17  Maar wie uit de geslachten der aarde [inclusief de heidenen] niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18  en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19  Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
Uit deze passage kunnen wij zien op welke wijze Christus met "een ijzeren staf" zal heersen, hoe Hij bovennatuurlijke kracht zal gebruiken om de mensen van alle naties op Zijn rechte wegen te brengen, de wegen die de oorzaak van ware zegeningen zijn.

De volmaakte regering

Inderdaad, Jezus Christus zal zeer spoedig op aarde terugkeren. Hij zal met macht en glorie komen. Hij komt om over alle naties te regeren.
Dit bestuur, deze heerschappij zal Hij echter niet geheel alleen uitoefenen. Hij komt om een wereldregering op te richten. Het zal een regering met een hoge organisatiegraad zijn. Er zullen veel gezaghebbende functies zijn.
Wij zullen nu in grote lijnen de werking van deze volmaakte vorm van bestuur uiteenzetten.
In de eerste plaats is het de regering van God – geen menselijke regering. Men wil het nog niet erkennen, maar door 6000 jaar ondoelmatig, onbetrouwbaar, klungelig menselijk wanbestuur heeft de mens bewezen absoluut niet in staat te zijn zichzelf te regeren.
Wat betreft de bekwaamheid van de mens om te regeren en te besturen zegt God over de huidige regeringsfunctionarissen:
Jesaja 59:4  Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. 5  Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 6  Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. 7  Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. 8  De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.
En onder dit menselijk wanbestuur zegt het volk:
Vers 9  Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht [de oplossing van maatschappelijke, persoonlijke, nationale en wereldproblemen] en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte. 10  Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk.
Dan wordt in dit hoofdstuk, dat onze tijd voorspelt, de uiteindelijke oplossing gegeven:
Jesaja 59:20  Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren.
En verderop:
Jesaja 60:1  Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
De enige hoop op gerechtigheid, op vrede, op waarheid, op de juiste oplossingen voor alle problemen van deze wereld, is de komst met macht en majesteit van Christus. Hij zal een wereldregering oprichten, een rechtvaardige regering, de regering van God.
In deze en tal van andere passages laat God in Zijn Woord aan de mensheid zien hoe volslagen hulpeloos de mens is in het besturen van zichzelf en zijn medemensen. De Almachtige God had niettemin een groot doel voor ogen toen Hij de menselijke familie schiep en ons hier op aarde plaatste. Hij heeft ook een volmaakt meesterplan om dit doel te bereiken.
Dit meesterplan beslaat een tijdsruimte van 7000 jaar. De zeven dagen van de schepping waren een type. Ze laten het patroon zien. De eerste zes waren dagen van fysieke scheppingsdaden. Op de zevende dag van die eerste week begon de geestelijke schepping, die nog steeds doorgaat. Op die dag schiep God Zijn sabbat die als heilige dag ten behoeve van geestelijke doeleinden werd afgezonderd. Op die dag onderwees God de eerste man en vrouw in Zijn geestelijke waarheid. Op die dag predikte Hij hun het evangelie, en verklaarde hun het eeuwige leven, Zijn wonderbaarlijke gave, die door de "boom des levens" in de hof van Eden werd gesymboliseerd en die Hij hun gratis aanbood. Tevens verklaarde Hij dat het loon van de zonde – opstand tegen Zijn regering – de dood is.
Bij God is "ťťn dag... als duizend jaar en duizend jaar als ťťn dag".
2 Petrus 3:8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
God wees dus de eerste 6000 jaar aan de fysieke mens toe om zijn eigen levenswijze te leiden (misleid en beheerst door Satan), om door het 6000 jaar lang lijden aan het ergste kwaad te bewijzen dat alleen Gods weg de verlangde zegeningen kan brengen. Deze 6000 jaar zouden we de 'dagen van de mens' kunnen noemen.
Met andere woorden, de eerste 6000 jaar werden aan Satan toegewezen om hem zijn werk van het misleiden van de wereld te laten uitvoeren, gevolgd door 1000 jaar (ťťn duizendjarige dag) waarin Satan zijn 'werk' van bedrog niet zal mogen verrichten. Nog anders gezegd, God bestemde zes duizendjarige dagen om de mens toe te staan zich aan het geestelijke werk van de zonde over te geven, gevolgd door een duizendjarige dag van geestelijke rust onder de hem opgelegde regering van God.
God heeft ons niet met zoveel woorden verteld hoe Zijn komende super-wereldregering precies zal zijn georganiseerd. Hij heeft ons echter wel een globaal schema gegeven.
Wij weten dat het de regering van God zal zijn. De Almachtige God – de Vader van Jezus Christus – is de Hoogste Wetgever en staat boven Christus en alles wat is. Wij weten dat Christus Koning der koningen en Heer der heren zal zijn, over zowel de godsdienst als de staat, die door Hem verenigd zullen zijn. Wij weten dat koning David van het oude IsraŽl koning wordt over de twaalf grote naties die uit de fysieke afstammelingen van de twaalf stammen van IsraŽl zijn samengesteld.
EzechiŽl 37:24  En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden.
Wij weten dat elk van de twaalf apostelen koning zal zijn, en op een troon zal zitten, over een van die uit de stammen van IsraŽl voort≠gekomen naties.
Lukas 22:28  Gij zijt het, die steeds bij Mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. 29  En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, 30  opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen IsraŽls te richten.
Het zal een regering van bovenaf zijn. Er zal een duidelijke gezagsketen zijn. Niemand wordt door het volk gekozen. Sterfelijke mensen hebben bewezen niet te kunnen oordelen over kwalificaties, en het innerlijk, het hart, de bedoelingen en bekwaamheden van mensen niet te kennen. Allen zullen op goddelijke wijze van bovenaf worden aangesteld. Iedereen die een gezaghebbende positie bekleedt zal iemand zijn die tot onsterfelijkheid is opgestaan en uit God is geboren – geen mensen van vlees en bloed meer.
Nog een principe wordt in Gods Woord duidelijk: Godsdienst en Staat zullen onder Christus verenigd zijn. Er komt ťťn regering, over alle naties. Er zal ťťn godsdienst zijn, ťťn God, ťťn onderwijsstelsel, ťťn maatschappelijke orde. En deze zullen worden verenigd, zoals in Gods oorspronkelijke ordening voor het oude IsraŽl.
In Gods komende wereldregering zullen deze koningen en machthebbers opgestane onsterfelijken zijn, die als geestelijke wezens in het koninkrijk (gezin) van God zijn geboren, geen sterfelijke mensen van vlees en bloed. En steeds zullen het diegenen zijn die zich niet alleen door bekering, maar ook door zelfoverwinning, de ontwikkeling van goddelijk karakter en groei in de kennis van Christus voor hun positie hebben gekwalificeerd. Zij hebben geleerd zich te laten regeren door Gods wet en regering en zijn voorbereid om leiding te geven.
De gelijkenis van de ponden (Lukas 19:11-27) en die van de talenten (Matth. 25:14-30) maken dit volkomen duidelijk. Hij die zijn geestelijke vermogens vertienvoudigde wordt beschreven als degene die macht krijgt over tien steden. Hij die zich slechts half zoveel in Gods karakter en vermogens ontwikkelde wordt beschreven als degene die over vijf steden macht ontvangt. De gelijkenis van de talenten laat hetzelfde zien, maar bovendien dat wij worden beoordeeld naar wat wij doen met dat waarmee wij het moeten doen. Dat wil zeggen dat iemand met minder talent wordt beoordeeld naar motivatie, inzet, ijver en volharding in verhouding tot zijn gaven. Van wie veel – in natuurlijke begaafdheid en geestelijke gaven – heeft geŽrfd en gekregen, wordt veel geŽist. Iemand van minder vermogen heeft evenveel kans op een beloning in Gods koninkrijk als een hoogbegaafde – mits hij even hard streeft.
In het volgende hoofdstuk bespreken we de wereld van morgen op het niveau van het individu in relatie tot de Gemeente, de godsdienst en het onderwijs.

 

Hoofdstuk Vijf

 

ONDERWIJS EN GODSDIENST VAN MORGEN

Wanneer Jezus Christus in de volle, hoogste macht en majesteit van de Schepper-God op aarde terugkeert, dan komt Hij deze keer om de wereld geestelijk te redden.
Wanneer Hij op Zijn glorieuze troon te Jeruzalem zit, zullen alle volken daar voor Hem staan. Hij zal beginnen met de schapen van de bokken te scheiden.
Mattheus 25:34  Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beŽrft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
De mensen die zich nu bekeren zijn erfgenamen. Bij Christus' komst beŽrven zij het koninkrijk. De doden in Christus zullen worden opgewekt, zullen als eersten opstaan, als onsterfelijke geesten. Wij die dan leven in Christus, worden in een oogwenk veranderd in eveneens onsterfelijke geesten en gaan met degenen die zijn opgestaan de neerdalende Christus in de lucht tegemoet (1 Thess. 4:16-17).
Door de onsterfelijkheid zijn wij dan van de sterfelijke mensen op aarde afgezonderd.
Waar Jezus ook is, vanaf dat ogenblik zullen wij altijd met Hem zijn. Waar zal Hij dan zijn? Zijn voeten zullen dezelfde dag op de Olijfberg staan.
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
Hierna komt dan het scheiden van de schapen (zij die zich bekeren, geloven en de heilige Geest ontvangen) en de bokken (zij die zich verzetten, ook al kennen zij de waarheid). Deze scheiding – de opleiding van bekeerlingen voor Gods koninkrijk – blijft de gehele periode van Christus' duizendjarige heerschappij op aarde voortduren.
Gods zuivere waarheid zal aan alle mensen worden verkondigd. Niemand zal meer worden misleid. Maar:
Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 10  En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van IsaÔ zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiŽn, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jezus Christus is "de wortel van IsaÔ", de vader van David. Dus de heidenen zullen dan zoeken naar Christus. Christus zal zich er dan op toeleggen geheel IsraŽl te behouden.
Vers 11  En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, EthiopiŽ, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.Romeinen 11:25  Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over IsraŽl gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26  en aldus zal gans IsraŽl behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.
Al dit werk van evangelieprediking in de gehele wereld – het geestelijk redden van de wereld (als geheel, misschien niet ieder individu, maar zeker een meerderheid) – maakt het tegelijkertijd nodig de wereld nieuw onderwijs te geven.

Het heronderwijzen van de wereld

In Gods duizendjarige beschaving zal openbaring de basis van alle verspreiding van kennis zijn. Licht komt in de plaats van duisternis, waarheid in de plaats van dwaling. Inzicht komt in de plaats van grof materialisme. Ware kennis in de plaats van intellectuele onwetendheid.
Een van de grootste problemen waar de teruggekeerde verheerlijkte Christus voor komt te staan is dat van het opnieuw onderwijzen van de zogenaamd ontwikkelde mensen. Hun denken – en het zijn inderdaad de beste denkers – is door verkeerd onderwijs dermate vervormd dat zij niet in staat zijn waarheid te accepteren voordat zij hun dwalingen hebben afgeleerd. Het is minstens tien keer zo moeilijk een dwaling af te leren als die vast in het verstand is verankerd, als met niets te beginnen en nieuwe waarheid te leren.
Het is mogelijk dat zij uiteindelijk meer tijd nodig hebben om tot kennis van de waarheid te komen, om waarlijk ontwikkeld te worden, dan de ongeletterden van deze wereld.
Gods geÔnspireerde Woord, de Bijbel, is het fundament van alle kennis. Maar zij zijn erin getraind dit fundament met bevooroordeelde minachting terzijde te schuiven.
Het onderrichten en heronderrichten van de wereld zal zeker een van de belangrijkste taken zijn waar het koninkrijk van God, na Christus' terugkeer als Heerser, voor komt te staan. Tegenwoordig volgen de mensen valse en bedrieglijke waarden. Hun hele denken zal een heroriŽntatie vereisen, een verandering van richting.

Een Gemeente met een hoofdkwartier

Wij hebben gezien dat de aarde, als deze duizendjarige periode eenmaal is begonnen, even vol ware kennis zal zijn als de oceaan vol water is (Jes. 11:9). Hoe zal dat tot stand komen?
De profeet Micha geeft een deel van het antwoord:
Micha 4:1  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen.
De profetie gebruikt het woord 'berg' als symbool van een groot land, en 'heuvelen' als symbool van kleinere landen. Met andere woorden, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de opgestane onsterfelijken – het regerende koninkrijk – zal met volledige autoriteit boven de grote naties (van sterfelijke mensen) worden gevestigd en boven de kleine naties worden verheven; en de mensen zullen in groten getale naar Gods koninkrijk stromen.
Vers 2  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion [hoofdkantoor van de Gemeente] zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3  En Hij [Christus] zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Deze kennis, dit onderwijs in Gods wet zal van het Koninkrijk (waarvan de tegenwoordige Gemeente de voorloper is) uitgaan en van Jeruzalem, de nieuwe wereldhoofdstad.
Dit Hoofdkwartier van de Gemeente in Christus' eigen wereldhoofdstad Jeruzalem krijgt dan ongetwijfeld de leiding over het nieuwe onderwijsstelsel van de wereld.
Het voornaamste doel waarvoor Christus op aarde terugkomt is om in de mensheid Goddelijk karakter tot ontwikkeling te brengen om de wereld te behouden. De meeste godsdienstige mensen, (fundamentalistische) predikanten en evangelisten nemen aan dat deze tegenwoordige tijd de enige 'dag des heils' is. Maar indien Christus geprobeerd had de wereld te 'behouden', dan zou Hij de wereld behouden hebben. De wereld is niet 'behouden'. God maakt geen gebruik van een babylon van verwarde, twistende religieuze organisaties, die door honderden verschillende opvattingen van theologische leerstukken verdeeld zijn.
De ware evangelieprediking in de wereld zal worden verzorgd vanuit het Hoofdkwartier van de Gemeente, dat zal bestaan uit opgestane onsterfelijken, onder rechtstreekse persoonlijke supervisie van Christus zelf.
Een andere zeer grote taak die vanuit dit Hoofdkwartier zal worden geleid is die van het besturen van al de regionale en lokale gemeenten overal ter wereld. Deze gemeenten zullen bestaan uit de mensen die zich bekeren, zij die, ofschoon nog sterfelijk, door God zijn verwekt door de ontvangst van de heilige Geest.
Zoals de bekeerde christen in dit huidige tijdperk een leven van zelfoverwinning en geestelijke groei en ontwikkeling moet blijven leiden, zo zullen de mensen dat ook in het Millennium moeten doen.
2 Petrus 3:17  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Gelukkig hoeven zij in het millennium dan niet meer Satan te overwinnen. Maar alle slechte neigingen, gewoonten of verleidingen zullen zij wel moeten overwinnen.
Met slechts ťťn Gemeente – ťťn godsdienst, ťťn geloof zullen er toch vele plaatselijke gemeenten zijn. Er zullen districtsleiders, oudsten, diakenen en diaconessen in iedere plaatselijke gemeente zijn.
Hiermee hebben we dan enig inzicht in de manier waarop de wereld georganiseerd zal zijn, hoe een super-wereldregering op aarde kan en zal worden gevestigd.

Lang tevoren gepland

De Almachtige God verwezenlijkt hier op aarde een doel. En de Eeuwige God heeft iedere stap voor het bereiken van dat doel zorgvuldig gepland.
Zijn eerste belofte aangaande deze gelukkige toestand werd aan Abraham gedaan. God beloofde Abraham de hele aarde als een eeuwig erfdeel voor hemzelf en zijn nakomelingen. God beloofde dat door middel van Abraham alle volken ter wereld zouden worden gezegend.
Tegelijkertijd trof God maatregelen voor de doelmatigheid en volmaaktheid van Zijn regering over de wereld, door Abraham, Isašk, IsraŽl en Jozef gedurende hun hele leven op te leiden in een aantal basisvereisten die nodig zijn voor de hoogste staf in een volmaakte regering.
Eerst komt de juiste geesteshouding. Dat is de basis. God let op het hart, de geest, de houding. Daar lette Hij op toen Hij David koos als koning over IsraŽl.
1 SamuŽl 16:1  De Here zeide tot SamuŽl: Hoelang zult gij nog leed dragen over Saul, en Ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over IsraŽl zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga heen: Ik zend u naar de Betlehemiet IsaÔ, want onder zijn zonen heb Ik Mij een koning uitgezocht. Vers 6  Toen zij [IsaÔ's zonen] binnenkwamen, en hij Eliab [de oudste zoon] zag, dacht hij: Zeker staat hier voor de Here zijn gezalfde. 7  Doch de Here zeide tot SamuŽl: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. Vers 10  En IsaÔ liet zijn zeven zonen aan SamuŽl voorbijgaan, maar SamuŽl zeide tot IsaÔ: De Here heeft dezen niet verkoren. 11  Hierop zeide SamuŽl tot IsaÔ: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen. Toen zeide SamuŽl tot IsaÔ: Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is. 12  Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Here: Sta op, zalf hem, want deze is het.
Daar let Hij ook op bij u. Deze mannen werden getraind in onderwerping aan God en aan het boven hen gestelde gezag. Zij werden getraind in harmonieuze samenwerking.
Ten tweede behelsde hun opleiding de kennis van de werkelijke waarden.
Vervolgens werden zij getraind in het besturen van mensen, hoewel dit natuurlijk niet voor iedere christen noodzakelijk is, in het verstandig omgaan met mensen en rijkdom – zonder hun hoofd op hol te laten slaan.
Op dezelfde manier werd koning David opgeleid en moest hij zich ontwikkelen.
Allen die, eenmaal onsterfelijk, in de komende super-wereldregering belangrijke bestuurlijke ambten zullen bekleden hebben deze essentiŽle opleiding ontvangen. Allen realiseren zich ten volle, niet alleen de macht, maar ook de wijsheid, de liefde, de heiligheid en volmaaktheid van de Almachtige God. Allen weten met overtuiging dat Zijn wegen de juiste wegen zijn, Zijn wetten de juiste en volmaakte wetten, Zijn heerschappij en regering de volmaakte Regering die alle mogelijke zegeningen zal brengen voor hen over wie geregeerd wordt.
Op deze wijze heeft de Eeuwiglevende God Zijn koninkrijk voorbereid. Lang geleden begon Hij met het uitkiezen van mensen die zich volledig aan Hem zouden overgeven en die hun diepste wezen zouden laten doordrenken van de beginselen en eigenschappen die de zeven basiswetten voor succes in het leven vormen.
Deze zeven fundamentele wetten zijn niet erg bekend. Men realiseert zich in het algemeen ook niet waarom ze zo belangrijk zijn. In werkelijkheid vormen ze de grondslag van elk goed karakter. Hier volgen ze kort samengevat:
1) Het juiste doel: te worden geboren in Gods koninkrijk; het doel dat de motivatie opwekt en de ambitie stimuleert om dit doel te bereiken.
2) De juiste leer of opvoeding. Ieder van deze mensen werd bevrijd van de boeien van de heidense leer, traditie, valse kennis, een vals waardenbesef en heidense gebruiken. Zij werden allen getraind in Gods weg, die is gebaseerd op Gods wet en de beginselen van die wet. Zij werden getraind in de wegen van rechtvaardigheid. Zij werden kundig in het toepassen van de principes van Gods geboden, wetten, instellingen en oordelen.
3) Zij werden opgeleid in het ontwikkelen van een juist begrip aangaande een goede gezondheid: het vermijden van de oorzaken van ziekte, kwalen, handicaps. (Daarmee wordt niet bedoeld dat christenen niet getroffen kunnen worden door gezondheidsproblemen.) Zij leerden hun geest scherp, helder, alert, evenwichtig en gezond te houden.
4) Ieder werd getraind in het ontwikkelen van drijfkracht: het voortdurend aansporen van zichzelf, niet alleen om meer te presteren, maar ook om zich boven verkeerde verlangens, neigingen en verleidingen uit te werken, en naar de juiste wegen van Gods wet toe te groeien. Hun opleiding omvatte het vermijden van verleidingen. (Zij waren allen menselijk. Zij zondigden, soms ernstig, maar zij kregen berouw; zij leerden van hun fouten; zij overwonnen dit soort dingen.)
5) Deze mensen werden een leven lang geschoold in vindingrijkheid. God liet toe dat zij tal van problemen, risico's, hindernissen tegenkwamen, om hen te beproeven. Zij leerden hoe zij een probleem tegemoet moesten treden en oplossen, en zich er niet door te laten verslaan.
6) Deze mannen volhardden. Zij hielden hun oog voortdurend op het doel gericht. Wanneer het zo moeilijk werd dat zij zelfs met hun vindingrijkheid niets konden bedenken, wanneer zij volkomen verslagen leken, wanneer doorgaan hopeloos leek, dan gaven zij het niet op, nooit lieten zij de zaak in de steek! Door dik en dun hielden zij vol; zij volhardden tot het einde. Zij volhardden door hun geloof in God.
7) En in combinatie met deze eigenschappen vertrouwden deze mannen op de leiding en hulp van God. Zij wandelden met God. Zij spraken met God. Zij luisterden naar God, of Hij nu letterlijk, persoonlijk tot hen sprak of door zijn geschreven Woord. Zij zochten wijsheid bij God. Zij vertrouwden op God voor leiding, voor bescherming en voor de vervulling van alle behoeften. Zij onderwierpen zich aan God en gehoorzaamden Hem.
Tenslotte. Laat uw gedachten hier eens over gaan.
Train uw leven lang in Gods weg. Laat u door God kneden zoals een pottenbakker met klei doet. Wanneer God u dan door een opstanding verandert zodat u de volmaaktheid van de onsterfelijkheid bezit, dan zal de onsterfelijkheid uw gaven, bekwaamheden en krachten sterk vermenigvuldigen in vergelijking met wat u als mens bereikte, doordat de macht en glorie van God u zal vullen. Bedenk dat het hier niet gaat om uiterlijke vaardigheden, want God kijkt naar uw hart.
Dit is wat God gaat doen!
En hier hebt u dan het belangrijkste uitvoerende personeel, onder Christus, van de nieuwe wereldregering.
Laat uw ogen zich een tijdje verlustigen in het beeld van de komende wereld die Gods Regering zal voortbrengen, zoals wij dadelijk zullen doen, en als u dan uw blik weer op deze armzalige, lelijke en door zonde bedorven wereld vol corruptie, geweld en lijden richt, dan zult u diep bedroefd worden.
Maar krijgt u geen zin te juichen als u beseft wat voor wereld, wat voor beschaving er werkelijk op komst is?

 

Hoofdstuk Zes

 

ZIE NU DE WERELD VAN MORGEN!

We hebben de organisatie van de regering die de wereld van morgen zal besturen in grote trekken besproken. Vorm u nu een beeld van de veranderde omstandigheden! Bezie de opgeloste problemen!
Werp nu een blik op een wereld zonder analfabetisme, een wereld waar armoede en honger niet voorkomen, waar de misdaadcijfers snel afnemen, en de mensen eerlijkheid, zedelijkheid, vriendschappelijkheid en gelukkig-zijn aanleren, een wereld van vrede, welvaart en overvloedig welzijn.

Oplossing van de bevolkingsexplosie

God voorspelt verstrekkende hervormingen in het wonderbaarlijke utopische tijdperk dat zoals Hij zegt spoedig op aarde zal aanbreken.
Kunt u het zich voorstellen? Een wereld die grote vorderingen maakt in het oplossen van de cruciale problemen die de mensheid teisteren.
Op het ogenblik is de bevolkingsexplosie een van de allergrootste en verschrikkelijkste problemen. In een groot aantal landen gaat de groeiende bevolking de mogelijkheden van de wereld om de mensen te voeden steeds meer te boven. En de gebieden waar de bevolking het snelst groeit zijn de onderontwikkelde delen van de wereld – de 'have-not' naties van armoede, analfabetisme, ziekte en bijgeloof.
De dagelijkse, onheilspellende druk van de mensenmassa is in veel gebieden een van de werkelijk onoplosbare problemen van vandaag.
En kan de Westerse wereld de economische recessies, de steeds vaker terugkerende overstromingen en droogteperioden oplossen in haar regio's? Het is gebleken dat als het geruime tijd niet regent, de energiemaatschappijen moeite hebben elektrische stroom te leveren. En zonder stroom is de Westerse wereld hulpeloos.
Maar God heeft de oplossing, en hoe eenvoudig is die niet. Maak eenvoudig het grootste deel van de aarde voor landbouw geschikt. Verlaag de kale, met sneeuw bedekte en rotsige bergen, verhoog de diepe, dorre woestijndalen, verander in de hele wereld de weersomstandigheden. Maak alle woestijnen groen en vruchtbaar. Maak grote stukken van de aarde als de Kalahariwoestijn, het Tsjaadbekken en de Sahara in Afrika, de Gobiwoestijn in AziŽ en de grote Amerikaanse woestijnen toegankelijk. Breng de uitgestrekte wildernissen van MongoliŽ, SiberiŽ, Saoedi-ArabiŽ en een aantal westelijke staten van de V.S. tot bloei.
Ontdooi het dikke pakijs, de sneeuwbergen, de permafrost en toendra's van de enorme, haast grenzeloze vlakten van Antarctica, Noord-Amerika, Groenland, Noord-Europa en SiberiŽ. Nivelleer het ontzagwekkende hoogland van Pamir, de reuzen van de Himalaya, het Atlasgebergte, de Taurus, de PyreneeŽn, de Alpen, de Rocky Mountains, de Sierra's, de Hindoe-Koesj, de Andes en alle andere grimmige, kilometers hoge en zo goed als onbewoonbare gebergten van de aarde.
Laat vervolgens goede, zachte regen vallen, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijden. En wat gebeurt er?
Miljoenen en miljoenen hectaren ongelooflijk vruchtbaar, productief, prachtig bouwland komen ter beschikking – ze liggen te wachten om te worden ontdekt en ontgonnen.
Onmogelijk? Zeker – voor mensenhanden.
Maar zie wat God belooft:
Jesaja 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls. 15  Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken. 16  Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de Here, u beroemen in de Heilige IsraŽls. 17  De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen verhoren; Ik, de God van IsraŽl, zal hen niet verlaten. 18  Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. 19  Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, 20  opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige IsraŽls het geschapen heeft.

Zuiver water, vruchtbare woestijnen

Kunt u zich dit fantastische landschap voorstellen? Woestijnen die groen en vruchtbaar worden, parkachtige landerijen met bomen, struiken, sprankelende beekjes en bronnen; bergen die omlaaggehaald en bewoonbaar gemaakt worden.
Zie hoe God deze omstandigheden op tal van plaatsen in de Bijbel beschrijft.
Jesaja 35:5  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 6  dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, 7  en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Lees het hele 35e hoofdstuk van Jesaja.
God zegt:
Vers 1  De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; 2  zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen.
Denk nu eens aan de uitgestrekte kale gebieden van deze aarde. Klinkt het ongelooflijk, onmogelijk dat God ze kan laten bloeien als een narcis? Waarom zou het?
De bergen werden gevormd. Grote krachten veroorzaakten geweldige bewegingen, enorme barsten en verschuivingen in de aardkorst. Grote blokken graniet werden de lucht in geslingerd – de aarde schokte en slingerde in de stuiptrekkingen van de grootste aardbevingen aller tijden. Bergen werden gemaakt – ze zijn er niet bij toeval.
Amos 4:13  Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, die de dageraad tot donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde; Here, God der heerscharen, is zijn naam.
De God van alle macht, die de bergen en heuvels vormde, zal ze ook hervormen; Hij zal het aanzien van de aarde herscheppen.
Psalmen 90:2  eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
Psalmen 104:8  bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar Gij hun grondslag hebt gelegd.
U kunt lezen over de reusachtige aardbevingen die nog komen en die rechtstreeks zullen zorgen voor de vernieuwing van het aardoppervlak.
Openbaring 6:12  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
Openbaring 11:13  En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.
Openbaring 11:19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Openbaring 16:18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
Habakuk 3:6  Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen; de eeuwenoude wegen zijn zijne.

God zegt: "De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten..." (Nahum 1:5).

Landwinning door drooglegging

Het is bekend dat een groot deel van de rijkdom van de aarde onder de zeebodem ligt. Olie en tientallen mineralen blijven onbereikbaar en liggen onaangeboord diep onder de wereldzeeŽn. Bovendien bevat zeewater veel goud en ligt het grootste deel van de goudvoorraad van de wereld onder de oceanen.
Veel streken op aarde worden door eb en vloed geteisterd, door het eindeloze beuken van de branding die geleidelijk steeds meer land wegknabbelt. De lage landen van Europa, Nederland in het bijzonder, bestaan voor een aanzienlijk deel uit van de zee teruggewonnen land.
Denk eens aan de vele miljoenen extra hectaren waarover de mensheid zou kunnen beschikken als enkele oceanen zouden worden ingekrompen.
Op het ogenblik realiseert men zich in de Verenigde Staten dat het watertekort kritiek wordt. De waterverspilling door het enorme verbruik in de industrie, door vervuiling en door de ontzaglijke hoeveelheden die iedereen iedere dag gebruikt, betekent het onheilspellend naderen van de dag waarop schoon water schaars is.
Bijgevolg worden er plannen gemaakt voor meer reusachtige dammen; er worden buitensporig dure installaties voor de ontzilting van zeewater gebouwd. Maar God beschrijft een fantastisch tijdperk vol ontdekkingen en uitvindingen in de wereld van morgen, wanneer grote gebieden van de aarde zullen worden drooggelegd en productief gemaakt.

Geluk in gezondheid

Wanneer Jezus Christus de grote machthebber van deze aarde wordt, zal Hij die macht gebruiken om de volken weer gezondheid te geven. In een visioen zag Johannes de engelen Christus prijzen bij Zijn komst op aarde om te regeren.
Openbaring 11:17  zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard.
De gecombineerde werking van de juiste gezondheidsleer en genezing van ziekte zal zorgen voor volmaakte, utopische gezondheid.
Luister naar deze schitterende belofte:
Jesaja 35:4  Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 5  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 6  dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen…
Als de mensen gehoorzaam zijn aan Gods wetten van barmhartigheid en liefde, dan zal God hen belonen:
Jesaja 58:8  Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn.
Bij het beschrijven van de toestand van goede gezondheid en overvloed die op aarde zal aanbreken zegt God:
Jeremia 30:17  Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.
Jeremia 31:12  Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten. 13  Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. 14  Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het woord des Heren.
Waarom zouden wij niet gezond zijn?
Waarom willen wij zo graag geloven dat een dergelijke staat van gezondheid en vreugde onmogelijk is?
Er zijn zegeningen voor wie zich aan Gods wetten houdt.
Let op wat God aan Zijn volk beloofde:
Deuteronomium 28:1  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. 2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: 3  Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. 4  Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. 5  Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.
Op het ogenblik ontvangen wij deze zegeningen echter niet. In plaats daarvan leven wij onder een vloek!
Onze steden zijn voortwoekerende zweren gevuld met de herrie en verwarring van het verkeer, rellen, rassenhaat, misdaad, pornografie, luchtvervuiling en een ellendige, ongelukkige bevolking die snel veel geld wil verdienen om de onaangename omgeving van de asfaltvlakten en 'betonjungles' van onze tijd te kunnen ontvluchten!
Of we het willen erkennen of niet: onze volken leven vandaag onder een vloek.
Spoedig echter zal de grote God ons dwingen de zegeningen aan te nemen. Hij zal de koppige opstandige mensheid Zijn liefdevolle en barmhartige bewind opleggen en ons verplicht geluk brengen. Hij zal erop staan dat wij gelukkig zijn; Hij zal veel goede dingen in ons leven van ons verlangen; Hij zal ons opdragen gezond te zijn, met een gevoel van welzijn en tevredenheid.
En zo zullen de angstwekkende, talrijke problemen van het slechte weer, ziekten en kwalen, evenals alle problemen die uit de groei van de bevolking voortvloeien – zoals overbevolking, vervuiling, toenemende misdaad en de psychische druk van het leven in grote steden – worden opgelost, en nog in onze dagen.

Hoe zal de bevolkingsspreiding plaatsvinden?

Zal er wel plaats zijn voor de vele miljarden mensen op aarde?
Natuurlijk. Vergeet niet dat op dit moment slechts 15 procent van het aardoppervlak bewoonbaar is, en slechts 10 procent bebouwbaar. Maar wanneer God de hele aarde bewoonbaar maakt en zelfs de weerspatronen, de oceaanstromen, de stroom van poollucht, de heersende winden, de vorm van gebergten en de ligging van de continenten op aarde verandert, dan zal de hele aarde bevolkt raken.
God laat zien dat de afzonderlijke rassen naar hun eigen land terugkeren om dit weer te bevolken en weer op te bouwen.
EzechiŽl 36:9  Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. 10  Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis IsraŽls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 11  Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.
Lees hoofdstuk 36 van EzechiŽl in zijn geheel.
Vers 33  Zo spreekt de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34  het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 35  En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.
En de andere volkeren? Let als voorbeeld op de volgende utopische voorspelling:
Jesaja 19:23  Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte [Egypte bestaat dan nog als natie] naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur [AssyriŽ, het gebied van noordoost SyriŽ en noord Irak], en Egypte zal met Assur [de Here] dienen. 24  Te dien dage zal IsraŽl de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, 25  omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel IsraŽl.
Dit is ware vooruitgang.
Op deze wijze openbaart de Bijbel dat er nog naties zullen bestaan, en wel op vastgestelde plaatsen. Hij openbaart dat de verwoeste gebieden weer bewoond zullen worden; ze waren tijdelijk onbruikbaar door de verwoestingen die oorlogen en rampen hadden aangericht.
In Jesaja 2:2-4 en in Micha 4:1-3 lezen we:
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 4  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Stel u voor! Geen oorlogen meer. Geen vrees voor mens of dier. Eindelijk wereldvrede. De wet van God zal van Jeruzalem uitgaan en de aarde zal zo vol worden van de kennis van Gods levenswijze als de oceanen vol water zijn.
Zelfs de wilde dieren zullen tam worden:
Jesaja 11:6  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Wat een fantastische wereld zal dat zijn!

 

Hoofdstuk Zeven

 

…EN ALLEN WERKEN SAMEN
EN SPREKEN DEZELFDE TAAL

Kunt u zich een wereld met slechts ťťn taal indenken? Laat uw gedachten er eens over gaan. Een van de grootste belemmeringen voor wederzijds begrip en samenwerking tussen de volkeren is de taalbarriŤre. Als de een de ander niet kan verstaan, is vrije uitwisseling van ideeŽn, filosofieŽn, begrippen en meningen niet mogelijk. En in een vertaling gaan het persoonlijke contact, de verstandelijke en emotionele nuances van wat er wordt gezegd gemakkelijk verloren.
Als u ooit heeft ervaren dat u met behulp van een tolk met iemand moest spreken, dan herinnert u zich waarschijnlijk hoe ongemakkelijk dat was.
De grote rassen, die verschillende talen spreken, schijnen niet tot gemeenschappelijkheid van denken te kunnen komen. En verschillende mensen denken verschillend. Een andere taal betekent een andere cultuur, andere muziek, andere gewoonten, ander onderwijs, andere waarden en normen en een geheel andere en speciale benadering van het leven.

Alfabetisme voor iedereen

Bedenk eens wat een ongelooflijke stap voorwaarts het zou zijn als alle mensen overal dezelfde taal zouden kunnen spreken, lezen en schrijven.
Op het moment echter hebben grote gebieden van de aarde zelfs geen geschreven taal. Miljoenen en miljoenen zijn analfabeet; zelfs hun eigen naam kunnen zij niet lezen of schrijven.
Miljoenen anderen zijn bedroevend beperkt in hun mogelijkheden om zich uit te drukken, zelfs in hun eigen taal, en zij hebben niet de moeite genomen de taal van een ander volk te leren.
Als de taalbarriŤre werd weggenomen – en iedereen goed kon lezen en schrijven, een ontwikkelde geest had, de gedachten van anderen kon vatten, in dezelfde termen kon denken, een ander volledig kon verstaan – bedenk eens wat een geweldige veranderingen dan tot stand gebracht zouden kunnen worden.
Eens was er, gedurende een korte periode na de zondvloed in de tijd van Noach, een band tussen de mensen door een gemeenschappelijke taal. Zij gebruikten hun vermogen tot samenwerken echter ten kwade: zij poogden een beschaving op te zetten die slechts kan eindigen met zelfvernietiging.
Genesis 11:1  De gehele aarde nu was ťťn van taal en ťťn van spraak. 2  Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3  En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4  Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5  Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6  en de Here zeide: Zie, het is ťťn volk en zij allen hebben ťťn taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7  Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8   Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9  Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.
Toen God bij de toren van Babel de talen verwarde, stelde Hij slechts de uiteindelijke tijd van wereldchaos uit, die nu de mensheid dreigt uit te roeien.
Maar wanneer de terugkerende Christus eenmaal de aarde heeft veroverd, zal Hij een tijdperk doen aanbreken waarin iedereen geletterd en goed opgeleid is, en zal Hij de wereld een nieuwe, zuivere taal geven.
God zegt:
Zefanja 3:9  Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.
Denk eens aan het komende tijdperk met goede literatuur, goede muziek en zonder al die misverstanden door taalproblemen. Wat een tijd zal dat zijn, wanneer de gehele wereld werkelijk goed onderwijs krijgt – en dezelfde taal spreekt en begrijpt.

Het economische stelsel

God laat zien dat Jeruzalem de financiŽle hoofdstad van de wereld wordt.
De Schepper zegt van de vernieuwde stad:
Jesaja 60:5  Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen.
En wat zit er niet een rijkdom in zeewater! De Dow Chemical Company, fabrikant van ongeveer 500 verschillende stoffen die direct uit zeewater worden gewonnen, beweert dat een kubieke mijl zeewater zo'n 175 miljoen ton opgeloste chemicaliŽn bevat.
Elke kubieke mijl zeewater bevat grote hoeveelheden goud, zilver, uranium en talloze andere mineralen, elementen en opgeloste chemicaliŽn.
En zoals we al hebben gelezen, zegt de Almachtige God dat Hij veel plaatsen die nu door het water van de oceanen zijn bedekt zal verhogen, dat Hij veel meer land beschikbaar zal stellen. Het is de wetenschap bekend dat de meeste grondstoffen zich in de aardlagen onder de zeebodem bevinden.
God zegt dat deze enorme schatten tijdens de regering van Jezus Christus op aarde ter beschikking komen.
Vers 6  Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan en Efa; uit Seba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de roemrijke daden des Heren blijde verkondigen. 7  Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen; zij zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk huis zal Ik luister verlenen. Vers 10  Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11  En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd. Vers 13  De heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, cypres, plataan en denneboom tezamen, om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren; en de plaats mijner voeten zal Ik heerlijk maken.
God zegt dat de rijkdom van de wereld vanuit Jeruzalem zal worden verdeeld en dat de enorme herbouwprogramma's, renovatieprojecten en geheel nieuwe plannen met deze rijkdom zullen worden gefinancierd.
Haggai 2:7  Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8  Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen. 9  Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.
Gods grote schatkamer zal evenwel in het openbaar worden benut. Geen goudstaven die in diepe, onderaardse kerkers liggen, die nergens toe dienen en alleen een symboolfunctie hebben – geen vrees voor diefstal en beroving. Er zal een stabiel economisch systeem worden opgezet. Welvaart zal worden verworven door eerlijke, productieve inspanningen die de mensheid ten goede komen, niet door speculatie, manipulatie, woekerrente die de armen ten laste wordt gelegd en andere corrupte praktijken. Wie de armen en zwakken verdrukt zal niet meer vrijuit gaan.
Er zal geen uitbuiting en geen armoede meer zijn.
Het principe van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen zal alle financiŽle relaties en transacties beheersen. De sterke en wijze zal de arme helpen bekwaamheden en vakkennis te ontwikkelen. Schulden zullen elk zevende jaar worden kwijtgescholden en de arme zal worden geholpen onafhankelijk te worden (Deut. 15).
Overal zal het tiendenstelsel gelden.
De tegenwoordige overheden eisen successierechten, inkomstenbelasting, indirecte belastingen en accijnzen; rijks-, gemeente- en provinciale belastingen, enz.
God daarentegen verlangt slechts tien procent. En van die tien procent financiert Hij het hele bestuursapparaat, het onderwijs en de godsdienst van de hele wereld.
Maleachi 3:8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? [En God antwoordt:] In de tienden en de heffing. 9  Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
Dit is een voorschrift van God waaraan Abraham zich hield en een profetie voor nu.
Wat een zegen zal dat zijn. Niets van de financiŽle last waar tegenwoordig zoveel volken onder gebukt gaan.
De mensen hoeven dan niet meer zo nodig hetzelfde als de buren te hebben en zullen dus niet meer boven hun stand willen leven.
Zij zullen zo worden opgevoed dat zij weerstand bieden aan impulsief koopgedrag, evenals aan het begerige kopen van allerlei nieuwigheidjes en luxe voorwerpen die zij zich niet kunnen veroorloven en die zij niet nodig hebben. De wereld zal dan zijn verlost van de talloze misleidende loterijen, waaraan mensen nu hun geld verkwisten in hun jacht naar miljoenen.
Als het commerciŽle element van allerlei feestdagen wordt weggenomen, als de heidense oorsprong van de diverse feestdagen wordt onthuld, dan zullen de mensen meer geld hebben voor de noodzakelijke en zinvolle dingen van het leven.
Verminder de werkelijk grote uitgaven in de meeste huishoudens; hef alle belastingen op, de directe en de indirecte. Geen vermogensbelasting, geen schoolgeld (aangezien het hele onderwijs door het gezin van God zal worden verzorgd), geen andere belastingen. Breng de kosten van gezondheidszorg, die zo astronomisch zijn als gevolg van verkeerde levenswijzen (denk alleen maar aan roken), tot een minimum terug.
Met deze maatregelen zullen de financiŽle plagen waar de meeste mensen mee kampen worden uitgeroeid.
God zegt dat financiŽle zegeningen aan de orde van de dag zullen zijn.
Neem diefstal, beroving, ongelukken, weerschade en roest weg uit fabrieken, magazijnen en werkplaatsen. Hoeveel goedkoper zou alles dan niet kunnen worden met toch billijke winst?
Neem problemen door het weer, insecten, plantenziekten en schimmel weg uit het boerenbedrijf. Hoe zou het de boeren dan vergaan?
God zal dit alles tot stand brengen.
Hoe zal Hij dat doen?
Ten eerste, door de natuur van de mensen te veranderen; door verandering van hun levensopvatting; door hun wellust en zelfzucht, hun begeerte en hebzucht weg te nemen, daar die hen tot materialistische doeleinden drijven.
Hoe zal dat dan gebeuren? In hoofdzaak door de verbanning van de uiterst machtige Satan, de overste van de macht der lucht, het geestelijke wezen dat nu zijn werk doet in bedrogen, misleide mensen.
Efeze 2:2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.
Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Satan is de bron van wat de menselijke natuur wordt genoemd, de natuur die de mensen van hem overnemen.
Jeremia werd geÔnspireerd te schrijven:
Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
De menselijke natuur is begerig. Zij verlangt naar de dingen die voor geld te koop zijn. Zij verlangt ernaar aanzien te hebben, erkend en bewonderd te worden en populair te zijn. Zij verlangt naar macht, eer en rijkdom.
Vraag willekeurig welke groepering van de bevolking van onze tegenwoordige wereld wat ze het liefst in dit leven wenst, en het antwoord is haast onveranderlijk: 'Geld!' In wezen wil men de dingen die voor geld te koop zijn. Men weet dat aanzien en erkenning het gevolg zijn van het bezit van materiŽle goederen. Men weet dat de meeste mensen andere mensen beoordelen naar wat zij bezitten: naar het soort kleren dat zij dragen, het soort huis dat zij bewonen, het soort auto waarin zij rijden en de materiŽle goederen die zij bezitten.
Geen wonder dat God zegt:
1 Timotheus 6:6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, [indien zij gepaard gaat] met tevredenheid. 7  Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. 8  Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.
Christus gebood:
Mattheus 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Hij zei verder:
Mattheus 6:31  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32  Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk [de spoedig komende, rechtvaardige regering van God op aarde, de regering en haar resultaten die in deze publicatie worden belicht] en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Het is geen zonde om rijk te zijn. Het is wel zonde om rijkdommen te begeren, of zijn zinnen op materiŽle dingen te zetten.
Onze God en hemelse Vader is multimiljardair. "Van Mij is het goud", zegt Hij (Haggai 2:9).
En God wil ook dat ieder kind van Hem waarlijk voorspoed heeft. "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wťl ga en gij gezond zijt..." (3 Joh. 2). Christus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed" (Joh. 10:10).
God wenst volheid en overvloed in ieders leven.
In Gods koninkrijk zullen Gods geboden worden gehoorzaamd. Deze worden dan de norm voor handel, industrie en financiŽn en voor de hele economische structuur van de wereld.
Alles gaat dan op basis van geven. Christus zei:
Lukas 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.
Onder Gods bewind op deze aarde wordt de maatstaf van geven gehanteerd – niet die van het hebberige, complotterende, wedijverende, bedrieglijke, clandestiene, steelse, gemene, sluwe, oplichterige en leugenachtige gesjoemel dat tegenwoordig normaal is.
Kijk eens naar de corruptie in de wereld wegens de begeerte naar geld. Het is geen wonder dat God zegt:
1 Timotheus 6:9  Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10  Want de [juiste vertaling: een] wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 11  Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Maar wanneer God de opstandige mensheid door het vertoon van Zijn grote macht bekeert, wanneer Hij Zijn belofte vervult, dan zal dat veranderen: "Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven" (Rom. 14:11). Wanneer Hij de ijdele, trotse geest van de mens vernedert, dan zal de mens bereid zijn tot geven.
Jesaja 2:10  Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. 11  De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage verheven. 12  Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. Vers 17  Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven.
Totdat God de hooghartigheid van de mens heeft gebroken zullen de volken der aarde niet bereid zijn deze prachtige, liefdevolle, edelmoedige, eerlijke maatstaf van geven voor de hele economie te aanvaarden.
Er zou een heel boek nodig zijn om zelfs maar het begin van de wonderbaarlijke omstandigheden te beschrijven die op deze aarde zouden kunnen heersen, en die uiteindelijk ook zullen heersen, wanneer het hart van de mens bekeerd is, en de mens de natuur van God zelf heeft gekregen.
2 Petrus 1:3  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Eenmaal in iedere 50 jaar zal elke familie naar het eigen erfgoed terugkeren.
Leviticus 25:8  Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn. 9  Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. 10  Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. 11  Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. 12  Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. 13  In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. 14  Wanneer gij iets aan uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. 15  Rekening houdend met de jaren na een jubeljaar, zult gij het van uw volksgenoot kopen; rekening houdend met de oogstjaren zal hij het u verkopen. 16  Bij een groter aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding hoger stellen; bij een geringer aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding lager stellen: want het getal der oogsten verkoopt hij u. 17  Gij zult elkander niet benadelen, maar voor uw God vrezen, want Ik ben de Here, uw God.
Het zal niet meer mogelijk zijn dat generatie op generatie door armoede wordt verbrijzeld.
Aangezien het bestuur dan overal in handen van het geestelijke gezin van God zal zijn, en deels wordt uitgeoefend door menselijke leiders onder rechtstreeks gezag van dat grote regerende gezin, en aangezien er daarom geen reusachtige onpersoonlijke overheidsafdelingen meer nodig zijn; geen militair complex; geen inlichtingendiensten of organisaties als Interpol; geen gigantische kartels, monopolies, bonden, noch reusachtige overheidsuitgaven – daarom zal de economie van de wereld zich herstellen.
Iedere noodzakelijke industrie, onderwijsinstelling en onderneming zal op solide financiŽle basis bestaan.
Wat een wereld zal dat zijn!

Samenvatting

Staatslieden, geleerden, onderwijskundigen weten dat de enige hoop op voortbestaan en op vrede voor de mensheid een wereldregering is. Wij zouden vele tientallen leiders van de wereld kunnen citeren om deze bewering te staven.
We zouden nog eens tientallen wereldleiders kunnen citeren die zeggen dat het onmogelijk is.
Het is dus "een wereldregering of anders vernietiging" enerzijds, "een wereldregering is onmogelijk" anderzijds.
Dit is de grimmige paradox van de angst waarmee de hele mensheid nu wordt geconfronteerd. Geen wonder dat de Almachtige God zegt: "De weg des vredes kennen zij niet" (Rom. 3:17).
Maar wat de mens zelf niet kan, dat zal de Grote Levende God voor hem doen. Een wereldregering, een volmaakte regering, komt zeer spoedig, uitgeoefend door de Grote Regerende Christus met talloze duizenden medebestuurders, aan wie onsterfelijkheid is gegeven.
Dit goede nieuws nu is het ware evangelie van Jezus Christus.
Lukas 1:26  In de zesde maand nu werd de engel GabriŽl van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27  tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28  En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29  Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31  En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
2 SamuŽl 7:8  Nu dan, zo moet gij
[de profeet Natan] spreken tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here der heerscharen: Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over IsraŽl, 9  en Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik voor u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde. 10  Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor IsraŽl, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, 11  sedert de tijd dat Ik richters over mijn volk IsraŽl aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Here u aan: De Here zal u een huis bouwen. 12  Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13  Die zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen.
Johannes 18:33  Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? 34  Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? 35   Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? 36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. 37  Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.

Christus zal niet alleen de troon van de wereld beŽrven, maar ook die van David (Lukas 1:32-33), die, volgens Gods belofte aan David, op deze aarde nooit zou ophouden te bestaan (2 Sam. 7:13). Jezus zei tot Pilatus dat Hij uitdrukkelijk voor dit doel was geboren (Joh. 18:36-37).
Jezus predikte voortdurend het goede nieuws van het komende koninkrijk van God.
Mattheus 4:23  En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.
Mattheus 6:9  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Mattheus 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Markus 1:15  en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Markus 4:11  En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen.
Markus 14:25  Voorwaar, Ik zeg u, Ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar nieuw zal drinken, in het Koninkrijk Gods.
Lukas 4:43  Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.
Lukas 8:10  En Hij zeide: U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen [worden zij gepredikt] in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.
Lukas 9:2  En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.
Vers 11  Doch de scharen bemerkten het en volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.

Vers 62  Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.
En nog veel meer schriftgedeelten bevestigen het komende Koninkrijk.
Christus beschreef zichzelf als de jonge hooggeborene die vertrok (naar de hemel) om te worden gekroond en naar de aarde terug te keren (Lukas 19:12-27).
Herhaaldelijk heeft Jezus gezegd dat Hij op aarde zou terugkeren.
Mattheus 24:27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Vers 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Mattheus 25:13  Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.
Markus 13:26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.
Lukas 12:42  En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op tijd hun deel te geven? 43  Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.
Lukas 17:24  Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zo zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag.
Lukas 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
Lukas 19:12  Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en [daarna] terug te keren.
Lukas 21:27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Johannes 14:3  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats [een positie, een taak] bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
"Waar ik ben" zegt Jezus. Hij zal dan op aarde zijn – vergelijk Zacharia 14:3-4 met 1 Thessalonicenzen 4:16.
Zacharia 14:3  Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
1 Thessalonica 4:16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.

Ook andere schriftgedeelten bevestigen dat Hij op aarde zal terugkeren.
De levende Christus komt met alle macht en glorie van de Almachtige God, als "Koning der koningen en Here der heren" om de opstand van de oorlogvoerende naties neer te slaan en Gods wereldregering over alle naties in te stellen.
Openbaring 19:11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12  En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13  En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14   En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 17  En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18  om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
Openbaring 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
DaniŽl 2:44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.
DaniŽl 7:9  Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. Vers 13   Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14  en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiŽn en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. Vers 18  daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Vers 22  totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Vers 27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Jesaja 9:5  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.
Geen wonder dat de hele hoop van een ware christen de opstanding is, de opstanding tot onsterfelijkheid, tot eeuwig leven, en tot medebestuurder onder Christus.
Handelingen 23:6  En daar Paulus wist, dat het ene deel behoorde tot de SadduceeŽn en het andere tot de FarizeeŽn, riep hij in de Raad: Mannen broeders, ik ben een FarizeeŽr, een zoon van FarizeeŽn, ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden.
Handelingen 24:15  terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn.
Jezus zei:
Openbaring 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.
En verder:
Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon [op deze aarde], gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Lukas 1:32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

En:
Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
De apostel Johannes zag in een visioen het begin van dat bestuur en die wereldregering:
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
Jezus zei dat niemand het koninkrijk van God kan zien of binnengaan voordat hij uit God is geboren.
Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4  Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Hij maakte duidelijk dat iemand die uit God is geboren, evenals God, geest zal zijn. Wij zijn nu, als mensen, uit het vlees geboren, en daarom zijn wij vlees. Maar God is geest.
Johannes 4:24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
En wanneer wij uit God worden geboren, uit de Geest, dan zullen wij geest zijn.
Johannes 3:6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Nu zijn wij stoffelijk, uit de aarde.
1 Corinthe 15:48  Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
Wij zijn "vlees en bloed" uit de aarde, uit materie.
Vers 50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.
Mensen van vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beŽrven. Maar zoals wij het beeld van de stoffelijke – sterfelijke – mens gedragen hebben, zo zullen wij, wanneer wij uit God geboren zijn, het beeld van de hemelse, dat wil zeggen, geestelijke dragen.
Vers 49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
Jezus Christus is de eerstgeborene.
Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
Kolossensen 1:18  en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
Jezus Christus is de eerstgeborene van vele broeders die door een opstanding uit God geboren zullen worden.
Johannes 5:25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. 26  Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. 27  En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
Johannes 6:39  En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. 40  Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Vers 44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Christus, de Koning der koningen: volmaakt van karakter, volkomen in eerlijkheid, integriteit, getrouwheid, loyaliteit en oprechtheid, vervuld van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor degenen over wie Hij regeert, voor hun welzijn en behoud; met alle kennis, begrip en wijsheid. Volmaakte liefde, barmhartigheid, geduld, vriendelijkheid, mededogen, vergevensgezindheid. Maar ook met absolute macht, en zonder ooit maar een millimeter af te wijken van Zijn volmaakte wet, die de weg van de liefde is. Hij zal Gods wet, Gods regering op aarde handhaven. Hij zal hooghartige, zinnelijke, opstandige mensen tot volledige onderwerping aan Gods regering dwingen.
Niemand zal worden misleid – zoals met de meeste mensen van vandaag het geval is. Allen zullen de waarheid kennen. Geen godsdienstige verwarring meer. De ogen zullen voor de waarheid worden geopend. De mensen zullen vatbaar voor onderwijs worden. De mensen zullen volgens Gods weg gaan leven, de weg van onbaatzuchtige zorgzaamheid voor anderen, de weg van de werkelijke waarden, de weg van vrede, van geluk, van welzijn en vreugde.
Misdaad, ziekte, kwalen, pijn, lijden: voorbij. Armoede, onwetendheid: uitgebannen. Een glimlach op ieder gezicht. De wilde dieren getemd. Luchtvervuiling, watervervuiling, bodemvervuiling: voorbij. Zuiver, kristalhelder water om te drinken; schone, tintelende, zuivere lucht om in te ademen; volle zwarte grond waar vroeger woestijnen, bergen en zeeŽn waren, en waarop nu smakelijk voedsel wordt verbouwd en een fantastische schoonheid aan bloemen, struiken en bomen groeit. Een wereld vol met gelukkige, stralende mensen, die worden geleid, geholpen, beschermd en bestuurd door onsterfelijken die eertijds sterfelijk waren; en alle mensen beseffen dat ook zij het eeuwige leven kunnen beŽrven in het hoogste geluk en sprankelende vreugde.
Wat een fantastische realiteit: de ideale wereld van morgen!

 

Terug naar de Home Page

hits counter