Voor literatuurlijst klik hier.

 

 

Met het Oog op Jeruzalem

Internationaal bestuur optie voor Jeruzalem

Het is interessant dat paus Johannes Paulus voor een internationale status van de 'heilige' stad Jeruzalem pleitte. Moeten we daarbij denken aan een soort Vaticaan?
De voorzitter van het Palestijnse parlement Ahmed Korei zei op 5 september 2000 tijdens een bijeenkomst van het Europese Parlement: "Als we geen andere oplossing vinden, moet Jeruzalem maar onder internationaal gezag vallen. Het is dan geen IsraŽlische hoofdstad meer, noch een Palestijnse hoofdstad, maar een hoofdstad van de wereld". Zijn IsraŽlische ambtgenoot Abraham Burg noemde het voorstel "interessant" en "het bestuderen waard".
Hiermee zou het belangrijkste struikelblok voor vrede in het Midden-Oosten uit de weg zijn geruimd. Tot nu toe was het Palestijnse standpunt dat het door IsraŽl in 1967 ingenomen Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de te vormen Palestijnse staat zou moeten worden. Een dergelijke deling van Jeruzalem wordt door de orthodoxe Joden afgewezen.
De gedachte aan een internationaal bestuur voor Jeruzalem is niet nieuw. Het idee is geopperd in een resolutie van de VN-Veiligheidsraad in 1947.
Zowel de Joods orthodoxe gemeenschap, voor wie het prijsgeven van de stad met de Klaagmuur onbespreekbaar is, als de Arabische wereld, die vindt dat de moslims een heilige claim op Jeruzalem hebben, zullen grote problemen hebben met de optie van een onafhankelijk internationaal bestuur.
Vele Joden dringen aan op een betere service van het openbaar vervoer en de horeca op de sabbat. Het heftige verzet van de orthodoxe Joden zal hen bij de massa – en die is per definitie principeloos, waar ook ter wereld – nog impopulairder maken. Omdat de protesten tegen de nieuwe ideeŽn over Jeruzalem vooral van de zijde van de orthodoxen komt, zou het kunnen zijn dat dezelfde massa een neutraal Jeruzalem onder internationaal bestuur een kans wil geven. Als er maar vrede komt.

 

Jeruzalem onder internationaal religieus bestuur

 

In de zomer van 2000 hebben Egyptische politieke commentators een internationaal bestuur voor Jeruzalem al als een optie gezien en politieke en religieuze Joodse prominenten hebben dit internationaal bestuur zelfs gepresenteerd als een religieus bestuur. Zij zien God als onafhankelijk leider over Jeruzalem als enige oplossing.


De naam Jeruzalem betekent 'stichting of woning van de vrede' of 'vrede lerend'. De naam kwam pas door David en Salomo in gebruik en is waarschijnlijk afgeleid van Salem. Jeruzalem kwam tijdens de regering van David tot grote bloei. Eerder heette de stad Jebus, als de stad van de Jebusieten. Maar Gods vertegenwoordiger, koning David, had het heidense bestuur verdreven en er Gods bestuur gevestigd, zoals dat in de nabije toekomst wederom zal gaan gebeuren, maar pas na Jezus' terugkomst.
Het was eens de stad van Melchizedek en dat zal het in de nabije toekomst weer worden. Maar voordat deze Melchizedek (Christus) vrede zal brengen, zal er eerst een vreselijke strijd gevoerd worden. God sluit geen compromis met de wereld, ook niet over Jeruzalem.
Christus vertelde wat er aan Zijn komst naar Jeruzalem zou vooraf gaan. Eťn van de dingen die Hij noemde, was 'de gruwel der verwoesting'. Hij zei dat wanneer je de gruwel der verwoesting ziet staan, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, de mensen die in Judea zijn, moeten vluchten en wel heel snel vluchten.
Mattheus 24:15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) …
Wat schreef DaniŽl?
DaniŽl 9:27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.
"Op een vleugel van gruwelen" duidt op een leger. Vleugels stellen legers voor, zoals ook in onze tijd.
Nu weer terug naar Mattheus 24:15b-20.
... laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te neme. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.
Deze gruwel richt verwoesting aan staat er in vers 15. Legerkampen zullen Jeruzalem omsingelen, wat Jezus in Lukas 21 ons zegt. Het ziet er naar uit dat met geweld een internationaal bestuur wordt opgelegd.
Lukas 21:20-24  Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.
De mens is helaas niet in staat duurzame vrede te scheppen. Uitsluitend internationale afspraken onder een wereldregering bieden die garantie. Daar is een andere mentaliteit voor nodig en die kunnen we uit onszelf niet ontwikkelen. Een wereldbestuur onder de Almachtige God zal de mens tot vrede dwingen; tot internationale samenwerking, gebaseerd op uitgaande liefde naar de ander. Velen van ons hoeven dan niet meer te zeggen: ik moet voor mezelf opkomen. In plaats daarvan zullen we leren om voor de ander op te komen. In plaats van nemen, zullen we de weg van geven leren. Te beginnen met en in Jeruzalem, hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken. Jeruzalem betekent immers: vrede lerend!

 

<><><>

 

 

 

Terug naar de Home Page

web counter