Voor literatuurlijst klik hier.

Is de

MENSELIJKE NATUUR

door God geschapen?

 

 

 

Wat is de waarheid over de menselijke

natuur? Hierover is al veel geschreven

en gezegd maar zelden goed begrepen.

Het kwaad in de wereld wordt

toegeschreven aan de menselijke

natuur. Worden kinderen met deze

zelfzuchtige kwaadaardige

natuur geboren?

 

 

 

 

Vindt u het ook moeilijk te accepteren als iemand zegt: ”Kijk eens wat een lieve baby! En dan te bedenken dat hij nu al die kwaadaardige, verachtelijke menselijke natuur heeft.”

Maar is dat zo?

Wat een paradox zou dit zijn! Hoe is die te verklaren? Het menselijk verstand presteert wonderbaarlijke dingen. Wij hebben meerdere malen mensen op de maan laten wandelen. Wij hebben hen weer veilig door de dampkring naar de aarde laten terugkeren.

En toch kan dit wonderbaarlijke menselijke verstand onze problemen hier op aarde niet oplossen en de wereld geen VREDE brengen. Waarom niet?

Elk geweld, alle oorlogen, iedere misdaad, corruptie, oneerlijkheid en zedeloosheid worden toegeschreven aan DE MENSELIJKE NATUUR. Waar komt DE MENSELIJKE NATUUR vandaan? Heeft de Schepper ons die bij de schepping meegegeven? Worden wij ermee geboren? Hoe komt het dat het hart, zoals de Bijbel zegt, arglistig boven alles is?

Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

Heeft God een natuur in ons geschapen die ”vijandschap is tegen God”?

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8  zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Het antwoord vereist inzicht in de samenstelling en de aard van het menselijk verstand, en dit inzicht is alleen mogelijk door openbaring. Hoe komt het dat een zo wonderbaarlijk denkvermogen zoveel onheil sticht?

Wil een liefhebbende, barmhartige, almachtige God de door Hemzelf geschapen mensheid opzettelijk kwellen met een aangeboren natuur van ijdelheid, begeerte en hebzucht – met een hart dat vijandig is jegens God, een hart vol bedrog, afgunst, na-ijver en haat?

 

 

Adam bij zijn schepping

 

Helaas weten inderdaad weinig mensen wat een menselijk wezen werkelijk is, HOE wij mensen hier op aarde zijn gekomen, wat het ware potentieel van de mens is, waarheen wij op weg zijn, of wat de WEG is.

Laten we om te beginnen eens kijken wat er is geopenbaard over de eerste mens, Adam, en zijn natuur ten tijde van zijn schepping.

De eerste mensen vormden de laatste scheppingsdaad op de zesde dag van wat gewoonlijk de ’scheppingsweek’ wordt genoemd en die beschreven wordt in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Op de derde dag van die week had God het plantenrijk, de flora, geschapen, en op de vijfde en zesde dag het dierenrijk, de fauna, waarin elk leven zich reproduceert naar zijn aard. Het vee plant zich voort naar de aard van het vee (vers 25 van Genesis 1), leeuwen naar de aard van leeuwen, paarden naar de aard van paarden, enz.

Vervolgens zei God: ”Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” Met andere woorden: ”Laat Ons de mens maken naar de aard van GOD.” Dit gebeurt in twee fasen. Wij zijn in de scheppingsweek gemaakt naar het beeld van God, maar bezitten nog niet zijn aard. Met het ontvangen van Gods Geest begint de ontwikkeling van Gods aard. In feite plant God zichzelf voort!

Let erop dat de naam voor God, de oorspronkelijke Hebreeuwse naam zoals die in het gehele boek Genesis voorkomt, Elohim is. Dit is een collectief, zoals familie, groep of gemeente. Het wil zeggen dat God ťťn gezin is, bestaande uit meer dan ťťn persoon. Het is als een team, of een gemeente; beide bestaan uit meerdere personen. De God tot wie Christus bad, is de Vader van het GEZIN dat GOD is. God is een GEZIN, ťťn gezin, ťťn God.

Genesis 1:27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

WAAROM?

Omdat de menselijke voortplanting een afspiegeling is van Gods eigen voortplanting. En voor de fysieke voortplanting zijn man en vrouw nodig. Bovendien is het menselijk huwelijk het type of de schaduw van het huwelijk tussen Christus en zijn Gemeente.

Verder:

Vers 28  En God zegende hen…

Zegende Hij hen door in hen een kwaadaardige, zondige natuur te scheppen die volstrekt onmachtig is zich aan Gods rechtvaardige levenswijze te onderwerpen? Laten we verder lezen:

… en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde…

Vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Als de eerste mensen, zoals God hen had geschapen, ZEER GOED waren, kon er dan sprake zijn van een vijandige en kwaadaardige natuur die zeer SLECHT is?

DIT MOET IEDERE LEZER IETS TE DENKEN GEVEN!

 

 

Geen opstandigheid

 

Wat onthult dit verslag van de schepping van de eerste mensen omtrent Adams natuur ten tijde van zijn schepping? Hoewel hier alleen heel summier de hoofdzaken worden beschreven, geeft het weinige dat ons wordt geopenbaard, ons evenwel alles wat we moeten weten.

Er staat:

Genesis 2:19  En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.

Hier, in dit zeer beknopte bestek, kunnen wij zeer goed zien of Adam blijk geeft van een opstandige en ongehoorzame natuur, dan wel van een geest van volgzaamheid en gehoorzaamheid.

Er blijkt hier absoluut NIETS VAN OPSTANDIGHEID. Wij zien in tegendeel dat Adam al het vee, de vogels en elk dier in het veld zijn naam gaf.

Uit dit voorval blijkt hoe Adams gezindheid en natuur waren zoals hij werd geschapen en VOORDAT hij door Satan in verzoeking werd gebracht (hetgeen in Genesis 3 wordt beschreven). Let er goed op dat uit dit verslag van de tijd voor de verzoeking absoluut NIET blijkt dat Adam een slechte, vijandige en opstandige houding of natuur bezat. Er blijkt niet uit dat zijn hart arglistig boven alles en verderfelijk was, zoals de menselijke natuur in Jeremia 17:9 wordt beschreven; evenmin is er sprake van een gezindheid van het vlees die vijandig tegenover God staat, omdat het zich niet aan Gods wet onderwerpt en dat niet eens kan (Rom. 8:7).

Aan de andere kant blijkt hier ook niets van een natuur die vervuld is van Gods Geest. Adam was nog niet met Satan geconfronteerd, was nog niet ongehoorzaam geweest; evenmin had hij nog genomen van ”de boom des levens” om de LIEFDE en KRACHT van Gods heilige Geest te ontvangen, waardoor hij deel zou hebben gekregen aan de goddelijke natuur.

2 Petrus 1:3  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;  4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Van voor de verzoeking door Satan hebben we dus alleen de openbaring dat Adams NATUUR, zoals God hem had geschapen, niet slecht, vijandig of duivels was. Waarschijnlijk bezat hij wel de fysieke en mentale neiging tot zelfbehoud en dergelijke, maar niet de kwaadaardige natuur van egocentrisme.

Wij moeten bedenken dat God Adam en de mensheid schiep voor een bepaald DOEL. Wij dienen goed in gedachten te houden WAT dat doel is.

 

 

Een superkoning

 

Voordat de mens werd geschapen, waren engelen vervallen tot zonde. Hun leider was Lucifer, een superaartsengel.

Jesaja 14:12  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15  Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

EzechiŽl 28:11  Het woord des HEREN kwam tot mij: 12  Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13  In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17  Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien.

Deze superkoning, Lucifer, was verheven en volmaakt (Ezech. 28:12, 15). Heilig en rechtvaardig KARAKTER is echter iets dat niet door een eenvoudig wilsbesluit ogenblikkelijk in iemand kan worden geschapen. Het moet in een onafhankelijk wezen worden ontwikkeld door een proces waarin dat wezen leert onderscheiden tussen de juiste en de verkeerde weg, het goede leert kiezen en het kwaad verwerpen, ook al gaat dit tegen de eigen begeerte in.

Satan kwam in opstand tegen God en dacht zich boven God te kunnen plaatsen. Hij is de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster (Lucifer).

De machtige Lucifer en de engelen die hem volgden (blijkbaar een derde van alle engelen) waren als onsterfelijke, uit geest bestaande wezens geschapen. Maar opdat zij als onafhankelijke wezens een eigen persoonlijkheid en individualiteit zouden bezitten, was het noodzakelijk dat zij werden voorzien van het vermogen tot kennen, denken, redeneren en het nemen van eigen beslissingen.

Deze engelen volgden hun koning Lucifer in zijn besluit zich af te wenden van en in opstand te komen tegen de REGERING VAN GOD, Gods LEVENSWIJZE. Dit is de levenswijze van liefde: onbaatzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen; de levenswijze van nederigheid, gehoorzaamheid aan en liefde voor de SCHEPPER; de levenswijze van geven, dienen, samenwerken en delen. Zij kozen DE LEVENSWIJZE van ijdelheid, begeerte en hebzucht, van rebellie, jaloezie en afgunst, van wedijver, twist en geweld, van wrok, verbittering en vernietiging. De overige twee derde van de engelen en aartsengelen zijn blijkbaar heilig, trouw en gehoorzaam aan Gods regering gebleven.

 

 

Gods doel

 

Teneinde zijn doel met de bewoners van deze aarde te verwezenlijken, en zijn grote, ontzagwekkende DOEL met het gehele universum uit te voeren, is God nu bezig ZICHZELF DOOR DE MENS VOORT TE PLANTEN!

De verheven aartsengel Lucifer kan, nadat hij in opstand is gekomen, daar niets aan veranderen. GOD zal NOOIT van zijn weg – Gods regering – afwijken. Het is voor God onmogelijk te zondigen – omdat Hij het NIET WIL!

De mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen met het doel om hem geboren te laten worden in Gods goddelijk gezin. De fysieke schepping van de mens wordt gedurende 7000 jaar voortgezet met de geestelijke schepping om hem naar Gods aard te scheppen.

Dit maakt het noodzakelijk dat in de mens Gods eigen heilige, rechtvaardige KARAKTER wordt ontwikkeld. Daarom, voor dit doel, moest de mens uit fysieke materie worden samengesteld, opdat hij zou kunnen KIEZEN voor Gods regering, opdat hij de zelfzuchtige, opstandige weg van Lucifer (die nu Satan is) zou kunnen afwijzen en zich zou inspannen die te overwinnen. Karakterontwikkeling vereist het maken van keuzes. Behalve met het volmaakt goede van God is de mens ook geconfronteerd met het kwaad van Satan. De mens moet kiezen, zodat Gods gezin zal bestaan uit leden die niet geprogrammeerd zijn om goed te doen, maar daar zelf voor gekozen hebben.

Gods PLAN met de mens op aarde kan alleen slagen, indien de mens Gods REGERING als Gods levenswijze aanvaardt, indien hij de levenswijze van Satan definitief afwijst en die volkomen overwint. Daarom laat God toe dat Satan probeert de mens op ZIJN weg te krijgen.

Daarom schiep God de MENS van fysieke materie. In de mens schiep God een VERSTAND als het zijne, maar uiteraard van lagere kwaliteit, want de hersenen zijn fysiek. Ze zijn evenwel in staat tot intelligent begrip door een geestelijk element: de menselijke geest. Deze bevindt zich in ieder mens.

Ofschoon het heilige en rechtvaardige karakter dat in de mens moet worden ontwikkeld in feite van God afkomstig moet zijn, moet ieder mens zijn eigen beslissing nemen. Hij moet zelf kiezen of hij Satans weg wil verwerpen, en Gods regering wil gehoorzamen.

 

Adams keuze

 

Adam werd daarom gedwongen te kiezen. God gaf Satan met opzet gelegenheid Adam met zijn weg van opstandigheid te confronteren. Maar Hij liet niet toe dat Adam onmiddellijk door Satan werd benaderd. God onderwees eerst zelf aan Adam wat Gods weg is – de levenswijze van GODS REGERING gebaseerd op de WET VAN GOD – precies zoals Hij ook Lucifer en zijn engelen eerst deze weg van zijn regering had onderwezen.

Daarna liet God toe dat Adam door Satan werd benaderd. Satan bereikte Adam via diens vrouw. Op sluwe wijze verleidde Satan Eva tot ONGELOOF in wat God hun had onderwezen. Adam volgde haar in de keuze tegen God op te staan en Gods heerschappij en regering over hen af te wijzen. Zij eigenden zich de kennis toe van wat goed en kwaad is – zij wilden zelf uitmaken wat goed en wat slecht is.

Toen gebeurde er iets in het denken van Adam en Eva: hun beider ogen werden geopend (Gen. 3:7). De geest en gezindheid van opstandigheid waren in hun verstand gekomen.

En DIT KWAAD IN HEN KWAM VAN SATAN, niet VAN GOD. Zij waren niet met deze verdorven natuur geschapen.

Maar hoe komt de tegenwoordige mensheid aan deze kwaadaardige gezindheid die wij ”de menselijke natuur” noemen? Hebben de kinderen van Adam en Eva die van hen overgeŽrfd? Werd die natuur door erfelijkheid overgedragen?

 

 

Zondige natuur door erfelijkheid?

 

Adam en Eva kozen en verkregen van Satan de zondige ’natuur’ of gezindheid. Deze natuur werd niet door erfelijkheid overgedragen. Jezus Christus noemde hun tweede zoon ”de rechtvaardige Abel” (Matth. 23:35; Hebr. 11:4).

Hoe komen wij mensen dan allemaal aan deze zondige houding die wij tegenwoordig de menselijke natuur noemen?

Dit wordt ten dele verklaard in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Corinthe. Daarin zegt hij:

2 CorinthiŽrs 11:2  Want met een ijver Gods waak ik over u [de Gemeente van God], want ik heb u verbonden aan een man [Christus], om u als een reine maagd voor Christus te stellen. 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Satan was nog steeds op aarde toen Paulus dit schreef. De CorinthiŽrs hadden deze zondige natuur niet overgeŽrfd. De apostel vreesde juist dat zij (in de dagen van het Nieuwe Testament) OP DEZELFDE WIJZE als moeder Eva tot een kwaadaardige gezindheid zouden worden verleid: rechtstreeks door Satan.

Eva had geen zondige gezindheid voordat Satan op het toneel verscheen en haar met zijn voorstel confronteerde. Maar Satan misleidde Eva door listigheid. Eva's kinderen werden niet met deze slechte natuur geboren. Evenmin als de mensen van de Gemeente te Corinthe. Maar Paulus vreesde dat Satan, die na zo'n 4000 jaar nog steeds aanwezig was, de geest van de CorinthiŽrs, net als die van Eva, zou perverteren.

Satan was nog steeds op aarde toen Christus werd geboren. Hij probeerde Christus als kind uit de weg te ruimen door het te laten doden. Satan was er nog steeds toen Jezus op zijn dertigste jaar werd gedoopt. Hij probeerde Jezus toen geestelijk te vernietigen door Hem in verzoeking te brengen. Zoals Satan Adam (geestelijk) had vernietigd, zo probeerde hij ook ”de tweede Adam” te vernietigen. Ook vandaag is Satan nog steeds aanwezig.

Sluw als hij is, heeft Satan kans gezien om vele, zoniet de meeste van de beste geleerden zo te bedriegen dat zij helemaal niet in zijn bestaan geloven, maar menen dat hij slechts een mythe is. Niets vermoedend is zelfs de hele wereld, inclusief het christendom, misleid.

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Dit is een waarheid die u als lezer absoluut moet kennen.

 

 

Satans golflengte

 

Tot de gemeente te Efeze zei God bij monde van de apostel Paulus:

EfeziŽrs 2:2  … gij [die] vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Laat dit goed tot u doordringen. Satan wordt hier ”de overste van de macht der lucht genoemd. In het tegenwoordige tijdperk van technologie kunnen we deze manier van spreken goed begrijpen, hoe geluid en beeld onmiddellijk door de lucht kunnen worden uitgezonden.

Het zij nog eens benadrukt dat Satan, de vroegere verheven aartsengel, de cherub Lucifer, een volmaakt en machtig wezen was dat God als individueel wezen heeft geschapen. Oorspronkelijk was hij als een perfect wezen geschapen. Maar hij is uit geest samengesteld en dus onzichtbaar voor het menselijk oog.

Dit grote en machtige, maar verdorven wezen is bij machte letterlijk de lucht om deze aarde met zijn geest te overladen. Hij zendt uit. Hij wordt bijgestaan door een leger van demonen.

De geest in ieder mens is automatisch afgestemd op de golflengte van Satan. U hoort hem niet, want hij zendt geen woorden of geluiden uit. Hij zendt GEVOELENS uit: gevoelens van egocentrisme, begeerte, hebzucht, ijdelheid, jaloezie, na-ijver, wrok, wedijver, twist, verbittering en haat. En ook imitatieliefde, valse liefde.

Kortom, de zelfzucht, vijandschap, arglistigheid, verdorvenheid, opstandigheid enz. die wij ’DE MENSELIJKE NATUUR’ noemen, is in feite SATANS NATUUR. Het is Satans GEZINDHEID. En door deze uit te zenden en de lucht ermee te overstelpen WERKT Satan nu in de nietsvermoedende mensen in de hedendaagse wereld! Op deze manier misleidt Satan de hele wereld zoals opgetekend in Openb. 12:9 en Openb. 20.

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand [kort na de terugkomst van Christus]; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Doordat hij onzichtbaar is, wordt Satan door de mensen niet opgemerkt.

Deze overste van de macht der lucht, de god van deze wereld, IS DE WARE OORSPRONG VAN WAT WIJ ’DE MENSELIJKE NATUUR’ ZIJN GAAN NOEMEN.

Hij is de eigenlijke OORZAAK van elk kwaad in de wereld.

Maar niemand schijnt dit te begrijpen, en daarom doet de wereld er ook niets aan – men schikt zich erin, wijt het aan de menselijke natuur en neemt aan dat GOD ons met een verdorven natuur heeft geschapen. In feite is het Satans natuur.

 

 

Geestelijke communicatie

 

Laten we een voorbeeld geven van hoe wij door Satans uitzendingen in de lucht worden gemanipuleerd, beÔnvloed en gedreven. Toen God de Joden uit het oude BabyloniŽ naar Jeruzalem wilde laten terugkeren om de tweede tempel te bouwen, bracht Hij Cyrus, de koning van PerziŽ, op deze gedachte. Het Perzische Rijk had de heerschappij van BabyloniŽ overgenomen. Hier volgt de beschrijving van hoe God Cyrus ertoe bewoog datgene te doen wat God wilde:

Ezra 1:1  In het eerste jaar van Kores [Cyrus], de koning van PerziŽ, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van PerziŽ, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 2  Zo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. 3  Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de HERE, de God van IsraŽl, dat is de God, die in Jeruzalem woont.

God sprak niet tot Cyrus door middel van woorden of rechtstreekse communicatie, zoals Hij met Mozes en de profeten had gesproken. Hij bereikte Cyrus door de geest van Cyrus. God bewoog zijn geest, zodat hij dit wilde. Hij liet Cyrus weten dat hij door deze proclamatie de wil van God deed.

Gebruikmakend van ditzelfde principe beÔnvloedt Satan, de overste van DE MACHT DER LUCHT, de menselijke geest, die hij injecteert met een bepaalde gezindheid, met gevoelens en impulsen van zelfzucht, ijdelheid, begeerte en hebzucht, een houding van verzet tegen gezag, van na-ijver en jaloezie, wedijver en twist, wrok en verbittering, van agressie, moord en oorlog. De mensen herkennen de bron van deze gezindheid, gevoelens, motieven en impulsen niet. Zoals gezegd, zij kunnen de onzichtbare Satan niet ZIEN. Zij nemen geen stemgeluid waar. Zij weten niet dat deze gezindheid van Satan afkomstig is. Zulke gevoelens, impulsen en verlangens zijn zij gaan ervaren. Zo misleidt Satan de gehele wereld (Openb. 12:9).

 

 

Zelfgerichte houding

 

Iemand kan zich neerslachtig voelen zonder te weten waarom. Zonder het te beseffen wordt een egocentrische gezindheid vanaf de vroegste kinderjaren naar iemands argeloze geest uitgezonden, die het in meer of mindere mate absorbeert, en zo wordt het zijn normale instelling. Het wordt een gewoonte. Natuurlijk heeft het niet in ieder mens dezelfde uitwerking – de een wordt slechter dan de ander. Maar iedereen heeft er de natuurlijke neiging toe. Het wordt voor de mens iets natuurlijks, een eigen natuur. En deze noemen wij dan ’de menselijke natuur’.

Hieruit blijkt buitengewoon goed hoe sluw Satan is! De beste en meest briljante geesten zijn op deze manier bedrogen. Op deze manier heeft Satan de gehele wereld verleid tot wat wij eenvoudig de levenswijze van ’NEMEN’ noemen, de levenswijze die een GEWOONTE en die NATUURLIJK is geworden en die we ’DE MENSELIJKE NATUUR’ noemen.

Weinig mensen beseffen hoeveel passages in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, ons waarschuwen voor Satan en zijn sluwheid. Maar laten we, alvorens hier nader op in te gaan, eerst de brief aan de EfeziŽrs nog eens verder lezen.

In hoofdstuk 1 van deze brief dankt en prijst Paulus God die ”ons” (de bekeerlingen te Efeze en Paulus zelf – alle christenen) heeft gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Leest u dit eerste hoofdstuk eens met grote aandacht. Het is een van de mooiste, meest verheffende en meest inspirerende stukken literatuur.

 

 

Macht der lucht

 

Nu de hoofdpunten van hoofdstuk twee: U, christenen van Efeze, was geestelijk dood, maar Christus heeft u bevruchting met eeuwig leven geschonken. Nu bent u geestelijk in leven. Vroeger leefde u volgens de norm van deze wereld (de weg van zelfzucht), overeenkomstig DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT. In 2 CorinthiŽrs 4:4 wordt Satan de god dezer eeuw genoemd, die de geest verblindt van hen die niet in Christus en zijn waarheid geloven. Zij hadden deze geestelijke blindheid niet overgeŽrfd, maar Satan had degenen die in die generatie leefden, direct met blindheid geslagen.

In Efeze 2 wordt Satan dus aangeduid als DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT. Hieruit blijkt duidelijk dat het de ONZICHTBARE Satan is die, zonder dat de mensen het beseffen, in feite hun geest beheerst en hen leidt op de weg van ’NEMEN’.

Vers 3 vervolgt:

EfeziŽrs 2:3  (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns).

Deze ’natuur’ is afkomstig van Satan. Wij hebben haar niet van onze ouders overgeŽrfd en ze is ons evenmin door God ingeschapen. Wat een gewoonte is en daarom natuurlijk is geworden, wordt NATUUR in ons.

Deze natuur IS NIET erfelijk, maar een verworven eigenschap. Uit het bovenstaande blijkt dat de oorsprong van deze ’natuur’ Satan is, niet God. De laatste woorden van vers 3 zijn: ”…  en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.” Het zou ongerijmd zijn als Gods toorn over ons kwam VANWEGE IETS DAT GOD ZELF IN ONS HAD GELEGD. Adam werd niet met deze slechte natuur geschapen. Hij kreeg die door Satan. Lucifer (Satan) werd VOLMAAKT geschapen. Hij verwierf deze natuur door verkeerd denken. De EfeziŽrs hadden op hun beurt die natuur van Satan gekregen. Maar nu had Christus, door zijn genade, LEVEN geschonken aan hen die vanwege deze aangeleerde slechte natuur geestelijk dood waren.

 

 

Effect op bekeerde christenen

 

Hoe staat het nu met de bekeerde christen? Zijn geest is, zoals die van elk ander mens, afgestemd op de golflengte van Satan. Dezelfde neigingen zijn in hem aanwezig, precies alsof deze zondige natuur al vanaf zijn geboorte in hem was. Satan heeft die natuur al vanaf de kinderjaren ingegoten. Maar de echte christen heeft zich van die gezindheid en van die LEVENSWIJZE bekeerd. Hij heeft deze VERWORPEN, zich ervan afgekeerd. Hij heeft Gods gezindheid aanvaard en zich daartoe gewend – de levenswijze van GODS REGERING!

Deze passage in Efeze 2 maakt dit duidelijk. Over het algemeen zijn de mensen in de wereld geestelijk dood. Zij zijn met de rest van de wereld meegegaan op de weg der zelfzucht. Zij leven ”overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht” (die nog steeds werkt in hen die niet ingaan op de waarheid van God).

Bekering schakelt Satans golflengte niet uit. De neiging boos te worden over echte of vermeende fouten of onrechtvaardigheden van anderen, de neiging om voordeel uit anderen te halen, kan nog altijd te sterk worden. De bekeerde christen moet ernaar streven dit te overwinnen!

Als Jezus over overwinnen sprak, bedoelde Hij het overwinnen van deze gezindheid en levenswijze van Satan die tegengesteld zijn aan Gods levenswijze. De christen moet, zoals Petrus onder inspiratie schreef, GROEIEN in de genade en de KENNIS van onze Heer en Verlosser Jezus Christus – geestelijk leren.

In Jakobus 4 lezen we:

Jakobus 4:7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Jakobus doelt hier op het weerstaan van de zelfzuchtige gedachten, gevoelens en neigingen die Satan ons van kindsbeen af heeft ingegeven en die hij voortdurend uitzendt en injecteert via de menselijke geest in het argeloze bewustzijn.

Niemand wordt echter GEDWONGEN aan deze impulsen die door Satan worden uitgezonden, gehoor te geven en ze op te volgen. Satan heeft geen macht iemand tot verkeerd denken en handelen te DWINGEN. Maar iemand die niet op zijn hoede is doet het automatisch, zonder geheel te beseffen wat er in zijn geest plaatsvindt. Hij drijft met de stroom mee.

 

 

Zondige natuur aangeleerd

 

De tekst van 2 CorinthiŽrs 4:4 belicht de stelling, dat iedere individuele mens deze zondige natuur door Satan aanleert.

2 CorinthiŽrs 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Satan is een buitengewoon machtig geestelijk wezen. God maakt sinds de schepping van de mens zijn eigen weg bekend, maar staat ook toe dat Satan zijn weg ’uitzendt’. Een zeer belangrijk element in de schepping van de mens is daarom de vrije wil. WIJ moeten beslissen en kiezen. Het gevolg is karakterontwikkeling. Er zullen daardoor geen voorgeprogrammeerde robots in Gods Gezin zijn.

Satan heeft de gehele mensheid misleid en gedraagt zich als de koning van de aarde. Als gevolg van zijn eigen redeneringen verwierf hij de verdorven natuur. God heeft deze niet in hem geschapen.

EzechiŽl 28:15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden.

Hij heeft een beperkte tijd gekregen van God en dat weet hij.

Openbaring 12:12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen [want Satan en zijn leger van demonen was uit de hemel geworpen]. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Die tijd is 6000 jaar. Die tijd is bijna verstreken. Jezus Christus is gereed om de regering van God op aarde te vestigen. Hij is de ware Koning der koningen. Hij heeft weerstand geboden aan Satans verzoekingen. U kunt over die worsteling en Jezus’ overwinning lezen in het vierde hoofdstuk van MattheŁs.

MattheŁs 4:1  Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2  En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. 3  En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4  Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 5  Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6  en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 7  Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 8  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9  en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11  Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Jezus moest — in het menselijk vleesSatans weg verwerpen, de regering van God onderwijzen en onderworpenheid daaraan betonen, opdat Hij deze op aarde kan vestigen bij zijn terugkomst!

Onmiddellijk erna – nadat Christus zich had gekwalificeerd de regering van God op aarde te vestigen – ging Jezus naar Galilea en verkondigde het Evangelie van het KONINKRIJK VAN GOD. Hij zei: ”De tijd is vervuld” (Markus 1:1, 14-15). Tot aan die titanische strijd, waarin Jezus Satan weerstond, hem overwon en zich MEESTER over hem toonde, was die tijd nooit vervuld geweest.

 

 

Wij moeten Satan weerstaan

 

Weinig mensen, zelfs onder de belijdende en bekeerde christenen, beseffen hoe UITERST NOODZAKELIJK het is voortdurend waakzaam te zijn voor Satans pogingen om door te dringen tot ONS, die ons reeds hebben afgewend van Satans weg naar de levenswijze van Gods regering.

Er zijn maar weinig mensen die werkelijk ter harte nemen wat God bij monde van Paulus tot de EfeziŽrs zei:

EfeziŽrs 6:10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Er is een reden waarom God toelaat dat degenen die voorbestemd zijn nu geroepen te worden weerstand moeten bieden tegen Satan en ZIJN OPSTANDIGHEID TEGEN DE REGERING VAN GOD.

Teneinde ons te kwalificeren als heersers (onder Christus) in het KONINKRIJK VAN GOD, is het noodzakelijk dat wij niet alleen Satans valse wegen afwijzen, maar ook dat wij ertegen strijden, totdat wij ze overwinnen, steeds vertrouwend op God voor kracht.

Evenals wij van kindsbeen af Satans aard hebben aangeleerd, zo raken wij die door bekering en de strijd om te OVERWINNEN weer kwijt. In plaats daarvan verwerven wij DE GODDELIJKE NATUUR. Petrus schreef dat Wij AAN DE GODDELIJKE NATUUR zouden DEELHEBBEN (2 Petr. 1:4). Ook daarmee werden wij zeer zeker niet geboren.

Lucifer kreeg zijn satanische natuur dus als gevolg van zijn eigen redeneringen en keuze. Wij mensen KREGEN Satans natuur van kindsbeen af en noemen deze ”de menselijke natuur”. Maar bekeerde christenen, die Satans weg afwijzen en OVERWINNEN, zich tot Gods weg keren, KRIJGEN deel aan DE GODDELIJKE NATUUR. Voor Gods PLAN was het evenwel noodzakelijk dat wij eerst Satans weg zouden leren kennen en volkomen AFWIJZEN, en dat wij Gods regering zouden aanvaarden.

Wanneer God ELK MENS op aarde tot geestelijk behoud zal roepen, zal Satan duizend jaar zijn GEBONDEN en niet in staat zijn zijn impulsen en gezindheid uit te zenden. Dan zal overal op aarde vrede heersen! Zij die dan geroepen worden, zullen niet hoeven strijden zoals wij nu.

Waarom niet? Daar moet een reden voor zijn.

 

 

Kwalificatie tot regeren

 

Tot ons die nu geroepen zijn zei Jezus:

Openbaring 2:26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf….

Wanneer Christus komt om als KONING der koningen en Heer der heren te REGEREN, zullen wij die nu geroepen zijn met en onder Hem regeren, als Hij de REGERING VAN GOD op aarde vestigt.

Nogmaals:

Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Zij die MET Christus zullen regeren, wanneer Hij Gods regering komt vestigen, MOETEN OVERWINNEN (en dat houdt in het overwinnen van SATAN), EVENALS JEZUS.

Is dit nu evenzeer van toepassing op hen die na de wederkomst van Christus, gedurende het duizendjarige rijk, zullen worden bekeerd?

Het antwoord is nee! De beide bovenstaande teksten staan in Jezus' boodschap aan de zeven Gemeenten die dit TIJDPERK VAN DE GEMEENTE vormen. Zij slaan niet op hen die later worden geroepen. Zijn ze dan alleen van toepassing op de perioden van Tyatira en Laodicea? Nee, ze zijn van toepassing op het gehele tijdperk van Gods gemeente sinds de oprichting in 30 n.Chr. door Jezus Christus tot zijn terugkomst – 2000 jaar. Deze zeven boodschappen hebben betrekking op zeven opeenvolgende perioden van Gods gemeente, dus op de GEHELE GEMEENTE in ALLE perioden. Met andere woorden, de kenmerken van Efeze overheersten in de eerste periode; die van Laodicea zullen in de laatste overheersen; maar sommige van deze kenmerken zijn in elke periode te vinden.

DIT ESSENTIELE PUNT moet u goed begrijpen. Jezus moest zich voor de heerschappij op aarde KWALIFICEREN. GODS HELE PLAN IS HET VESTIGEN VAN DE REGERING VAN GOD op aarde – de vestiging van het KONINKRIJK VAN GOD. Jezus moest Satans (zeer speciale) verzoekingen weerstaan en overwinnen. Zouden wij dan kunnen regeren zonder te hebben bewezen waartoe wij bekwaam zijn? Natuurlijk niet! Zij die met en onder Christus zullen heersen, wanneer Hij Gods regering op aarde vestigt, MOETEN ZICH KWALIFICEREN, moeten zich van Satans weg tot Gods weg, d.w.z. tot de regering van God, keren. Wij moeten Satans GEESTESGESTELDHEID EN LEVENSWIJZE uitroeien, met wortel en tak, zo volledig dat wij ONMOGELIJK ooit nog naar Satans wegen kunnen terugkeren – dat we ONMOGELIJK meer kunnen zondigen.

1 Johannes 3:9  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Zij die na de wederkomst van Christus tot geestelijk behoud zullen worden geroepen, zullen niet met Satan hoeven worstelen.

Christus is de eerste die heeft overwonnen.

1 CorinthiŽrs 15:23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.

Christus was de eerste van de eerstelingen.

Jakobus 1:18  Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

 

 

Het Koninkrijk van God

 

Zie nu MattheŁs 25 en Openbaring 20.

Eerst MattheŁs 25, te beginnen met vers 31:

MattheŁs 25:31  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.

Christus komt met alle MACHT en HEERLIJKHEID van GOD de Schepper! Hij komt om GODS REGERING op de HELE AARDE en over ALLE NATIES te vestigen. Het zal een SUPERWERELDREGERING zijn! Hij zal de troon van David te Jeruzalem herstellen. Niet alleen over de twaalf stammen van IsraŽl, maar over alle naties.

Lees verder:

Vers 32  En al de volken zullen voor Hem verzameld worden.

Hij komt om de WERELD te REGEREN, om de REGERING VAN GOD in werking te stellen. Elke regering is gebaseerd op een GRONDWET.

De wet van God is anders dan enige door mensen gemaakte wet van welke menselijke regering ook. Het is een GEESTELIJKE wet.

Romeinen 7:14  Wij weten immers, dat de wet geestelijk is.

In tegenstelling tot door de mens gemaakte wetten reguleert deze wet niet alleen het handelen, de daden, maar tevens de houding tegenover God en de medemens, hetgeen leidt tot een bepaalde MANIER VAN LEVEN. En het is een HEILIGE wet.

Vers 12  Zo is dan de wet heilig.

Het is een LEVENSWIJZE – Gods levenswijze! Wanneer de mensheid in die levenswijze wordt geleid, zal er VREDE, GELUK, VREUGDE en OVERVLOED zijn!

Deze grondwet van Gods regering is ook de wet van de christelijke levenswijze. Zonde is de overtreding van deze wet (1 Joh. 3:4).

Christus komt terug om ALLE MENSEN tot geestelijk behoud en eeuwig leven te roepen. Dan pas zal God DE GEHELE WERELD tot geestelijk behoud brengen – niet eerder!

Verder in Matth. 25.

Vers 32 … en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33  en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34  Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beŽrft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

Christus zal na zijn komst als Koning heersen over de volken van deze wereld. Zij die gedurende de 6000 jaar vanaf Adam tot Christus' terugkomst tot behoud zijn geroepen, zullen worden opgewekt om Hem in de lucht tegemoet te gaan, als Hij bij zijn wederkomst naar de aarde nederdaalt.

1 Thessalonicen 4:16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Zij zullen met Christus regeren, reeds onsterfelijk zijn, uit geest bestaan, zoals we hierboven hebben gelezen in Openb. 2:26-27; 3:21. En verder:

Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Met Christus zullen zij het Koninkrijk van God vormen. Het Koninkrijk zal Gods regering op aarde vestigen. Sinds de mens Satan is gaan volgen regeert Satan op aarde, voor zover God hem dat toestaat. Want God heeft zijn Plan en dat wordt uitgevoerd volgens zijn eigen agenda. Het unieke van het komende Koninkrijk van God is, dat dat koninkrijk zowel de regering van God is als het GEZIN van God. Het hoogste gezag onder God wordt nu nog gevormd door de engelen. Maar wanneer de mens eenmaal volmaakt goddelijk karakter heeft gevormd en veranderd is in geest, IS hij GOD. Hij staat dan boven de engelen. Daarom heeft Satan zich vanaf de schepping van de eerste mens ingespannen om dit plan met de mens te vernietigen.

HebreeŽn 2:5  Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. 6  Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? 7  Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld…

Wanneer de eerstelingen – zij die als eersten in Gods Gezin, zijn Koninkrijk – geboren worden als geestelijke wezens, gelijk Christus en zijn Vader, zullen zij als zonen Gods boven de engelen staan.

1 CorinthiŽrs 6:2  Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? … 3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?

De engelen zijn geschapen om te dienen.

Psalmen 91:11  want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

HebreeŽn 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beŽrven?

Zij die nu geestelijk worden gered, zullen bij de opstanding het Koninkrijk van God beŽrven. Zij zullen uit God GEBOREN zijn, geboren in het heilige GEZIN van God. Zij zullen met Christus gehuwd zijn. Uit dit goddelijke, geestelijke huwelijk zullen gedurende de duizend jaar die beginnen met Christus' terugkeer op aarde als KONING, kinderen van God geestelijk worden verwekt en geboren.

Laten we nu hoofdstuk 20 van Openbaring lezen.

De apostel Johannes vertelt hier wat hij in een visioen zag:

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren.

Wanneer Christus met alle macht en heerlijkheid op aarde terugkomt, zal Hij reeds met vele kronen zijn gekroond (Openb. 19:12). De kroningsplechtigheid zal in de hemel (de troon van God de Vader) hebben plaatsgevonden voor zijn terugkeer. Onmiddellijk na Christus' komst zal Satan worden gebonden.

Verder:

Vers 3  En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Zij die dan zijn opgestaan, zullen met Christus over alle volken regeren en duizend jaar VREDE zal daarvan het gevolg zijn.

Stelt u zich eens voor hoe het zal zijn als Christus en de opgestane heiligen het KONINKRIJK VAN GOD vormen en de REGERING VAN GOD over alle mensen die dan nog leven zullen uitoefenen. Satan zal niet meer kunnen uitzenden. Christus zal door middel van Gods levenswijze regeren.

 

 

Satan losgelaten

 

Maar let nu op vers 7 en 8:

Vers 7  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8  en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

Laat dit goed tot u doordringen! De mensen hebben VREDE! Zij zullen niet zijn ingeŽnt met de satanische NATUUR die wij de menselijke natuur plegen te noemen. Zij zullen in VOLMAAKTE VREDE en geluk hebben geleefd. Nu ZENDT Satan opnieuw UIT. Vergeet niet dat deze volken mensen van vlees en bloed zijn. Voor hen is Satan ONZICHTBAAR. Zie nu de VERANDERING die over hen komt zodra Satan is losgelaten en opnieuw in staat is de mensheid te manipuleren.

Vers 9  En zij [de menselijke naties] kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad…

Onmiddellijk is ’DE MENSELIJKE NATUUR’ in hen gekomen! Onmiddellijk zijn zij vervuld van de aard van Satan, zijn toorn en gewelddadigheid! Maar God zal niet toestaan dat zij ook maar iets vernietigen. Zij waren uitvoerig voor Satan gewaarschuwd.

… en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10  en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel….

 

Het oordeel van de Grote Witte Troon

 

Hierna zal ’het oordeel van de grote witte troon’ plaatsvinden (Openb. 20:11): de opstanding van alle mensen sinds Adam tot de wederkomst van Christus, die niet bij de eerste opstanding of door God geroepen waren. Er zullen bijbelboeken geopend worden om ze te onderwijzen. Als zij evenals de eerstelingen die hen voorgingen in de eerste opstanding, zich eveneens bekeren tot Gods weg, zullen ze opgenomen worden in ’het boek des levens’, d.w.z. geestelijk behoud en eeuwig leven zullen vinden.

Vers 11  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12  En ik zag de doden [die uit de dood opgestaan zijn (vers 13)], de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

Ten tijde van dit oordeel zal Satan niet meer aanwezig zijn! Tot nu toe heeft God nog maar ZEER WEINIG mensen tot geestelijk behoud geroepen, in tegenstelling tot de traditionele opvatting in de ’christelijke’ wereld!

Van Adam tot Christus werd NIEMAND tot geestelijk behoud geroepen, behalve degenen die geroepen werden om een speciale opdracht uit te voeren. God heeft NOOIT geestelijk behoud (eeuwig leven) beloofd aan de oudtestamentische natie IsraŽl, alleen aan de profeten en aan hen die Hij voor een SPECIALE TAAK riep.

Van Christus tot heden wordt slechts een UITERST KLEIN DEEL van de mensheid geroepen. Wij, in dit nieuwtestamentische tijdperk van de Gemeente, hebben de opdracht om over de gehele wereld het evangelie van het komende Koninkrijk Gods te verkondigen en uitverkorenen op te leiden voor hun taak als koning en priester in dat Koninkrijk.

Met andere woorden, wij moeten het heilige, rechtvaardige KARAKTER van God ontwikkelen. Daarmee kunnen wij ons voorbereiden op leiderschap met en onder Christus wanneer Hij komt – en dat zal nu spoedig zijn!


Kleine kinderen en de menselijke natuur

 

Deze publicatie begon met de vraag of de verdorven ’menselijke natuur’ al in een klein kind aanwezig is. Laat we tot slot drie passages uit de Bijbel citeren.

Lukas 18:15  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. 16  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

De zondige natuur, waarvan sommigen ten onrechte aannemen dat ze al bij de geboorte aanwezig is, is de natuur van Satans koninkrijk, maar ”voor zodanigen” – deze kinderenis het Koninkrijk van GOD.

MattheŁs 18:1  Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 2  En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3  en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

MattheŁs 19:14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Wij mensen beginnen bij onze geboorte goed. De natuur van een kind is een uitstekende basis om Gods natuur te ontwikkelen. Maar al spoedig beginnen we de zelfzuchtige en egocentrische gezindheid die door Satan wordt uitgezonden, in ons op te nemen en AAN TE LEREN. Satan en een derde deel van de engelen (nu demonen) verwierpen de regering van God en verleidde de mens dit eveneens te doen. En daarom is deze wereld niet van God. De mens heeft gekregen waarvoor hij koos.

Gods DOEL met de schepping van de MENS op aarde is in de mens zijn eigen heilige en rechtvaardige karakter te ontwikkelen. God wil mensen die Satans levenswijze verwerpen en overwinnen en die zich tot Gods regering, tot Gods levenswijze keren.

Deze REGERING VAN GOD bestaat op het ogenblik alleen in de enige ware Gemeente van God. Satan is woedend. Hij haat deze Gemeente! Op sluwe wijze probeert hij in de geest van hen die onder deze regering van LIEFDE staan, een vijandige gezindheid te brengen. Bovendien is hij voortdurend bezig de miljoenen mensen, met name van het 'christendom', met talloze imitatiereligies te indoctrineren om hen zo ver mogelijk van Gods Waarheid af te brengen.

Maar zoals gezegd: Lucifer was door God geschapen als volmaakt in al zijn wegen, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd”. Als gevolg van verkeerde redeneringen kreeg hij een opstandige en kwaadaardige natuur. Adam kreeg die natuur weer van Satan. De EfeziŽrs (Ef. 2:1) kregen haar ook van Satan – evenals de gehele mensheid, uitgezonderd Jezus Christus. Maar nu kunnen wij, IN CHRISTUS, door zijn genade, de GODDELIJKE NATUUR ontvangen (2 Petr. 1:4).

Gods grote Plan is om een Gezin te stichten, een gezin dat zal bestaan uit kinderen die God zullen zijn. Dat goddelijke Gezin zal zijn regering op deze aarde vestigen, in en door het KONINKRIJK VAN GOD.

Door de genade van Christus KUNNEN wij onze ’menselijke natuur’ VERANDEREN en volkomen uitroeien en vervangen door de goddelijke natuur!

 

≤≤≤

 

Terug naar de Home Page

free hit counters