Voor literatuurlijst klik hier.

OP KOMST –

EEN NIEUW ROMEINS RIJK!

 

Momenteel is een economisch en politiek machtsblok in opkomst waarvan geprofeteerd werd dat het deze wereld op haar grondvesten zou doen schudden en de loop der gebeurtenissen in de toekomst ingrijpend beÔnvloeden. Een nieuw 'Romeins Rijk' dat thans bezig is vorm aan te nemen, zal in hoge mate invloed uitoefenen op uw leven!

Wie had het voor mogelijk gehouden? Na de Tweede Wereldoorlog werd ermee gespot en zei men: "Dat zal nooit meer gebeuren. Europa zal zich nooit meer herstellen. Europa wordt nooit een eenheid. Kijk maar naar de met bloed doordrenkte Europese geschiedenis voor het bewijs."
Maar thans zien we voor onze ogen hoe een verenigd Europa verrijst uit de verdeeldheid en intrige van het verleden om zijn stem te laten horen in het koor der groten.
Reeds nu is de bevolking van de EU-landen groter dan die van de VS, terwijl er nog meer landen staan te dringen om lid van de Europese Unie te worden. Economische eenheid in Europa is echter pas de eerste stap op weg naar een hechter verenigd Europa. Een politieke unie neemt steeds vastere vormen aan.
Het potentieel is enorm. Een verenigd Europa kan een ontzagwekkende kracht zijn ten gunste van wereldvrede, economische stabiliteit en welvaart. Of, indien in verkeerde banen geleid of teugelloos geworden, een ontzaglijke macht ten kwade.

Uit de as herrezen

Het komt vele waarnemers van het wereldgebeuren voor alsof er niets minder dan een wonder heeft plaatsgevonden. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was het grootste gedeelte van Europa volslagen verwoest. Vele steden waren nog slechts puinhopen en gehele landen waren een toonbeeld van verwoesting. Zestig miljoen vluchtelingen leefden op de rand van verhongering.
Winston Churchill zag de noodzaak voor verzoening tussen de landen – vooral tussen Frankrijk en Duitsland – en verklaarde op 19 september 1946 te ZŁrich: "We moeten een soort van Verenigde Staten van Europa opbouwen". Hij voorzag het positieve potentieel dat kon voortvloeien uit een Verenigde Staten van Europa dat wijs bestuurd zou worden, politiek gezond zou zijn en zich militair veilig kon wanen.
De eerste werkelijke stap in de richting van Europese eenheid werd gezet in 1950 toen Robert Schuman, destijds minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, een door Jean Monnet opgesteld voorstel indiende, dat de samenbundeling beoogde van de productie van kolen en staal in Frankrijk en Duitsland, alsmede van andere landen in Europa die daaraan wilden deelnemen. Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, BelgiŽ, Nederland en Luxemburg gingen op het voorstel in en in 1952 trad de EGKS in werking.
Die historische stap baande de weg voor de volgende stap – de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) door dezelfde zes landen op 1 januari 1958.
Sinds die tijd is het de landen van de Europese Unie wťl gegaan. Onderling hebben zij alle invoerrechten laten vallen. Er is een Europees parlement gevormd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Sinds 1 januari 2002 is de euro wettig betaalmiddel van 12 Europese landen. Daarmee hebben de landen van Europa belangrijke stappen voorwaarts gedaan in hun streven naar eenheid.

Wat de plannen zijn

Wat zal de toekomst voor de landen van de EU brengen? Wat stellen haar oprichters en ontwerpers zich voor?
Het uiteindelijke oogmerk is totale economische, politieke en militaire integratie, zodat alle lidstaten eensgezind en als ťťn man zullen handelen in het wereldgebeuren. Wanneer dat een feit wordt, zal een 'Verenigde Staten van Europa' op gelijke voet staan met Amerika of welk ander machtsblok ook dan nog zou kunnen opkomen in de wereld.
Realistische plannenmakers weten dat politieke unie een vereiste is voor economische stabiliteit.
Europa heeft politieke spierkracht nodig zodat het in de toekomst op economisch gebied geen pion in de handen van andere wereldmachten wordt.
Maar politieke eenheid zonder militaire macht zou nog steeds weinig indruk maken. Militaire spierkracht zal volgens Europese leiders ook nodig zijn om de politieke kracht van een verenigd Europa levensvatbaar te maken.
Of de tegenwoordige lidstaten al dan niet dezelfde landen zullen omvatten waaruit ten slotte een politieke eenheid voortkomt, doet niets af van het feit dat de wereld getuige is van een ogenschijnlijk 'wonder' dat zich op grote schaal voltrekt. Een geweldig, nieuw en ontzagwekkend machtsblok neemt nu vorm aan!

Wat zal er gebeuren?

Waar leidt de huidige economische, politieke en militaire trend heen? Zal een totale Europese eenheid ooit bereikt worden? En mocht er een nieuwe politieke en militaire macht in Europa opkomen, wat voor uitwerking zal die dan uiteindelijk op het wereldgebeuren hebben?
Er bestaat geen twijfel dat zo'n kolos een geweldige invloed op heel de wereld zou uitoefenen. Zo'n macht zou een enorme factor ten gunste van wereldvrede en stabiliteit kunnen betekenen. De mens is echter behept met allerlei karakterfouten en zwakheden. En daardoor bestaat ook de mogelijkheid dat er een ongewenst type leider opstaat die van deze macht bezit zou nemen en de wereld naar een ongeŽvenaarde catastrofe zou leiden!
Wat gaat er werkelijk gebeuren? Kunnen we dat weten?
Politici, nieuwsanalysten en leiders van naam houden meestal een slag om de arm als het gaat over toekomstige ontwikkelingen in de wereld. Maar wij behoeven hierover niet in het onzekere te verkeren.
De Bijbel openbaart onomwonden dat het streven naar Europese eenheid uiteindelijk zal leiden tot de opkomst van een laatste herleving van het Romeinse Rijk! Er wordt in Europa een nieuw rijk gevormd – een nieuwe politieke macht die groot genoeg zal zijn om de Verenigde Staten naar de kroon te steken!

De West-Europese reus

Of de huidige Unie zich tot een laatste herstel van het Romeinse Rijk zal ontwikkelen, of dat andere gebeurtenissen eerst nog moeten plaatsvinden, vermeldt de Bijbel niet. Evenmin laten de profetieŽn precies zien welke landen of landengroepen de uiteindelijke unie zullen vormen die het herstelde Romeinse Rijk zal worden. Om dit te weten te komen wordt ons gezegd te 'waken' (Mattheus 24:42-43). De bijbelse profetieŽn geven echter wel te verstaan dat dit rijk zal opkomen in ruwweg hetzelfde gebied waaruit het oorspronkelijke Romeinse Rijk bestond en waarin alle eerdere herlevingen ervan hebben plaatsgevonden.
Op welke manier zal dit nieuwe Romeinse Rijk zijn macht doen voelen? Welke beslissingen zal het nemen? In deze publicatie kunt u de antwoorden hierop die in de bijbelse profetieŽn zijn geopenbaard, bestuderen. U zult gaan inzien en begrijpen wat er in Europa voorbestemd is te gebeuren en hoe dit van invloed zal zijn op u en de uwen.

Zoals Johannes het Romeinse Rijk zag

In DaniŽl 7 staat beschreven hoe DaniŽl in een droom vier dieren uit de zee tevoorschijn zag komen. Zee is in profetische taal een symbool voor volken.
Laten we die profetie in het kort nog even bekijken.
DaniŽl 7:3  en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. 4  Het eerste geleek op een leeuw [Babylonische Rijk: 625-539 v.Chr.] … 5  En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer [Perzische Rijk (Meden en Perzen): 539-330 v.Chr.] … 6  Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter [SV: luipaard]; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen [Macedonische Rijk: 334-31 v.Chr.] … 7  Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens [31 v.Chr. Caesar Augustus, de eerste alleenheerser van het Romeinse Rijk].
Zie voor gedetailleerde uitleg over de vier dieren, die vier opeenvolgende wereldrijken vertegenwoordigen, de publicatie 'Het visioen van DaniŽl van de Vier Grote Dieren'.
Laten we nu vervolgen met het Romeinse Rijk zelf en ons verplaatsen naar de tijd van het Nieuwe Testament. De apostel Johannes kreeg op latere leeftijd een reeks visioenen waarin hij dit machtige rijk symbolisch voorgesteld zag – de komende ondergang, herlevingen en uiteindelijke vernietiging ervan. Zo belangrijk is het bekend zijn met dit rijk voor Gods kinderen, dat de Bijbel er zeer uitvoerig over schrijft. Want dit profetische 'beest' zal in onze tijd herleven!
Hoe luidde de beschrijving van het samengestelde beest dat God aan Johannes in een visioen toonde?
Openbaring 13:1  en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2  En het beest, dat ik zag, was een luipaard [Gr.: panter of luipaard] gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
Hier wordt weer een mysterieus dier beschreven dat ook uit de zee opkwam. God liet Johannes een symbolisch beest zien dat eruitzag alsof het samengesteld was uit drie verschillende dieren: een leeuw, een beer en een luipaard. Het bezat de sterkste lichaamsdelen van dezelfde dieren die God gebruikte om er de Chaldeeuwse, Perzische en Macedonische rijken aan DaniŽl mee te beschrijven. Daarom vertegenwoordigde het beest dat Johannes zag de kenmerken van al deze rijken tezamen!
Toen DaniŽl schreef (ca. 650 jaar vůůr het visioen dat Johannes kreeg), waren drie van de vier rijken uitgebeeld door de vier dieren, nog niet aan de macht gekomen. Maar ten tijde van het visioen dat Johannes kreeg – ca. 96 n.Chr. – hadden al deze wereldrijken, behalve ťťn, bestaan en waren ondergegaan. Daarom was het beest dat Johannes met name vertegenwoordigd zag – dat toen bestaande vierde rijk – het Romeinse Rijk dat alle resten van de andere rijken had opgeslokt.
Het Romeinse Rijk was de grootste oorlogsmachine aller tijden, want het had het sterkste lichaamsdeel van de 'leeuw' – de kop en de kaken; het had al de massaliteit en de kracht van het sterkste lichaamsdeel van de 'beer' – de poten; en het bezat de snelheid, de sluwheid en de wreedheid van Alexanders leger, symbolisch voorgesteld door het lichaam van de 'luipaard'.
Voor verder bewijs van de identiteit van dit mysterieus uitziende beest vermeldt vers 1 dat het zeven koppen had en tien horens.
Het Romeinse Rijk, vertegenwoordigd door het beest dat Johannes zag in Openbaring 13, had de drie rijken ervoor van DaniŽl 7 opgeslokt en deze maakten er dus deel van uit. Zodoende verscheen dit beest met alle zes de koppen van de eerste drie dieren (waaronder de vier koppen van het derde dier) plus zijn eigen kop. Dit beest van Openbaring 13 had dus zeven koppen. Alleen het vierde dier dat DaniŽl zag, had tien horens en het beest dat Johannes beschrijft, had ook tien horens.
Hieruit moeten we, als we de Bijbel zichzelf laten interpreteren, concluderen dat het beest van Openbaring 13 inderdaad het Romeinse Rijk is!
Evenals DaniŽl geeft Johannes dit beest niet weer als een godsdienstige organisatie, maar als een sterke wereldlijke macht.
Openbaring 13:4  en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
Dit is geen kerk, maar een wereldlijke macht met geweldige strijdkrachten.
Eťn der koppen van dit machtige beest kreeg een dodelijke wonde.
Vers 3  En [ik zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna.
Deze wond wŠs dodelijk. De kop die gewond werd, stierf. Maar genas weer.
Ter vereenvoudiging van het bestuur werd het Romeinse Rijk in tweeŽn gedeeld. Dit gebeurde voor het eerst in 285 n.Chr. en later permanent tegen het einde van de 4e eeuw. Er waren toen in feite twee 'Romeinse' rijken, het westelijke deel met Rome als hoofdstad en het oostelijke deel met Constantinopel als hoofdstad. (Uitgebeeld door de in DaniŽl 2 beschreven twee benen van Nebukadnezars grote beeld.)
Het Romeinse Rijk in het westen hield in de 5e eeuw op te bestaan als gevolg van Germaanse invasies. Het werd echter in 554 door de Pragmatieke Sanctie van Justinianus weer 'tot leven gebracht'. Vanaf die tijd bleef dat rijk, via opeenvolgende herlevingen, onafgebroken bestaan tot de tijd van Napoleon!
Wie was de kwade inspirerende macht die dit vreemd uitziende 'beest' leidde en bezielde?
Laatste deel van vers 2  … En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
De draak is de duivel.
Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Het Romeinse Rijk was een der machtigste instrumenten op politiek gebied waarmee de god van deze wereld, Satan (2 Corinthe 4:4), zijn werk van misleiding en overheersing van het mensdom heeft kunnen volbrengen. Om die reden werd Satan aan Johannes voorgesteld met 7 koppen en 10 horens. En in de nabije toekomst zal Satan opnieuw de bewerker zijn van een laatste herleving van ditzelfde politieke systeem dat teruggaat tot het 'Babel' van Nimrod!

Het beest vervolgt Gods volk

Hoelang zou het beest voortleven nadat zijn 'dodelijke wonde' genezen was?
Openbaring 13:5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen.
Met behulp van een principe dat God geopenbaard heeft in EzechiŽl 4:4-6 en Numeri 14:34, kan men de duur van deze symbolische periode bepalen.
Door weer het bijbels principe van een dag voor een jaar te gebruiken, zien we dat tweeŽnveertig maanden gelijk staan met 1260 dagen (42 x 30) of 1260 jaar – de tijdsduur die God het 'genezen' beest liet bestaan. Zodoende bleef het beest bestaan vanaf het herstel ervan in 554 tot aan de val van Napoleon in 1814.
Gedurende deze periode (de Middeleeuwen) had het 'beest' een grote 'mond' waarmee het God en alles wat heilig was, lasterde.
Vers 5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen. 6  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
Het vervolgde en voerde ook oorlog tegen de ware christenen en het doodde hen.
Vers 7  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. 9  Indien iemand een oor heeft, hij hore. 10  Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.
Reeds vůůr de dagen van het imperium hadden de oude Romeinen grote eerbied voor de staat. Terwijl het wereldrijk zich ontwikkelde, kwam het idee van keizerverering naar Rome uit het oostelijke Middellandse Zeegebied, waar de vergoddelijking van heersers reeds lang een gewoonte geweest was. Ter ere van de keizer werden er dieroffers gebracht. Zijn woord werd wet in religieuze zaken.
Betreffende deze keizerverering vermeldt Elseviers Wereldgeschiedenis, deel 1, blz. 117: "De keizerverering begon onder Augustus, toen bepaalde groepen van onderdanen hem als een god eer gingen bewijzen. In de eeuw die daarop volgde, werd dat vrijwillige eerbetoon langzamerhand een gedwongen ritueel ... De opzet van deze eredienst was natuurlijk allereerst politiek van aard. De keizerverering was een vorm van patriottisme, in wezen niet ongelijk aan onze moderne verering van de vlag en andere staatssymbolen."
Het staatshoofd, de Romeinse keizer, werd vereerd "als een god"! En zodoende vereerde de Romeinse wereld in feite Satan die de keizer inspireerde en de macht aan het rijk verleende. Dat hebben we in de verzen 2 en 4 gelezen van Openbaring 13.
Laatste deel van vers 2  … En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Vers 4  en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, …
Maar het Romeinse Rijk kwam ten val. Toen het later herleefde, was het veranderd. Het was een unie van kerk en staat geworden! Het 'beest' – het rijk – bleef gedurende de middeleeuwen bestaan en voerde daadwerkelijk oorlog tegen Gods volk (vers 7). Zij werden gedwongen hun godsdienstig leven te richten naar de voorschriften van de gevestigde staatsgodsdienst.
Dit herleefde Romeinse Rijk werd voorgesteld als zijnde het 'Koninkrijk Gods op aarde'. Zij die weigerden de nieuwe staatsgodsdienst aan te nemen, werden opgespoord, vervolgd en gedood. Zodoende sprak de bek van het 'beest' dat in vers 2 wordt voorgesteld als de muil van een leeuw, niet alleen godslasteringen (vers 5-6) door te beweren 'Gods Koninkrijk' te zijn, maar verslond ook als een figuurlijke 'leeuw' die door Satan de duivel werd gebruikt, degenen die God dienden. Vergelijk 1 Petrus 5:8.
1 Petrus 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
En hoe staat het met deze religie die zich met het 'beest' gelieerd had? Was deze ůůk voorspeld?

Er verschijnt nůg een beest

Ja, die voorspelling vinden we in vers 11 van Openbaring 13. God toonde Johannes in een visioen nog een ander 'beest'.
Vers 11  En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
Dit beest moet niet verward worden met het eerste beest van Openbaring 13 dat het wereldlijke Romeinse Rijk voorstelt.
Waarop lijkt dit tweede beest? Op het Lam staat in vers 11. Wie is het Lam?
Johannes 1:29  De volgende dag zag hij [Johannes de Doper] Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Openbaring 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

Maar, zoals we hebben gelezen in Openbaring 13:11 en 12:9, is het ware karakter van dit beest dat van de duivel.
Het is duidelijk dat dit beest een godsdienstige macht is die zich voordoet als een lam en beweert Christus te vertegenwoordigen. Dit beest begon in de dagen van de apostelen zijn kop al op te steken.
2 Corinthe 11:13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
Dit tweede beest, deze religieuze macht, zou alle macht van het eerste, voorgaande beest gebruiken – d.w.z. alle macht van het wereldlijke bestuur van het Romeinse Rijk.
Openbaring 13:12  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
Het tweede beest zag er ook op toe dat de wereld het eerste beest bleef aanbidden.
Het tweede beest, een grote religieuze macht, kwam op nŠ het Romeinse Rijk en domineerde het. Deze religieuze macht maakte dat de mensen dezelfde heidense gebruiken bleven volgen als zij voordien gedaan hadden, maar nu onder het mom van 'christendom' (zie weer 2 Corinthe 11:13-15). De geschiedenis vermeldt dat de keizers zich aan de 'nieuwe' religie onderwierpen. En men bleef het keizerrijk zelf beschouwen als het 'Koninkrijk Gods op aarde'.
Maar laten we eens nader bezien hoe en wanneer dit tweede beest de macht van het eerste beest begon uit te oefenen. In Openbaring 13:3 hebben we gelezen dat een van zijn koppen als ten dode gewond was en ook weer genas. Tijdens de dagen van keizer Constantijn (306-337), die eerst het befaamde edict van Milaan uitvaardigde dat in feite de keizerlijke zegen aan het 'christendom' gaf, begon de kerk in gezag en macht toe te nemen. Het concilie van Nicea (325) onderschraagde die pasverworven macht en miljoenen heidenen begonnen de erkende kerk binnen te stromen.
Na de dood van Constantijn begon het keizerlijke gezag in het westelijke Romeinse Rijk, met inbegrip van de stad Rome, te tanen. Maar terwijl dat gezag verzwakte, "begon de bisschop van Rome geleidelijk aan het bestuursgezag in Rome aan zich te trekken. De paus werd hoe langer hoe meer de belichaming van de bedreigde Romeinse orde" (id., deel 1, blz. 158).
Nadat het eerste beest – de wereldlijke Romeinse heerschappij – een 'dodelijke wonde' had opgelopen toen de barbaren in de 5e eeuw het Romeinse Rijk en de stad Rome onder de voet liepen, werd deze religieuze heerschappij in toenemende mate de enige stabiele macht tot welke de bevolking van ItaliŽ kon opzien. Nadat de 'dodelijke wonde' werd 'genezen' door Justinianus die in 554 het Romeinse bestuur herstelde, begon deze religieuze heerschappij geleidelijk aan het wereldlijke rijk te domineren.
Vůůr 554 had Justinianus, de keizer van het oostelijke deel van het Romeinse Rijk, een brief aan de bisschop van Rome geschreven waarin hij de suprematie van deze bisschop over de leiders van de kerk elders erkende. Hij schreef nl.: "Het is te allen tijde ons hoogste verlangen geweest de eenheid van uw apostolische stoel en de constitutie van de heilige kerken te bewaren ... Daarom hebben wij onverwijld alle priesters van het gehele Oosten in onderdanigheid tot uwe heiligheid vergaderd ... Wij kunnen niet toelaten dat maar iets met betrekking tot de kerkelijke staat, hoe manifest en onbetwistbaar ook, veranderd zou worden zonder medeweten van uwe heiligheid die het hoofd van alle heilige kerken zijt: want, zoals wij reeds verklaard hebben, ligt het ons na aan het hart de eer en het gezag van uw apostolische stoel te doen toenemen" (Codex Justinianus, lib. 1, tit. 1).
Ongeveer terzelfder tijd schreef Justinianus ook een brief aan Epiphanius, de bisschop van Constantinopel, waarin hij aan de bisschop van Rome refereerde als het "hoofd van alle bisschoppen, en de ware en doeltreffende terechtwijzer van ketters" (The Apocalypse of St. John, George Croly, blz. 170).
Justinianus begon vervolgens zijn staatsgodsdienst in het oostelijk deel (nu het Byzantijnse Rijk genoemd) suprŤme te maken en de barbaarse koninkrijken die het ketterse organisme aanhingen en zich op voormalig Romeins grondgebied gevestigd hadden, 'uit te rukken' en te verdrijven. Naar verluidt beschouwde Justinianus zichzelf als een tweede Constantijn, door zo de macht van de Roomse Kerk te vergroten.
Hier zij opgemerkt dat de bisschop van Rome ook politiek gezag kreeg – hij werd 'koning' over een aanzienlijk gedeelte van midden-ItaliŽ, later bekend als de Kerkelijke Staat. Dit politiek bewind werd gesymboliseerd door ťťn van de 'twee horens' van het tweede beest (Openbaring 13:11). Let nu op de betekenis van de tweede horen.

Kerkregering naar het patroon van wereldlijk bestuur

Openbaring 13:14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor [andere vertalingen: van] het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is.
Het tweede beest van Openbaring 13 liet een 'beeld' maken van het eerste beest. Wat is dit 'beeld' eigenlijk?
Volgens het woordenboek is een beeld een 'nabootsing'. Het is een 'gelijkenis'.
Hier maken godsdienstige leiders dus een beeld of model van het wereldlijke Romeinse bestuur! Zij modelleerden hun kerkelijke regering naar het meest efficiŽnte politieke bestuur dat zij kenden: het Romeinse staatsbestel.
De Encyclopaedia Britannica zegt: "De Roomse Kerk als geheel behoudt in de geestelijke sfeer de geest en veel van de organisatie van het Romeinse Rijk, evenals het bestuur van de Curie de traditie van het Romeinse bestuur voortzet" (11e ed., art. 'Roman Catholic Church').
In het artikel 'Church History' (kerkgeschiedenis) spreekt de 11e editie van de Encyclopaedia Britannica verder over "het metropolitaanse systeem of de groepering der kerken van een provincie onder ťťn hoofd die meestal de bisschop van de hoofdstad ervan was ... De [Roomse] Kerk volgde zodoende in haar organisatie de politieke indeling van het rijk ... Canon 12 van het concilie van Chalcedon [451 n.Chr.] ... verbiedt meer dan ťťn zetel van een metropoliet per provincie; zo ook canon 17 van hetzelfde concilie: 'En indien er een stad gebouwd is of hierna op keizerlijk gezag gebouwd zal worden, laat het instellen van kerkelijke parochies de politieke en stedelijke patronen volgen'" (nadruk van ons).
In Ancient History van Philip van Ness Meyers staat op bladzijde 582: "... de kerk vestigde binnen het staatsbestel van het Romeinse Rijk een kerkelijke staat die qua inrichting en bestuur zichzelf naar het imperiale model richtte".
Zoals geprofeteerd was, verhaalt de geschiedenis dat er tijdens het Romeinse Rijk een religieus systeem in kracht toenam, de overhand kreeg en een bestuursmodel, een religieuze tegenhanger of 'beeld' van het wereldlijke Romeinse Rijk, oprichtte. Aldus heeft de tweede 'horen' van het tweede beest van Openbaring 13 betrekking op het kerkelijk bestuur ervan.
Wat zou het tweede beest volgens de profetie laten doen met hen die het 'beeld' dat het van het eerste beest had laten maken, niet wilden 'aanbidden', d.w.z. eer bewijzen?
Openbaring 13:15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.
Dit werd uitgevoerd door godsdienstige tegenstanders te veroordelen voor 'ketterij', hen dan aan te brengen bij het wereldlijke gezag (dat van de keizer) om bestraft te worden!

DaniŽls 'kleine horen'

Volgens de profetie zou er tussen de tien horens van het vierde beest iets opkomen. Wat is dat?
DaniŽl 7:8  Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Vers 20  en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere.
Wat deed die 'kleine horen' met Gods heiligen – echte christenen?
Vers 21  Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht.

Deze 'horen' was anders – bestendiger – dan de andere tien horens. Vers 20 zegt: terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere.
Deze extra horen die geen deel uitmaakte van de tien horens, maar tussen hen opkwam, vertegenwoordigt dezelfde religieuze macht of hetzelfde bestuur van het 'tweede beest' dat beschreven wordt in Openbaring 13. De tien horens vertegenwoordigden opeenvolgende herlevingen van het wereldlijke Romeinse bestuur.
Deze 'kleine horen', die een grote mond tegen God opzette, eigent zich het gezag toe tijden en wet te veranderen.
Vers 25  Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.
Welke ene belangrijke 'tijd' en 'wet' is 'veranderd'? We kijken in Exodus 20:10. Let op het woord 'zevende'.
Exodus 20:10  maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.

Het 'merkteken' van het beest

Het tweede beest van Openbaring 13 liet de mensen 'een merkteken' geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
Openbaring 13:16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Wat was dat voor een 'merkteken'?
Het oorspronkelijke Romeinse Rijk had op Constantijns gezag de viering van de zondag – de dag van de zon, de eerste dag van de week – in het gehele keizerrijk verplicht gesteld. Het was een bestuursmaatregel van het keizerrijk, het 'beest' en werd daardoor een 'merkteken' van de mensen in het Romeinse Rijk.
Daar tegenover staat dat de sabbat ůůk een merkteken is, gegeven door God. De sabbat op de zevende dag wordt het 'teken' van het ware volk van God genoemd.
Exodus 31:13  Gij dan, spreek tot de IsraŽlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig. 14  Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15  Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de Here geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. 16  De IsraŽlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. 17  Tussen Mij en de IsraŽlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.
Maar het religieuze bestuur – het tweede beest van Openbaring 13 – nam het 'merkteken' van het beest aan en bevorderde de viering van de dag van de zon.
Openbaring 13:16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Zodoende staat het 'merkteken' van het beest geÔdentificeerd als de viering van de zondag als de dag van rust en eredienst! Zondagsviering werd de Romeinse wereld opgelegd door de keizer van het 'beest' en werd zodoende het 'merkteken' ervan. Alle inwoners van het rijk werden gedwongen er zich naar te voegen, terwijl vroeger alleen de vereerders van Mithra, wiens cultus vanuit het oosten in het Romeinse Rijk werd geÔmporteerd en degenen die een valse vorm van christendom aanhingen (2 Corinthe 11:13-15), waarbij zowel zaterdag als zondag gevierd werd, de zondagsviering in acht genomen hadden.
Aangezien wij zonder het merkteken niet kunnen kopen of verkopen en wij allen wensen te kunnen kopen en verkopen, behoren wij dan alles te doen wat in ons vermogen ligt om dit merkteken te ontvangen?
Openbaring 13:17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Er is nůg een passage in de Bijbel over het 'merkteken van het beest', die ons een duidelijk antwoord geeft.
Openbaring 15:1  En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd. Vers 6  en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.
Openbaring 16:1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Als men het 'merkteken van het beest' draagt, zal men de zeven laatste plagen van God ontvangen en die plagen zullen onbeschrijflijk gruwelijk zijn.

Het merkteken toen en nu

In Openbaring 17, waarin deze zelfde kerk wordt beschreven als de vrouw die op het beest zit, schrijft Johannes:
Openbaring 17:6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Nu zien we waarom die ware gelovigen gemarteld werden, of zullen worden! Het was omdat zij weigerden dit merkteken van het beest te ontvangen – weigerden mee te doen aan deze aanbidding van de kerk en de politieke macht die door het beest werd uitgebeeld! Zij gehoorzaamden God en niet de mens! Hun leven werd door God bestuurd. Zij werden uit deze wereld geroepen, maakten van deze wereld geen deel meer uit. Zij waren de kinderen, de erfgenamen, de toekomstige burgers van Zijn Koninkrijk, niet van de koninkrijken van mensen. Zij werden gemarteld, zij werden gedood! Maar wanneer Christus komt om over de wereld te regeren als Koning der koningen, zullen zij allen onder Hem priesters en koningen worden!
Ziet u wat dit duidelijk openbaart? Die martelaren werden, meer dan duizend jaar geleden, gedood omdat zij de kerk niet wilden aanbidden met haar afgoderij en heidense geloofsopvattingen en gebruiken, of het zogenaamde 'Heilige Roomse Rijk' niet wilden aanbidden – en omdat zij het merkteken van het beest weigerden te ontvangen!
Dit betekent dat het merkteken van het beest iets is dat de mensen meer dan duizend jaar geleden werd opgelegd, op straffe des doods! Het merkteken van het beest was meer dan duizend jaar geleden volop aanwezig!
Maar aangezien degenen die het merkteken van het beest dragen de zeven laatste plagen zullen ondergaan wanneer Christus komt, zal het merkteken nogmaals worden opgelegd! En degenen die het weigeren zijn degenen die in de komende grote verdrukking de marteldood zullen sterven!

Het 'getal' van het beest

Wat zou, behalve het merkteken, de mensen in het rijk van het beest – het Romeinse Rijk – in staat stellen te kunnen kopen of verkopen?
Openbaring 13:17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Wat is dat voor een mysterieus getal?
Vers 18  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Men moest op de een of andere manier, of het 'merkteken', of de 'naam' of het 'getal' van het beest dragen om zaken te kunnen doen – te kunnen 'kopen of verkopen'.
Let erop dat dit mysterieuze getal, 666, het getal van de naam van het beest is. Bovendien is het het getal van een mens. Er wordt ons gezegd dit getal te 'berekenen' – d.w.z. op te tellen. Dit kan als volgt gedaan worden:
Bijna iedereen is bekend met Romeinse cijfers. In plaats van ons huidige systeem van Arabische cijfers, gebruikten de Romeinen in de oudheid letters voor cijfers. Maar velen weten niet dat het Grieks waarin deze naam in cijferschrift in het boek Openbaring was geschreven, ook letters van het alfabet voor getallen gebruikte – dezelfde letters die gebruikt werden voor het spellen van woorden en namen.
Als het beest het Romeinse Rijk is, dan is de naam, die ook de naam van een mens is, 'Romein' of 'Latijn'. Rome werd oorspronkelijk bevolkt door mensen die bekend stonden als Latijnen. De Latijnen kregen hun naam van hun oorspronkelijke stamvader, stichter en koning, Lateinos. Zijn naam, de naam van een mens, werd ook de naam van het Latijnse volk.
De Griekse waarden van de letters van het woord Lateinos zijn: L is 30, A is 1, T is 300, E is 5, I is 10, N is 50, O is 70 en S is 200. De optelsom van deze getallen is precies 666! De uitdrukking 'Latijns koninkrijk' in het Grieks komt ook op hetzelfde totaal uit. Aldus identificeert het 'getal' van het 'beest' van Openbaring het beest ook weer als het Romeinse Rijk!
Sommigen zullen echter vragen of dit getal niet van toepassing is op de paus. Het getal is volgens Openbaring 13 van toepassing op het beest dat zowel het koninkrijk, regering of imperium voorstelt als van de koning die het opricht of bestuurt. En dus is het getal 666 het brandmerk van het Romeinse Rijk, van de stichter en eerste koning van de Latijnen, van iedere Romein en ook van Mussolini. En van de laatste heerser.
Het merkteken, de naam en het getal bestonden al in het oude Romeinse Rijk, omdat het zŪjn merkteken, naam en getal is.

Het Romeinse Rijk zou voortgezet worden

We hebben in DaniŽl de vier grote wereldrijken beschreven gezien die heerschappij over de wereld zouden voeren – het Babylonische, Perzische, Macedonische en Romeinse Rijk. We zagen dat het Romeinse Rijk alle markante sterke eigenschappen van de vorige rijken in zich droeg. We zagen dat Johannes in Openbaring 13 dit rijk aanduidde als een 'beest'. We zagen ook dat er na het eerste beest een 'ander beest' – een religieus of kerkelijk 'rijk' naar het model van het eerste beest – opkwam dat zich uitgaf als christelijk, maar dat er vele heidense gewoonten op na hield, omdat het in wezen slechts heidendom gehuld in een christelijk gewaad was. We kwamen te weten dat het Romeinse Rijk een 'dodelijke wonde' kreeg toen het rijk in het Westen door de barbaren onder de voet gelopen werd, maar dat de 'dodelijke wonde' in 554 n.Chr. genezen werd toen het Romeinse Rijk in het Westen officieel hersteld werd.
Laten we hier aangekomen het bijbelse verslag weer opnemen.
Welk van de koppen van het beest dat Johannes zag, werd dodelijk gewond?
Openbaring 13:1  en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2  En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3  En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna.
Herinnert u zich dat de eerste zes van de zeven koppen van het beest dat Johannes zag, het Babylonische, het Perzische en het uit vier delen bestaande Macedonische Rijk vertegenwoordigden? De enige kop die nog bestond in de tijd dat Johannes dit beest in een visioen zag, was het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk in het visioen is dus die ene van zijn zeven koppen (vers 1) dat als ten dode toe gewond werd.
Tegen de 5e eeuw was Rome verzwakt door intern verval op moreel, sociaal, economisch en politiek gebied, en gistte het in de rest van Europa. De Vandalen, Goten, BourgondiŽrs, Hunnen, Heruli en andere volken waren in opmars. Het rijk kon zich niet langer tegen hen staande houden en op elk front werd Romeins gebied veroverd. De 'dodelijke wonde' was dus de wonde die aan het oorspronkelijke Romeinse Rijk in zijn laatste stadium van verval werd toegebracht door de barbaren die het rijk onder de voet liepen en Rome plunderden.
Toen de zevende kop van het beest (het Romeinse Rijk) de dodelijke wonde opliep, was dat niet het einde, het zou weer nieuw leven worden ingeblazen.
Vers 3  … zijn dodelijke wond genas.
Er staat niet in de tekst dat het gehele beest doodging. Alleen ťťn van de koppen ervan werd ten dode gewond. Later werd die 'dodelijke wonde' genezen, m.a.w. diezelfde 'kop', de Romeinse kop, werd nieuw leven ingeblazen en bleef bestaan.
De profetie vermeldt dat het Romeinse Rijk, tevens gesymboliseerd door de benen en voeten van Nebukadnezars grote beeld (DaniŽl 2), aan het einde van dit tijdperk zal bestaan, d.w.z. bij de wederkomst van Christus wanneer het Koninkrijk Gods wordt opgericht.
Het gehele beeld van dit grote beeld wordt uitgelegd in de publicatie 'Het visioen van DaniŽl van de Vier Grote Dieren'. Wij richten onze aandacht nu op de benen en voeten.
DaniŽl 2:33  zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35  toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Vers 41  En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42  en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. 43  Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45  juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
De steen stelt kennelijk Christus voor die ten slotte de laatste herleving van dat rijk door Zijn heerschappij gaat vervangen.
Handelingen 4:10  dan moet aan u allen en het ganse volk van IsraŽl bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de NazoreeŽr, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 11  Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.
De steen was niet, zoals velen aannemen, de christelijke gemeente die in de eerste eeuw van onze jaartelling opgericht werd. Waarom niet? Omdat de gemeente op geen enkele wijze het Romeinse Rijk verpulverde.
Aangezien we gezien hebben dat het vierde dier in DaniŽl 7 en het beest in Openbaring 13:1-2 allebei het Romeinse Rijk vertegenwoordigen, weten we dat de tien horens van elk beest kennelijk dezelfde zijn. Maar wat stellen deze 'horens' voor?
DaniŽl 7:24  En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.
De Bijbel legt deze symbolen duidelijk voor ons uit. De horens zijn tien koningen of koninkrijken (in de profetieŽn worden koning en koninkrijk door elkaar gebruikt. Zie DaniŽl 2:38, 39).
We zullen zien dat deze tien koningen of koninkrijken de gehele tijd vanaf het oorspronkelijke Romeinse rijk tot aan onze dagen toe overspannen!

De eerste drie horens

Drie van de tien horens van het vierde dier (het Romeinse Rijk) zouden worden uitgerukt. (DaniŽl 7:8). Let nu op welke drie koninkrijken deze eerste drie 'horens' uitmaken.
Sommige historici stellen 476 n.Chr. arbitrair vast als het jaar van de traditionele 'ondergang van Rome', maar in die tijd was er van een grote 'ondergang' niet veel te zien.
In dat jaar werd in feite de laatste officiŽle 'keizer van het Westen' – zelf nog een kind dat op ongeoorloofde wijze door zijn vader, een militaire leider, op de troon geholpen was; een troon die allang van Rome naar Ravenna was verplaatst – afgezet door Odoaker, een Germaans legerhoofd van de Romeinse troepen in ItaliŽ die in die tijd voor het grootste gedeelte uit Herulische huurtroepen bestonden.
De Vandalen en andere volken hadden echter al voor 476 gedeelten van het vroegere Romeinse gebied tot het hunne gemaakt. De beroemde macht van het onweerstaanbare Romeinse Rijk was al vůůr dat jaar verdwenen als gevolg van interne morele en economische malaise. Zelfs het overblijfsel van macht te Constantinopel in het Oosten was slechts een schaduw van Romes vroegere glorie en macht.
De Vandalen hadden in 429 de bron van de Romeinse macht, de 'graanschuur' van Noord-Afrika veroverd en daardoor het rijk danig verzwakt. In 455 plunderden zij Rome zelf en hielden het voor korte tijd bezet.
Genserik, koning van de Vandalen, sloot een verdrag met de keizer te Constantinopel waardoor zijn heerschappij over Romeins gebied 'gelegitimeerd' werd. Hierdoor werd zijn rijk een deel en een vervolg van het Romeinse systeem. Het rijk der Vandalen was de eerste horen van de drie 'horens'.
Ofschoon er steeds oorlogen waren, sloot de koning van de Vandalen kort voor zijn dood in 477 weer vrede met 'Rome' en gaf SiciliŽ terug aan de regering over ItaliŽ die nu onder Odoaker stond. Het rijk der Vandalen bleef tot aan 533 in Noord-Afrika aan de macht.
In ItaliŽ werd Odoaker, ondersteund door zijn legermacht van Heruli, erkend door de keizer van het Oosten en hij kreeg de titels 'patriciŽr' en 'koning' toegekend. Zijn rijk bestendigde eveneens het Romeinse systeem, maar het genas de wonde niet, want de eigenlijke macht bleef in handen van de 'barbaren'. Odoakers rijk vormde de tweede horen (476-493).
Ten slotte was er het rijk der Oostgoten (493-554) – de derde horen. De keizer van het Oosten had de Oostgoten onder Theodorik officieus opgedragen de macht van Odoaker in ItaliŽ te breken. In 497 erkende hij officieel hun heerschappij. Desondanks zouden ook zij na korte tijd uit ItaliŽ verdreven worden en verdwijnen.
Deze drie koninkrijken ('horens') of heerschappijen, die ofschoon zij in wezen onafhankelijk en barbaars waren (de Oostgoten, de Vandalen en Odoaker waren allen 'christenen' die het arianisme aanhingen), gaven alle drie voor een voortzetting van het Romeinse Rijk te zijn. Zij vormden een overbruggingsperiode tussen de 'dodelijke wonde' en de 'genezing' ervan.
Wie liet deze eerste drie horens uitrukken?
DaniŽl 7:8  Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Vers 20  en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Vers 24  En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.
Waarom werden de drie horens uitgerukt?
De 'kleine horen' was verantwoordelijk voor het uitrukken van de eerste drie horens omdat zij zich niet wilden onderwerpen aan de leer en het gezag van de Roomse Kerk. In naam waren de meeste barbaren tot de ariaanse vorm van christendom bekeerd, maar de Roomse Kerk zette de Italiaanse bevolking ertoe aan de ariaanse barbaren te haten en op de keizer in Constantinopel werd invloed uitgeoefend om tegen hen als een ketterse sekte op te treden.
De meesten der Heruli van Odoaker werden overeenkomstig een strikt geheimgehouden samenzwering op een bepaalde dag afgeslacht (voornamelijk door de Italiaanse bevolking). Een kerkelijk schrijver noemde deze moordpartij een 'gewijde slachting' (aangehaald uit The Invasion of Europe by the Barbarians door Bury, blz. 184 – dit boek geeft een duidelijk beeld van de gebeurtenissen en de achtergrond van deze periode).
We zullen nu zien hoe de 'horens' der Vandalen en Oostgoten eveneens werden uitgerukt en vernietigd op instigatie van de 'kleine horen', ten tijde dat er een andere, vierde horen opkwam.

De 'dodelijke wonde' genezen

Het was de vierde horen (of heerschappij) die in feite de dodelijke wonde 'genas' en het Romeinse Rijk weer tot leven bracht. Justinianus was toentertijd keizer van de oostelijke helft van het Romeinse Rijk. Voornamelijk ter versterking van de macht van de bisschop van Rome stuurde hij zijn legers naar het westen om de Vandalen en Oostgoten te verdrijven.
Zijn veldheer Belisarius versloeg de Vandalen in minder dan geen tijd en veroverde al spoedig geheel Noord-Afrika. Daarna bracht hij zijn soldaten naar ItaliŽ, waar de Italiaanse bevolking hen als bevrijders verwelkomde. In 554 trok het leger van Justinianus (toen aangevoerd door Narses) in triomf Rome binnen.
Justinianus vaardigde zijn z.g. Pragmatieke Sanctie uit, waardoor orde werd geschapen in ItaliŽ. Hij gaf aan de oorspronkelijke eigenaars hun landerijen terug die hun door de Heruli en Oostgoten waren ontnomen en hij herstelde zoveel als in zijn vermogen lag de vorm van Romeins bestuur. Teneinde de wetgeving te verduidelijken had hij reeds opdracht gegeven opruiming te houden onder allerlei verouderde, in herhaling tredende of elkaar tegensprekende wetsbepalingen om op die manier tot codificatie van het bestaande recht te komen. Dit werd de bekende 'Codex Justinianus', de Romeinse wet waarmee het grootste deel van West-Europa in de daaropvolgende eeuwen werd geregeerd.
Zo werd de 'kop' van het beest dat ten dode toe gewond was, 'genezen' en het herstelde rijk vervulde de profetie van de vierde horen.
Zoals we al gezien hebben, zou het herstelde beest 1260 jaar lang blijven bestaan. Aan het eind van die periode zou er weer een onderbreking in het bestaan ervan komen, maar het zou toch nog niet definitief ten onder gaan.

Het beest blijft tot in onze tijd toe bestaan!

Laten we nu eens zien welke rijken vertegenwoordigd worden door de 'horens' die over het grondgebied van het Romeinse Rijk regeerden na het herstel ervan door Justinianus.
De vijfde horen was het Frankische rijk van Karel de Grote en zijn opvolgers. ItaliŽ zelf en het grootste deel van West-Europa was in handen van de Franken gevallen in een tijd waarin de macht van Justinianus' opvolgers danig aan het tanen was. Op het kerstfeest van het jaar 800 werd Karel de Grote door de paus tot keizer gekroond; weer was er een Westromeins keizerrijk. Dit rijk werd in 817 naar Frankische gewoonte onder verscheidene troonopvolgers verdeeld waardoor het aan kracht inboette.
Als gevolg hiervan begon het Saksische rijk de werkelijke macht in Europa uit te oefenen. In 962 legitimeerde de paus deze heerschappij door de keizerkroning van Otto I (de Grote), die tevens koning van ItaliŽ werd. Het gehele rijk kwam bekend te staan als het 'Heilige Roomse Rijk'. Dit was de zesde horen.
Gedurende de 12e en 13e eeuw vond er een grote machtsstrijd plaats tussen de pausen en de keizers van het Heilige Roomse Rijk. Deze strijd resulteerde ten slotte in het Grote Interregnum – een periode zonder een keizer, die duurde van 1254 tot 1273.
Het keizerrijk bestond echter nog steeds. In 1273 werd Rudolf I van het Habsburgse huis Rooms-Koning. Dit was de zevende horen, die aan de macht bleef tot aan de tijd van Napoleon. Onder Karel V (keizer van 1519 tot 1556) nam het Habsburgse imperialisme universele afmetingen aan.
Napoleon veroverde bijna geheel Europa en maakte gewapenderhand een einde aan het Heilige Roomse Rijk. Zijn rijk werd toen de kortstondige achtste horen. Napoleon kroonde zichzelf in 1804 tot keizer. Hij nam de kroon uit de handen van de paus, die helemaal naar Parijs gekomen was om hem te kronen, en plaatste deze zelf op zijn hoofd. Daarmee werd hij keizer der Fransen. Het jaar daarop eigende hij zich ook de titel koning van ItaliŽ toe.
Toen Napoleon evenwel in 1814 voor zich en zijn familieleden afstand deed van de tronen van Frankrijk en ItaliŽ, werd het voortbestaan van het herstelde beest opgeschort. De duur van het herstelde, door de kerk beheerste beest van 554-1814 omvatte precies 1260 jaar – juist zoals voorspeld! (Openbaring 13:5.) "Zo eindigde een heerschappij die dateerde vanaf Caesar Augustus", blz. 377, Modern History, door West.

Het beest in Openbaring 17

Laten we nu het 'beest' dat in Openbaring 17 beschreven wordt eens bezien. Het stelt hetzelfde door beesten symbolisch weergegeven systeem voor en verschaft ons nog verdere profetische bijzonderheden over de periode na Napoleon tot onze tijd toe.
Openbaring 17:1  En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2   met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3   En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
Het beest in Openbaring 17 heeft, evenals het beest in Openbaring 13, zeven koppen en tien horens. Maar let nu op een belangrijk verschil. Wie of wat zit op, of heerst over alle zeven koppen van dit beest?
In bijbelse terminologie stelt een 'vrouw' een kerk voor (2 Corinthe 11:2; Efeze 5:23-25; Openbaring 12:17). Bijgevolg is de 'hoer' in Openbaring 17:1, 4 een grote 'gevallen' kerk – een vals kerksysteem! Aangezien de vrouw het 'beest' berijdt, ligt het voor de hand dat deze kerk zich met politiek inlaat.
Men lette er vooral goed op dat de 'zeven koppen' van dit beest waarop de hoer zit, dezelfde politieke machten vertegenwoordigen als die van de laatste zeven 'horens' van het beest van Openbaring 13:1-2. M.a.w. de koppen van het ene beest zijn gelijk aan de laatste zeven horens van het andere. Dit blijkt uit het feit dat de grote valse kerk op politiek gebied zou domineren over de laatste zeven herlevingen van het Romeinse Rijk, die in Openbaring 13 gesymboliseerd worden met 'horens' en in Openbaring 17 met 'koppen'.
Openbaring 17:8, 10 laat zien dat het beest, als een heerschappij, zou ophouden te bestaan – hoewel slechts tijdelijk – na vijf herlevingen.
Openbaring 17:8  Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Vers 10  Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.
Na de val van Napoleon viel het door de Franse 'kop' overheerste gebied uiteen: het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, de Duitse vorstendommen werden weer onafhankelijk en ItaliŽ werd versnipperd in twaalf staatjes. Op dat tijdstip waren acht van de oorspronkelijke tien 'horens' genoemd in Openbaring 13 – vijf van de zeven 'koppen' genoemd in Openbaring 17 – opgekomen en ondergegaan. Het beest verviel toen in een tijdelijke non-existentie, een soort schijndood, gesymboliseerd door de 'afgrond'.
Wat zegt de Bijbel met betrekking tot de zesde kop van het beest genoemd in Openbaring 17, dat dezelfde is als de negende horen van het beest genoemd in Openbaring 13?
Vers 10  Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.
De zesde kop – "een is er nog" – voorgesteld als zijnde op het toneel in de eindtijd, wanneer men deze profetie begint te begrijpen, was de kop die begon met Garibaldi in ItaliŽ en Bismarck in Duitsland en die z'n hoogtepunt bereikte in het bewind van Mussolini en Hitler (1870-1945).
In de jaren 1870-71 nam Garibaldi Rome in en slaagde erin alle Italiaanse staten te verenigen tot ťťn natie, ItaliŽ. Daarop stortte ItaliŽ zich in de wedloop om koloniŽn te vergaren en wist LibiŽ, Eritrea en Somaliland te bemachtigen.
In hetzelfde jaar 1870 verenigde Bismarck geheel Duitsland en versloeg de Fransen in de Frans-Duitse oorlog. In 1871 werd in Versailles het tweede Duitse keizerrijk uitgeroepen.
In 1929 sloot Mussolini een concordaat met de paus, precies zoals Napoleon gedaan had, dat de officiŽle betrekkingen tussen ItaliŽ en het Vaticaan regelde. (Een concordaat is een overeenkomst tussen de Heilige Stoel en een wereldse macht, waarbij de staat aan de kerk de vrije uitoefening van haar geestelijke macht en van de eredienst garandeert.)
In 1935 viel Mussolini AbessiniŽ (nu EthiopiŽ) binnen en veroverde het in 1936, in welk jaar dit vergrote Italiaanse rijk werd uitgeroepen als een herleving van het Romeinse Rijk! Vervolgens sloot hij een verbond met Nazi-Duitsland onder Adolf Hitler.
Het getal – 666 – heeft eveneens betrekking op de persoon die over de onbetekenende zesde kop van het symbolische beest heerste. Mussolini noemde zich 'il Duce'. De Italianen riepen:
"Viva il Duce!", hetgeen betekent 'lang leve de leider'. Overal in ItaliŽ vond men het teken 'vv il duce' afgedrukt. De letters 'vv' zijn de afkorting voor 'viva'. Een 'V' wordt gebruikt in plaats van de 'U', wat heel gebruikelijk is. Ofschoon het een groet is, of een titel, gebruikte Mussolini 'il Duce' in feite als naam. Hij is gesteld in het uit het Latijn ontwikkelde Italiaans. Bereken 'vv il Duce'. V is 5, V is 5, I is 1, L is 50, D is 500, V is 5, C is 100, E heeft geen getal. Tel deze getallen nu eens op en u hebt precies 666!
Zo is dit getal 666 tevens verbonden met het Romeinse Rijk van de vorige eeuw!
Dit was de onaanzienlijke, zwakke en kortstondige negende horen van het beest genoemd in Openbaring 13 – de zesde kop van het beest genoemd in Openbaring 17 – de zesde herleving van het rijk sinds in 554 de 'dodelijke wonde' genezen werd. Deze herleving wordt in vers 8 van Openbaring 17 beschreven als "het beest was en niet is en er toch zal zijn". ItaliŽ was op internationaal gebied zů onbelangrijk dat het als een machtig Romeins Rijk eigenlijk 'niet was'.
In de Tweede Wereldoorlog werd deze zwakke, nagenoeg onbeduidende negende horen, of die zesde kop, verslagen en vernietigd. Het beest verdween andermaal in de 'afgrond'.

Nog ťťn herleving op komst!

Het door de kerk beheerste Romeinse Rijk bestond 1260 jaar zoals God voorspeld had. Daarna kwam er een eind aan met de val van Napoleon in 1814. In 1870 begon het weer op te leven, maar in 1945 werd het voor de tweede keer totaal verpletterd.
Maar "het zijn zeven koningen" staat er in de profetie en een "is nog niet gekomen" (Openbaring 17:10). Eťn moet er dus nog komen! Dit religieuspolitieke systeem moet nog ťťn keer herleven en uit de symbolische 'afgrond' oprijzen om de zevende kop van Openbaring 17 ofwel de tiende en laatste horen van Openbaring 13:1-2 en DaniŽl 7 te vervullen!
Hoe worden de 'zeven koppen' van het beest in Openbaring 17:9 genoemd?
Openbaring 17:9  Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is.
Rome is op zeven letterlijke bergen of heuvels gebouwd. Deze symboliseren de zeven rijken of herlevingen van het Romeinse Rijk waarover de Roomse Kerk de scepter zou zwaaien. Het was op 9 mei 1936 dat Mussolini "de herleving na vijftien eeuwen van het imperium op de voorbestemde heuvels van Rome" uitriep (Prelude to World War II, door G. Salvemini, blz. 446; Victor Gollancz Ltd., Londen, 1953).
'Berg' is een bijbels symbool dat een land of koninkrijk voorstelt.
Zie bijvoorbeeld in de volgende schriftgedeelten.
Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
DaniŽl 2:35  toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.

In Openbaring 17:10 vertegenwoordigen deze zeven bergen volgens de onmiskenbare omschrijving zeven koningen en het woord 'koning' slaat ook op het koninkrijk waarover hij regeert.
Openbaring 17:10  Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.
Let op de woorden "een is er nog en de andere is nog niet gekomen". Dit vers bewijst dat deze herlevingen opeenvolgende koninkrijken zouden zijn die na het herstel van het Romeinse Rijk in 554 dit rijk voortzetten.
De Koninkrijken zijn onmiskenbaar opeenvolgende herlevingen van het ene imperium. Zoals de profetie vermeldde 'bereed', vanaf Justinianus tot Mussolini, een grote religieuze autoriteit elk van deze herlevingen. Het ligt dus voor de hand dat dezelfde godsdienstige macht ook de zevende en laatste herleving van het Romeinse Rijk die nog komen moet, zal domineren.
Wat wordt ons nog meer verteld over het beest in Openbaring 17?
Openbaring 17:11  En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.
Hier wordt dit door de kerk gedomineerde rijk de 'achtste koning' genoemd, maar is toch uit de 'zeven'. Hoe kan dat nu? Welke zijn de 'zeven' waar dit vers naar verwijst?
Laten we eens zien: het Chaldeeuwse Rijk, PerziŽ, de vier delen van het Macedonische Rijk en het oorspronkelijke Romeinse Rijk zijn zeven in totaal, zoals gesymboliseerd wordt door de koppen van het beest in Openbaring 13. Deze zeven koppen werden niet door religie gedomineerd. Het heidense Rome was de zevende kop en dat werd ten dode toe gewond. Maar later kwam Rome weer op als een hersteld – 'genezen' – beest. Het regeringsbestel ervan wordt in Openbaring 17:11 het "achtste" genoemd, omdat het anders is dan de zeven voorgaande, m.a.w. het werd steeds bereden door een gevallen 'vrouw', het symbool voor een grote afvallige kerk – een verbond tussen kerk en staat voorstellend – en toch behorend tot de oorspronkelijke zevende kop en vandaar dus 'uit de zeven'.

Een machtige statenbond

Wat de tien horens van het beest in Openbaring 17 voorstellen – vers 3 "het had zeven koppen en tien horens" – lezen we nu in Openbaring 17:12.
Vers 12  En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. 13  Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
Deze horens vertegenwoordigen 'tien koningen' of landen (of coalities van landen) die de zevende of laatste herleving van het Romeinse Rijk zullen vormen.
De staatshoofden van elk van deze landen zullen 'ťťn uur' – een korte tijd – macht ontvangen met het beest gedurende de laatste herleving ervan en zij zullen tezamen het beest versterken en steunen. Hieruit volgt dat dťze tien 'horens' noodzakelijkerwijs alle gelijktijdig bestaan.
Dit vers bepaalt, in overeenstemming met alle andere profetieŽn betreffende de laatste herleving van het beest, het tijdstip van dit voorspelde 'ene uur' (vers 12).
Deze zevende herleving van het rijk ligt vlak vůůr de wederkomst van Christus.
Vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Deze zelfde tien koninkrijken worden nog op een andere wijze in de Bijbel voorgesteld.
DaniŽl 2:41  En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42  en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
In vers 28 lezen we hoe het tijdstip wordt bepaald en onthuld.
Vers 28  Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal.
Wat zal Christus bij Zijn wederkomst met deze statenbond doen?
Vers 34  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Vers 44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.
Precies gedurende de korte tijd van dit 'uur' wanneer deze landen verenigd zijn, zal Christus op aarde terugkeren om die koninkrijken te verbrijzelen.
Door het vermengen van de nationaliteiten zullen de tien pogen hun unie van permanente aard te maken.
Vers 43  Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
De tien 'tenen' (landen of coalities van landen) kunnen maar voor een korte periode verenigd blijven, evenals ijzer en leem zich niet blijvend aaneen kunnen hechten. Evenals ijzer en leem verschillend van aard zijn, zo zijn de volken van Europa dat ook. Sommige landen bezitten de kracht en cohesie van ijzer, terwijl andere landen meer als leem zijn dat zacht wordt wanneer het vochtig is en broos wanneer het droog is.
Ook Openbaring 17:10 laat zien dat deze landen slechts voor korte tijd verenigd blijven: "en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven."

Grote welvaart van het komende machtsblok

De laatste herleving van het Romeinse Rijk – voorbestemd in deze 21e eeuw plaats te vinden – zal een enorme macht op het gebied van handel en industrie zijn. Gedurende korte tijd zal zij van een waarlijk fantastische welvaart genieten!
Openbaring 18:1  Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.
Hier wordt gesproken over handel met een hedendaags 'Babylon'. De kooplieden der aarde zijn rijk geworden door "uit de macht harer weelderigheid" of in eigentijdse taal "de kracht van haar consumptiemaatschappij".
Vers 12  lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13  kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens …
Vergeet niet dat het Babylon uit de oudheid allang geschiedenis was toen de apostel Johannes deze visioenen van een hedendaags 'Babylon' kreeg en in het boek Openbaring schreef. Dit welvarende hedendaagse 'Babylon' wordt in Openbaring 17:5 'het grote Babylon' genoemd, dat een regeringsbestel zal zijn waarin kerk en staat verenigd zijn.

De valse profeet met grote macht

Eenheid onder de volken, vredelievende samenwerking en economische stabiliteit zijn goed voor zover de macht van die eenheid op verstandige wijze in gezonde, constructieve en vredelievende banen wordt geleid. De Bijbel laat echter zien dat de Europese eenheid uiteindelijk misbruikt zal worden! De militaire macht van een combinatie van tien landen of coalities van landen zal aangewend worden in een poging Christus te weerstaan bij Zijn terugkeer op aarde! (Openbaring 17:14.)
Kunt u zich dat voorstellen? Hoe, zo vraagt u zich af, kunnen mensen ertoe misleid worden Jezus Christus te bevechten? Het antwoord hierop is eenvoudig. Zij zullen ertoe gebracht worden in de naam van religie!
We zien tegenwoordig in de wereld een toenemende belangstelling voor astrologie, occultisme, waarzeggerij en hekserij – iedere vermeende manifestatie van het bovennatuurlijke. Volgens de profetieŽn van uw Bijbel zal er een 'valse profeet' met grote macht opstaan die wonderen zal doen waardoor miljoenen mensen in ťťn groots, eeuwenoud godsdienstig systeem zullen worden opgenomen!
Heeft Jezus niet geprofeteerd dat er in de 'laatste dagen' valse christussen en valse profeten zouden opstaan die grote tekenen en wonderen zouden doen en daardoor velen misleiden?
Mattheus 24:4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Vers 24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
De Bijbel zegt dat een bepaalde "mens der wetteloosheid" (Statenvertaling: mens der zonde) vlak voor de wederkomst van Christus grote tekenen en bedrieglijke wonderen zal verrichten.
2 Thessalonica 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4  de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 9   Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen.
Door wiens macht zal hij deze krachtige en bedrieglijke wondertekenen doen? "Naar de werking des satans" (vers 9). WŠŠrom zal hij ze verrichten? Als een weloverwogen poging de mensen te misleiden.
Vers 10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
Satan, die altijd al God heeft willen zijn en over alles heeft willen heersen, zal zich voor korte tijd voor God laten uitgeven. Hij zal dit bereiken door zijn menselijk instrument hier op aarde in een allerhoogste kerkelijke functie te plaatsen.
Deze man zal een wonderdoener zijn, wat verondersteld wordt zijn godheid te bewijzen. Miljoenen zullen door zijn machtige tekenen – 'bedrieglijke wonderen", "verlokkende ongerechtigheid" – misleid worden. Hij zal geŽerd worden "als God" en zich de titels van God aanmatigen.
De uitdrukking 'bedrieglijke wonderen' hoeft nog niet te betekenen dat het wonder zelf een leugen is. Het wonder kan wel degelijk echt zijn, maar de wonderen zullen degenen die ze zien in een leugen laten geloven – m.a.w. hen laten geloven dat de vertegenwoordiger van Satan de duivel feitelijk God is! U vindt een dergelijk voorbeeld in Job 1:12, 16, waar men het door Satan veroorzaakte vuur van de hemel ten onrechte aanzag voor 'het vuur Gods'.
Wie zal door de wonderen van deze 'valse profeet' misleid worden? Die mensen die het 'merkteken van het beest' hebben en die het 'beeld' van het beest aanbidden?
Openbaring 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
De valse profeet zal samenwerken met het beest en een draak wanneer Christus komt.
Openbaring 16:13  En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14  want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Wie of wat is de 'draak'?
Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Er bestaat grote overeenkomst tussen de werken van de 'valse profeet' of de 'mens der wetteloosheid' in de eindtijd en die van het godsdienstige systeem in Openbaring 13:11-17.
Openbaring 13:11  En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

De val van 'het grote Babylon'

Om welke reden zal God over het religieuspolitieke systeem van het komende Romeinse Rijk rechtspreken en het veroordelen? Openbaring 14:8; 17:5-6; 18:1-5.
Openbaring 14:8  En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.
Openbaring 17:5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.
Openbaring 18:1  Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Wat zei DaniŽl over de tijd wanneer het laatste beest en de ecclesiastische 'kleine horen' erop vernietigd zal worden?
DaniŽl 7:11  Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.
Deze tekst laat zien dat het gehele systeem volledig zal ophouden.
Zowel de politieke als de godsdienstige aspecten van het moderne Romeinse Rijk zullen volledig weggevaagd worden. Ook in Jesaja wordt dit bevestigd.
Jesaja 13 heeft behalve op de stad Babel (of Babylon) aan de Eufraat uit de oudheid ook voornamelijk betrekking op een Babylon tijdens de 'dag des Heren' – de tijd wanneer God ingrijpt in het wereldgebeuren.
Jesaja 13:1  De Godsspraak over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft. Vers 9  Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 10  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11  Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12  Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. 13   Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.
In dit hoofdstuk wordt herhaald dat de ondergang van deze 'stad' (of dit koninkrijk) totaal en permanent zal zijn.
Vers 19  En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der ChaldeeŽn, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde.
Het is geenszins bij toeval dat onmiddellijk na dit bijbelgedeelte dat ononderbroken dit thema voortzet tot aan Jesaja 14:11, vers 12 ons dan terugvoert naar de oorspronkelijke val van de Morgenster, d.i. Lucifer. Want de val van het hedendaagse Babylon kenmerkt het einde van alles waarvoor Lucifer, nu Satan geheten, zich duizenden jaren lang op aarde heeft ingespannen. Hij wordt voorgesteld als de eigenlijke 'koning' (vers 4) van het gehele Babylonische systeem, omdat hij de menselijke koning beschreven in Jesaja 14:16-20 en in Openbaring 19:20, volkomen beheerst.
Openbaring 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
Jesaja 14:4  dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking! Vers 16  Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17  die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18  De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19  maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. 20  Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd.

De komende ondergang van dit Babylon is zo volkomen, dat de boosdoeners nooit meer zullen "opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden."
Vers 21  Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. 22  Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren.
De hedendaagse Meden zal door God als Zijn instrument gebruikt worden om het hedendaagse Babylon te bestrijden
Jesaja 13:17  Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben.
Jesaja 21:2  Een dreigend gezicht is mij geopenbaard: een verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. Trek op, Elam! Sla het beleg, MediŽ! Alle zuchten doe Ik ophouden. Vers 9  zie, daar komt een troep mannen, een stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide: Gevallen, gevallen is Babel, en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld.
Jeremia 51:11  Scherpt de pijlen, vat de schilden! De Here heeft de geest der koningen van MediŽ opgewekt, want tegen Babel is zijn plan om het te verdelgen; want dit is de wraak des Heren, de wraak voor zijn tempel.

De hedendaagse Meden zullen uit Rusland komen waar hun voorzaten zich gevestigd hebben nadat zij het MediŽ van de oudheid hadden verlaten.
We zullen ook zien dat de verenigde landen van het Romeinse Rijk een aandeel zullen hebben in het vernietigen van het godsdienstige systeem dat ze steeds in zijn greep heeft gehad. Bovendien zal Christus zelf deelnemen aan de totale destructie ervan!

'Dochter van Babel' volkomen verwoest!

Lees het 47e  hoofdstuk van Jesaja eens. God spreekt onomwonden over een jonkvrouw, een dochter van Babel [uit de oudheid].
Jesaja 47:1  Daal af, en zet u neer in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel. Zet u neer ter aarde, zonder zetel, dochter der ChaldeeŽn, want men zal u niet langer verwekelijkt en verwend noemen.
Zij is de gebiedster der [heersend over] koninkrijken.
Vers 5  Zet u zwijgend neer en ga in de duisternis, gij dochter der ChaldeeŽn, want men zal u niet langer gebiedster der koninkrijken noemen.

Zij heeft Gods volk vervolgd.
Vers 6  Ik ben tegen mijn volk toornig geweest, Ik heb mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven; gij hebt het geen barmhartigheid bewezen; op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar doen drukken.
Ze is gewoon in luxe te leven.
Vers 7  En gij zeidet: Ik blijf eeuwig gebiedster. Statenvertaling: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid.
Zie ook vers 1.
Openbaring 18:7  geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien.
Ze doet zich voor als een 'jonkvrouw', terwijl ze in feite een hoer is, geestelijk gesproken.
Openbaring 17:1  En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
Openbaring 18:9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien.

Zij heeft geestelijke hoeren-'kinderen' die op haar lijken.
Openbaring 17:5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
Jesaja 47:8  Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen. 9  Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen.

Hoe duidelijk blijkt hieruit dat deze 'dochter' van Babel dezelfde is als de 'hoer' in Openbaring 17 die op het beest zit.
Sla nu het 50e hoofdstuk van Jeremia eens op. Hier vinden we eveneens veelbetekenende verzen die de val van het hedendaagse Babylon beschrijven.
Jeremia 50:2  Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het niet, zegt: Babel is genomen, Bel staat beschaamd, Merodak terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden. 3  Want er rukt een volk tegen op uit het Noorden, dat zijn land tot een woestenij zal maken, zodat er geen inwoner in is; zowel mensen als dieren zijn gevloden, verdwenen.
Vers 8  Vlucht uit Babel weg en trekt uit het land der ChaldeeŽn en weest als bokken voor de kudde uit! 9  Want zie, Ik verwek en doe oprukken tegen Babel een menigte grote volken, uit het Noorderland, en zij scharen zich ertegen in slagorde, vandaar zal het ingenomen worden; de pijlen ervan zijn als een gelukkig held, die niet onverrichter zake terugkeert.

Verder in vers 12 wordt 'Babylon' een 'moeder' genoemd (zie nogmaals Openbaring 17:5).
Vers 12  uw moeder staat zeer beschaamd, zij die u baarde, is te schande geworden; ziedaar, het geringste van de volken, een woestijn, een wildernis en een steppe!
Zij zal geheel en al verwoest worden.
Vers 13  Ten gevolge van de verbolgenheid des Heren zal het niet bewoond worden, maar geheel en al een woestenij zijn; ieder die Babel voorbijgaat, zal zich ontzetten en fluiten om al zijn slagen. Vers 23   Hoe is de hamer der gehele aarde stukgeslagen en gebroken. Hoe is Babel onder de volkeren tot een voorwerp van ontzetting geworden. Vers 26  Trekt ertegen op tot de laatste man, opent zijn voorraadschuren, stapelt het op als korenhopen en slaat het met de ban, niets blijve ervan over! Vers 39  Daarom zullen er boskatten met jakhalzen huizen, ook zullen er struisvogels huizen, en het zal niet meer bestaan in eeuwigheid, noch in stand blijven van geslacht tot geslacht. 40  Zoals God Sodom en Gomorra met hun naburen onderstboven keerde, luidt het woord des Heren, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijven.
In de eindtijd stuurt de valse kerk (vrouw) de politieke macht. Vandaar 'dochter van Babel'.
Vers 42  Boog en spies omklemmen zij, meedogenloos zijn zij en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist als de zee en zij rijden op paarden; het is toegerust als een man tot de strijd, tegen u, dochter van Babel.

In vers 42 komt weer duidelijk naar voren dat het in deze profetie om een 'dochter' gaat, d.w.z. een vrouwelijke en latere versie van het Babylon uit de oudheid. Een regeringsbestel waarin kerk en staat verenigd zijn en voorgesteld wordt als een 'zij'. Hieruit zien we dat veel in Jeremia 50 op de eindtijd slaat.
Hoofdstuk 51 vervolgt Gods oordeel. Zie in het bijzonder vers 6-8.
Jeremia 51:6  Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalt Hij hem. 7  Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. 8  Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen.
Hier worden allen die God toebehoren gewaarschuwd het hedendaagse 'Babylon' dat gesymboliseerd wordt door 'een gouden beker', te ontvluchten.
Openbaring 17:4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
Deze gouden beker vertegenwoordigt de aantrekkelijke, doch valse leer waardoor alle volken geestelijk dronken zijn geworden! Vergelijk Jeremia 51:7 met Openbaring 17:2.
Jeremia 51:7  Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.
Openbaring 17:2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

En nu Jeremia 51:13.
Vers 13  Gij, die aan grote wateren woont, die groot zijt van schatten, uw einde is gekomen, de maat, waarop gij afgesneden wordt.
"Gij, die aan vele wateren woont" betekent: Gij, die over vele landen en volken heerst.
Openbaring 17:15  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiŽn en menigten en volken en talen.
Verder in vers 13 van Jeremia 51: "die groot zijt van schatten" duidt op grote economische welvaart. En "de maat, waarop gij afgesneden wordt": de maat van wellust en winstbejag is vol.
Hoe snel zal het einde van de 'dochter van Babel' komen?
Jesaja 47:11  Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.
Openbaring 18:8  Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. Vers 10  van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in een uur is uw oordeel gekomen.

Zij zal 'ontbloot' worden, haar gebrek aan gerechtigheid tentoongesteld.
Jesaja 47:3  Uw schaamte worde ontbloot, uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen.
Wat zal er met haar geestelijke raadgevers gebeuren?
Vers 12  Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 13  Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14  Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.
Wat zullen de landen die het toekomstige blok omvatten doen wanneer zij zien dat het godsdienstige systeem dat over hen heerste, hen bedrogen heeft en hen niet van de dreigende vernietiging die uit het noorden en oosten op komst is, kan verlossen?
Openbaring 17:16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
Let op de woorden "haar met vuur verbranden" en zie ook Openbaring 18:6 en 8.
Openbaring 18:6  Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft. Vers 8  Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.
Christus zelf zal eveneens meehelpen zowel de heerschappij van het beest als de dochter van Babylon te vernietigen.
Openbaring 14:9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11  En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
Openbaring 16:1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Vers 8  En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9   En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 10  En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn. Vers 19  En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.

Ondergang van het hedendaagse 'Tyrus'

Nu zijn we zover dat we ook de tweeledigheid van een andere belangrijke profetie in het Oude Testament kunnen begrijpen. Het is de profetie tegen 'Tyrus' (EzechiŽl 27 en 28).
Een 'vorst' van Tyrus plaatst zichzelf in 'Gods stoel' en hij doet zich als God voor, zoals de 'valse profeet' dat in onze tijd zal doen.
EzechiŽl 28:2  Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens zijt en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god. Vers 6  Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een god, Vers 9  Zult gij dan nog zeggen: ik ben een god (terwijl gij een mens zijt en geen god) als gij staat tegenover hem die u doodt en in de macht zijt van wie u neerslaan?
Hij is vermogend door met wijsheid handel te drijven.
Vers 3  voorzeker, gij zijt wijzer dan DaniŽl, geen geheim is voor u verborgen. Vers 5  door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw vermogen.
Tyrus dat ca. 175 km ten noorden van Jeruzalem aan de Middellandse Zee lag, was een der grootste handelssteden van de oudheid en is een type van een machtig hedendaags commercieel systeem. Geheel EzechiŽl 27 is gewijd aan een beschrijving van de handel en welvaart van Tyrus. God voorspelt dat haar hedendaagse tegenhanger volledig verwoest zal worden.
De menselijke heerser van Tyrus wordt een 'vorst' genoemd. Maar de ware koning van Tyrus wordt beschreven vanaf EzechiŽl 28:12. Dit is niemand minder dan Satan de duivel! Satan is hierbij betrokken omdat hij de eigenlijke leider en geestelijke vader is van het hier uitgebeelde grote wereldse systeem. En in Jesaja 14 werd Satan voorgesteld de koning te zijn van het systeem dat daar 'Babylon' werd genoemd.
We zien de overeenkomst met de profetie over Tyrus.
EzechiŽl 28:18  Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.
Het lot van hedendaags Tyrus bestaat eruit verbrand te worden en Tyrus zal voor eeuwig ophouden te bestaan.
Vers 19  Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij. Voor altijd!
In dit hoofdstuk gaan het type en het antitype, Satan de duivel en hedendaags Tyrus, in elkaar over.
Vers 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.
In vers 16 is sprake van de handel en het geweld van het hedendaagse Tyrus; vers 18 gaat over een vuur dat God doet voortkomen en dat het systeem verteert.
Wat zal de houding dan zijn van sommige leiders in de hedendaagse maatschappij die verbintenissen met hedendaags 'Tyrus' zijn aangegaan? Vergelijk EzechiŽl 27:28-33 met Openbaring 18:9-10.
EzechiŽl 27:28  Van het angstgeschreeuw uwer matrozen beven de opgezweepte golven. 29  Nu verlaten hun schepen allen die de riemen hanteren, de schepelingen, al de zeevaarders: zij gaan aan land. 30  Luid weeklagen zij over u en jammeren bitter, zij werpen stof op hun hoofd en wentelen zich in as. 31  Om uwentwil scheren zij zich kaal en omgorden zij zich met rouwgewaad; in bitter zieleleed wenen zij over u. Een bittere rouwklacht! 32  Jammerend heffen zij een klaaglied over u aan, een klaagzang zingen zij over u: wie is als Tyrus, de verwoeste, midden in de zee? 33  Toen uw waren kwamen van de zee, hebt gij vele volken verzadigd; met uw vele goederen en uw koopwaren hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt.
Openbaring 18:9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, 10  van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in een uur is uw oordeel gekomen.

En wat doen de kooplieden der aarde en anderen die geld tot hun god gemaakt hebben?
Vers 11  En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. Vers 15  De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, 16   en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in een uur is al die zo grote rijkdom verwoest! 17  En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18  en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19  En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in een uur verwoest!
Zij zien in dat het zinloos is nog pogingen te doen om 'Tyrus' te redden.
Openbaring 18:10  van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in een uur is uw oordeel gekomen.
Dat blijkt ook uit Jesaja 47, vers 15.
Jesaja 47:15  Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt gedreven; ieder van hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.
Hedendaags Tyrus en Babylon zijn onmiskenbaar synoniem – hun wacht hetzelfde lot!
Degenen die God gediend hebben en onder dit religieuspolitieke systeem als martelaren gestorven zijn, zullen dan volledig gewroken worden.
Openbaring 18:20  Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtzaak tegen haar berecht.
Zal hedendaags 'Babylon' ooit weer herbouwd worden?
Vers 21  En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. 22   En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. 23  En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid.

"Gaat uit van haar, Mijn volk"!

Hoe luidt Gods waarschuwing tot ons vandaag?
Vers 4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Als wij ons losmaken uit het systeem van dit hedendaagse Babylon en haar geestelijke dochters en ons met geheel ons hart tot God keren, zal Hij ons dan tijdens de voor ons liggende tijd van bezoeking en dood beschermen?
Lukas 21:36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Openbaring 7:1  Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2   En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3  en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben
Openbaring 12:14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. 15  En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. 16  En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.

De toekomstige gebeurtenissen waarmee u nu reeds door middel van deze publicatie heeft kennis gemaakt, zullen zeker plaatsvinden. Ze zijn even onvermijdelijk als het op- en ondergaan van de zon. God heeft overal in Zijn Woord geprofeteerd van een in Europa opkomende super religieuspolitieke macht die deze wereld met stomheid zal slaan! Een paar jaar geleden zou de vervulling van deze profetieŽn velen als ongeloofwaardig, ja zelfs onzinnig voorgekomen zijn. Maar nu niet meer. U zult niet lang meer hoeven te wachten.
Waarschijnlijk heeft wel 90% van alle profetieŽn – tenminste in type – betrekking op onze tijd! Alle profeten hebben over onze tijd gesproken. Onze generatie is bestemd de 'tijd van het einde', 'het laatste der dagen', mee te maken.
God heeft nu vele van deze profetieŽn voor uw verstand begrijpelijk gemaakt. U heeft een blik kunnen werpen in de heel nabije toekomst. De vraag is: wat důťt u ermee? Zult u Gods waarschuwing in Openbaring 18:4 ter harte nemen?
Laat u niet misleiden het 'merkteken' van het beest of de 'naam' van het beest of zijn 'getal' aan te nemen, opdat u niet samen met het hedendaagse 'Babylon' de zeven laatste plagen moet ondergaan! (Openbaring 16:1-2.)

 

  OVERZICHT VAN DE HEIDENSE WERELDHEERSCHAPPIJEN
 
  Dan. 2
Het
BEELD
Dan. 7
De VIER DIEREN
Dan. 8
De RAM
en de BOK
Openb. 13
Het BEEST en het BEELD
Openb. 17
BABYLON
en BEEST
Uitleg
van de
symbolen
Geschiedkundige
vervullingen
 
(Staat) (Kerk) (Staat) (Kerk)

 

 

  Hoofd van
GOUD
vs. 32,38
1e DIER
(LEEUW)
vs. 5
         

1e KOP van
profetisch
BABYLON

Het CHALDEEUWSE
RIJK (Babylon)
625-539 v.Chr.
 
  Borst en
armen van
ZILVER
vs. 32, 39
2e DIER
(BEER)
vs. 5
  RAM met
2 horens
vs. 3, 4, 20
     

2e KOP van
profetisch
BABYLON

Het PERZISCHE RIJK
(Meden en Perzen)
539 (begin 558)-330 v.Chr.

 
  Buik en
dijen van
KOPER
vs. 32, 39
3e DIER
(LUIPAARD)
4 koppen
vs. 6
  GEITENBOK
met grote
horen en 4
opvallende
horens
vs. 5-8,
21, 22
      3e, 4e, 5e en 6e
KOP van
profetisch
BABYLON
Het GRIEKS-
MACEDONISCHE RIJK
onder Alexander de
Grote; viel in
4 delen uiteen
begon in 334 v.Chr.
 
  Benen van
IJZER
vs. 33,
40-43
4e DIER
sterk als
IJZER met
10 HORENS
vs. 7, 23, 24
    Het BEEST met
7 KOPPEN en
10 HORENS
vs. 1, 2
   

7e KOP van
profetisch
BABYLON
met tien
HORENS

Het ROMEINSE RIJK
vanaf 31 v.Chr.,
later in 2 delen,
Oost en West;
tot 476 n.Chr.
 
          De DODELIJKE
WONDE
vs. 3
      Verovering van het
ROMEINSE RIJK door
Barbaren in de 5e eeuw
 
    1e HOREN
(uitgerukt)
    1e HOREN     Deze drie
horens,
vernietigd op
last van paus,
beslaan het
'overgangs≠
tijdperk'
De VANDALEN
429-533
 
    2e HOREN
(uitgerukt)
    2e HOREN     De HERULI
Odoakers heerschappij
476-493
 
    3e HOREN
(uitgerukt)
    3e HOREN     De OOSTGOTEN
493-554
 
      KLEINE
HOREN
tussen 10
vs. 8, 20-
22, 24-26
    LAM/DRAAK
met 2 horens
en 'BEELD'
vs. 11-18

GROTE HOER
op het BEEST
vs. 1-3

Heerste over
het beest, het
'GROTE
BABYLON'
STAATSKERK, even-
'beeld' van de
regering van het
Romeinse Rijk
 
    4e HOREN     1e v.d. overige
7 HORENS -
DODELIJKE
WOND
GENEZEN
(gedurende 1260 jaar)
vs. 5
/\
|


554-1814
= 1260
jaar
blijft
Beest
bestaan


|
\/
1e KOP van
BEEST
(genezen)
bereden door
grote hoer in
purper en
scharlaken
Daar de 'grote
hoer' nooit
op een v.d.
eerste 4
dieren zat,
maar wel op
de laatste 7
horens van
DaniŽls 4e
dier, volgt
hieruit dat
de laatste
7 horens
van DaniŽl 7
en die van
Openb. 13
de 7 KOPPEN
van Openb. 17
zijn (met de val
van Napoleon
zijn er 5
gevallen)
HERSTEL van het
West-Romeinse
Rijk door keizer
Justinianus in 554.
Hij erkende de
oppermacht van
het christendom
van deze wereld
 
    5e HOREN     2e v.d. overige
7 HORENS
2e KOP
bereden door
hoer
FRANKISCHE RIJK
begon in 774; Karel de
Grote gekroond in 800
 
    6e HOREN     3e v.d. overige
7 HORENS
3e KOP
bereden door
hoer
HEILIGE ROOMSE RIJK
(Duits); Otto de Grote
gekroond in 962
 
    7e HOREN     4e v.d. overige
7 HORENS
4e KOP
bereden door
hoer
HABSBURG dynastie
(Oostenrijks); Karel V
gekroond in 1519
 
    8e HOREN     5e v.d. overige
7 HORENS
5e KOP
bereden door
hoer
NAPOLEONTISCHE RIJK
(Frans); Napoleon
gekroond in 1805
 
 

In 1814, precies 1260 jaar nadat de dodelijke wond werd genezen, werd het 'HEILIGE ROOMSE RIJK' ontbonden.
"Zo eindigde een heerschappij die terugging tot keizer Augustus" (West, blz. 377).

 
    9e HOREN     6e v.d. overige
7 HORENS

 

6e KOP
bereden door
hoer

(een is er)
Openbaring
17:10

ITALIň
verenigd door Garibaldi
1870-1945
DUITSLAND (Hitler)
 
  De tien
TENEN
vs. 41-43
10e HOREN     7e v.d. overige
7 HORENS
Beest komt op
uit de afgrond
(Openb. 17:8)
7e KOP met tien
horens en bereden
door hoer
(een moet
nog komen)
Het herleefde
ROMEINSE RIJK,
met 10 heersers
onder ťťn leider
 

 

 

 

<><><>

 

 

Terug naar de Home Page

web statistics