Voor  literatuurlijst klik hier.


De opzienbarende wederkomst

van Jezus Christus!

 
Wanneer en op welke plaats zal Christus terugkeren? Zal Hij terugkomen zonder opzien te baren of zal de hele wereld ervan weten? Is Hij reeds heimelijk teruggekomen? Hier volgt de verbazingwekkende waarheid over de WEDERKOMST van Jezus Christus!


GEEN NIEUWSBERICHT zou ons meer kunnen schokken. Geen krantenkop zou spectaculairder kunnen zijn dan: JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG!... of bespottelijker gemaakt worden.
Voor de doorsnee persoon is het denkbeeld van Jezus Christus' wederkomst op aarde een fantastisch fabeltje dat helemaal niets met de realiteit van het leven te maken heeft.
Miljoenen zich christen noemende mensen verwachten echter nog steeds de wederkomst van Christus – hoewel ze onder elkaar hevig verdeeld zijn over de vraag waarom, wanneer en hoe Hij zal verschijnen.

De belofte van Christus' wederkomst

Vlak voor Zijn dood en opstanding – voordat Hij nu bijna 2000 jaar geleden de aarde verliet – beloofde Jezus Christus dat Hij terug zou keren (Joh. 14:3).
Slechts enkele ogenblikken na Zijn hemelvaart werden de apostelen opgeschrikt door de verschijning van twee goddelijke boodschappers die hen verzekerden: "Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen" (Hand. 1:11). Zij bevestigden Jezus' belofte dat Hij terug zou komen en beschreven de wijze waarop Zijn terugkeer zou geschieden.
De jonge nieuwtestamentische Gemeente geloofde wat Jezus zei en onderwees anderen Zijn boodschap. Edward Gibbon schreef in zijn beroemde geschiedenis The Decline and Fall ol the Roman Empire over de jonge Gemeente:
"De oude en algemeen verbreide leer van het millennium was nauw verbonden met de wederkomst van Christus. Evenals het scheppingswerk in zes dagen werd voltooid, werd de duur ervan in z'n huidige staat op zesduizend jaar vastgesteld volgens een aan de profeet Elia toegeschreven traditie. Volgens dezelfde analogie werd afgeleid dat deze lange periode van moeite en strijd, die nu bijna voorbij was, door een duizendjarige Sabbat vol blijdschap zou worden gevolgd; en dat Christus, samen met de triomferende schare heiligen en uitverkorenen die de dood ontkomen waren of die op wonderbaarlijke wijze waren opgewekt, op aarde zou regeren, tot aan de tijd die was vastgesteld voor de laatste en algemene opstanding" (Gibbon, Deel II, blz. 546, uitgave van 1899, nadruk van ons).
Maar die waarheid werd gaandeweg verworpen! Gibbon gaat verder met aan te tonen dat men het feit dat Jezus andermaal zou komen om in de wereldaangelegenheden in te grijpen, als een vergissing begon te beschouwen. Anderhalve eeuw na de hemelvaart van Christus werd het al als een diepzinnige allegorie, die niet letterlijk genomen moest worden, opgevat. De leer dat Christus zou terugkeren om de aarde te regeren "werd ten slotte verworpen als het onzinnige bedenksel van ketterij en fanatisme" (id., blz. 547).
De wereld van nu vindt het idee van de wederkomst van Christus nog steeds bespottelijk. Niettemin vormt deze boodschap de kern van het ware Evangelie van het Koninkrijk Gods!

Drie algemene opvattingen

Onder de miljoenen zich christen noemende mensen die nog steeds de wederkomst van Christus verwachten, bestaan honderden verschillende opvattingen over het tijdstip en de wijze van Zijn wederkomst. De drie hoofdgedachten zijn: 1) de wederkomst na het duizendjarige rijk, 2) de opname van de Gemeente en 3) de geestelijke wederkomst.
Pas rond de 17e eeuw kwam een Engelse dominee op het idee dat de wederkomst van Christus zou volgen op het millennium – het tijdperk waarin volgens de profetieŽn Gods Koninkrijk op aarde heerschappij zou uitoefenen. Maar degenen die dťze mening zijn toegedaan, hebben steeds meer moeite te geloven dat de mens van nu ooit nog tot wereldvrede en welvaart kan komen zonder de tussenkomst van Christus (Jes. 40:10).
De mens staat nu letterlijk op het punt zichzelf – en al het aardse leven – van deze planeet weg te vagen! Alleen dat feit zou ons al moeten zeggen waarom – en ten dele wanneer – Christus moet wederkomen.
De tweede opvatting die bij miljoenen zogenaamde christenen in deze wereld heerst, is die van de 'opname van de Gemeente'. Volgens deze gedachte zal Jezus in twee stadia naar de aarde terugkomen. De eerste keer zal Hij terugkomen om in stilte alle echte christenen naar de hemel weg te voeren om hen voor de grote verdrukking te beschermen. Vandaar dat men denkt dat de veilige plaats die aan de Gemeente beloofd is, zich niet op aarde, maar boven in de hemel bevindt. Het tweede stadium zal zogenaamd Zijn 'zichtbare' wederkomst zijn, wanneer iedereen Hem zal kunnen zien en horen.
Maar deze theorie is in feite een nog modernere uitvinding dan de eerstgenoemde. De jonge nieuwtestamentische Gemeente van God had er nog nooit van gehoord. Noch iemand anders tot ongeveer 1830 toen dit idee door enkele mensen in Engeland werd omhelsd en later bekendheid verkreeg in de vermaarde Schofield Reference Bible.
Die eerste enkele voorstanders van de 'opname'-theorie geloofden er vast in dat zij in de laatste drie en een half jaar van de geschiedenis leefden. Toen die periode werd overschreden en Christus hen nog steeds niet had 'weggenomen', waren ze wel gedwongen hun leer te wijzigen in een algemene verwachting dat Christus waarschijnlijk ieder moment – onaangekondigd – kon terugkomen!
De derde algemeen heersende gedachte is dat Christus reeds teruggekomen is. Velen veronderstellen dat Jezus voor de tweede keer als de heilige Geest op de Pinksterdag kwam. Zijn Koninkrijk was de kerk die Hij op die dag oprichtte, zo zeggen de voorstanders van deze theorie, en daarom vormen alle kerken tezamen tegenwoordig het 'koninkrijk Gods'.
Maar een dergelijk koninkrijk zou ettelijke tientallen profetieŽn niet vervullen. Bovendien negeert deze theorie het feit dat de apostel Paulus en alle eerste ware christenen lang nŠ die bepaalde Pinksterdag nog steeds naar de wederkomst van Christus en Zijn Koninkrijk uitkeken.
Wat is nu de WAARHEID?
Laten we met behulp van de Bijbel voor onszelf de feiten van de spectaculaire wederkomst van Christus onderzoeken en bewijzen!

Is Christus reeds gekomen?

Laten we de waarschuwingen in verband met de beloofde wederkomst van Christus die Hij zelf gaf eens onder de loep nemen.
Jezus waarschuwde ervoor dat sommige mensen zouden zeggen dat Hij al gekomen was vůůrdat Zijn wťrkelijke wederkomst zou plaatsvinden.
Mattheus 24:26  Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
Markus 13:21  Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet.

Valse leraren hebben ditzelfde idee na Zijn opstanding verkondigd.
2 Thessalonica 2:1  Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2  dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.
De apostel Paulus weerlegde deze verkeerde veronderstelling met klem. Paulus bleef doorgaan met waarschuwen dat er eerst, vůůr de terugkeer van Jezus Christus, een verder overgaan tot dwalingen – een afval van de waarheid – moest komen.
Vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.
Christus sprak hierover ook als over iets dat vůůr Zijn terugkeer moest plaatsvinden. Vergelijk Mattheus 24:5, 11, 24 met Openbaring 6:2.
Mattheus 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Vers 11  En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Vers 24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Openbaring 6:2  En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Christus, die de openbaring gaf (Openb. 1:1), gebruikte het symbool van een ruiter op een wit paard om valse geestelijken en profeten, die Christus en Zijn Gemeente beweerden te vertegenwoordigen, weer te geven. De ware Christus komt op het witte paard dat in Openbaring 19:11 beschreven wordt.
Openbaring 19:11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
Christus beschrijft zichzelf als terugkerend met een zwaard – het Woord van God – (Openb. 19:15; Hebr. 4:12), terwijl de vervalsing van de duivel uitgebeeld wordt met een boog in zijn hand (Openb. 6:2).
Vers 15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
Hebreen 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

De verdraaiing van Gods waarheid kenmerkte slechts het begin van een lange reeks gebeurtenissen (een periode van 2000 jaar) die hun hoogtepunt zullen bereiken in de wederkomst van Christus en de oprichting van Gods Koninkrijk.
Jezus maakte het vůůr Zijn opstanding duidelijk dat Zijn Koninkrijk toentertijd niet en ook in de toekomst nooit "van deze wereld" zou zijn.
Johannes 18:36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.
Zouden dan, zoals zoveel mensen schijnen te denken, enige of alle kerken van deze wereld deel kunnen uitmaken van Gods Koninkrijk?
Deze 'wereld' of dit systeem (Grieks: cosmos) omvat alles wat voor het tijdperk van de mens typerend is. En zoals de geschiedenis laat zien vormen de kerken beslist een deel van dit tijdperk! Zij hebben zich in de politieke strijd gewikkeld, zij hebben wereldrijken overheerst en waren de oorzaak van veel bloedvergieten, vooral in de middeleeuwen. Als de kerken van het christendom dus Gods Koninkrijk uitmaken, dan is dat koninkrijk een deel van deze wereld en wist Jezus niet waar Hij over praatte!
Jezus zei onomwonden: "nu echter is Mijn  Koninkrijk niet van hier [begon tůen niet]" – hoewel Zijn geestelijke Gemeente (Matth. 16:18) metterdaad op de Pinksterdag begon (Hand. 2).
Jezus Christus zelf ontkende dus al van tevoren met klem het valse begrip dat later het fundament voor de politiek-religieuze overheersing in de middeleeuwen zou vormen.
Wat was Zijn antwoord toen Zijn discipelen vroegen of Hij het Koninkrijk in hun dagen weer zou oprichten?
Handelingen 1:6  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor IsraŽl? 7  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.
Zij zouden echter spoedig kracht ontvangen die niet van politieke aard was.
Vers 8  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt…

Wat moesten zij met die kracht doen?
… en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Mattheus 28:18  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Het was de apostelen niet vergund de tijd van de oprichting van het Koninkrijk te weten, maar wťl dat ze op Pinksteren met de heilige Geest vervuld zouden worden.
Jezus' discipelen ontvingen op dat tijdstip geen politieke macht om over de naties te regeren. Het Koninkrijk Gods zou niet in die tijd worden opgericht. Zij zouden echter geestelijke kracht ontvangen die hun in staat zou stellen voor de wereld getuigen van Christus' opstanding te zijn en al de volken Gods wegen te onderwijzen.
Terwijl Jezus zelf in de hemel verbleef, beloofde Hij dat Hij alleen in de geest met hen (en met degenen die nŠ hen zouden komen) zou zijn tot aan het einde van dit tijdperk – tot aan het einde van deze huidige wereld met haar menselijke wanbestuur – tot aan Zijn wederkomst om het Koninkrijk Gods op aarde op te richten!
Welke tekst bewijst op afdoende wijze dat het Koninkrijk Gods nog niet op aarde gevestigd had kunnen zijn?
1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.
Zou u zeggen dat de mensen die de verschillende kerken bezoeken nog steeds uit vlees en bloed bestaan?

Wanneer Christus niet terug zal keren

Volgens een andere en modernere opvatting zal Jezus komen nadat de aarde duizend jaar lang van vrede en eensgezindheid vervuld is en alle volken in volkomen harmonie met elkaar leven! Zou dit, in het licht van de Bijbel, werkelijk zo kunnen zijn?
Wat heeft Handelingen 3:21 ons te zeggen met betrekking tot de wederoprichting van alle dingen?
Handelingen 3:21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.
Wat zullen de vredesboden doen wanneer Jezus terugkomt, en hoe zal de algemene toestand op aarde eruitzien?
Jesaja 33:7  Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter; 8  de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet geteld.
Er zal vůůrdat Christus terugkomt kennelijk volslagen chaos – geen vrede – op aarde heersen!
De schriftgedeelten Openb. 5:10 en 20:4 bewijzen zonder een zweem van twijfel dat Christus terugkeert vůůrdat de aarde duizend jaar lang met vrede en eensgezindheid vervuld is geweest en niet daarna?
Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Uw Bijbel laat zien dat Christus niet nŠ een millennium (1000 jaar) van volmaakte menselijke heerschappij komt. De reden voor de wederkomst van Christus is het menselijke wanbestuur af te schaffen, en het Koninkrijk – de heerschappij – van God op te richten. Daar opgestane christenen samen met Christus duizend jaar lang zullen regeren, moet Hij kennelijk wel vůůr het begin van de duizend jaar komen!

De opdracht voor de eindtijd moet eerst vervuld worden

De volgelingen van Christus verwachtten vůůr diens kruisiging dat het Koninkrijk Gods heel spoedig opgericht zou worden.
Lukas 19:11  Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden.
Wat zei Jezus in antwoord op dit foutieve idee?
Vers 12  Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.
In deze gelijkenis heeft de "man van hoge geboorte" betrekking op Jezus, "een ver land" is de hemel, waarheen Hij na Zijn opstanding terugkeerde en de "slaven" of dienstknechten in de volgende verzen zijn ware christenen.
Zal Christus een Koninkrijk ontvangen terwijl Hij in de hemel is? Vergelijk Lukas 19:12 met DaniŽl 7:13-14.
DaniŽl 7:13  Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14  en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiŽn en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
De gelijkenis in Lukas 19 behandelt kennelijk de tijd vanaf Zijn opname in de hemel ("een ver land") tot Zijn wederkomst om het Koninkrijk Gods op aarde te stichten.
Terwijl de man van hoge geboorte – Christus – weg is, moeten de dienstknechten zich nuttig maken door hun talenten te vermeerderen.
Lukas 19:13  En hij riep tien van zijn slaven [ware christenen] en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. Vers 15  En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had.
Mattheus 25:16  Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 17  Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij. 18  Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. 19  En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen.

Welke plicht moeten de dienstknechten – ware christenen – vooral vervullen vůůr de wederkomst van Christus?
Mattheus 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
Mattheus 28:18  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Jezus maakte duidelijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in deze laatste dagen vůůr Zijn komst naar alle landen moet gaan!

Kunnen wij het exacte tijdstip weten?

Kort voor Zijn hemelvaart liet Jezus het ook heel duidelijk uitkomen dat Hij na een bepaalde reeks gebeurtenissen zou terugkeren. Op de Olijfberg gaf Hij Zijn discipelen een omschrijving van deze gebeurtenissen. In onze publicatie 'Op komst – WERELDVREDE' kunt u die omschrijving zoals zij in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 vermeld staat bestuderen. U zou Mattheus 24 nog eens moeten doorlezen en goede nota nemen van al de gebeurtenissen die volgens de profetieŽn vůůr Christus' wederkomst moeten plaatsvinden.
Kunnen we uit deze profetieŽn werkelijk het exacte tijdstip van Zijn komst te weten komen?
De gehele mensheid zal betrokken worden bij Gods ingreep in de wereldaangelegenheden door de wederkomst van Christus.
Lukas 21:35  Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.
Met welke periode in de wereldgeschiedenis vergeleek Jezus Zijn terugkeer?
Mattheus 24:37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Verwachtten de mensen vůůr de zondvloed Gods bovennatuurlijke interventie eigenlijk wel?
Vers 38  Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Zouden de mensen tegenwoordig Gods tussenkomst en de wederkomst van Christus verwachten? Nee, Jezus zei dat het zo zal zijn als in de tijd voor de zondvloed, de mensen zullen Gods ingrijpen in de wereldaangelegenheden niet algemeen verwachten.
Maar zullen dan degenen die acht slaan op de wereldgebeurtenissen en die zich voorbereiden, de dag en het uur van Christus' wederkomst wťten?
Mattheus 25:13  Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.
Aan deze uitspraken van Jezus is vaak de betekenis gegeven dat alleen de apostelen de dag of het uur niet zouden weten, maar dat wij het in deze laatste dagen wťl zouden weten. Dit is beslist niet waar! Zie maar in Lukas 12:40-41. Petrus vroeg aan Jezus of Hij bedoelde dat allťťn de apostelen de dag of het uur niet zouden kunnen weten, of dat Hij bedoelde dat allen – zelfs de ware gelovigen in onze tijd – het niet zouden weten.
Lukas 12:40  Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 41  En Petrus zeide: Heer, zegt Gij met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen?
Wat was Jezus' antwoord?
Vers 42  En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op tijd hun deel te geven? 43  Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.
Jezus' waarschuwing is dus vooral voor onze generatie bestemd – voor degenen die leven bij Zijn terugkomst.
Hier blijkt duidelijk uit dat Jezus bedoelde dat Zijn dienstknechten van deze generatie noch de dag noch het uur zouden weten!
Aangezien we de dag en het uur niet kunnen weten, kunnen we niettegenstaande dat toch wel ongeveer de werkelijke tijd van Zijn wederkomst te weten komen.
Mattheus 24:32  Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33   Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
Denk eraan dat Jezus in dit hoofdstuk de tekenen die aan Zijn wederkomst vooraf zouden gaan al gegeven had.

Hoe Christus terug zal keren

Hoe zal Christus terugkomen? Zal hij in alle stilte, onzichtbaar of als een "dief in de nacht" komen? Zal Hij wederkomen om Zijn Gemeente heimelijk op te nemen?
Komt Christus in twee stadia – ťťn keer om Zijn heiligen heimelijk mee naar de hemel te nemen en dan met hen terug te keren om Zijn Koninkrijk op te richten?
De Bijbel geeft ons hierop een duidelijk antwoord.
Wat komt er volgens 1 Thessalonicensen 5:2-3 als een "dief in de nacht" over de wereld?
1 Thessalonica 5:2  immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3  Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeŽn een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
Christenen dienen waakzaam te zijn zodat deze periode van chaos – de "dag des Heren" – hen niet overvalt.
Vers 4  Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5  want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6  laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Maar wordt Christus ook niet voorgesteld alsof Hij als een 'dief' komt?
Openbaring 16:15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
Betekent dit dat Hij heimelijk – onzichtbaar – op een clandestiene manier terugkeert?
Dat is een billijke vraag. Maar hier volgt echter nůg een vraag om over na te denken: wanneer dieven of inbrekers een huis leegroven, komen zij dan op onzichtbare wijze? Natuurlijk niet!
Een dief komt echter gewoonlijk 's nachts, wanneer de bewoners van huis zijn of slapen, m.a.w., hij komt onverwachts, terwijl ze niet op hun hoede zijn – hij verrast hen! U weet nooit wanneer een dief in aantocht is. Als u het wist, zou u de politie opbellen en op hem voorbereid zijn. De grote vraag waarop u wel antwoord zou willen hebben als u al wist dat een dief van plan was uw huis leeg te roven zou zijn: wanneer?
Zo is het ook met de komst van Christus!
Hij zal niet onzichtbaar komen – net zo min als een dief onzichtbaar komt. Maar Hij zal onverwachts komen! Niemand zal precies weten wannťťr Hij komt.
Jezus zelf verklaarde:
Mattheus 24:42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 43  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44   Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En daarom vergeleek Jezus Zijn komst met die van een dief wat de tijd van Zijn komst en het element van verrassing betreft!
Hoe duidelijk!
Nog meer in Mattheus 24. Jezus beschrijft een geweldig geluid dat bij Zijn komst de lucht zal verscheuren.
Vers 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Dit is de tijd wanneer Hij Zijn uitverkorenen bijeenbrengt.
De wederkomst van Christus zal uit de hemel ook vergezeld gaan door een geroep.
1 Thessalonica 4:16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
Dit is het tijdstip waarop de heiligen 'opgenomen' worden om met Hem te zijn, die gestorven zijn in Christus (laatste deel vers 16) en de levenden in Christus bij Zijn komst.
Vers 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Christus' komst zal kennelijk helemaal geen clandestien, heimelijk gebeuren zijn!

Christus zal zichtbaar komen!

Wanneer   Christus  terugkomt zal Hij voor iedereen zichtbaar zijn.
Mattheus 24:27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Het Griekse woord astrape dat in Mattheus 24:27 gebruikt werd, kan het lichten van onweer betekenen of elke andere schitterende verlichting. Welk stralend licht is het dat "komt van het oosten en licht tot het westen"? Natuurlijk de zon! Kunt u de zon zien? Natuurlijk kunt u dat! Christus' verschijning zal zijn "gelijk de zon schijnt in haar kracht" (Openb. 1:16). Het zal duidelijk merkbaar zijn – niemand zal het kunnen missen.
De uitdrukking "ook zij die Hem hebben doorstoken" in Openbaring 1:7 bewijst niet dat die ťne Romeinse soldaat die letterlijk Christus' zijde doorstak, of de joden die toen leefden, bij Zijn komst nog in leven zullen zijn. In feite heeft het betrekking op heel de mensheid – op u en op mij! Onze zonden benamen Hem het leven.
Zacharia 12:10  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben…
Openbaring 1:7 laat slechts zien dat allen die in leven zijn wanneer Hij terugkomt Hem zullen kunnen zien. En de rest van het mensdom zal Hem lŠter zien wanneer zij opgewekt worden.
De hemelse boodschappers die kort na Christus' hemelvaart van de Olijfberg tot de discipelen spraken bevestigden dat Hij op dezelfde wijze terug zou komen als waarop Hij heengegaan was.
Handelingen 1:10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
Op welke manier verliet Hij hen? Zagen zij Hem totdat Hij in de wolken verdween?
Vers 9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Zal Hij bij Zijn wederkomst weer zichtbaar "op de wolken" worden? We lezen nog eens 1 Thess. 4:17.
Vers 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Tenslotte Zacharia 14:4 over Christus' wederkomst naar diezelfde Olijfberg bij Jeruzalem, vanwaar Hij opvoer.
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
Christus' zichtbare, aangekondigde, onmiskenbare komst wordt duidelijk tot in de laatste details in de Bijbel beschreven!

Slechts ťťn wederkomst!

Sommigen zullen hiertegen inbrengen dat deze zichtbare en hoorbare komst de tweede fase van Christus' wederkomst is. Hier volgen nog meer bewijzen dat dit idee volkomen fout is!
De opstanding der doden in Christus zal onmiskenbaar bij Zijn wederkomst plaatsvinden.
1 Thessalonica 4:15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16   want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
Gebeurt het precies op het moment dat de bazuin, die in vers 16 genoemd wordt, weerklinkt?
1 Corinthe 15:51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Is de bazuin die in 1 Thessalonicensen 4:16 en 1 Corinthe 15:52 genoemd wordt dezelfde als die waarop in Openbaring 11:15 geblazen wordt?
Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Vers 18  en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
Sommige mensen zullen beweren dat de laatste bazuin die in 1 Corinthe 15:52 genoemd wordt een andere is dan de zevende of laatste bazuin waarover Openbaring 11:15 spreekt. Maar let erop dat Johannes in Openbaring 11:18 geÔnspireerd werd te schrijven dat de zevende bazuin het tijdstip van de opstanding is!
Johannes beschrijft hier dezelfde gebeurtenis van grote betekenis die Paulus in 1 Thessalonicensen 4 en 1 Corinthe 15 beschreef. Zo zien we dus dat Christus terug zal komen en de heiligen opgewekt zullen worden ten tijde van het machtige bazuingeschal dat over de gehele aarde gehoord zal worden!

De betekenis van het Griekse woord 'parousia'

Degenen die blijven vasthouden aan de theorie van de opname der Gemeente, beweren dat het Griekse woord parousia, in Mattheus 24:3, 27, 37, 39 vertaald als 'komst', in het geheel niet 'komst' betekent. Zij zeggen dat het slaat op Zijn 'ongeziene nabijheid', zodat toen Jezus' discipelen Hem om het 'teken' van Zijn komst vroegen, zij in feite om een teken van de 'opname' hadden gevraagd.
Hoe zit dat?
De schriftgedeelten die we reeds bestudeerd hebben, lieten duidelijk zien op welke wijze en op ongeveer welk tijdstip Christus zal wederkomen. Maar hoe zit het dan met dit woord parousia? Verwijst het dan toch naar een voorafgaande heimelijke wederkomst?
Het Griekse woord parousia wordt in vele verschillende teksten als 'komst' of 'verschijning' vertaald. 1 Thessalonicensen 3:13 is hiervan een voorbeeld.
1 Thessalonica 3:13  om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst [parousia] van onze Here Jezus met al zijn heiligen.
Er staat in dit vers dat de parousia van Christus zal zijn "met" al Zijn heiligen. Zou het dan werkelijk kunnen slaan op een heimelijke wederkomst om Zijn heiligen te halen, drie en een half jaar vůůrdat Hij in het openbaar "met" hen wederkomt?
Denkt u ook niet dat Christus, nadat Hij zo in detail op de vragen van de discipelen was ingegaan (Matth. 24:3), niet ten minste iets over de 'opname' of over Zijn 'onzichtbare tegenwoordigheid' zou hebben gezegd? Maar hierover wordt noch in dit hoofdstuk, noch in de rest van de Bijbel gesproken!
Maar kijk eens naar nog een andere tekst. Wat zal Christus bij Zijn komst (parousia) doen met "de wetteloze" die zichzelf als een god in de tempel Gods heeft gezet?
2 Thessalonica 2:1  Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst [parousia] van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2  dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4  de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Vers 8   Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt [parousia].
De 'wetteloze', de 'tegenstander' wordt gedood door Christus bij Zijn parousia.
Vergelijk ook Matth. 24:30 met Handelingen 1:11. Daar wordt het Griekse woord erchomai gebruikt. In Matth. 24 spreekt Jezus over Zijn wederkomst. In de verzen 3, 27, 37, 39 wordt parousia gebruikt, maar in vers 30 – waar het gaat over dezelfde wederkomst – staat voor 'komen' erchomai. In Handelingen 1:11 gebruiken twee engelen ook dit woord erchomai als zij over die "wederkomst" spreken. Erchomai betekent: van een plaats naar een andere komen; in het openbaar verschijnen; zich tonen.
Het blijkt duidelijk dat de komst van Christus om gericht uit te oefenen Zijn parousia is – Zijn zichtbare en machtige wederkomst op aarde!

Waar zullen christenen voor de grote verdrukking beschermd worden?

Wat zei Jezus dat er kort vůůr Zijn enige wederkomst gebeuren zal?
Mattheus 24:21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Vers 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
En wat gebeurt er daarna?
Vers 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
Hier zien we dat er vůůr de komst van Christus een grote verdrukking op aarde zal plaatsvinden. Deze verzen laten zien dat Christus niet zal terugkeren tot na de grote verdrukking en na de grote tekenen aan de hemel!
Wat raadde Christus Zijn volgelingen in Judea aan te doen wanneer zij een bepaalde "gruwel der verwoesting" opgesteld zien?
Mattheus 24:15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16   (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen. 17  Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, 18  (24-17b) en wie in het veld is, (24-18) kere niet terug om zijn kleed mede te neme. 19  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20  Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.
Lukas 21:20  Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. 21  Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan.

Dit is precies wat de ware christenen deden voordat Jeruzalem in het jaar 70 n.Chr. verwoest werd. Maar deze profetie, vergeet dat niet, is tweeledig. Het geeft de christenen in Judea in de eindtijd eveneens instructies over wat zij moeten doen wanneer de "gruwel der verwoesting" wordt opgericht.
Christus belooft de overwinnaars in Zijn Gemeente veilig te bewaren in het "uur der verzoeking" – de komende grote verdrukking.
Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
In bijbelse taal symboliseert een 'vrouw' een valse kerk of Gods Gemeente (zie 2 Cor. 11:1-2; Ef. 5:23-29; Gal 4:26). God zal de ware Gemeente in de eindtijd een veilige plaats verschaffen, waar zij tevens voor de duivel (de "draak" – Openb. 12:9) beschermd zal worden
.
Openbaring 12:13  En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. 14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. 15  En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. 16  En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.
Die veilige plaats zal de woestijn zijn. Woestijn is een vertaling van het Griekse woord erŤmos dat ook wildernis, eenzaam gebied of een verlaten plaats betekent.
De "aarde" (vers 16) zal de "vrouw" helpen. Er wordt hier geen gewag gemaakt van de hemel!
Het ligt dus voor de hand dat de heiligen – ware christenen van Gods Gemeente – gedurende de grote verdrukking op de aarde – niet boven in de hemel – zullen zijn. Maar Christus belooft de heiligen een veilige plaats – op aarde. Neem er echter goede nota van dat niet iedere christen voor deze bescherming in aanmerking zal komen en dat velen misschien die verdrukking mee zullen moeten maken!

Wie komen er met Christus terug?

Wanneer Christus op dezelfde wijze naar de Olijfberg terugkeert als Hij ervan is heengegaan (Hand. 1:11), zal Hij beslist niet alleen zijn. Let eens op wie er met Hem meekomen:
Zullen alle heiligen (ware christenen) bij Christus zijn wanneer Hij naar de Olijfberg terugkeert?
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5  en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.
Let op de laatste woorden van vers 5.
De apostel Paulus sprak over de komst van Christus 'met' Zijn heiligen, die nu in de doodsslaap liggen.
1 Thessalonica 3:13  om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.
1 Thessalonica 4:13  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Komen zij uit de hemel terug, of alleen maar uit de dampkring van de aarde – uit de wolken waarin zij opgestegen zullen zijn om Hem te ontmoeten?
Vers 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16   want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Zowel de in Christus herrezen doden als de levende christenen (dan onsterfelijk gemaakt) zullen niet alleen opstijgen om de terugkerende Christus in de lucht te ontmoeten, maar zij zullen dan ook onmiddellijk met Hem op de aarde, vanwaar zij zijn opgestegen, neerdalen.
Zij zullen altijd bij Christus blijven zegt vers 17. Waar zal Hij zijn? Sla nogmaals Zacharia14:4 op en Openbaring 5:10; 20:4.
Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Wie moeten er op dit tijdstip verder nog met Christus meekomen?
Markus 8:38  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.
Openbaring 19:14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

Toen Christus voor de eerste keer op aarde kwam, werd Hij gegeseld, bespot en mishandeld.
Johannes 19:1  Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen. 2  En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed om, 3  en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, Koning der Joden! En zij gaven Hem slagen in het gelaat.
Maar wanneer Hij als Koning der koningen terugkeert om het Koninkrijk Gods op te richten, zal Hij met grote kracht en heerlijkheid terugkeren.
Mattheus 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
Een grote legermacht van engelen zal Hem begeleiden!

Voorgaande nog eens op een rijtje

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valse profeten, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, verdrukking, wetsverachting.
De opdracht van het evangelie moet voor de eindtijd eerst vervuld worden.
Gruwel der verwoesting.
De grote verdrukking.
Toenemende religieuze misleiding.
Zonsverduistering, de maan geeft haar licht niet, vallende sterren en het wankelen van de hemellichamen.
Het teken van Christus verschijnt aan de hemel.
Christus' daadwerkelijke komst.
Zijn komst gebeurt op een teken en bij het roepen van een aartsengel en geschal van de zevende bazuin.
Christus zal komen op de wolken.
Engelen zullen Hem vergezellen.
Christenen (heiligen) die overleden zijn en de heiligen die dan leven zullen Christus tegemoet gaan in de lucht en engelen zullen hen naar Christus brengen en samen (Christus, de engelen en heiligen) naar de Olijfberg gaan.

 Wat Christus zal doen wanneer Hij terugkomt?

2000 jaar geleden kwam Christus als een gedwee lam om voor de zonden van de wereld geslacht te worden. Maar wanneer Hij terugkomt, zal Hij met gramschap vervuld tegen alle kwaad optreden! Hij zal Zijn geweldige macht gebruiken om de levenswijzen te veranderen die al het verdriet en lijden op aarde veroorzaakt hebben.
Laten we eens lezen wat Openbaring 6:16-17 voorspelt over de tijd van Gods toorn over deze wereld.
Openbaring 6:16   en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17   want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
Zefanja voorspelde deze zelfde tijd.
Zefanja 1:14   Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15  Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis.
Zefanja 2:1  Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, 2  voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. 3  Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.

Sla ook Jesaja 13:6-11 en EzechiŽl 7:3-20 op.
Jesaja 13:6   Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. 7  Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. 8  Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeŽn grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. 9  Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 10  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11  Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.
EzechiŽl 7:3  Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 4  Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 5  Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt! 6  Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 7  De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! 8  Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 9  Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de Here, het ben, die slaat. 10  Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. 11  Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal. 12  De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich niet en de verkoper treure niet, want toorngloed komt over heel hun rumoerige menigte. 13  Want de verkoper zal tot het verkochte niet terugkeren, ook al zouden beiden dan nog in leven zijn, want de profetie tegen heel hun rumoerige menigte is onherroepelijk, en niemand, voor wie de ongerechtigheid zijn lust en zijn leven is, zal zich handhaven. 14  Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is echter niemand die ten strijde trekt; want mijn toorngloed is over heel hun rumoerige menigte. 15  Het zwaard buiten, de pest en de honger binnen! Wie op het veld is, zal door het zwaard sterven; en wie in de stad is, die zullen de honger en de pest verteren. 16  Al zouden enigen van hen ontkomen, dan zullen zij op de bergen zijn als duiven uit de dalen, allen klagende, ieder om eigen ongerechtigheid. 17   Alle handen zullen slap worden en alle knieŽn van water druipen. 18  Zij zullen zich met rouwgewaden omgorden, schrik zal hen overdekken, op alle gezichten zal schaamte zijn, op ieders hoofd een kale plek. 19  Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest. 20  Daarvan hebben zij de sierlijke pracht tot hovaardij aangewend; daarvan hebben zij hun gruwelijke beelden, hun afschuwelijkheden, gemaakt; daarom zal Ik dat voor hen maken tot een voorwerp van afschuw.
De meeste mensen hebben weinig of niets over de 'dag des Heren' gehoord – en toch wordt de dag des Heren beschreven in meer dan 30 verschillende profetieŽn in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
Op het tijdstip wanneer de allerlaatste (de zevende) bazuin weerklinkt en Christus terugkeert, is God toornig.
Openbaring 11:15   En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Vers 18  en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
De toorn van de 'dag des Heren' begint met de zeven 'bazuin'-plagen die achtereenvolgens over een periode van maanden (Openbaring, hoofdstuk 8; 9; 11:15-19) ontketend zullen worden en culmineert in de wederkomst van Christus en de zeven laatste plagen (Openbaring 15:1 en hoofdstuk 16).
In Openbaring 19:11 wordt een verheven personage genoemd dat oorlog gaat voeren.
Openbaring 19:11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
Wat voor titel draagt Hij?
Vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
Hoe wordt Hij verder nog genoemd?
Openbaring 17:14   Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Wie is het "Lam" Gods?
Johannes 1:29  De volgende dag zag hij [Johannes de Doper] Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Deze verzen laten duidelijk zien dat Christus met een leger van engelen zal komen om de opstandige naties op aarde te straffen en aan zich te onderwerpen.
Waarom precies God het mensdom zou moeten straffen hebben we al gelezen.
Openbaring 11:18  en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
Zefanja 1:17  Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

Christus zal vertoornd zijn over de zonden van het mensdom. Ten einde de mensheid het leven te redden (Matth. 24:22), zal Hij komen om in liefde te straffen! De mens zou anders de gehele wereld en al het leven op aarde vernietigen!
Al 6000 jaar lang heeft God de eigenwijze, opstandige en misleide mensen iedere kans gegeven om zich tot Zijn levenswijze van vrede en geluk te keren. In plaats daarvan hebben de mensen hun Schepper de rug toegedraaid – zij hebben geweigerd de levenswijze te volgen die de vervulling van hun wensen gebracht zou hebben. De mensen gaan door met middelen uit te denken die nu alle leven dreigen weg te vagen!
Zoals iedere liefhebbende vader zijn kind straft dat niet naar vriendelijke vermaningen wil luisteren, zal God deze wereld ook moeten straffen om deze tot bezinning te brengen! De verheerlijkte Christus zal in alle luister, macht en glorie van God komen om de escalatie van oorlogen, nucleaire massavernietiging, terrorisme, menselijk leed en lijden een halt toe te roepen. Hij zal komen om vrede, overvloedige welvaart, geluk en blijdschap voor het hele mensdom in te voeren.
In Openbaring 11:18 hebben we gelezen dat de volken op aarde op dat ogenblik ook toornig zullen zijn. Deze wereld wil niet veranderen. De mens wil met alle geweld de samenleving die hij op deze aarde tot stand gebracht heeft, in stand houden. De mensen willen niet dat God tussenbeide komt en hun de weg naar wereldvrede en welvaart leert. In plaats daarvan willen zij vrede op hun eigen voorwaarden – zelfs al leiden hun wegen naar 'vrede' onvermijdelijk tot meer oorlogen en tenslotte tot de ondergang van de wereld.
Wanneer Jezus Christus komt om deze zelfmoord van de wereld tegen te houden, zullen de volken snel hun onderlinge ruzies staken. De gezamenlijke strijdkrachten van de wereld zullen hun krachtsinspanningen tegen Christus richten en proberen Hem te bestrijden en te vernietigen!
De terugkerende Christus zal genoodzaakt zijn de volken van deze opstandige wereld aan te pakken op de enige manier die zij zullen begrijpen – overweldigende macht! Wat een paradox dat de mensen gedwongen zullen moeten worden een levenswijze te gaan volgen die naar geluk, welvaart en overvloed voert!

 DE DRAAD VAN HET VERHAAL in het boek Openbaring
Hoofdstuk 6-11 en 14-16

ZEGELS

1 –

Valse profeten.

 

2 –

Oorlogen.

 

3 –

Hongersnood.

 

4 –

EpidemieŽn.

 

5 –

Grote Verdrukking.

 

6 –

Grote aardbeving, zon zwart, maan als bloed, talloze sterren vallen op aarde, hemel wijkt terug als een boekrol, bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt.

 

 

 

1

Het derde deel van de aarde verbrandt en het derde deel van de bomen verbrandt en al het groene gras verbrandt.

 

 

 

 

2

Het derde deel van de zee wordt bloed en het derde deel van de schepselen in de zee sterft en het derde deel van de schepen vergaat.

7 –

Bazuinen

 

 

 

3

En het derde deel van de zoete wateren wordt bitter en vele van de mensen sterven.

 

 

 

 

4

Het derde deel van de zon, de maan en de sterren wordt verduisterd.

 

 

 

 

5

Eerste wee.

 

 

 

 

 

6

Tweede wee.

 

 

 

 

7

Derde wee: de zeven laatste plagen.

Armageddon: Wederkomst van Christus

Wat is 'Armageddon'?

'Armageddon' is een uitdrukking die verband houdt met de toorn van God. Bijna iedereen heeft ervan gehoord. De leiders van deze wereld en wetenschapsmensen gebruiken deze bijbelse term herhaaldelijk wanneer zij het over het onvermijdelijke van een nucleaire oorlog en de vernietiging van het mensdom hebben.
Weinig mensen wťten echter wat 'Armageddon' eigenlijk betekent!
Zoals met de meeste andere onderwerpen van de bijbelse profetieŽn het geval is, wordt dat wat in het algemeen over dit onderwerp onderwezen wordt, gewoonlijk zonder vragen aangenomen. En zoals met de meeste andere bijbelse onderwerpen zijn de mensen ertoe gebracht zich van de waarheid af te keren en fabels aan te nemen!
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak verkondigden velen opgewonden: "Dit is Armageddon!" Een generatie later veronderstelden veel mensen dat de Tweede Wereldoorlog de oorlog was die met een 'Armageddon' zou eindigen.
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog was het algemeen aanvaarde idee dat 'Armageddon' de laatste slag van een komende oorlog tussen het Westen en het communisme zou zijn. Het zou zogenaamd een slag zijn tussen het atheÔstische communisme, dat Jeruzalem aanvalt enerzijds, terwijl anderzijds de westerse legers het verdedigen. En juist op het tijdstip van deze slag, zo werd aangenomen, vindt de wederkomst van Jezus Christus plaats.
Maar wordt dit werkelijk in bijbelse profetieŽn voorspeld? U zult er misschien verbaasd over staan wie bij Christus' wederkomst tegen wie zal vechten en waar!
Vergis u niet. De Derde Wereldoorlog is op komst! De eerste twee wereldoorlogen waren slechts bescheiden voorlopers van de algehele vernietiging die plotseling over de volken zal losbreken. Dit keer zal de verwoesting zo hels zijn dat alleen de wederkomst van Christus het mensdom voor uitroeiing zal kunnen bewaren.
Daarom gebiedt God ons te "waken".
Lukas 21:34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, 35  (21-34b) als een strik. (21-35a) Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
We moeten op het wereldnieuws letten, zodat we met de vervulling van bijbelse profetieŽn op de hoogte zullen zijn en waardig geacht worden te ontkomen aan de nucleaire vernietiging die weldra deze onachtzame, opstandige wereld zal overvallen!
Waarmee wordt de toorn van God voleindigd?
Openbaring 11:15   En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
De zevende of laatste bazuin voleindigt – voltooit – Gods toorn. Hoe? Door de verschrikkelijke "zeven laatste plagen" in te luiden!
Openbaring 15:1   En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.
Deze plagen van toorn worden vergeleken met zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God.
Openbaring 15:7   En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.
Waarop zullen zij worden uitgegoten?
Openbaring 16:1   En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
Zij zullen de oorzaak zijn van veel lijden onder de verstokte mensen.
Vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 3   En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 4  En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. 5  En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6  Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7   En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 8  En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 10  En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11  en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
Ondanks deze zware straffen zullen de volken onvermurwbaar blijven en weigeren zich van hun zonden te bekeren!
Wat zal er gebeuren wanneer de zesde symbolische schaal van Gods toorn uitgegoten wordt?
Vers 12  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.
Let erop uit welke richting deze koningen zullen komen. Wat gebeurt er op dit tijdstip nog meer?
Vers 13  En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14  want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16  En hij [Gr. zij; zie ook de Statenvert.] verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.
Laten we eens zorgvuldig nagaan wat er door deze verzen uitgebeeld wordt.

Legermachten van de wereld komen bijeen

Tegen wie zullen de koningen der aarde strijden?
Openbaring 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
We hebben reeds gezien dat Jezus Christus het Lam is.
Wie zal de volken ophitsen om tegen hun Schepper-God te strijden?
Openbaring 16:13   En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14  want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Wie is de draak?
Openbaring 12:9   En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Deze "geesten" in vers 14 van Openb. 16 zijn dus Satans demonen.
Het woord 'duivelen', zoals het in vele vertalingen staat, dient met 'demonen' weergegeven te worden (Gr. daimoon). Er bestaat ťťn gevallen aartsengel (Jes. 14:12-14; Ezech. 28:12-17) die de 'duivel' genoemd wordt, maar er zijn vele gevallen engelen van lagere rang die in de Bijbel ook 'duivelen' genoemd worden.
Jesaja 14:12  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
EzechiŽl 28:12   Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13   In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 16   door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17  Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien.

Satan liet de demonen, de gevallen engelen die hem gevolgd zijn, legers uit alle volken bijeenroepen.
Openbaring 16:14   want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Vers 16  En hij [Gr. zij; zie ook de Statenvert.] verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.
Op dit tijdstip zullen de demonen die in vers 14 genoemd worden een wereldomvattend verzet tegen Christus aanwakkeren. Let erop dat de strijd in werkelijkheid niet door mensen of volken allťťn wordt aangewakkerd, maar door drie onreine demonen-geesten van Satan de duivel.
In vers 14 lezen we ook welke middelen deze onreine geesten zullen aanwenden om de legers ertoe te brengen zich te verzamelen. Ze beÔnvloeden de leiders der volken rechtstreeks – misleiden hen met tekenen en hitsen hen op tot een koortsachtige haat om de nieuwe 'indringer uit de ruimte' – Christus – te bevechten!
In Openbaring 16:16 hebben we gezien dat de demonen van de duivel de legermachten van de volkeren laten samenkomen bij 'Armageddon' ter voorbereiding voor de grote slag tegen Christus. Waar vindt de eigenlijke slag dan plaats?
Zacharia 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.
De volken zullen hun legers op een plaats, Armageddon genoemd, opstellen. 'Armageddon' is geen Nederlands woord, maar komt van de Griekse weergave van de Hebreeuwse naam Har Megiddo. (Het Hebreeuwse voorvoegsel 'Har' betekent heuvel of berg.)
Megiddo was een sterke vesting uit de oudheid en lag ongeveer 90 km ten noorden van Jeruzalem. De puinheuvel ervan, die thans Tell el-Mutesallim heet, ligt een paar kilometer ten zuidoosten van Haifa, waar een natuurlijke haven en industrieel centrum perfecte mogelijkheden voor het aan land brengen van troepen bieden.
De ruÔnes van Megiddo worden omgeven door de uitgestrekte vlakte van Megiddo, een groot schaalvormig dal dat de Vlakte van Jiz≠reŽl heet. Het is een groot vlak gebied, ideaal voor het bijeenbrengen van troepen en hun uitrusting.
De heuvel van Megiddo was reeds in de dagen van koning Salomo zwaar versterkt (1 Kon. 9:15). Het was een letterlijk fort dat boven de omliggende vlakte uitrees. De versterkte heuvel van Megiddo dient als type, of voorloper, van het oorlogstuig dat weldra over het gehele omliggende gebied verspreid zal zijn.
Historici hebben gezegd dat er meer veldslagen in de Vlakte van JizreŽl geleverd zijn dan waar ook ter wereld. Als Christus terugkomt, zullen de legers zich hier alleen maar verzamelen. Vanuit dit natuurlijke etappegebied zullen de legers naar het zuiden tot vlak bij Jeruzalem oprukken om tegen Hem te vechten. De laatste slag zal in de omstreken van Jeruzalem plaatsvinden!

De grote strijd van de almachtige God

De oorlog op de grote dag van de almachtige God zal de beslissende slag zijn waardoor uitgemaakt zal worden wie er op aarde regeren zal. Die strijd zal onthullen of de mens dan wel God de aarde gedurende de volgende duizend jaar regeren zal. Openb. 16:14, laatste gedeelte, spreekt van "de oorlog op de grote dag van de almachtige God" – vaak genoemd: de 'slag van Armageddon'!
Deze strijd wordt beschreven in Openbaring 19:11-21.
Openbaring 19:11   En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12   En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13  En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 17  En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18  om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
Wie zal tegen wie vechten? We gaan nog eens vers 14 en 19 lezen.
Vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Vers 19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.
Sla vervolgens nog eens Openbaring 16:12-14 op.
Vers 12  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 13  En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14  want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Het zal de legermacht zijn van de verbonden volken uit het oosten tezamen met de legers van de 'gehele wereld', die het wagen tegen Christus te strijden.
De volken, reeds in een strijd op leven en dood om wereldheerschappij verwikkeld, zullen toornig en verbeten zijn wanneer zij zien dat een hemelse 'indringer' gekomen is om in menselijke aangelegenheden tussenbeide te komen. In een aanval van razernij zullen deze volken zich gereed maken tegen Christus ten strijde te trekken en te trachten Hem en Zijn legers te vernietigen!
WŠŠr zal deze strijd volgens de Bijbel precies plaatsvinden?
Joel 3:1  Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2  zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel IsraŽl, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.
Vergelijk vers 13 met Openbaring 14:18-20; 19:15.
Joel 3:13  Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot.
Openbaring 14:18  En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. 19  En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. 20  En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiŽn ver.
Openbaring 19:15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.

'Josafat' betekent 'Jahwe richt'. Het brandpunt van de strijd zal in het dal van Josafat zijn, dat in de Bijbel ook het 'dal der beslissing' genoemd wordt.
Joel 3:14   Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.
Dit dal is een diep ravijn met zeer steile hellingen. Het grenst aan de oostzijde van Jeruzalem. Volgens sommige commentaren staat het dal van Josafat, dat tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt, nu bekend als het Kidron- of Kedrondal. Zacharia 14:1-4 laat duidelijk uitkomen dat Christus tegen de met haat vervulde legers van de aarde zal strijden wanneer Hij terugkomt en op de Olijfberg, even ten oosten van Jeruzalem, zal staan.
Zacharia 14:1   Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3  Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
En Openbaring 14:20 vermeldt dat het bloed van deze vijanden – symbolisch weergegeven door het sap van druiven die in een wijnpersbak uitgetreden worden – "buiten de stad" zal vloeien. Er zal zůveel bloed vergoten worden dat het bloed (op sommige plaatsen) "tot aan de tomen der paarden" zal stijgen!
Openbaring 14:20  En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiŽn ver.

Christus komt spoedig!

Er ligt een verschrikkelijke tijd in het verschiet. Het lijkt misschien ongelooflijk, maar de bijbelse profetieŽn zijn wat dit betreft heel duidelijk.
U heeft gezien dat het nu inderdŠŠd de eindtijd is waarvan de bijbelse profetieŽn spreken! U heeft gezien dat God door Zijn profeten, apostelen en dienstknechten een opeenvolging van gebeurtenissen heeft geopenbaard die leiden tot de spectaculaire wederkomst van Jezus Christus.
Deze gebeurtenissen zijn zo zeker als het opgaan en ondergaan van de zon!
Daarom dient u te 'waken' (Lukas 21:36), op de wereldgebeurtenissen te letten, zoals nooit tevoren! Wees waakzaam. Blijf op de hoogte van het wereldnieuws. U heeft in uw eigen Bijbel duidelijk gezien dat Christus zichtbaar en met grote macht naar een wereld die God verwerpt zal komen om haar voor zichzelf te beschermen. Zijn opzienbarende komst zal het begin van het millennium inluiden – 1000 jaar van vrede en welvaart voor het gehele mensdom!
De mensen zullen eindelijk leren een gelukkig en overvloedig leven onder de rechtvaardige heerschappij van Christus te leiden. Onder Zijn bestuur zal de gehele wereld Gods overvloedige zegeningen kunnen ontvangen.

 

Terug naar de Home Page

 

web analytics