Voor literatuurlijst klik hier.

 

Nooit eerder begrepen

Waarom de mensheid

haar problemen niet kan oplossen

 

De productie van de menselijke kennis heeft zich een weg gebaand door ontevredenheid, ellende, geweld, oorlog, menselijk lijden tot aan de nu dreigende beŽindiging van de mensheid door de mensheid! Vanwaar die paradox van verbazingwekkende materiŽle vooruitgang te midden van steeds voortschrijdende menselijke decadentie?

Waarom ontbreekt ons de knowhow om de wereldproblemen op te lossen – of zelfs maar de problemen tussen de mensen onderling?
Hoe komt dat?
Sommige wetenschapsmensen hebben beweerd:
"Als we voldoende kennis hebben, zullen we alle problemen oplossen." De moderne universiteit lijkt op een fabriek, een fabriek die kennis produceert. In twee ŗ drie decennia verdubbelde de hoeveelheid kennis van de wereld – maar de wereldproblemen verdubbelden eveneens! Deze nieuwe kennis veroorzaakt weliswaar de toegenomen problemen niet, zij loste die echter ook niet op.
Waarom niet?
De kennis van de moderne wetenschap, technologie, industrie en overheid heeft ontzagwekkend veel voortgebracht. Wanneer mensen als Erasmus, Lincoln, Bismarck of Gandhi plotseling weer tot leven zouden komen, zouden zij versteld staan! Maar ook zouden zij verbijsterd zijn bij het zien van de immoraliteit, het geweld en de kwalen die de menselijke ellende en het lijden zozeer hebben verveelvoudigd. En zij zouden geschokt en ontsteld zijn als zij hoorden dat er nucleaire en andere wapens voor massavernietiging zouden zijn ontwikkeld, waardoor nu de dreiging bestaat dat de gehele mensheid van de aarde wordt vernietigd.
Tijdens de afgelopen eeuw is de evolutietheorie de algemeen geaccepteerde zienswijze geworden op grond waarvan de kennis wordt geproduceerd. Evolutie is de verklaring van het natuurlijke verstand voor het bestaan van een schepping zonder voorafgaand bestaan van een intelligente en almachtige Schepper. Maar wat zijn de vruchten?
De productie van menselijke kennis heeft zich een weg gebaand door ontevredenheid, ellende, geweld, oorlog, menselijk lijden tot aan de nu dreigende beŽindiging van de mensheid door de mensheid!
Vanwaar die paradox van verbazingwekkende materiŽle vooruitgang te midden van steeds voortschrijdende menselijke decadentie? Inderdaad, vanwaar?
De mensheid is te vergelijken met iemand die een technisch ingewikkeld instrument heeft gekocht, maar niet in staat is het te gebruiken omdat hij het niet nodig vond de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te lezen. Het menselijke verstand en lichaam is het meest perfect ontworpen mechanisme dat ooit uit materiaal van deze aarde is geproduceerd. Onze Maker heeft met Zijn product een gebruiksaanwijzing, Zijn instructieboek meegegeven. Maar 's werelds grootste bestseller is het meest onbekende, verdraaide, verkeerd geÔnterpreteerde en minst begrepen boek van alle. 

Een oorzaak voor ieder gevolg

Voor ieder gevolg moet er een oorzaak bestaan. Wat was de oorspronkelijke oorzaak van alle schijnbaar onoplosbare moeilijkheden in de wereld? Deze oorzaak is door de moderne wetenschap volstrekt over het hoofd gezien. Zij is onbekend in het moderne hoger onderwijs. Zij is veronachtzaamd door zelfs de traditionele christelijke godsdienst en is onbekend bij andere religies.
De oorzaak van alle problemen in uw leven en het mijne en van die in de wereld van vandaag vindt zijn oorsprong in het incident met de verboden vrucht in de hof van Eden! Het begon allemaal met het begin van de mensheid!
Wat zou er gebeurd zijn als Adam en zijn nageslacht van de boom des Levens had genomen? Heeft u zich dat ooit afgevraagd?
Welnu! – dat zou een verschil van dag en nacht hebben betekend! Er zouden dan vandaag geen militaire instellingen zijn geweest die de tijd van miljoenen soldaten opslorpen. Geen geweld, geen oorlog. Een volslagen ander onderwijsstelsel. Een andere zaken- en handelswereld. Geen tabaksindustrie. Geen behoefte aan artsen, verpleegsters, ziekenhuizen met hun staf om de huidige vloedgolf van ziekten te behandelen. Geen politiecorpsen, gevangenissen of psychiatrische inrichtingen. Zelfs geen slot op uw fiets. Miljoenen mensen zouden vrij geweest zijn voor meer productieve, meer nuttige bezigheden. Ja, denkt u daar eens aan! U en ik zouden in een totaal andere wereld leven! Er zou geen universele ontevredenheid zijn, geen ongelukkige en gefrustreerde levens. Overal zou vrede zijn: tussen volkeren, groepen, families en tussen individuen. Overvloedige mogelijkheden tot vreugdevolle levens gevuld met belangstelling en een geestdriftig verlangen naar een prachtige eeuwigheid in de toekomst!
Dat klinkt onmogelijk? Waarom? Er was een oorzaak voor de bestaande toestanden. Er zou een oorzaak geweest zijn voor de gelukkiger toestand!
Deze aangelegenheid van fundamentele oorzaken is de kennisproductie van de mens ontgaan. Door de moderne wetenschap is dit nimmer begrepen. Het is door het onderwijs niet ingezien. De godsdienst is aangaande dit mysterie der eeuwen in onwetendheid gebleven! Toch is het betrouwbaar geboekstaafd en bewaard voor ons die de wens hebben te begrijpen!
Laten we dan nu eens nader bekijken wat er gebeurd is, wat nu eigenlijk de gevolgen in uw en mijn leven heeft veroorzaakt en wat de naaste toekomst voor ons allen inhoudt. Het keerpunt in uw leven vond plaats met het incident met die verboden vrucht. Het is tijd dat we het begrijpen! 

De bron van het leven

God is de bron van al het leven. Maar aan de mensheid gaf Hij nog geen leven! Alles begon met God. En van alle godsdiensten op aarde – inclusief het traditionele christendom – weet er niet ťťn wie en wat God is! Sterker nog, niet ťťn weet wat en waarom de mens is! Toch heeft de Ontwerper en Maker van dit uiterst ingewikkelde mechanisme dat wij mens noemen zichzelf geopenbaard in de handleiding voor de mens die Hij ons heeft meegegeven!
Naar de tijd gemeten is wat in Johannes 1:1-4 wordt geopenbaard de vroegste onthulling van wie en wat God is:
Johannes 1:1  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit Woord was een Persoon, Die eeuwig door zichzelf bestond. Hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens... (HebreeŽn 7:3). Het Woord was bij God. God was een ander persoonlijk onsterfelijk Wezen. En het Woord was God. De Persoon die hier "het Woord" genoemd wordt, was ook God. Johannes 1:3-4  Alle dingen zijn door het Woord geworden … In het Woord was leven … Vers 14   Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond …  – met andere woorden, werd door God verwekt en als de mens Jezus Christus geboren.
Maar waaruit is God samengesteld? Johannes 4:24  God is geest … God is samengesteld uit Geest, niet uit sterfelijk vlees uit het stof van de aarde. God heeft inherent leven. Hij is de Bron van al het leven.
Zie nu hoe Hij wordt beschreven in Genesis 1:1:  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Mozes schreef deze woorden oorspronkelijk in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord dat als God werd vertaald is Elohim, een meervoudig zelfstandig naamwoord zoals familie, gemeente of groep. Eťn familie bestaat uit meer dan ťťn persoon. God – Elohim – bestond vanaf eeuwigheid uit het "Woord" en God – twee uit Geest samengestelde personen, die tezamen ťťn God vormden, aangezien het Woord ook God was.
Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, … Niet: "Laat Mij, naar mijn gelijkenis." God had de dieren gemaakt naar hun aard: vee naar de vee-aard (vers 24-25), olifanten naar de olifantenaard.
Maar Hij maakte de mens naar de God-aard! Dat wil zeggen, wat de vorm betreft – maar niet wat de samenstelling betreft, want God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend [niet onsterfelijk] wezen (Genesis 2:7). Zoals de dieren werd de mens als een ademhalend wezen gemaakt. Zoals bij dieren wordt zijn tijdelijke, fysieke existentie in stand gehouden door lucht en de circulatie van bloed en van brandstof voorzien door voedsel en water uit de grond.
Maar de mens is geen dier. Er zijn twee essentiŽle verschillen: 1) de mens werd naar de vorm en het beeld van God gemaakt. Zie bijvoorbeeld de menselijke hand. God heeft handen (2 Kronieken 6:4). Welk dier met hoeven of klauwen zou een fijn met de hand gemaakt horloge kunnen maken? Zelfs al hadden zij de geest van een mens, dan zouden zij nog niet kunnen maken wat de mens kan. Hoe zou een dier een computer kunnen bouwen? En 2) de mens heeft verstand, terwijl het dier slechts een brein met instinct heeft.
Toch is het dierlijk brein naar vorm en kwaliteit vrijwel precies gelijk aan het menselijk brein. Het karakter en de kwantiteit van wat het voortbrengt is echter onmetelijk verschillend. Het dierlijk brein is uitgerust met instinct, het menselijk brein met denkvermogen.
Hebt u ooit de geboorte van een kalf gezien? In een minuut of twee drie staat het op zijn poten en het loopt. Het weet waar het naar toe moet voor zijn maaltijd. Het weet hoe het melk moet zuigen. De stomme koe staat wezenloos te wachten terwijl het kalf zijn diner naar binnen zuigt.
Vergelijk dat eens met de geboorte van een mens. De menselijke baby is volkomen hulpeloos bij de geboorte. Het zal ongeveer een jaar duren voor hij in staat is te lopen en hij zal van alles moeten leren! Hij heeft een menselijke moeder en vader nodig die voor hem moet zorgen, alles voor hem moet doen, hem stukje bij beetje moet onderwijzen. Maar de menselijke baby heeft denkvermogen. Bij de geboorte is zijn verstand nog niet gevuld met kennis of instinct. De mens moet veeleer door verstand dan door instinct worden geleid. Maar kennis moet door het verstand worden verworven. 

De behoefte van de mens versus die van een dier

In tegenstelling tot het dier werd de mens gemaakt met een behoefte aan kennis van twee gebieden.
De dieren werden geschapen met een brein dat is uitgerust met instinct. De mens niet. De mens werd gemaakt met een verstand, dat bijna geheel zonder instinct is. Het verstand van de mens, dat kennis bevat, moet denken en alles wat hij doet leiden.
Als u een fret uit zijn kooi haalt, zoekt hij automatisch een of ander klein holletje om in weg te kruipen. Hij probeert misschien in een broekspijp te klimmen of in iets anders waarin hij zijn kopje kan wegstoppen. Dat is zijn instinct. Als er een auto of iemand te voet een boerderij op het platte land nadert, waar een tekkel en een geit op het erf in de zon liggen te koesteren, begint de hond te blaffen. Honden weten niet waarom zij dat doen! Zij denken niet na, redeneren niet of vragen zich niet af: "Zal ik gaan blaffen?" Het is automatisch instinct. Als het geitje wordt lastig gevallen door de tekkel, zal het naar hem stoten. De tekkel kijkt dan ontgoocheld. Hij kan dat niet begrijpen. Hij heeft niet datzelfde instinct. Zo begrijpt de geit niet waarom de tekkel blaft.
Maar de mens werd gemaakt met de behoefte aan kennis van twee soorten relaties: 1) de relatie met materie en dingen; 2) de relatie met God en met zijn naaste.
Bij zijn schepping kreeg de mens een materialistisch verstand om met materie en dingen te werken. Op dat gebied heeft de mens wonderen verricht. Maar zijn relatie met God en met de medemens is een geestelijke relatie. Dit nu heeft de mens nooit goed begrepen! Adam begreep het ook niet! De meest ontwikkelde mensen van vandaag begrijpen het evenmin.
De mens werd vanaf zijn geboorte gemaakt met in zich een geest, die aan zijn hersenen de kracht van materialistisch intellect verleent. Maar hij had nog een tweede Geest nodig: de heilige Geest van zijn Maker. Zonder deze is zijn verstand slechts half compleet. Zoals een klein kind op zich hulpeloos is en ouderlijke zorg nodig heeft, zo is de volwassen mens op zich hulpeloos tegenover zijn naasten en zijn God – en hij heeft geestelijke leiding, kennis en hulp van zijn God nodig. Zonder deze is de mens net zo hulpeloos inzake zijn problemen en moeilijkheden als een pasgeboren baby in de armen van zijn moeder! Maar de mens heeft dit nooit beseft. In zijn zelfvoldaanheid vertrouwt hij volledig op zichzelf. Hij wil het op eigen houtje doen, zonder God. En hij heeft zich nu in een wereld vol problemen gewerkt.
Maar laten we nu eerst de verschillen bekijken tussen het menselijk en het dierlijk brein.
Waarin verschilt het menselijk verstand van het dierlijk brein? Het fysieke brein van de mens is slechts in geringe mate superieur. Er is echter in de mens een geest (Job 32:8) en die ontbreekt in dieren. De mens is geen geest. Hij is stof uit de grond. Het geestelijke bestanddeel in de mens komt in hem met de eerste adem. Deze geest is niet de mens – het is iets in de mens. Het fysieke brein ziet door het oog, hoort door het oor. Daarom kan kennis het menselijke brein alleen binnenkomen door de vijf zintuigen. Van nature kan de mens slechts tot de kennis van fysieke of materiŽle dingen komen.
Maar de mens werd zo geschapen dat hij nog een Geest – de Geest van God – nodig heeft! Deze werd Adam vrijelijk aangeboden, indien hij de boom des Levens zou kiezen. De heilige Geest van God zou de mens in contact met God hebben gebracht – zou zijn verstand geopend hebben voor begrip van zowel geestelijke als fysieke en materiŽle kennis. Zonder de Geest van God in combinatie met de menselijke geest, is de mens beperkt tot materiŽle kennis – zijn verstand is slechts voor de helft aanwezig! Hij is slechts in staat te kennen wat wordt gezien, gevoeld, gehoord, geroken of geproefd.
Nogmaals stellen we de vraag: wat zou er gebeurd zijn indien Adam van de boom des Levens had genomen? Adam was uit stof gemaakt – met een tijdelijk, fysiochemisch bestaan. Hij had het Leven niet. Zoals een opgewonden uurwerk afloopt, zo bevond hij zich met iedere ademhaling in een stervensproces. Op ieder tijdstip was hij slechts ťťn ademtocht van de dood verwijderd – kon zijn bestaan ten einde komen. Dit geldt evenzeer voor u als voor Adam.
Het was de Schepper God die hem geheel vrij de gave van Leven aanbood. Maar hoe verleent God die gave van leven aan de mens? 

Door Zijn Geest 

God zou Adam niet op een andere wijze leven hebben geschonken dan aan degenen die Hij nu, in deze tijd, roept want God is dezelfde, zowel gisteren als heden en altijd (HebreeŽn 13:8).
God schenkt Leven door de heilige Geest. Maar wanneer iemand de heilige Geest ontvangt, is hij alleen nog maar verwekt – bevrucht – nog slechts een erfgenaam. Hij heeft het eeuwige Leven nog niet daadwerkelijk geŽrfd. Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen … (Romeinen 8:16-17).
Gods Geest opent in de mens het verstand om geestelijke kennis te bevatten. Dat is niet hetzelfde wat de mens onder geestelijke kennis verstaat. Tot dit moment geldt: … wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen (1 Corinthe 2:9), d.w.z. geestelijke kennis en begrip. Want ons heeft God het [geestelijke kennis] geopenbaard door de Geest (vers 10). Immers (vers 11), geen enkel wezen heeft menselijke, materiŽle kennis dan wanneer de geest van de mens in hem is. Deze menselijke geest verleent de menselijke hersenen intelligentie – verstand! Hierin verschillen de menselijke hersenen met het brein van het dier.
Maar de mens is nog altijd geestelijk slechts half aanwezig, tenzij hij de tweede Geest ontvangt – die van God. Hij is in kennis beperkt tot het fysieke en materiŽle. Dat is de staat waarin Adam werd geschapen! Dat is de staat waarin u werd geboren!
Gods Geest openbaart in de mens geestelijke kennis – kennis van de geestelijke Wet van God – d.w.z. van de levenswijze die vrede, geluk en de gewenste resultaten brengt. In het algemeen gesproken zijn er twee levenswijzen, waartoe de twee bomen in Eden als voorbeeld dienden. De ene is die van zorgzame liefde voor anderen (het wezen van Gods geestelijke Wet). Kort geformuleerd: de weg van 'geven'. De andere is de weg van 'nemen'. Dit zijn twee divergerende levenswijzen, levenswijzen die in tegengestelde richtingen leiden, en die tegengestelde effecten hebben!
Welnu, liefde is de vervulling van Gods wet (Romeinen 13:10) en deze kan slechts vervuld worden tenzij de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest … (Romeinen 5:5). Zo kunnen wij op God vertrouwen voor hulp, leiding, bevrijding uit problemen. Psalmen 34:19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. God wist dat de mens Adam en zijn nageslacht, de mensheid – deze goddelijke hulp in tijd van problemen nodig zou hebben.
Wat was dus de betekenis van de boom des levens? Dat was Gods gave van onafhankelijk, onsterfelijk, geestelijk leven precies zoals God zelf (het Woord en God) dat bezit. Maar dat leven zou aan Adam gegeven worden op dezelfde wijze zoals het aan hen die God in onze tijd roept wordt aangeboden: door Zijn heilige Geest. God verleent het onsterfelijke, uit Geest bestaande leven niet ogenblikkelijk. Eerst wordt iemand alleen verwekt – bevrucht – en is dan een erfgenaam.
Let hier goed op! Dit wordt namelijk weinig begrepen! Precies zoals een sterfelijk mens eerst verwekt moet worden en vervolgens na een periode van zwangerschap geboren wordt, zo kan iemand uit God worden geboren. 

God bouwt een gezin 

Laat dit goed tot u doordringen! God is bezig een gezin te formeren. God maakte de menselijke voortplanting tot het exacte type, tot een nauwkeurige analogie, van Zijn goddelijke voortplanting.
Hoe bent u geboren? Eerst was er een nietige eicel, die door het ovarium van uw moeder werd uitgestoten en via de eileider op weg ging naar de baarmoeder of uterus. Iedere eicel heeft een tijdelijk fysiek bestaan van minder dan 28 dagen. Als de eicel niet binnen deze 28 dagen een spermacel had ontvangen uit het lichaam van uw vader, dan zou u helemaal niet hebben bestaan. Maar u – hoewel u nog slechts de grootte van een speldenpunt had – had wel fysiek leven, verleend door uw menselijke vader; precies zo moet u, om opnieuw geboren (wedergeboren) te worden, geestelijk leven verleend worden door God, de geestelijke Vader. Deze geboorte van de eersten in Gods gezin vindt plaats bij de terugkomst van Jezus Christus.
In feite bent u een geestelijke eicel. Maar zoals u, in uw moeders baarmoeder, een nieuw verwekt embryo werd, zo zijn hiermee in geestelijke zin te vergelijken degenen die door God verwekt zijn. U moest fysiek groeien, gevoed worden door uw moeder en door haar beschermd worden voor fysiek letsel. De geestelijk verwekten moeten geestelijk groeien in de genade en kennis van Christus. Na een maand of vier begon u de fysieke vormen van een mens aan te nemen en u werd een foetus. U had nog vijf maanden om verder te groeien en fysiek te ontwikkelen alvorens te worden geboren.
Vergelijk deze fysieke voortplanting nu eens met de goddelijke voortplanting van God. Gods Gemeente is de moeder (Galaten 4:26) van allen die in Zijn Gemeente zijn. De Gemeente moet Gods kinderen voeden met het geestelijke Woord van God en hen voor geestelijk letsel beschermen. Zij die verwekt zijn, zijn reeds nu kinderen van God, alleen nog niet geboren – erfgenamen, die nog niet daadwerkelijk hebben geŽrfd (zie Romeinen 8:16-17).
Door de heilige Geest ontvangen wij van God geestelijke kennis, de liefde van God, het geloof van Christus en de kracht van God. En indien we geestelijk groeien en tot het einde van dit fysieke bestaan blijven groeien, zullen we door een opstanding uit God worden geboren.
2 Petrus 3:17-18  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Romeinen 8:11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
1 Corinthe 15:45-53  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
Ook Adam zou van God geestelijke kennis ontvangen hebben, als hij, in plaats van de verboden vrucht, van de boom des levens had genomen – kennis om zijn problemen op te lossen en geloof om hulp te ontvangen en bevrijd te worden uit zijn beproevingen.
Bekijk nu eens wat Adam nodig had.
Allereerst had hij twee soorten kennis nodig. Hij had het vermogen nodig om materiŽle kennis op te nemen, om allerlei dingen uit materie te maken – om met materiŽle dingen om te gaan. God begiftigde hem met het vermogen om dit te verwerven met zijn materialistische verstand.
Maar hij had ook behoefte aan contact met God en met andere mensen – en aan de omgang met andere mensen. Dit vereiste geestelijke kennis! Adam werd niet met deze kennis geschapen. U werd er niet mee geboren. Deze kennis kan slechts door de Geest van God worden verleend. 

De verboden vrucht en u

Maar hoe staat het nu met die andere boom in de hof van Eden? Deze beroert zelfs vandaag uw leven!
Deze boom vertegenwoordigde eveneens kennis! Terwijl echter de boom des levens het soort kennis vertegenwoordigde dat tot eeuwig leven zou hebben geleid (in plaats van tot een tijdelijk bestaan), vertegenwoordigde de verboden boom kennis die tot de dood leidt – tot de beŽindiging van zelfs het tijdelijke, fysieke bestaan!
Toen Adam de verboden vrucht nam, eigende hij zich de kennis toe om zelf de kennis van goed en kwaad voort te brengen. Hij eigende zich het recht toe zelf te beslissen wat goed en kwaad is – wat juist is en wat verkeerd – wat rechtvaardigheid is en wat zonde is. Bovendien eigende hij zich de kennis  toe van de levenswijze die goed of kwaad zou veroorzaken.
Door aldus te handelen verwierp hij de geopenbaarde geestelijke kennis die van God afkomstig is. En hij was God ongehoorzaam! Hij verwierp de regering van God! 

Satan verschijnt ten tonele

Hier verschijnt Satan op het toneel van de mensheid op aarde. Hij verscheen aan Eva, in de vorm van een slang (Openbaring 12:9). Adam bereikte hij via zijn vrouw! Waar kwam Satan vandaan? Heeft God opzettelijk een kwaadaardige duivel geschapen? Zeer beslist niet.
Oorspronkelijk was Satan geschapen als een grote aartsengel. Vanaf de dag van zijn schepping was hij in alles perfect.
EzechiŽl 28:13-14  In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.
Engelen zijn uit geest samengestelde, onsterfelijke wezens. Oorspronkelijk was Satan geschapen als een grote aartsengel. Satan is in opstand gekomen tegen God. Hij wordt beschreven als een vijand of tegenstander van God en de mens en een aanklager van de mens. Ook een vijand die het Werk van God verstoort. Jezus noemt de Satan 'de overste van de duivels'.
Wat gebeurde er dus eigenlijk in de hof van Eden, wat later op onontkoombare wijze uw leven zou beÔnvloeden? God had tot Adam en Eva gesproken (gepredikt). Dit vond plaats gedurende de tijd die tegenwoordig vrijdagavond genoemd zou worden tot en met de sabbat. Maar op zondagmorgen benaderde Satan Adam via zijn vrouw.
God had duidelijk gezegd dat eten van de verboden vrucht de doodstraf tot gevolg zou hebben! God had gezegd dat zij na ongehoorzaamheid beslist zouden sterven. Maar wat zei Satan? Genesis 3:4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Met andere woorden: u bent een onsterfelijke ziel. Een leugen die het 'christendom' in dienst van Satan verder heeft verspreid. Eva werd verleid tot het eten van de verboden vrucht. Adam was niet misleid. 1 Timotheus 2:14  En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.
Adam had niet zijn vertrouwen op God gesteld. Hij geloofde God niet! Hij geloofde Satan. Sindsdien heeft de mens God steeds niet, maar Satan wel geloofd! Toen Christus in menselijk vlees kwam, predikte Hij het Koninkrijk van God tot vele duizenden mensen. Hij was God zelf in menselijk vlees! Toch geloofden slechts 120 mensen Hem echt (Handelingen 1:15).
Wat was er gebeurd?
Toen Adam een keus deed, geloofde hij God niet – was hij God ongehoorzaam – verwierp hij geopenbaarde kennis en eeuwig leven door de boom des levens – eigende hij zich alle kennisproductie toe; dit alles met een vleselijk gericht verstand, dat beperkt was tot de kennis van het fysieke en het materiŽle! Geestelijk was hij slechts half aanwezig! Hij maakte de keus die hem beperkte tot kennis van fysieke en materiŽle dingen. Hij verwierp de geestelijke kennis voor een gelukkige relatie met God en zijn medemens. Hij verwierp het eeuwige leven!
Adam zondigde! Hij was het uitdrukkelijke gebod van zijn Maker ongehoorzaam! Hij verwierp Gods liefde, Gods gezag!
Wat deed God toen?
Genesis 3:22-24  En de Here God zeide: … nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.
God sloot de boom des levens af! Hij versperde de toegang tot Zijn heilige Geest, tot aan de komst van de Tweede Adam – Jezus Christus!
En waarvoor? Waarvoor weigerde God tot de tijd van Christus de mens toegang tot Zijn heilige Geest? Dit wordt weinig begrepen!
Weinigen hebben begrepen dat God Zijn heilige Geest afsloot van de mensheid.
Laten we dit goed begrijpen! God weigerde de mens toegang tot de heilige Geest – totdat Christus, de Tweede Adam, gekomen zou zijn en in onze plaats de doodstraf voor de mensen voldaan zou hebben.
De heilige Geest en de gave van eeuwig leven was niet beschikbaar voor Adams kinderen. Hij was zelfs niet beschikbaar voor Gods uitverkoren volk, het oude IsraŽl, met uitzondering van de profeten die deel uitmaken van het fundament van de nieuwtestamentische Gemeente, die te bestemder tijd tot bestaan kwam.
Efeze 2:19-20  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Derhalve is de gehele mensheid geboren met een verstand dat vleselijk gericht is – beperkt tot materiŽle kennis! En het vleselijk verstand staat vijandig tegenover God en het onderwerpt zich niet aan de wet van God – de weg van zorgzame liefde.
Romeinen 8:6-7  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.
De mensen realiseren zich dit niet: hun natuurlijke verstand is God vijandig gezind! Zij wensen niets over God te horen. De dingen van God zijn dwaasheid voor hen. Degenen die met hoger onderwijs – de kennis van de mens – zijn ingeŽnt, voelen zich in hun zelfvoldane ijdelheid verheven boven de dingen of de kennis van God en zij kijken er met minachting op neer!
Maar waarom – waarom sloot God zo lang de mensheid af? Waarom moest er zo'n 4000 jaar worden gewacht voordat Christus, de Tweede Adam, zou komen? En waarom zouden, ook dan zelfs, slechts de voorbestemde enkelingen worden geroepen? 

Wat God schept

Nu komen we tot nog een belangrijke waarheid die tot op heden door weinigen is begrepen.
Er zijn niet veel mensen die weten wat God nu aan het scheppen is! God schept – dat is Zijn beroep! Maar wat schept Hij? Hij schept rechtvaardig, volmaakt geestelijk karakter in de door Hem geschapen wezens!
Dit karakter kan niet in een oogwenk door een eenvoudige beslissing worden geschapen. Waarom niet? Dit perfecte goddelijke karakter vereist de beslissing, de toestemming, de krachtige en consequente wil van de geschapen entiteit en vaak tegen zelfzucht of eigenzinnigheid in. Het is een proces dat tijd vergt!
Wij beoordelen en evalueren de dingen door ze te vergelijken. Gods bedoeling is dat de mens de vruchten zou ervaren van de weg die hij gedurende zesduizend jaar heeft gekozen, om die hartverscheurende resultaten dan te vergelijken met de vreugde en het inspirerende leven van het komende millennium – als Satan weg is, als Christus en onsterfelijke heiligen zullen regeren – als de aarde vol zal zijn van Gods kennis, net zo vol als de zeebeddingen met water!
Bij God zijn duizend jaar niet meer dan een dag en een dag is als duizend jaar (2 Petrus 3:8). De zes dagen van het eerste hoofdstuk van Genesis waren een type van zes duizendjarige dagen van de mens onder de heerschappij van Satan. De komende duizendjarige dag wordt gesymboliseerd door de zevende dag, de sabbat.
God is bezig om Zijn meesterplan te verwezenlijken hier op aarde – namelijk Zijn gezin bouwen – en dat door u en mij! 

Leven door de Tweede Adam

Fysiek, tijdelijk bestaan kwam met Adam. Maar eeuwig, inherent, uit zichzelf bestaand leven kwam met Jezus Christus, de Tweede Adam.
Toen Adam eenmaal gezondigd had, had dat automatisch de dood tot gevolg, maar door Christus wil God genade schenken om het eeuwige leven te kunnen erven.
Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Zou het alleen maar toeval zijn dat, zoals de zon op de vierde dag van de 'scheppingsweek' het licht van de dag in de duisternis van de nacht bracht, Christus na vierduizend jaar het licht van de waarheid bracht in de duisternis van het kwaad? In Hem was het licht. Toch hadden de meeste mensen liever de duisternis!
Jezus zei: (Mattheus 16:18) Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
Zijn Gemeente bestaat slechts uit de eerstelingen van Gods behoud!
Jezus zei duidelijk: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke ... (Johannes 6:44). Dat zijn de voorbestemde enkelingen die gedurende het tijdperk van de nieuwtestamentische Gemeente worden getrokken.
Efeze 1:7-12  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd.
Wij zijn nu in de fase van de voorbereiding van de volheid der tijden zoals in Efeze staat. Over de tijd na deze voorbereiding zegt de profeet JoŽl:
JoŽl 2:28  Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft …
De apostel Petrus haalde deze profetie aan om te tonen dat deze op de dag dat Gods Gemeente werd opgericht, reeds als een voorafgaand type in vervulling was gegaan (Handelingen 2:16-17).
Let eens goed op dit kardinale schriftgedeelte. Petrus citeerde JoŽls profetie. Het voorafgaande type van die profetische vervulling vond plaats op de Pinksterdag toen de Gemeente werd opgericht. Degenen die God daar geroepen had, vroegen Petrus na zijn toespraak: Wat moeten wij doen? Handelingen 2:37-39  Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
Alleen degenen die God roept en tot Christus trekt kunnen tot Hem komen gedurende dit tijdperk van Zijn Gemeente.
Dit is een fundamentele waarheid in Gods meesterplan tot redding van de mensheid – ter vorming van Zijn gezin, iets wat door bijna niemand wordt begrepen!
Toen Adam zondigde, sneed hij zichzelf van God af. En God sneed hem en zijn kinderen van de heilige Geest af.
En wat toen?
God stelde een meesterplan in werking om toch de zondigende mensheid te verlossen! De zonde kwam door Adam in de wereld en iedereen heeft gezondigd. 

Het oordeel brengt redding

God bepaalde dus een periode van oordeel; gedurende deze periode zullen er mensen niet alleen worden geroepen om rekenschap van hun zonden af te leggen, maar ook zal hun vergeving van zonden worden aangeboden, verzoening met God en de gave van eeuwig leven, na berouw, bekering en geloof!
Lees bovenstaande alinea nog eens. En nog eens!
Voor de mens is de straf voor de zonde de tweede dood! Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel (HebreeŽn 9:27). 1 Corinthe 15:22  Want evenals in Adam allen sterven [de eerste dood], zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden – dezelfde allen die in Adam sterven. Vers 23   Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;  daarna …, ja, dan, duizend jaar daarna het Oordeel voor de overigen. Vers 24  daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Openbaring 20:5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Vers 11-12   En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
Slechts relatief weinig mensen werden voorbestemd tijdens de periode van de oprichting van Gods Gemeente 2000 jaar geleden tot de terugkomst van Christus te worden geroepen voor het oordeel en tot behoud. Zij vormen de 'eerstelingen' van Gods behoud.
Maar waarom? Waarom worden er slechts enkelen geroepen gedurende een tijdsbestek van zo'n drieduizend jaar vůůr het oordeel van de meerderheid? Om een volk, een groep mensen voor te bereiden en geestelijk op te leiden ten behoeve van het Koninkrijk van God – de goddelijke familie van God, die met Christus zal regeren tijdens het millennium en daarna, om de vele miljarden mensen die sinds Adam hebben geleefd te verlossen gedurende de tijd van hun oordeel en behoud!
Er is het volgende verschil. Zij die speciaal worden geroepen, verwekt en geestelijk ontwikkeld worden door de Gemeente van God, moeten Satan overwinnen! Satan zit nog steeds op de troon van de aarde! 2 Corinthe 4:4  ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen … Johannes 12:31  Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden. Efeze 2:2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Maar wanneer Christus komt en de opgestane heiligen met Hem in het Koninkrijk (gezin) van God zullen regeren, zal Satan verwijderd worden. Degenen die dan en zij die in het algemene oordeel na het millennium worden geroepen, zullen niet Satan en Satans misleide wereld hoeven te overwinnen!
Het oordeel en de mogelijkheid tot behoud zijn begonnen met Christus! Petrus schreef aan de Gemeente: 1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods …
God roept nu nog maar weinig mensen in Zijn Gemeente.
Anderen kunnen nu niet tot Christus komen (Johannes 6:44). In geen enkel opzicht kwam Jezus om op een soort zieltjeswinnende kruistocht te gaan. Op geen enkel moment smeekte Hij wie dan ook maar 'zijn hart aan Hem te geven'. Hij smeekte niemand Hem te aanvaarden en behouden te worden. Bij de bron van Jakob te Samaria vroeg de heidense Samaritaanse vrouw Hem om de heilige Geest, die Hij haar als levend water had beschreven. Jezus vertelde haar toen over haar zonden, maar Hij bood haar geen behoud aan – hoewel God sommigen in Samaria tot geloof in Christus had getrokken. Johannes 4:14-18  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.
Met betrekking tot hen die God de Vader heeft getrokken om door Christus met Hem verzoend te worden, zei Christus: Openbaring 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon. En ook: Openbaring 2:26-27  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden …
Die woorden zijn alleen van toepassing op degenen in Gods Gemeente van de tijd die aan Gods Koninkrijk voorafgaat! Degenen die nu geroepen zijn moeten echter wel Satan en Satans wereld overwinnen. Zij die geroepen worden tijdens het millennium en tijdens het oordeel daarna hoeven dat niet – Satan zal dan verwijderd zijn. De wereld zal dan niet zijn misleid: Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Wellicht vraagt iemand: hoe staat het met iemand die werkelijk behouden wil worden – in Christus wil geloven – zich wil bekeren en uit deze wereld wil komen en door Gods Geest tot echt christelijk leven wil worden geleid? Er van overtuigd is dat het houden van Gods Wet van liefde de enige juiste weg is. Antwoord:
Zo iemand is dan getrokken door God, anders zou hij of zij een dergelijke wens niet hebben gehad. Anderzijds, de meeste mensen die menen in die categorie te vallen, hebben echter een ander evangelie, een valse leer gevolgd en zij zijn misleid. Miljoenen mensen die het christendom belijden zijn aldus misleid. Jezus zei van hen: Markus 7:7-8  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.
Deze gehele waarheid wordt verbeeld door Gods jaarlijkse feesten. Zij werden aan de Gemeente van God gegeven, toen zij voor het eerst werd opgericht – dat was de Gemeente (of Vergadering) van IsraŽl, ten tijde van het Oude Testament. Het oude IsraŽl begreep de betekenis van deze feesten niet. Maar zij werden voor altijd ingesteld. Christus vierde ze. De Gemeente van God, zoals zij bijna 2000 jaar geleden werd opgericht, vierde ze. Gods Gemeente in deze tijd viert ze ook.
Zij geven de hoofdlijnen aan van Gods meesterplan voor de verlossing van de mens. Het plan begint met Christus.
Het eerste feest is het Pascha, dat Gods Gemeente jaarlijks herinnert aan het offer en het vergoten bloed van Christus voor de vergeving van zonden die de uit vlees geboren kinderen van Adam hebben begaan.
Het tweede feest is dat der Ongezuurde Broden – het duurt zeven dagen, waarvan de eerste en de laatste dag jaarlijkse sabbatten of heilige dagen zijn. Daar zeven Gods getal van volledigheid is, stellen zij het volledig verwijderen van zonde voor, m.a.w. het overwinnende leven.
Het derde feest is het Feest der Eerstelingen, dat in het Nieuwe Testament 'Pinksteren' wordt genoemd, omdat het valt op de vijftigste dag na het oogsten van de garf van het beweegoffer gedurende de dagen der Ongezuurde Broden. Op die Pinksterdag werd de Gemeente opgericht en werd de heilige Geest gegeven aan degenen die God voor het eerst had getrokken sinds Hij de mensheid van Zijn Geest had afgesloten (Genesis 3:22-24). De Gemeente van God wordt gevormd door de eerstelingen van Gods behoud en daarom draagt het feest die naam.
Het vierde feest is het Bazuinenfeest, de eerste dag van de zevende maand van Gods ingestelde kalender, vallend in de late nazomer of vroege herfst. Het verbeeldt de wederkomst van Christus.
Het vijfde feest is de Grote Verzoendag, de tiende dag van de zevende maand. Deze symboliseert de verbanning van Satan en de verzoening van de mens met God door Christus.
Het zesde is het Loofhuttenfeest – een zeven dagen durend feest, dat de regering van Christus met de opgestane heiligen ten tijde van het zevende millennium voorstelt. Gedurende dit millennium zal de toegang tot de Boom des Levens opengesteld worden voor allen die zich bekeren en geloven.
Het zevende feest is de Laatste Grote Dag, volgend op de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. Dit laatste feest stelt het Oordeel van de Grote Witte Troon voor. In die tijd zullen alle mensen, te beginnen met Adam, die niet werden geroepen, een opstanding ten oordeel krijgen. Het Boek des Levens zal dan worden geopend (Openbaring 20:11-13).
Nadien zal er nog een opstanding zijn van degenen die wel werden geroepen, maar die bewust in opstand kwamen en Gods roep verwierpen. De aarde zal dan ťťn grote vuurzee worden. Alle andere mensen zullen op die tijd onsterfelijke geestelijke wezens zijn – kinderen van God. Het vuur zal hen op geen enkele wijze deren. De veroordeelden zullen tot as onder hun voetzolen worden. Maleachi 4:3  Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. Het zal zijn alsof zij nooit hadden bestaan (Obadja 16). Toont dit aan dat God wreed is? Is God oneerlijk of onrechtvaardig? Nooit! God is liefde! Dit is het meest barmhartige einde voor degenen die vrijelijk het leven kregen aangeboden, maar dit in zelfzuchtige opstandigheid verwierpen. De meeste oprechte christenen, die Gods plan kennen, hebben de overtuiging dat zonder de invloed van Satan slechts betrekkelijk weinig mensen uiteindelijk zullen rebelleren. 

Het ongelooflijke potentieel van de mens

Wat een verbazingwekkend en ongelooflijk potentieel heeft de mens! De wereld heeft weinig besef van het glorieuze en overweldigende doel dat God in sterfelijke menselijke levens, gemaakt uit de grond van de aarde, bezig is te verwezenlijken!
God is bezig Zijn gezin te bouwen! Hij neemt stof uit de aarde en maakt dat tot sterfelijke, tijdelijke bestaande mensen. In degenen die dit willen, plant Hij Zijn heilige Geest – waardoor zij eeuwig goddelijk leven kunnen verkrijgen! Door Zijn Geest plant Hij in ons, met onze toestemming en inspanning om geestelijk te groeien en te overwinnen, Zijn rechtvaardige, goddelijke karakter. Door een opstanding worden we geboren als goddelijke wezens – net zulke wezens als God de Vader en Christus de Zoon dat zijn! Het gehele universum zal aan ons onderworpen worden (HebreeŽn 2:8).
In Adam hebben we allen gezondigd. In Christus zullen we allen levend gemaakt worden! God roept eerst Zijn Gemeente. De Gemeente is Zijn lichaam! De Gemeente zal, na de opstanding bij Christus' komst, een huwelijk met Christus de Zoon aangaan. Wij worden de kinderen van God. Na ons huwelijk met Christus – een geestelijk huwelijk van geestelijke onsterfelijke personen – zullen wij in deze goddelijke familie kinderen gewinnen!
Er is slechts ťťn Gemeente - ťťn Lichaam dat ťťn goddelijke familie zal worden. 1 Corinthe 12:13  want door ťťn Geest zijn wij allen tot ťťn lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met ťťn Geest gedrenkt. Vers 20   Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts ťťn lichaam. Gods Gemeente is een goed ineensluitend bouwwerk (Efeze 2:21), een welsluitend geheel (Efeze 4:16), waarin allen eenstemmig zijn, ťťn van zin met Christus (1 Corinthe 1:10). God heeft Zijn Gemeente speciaal uit Satans wereld geroepen om Satan en zijn wereld te overwinnen, om zich voor te bereiden en te trainen teneinde goddelijke wezens te worden tijdens en na het millennium, om te regeren met Christus en om alle andere mensen, te beginnen met Adam, naar eeuwig leven te leiden en zij zullen dit dan graag willen!

Wat een wonderlijk doel en wat een meesterlijk plan!

<><><>

 

Terug naar de Home Page

site stats