Voor literatuurlijst klik hier.

De Sabbat houden

en geloven in evolutie,

kan dat?

 

Weinig mensen zien de sabbat als een teken van de oorsprong en de toekomst. Zeer velen menen in de evolutie een weg gevonden te hebben die naar de oorsprong zou moeten leiden. Ze hebben die oorsprong niet gevonden en weten daarom niets van de toekomst.

Velen die zeggen christen te zijn maken zich geen zorgen over evolutie. In hun kringen wordt immers beweerd dat er eigenlijk geen conflict is tussen wetenschap en de Bijbel of tussen wetenschap en religie. Begrijpelijk omdat ze zich niet ten volle realiseren wat evolutie betekent.

”Zeg, jij slikt toch niet dat verhaal van Jona en de walvis,” zegt spottend een jonge dame die net van de universiteit komt. Ze is opgegroeid in een christelijk gezin. ”Als je biologie studeert,” vervolgt ze ”gaan je ogen wel open. Jullie houden je vast aan veel van die stoffige oude mythen en legendes en sprookjes van de Bijbel. Dat is niet anders dan onwetendheid en bijgeloof. Wetenschap heeft bewezen dat de Bijbel historisch en wetenschappelijk ondeugdelijk is. We weten nu dat de vertelling van Mozes over de schepping niet meer dan een legende was. Het meeste van Genesis is alleen maar folklore. Er is nooit een Adam geweest. En denk eens aan dat zotte verhaal dat Eva uit een rib van Adam gemaakt zou zijn.”

Er is iets gebeurd met deze jonge dame. Voordat ze naar de universiteit ging was ze er van overtuigd dat de normen en waarden door de Bijbel bepaald behoorden te worden. Ze was gelukkig, vrolijk en vol van idealen. Ze verliet de universiteit als een typisch modern meisje. Een cynische spotter. Sarcastisch. De idealen waren verbrijzeld. Toch beweerde ze dat ze nog in God geloofde. Alleen haar denkbeelden waren veranderd en ze zag getrouwe gelovigen nu als domme bijgelovigen. Haar ogen waren ’open gegaan’!

Ja, en dat heeft Satan gedaan!

2 CorinthiŽrs 11:14   Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Dit voorval is geen incident. De collegezalen zitten vol met jonge mensen zoals zij.

Laten wij onze ogen openen! Laten we de betekenis van deze situatie onderkennen! Professoren die zich christen noemen en gesteund worden door het christendom, leren ons dat we kunnen geloven in allebei, in God en in evolutie. Miljoenen mensen hebben dit gehoord en aangenomen als waar.

Maar luister! Satan weet de tijden te bespelen. Hij zet moderne wapens in in een moderne wereld. En evolutie behoort tot Satans meest krachtige moderne wapens. Daarmee kaapt Satan sneller mensen weg van God dan God mensen aan zijn Gemeente toevoegt. Satan steelt een groep jonge mannen en vrouwen die in de toekomst invloedrijk zijn op het maatschappelijke leven – de hoogopgeleiden.

Kunnen we zowel God als evolutie aanvaarden? Kunnen we de sabbat in acht nemen en in evolutie geloven? Welk bewijs hebt u dat God uw God is? Welk bewijs dat Hij de enige ware God is? Dat Hij groter is dan andere goden? Wist u dat God met een eeuwig teken duidelijk maakt van welk volk Hij de Heer is en wie zijn volk is? Weet u welk teken dat is? Dat teken is de sabbat!

Exodus 31:12  De HERE zeide tot Mozes: 13  Gij dan, spreek tot de IsraŽlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig. 14  Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15  Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. 16  De IsraŽlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. 17  Tussen Mij en de IsraŽlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept. 18  En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geŽindigd had met hem te spreken op de berg SinaÔ, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods.

Uiteraard is de sabbat ook het teken tussen geestelijk IsraŽl, de nieuwtestamentische Gemeente, en God. In Rom. 11:16-24 legt Paulus uit dat gelovige heidenen als wilde takken op de edele olijf zijn geŽnt. De edele olijfboom is het uitverkoren volk IsraŽl. De wortel geeft aan alle takken dezelfde sappen, hetzelfde voedsel, hetzelfde onderwijs, dezelfde geboden. Let wel, er is dus ťťn edele boom en allerlei wilde bomen. Er is slechts ťťn geestelijk IsraŽl. Deze toegetreden heidenen leren de geboden van liefde die God aan zijn volk had gegeven en leren ook dat ze zich daaraan moeten houden. Een van die geboden is het sabbatgebod. Het is een teken zodat we weten dat de Heer God is van zijn volk. Daarmee weten we wie zijn volk is en dus ook wie nŪet. Wie dat teken niet onderhoudt behoort niet tot zijn volk.

Waarom dit teken? Hoe verwijst de sabbat naar God als de enige ware God? Door eenvoudig als een herinnering naar de schepping te verwijzen, zoals in vers 17 staat!

De God die deze aarde en alles wat we zien en kennen heeft geschapen, dŪe God is de ware God, groter dan alle andere goden. In feite bestaan er geen andere goden. Voorzeker is de Schepping het absolute bewijs dat Hij God is. Beroof God van dat bewijs, welk bewijs blijft er dan over dat Hij groter is dan de goden van de heidenen? Als we de sabbat houden, bevestigen we elke zevende dag ons geloof dat God de Schepper is!

Is Satan dom? Oh nee! Satan weet precies wŠŠr hij moet toeslaan om het geloof te vernietigen van hen die hij van God wil verwijderen. Als Satan het geloof in de Schepping vernietigt, als de duivel er in slaagt de mens te overtuigen dat de aarde niet geschapen is door een almachtige scheppende God, maar ontstaan is ”door geleidelijke ontwikkeling, door natuurlijke oorzaken, volgens vaste wetten, voortgebracht door aanwezige krachten”, dan heeft Satan het bewijs van God vernietigd.

Weet u wat evolutie werkelijk is? Het is de atheÔstische verklaring van creatie – creatie zonder God. De ongelovige wilde ťťn of andere originele verklaring geven. Voor de ’uitvinding’ van deze theorie zou hij niet weten hoe de aarde is ontstaan, zou hij niet weten hoe hij daarop terecht gekomen is. Zonder de evolutie zou hij geen verklaring hebben en daarom was evolutie onvermijdbaar, voorspelbaar.

Sinds de eerste theorieŽn daarover – die overvloedig werden onderbouwd met termen en zinsneden als ’waarschijnlijk’, ’misschien’, ’men gaat er van uit dat’, ’mogelijk’, ’de gedachten over de wijze waarop de evolutie heeft plaatsgehad (en voortgaat), hebben geleid tot diverse evolutietheorieŽn’, ’de mogelijkheid van een natuurlijke synthese’, ’kwam in een nieuw daglicht te staan’, ’zou hebben bestaan’ – spreken de ’evolutiewetenschappers’ over ’onomstotelijk bewijs’, ’onweerlegbaar aangetoond’, ’vaststaande feiten’. Terwijl het niet meer is dan een verzameling zwalkende en ijdele pogingen om een verklaring te zoeken voor iets wat al lang verklaard is. Natuurlijk is wetenschap boeiend en zinvol. Het verhoogt de achting voor de Eeuwige God, die de alwetende schepper is van wetenschap. Maar we moeten beseffen dat God ons slechts een telraampje van zijn oneindig laboratorium heeft gegeven en wij dus talloze dimensies missen. Daarom veranderen ’definitieve’ inzichten in de evolutie zo vaak – het zogenaamde zwarte gat is nu in en het ’absolute bewijs’ voor de afstamming van de aap wordt door steeds meer ’geleerden’ in twijfel getrokken of zelfs als verouderd beschouwd.

Evolutie vindt zijn ontstaan in het heidendom, bij zelfingenomen tegen God rebellerende lieden. Het is het product van de menselijke natuur, zoals de apostel Paulus schreef. Evolutionisten noemen creationisten dom. Paulus noemt de evolutionist dwaas.

Romeinen 1:18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.

Dat houdt niet in dat alle mensen Gods Plan met de mensheid zouden kennen, maar God heeft de mens een verstand en een hart gegeven die dieren niet hebben, zodat ze – mits met de juiste nederige en eerbiedige houding – weten van het bestaan van de Almachtige Schepper en zijn volmaakte normen. Maar hun zelfgerichte houding heeft de mensen in zonden gebracht. Eigenlijk hebben ze voor hun goddeloosheid en ongerechtigheid geen enkele verontschuldiging.

Vers 20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Zie ook Psalmen 19.

Psalmen 19:2  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 3  de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 4  Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: 5  toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.

Alleen een machtig en wijs Wezen van oneindige Majesteit kan dit alles hebben geschapen. Men raakt niet uitgesproken over wat de dag brengt, ons laat horen, zien, proeven. Hier gaan we de volgende dag mee verder, maar bewonderen dan ook weer nieuwe dingen. Maar ook de nacht verkondigt kennis voor de volgende nacht. Het is meesterlijk, vol van liefde en harmonie. Letterlijk genomen spreekt de natuur niet, maar iedereen verstaat haar taal. Volken spreken allerlei talen waardoor ze elkaar niet kunnen verstaan, maar de prediking (vers 5; Hebr. meetsnoer) en de taal van de schepping is universeel en gaat over de gehele wereld.

Verder in Romeinen.

Romeinen 1:21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden...

1 CorinthiŽrs 1:18  Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 19  Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. 20  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Vers 27 … wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen.

1 CorinthiŽrs 3:18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. 19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.

Paulus zegt verder in zijn brief aan de Romeinen:

Romeinen 1:25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken…

Paulus maakt korte metten met allen die Gods waarheid, de enige Waarheid, onderdrukken.

Vers 30  oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers... 31  onverstandig, onbestendig…  32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. 2:1  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen…

De wereldbekende wetenschappers die aan de wieg stonden van de evolutie en zij die deze theorie verder ontwikkelden zodat ze algemeen aanvaard is, manifesteerden zich als godloochenaars, hoewel sommigen de aanwezigheid van een macht of kracht niet geheel konden ontkennen. Darwin werd gelovig opgevoed, maar verloor zijn geloof door zijn bekering tot evolutie. Huxley, Spencer, Haeckel, Lyell – allen atheÔsten of agnostici! En de geleerde evolutiegelovige van vandaag steekt zijn minachting voor getrouwe volgelingen van God ook niet onder stoelen of banken.

Maar tegelijkertijd is er een beweging die onder aanvoering van vooraanstaande ’christenen’, ’christelijke’ geleerden en leraren, verkondigt dat evolutie voor christenen geen probleem is. De professoren behandelen dit onderwerp subtiel, op Satans manier, om zo de ’christelijke waardigheid’ te behouden. Of misschien zelfs meer aanzien te geven. ’Intelligent’ en ruimdenkend, geheel passend in deze tijd. De benadering van de geslepen methode van de ’oude slang’. Zo is er wederom een leugen van Satan binnengeslopen, de leugen van geloven in beide, in evolutie en in God. Ze vertellen dat er eigenlijk geen werkelijk conflict is tussen wetenschap en religie. Quasi intellectueel en vooringenomen presenteren ze de met honing bedekte evolutie, terwijl ze ons slinks verzekeren dat het volkomen onschadelijk is. Ze appelleren aan de trots en ijdelheid van de ’rationele’ geest. Het kunnen begrijpen van evolutie en geloof is een teken van onderscheidend vermogen, van ’diepere’ inzichten. Verwerping is een teken van bekrompenheid, schromelijke onwetendheid van wetenschappelijk onderzoek, te letterlijke interpretatie van de Bijbel. Geniepig en successievelijk wordt het Bijbelse fundament vergruisd. De belangrijkste oorzaak hiervan is de gedachtewereld van de docent. Hij is zelf al eerder in de valkuil gevallen. En de frisse eerstejaarsstudent is nog ’onbevangen’. Na ťťn jaar studie biologie of geologie is de meest orthodoxe student ’bekeerd’ en overtuigd dat evolutie overduidelijk is aangetoond. Dit betreft dan die kleine groep jongeren die opgevoed zijn met de Bijbel, maar voor de rest is op de basisschool en middelbare school evolutie al lang de standaard.

De student gaat, wanneer hij zijn leven vervolgt, begrijpen dat hij de leer van evolutie niet in overeenstemming met de Bijbel kan brengen. Het gevolg is dat hij zich begint te realiseren dat natuurlijk niet alleen het scheppingsverhaal, maar de hele Bijbel op een moderne ’intelligente’ manier geÔnterpreteerd moet worden. Het zal niet meer bij hem opkomen dat de Bijbel evolutie zou kunnen weerleggen. In een discussie over de Bijbel en wetenschap, heeft de wetenschap altijd gelijk en is de Bijbel fout.

Maar de student, en ook de leerling van de ’christelijke’ basisschool of middelbare school, die evolutie heeft aanvaard, denkt nog steeds dat hij in God gelooft. Zijn professor of onderwijzer, maar vaak ook zijn ouders of dominee, heeft hem verteld dat je zowel in de Bijbel als evolutie kunt geloven. Maar die professor, leraar, dominee of ouder liet na om die god te omschrijven. Want in hun ogen is god geen scheppende God, maar een pantheÔstische god, overal aanwezig in de natuur – slechts een andere naam voor blinde, domme, zinloze natuur.

Maar dan gaat hij beseffen dat hij evolutie niet in overeenstemming kan brengen met het scheppingsverslag in de Bijbel. Aanvankelijk dringt het niet tot hem door dat dit zijn enige bewijs van God heeft vernietigd. Maar het vernietigt alle ontvankelijkheid in zijn verstand over de onfeilbaarheid van de Bijbel of goddelijke inspiratie van de heilige geest.

Evolutie wordt gedefinieerd als de tegenstelling van Schepping: evolutionisten tegenover creationisten. Huxley zei dat het ”ronduit tegenstrijdig (vijandig) met schepping is,” en voegde daaraan toe dat ”evolutie het onmogelijk maakt om de Bijbel te geloven.”

En dat is maar al te waar. Het is veel meer dan de theorie dat de mens van de aap afstamt. Ver voor het apentijdperk aanbrak waren onze voorouders wormen, volgens deze dwaling, die geleidelijk ontstaan zijn uit nog veel kleinere ’kruipertjes’ die een verleden hadden als eencelligen die in water leefden. Men kan de brandende vraag waar we vandaan komen wel verder terugschuiven in de tijd, maar waar blijft het antwoord?

Het moge duidelijk zijn dat dit beeld inderdaad een sterk contrast vormt met het begrip schepping, een schepping die verwijst naar God als Schepper. Is evolutie te accepteren zonder het bewijs van God te verwerpen? Kunnen we het serieus nemen en de sabbat houden die verwijst naar God, een dag die het teken is van de Schepping?

Als we dit verder beschouwen dan constateren we dat volgens de evolutie er geen Adam is geweest en dus ook geen zondeval. De Satan is tevreden met de vernietiging van het bewijs van God. In plaats van een val schetst de evolutie de weg van de mens als een stijgend proces, als progressie. Tsja, we hebben het nu allemaal goed voor elkaar! We horen het nogal eens: dat is ouderwets; we leven anno 2009. O ja? Dus beter dan anno 1909 of 1409? Zijn we nu veel aardiger voor elkaar? Want dat is toch progressie? Is het nu veiliger op straat? Zijn we nu minder egoÔstisch. Is er meer naastenliefde? Merkt u vooruitgang?

Wanneer eindelijk na miljoenen (miljarden?) jaren de aap te voorschijn komt en bijna een mens geworden is, is het eigenlijk nog een wezen zonder noemenswaardige intelligentie. Zonder een spreektaal. Het proces vervolgt dan nog miljoenen jaren, volgens de ijdele wetenschap. De aapmens reist in de fantasieŽn van de wetenschappelijke bollebozen door de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd, enz. Geleidelijk, hoewel er in de laatste periode wel meer vaart zit, evolueert de mens tot wat hij vandaag is. Wat een progressie! Is het niet de religie van de wereld? Progressie. Maar waarheen? Richting God of richting Satan? Geestelijk en moreel in ieder geval niet richting God! Absoluut niet!

Als Adam niet is gevallen als een zondaar en na hem alle mensen, heeft de mens nooit een verlosser nodig gehad! Geloof in evolutie maakt de redding van de mens door Jezus Christus, de Zoon van de almachtige God, onmogelijk. Voordat God evenwel zijn Plan met de mens kan uitvoeren, moet hij verlost worden van zonde en de doodstraf als gevolg van de zonde. De meeste mensen vertrouwen meer op de ’wetenschappelijke’ lezing dat de blinde, redeloze, doelloze natuur het harmonieuze meesterwerk van de prachtige flora en fauna heeft voortgebracht, dan op de bovennatuurlijke scheppingskunst en suprematie van de alles overstijgende intelligentie van de alwetende God, die de bron is van Wetenschap en Kennis. Ontwikkelde liefde, muzikaliteit, genegenheid, verantwoordelijkheid, wiskunde, rede zich ook uit fysieke cellen?

Vanzelfsprekend maakt een evolutionist het Bijbelverslag van Jona belachelijk, want Satan weet dat dit verslag in verband staat met het scheppingsbewijs. Jezus gaf dit als teken dat Hij de Messias was en dat de opstanding op sabbat plaatsvond en niet op de eerste dag van de week (zie onze publicatie ’DE OPSTANDING was NIET op zondag’). Met het vieren van de zondag is het teken van de sabbat dat naar God wijst als de Schepper tenietgedaan.

Satan zal voortdurend de sleutels van de Waarheid van Gods Plan met de mensheid willen verbergen. Satan wil dat we het Doel missen.

Lijkt de mens werkelijk op een aap? God zegt dat Hij de aap maakte naar de aard (soort) van de aap, maar de mens is als enig levend wezen gemaakt naar het beeld van God.

Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Satans list en bedrog heeft nagenoeg alle kennis van de mens besmeurd om daardoor Gods Doel met de mens te vertroebelen.

Jeremia 8:7  Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des HEREN niet. 8  Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des HEREN is bij ons? [zeggen de ’christelijke’ geleerden] Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd! 9  Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

God heeft zijn Plan op zijn kalender gezet zodat we jaar in, jaar uit aan dit grootse Ontwerp herinnerd worden. Althans dat was de bedoeling. De mens heeft echter die kalender weggegooid. Hij heeft zich laten verleiden om Gods wetten en zijn kalender te vervangen door zelfgemaakte wetten en tijdrekeningen.

DaniŽl 7:25  Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen…

De zeven feesten van God beelden de zeven stappen van Gods Plan uit, maar het is onmogelijk ze volgens Bijbelse instructies op de kalender te plaatsen die de verschillende volken nu in gebruik hebben. De structuur laat dat niet toe.

Op die Rooms-christelijke kalender staan Nieuwjaar (niet van een Bijbels nieuwjaar) en de zogenaamde christelijke feestdagen, die uit het heidendom overgenomen zijn. Omgekeerd zijn deze heidense feesten onmogelijk te plaatsen op Gods kalender, vanwege de indeling van dŪe kalender! Die valse christelijke feesten moeten een christen vertrouwen geven. Je reinste bedrog. De Sabbat heeft plaats moeten maken voor de zondag, de verering van de zonnegod. Hierdoor begrijpt de mens niets meer van de hoop en de belofte van God. De sabbat verwijst naar die hoop en naar de belofte.

De Bijbel is een Handleiding voor een samenleving met Gods kalender. U gebruikt toch ook geen plattegrond van Londen om u de weg te wijzen in Rome?

Evolutionisten beseffen niet dat de Schepper ook de schepper is van wetenschap. De meesten kennen Gods Woord nauwelijks, maar hebben daarover wel een oordeel. Heeft de evolutie de crises voorzien die in 2008 begon? Er volgt nog een veel zwaardere zegt de Bijbel. Heeft evolutie de opkomst en de val van de Babylonische en Perzische wereldrijken voorzien? Het stond al in de Bijbel ver voordat deze wereldgebeurtenissen plaatsvonden! Vermeldde evolutie de opkomst en ondergang van de Grieks-Macedonische en Romeinse wereldrijken? En de heroplevingen van het Romeinse Rijk? Wisten de wetenschappers die evolutie aanbidden welke grootmachten in het Midden-Oosten opkwamen en voor welke mogendheden ze plaats moesten maken in de eeuwen voor de jaartelling? Welke steden verwoest zouden worden? Alles ging in vervulling zoals de Bijbel had voorzegd! Kon een evolutionist de ontzagwekkende bloei en wereldmacht van het Britse imperium en de V.S. aankondigen toen deze volken te midden van de andere naties op aarde nog niet belangrijk waren? Toch werd het al bijna 3900 jaar geleden aan Abraham bekend gemaakt. En ook later aan Mozes die van God de opdracht kreeg om nauwkeurig te vermelden dat de bloei van deze volken vanaf 1800 spectaculair zou zijn. En kon de evolutionist ook de snelle catastrofale neergang van deze rijkste grootmachten aller tijden bekend maken, zoals met Groot-BrittanniŽ al voor een belangrijk deel is gebeurd? En wat binnenkort staat te gebeuren, de afschuwelijke droogteperioden, mislukte oogsten, de derde wereldoorlog, vreselijke plagen – alles het gevolg van het negeren van Gods geboden van liefde – leest u dat in ’wetenschappelijke’ analyses. De Bijbel kondigt de ontwikkeling van Europa aan, culminerend in een politiek-militair machtsblok met vernietigende kracht waar de wereld verbaasd over zal staan. Dit alles ontgaat de evolutionist, want als de schepping een sprookje is zullen de geschriften van profeten ook wel sprookjes zijn, zoals ook de angstige tekenen aan het firmament, vallende sterren alsof er aan vruchtbomen wordt geschud, een terugwijkende hemel wat lijkt op het oprollen van een boekrol, bergen en eilanden die van hun plaats worden gerukt. Dat zult u nooit horen uit de mond van een evolutionist. Lees in de Bijbel, u zult het dan niet vergeten zijn wanneer dit alles gebeurt.

De valse religie van de evolutie verbergt al die kennis voor u. En het valse christendom ondersteunt dit van harte!

Het is mode voor ’christenen’ om te zeggen dat een scheppingsdag niet letterlijk genomen moet worden. Natuurlijk laten ze hun oren hangen naar de wetenschap, dat geeft meer aanzien. Een scheppingsdag moet gezien worden als een periode van miljoenen jaren vinden ze. Dat klinkt immers minder dom! Want zegt de Bijbel niet dat bij God een dag als duizend jaar is? En als dat figuurlijk wordt gezien, is een dag voor God een eindeloze tijd. We mogen dat zelf invullen. Ja, als we de mens de Bijbel laten interpreteren, dan kan alles sluitend gemaakt worden. Althans voor hun eigen redenering, maar niet voor de werkelijkheid.

De apostel Petrus zegt dat de scheppingsweek van zeven dagen de zevenduizendjarige geschiedenis van de mens uitbeeldt. In 2 Petrus 3:3-10 refereert hij hieraan. Spotters weten niets van Gods plan van 7000 jaar. Ze zeggen:

2 Petrus 3:4  Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Maar ze willen niet weten dat in de geschiedenis van de aarde er al eerder dezelfde spotternij werd gebezigd. Dat was in Noachs dagen, toen de toenmalige wereld verdronk in de kolkende watermassa.

Vers 5  Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6  waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

De mensen willen er niet bij stilstaan of geloven niet dat God heel nauwkeurig de regie voert over zijn plan.

Wanneer de 7000 jaren voleindigd zijn, ”tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen” zal de aarde niet door water, maar door vuur vergaan.

Vers 7  Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord [dezelfde prediking als in de dagen van Noach] als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

Het gaat gebeuren zoals God het heeft gepland. Bedenk wel, zegt Petrus, dat God dit schema van 7000 jaar al op onnavolgbare en spectaculaire wijze heeft vastgelegd met de schepping in zeven dagen.

Vers 8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Petrus schrijft dit niet om te illustreren dat voor God tijd heel anders en ruimer is dan voor mensen, zoals bijbelgeleerden, theologen en leraren stellen. Natuurlijk ervaart een mens tijd niet zoals God. Maar dat thema is hier niet aan de orde. Het zou zelfs niet passen in de context van Petrus' betoog. Als Petrus dat zou willen stellen, dan zou hij niet over duizend jaar hebben gesproken, maar over miljoenen. Maar kijk eens hoe Petrus het formuleert: ”een dag bij de Here is als duizend jaar”. Maar ook omgekeerd: ”en duizend jaar als een dag.”

In mijn Plan met de mens, zegt God, staat een scheppingsdag voor 1000 jaar. Want Petrus heeft het immers over het plan met de mens, het totaaloverzicht van 7000 jaar vanaf de schepping in de verzen 4 en 5 naar de Zondvloed ruim 1600 jaar later in vers 6 en naar de vaderen in vers 4 die nog veel later in de tijd leefden, tot het oordeel aan het eind in vers 7.

In de context van het totaaloverzicht plaatst Petrus een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag.

Nadat Hij de hemel en de aarde heeft geschapen, zegt God:

Genesis 2:4  Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de HERE God aarde en hemel maakte.

De zeven scheppingsdagen duiden op de geschiedenis van de hemel en de aarde. En die geschiedenis duurt 7000 jaar. Daarom zegt Petrus: ”een dag bij de Here is als duizend jaar”. Maar ook omgekeerd: ”en duizend jaar als een dag.” Die 7000 jaar zien we terug in de eerste zeven dagen van Gods Plan.

Ook vers 10 van 2 Petrus 3 maakt duidelijk wat Petrus bedoelt. Hij spreekt over de dag des Heren. De Bijbel zegt dat ’de dag des Heren’ 1000 jaar duurt en de vervulling is van de zevende scheppingsdag die God heeft geheiligd en waarop Hij rust gebood. Het komende Millennium, de laatste 1000 jaar van de totale 7000, zal een periode van 1000 jaar rust en vrede zijn.

Daarom zei Jezus:

MattheŁs 12:8  Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

Zij die menen op zondag bijeen te moeten komen in Jezus' naam, bedriegen zichzelf. Jezus is daar niet bij. Hij is Heer over de Sabbat, want Hij is Heer over de zevende periode van 1000 jaar, de zevende 1000-jarige dag. Dat staat op Christus' kleed (mantel) geschreven bij zijn terugkomst wanneer de Dag des Heren begint.

Openbaring 19:16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Ook vers 10 van 2 Petrus 3 bevestigt dus de context van het 7000-jarige Plan en dat een scheppingsdag 1000 jaar voorstelt. De Bijbel noemt die periode van 1000 jaar die spoedig zal aanvangen de Dag des Heren.

Zie ook onze publicatie ’Waarom de schepping in zes gewone dagen?’.

Evolutie vernietigt het doel van de schepping van de mens. De mens is gemaakt naar Gods beeld omdat God met de mens een bijzonder doel heeft: het scheppen van een goddelijk gezin. Daarom is God de Vader van de gelovigen, zijn kinderen.

1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Galaten 3:26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

Galaten 4:6  En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. 7  Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.

De mens die aan God gehoorzaam wil zijn en als zijn kind wordt aangenomen, krijgt vanzelfsprekend de naam van de Vader. Zijn naam is God, de familie God.

Johannes 10:34  Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 35  Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 36  zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?

Als God de mensen al eens goden genoemd heeft – want het potentieel van de mens is om God te worden, een lid van het gezin God – zouden de Joden dan het een laster mogen noemen als Jezus zegt ”Ik ben Gods Zoon?”

De zonen in een gezin zijn broers. Toen Jezus opgestaan was uit het graf noemde Hij de discipelen zijn broers.

MattheŁs 28:10  Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Christus is de oudste zoon in Gods gezin.

Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij [Jezus] de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Dit opwindende perspectief zullen we nooit begrijpen als we de Bijbel ondergeschikt maken aan evolutie.

Kan een mens geloven in zowel God als in evolutie? Is het moderne wetenschappelijk onderwijs in overeenstemming met de Bijbel? We kunnen dit beantwoorden met een vraag. Kan een mens vertrouwen op zowel Satan als God? Kunnen we de leugens van Satan in overeenstemming brengen met de Waarheid van Christus?

Johannes 8:42  Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

Wat dit werkelijk betekent begrijpen de meeste mensen niet. Dat kunnen ze niet, omdat ze proberen de inhoud van de Bijbel te lezen zonder de sleutel van Gods geest.

Vers 43  Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45  Maar omdat Ik u de waarheid zeg, Mij gelooft gij niet.

Satan heeft de hele wereld misleid. Behalve u?

Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Misleiding is een tactiek om de imitatie zo echt mogelijk te laten lijken.

2 CorinthiŽrs 11:14   Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15   Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

De mens gelooft in zijn vooruitgang. Maar Ūs het vooruitgang? In plaats van de God van de Schepping te aanbidden, wordt de leerlingen en studenten geleerd om de ’zaken’ van de mens te aanbidden. Bijna 6000 jaar is de mens bezig met zijn ’zaken’. Dit heeft ziekten, oorlogen, rampen, roven, afgunst, haat gebracht. Gelukkig zal God ingrijpen en zijn 1000-jarige periode van vrede en rust brengen, de ware betekenis van de sabbat.

Jesaja 58:13  Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag [6000 jaar heeft de mens zijn eigen zaken gedaan], maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht [een dag die verwijst naar 1000 jaar verlustiging], en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14  dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob [in de Wereld van Morgen, de 1000-jarige Sabbat], want de mond des HEREN heeft het gesproken.

God heeft van de sabbat een teken gemaakt dat verwijst naar de schepping en ook naar de Wereld van Morgen van welvaart, vrede en geluk. De Sabbat is het teken van de oorsprong en van de toekomst. Dat is de Waarheid van God! Satan heeft de evolutie bedacht om ons die rijke zegeningen te onthouden. Wat is ķw waarheid? 

 

Terug naar de Home Page

click tracking