Voor literatuurlijst klik hier.


Het komende Utopia

 
Al eeuwenlang heeft de mens van een utopisch paradijs op aarde gedroomd. Op hun speurtocht naar dit paradijs hebben de volkeren elkaar beoorloogd en hebben miljoenen mensen er hun leven bij verloren. Maar met al zijn pogingen is de mens het Utopia ontgaan. Hoe komt dat? Is een Utopia werkelijk mogelijk? Zijn wereldvrede en welvaart spoedig op komst? Hier volgen de antwoorden uit uw Bijbel die u zullen verbazen!


VIJF JAAR na het einde van de Tweede Wereldoorlog drukte Winston Churchill zich in een speech te Kopenhagen als volgt uit: "Tenzij er spoedig een doeltreffende superwereldregering in het leven geroepen kan worden, ziet het er maar somber en bedenkelijk uit voor de vredesvoorstellen en de menselijke vooruitgang".
In het begin van de jaren '60 liet de bekende kernfysicus Edward Teller, die bijdroeg aan de ontwikkeling van de H-bom, de waarschuwing horen: "We můeten werken aan de oprichting van een wereldomvattend gezag, geschraagd door morele en fysieke macht – een wereldregering die in staat is voor de gehele wereld geldende wetten te handhaven".
In 1970 vroeg de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, om de oprichting van een wereldgezagsorgaan met vťrgaande bevoegdheden om milieuproblemen voor zijn rekening te nemen. Hij zei: "We hebben iets nieuws nodig – en wel in de kortst mogelijke tijd – een wereldomvattend gezagsorgaan met de steun en goedkeuring van regeringen en andere geÔnteresseerde machten dat alle stuksgewijze pogingen die nu in het werk gesteld worden, kan samenbundelen".
Er zijn al veel stemmen opgegaan voor de oprichting van een wereldregering. Geleerden en staatshoofden die de ernst hiervan inzien, wťten dat wereldvrede een onmogelijkheid is, tenzij alle volken in een alles overkoepelende wereldregering samenwerken!

Is een wereldregering mogelijk?

Maar A.F.K. Organski zegt in het boek World Politics: "Een wereld-regering is nog toekomstmuziek… De instelling van een wereldregering met de vrijwillige medewerking van de bestaande volken is zo onwaarschijnlijk dat we gerust kunnen zeggen dat ze nooit tot stand zal komen".
En Hans J. Morgenthau betoogde in zijn boek Politics Among Nations: "Men kan zich niet aan de conclusie onttrekken dat internationale vrede niet van blijvende aard kŠn zijn zonder een wereldstaat, en dat het onmogelijk is een wereldstaat te stichten onder de huidige morele, sociale en politieke situatie in de wereld".
Wat een paradox! De leiders in de wereld erkennen het feit dat tegenwoordig wereldbestuur de dringendste noodzaak is. Maar anderen geven toe dat een dergelijk bestuur nog toekomstmuziek is – dat het onder de gegeven wereldomstandigheden een absolute onmogelijkheid is!
Als we de geschiedenis van de mensheid beschouwen, kan iedereen duidelijk zien dat de mens te enen male onbekwaam gebleken is wereldvrede en welvaart tot stand te brengen. Door heel de geschiedenis heen hebben vrees, ziekte, armoede, onderdrukking en onrecht hoogtij gevierd.
Hoe staat het er nu mee? Is wereldbestuur onmogelijk – is het een ijdele droom van irrationele optimisten? Is het idee van een spoedig op komst zijnd Utopia op aarde een hallucinatorische fantasie – een absurde mythe?
Als uw enige hoop op mensen is gesteld, dan is er geen Utopia mogelijk, en dan is er geen hoop voor het mensdom!

Gods wereldheerschappij

De mensen kunnen tegenwoordig niet inzien dat er buiten de mens zelf nog een macht zou zijn die een letterlijk 'Utopia' op aarde tot stand kan brengen.
Welke grote macht kan en zŠl dit tot stand brengen?
De Almachtige God! Hij heeft de macht en de wijsheid een Utopia te verwezenlijken!
Dit is de boodschap waarmee God Jezus Christus naar de wereld zond. Het is het 'Evangelie' – het goede nieuws – dat Christus terug zal komen met de macht van God om ons ten langen leste universele vrede en welvaart te schenken!
Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die begrijpen dat God de mensheid zesduizend jaar de tijd heeft gegeven om zichzelf te besturen. Gedurende die tijd heeft Hij zich niet met de zaken van de mens bemoeid. Hij heeft de mens de koers laten volgen die hem juist toescheen (Spr. 16:25). God heeft de mens de gelegenheid geboden door ervaring de fundamentele tekortkomingen van welke vorm van menselijk bestuur dan ook aan het licht te brengen – of het nu communisme, fascisme, socialisme of zelfs democratie is.
God laat het mensdom voor zichzelf vaststellen dat geen enkele menselijke vorm van bestuur ons wereldvrede kan brengen!
Wanneer Jezus Christus terugkomt, zal Hij op aarde de heerschappij van God instellen. Over de gehele wereld zal men leren Gods wetten te gehoorzamen. En de heerschappij van Christus zal de macht en wijsheid bezitten om Zijn wetten kracht bij te zetten. Zij zal voorkomen dat de sterken de zwakken knechten – alle mensen zullen rechtvaardig behandeld worden.
Uw Bijbel laat zien dat er een letterlijk Utopia op komst is! Het zal een tijd van geestelijke en lichamelijke opleving zijn – duizend jaar van onbegrensde vrede en welvaart! En met behulp van deze publicatie heeft God u de mogelijkheid gegeven door middel van Zijn profetieŽn in de toekomst te zien, zodat u wťten kunt hoe die ideale wereld van morgen eruit zal zien!

Utopia ten langen leste!

De Bijbel zegt ons dat Gods heerschappij onder het leiderschap van Jezus Christus een utopisch paradijs tot stand zal brengen. Te beginnen met de nakomelingen van de kinderen van Jakob die als model en voorbeeld zullen dienen, zal God alle volken weer opbouwen en zegenen! Laten we deze fascinerende waarheid eens bestuderen.
Laten we Gods plannen met de nakomelingen van Jakob maar eens lezen.
Jeremia 46:27  Vrees gij dan niet, mijn knecht Jakob, en wees niet verschrikt, o IsraŽl, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakomelingen uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.
EzechiŽl 36:8  Maar gij, bergen van IsraŽl, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk IsraŽl, want nabij is zijn komst. 9  Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. 10  Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis IsraŽls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 11  Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.
Zacharia 8:7  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; 8  Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid.
Amos 9:7  Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der EthiopiŽrs, o kinderen IsraŽls? luidt het woord des Heren. Heb Ik IsraŽl niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de ArameeŽrs uit Kir? 8  Zie, de ogen des Heren Heren zijn tegen het zondige koninkrijk, en Ik zal het verdelgen van de aardbodem. Evenwel zal Ik het huis Jakobs niet geheel en al verdelgen, luidt het woord des Heren. 9  Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis van IsraŽl onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen. 10  Door het zwaard zullen zij sterven, al de zondaren van mijn volk, die zeggen: Gij moogt het kwaad niet nader brengen en het ons niet tegemoet voeren. 11  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, 12  opdat zij beŽrven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Here, die dit doet.
Jesaja 27:6  In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, IsraŽl bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.

Na Zijn wederkomst zal Jezus Christus de nakomelingen van Jakob (= IsraŽl, zie Gen. 32:28) uit de grote verdrukking naar het Heilige Land voeren, waar zij zich opnieuw zullen vestigen.
De verwoeste steden zullen weer opgebouwd worden.
Amos 9:14  Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk IsraŽl: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. 15  Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.
EzechiŽl 36:33  Zo spreekt de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34  het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 35  En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.

Lees ook de rest van het 36e hoofdstuk. Wanneer dit bijeenbrengen en herstel plaatsvindt, zal IsraŽl nooit meer heidense gebruiken navolgen, of ooit uit zijn land verwijderd worden, in moeilijkheden raken of weer in gevangenschap komen. Er zal in deze steden blijdschap zijn.
Jeremia 33:10  Zo zegt de Here: In deze plaats, waarvan gij zegt: Zij is verwoest, mens noch dier is er, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem die woest liggen, zonder mensen, zonder inwoners en zonder dieren, zal weer gehoord worden de stem der vreugde 11  en de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, de stem van hen die zeggen: Looft de Here der heerscharen, want de Here is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! terwijl zij lofoffers in het huis des Heren brengen; want Ik zal in het lot van het land een keer brengen, zodat het wordt als tevoren, zegt de Here. 12  Zo zegt de Here der heerscharen: In dit gebied, dat verwoest ligt, zodat er mens noch dier is, en in al zijn steden zal weer een weide zijn voor de herders die de schapen doen legeren; 13  in de steden van het Gebergte, van de Laagte en van het Zuiderland, in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de schapen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de Here. 14  Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat Ik over het huis van IsraŽl en het huis van Juda gesproken heb.
Zacharia 8:4  Zo zegt de Here der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. 5  Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.

In de sterk vervuilde en overbevolkte wereldsteden van tegenwoordig nemen spanningen tussen minderheden en allerlei kwaad hand over hand toe. Deze toestanden zullen niet voorkomen in de steden van morgen. In het millennium zullen de steden door het gehele land verspreid liggen. Zij zullen klein genoeg zijn om een gezond en gelukkig gezinsleven te bevorderen, maar toch ook groot genoeg om een juist evenwicht te vormen tussen nijverheid en die noodzakelijke dingen die een vreugdevol bestaan mogelijk maken.
Waar zal Christus Jeruzalem de hoofdstad van de wereld – het centrum van Zijn heerschappij op aarde maken?
Zacharia 8:3  Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.
Jeremia 3:17  Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

Jeruzalem zal een voorbeeld voor heel de wereld zijn.
Jesaja 62:1  Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2  Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen. Vers 7  En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
Aangezien Jeruzalem dicht bij het geografische middelpunt van het landoppervlak der aarde ligt, is het het ideale bestuurscentrum voor de gehele wereld. De stad zal tot absolute volmaaktheid herbouwd worden. Geen enkele stad uit het verleden zal haar luister en grootsheid kunnen evenaren. Het zal de toekomstige modelstad – het patroon voor alle steden in de wereld van morgen worden.
De nakomelingen van IsraŽl (Jakob) zullen veilig in hun eigen land kunnen wonen.
EzechiŽl 28:25  Zo zegt de Here Here: Als Ik het huis IsraŽls bijeenverzamel uit de natiŽn, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb. 26  Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten; ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan allen uit hun omgeving, die hen veracht hebben. En zij zullen weten, dat Ik, de Here, hun God ben.
Zal er wereldvrede heersen?
Jesaja 2:1  Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 4  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Micha 4:1  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken.

God zal de wetten van de natuur voor het welzijn van Zijn volk laten werken.
Deuteronomium 28:12  De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen.
Jesaja 41:18  Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen.

Aanvankelijk had God beloofd de IsraŽlieten grote zegeningen te zullen schenken als zij Hem slechts zouden gehoorzamen (Lev. 26; Deut. 28). De Bijbel laat zien dat zij ongehoorzaam waren en gestraft werden. In het millennium zullen de nakomelingen van Jakob God wťl gehoorzaam zijn en daarom deze geweldige zegeningen ontvangen!
Het Midden-Oosten is nu een betrekkelijk onvruchtbaar gebied. De profetieŽn wijzen er echter op dat het na de wederkomst van Christus meer dan enig ander land de meest opzienbarende gedaanteverwisseling zal ondergaan. Het onvruchtbare land zal weer vruchtbaar worden en overal zullen er prachtige bossen komen in het duizendjarige rijk.
Jesaja 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls. 15  Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken. 16  Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de Here, u beroemen in de Heilige IsraŽls. 17  De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen verhoren; Ik, de God van IsraŽl, zal hen niet verlaten. 18  Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. 19  Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, 20   opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige IsraŽls het geschapen heeft.
Jesaja 35:1  De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; 2  zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Vers 7   en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.

Kunt u zich zo'n fantastisch panorama voorstellen? Woestijnen die groen worden, vruchtbaar land met bomen en struiken, borrelende bronnen en bruisende beken; gebergten geŽffend en bewoonbaar gemaakt.
Bossen onderbroken door bouwland zullen ook het klimaat beÔnvloeden zodat het gezonder en versterkender wordt.
Hout, dat tegenwoordig schaars begint te worden vanwege de roofbouw door de mens zal naarmate de bevolking toeneemt weer meer beschikbaar komen, zodat het voor iedereen mogelijk is een mooi huis met prachtige meubelen te bewonen.
God zal 'Sion' en het omliggende gebied herscheppen in een oord dat op de hof van Eden zal lijken.
Jesaja 51:3  Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.
Zion (of Sion) was de voor-IsraŽlitische naam van de burcht van de oude Jebusieten te Jeruzalem en betekent waarschijnlijk "Schutsburg". Sion is een heuvel in de stad Jeruzalem zelf. Het is het oorspronkelijke stadsgebied – de 'Davidstad'. 'Sion' vertegenwoordigt hier als hoofdstad het gehele land van alle stammen van IsraŽl.

Alle volken zullen gezegend worden

De profetieŽn laten zien dat de rest van de wereld zal delen in de grote welvaart die Christus Jeruzalem en de nakomelingen van Jakob zal brengen. De gehele aarde zal een opmerkelijke verandering ondergaan.
Zullen alle volkeren Christus onderdanig – gehoorzaam – worden?
Jesaja 2:1  Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
De heidenen zullen Christus in het duizendjarige rijk gehoorzamen, zij zullen Hem dan toebehoren – Zijn onderdanen en dienstknechten zijn.
Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Zullen de heidenen dus geestelijk gesproken ook Abrahams 'kinderen' worden?
Galaten 3:29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
En wat werd er aan Abrahams fysieke nazaten beloofd? Lees zowel Leviticus 26:1-13 als Deuteronomium 28:1-14.
Leviticus 26:1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 2  Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heiligdom ontzien, Ik ben de Here. 3  Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, 4  dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt; 5  de dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. 6  En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren. 7  En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. 8  Vijf van u zullen honderd achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend achtervolgen, en uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. 9  En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen. 10  En gij zult het overjarige, dat overgebleven is, eten, en het overjarige zult gij voor het nieuwe moeten wegdoen. 11  En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, 12  maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. 13  Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan.
Deuteronomium 28:1  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. 2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: 3   Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. 4  Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. 5  Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. 6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. 7  De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. 8  De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here, uw God, u geven zal. 9   De Here zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. 10  Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen. 11  Ook zal de Here u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem; in het land, waarvan de Here aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. 12  De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. 13  De Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, 14  en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden.

IsraŽl uit de oudheid was nooit in staat voor lange periodes op alle zegeningen van Deuteronomium 28 en Leviticus 26 aanspraak te maken, omdat het volk God niet trouw bleef dienen. Maar onder de heerschappij van Christus in het millennium zullen alle volken gehoorzaam zijn en daarom ook deel hebben aan de geweldige zegeningen die oorspronkelijk aan de stammen van IsraŽl beloofd waren.

Vrijheid en grote overvloed

Er zal geweldig veel aan wederopbouw gedaan moeten worden in het millennium. Maar hoe zwaar zal dit werk de mensen toeschijnen nadat zij verlost zijn uit de ellende, het leed en de harde slavernij van de hedendaagse boze wereld?
Jesaja 11:10  En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van IsaÔ zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiŽn, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 14:3  En het zal geschieden ten dage, wanneer de Here u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten.
De overgave aan Christus en Zijn wetten zal een zegen van vrijheid en rust voor de mensen zijn.
Mattheus 11:28   Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29   neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
God zal het leven voor de mensen in het duizendjarige rijk prettig, aangenaam en bevredigend maken – zolang zij Zijn wetten blijven gehoorzamen.
Gods levenswijze is waarlijk de levenswijze van vrijheid – de weg van 't vrij zijn van het gesloof en gezwoeg die de levenswijze van deze wereld met zich meebrengt. De mensheid van vandaag is evenwel niet overtuigd dat dat zo is. God laat de mensen er nu door ondervinding achter komen hoe moeilijk hun eigen wegen in werkelijkheid zijn!
Er wordt tegenwoordig heel wat ingebracht tegen het privaat bezit. Communisten en socialisten zijn er in het bijzonder tegen, deels omdat mensen er misbruik van gemaakt hebben. Is God van mening dat privť-bezit verkeerd is?
Micha 4:4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken.
Jesaja 62:8  De Here heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd hebt; 9  maar zij die het oogsten, zullen het eten en de Here loven, en zij die hem inzamelen, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom.
In het millennium zal men wat men bezit in eigendom hebben. Men zal verlost zijn van regeringen die iemand de welverdiende vruchten van zijn eigen harde werk afnemen! God zal evenmin toestaan dat privť-bezit misbruikt wordt.
En hoe staat het met de gezondheid in de wereld van morgen? Zal God de mens ook verlossen van ziekte en kwalen?
Jesaja 33:21   Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven [geen vijandelijke vloot, geen vijandelijk oorlogsschip]. 22  Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen. 23  Uw touwen hangen slap; zij houden de mast niet in zijn voetstuk, zij spannen het zeil niet. Dan wordt de overvloedig geroofde buit verdeeld, zelfs lammen vergaderen de roof. 24  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.
Jeremia 30:17   Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.
Jesaja 35:3   Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieŽn. 4  Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 5  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 6  dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe.
Jesaja 58:8  Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn.

De gecombineerde invloed van juiste voorlichting aangaande echte gezondheid en onmiddellijke genezing van alle ziekten zal volmaakte gezondheid voor iedereen betekenen!
De agrarische rijkdom van een land is over het algemeen het grootste goed dat het kan bezitten. Vandaag de dag is het merendeel van de aarde onproductief – circa tien procent van het aardoppervlak is eigenlijk maar cultuurgrond. Er zijn vele woestijnen, en bergachtige en woeste gebieden. Precies het tegenovergestelde zal het geval zijn in het Utopia van morgen, wanneer God de gehele wereld begint te zegenen! Hij zal ervoor zorgen dat de regen in de juiste tijd van het jaar valt.
Jesaja 30:23  Dan zal Hij regen geven voor het zaad, waarmee gij uw akker bezaait, en brood als opbrengst van de akker, dat smakelijk en voedzaam zal wezen. Uw vee zal te dien dage op uitgestrekte weiden grazen.
EzechiŽl 34:26   Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.

Hoe het weer zou uitvallen is voor landbouwers door de eeuwen heen altijd een kwestie van afwachten geweest. Het sensationeelste voor hen zou wel zijn dat hun werk altijd goede resultaten zou opleveren – zolang zij God gehoorzaam zijn.
Er zal grote vreugde zijn over de overvloedige oogsten die God in de ideale wereld van morgen zal schenken.
Jeremia 31:12  Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.
Ook het volgende vers getuigt van de blijdschap over de overvloed. De zorgen zijn voorgoed voorbij.
Vers 13  Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.
Er zal in feite meer dan genoeg voedsel zijn.
Amos 9:13  Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.

De grote rivier

Wat zal er gebeuren wanneer de voeten van de terugkerende Christus op de Olijfberg staan?
Zacharia 14:4   zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.
De grote vallei die daardoor ontstaat zal de bedding worden van een machtige rivier die in Jeruzalem zal ontspringen.
Vers 8  Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden.
De ene helft van deze machtige rivier zal naar het oosten, naar de Dode Zee, stromen en de andere helft naar het westen in de richting van de Middellandse Zee.
Het oostwaartse stroombed van deze rivier – waardoor 'levend water' in de Dode Zee uitstroomt – is dezelfde als de rivier die in EzechiŽl 47:1-12 beschreven wordt.
EzechiŽl 47:1  Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. 2   En hij leidde mij door de Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. 3  Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. 4  Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieŽn. Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. 5  Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden. 6  Toen zeide hij tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. 7  Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. 8   Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. 9  En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. 10  Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-eglaÔm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. 11  Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven. 12  Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.
Vers 8 laat zien dat wanneer het zoete of 'gezondmakende' water van deze leven-gevende rivier door de woestijn in de Dode Zee begint uit te stromen, de Dode Zee dan leven zal kunnen onderhouden en dus 'genezen' zal zijn. Het zoutgehalte neemt steeds toe (thans gem. ca. 30%), met als gevolg dat hoger organisch leven ontbreekt. Na de terugkomst van Jezus Christus zal de rivier uit Jeruzalem deze zee 'tot leven wekken' en het zal er wemelen van levende wezens, een overvloed aan vis zal er zijn. Deze rivier zal ook leven geven aan de dorre plaatsen waar zij doorheen stroomt.
De Dode Zee, 396 meter onder de zeespiegel, is het laagstgelegen punt op aarde. De Jordaan mondt in het uiterste noorden van de Dode Zee uit. Hoewel de Dode Zee geen afwatering heeft, bleef de waterstand ongeveer op hetzelfde peil. Dit kwam doordat de hoge temperatuur het water in ongeveer dezelfde mate deed verdampen als waarmee het de Dode Zee binnenstroomde. Daar de Jordaan in toenemende mate voor irrigatiedoeleinden gebruikt wordt, daalt het niveau van het wateroppervlak de laatste jaren echter gestadig.
Het water in deze zee (ook wel Zoutzee genoemd) is zo zout dat er geen planten- of waterleven in voortbestaan kan. Maar wanneer deze nieuwe rivier – de rivier van levend water – in de Dode Zee begint te stromen, zal het water ervan stijgen totdat het in het zuiden de woestijn instroomt en waarschijnlijk in de Golf van Akaba uit zal monden. Overal langs de overstroomde gebieden (behalve daar waar zich zoutpoelen en moerassen zullen vormen – vers 11) zullen planten en vissen zich vermenigvuldigen. Deze rivier van 'levend water' ontspringt vanuit de plaats waar Gods tempel zal staan – vanuit de troon van Christus (Vers 1 en het laatste gedeelte van vers 12 en JoŽl 3:18, laatste gedeelte).
Joel 3:18  Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim drenken.
De heilige Geest wordt met 'levend water' vergeleken.
Johannes 4:10   Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.
Johannes 7:37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39  Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Is het dan niet duidelijk dat deze rivier een fysieke tegenhanger van Gods heilige Geest is?
De heilige Geest zal evenals de fysieke rivier van Jeruzalem uitgaan en de mentale en geestelijke problemen van de mensheid 'genezen'.
Alle tekenen wijzen erop dat de wereld van morgen een utopisch paradijs van vrede, welvaart en schoonheid zal zijn! Alle volkeren zullen deel hebben aan de heerlijke zegeningen van God. Heel de wereld zal in vrede leven. In dat duizendjarige tijdperk zal het grootste deel van het aardoppervlak bebouwbaar zijn. Prachtige bossen, landbouwgebieden, meren en beken vol met vis zal men kunnen aantreffen over heel de wereld – zonder dorre toendra's, vervuilde rivieren, uitgemergelde landstreken, onherbergzame woestijnen of woeste gebieden.
Maar hoe zal zo'n wereld tot stand komen? Hoe zullen dergelijke omvangrijke veranderingen plaatsvinden?
Laten we eens zien wat de Bijbel te zeggen heeft over de wijze waarop utopische toestanden zullen aanbreken en wie ermee te maken zullen hebben. U kunt het geloven of niet, maar u kunt deel hebben aan de totstandkoming van die ideale wereld van morgen!

De kroning van de toekomstige koning

Denk eens even na over wat er door de engel tot Maria, de moeder van Jezus, gezegd werd:

Lukas 1:31  En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap [Statenvert.: Koninkrijk] zal geen einde nemen.
Let ook op het relaas in Johannes 18:37:
Johannes 18:37   Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.
Jezus werd geboren om als koning over alle volken der aarde te heersen en te regeren. 2000 jaar geleden verwierf Jezus de bevoegdheid heerser van de wereld te worden doordat Hij Satan de duivel overwon (Matth. 4:1-11). Maar Hij verwijderde en verving Satan toen niet. Hij werd niet tot koning gekroond. Hij werd gekruisigd! Jezus zou de verantwoordelijkheid van Zijn nieuwe functie toen nog niet opnemen – Hij zou op dat tijdstip nog niet officieel in Zijn functie geÔnstalleerd en als koning gekroond worden.
Johannes 18:36   Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

Toen de discipelen van Jezus dachten dat het Koninkrijk Gods in hun tijd opgericht zou worden, gaf Hij hun een gelijkenis om duidelijk te maken wannťťr Hij de wereld zou gaan regeren.

WŠŠr ging Jezus volgens deze gelijkenis in Lukas 19, vanaf vers 12, na Zijn opstanding heen om de koningstitel en het Koninkrijk in ontvangst te nemen? Ging Hij naar de keizer te Rome? Ging Hij tot het volk om zich door hen te laten inhuldigen?
Lukas 19:12  Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en [daarna] terug te keren. 13  En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 14  Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. 15  En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 16  En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden.
Alleen God de Vader heeft het gezag Jezus "Koning der koningen" te maken. In Gods Koninkrijk worden de dienende leiders van bovenaf aangesteld. Dit vereist een volmaakt karakter van alle betrokkenen.
Jezus legde Zijn discipelen uit dat Hij naar Zijn Vader in de hemel ("een ver land" in de gelijkenis van Lukas 19) moest reizen om het gezag over de volken te ontvangen.
Nadat Jezus naar de hemel was opgevaren en daar ongeveer zestig jaar was geweest, openbaarde Hij zich aan de apostel Johannes. Was er al een kroon op het hoofd van Jezus toen Johannes Hem zag?
Openbaring 1:12   En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13  en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14  en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15  en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17   En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18   en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Dit toont aan dat Jezus na Zijn aankomst in de hemel nog niet gekroond was geworden. Waarmee werd Jezus tot dusverre gekroond?
Hebreen 2:9  maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
HebreeŽn 2:9 is figuurlijk. Dit vers verwijst niet naar de letterlijke kroningsplechtigheid of naar een werkelijke kroon. Dit vers vergelijkt veeleer de huidige geestelijke heerlijkheid en eer van Christus met een kroon. Volgens de beschrijving van Jezus Christus in het eerste hoofdstuk van Openbaring, droeg Hij tot op ca. 100 n.Chr. nog steeds geen koninklijke kroon. De functie van Jezus vanaf toen tot heden is die van Hogepriester geweest (Hebr. 3:1) – nog niet die van 'Koning der koningen'.
Hebreen 3:1   Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus.
Jezus zal tegen de tijd dat Hij wederkomt gekroond zijn.
Openbaring 14:14   En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
Dan. 7:13-14 beschrijft de eigenlijke inontvangstneming van het Koninkrijk waarvoor Hij naar de hemel gegaan was.
DaniŽl 7:13  Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14   en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiŽn en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
Hier wordt de eigenlijke kroning van Jezus Christus beschreven! De "Oude van dagen" is de hemelse Vader. De titel 'Vader' werd hier niet gebruikt omdat Jezus nog niet als mens verwekt was geworden toen DaniŽl dit gezicht zag.
Let er ook op dat "iemand gelijk een mensenzoon" voor de Oude van dagen verscheen om het koningschap te ontvangen. De Logos of het 'Woord' (Joh. 1:1) was als de zoon des mensen. Hij was nog niet als een zoon geboren, maar aangezien Hij later een zoon des mensen zou worden, was Hij, in DaniŽls tijd, "gelijk een mensenzoon" – de Jezus die geboren zou worden uit een menselijke moeder.
In vers 14 staat ook dat pas vanaf de kroning tot Koning der koningen "alle volken, natiŽn en talen" Hem gaan dienen. Zover is het tot op heden nog niet. Alleen Zijn Gemeente, als voorloper van Zijn Koninkrijk, dient Hem nu.

Gekroond als "KONING der koningen"

Hoeveel grote kronen zal Jezus dragen?
Openbaring 14:14  En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
Maar hoe staat het dan met de "vele kronen" die in Openb. 19:12 genoemd worden?
Openbaring 19:12  En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
Jezus zal slechts ťťn grote gouden kroon dragen. Die kroon beduidt dat Hij de opperste Koning over alle volken – over de gehele wereld – zal zijn. De juiste vertaling van Openbaring 19:12 is: "En op Zijn hoofd waren vele diademen [Gr.: diadema]". Een diadeem is een kleine kroon of hoofdband, het zinnebeeld van soeverein gezag. Deze diademen symboliseren de lagere koninklijke functies die Jezus zal waarnemen.
Hoe zal Christus' officiŽle titel luiden wanneer Hij terugkomt?
Openbaring 19:16   En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
Maar wie zijn deze andere "koningen" dan? Laten we eens kijken.
Christenen zullen eveneens een onvergankelijke kroon ontvangen – als zij overwinnen.
1 Corinthe 9:25   En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.
Degenen die in dit leven bekwaamheid verworven hebben zullen als koningen met Christus over de volkeren regeren.
Openbaring 2:26   En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.
Openbaring 3:21   Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Openbaring 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
DaniŽl 7:22  totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Vers 27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Wanneer zullen de "heiligen" – christenen – hun loon in de vorm van een kroon en een bestuursfunctie ontvangen.
2 Timotheus 4:8   voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.
"Te dien dage" duidt op Christus' wederkomst. Ook voor Paulus lag die dag nog in de toekomst.
Vergelijk ook Openbaring 11:15, 18; 22:12 met Jesaja 40:10.
Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Vers 18  en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
Openbaring 22:12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
Jesaja 40:10  Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.

Jezus is naar de hemel gegaan om door de Vader te worden gekroond, maar een van de redenen dat Jezus naar de aarde zal terugkeren is om beloningen in de vorm van bestuursfuncties aan Zijn opgestane heiligen te brengen!
Wat zou naar Christus' zeggen het loon zijn van hen die de talenten die God hun nu gegeven heeft met wijsheid gebruiken?
Lukas 19:16  En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17  En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 18  De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19  Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden.
De opgestane heiligen zullen eveneens priesters zijn.
Openbaring 5:10   en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Openbaring 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
Ze zullen ook rechters zijn.
Vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven
Opgestane christenen zullen koningen en priesters zijn en zij zullen tijdens het duizendjarige rijk rechtspreken over de volken der aarde.

Volmaakt en krachtig bestuur

De heerschappij van Christus zal uitgaan van Jeruzalem waar Zijn hoofdzetel gevestigd zal zijn. Naarmate Zijn bestuur zich over heel de aarde uitbreidt, zullen alle opstandige volken gedwongen worden zich aan Hem te onderwerpen.
Jeremia 3:17  Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.
Wat zal Christus doen met die volken die weigeren naar Jeruzalem te komen om God te aanbidden op de manier die Hij gebiedt?
Zacharia 14:16   Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17  Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18  en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19  Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
Welk algemeen beleid Christus bij het besturen van de volkeren zal volgen lezen we in de volgende schriftgedeelten.
Openbaring 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.
Openbaring 19:15   En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
Let op de woorden 'ijzeren roede'.
Wanneer God ermee begint de mensheid te verlossen, zal Hij gebruik maken van een 'ijzeren roede', het symbool voor absoluut gezag. Hij zal met macht heersen en Hij zal niet aarzelen die macht zo nodig te gebruiken! De door zijn eigen menselijke natuur beÔnvloede mens moet wel met ijzeren vuist geregeerd worden totdat hij zijn les leert en gaat inzien dat Gods levenswijze het beste is voor iedereen.
Jezus Christus zal een absolute heerschappij over de wereld voeren, maar Hij zal met volmaakte rechtvaardigheid en barmhartigheid regeren daar Hijzelf ook eens mens is geweest.
Hebreen 2:9  maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. 10  Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.
Hebreen 4:15   Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

In het begin zal Hij de mensen letterlijk moeten dwingen gelukkig te zijn! Hij zal de opstandige en hardnekkige mensheid Zijn barmhartig bestuur opleggen en de wereld verplichte blijdschap brengen!
Hoewel God met macht en gezag zal regeren, is het toch niet Zijn bedoeling de mensen Zijn godsdienst op te dringen. Hij zal niemand dwingen Zijn waarheid aan te nemen.
God is geen bars, wreed monster zoals sommige agnostici ten onrechte willen impliceren. God wil dat wij te allen tijde werkelijk gelukkig zijn! Maar God weet dat de enige manier om blijvend gelukkig te zijn gehoorzaamheid aan Zijn wetten inhoudt!
Naarmate de mensen Gods wetten gehoorzamen, zullen zij geleidelijk aan de wijsheid en rechtvaardigheid van Gods regering gaan inzien en zullen zij zich graag aan Zijn gezag onderwerpen. Dan zal er geen 'ijzeren roede' meer nodig zijn.

Heropvoeding in het millennium

Met betrekking tot de duizendjarige regering van Christus zegt de Bijbel:
Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Gedurende het millennium zal God de mensheid onderwijzen in de wetten die een gelukkig leven tot gevolg hebben. Hij zal een ieder persoonlijk, nadat hij of zij Zijn wetten heeft leren houden en heeft ondervonden dat zij de oorzaak zijn van een gelukkig leven, de keuze geven Gods wetten al dan niet te willen gehoorzamen. De overgrote meerderheid van het mensdom zal inzien dat Gods levenswijze de beste is en zal vrijwillig de keuze maken Hem te gehoorzamen.
Maar voordat de mensen werkelijk een keuze kunnen maken, moeten zij eerst duidelijk de twee mogelijkheden voor zich zien. Zij moeten opnieuw worden opgevoed om de oude vooroordelen te kunnen onderkennen en de echte waarden te onderscheiden.
Educatie zal in het duizendjarige rijk een rol van essentieel belang spelen. Maar wŠŠrom is opvoeding eigenlijk van zo'n groot belang? Laten we eens zien.
Onvolmaakte educatie, die het inzicht van de wereld heeft beneveld, is als een sluier die de waarheid voor onze geest verborgen houdt.
Jesaja 25:7  En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiŽn omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
Wie is er in de grond van de zaak verantwoordelijk voor dat de gehele wereld misleid is?
Openbaring 12:9   En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Bestempelt dat hem niet als de geestelijke vader van foutieve educatie?
Johannes 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
De duivel zal niet toegestaan worden de mensen te misleiden wanneer Christus de heropvoeding van de wereld ter hand neemt.
Openbaring 20:1   En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
De duivel heeft de volken hoofdzakelijk door middel van valse godsdienst misleid. Maar kunt u inzien dat met inbegrip van valse godsdiensten die Christus belijden, maar Hem met hun werken verloochenen?
2 Corinthe 11:13   Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
Titus 1:16  Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.
Welke kennis ontbreekt het meest in de wereld vandaag? Geestelijke kennis.
Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Wat is het tragische gevolg van dit gebrek aan geestelijke kennis? Vervolg van dit vers.
… Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wat is ware opvoeding?

Hoe denkt God over de wijsheid van de wereld?
1 Corinthe 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 20  en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.
Waarheen leidt de wijsheid van deze wereld?
Spreuken 14:12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
Maar wat is dan waarheid?
Johannes 17:17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

De waarheid zal de mensen in de wereld van morgen bevrijden, vrijmaken van de heerschappij van de zonde.
Johannes 8:31   Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Een algemeen heersende maar verkeerde opvatting in de wereld van tegenwoordig is dat opvoeding niets te maken hoort te hebben met een 'levenswijze'. Veel mensen zijn van mening dat opvoeding of onderwijs iemand alleen maar hoeft te leren hoe hij zijn brood verdienen kan, maar niet hůe hij moet lťven! Scholieren en studenten zouden ook bijgebracht moeten worden de echte waarden te hervinden uit de grondslag van alle kennis – de Bijbel! En de 'christelijke' scholen doen dat niet en kunnen dat niet omdat ze zelf verward zijn geraakt in de strikken van Satan. Zie het voorgaande (Op. 12:9; 2 Cor. 11:13-15; Titus 1:16).
Wij beschikken over een verslag waarin staat dat de ware Gemeente van God een van God afkomstige levenswijze – een 'weg' – verkondigt.
Handelingen 19:9   Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij [Paulus] zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Vers 23  En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding inzake de weg.
De wereld hecht haar goedkeuring niet aan Gods 'weg'.
Handelingen 24:14   Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat,
De gevestigde religies hebben Gods Gemeente altijd een sekte genoemd. De gelovigen van deze 'sekte' roeien tegen de stroom in van deze wereld.
De door God ingestelde levenswijze is het gevolg van juist onderwijs. Het is gefundeerd op de vaste grondslag van waarheid. Gods waarheid is echter door deze wereld totaal verworpen. De Bijbel wordt door het hedendaagse onderwijs volkomen genegeerd!
De wereld gaat met rasse schreden op een allesvernietigende climax af die de mensen met een schok tot het besef zal brengen dat er iets radicaal verkeerd is met onze 'moderne' manier van leven. Dan zullen de mensen Gods weg erkennen.
Jeremia 16:19   Here, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet een, die baat kon brengen.
Zouden zij het verlangen hebben een Šndere weg te leren indien hun huidige levenswijze beter was?
De mensen in deze wereld hebben vanaf hun geboorte leugens geŽrfd – nutteloze ideeŽn waarmee hun goedgelovige geest werd volgegoten. Als volwassenen blijven zij bij de drogredenen die ze als kind geleerd hebben en bouwen zij hun leven op langs deze vooringenomen ideeŽn en vooroordelen.
Wanneer Christus de wereld van zelfvernietiging gered heeft, zullen de mensen hun onwetendheid toegeven – hun gebrek aan deugdelijk onderwijs. Deze erkenning van dwaling is in feite de eerste stap in de richting van bekering!
Wat houdt bekering eigenlijk in?
Jesaja 55:6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Is dit niet duidelijk een zich afkeren van de verkeerde weg waarop men zich bevindt?
Bekering is eenvoudig het uitbannen van alle verkeerde opvattingen over het leven die we altijd voor lief genomen hebben zonder ze bewezen te zien, en ons tot Gods waarheid te keren!
De heropvoeding zal in het 1000-jarige rijk noodzakelijkerwijs de manier waarop de mens zaken doet, hervormen.
2 Corinthe 8:21   want wij zijn bedacht op hetgeen behoorlijk is, niet alleen voor het oog des Heren, maar ook voor dat der mensen.
En alle andere aspecten van het leven in het algemeen.
1 Corinthe 10:31   Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Gods systeem van herscholing

Al het kwaad in de wereld van vandaag kan worden toegeschreven aan verkeerd onderwijs. Sommige politici en vele pedagogen komen er eindelijk achter dat onze scholen, die tot mamoetfabrieken zijn gefuseerd, en grote universiteiten een mislukking zijn! Ze zijn broeinesten van ontevredenheid, twist, opstand en oproer. Het ligt voor de hand dat het huidige onderwijssysteem verandering dient te ondergaan!
Het zal door een ander systeem vervangen worden. Christus zal, behalve dat Hij als allerhoogste koning over de volken regeert, ook nog de allerhoogste leraar zijn.
Jesaja 2:3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
Psalmen 25:8  Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 9   Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 10   Alle paden des Heren zijn
goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

Christus zal deze twee functies in Zichzelf verenigen. Het is dus duidelijk dat in Gods patroon voor wereldbestuur de godsdienst en het staatsbestuur ('kerk en staat') niet gescheiden zullen zijn! De godsdienst behelst ook het staatsbestuur en het staatsbestuur behelst ook de godsdienst.
Wie zal er onder Christus over de huidige nakomelingen van Jakob regeren?
Jeremia 30:7   Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. 8  Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 9  maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.
Wat bedoelde Jeremia met "verwekken"?
1 Corinthe 6:14   God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.
David zal een vorst over IsraŽl zijn.
EzechiŽl 34:23   Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. 24  Ik, de Here, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Here, heb het gesproken.
David zal worden opgewekt om over de vleselijke nakomelingen van IsraŽl te regeren. Zijn koningschap zal ook de verantwoordelijkheid inhouden de mensen te onderwijzen in Gods wetten.
De twaalf apostelen zullen aan het hoofd van de twaalf stammen van IsraŽl gesteld worden. Jezus zei in een gesprek met Zijn twaalf discipelen:
Mattheus 19:28   Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van IsraŽl te richten.
Elke apostel zal op een troon zitten.
Lukas 22:29  En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, 30  opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen IsraŽls te richten.
Zij zullen de individuele stammen van IsraŽl onderrichten in Gods waarheid.
Mattheus 28:19   Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
De apostelen verkondigden 1950 jaar geleden het Evangelie aan al de volken, en Gods Gemeente verkondigt het aan al de volken in deze tijd. Maar stelt u zich eens voor in hoeveel grotere mate alle volken en de gehele wereld Gods waarheid gedurende het duizendjarig rijk te horen zullen krijgen!
Wie zal er nog meer in de wereld van morgen regeren en onderwijzen?
Openbaring 2:26   En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen.
Openbaring 5:10   en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

De herrezen christenen in Openbaring 5:10 zullen zowel priesters als koningen worden. En de eigenlijke functie van een priester is te onderwijzen.
Maleachi 2:7   Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de Here der heerscharen is hij.
Wanneer God in de menselijke aangelegenheden ingrijpt, zal het niet aan de mensen worden overgelaten hun eigen regeerders te kiezen of hun eigen onderwijzers uit te zoeken. In de wereld van morgen zal God Zijn heiligen die zijn opgewekt, tot bestuurders en opvoeders aanstellen, en geen lobby of andere pressiegroepen zullen hen kunnen omkopen. Zij zullen de mensen onderwijzen in al Gods wetten en inzettingen die leiden tot vrede, welvaart en geluk!
De herrezen heiligen zullen naar eigen goeddunken in een stoffelijk lichaam kunnen verschijnen.
Jesaja 30:20  De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien.
Wat zullen zij doen?
Vers 21  en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.
In de wereld van morgen zullen degenen die zich nu bekwamen om onder Christus te regeren, altijd aanwezig zijn en klaar staan te spreken of te handelen, zowel om te onderwijzen als om iedere poging tot ongehoorzaamheid in de kiem te smoren.
Omdat zij uit geest zullen bestaan, zullen zij door muren kunnen gaan of gewoon verdwijnen wanneer dit nodig is, precies zoals Christus dat na Zijn opstanding kon.
Johannes 20:17   Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Vers 19  Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! Vers 25  De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. 26   En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27  Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Lukas 24:31  En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden.

Het resultaat van universeel onderwijs

Alle mensen zullen op aarde tot de kennis van Gods waarheid komen.
Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Jeremia 31:34  Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Zelfs degenen die tegen God murmureren zullen Zijn waarheid aannemen.
Jesaja 29:24  Ook de dwalenden van geest zullen inzicht kennen en de morrenden zullen lering aannemen.
Ook de Egyptenaren zullen in die tijd "de Here kennen".
Jesaja 19:21  En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal te dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Here geloften doen en betalen.
Hoe zullen de Egyptenaren, evenals alle andere mensen, God eigenlijk leren kťnnen?
Jesaja 55:6   Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7   De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
1 Johannes 2:3   En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4   Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.

Ook EthiopiŽ [Statenvert.: Morenland) zal pogingen in het werk stellen, de vruchten van gehoorzaamheid aan Christus te plukken.
Psalmen 68:31 [andere vertalingen vers 32] Aanzienlijken naderen uit Egypte, EthiopiŽ strekt haastig de handen uit tot God.
De landen rondom IsraŽl, waarover in de Bijbel wordt gesproken, zijn typen van alle volken in de wereld van morgen. Alle volken op aarde zullen leren dat wŠŠr christendom werkelijk loont!
Heidense vorsten zullen Christus geschenken brengen als waardering voor Zijn zegeningen op het gebied van onderwijs en het materiŽle.
Vers 29 [68-30]  Vanwege uw tempel, ter wille van Jeruzalem bieden koningen u geschenken.
Op welke voorwaarden heeft God altijd beloofd grote materiŽle welvaart te zullen schenken.
Maleachi 3:10   Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11  Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. 12  En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen.
Gehoorzaamheid aan Gods wetten is wat universele welvaart, vrede en voldoening teweeg zal brengen in de wereld van morgen! Wordt het hierdoor niet duidelijk dat de grondslag van juist onderwijs de kennis van God en Zijn wet is?

Nieuwe natuur

In het millennium zal vrede heersen, niet alleen onder de mensen, maar ook onder de dieren, en vrede tussen dieren en mensen. God zal in het millennium de aard van de dieren veranderen.
Jesaja 11:6  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7   de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.
Hosea 2:18
[andere vertalingen vers 17]  Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen.
Alle schepselen zullen in vrede leven.
EzechiŽl 34:25   Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen.
God spreekt in de Bijbel over het hart van de mens als symbool van zijn geest. Hoe ziet het hart – de geest – van de mens er vandaag de dag werkelijk uit?
Jeremia 17:9   Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
De geest van de mens is van nature niet aan God en Zijn wet onderworpen.
Romeinen 8:7   Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.
Wat zegt God dat Hij in het millennium aan de menselijke geest zal toevoegen ten einde de fundamentele mentaliteit van de mens te veranderen?
EzechiŽl 36:26   een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27   Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Jeremia 31:33   Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van IsraŽl sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Evenals God het aangeboren verlangen van de leeuw naar vlees als voedsel gaat veranderen in een begeerte naar plantaardig voedsel en zoals Hij alle andere schepselen een vreedzame aard zal geven, zo zal Hij ook een wonderbaarlijke verandering in de vijandig gezinde geest van de mens tot stand brengen. Deze mentaliteitsverandering zal door bekering en door het ontvangen van Gods heilige geest teweeg worden gebracht! Dit zal de ideale wereld van morgen letterlijk tot een 'Utopia' maken!
Door een wonder zal God Zijn eigen natuur van onbaatzuchtige liefde in het mensdom plaatsen.
Romeinen 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
Door de heilige Geest van God zal er echte liefde in de mens tot uitdrukking komen. De mensen zullen dan hun naasten liefhebben en ernaar streven hen gelukkig te maken!
Het zou een dik boek vergen om zelfs maar een begin te maken met de beschrijving van de ideale toestanden die op aarde zouden kķnnen heersen – en die er uiteindelijk zullen heersen wanneer het menselijke hart door de heilige Geest onderdanig gemaakt, bekeerd is en Gods eigen natuur ontvangen heeft.
2 Petrus 1:4  door deze [Zijn goddelijke kracht, vers 3] zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Gods weg toch de beste!

Kunt u de volle betekenis vatten van wat u met behulp van deze publicatie in uw Bijbel bestudeerd heeft? God heeft lang geleden een tijd voorspeld waarin Hij de bewoners van de aarde van grote overvloed zou laten genieten. Dat is de tijd waarin de ogen van de wereld zullen opengaan voor een grote waarheid – namelijk dat Gods weg alles wel beschouwd toch de beste is!
De tijd is bijna aangebroken waarin God voor alle volken een feestelijke maaltijd zal aanrichten en de algehele misleiding weg zal nemen.
Jesaja 25:6  En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7  En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiŽn omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn [hun geestelijke blindheid].
God zal de dwaze race van deze wereld naar een nucleaire cosmocide weldra een halt toeroepen. Hij zal Jezus Christus sturen om in te grijpen in de aangelegenheden van de wereld en om alle opstand de kop in te drukken. Daarna zullen Hij en Zijn heiligen beginnen de volken onderwijs te geven in Gods waarheid, Zijn wetten en Zijn levenswijze die zegeningen, welvaart, vrede en geluk brengt.
Het utopische paradijs waarnaar de mensheid altijd al verlangd heeft, zal ten laatste ingeluid worden. De mens zal eindelijk wakker worden! Eindelijk zal hij door de sluier van vooroordelen heen zien die hem belet hebben de Weg te volgen die al zijn passende wensen vervuld zou hebben.
In die ideale wereld van morgen zal niemand meer misleid worden zoals dat met de overgrote meerderheid van de huidige mensheid het geval is! Er zal geen duivel aanwezig zijn om de mens van de rechte weg af te brengen. Iedereen zal de waarheid kennen! Geen godsdienstige verwarring meer. Ieders ogen zullen opengaan voor Gods geopenbaarde waarheid. Men zal openstaan voor onderwijs. Men zal op Gůds wijze gaan leven – de weg van onbaatzuchtige bezorgdheid voor anderen – de weg van de echte waarden – de weg van vrede, geluk, welzijn en blijdschap!
Misdaad, ziekten, kwalen en lijden zullen verdwenen zijn! Armoede en onwetendheid zullen uitgebannen zijn. Het gezicht van de mensen zal door een lach ophelderen en stralen van aanstekelijke vreugde! Wilde dieren zullen mak zijn. Lucht-, water- en bodemvervuiling zal tot het verleden behoren! Men zal kristalhelder water kunnen drinken; schone, frisse, zuivere lucht kunnen ademen; waar eens woestijnen waren, zal rijke, vruchtbare grond zijn die heerlijk smakend voedsel oplevert; en een fantastische schoonheid aan bloemen, struiken en bomen.
De wereld in het duizendjarige rijk zal vol gelukkige mensen zijn die door Christus en de heiligen geleid, geholpen, beschermd en bestuurd worden – en alle mensen zullen horen dat ook zij door God geroepen zijn om een eeuwig leven van het hoogste geluk en de diepste blijdschap te beŽrven.
Wat een fantastische wereld zal dat zijn!
Ofschoon een utopisch paradijs door mensenhand inderdaad een onmogelijkheid is – geen der regeringen in deze wereld ware vrede, welvaart en overvloed kan garanderen – laat uw Bijbel zien dat de grote God van hemel en aarde een Utopia op aarde kan en zal teweegbrengen... en wel spoedig!
Dat God die heerlijke dag verhaaste!

 

Terug naar de Home Page

hits counter