Voor literatuurlijst klik hier.


WAAROM IN HET RUIMTETIJDPERK

DE BIJBEL BESTUDEREN?

 
Waarom zouden wij de Bijbel eigenlijk bestuderen? Is de Bijbel in dit tijdperk van de ruimtevaart wel actueel? Wat is de Bijbel precies, en hoe moeten wij hem bestuderen om hem werkelijk te begrijpen? De Bijbel zelf geeft u de antwoorden.


Wat zijn wij? Zijn wij op aarde met een doel? Zo ja, wat is dat doel? Waarom is het leven van zoveel mensen leeg, onbevredigend, ongelukkig? Hoe kan het leven gelukkig, overvloedig, succesvol, welvarend en interessant worden?
Wat is de werkelijke oorzaak van oorlog en wat is de weg naar wereldvrede? Wat volgt er na de dood – bestaat er werkelijk een weg naar eeuwig leven?
Zijn deze vragen belangrijk? Men kan ook vragen of iets anders van groter belang zou kunnen zijn! Als u de antwoorden op deze fundamentele levensvragen wilt weten, waar zoekt u ze dan?

Het fundament van kennis

Sta hier eens bij stil! Zou een Schepper, die in het bezit is van een soevereine intelligentie, wijsheid en liefde om de gehele schepping – deze aarde en al haar levensvormen – uit te denken, te ontwerpen en tot bestaan te brengen, de mensen in onwetendheid hebben gelaten aangaande Zijn plan – het doel van hun bestaan – en de wetten die hun vrede, geluk, vreugde en al wat goed is zouden brengen, alles waarnaar de mensen vanaf het begin hebben gestreefd?
De Almachtige God heeft Zijn uiterst belangrijke waarheid voor de mensheid toegankelijk gemaakt. Hij openbaarde deze kennis in de Bijbel – het ware fundament van kennis – Zijn instructieboek voor de mensheid. Toch heeft bijna niemand ooit de antwoorden gevonden die daar zo duidelijk in staan!
De Bijbel is eenvoudig gezegd Gods goddelijke openbaring van vereiste fundamentele kennis die de mens zelf op geen enkele andere wijze kan ontdekken. God schonk de mens de vermogens de wetten van de wetenschap te ontdekken en toe te passen. Maar geen enkel wetenschappelijk instrument kan u ooit vertellen of er een leven na de dood bestaat, of wat het doel is van het feit dat u leeft, of waar u heen gaat, of u de weg wijzen naar een gelukkig, overvloedig en vredig leven. Onze wetenschapsmensen, onze wereldleiders en onze staatslieden zijn volstrekt in gebreke gebleven ons deze antwoorden te verschaffen en ons tot de algemeen begeerde vrede te leiden met geluk en overvloed voor iedereen.
De Bijbel openbaart dit alles – en nog veel meer. Onze literatuur laat u zien waar u deze geopenbaarde kennis in het fundament van kennis kunt vinden!

Een levend boek!

Maar waarom denken de meeste mensen dat de bestudering van de Bijbel een saaie, oninteressante, vervelende taak is, een taak die, als hij dan gedaan moet worden, dan alleen als een plicht uit vrees voor een hardvochtige God?
Eenvoudig omdat de mensen God niet kennen, en niet weten hoe Hij is – en omdat zij nooit werkelijk een begin hebben gemaakt om de Bijbel te begrijpen!
In deze literatuur, waarvan u nu een artikel aan het lezen bent, zult u werkelijk gaan inzien dat God liefde is, geen wrede, strenge God; dat God iedereen gelukkig wil zien, en volop genietend van een interessant leven – iede≠re seconde!
1 Johannes 4:8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Vers 16   En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
En als wij eenmaal de Bijbel beginnen te begrijpen, zullen wij ontdekken dat het de meest fascinerende, meest interessante en bovendien meest nuttige en prettige studie van ons leven is.

Waar beginnen?

Een voor de hand liggend en geschikt punt om onze studie van de Bijbel te beginnen is het allereerste begin – waar God als Schepper optreedt – in het allereerste hoofdstuk van Genesis, en dan de schepping van de mens te bestuderen, de herkomst van Satan, de eerste zonde en vervolgens verder door het Oude Testament.
Een ander vanzelfsprekend punt is het begin van het Nieuwe Testament. Hoewel de allereerste woorden van de Bijbel luiden: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1:1), staat het werkelijke begin volgens de eigenlijke chronologie der gebeurtenissen in het Nieuwe Testament en dat vinden we in Johannes 1:1: "In den beginne was het Woord", een verwijzing naar de preŽxistentie en het werk van Jezus Christus.
Er is evenwel nog een ander uitgangspunt mogelijk – het punt dat wij hebben gekozen.
Dat is te beginnen met de huidige tijd, de tijd waarin wij leven – deze tijd met in de gehele wereld een verwarde toestand – deze tijd waarin wetenschap en technologie de wapens hebben voortgebracht die nu al het leven op deze planeet met uitroeiing bedreigen – deze 'eindtijd' vlak voor het einde van dit tijdperk en de wederkomst van Jezus Christus!
Wij denken dat u de Bijbel beter zult begrijpen en interessanter zult vinden wanneer u alles – de geschiedenis en de profetieŽn, de leer en de goddelijke openbaringen – ziet vanuit de gunstige positie van uw eigen bestaan hier en nu. De Bijbel zal duidelijker worden als u ziet hoe de wereldgebeurtenissen hebben geleid tot de tijd en de omstandigheden waarin u leeft, en wat de toekomst voor u en de gehele mensheid in petto heeft.
Maar voordat wij met deze boeiende studie beginnen, moeten wij weten waarom zo weinig mensen de Bijbel werkelijk begrijpen – en hoe u hem wel kunt begrijpen.

Waarom zo'n verwarring?

Waarom zien wij zo'n verwarring, zoveel onenigheid over wat de Bijbel te zeggen heeft? Waarom zijn de honderden verschillende kerkgenootschappen en sekten het niet eens over wat het door hen allen erkende leerboek zegt? Waarom zeggen zoveel mensen die in staat zijn bijna elk ander boek te begrijpen: "De Bijbel begrijp ik eenvoudig niet"?
Neem een gezaghebbend biologieleerboek. Geef dit boek aan tien verschillende biologiedocenten aan tien verschillende middelbare scholen of universiteiten. Vraag hun wat het boek zegt. Zij zullen u allemaal fundamenteel hetzelfde antwoord geven. De mensen zijn het zelden oneens over wat erkende studieboeken zeggen – behalve wanneer het gaat om het boek der boeken: de Bijbel!
Geef de Bijbel eens aan tien verschillende theologiedocenten of geestelijken en u krijgt waarschijnlijk op om het even welke vraag die u erover stelt, tien verschillende antwoorden.
Weet u hoe dat komt?
Dit is beslist het raadsel aller tijden. Het meest belangrijke, maar minst begrepen boek der boeken is 's werelds grootste bestseller, het boek dat in het bezit is van meer mensen dan enig ander boek. Het is het enige boek dat is blijven bestaan ondanks alle pogingen in de loop der eeuwen om het te vernietigen.
De Bijbel is het enige boek dat eeuwen van tevoren de chaotische toestand in onze wereld heeft voorspeld, het enige boek dat de betekenis van deze verwarde toestand verklaart, dat ons vooraf inzicht geeft in de wonderlijke, vredige, gelukkige wereld van morgen. Het is het enige boek dat van tevoren de opkomst en ondergang van bepaalde naties en regeringen voorspelde – dat de bestemming van de wereld openbaart. Geen enkel door de mens geÔnspireerd boek kan deze verbazingwekkende dingen voorspellen. Dergelijke profetieŽn moeten goddelijk geÔnspireerd zijn.
Dit is het boek dat, ondanks menselijk wanbegrip, meer mensenlevens heeft veranderd dan alle andere boeken bij elkaar. En toch is het het boek dat bijna niemand kent!

Waarom verkeerd begrepen?

De Bijbel is het meest verkeerd begrepen boek van de geschiedenis. Het is het meest betwiste, verdraaide, verkeerd voorgestelde, belasterde en belogen boek. Waarom?
Het antwoord is te vinden in 2 Timotheus 3:16-17. De apostel Paulus schreef door God geÔnspireerd:
2 Timotheus 3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17   opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
De Bijbel is dus nuttig om onze argumenten te weerleggen en ons te corrigeren!
Maar hoeveel mensen kent u, die, wanneer zij ongelijk hebben, bereid zijn zich te laten corrigeren – zich te laten terechtwijzen voor de verkeerde dingen die zij doen? Men wil eenvoudig niet graag terechtgewezen en gecorrigeerd worden. Men houdt ervan te worden geprezen, te worden gevleid, maar terechtwijzingen en correcties haat men beslist!
Ziet u nu waarom het voor de mensen zo moeilijk is de Bijbel te begrijpen en het eens te worden over wat hij zegt? De Bijbel is Gods grote geestelijke spiegel. Hij brengt iedere fout in ons denken aan het licht, onthult iedere smet in ons karakter. Hij toont ons wat wij werkelijk zijn – zoals God ons ziet, niet zoals wij zelf graag denken dat wij zijn, of zoals wij graag zouden willen dat andere mensen ons zien.
Wanneer kinderen dingen doen die verkeerd zijn, die verboden zijn, geven zij dat dan gewoonlijk openlijk en oprecht toe? Of ontkennen zij het meestal zo lang mogelijk en proberen het daarna te verdoezelen, het goed te praten, zich te rechtvaardigen of de schuld aan iemand anders te geven?
Wij zijn allemaal slechts groot geworden kinderen. Wanneer onze hemelse Vader, door Zijn Woord, tot ons spreekt en ons terechtwijst, berispt en corrigeert, willen wij gewoonlijk niet graag onze dwalingen, onze fouten, onze verkeerde manier van handelen erkennen.
En daarom is men, eeuwen geleden, begonnen de Bijbel te interpreteren. Bijgevolg is het Woord van God verdraaid, verwrongen en misbruikt, waarbij er nagenoeg iedere denkbare valse en bedrieglijke betekenis in werd gelegd. In plaats van de duidelijke, eenvoudige, oorspronkelijk bedoelde betekenis hebben wij nu honderden menselijke interpretaties van de Bijbel!
In plaats van de waarheid te erkennen proberen de mensen hun eigen wegen te rechtvaardigen door het geÔnspireerde en heilige Woord van God te verdraaien!
De apostel Paulus schreef door inspiratie in 2 Timotheus 4:1-4 dat er een tijd zou komen waarin men de gezonde leer niet meer zou verdragen.
2 Timotheus 4:1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2   verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
De mensen hebben inderdaad hun oren van de waarheid afgewend en zich tot fabels gekeerd die hun als de waarheid van Gods Woord worden voorgehouden. Jesaja profeteerde dat men in deze laatste dagen zou eisen:
Jesaja 30:8  Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos. 9  Want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet willen horen; 10  die tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen; 11  wijkt af van de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige IsraŽls weg uit onze ogen.
Wij kunnen nu duidelijk inzien waarom de mensen de Bijbel niet begrijpen. Zij onderwerpen zich niet aan de wil van de Eeuwige – zij zijn vervuld van vrees voor de mensen in plaats van voor God. Zij beven als zij eraan denken wat de mensen zeggen, in plaats van bij wat het Woord van de levende God heeft te zeggen!
In Psalm 111:10 (Statenvert.) lezen wij: "De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid; allen, die ze [Gods geboden] doen, hebben goed verstand."
David bezat inzicht. En David zei: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad" (Ps. 119:105).
De huidige generatie is als die uit Jezus' tijd, waarvan Hij zei:
Johannes 3:19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
Ja, de Bijbel is licht – een lamp voor onze voeten – een licht op ons pad. De wereld daarentegen verkeert ontegenzeglijk in diepe duisternis.

Betekenis tot nu toe verborgen

De Amerikaanse schrijver Bruce Barton schreef eens een boek over de Bijbel, getiteld The Book Nobody Knows ("Het boek dat niemand begrijpt"). Deze titel is beslist juist geweest – tot nu toe!
Na aan de profeet DaniŽl vele profetieŽn te hebben geopenbaard, droeg God hem op:
DaniŽl 12:4  Maar gij, DaniŽl, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.
In de tijd van het 'einde' zou zowel de kennis van de Bijbel als alle andere kennis worden vermenigvuldigd!
De gehele wereld bevindt zich nu in een tijd van ernstige crises en gaat nu snel een toestand van totale chaos tegemoet. Wij zijn nu de crisis aan het einde van dit tijdperk ingegaan! God zei:
DaniŽl 12:10  Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
Ofschoon gedrukte exemplaren van Gods Woord en een algemene kennis van de Bijbel overal zijn te vinden, heeft de wereld als geheel nog steeds geen begrip van de Bijbel. Religieus, wetenschappelijk, politiek en militair bevindt zij zich in de uiterste verwarring. De wereld weet niet werkelijk waarheen ze gaat en evenmin begrijpt ze de lessen van de geschiedenis. Nooit heeft de mensheid begrip van de kennis van God meer nodig gehad dan nu!

Nooit was geestelijke kennis harder nodig

Deskundigen laten ons weten dat de wetenschappelijke en technische kennis de afgelopen 10 jaar zijn verdubbeld – maar de wereldproblemen zijn dat eveneens! Kennelijk hebben kennis van materiŽle zaken en wetenschappelijke en technologische knowhow de mens niet de antwoorden op de wereldproblemen verschaft. Deze kennis heeft slechts geleid tot een vermenigvuldiging van de problemen en heeft de mensheid op de rand van nucleaire en biotechnologische vernietiging gebracht!
De vroegere president van de Verenigde Staten, Dwight D. Eisenhower, besefte het feit dat de mens zichzelf spoedig kan uitroeien. In zijn inaugurele rede zei hij: "In de snelle vlucht die de grote gebeurtenissen hebben genomen, zien wij onszelf rondtasten teneinde de volle zin en betekenis van de tijd waarin wij leven te kennen… Hoever zijn wij gevorderd op de lange pelgrimstocht van de mensheid vanuit de duisternis naar het licht? Naderen wij het licht, een dag van vrijheid en vrede voor de gehele mensheid? Of sluiten de schaduwen van een nieuwe nacht ons aan alle kanten in? … De wetenschap schijnt zo ver te zijn om ons als haar laatste gift de macht te schenken het menselijk leven van deze planeet weg te vagen."
Maar hoe zou een wereldramp kunnen worden afgewend? Wat is de oplossing van de bewapeningswedloop – van een nucleair 'Armageddon'?
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, vlak na de overgave van Japan aan boord van het slagschip Missouri in de Baai van Tokio, wees generaal Douglas MacArthur op de enig mogelijke oplossing. Hij sprak deze profetische woorden: "Vanaf de vroegste tijden heeft de mens naar vrede gezocht… Militaire allianties, machtsevenwicht, verbonden tussen volken, alle hebben op hun beurt gefaald, waardoor alleen de weg van de vuurproef van oorlog openbleef. De totale vernietiging door oorlog heeft dit alternatief nu uitgeschakeld. Wij hebben onze laatste kans gehad. Als wij niet een machtiger en meer onpartijdig systeem ontwerpen, staat Armageddon voor de deur. Het probleem is in wezen theologisch en vereist een geestelijke opleving en verbetering van het karakter van de mens om gelijke tred te houden met onze haast onvergelijkelijke vooruitgang in wetenschap, kunst, literatuur en alle materiŽle en culturele ontwikkelingen van de afgelopen 2000 jaar. Het moet uit de geest komen, willen wij het vlees redden" (Reminiscences, p. 459).
Lees deze opmerkelijke woorden met grote aandacht.
Hoewel hij een van de grootste en meest succesvolle generaals van de moderne tijd was, meende MacArthur dat onze wereld haar laatste kans heeft gehad om een grote oorlog te voeren en te beŽindigen zonder de mensheid uit te roeien!
Maar hij zag tevens de enige oplossing van de kwalen van deze wereld: een verbetering van het karakter van de mens!
Laten wij eerlijk zijn. Laten wij de feiten onder de ogen zien. Er is een oorzaak voor ieder gevolg! Omdat de mens heeft verkozen zijn eigen weg te gaan en Gods geopenbaarde kennis heeft verworpen, oogst de mensheid de consequenties daarvan! 's Mensen eigen wegen zijn de oorzaak van het leed, de ellende en de moeilijkheden waaronder de wereld vandaag gebukt gaat! Afgesneden van God en van begrip van Zijn Woord heeft het misleide wetenschappelijke en technologische genie van de mens hem op de rand van zelfvernietiging gebracht!
Derhalve is het inderdaad in wezen een theologisch probleem, zoals God duidelijk in Zijn Woord zegt:
Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.
Het volk gaat te gronde door het gebrek aan ware, geestelijke kennis.

Slechts ťťn hoop

De mensen zijn geneigd zichzelf te misleiden en te denken dat er nu, op dit moment, geen enkel speciaal gevaar dreigt – dat de wereld altijd even chaotisch is geweest als vandaag.
Inderdaad is de menselijke natuur in wezen nooit veranderd.
Spreuken 14:12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
De wegen van de zinnelijke mens zijn altijd op dood en verderf uitgelopen.
Maar toen hij over onze tijd profeteerde, zei de apostel Paulus:
2 Timotheus 3:13  Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.
Dit feit, plus de grimmige realiteit dat de vernietiging van het menselijk leven tot nu toe nooit eerder mogelijk was, zou ons wakker moeten schudden!
Jezus Christus, de grootste nieuwsbrenger die ooit heeft geleefd, kende het eindresultaat van de verschrikkelijke toestand die de mensen zich in deze eindtijd op de hals zouden halen. Hij voorspelde dat als die dagen niet ingekort zouden worden, geen mens gespaard zou blijven.
Desondanks laat uw bijbel zien dat er hoop voor de mensheid is! De Almachtige God heeft beloofd in de aangelegenheden van de wereld te zullen ingrijpen. Hij zal niet toestaan dat het wetenschappelijke genie van de mens al het leven op deze planeet verdelgt. Hij heeft beloofd Jezus Christus opnieuw te zullen zenden, deze maal om ons van onszelf te redden en ons ten langen leste vrede te brengen!

U kunt inzicht verkrijgen

Hoe kunt u nu beginnen de Bijbel werkelijk te begrijpen? Nu volgt de wijze waarop u een begin met dit spannende avontuur kunt maken.
Bestudeer de Bijbel met het doel waarheid te ontdekken. Zorg ervoor alle dingen te bewijzen:
1 Thessalonica 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.
En vervolgens: geloof God – geloof Zijn Woord meer dan elk ander boek waarin u vertrouwen hebt zou aannemen.
Toen de apostel Paulus in Berea was, ontdekten de mensen dat hij iets predikte wat totaal verschilde met wat zij hadden geleerd en geloofd. Dat verschil zult u ook in onze literatuur ontdekken. Zij wisten niet of Paulus een valse profeet was, of iemand die door God was gezonden. Let op wat zij deden:
Handelingen 17:11  en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid [d.w.z. zonder vooroordeel] aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Bestudeer uw bijbel dus zonder vooroordeel, maar zorg ervoor alle dingen te bewijzen zoals de mensen te Berea deden, en onderzoek de Schriften om na te gaan of deze dingen wel zo zijn! Lees en bestudeer de Bijbel dagelijks – controleer voor uzelf om te zien wat er werkelijk in wordt onderwezen. Ga er niet vanuit dat wat u altijd hebt gehoord en geloofd de waarheid van God is.

We zullen nu enkele onderwerpen behandelen om duidelijkheid te verschaffen waarom we de Bijbel moeten bestuderen. We raden u aan ook de andere artikelen van onze literatuur te lezen, zonder vooroordeel. Geloof ons niet, maar uw Bijbel.

Wat is de "voleinding der wereld"?

Werden Jezus ooit vragen gesteld betreffende de "voleinding der wereld" en de tekenen die op Zijn wederkomst zouden wijzen?
Mattheus 24:1  En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2  En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 3  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
Het Nieuwe Testament, zoals het oorspronkelijk door God werd geÔnspireerd, werd in het Grieks geschreven. Het Griekse woord dat hier in Mattheus 24:3 met 'wereld' is vertaald, is aion, hetgeen 'tijdperk' betekent – niet de fysieke planeet waarop wij wonen.
Aan Jezus werden dus vragen gesteld betreffende het einde van een 'tijdperk' in de geschiedenis van de mensheid in plaats van over de verwoesting van de aardbol.
Hoelang blijft volgens de Bijbel de aarde bestaan?
Prediker 1:4  Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan.

Een tijd van grote moeilijkheden

Jezus beantwoordde het tweede gedeelte van de vraag van de discipelen door hun een samenvatting te geven van de gebeurtenissen die vlak voor Zijn terugkeer naar de aarde zouden plaatsvinden.
Wij vatten de draad van het verslag op in Mattheus 24:21.
Jezus profeteerde dat er vlak voor Zijn terugkeer een tijd van grote moeilijkheden op aarde zou zijn.
Mattheus 24:21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
Wat zou er volgens Jezus gebeuren als werd toegestaan dat deze dagen van verdrukking zouden voortduren?
Vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
De Willibrord-vertaling geeft dit vers duidelijker weer als "zou geen mens gespaard blijven". Het Boek: "zal iedereen omkomen". Groot Nieuws Bijbel: "zou geen sterveling het overleven". Dit vers heeft dus beslist geen betrekking op geestelijk behoud, maar op de redding van fysieke vernietiging – van een vroegtijdige dood!
Jezus profeteerde niet dat alleen de inwoners van Jeruzalem met totale vernietiging zouden worden bedreigd. Hij zei ondubbelzinnig dat niemand voor de dreigende vernietiging zou zijn gevrijwaard.
Wie zal in het wereldgebeuren ingrijpen om deze tijd van verdrukking plotseling af te breken en daardoor de uitroeiing van de gehele mensheid te voorkomen? Een ander verslaggever, Markus, heeft hetzelfde opgetekend wat we in Mattheus hebben gelezen.
Markus 13:20  En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
Deze verzen betekenen dat Jezus Christus, zoals oorspronkelijk is gepland, precies op het ogenblik waarop de mensheid zich anders zou vernietigen, zal interveniŽren. Door deze rechtstreekse interventie zal Hij de dagen van menselijk bestuur, die anders op de vernietiging van ieder menselijk leven zouden uitlopen, plotseling afbreken!

Een tijd zonder weerga!

Was er ooit eerder een tijd van moeilijkheden zoals er vlak voor Christus' terugkeer zal zijn?
Markus 13:19  Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.
Mattheus 24:21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Er werden ook oudtestamentische profeten geÔnspireerd om deze zelfde tijd van wereldomvattend gevaar te voorzien.
Jeremia 30:7  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.
DaniŽl 12:1  Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Daar elk van deze drie profetieŽn duidelijk maakt dat deze toekomstige crisisperiode zonder weerga zal zijn, kunnen ze slechts betrekking hebben op ťťn periode van een grote climax van wereldomvattende moeilijkheden!
Hoe beschreef de profeet JoŽl de verschrikkelijke gebeurtenissen die aan het einde van dit tijdperk zullen plaatsgrijpen?
Joel 2:1  Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! 2  Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. 3   Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land voor hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. 4  Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. 5  Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd.
De door God geÔnspireerde profetie van JoŽl beschrijft precies dezelfde tijd van moeilijkheden die ook door Christus, Jeremia en DaniŽl werd geprofeteerd. Deze profetie verwijst naar gebeurtenissen die zich binnenkort, aan het eind van dit tijdperk, zullen afspelen. Want pas in deze tijd van nucleaire, chemische en biologische wapens is een dergelijke algehele vernietiging van het menselijk leven mogelijk geworden!
Zouden de symbolen die door de profeet Johannes werden waargenomen kunnen wijzen op het gebruik van modern wapentuig?
Openbaring 9:2  En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3  En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4  En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5  En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6  En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7  En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8  en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9  en zij hadden borstschilden als ijzeren harnnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10  En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Vers 16   En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17  En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18  Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19  Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe.
Johannes beschreef wat hij zag in een visioen dat God hem had geopenbaard. Het was een mysterieus, angstwekkend schouwspel. De schepselen die hij zag waren kennelijk symbolen van de wapens waarvan God wist dat de mens ze in de eindtijd zou kunnen uitvinden.
Laten wij voor een ogenblik stilstaan bij een tijd, zo'n 4300 jaar geleden, dat God in de aangelegenheden van de mensen ingreep, teneinde datgene waardoor de wereld nu wordt bedreigd, op te schorten. De mensen spraken ťťn taal?
Genesis 11:1  De gehele aarde nu was ťťn van taal en ťťn van spraak.
Wat besloten zij te doen?
Vers 4  Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken,…
Met welk doel?
… opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.
Men wilde verenigd blijven. Wat deed God om hun plannen te verijdelen?
Vers 5  Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. Vers 7  Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8  Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9  Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.
Waarom deed God dat?
Vers 6  en de Here zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben ťťn taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.
Vers 6 wijst erop dat God bij Babel de taal verwarde en de mensen verspreidde teneinde het misleide inventieve genie van de mens te beteugelen! Wanneer de mensen elkaars taal spreken en wetenschappelijke en technologische kennis uitwisselen, zoals dat vandaag gebeurt, dan is nagenoeg alles waarvan het verstand van de mens zich een denkbeeld kan vormen, voor hem bereikbaar, met inbegrip van onderzoek diep in het heelal en het uitvinden van wapens die in staat zijn al het leven te vernietigen. Zijn ijdelheid brengt hem verder van de ware God en uiteindelijk van behoud.
Door bij Babel de taal te verwarren en de mensen te verspreiden belette God de mens om reeds lang geleden te doen wat hij vandaag doet. Het lag niet in Gods plan dat de mens zo snel zo ver zou komen!
Kan het duidelijker worden gezegd in vers 6? Ziet u dat wij leven in de tijd waarover Jezus in Mattheus 24 sprak? De tijd waarin de mensen over de macht zouden beschikken al het leven van deze aarde weg te vagen!

De oorzaak van oorlog

God belooft dat Hij in het wereldgebeuren zal ingrijpen om de vernietiging van de mensheid te voorkomen en om ons wereldvrede te brengen. Maar teneinde blijvende vrede te waarborgen, zal Hij tevens toekomstige oorlogen voorkomen door dat te veranderen wat oorlog veroorzaakt. Laten wij begrijpen wat dat is.
De Bijbel laat duidelijk zien dat oorlog een gevolg is van het handelen volgens de onmatige begeerten in de mens.
Jakobus 4:1  Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2  Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
De ongebreidelde menselijke natuur met haar hoogmoed, ijdelheid, jaloezie, wellust en hebzucht is duidelijk de oorzaak van oorlog! Kennis leidt vaak tot grotere hoogmoed.
1 Corinthe 8:1 (2e deel v.h. vers)  … De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. 2  Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort.
Omdat wij in een tijd leven van zich snel ontwikkelende wetenschappelijke kennis, waardoor het mogelijk is dat slechts een klein aantal mensen een reusachtige macht bezit, zullen de onmatige begeerten van de mens er daarom de oorzaak van zijn dat de mensen "in de laatste dagen" ten goede veranderen of dat zij van kwaad tot erger vervallen?
2 Timotheus 3:1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2   want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3  liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4   verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Vers 13  Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.
Wat is het eindresultaat van beslissingen en daden die voor grote leiders en voor de mensen in het algemeen juist schijnen?
Spreuken 14:12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Dit principe is zo belangrijk dat het door Gods inspiratie in Spreuken 16:25 wordt herhaald. Ook andere schriftgedeelten hebben dit thema.
Romeinen 6:21  Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood.
Wat verleidt de mens ertoe te geloven dat daden die op de dood uitlopen, vrede zullen brengen?
Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
In de Bijbel is het hart het symbool van het centrum of de zetel van de menselijke gedachten en gevoelens. Bewindslieden kunnen dus door hun eigen begeerten worden verleid te geloven dat hun slechte daden juist en goed voor de wereld zijn.
De regeringen van deze wereld beloven vrede. Maar de mensen hebben ons slechts meer oorlogen gebracht en zij hebben de mensheid nu naar de rand van zelfvernietiging gevoerd!
Kennen de machthebbers de weg naar vrede wel?
Romeinen 3:10  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 11   er is niemand, die verstandig is, nie≠mand, die God ernstig zoekt; 12  allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. 13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14  hun mond is van vloek en bitterheid vol; 15   Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16  verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17  en de weg des vredes kennen zij niet. 18  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Wat schreef Jesaja door God geÔnspireerd over het werkelijke begrip van de mens van de weg des vredes?
Jesaja 59:1  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 3  Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. 4  Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. 5  Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 6  Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. 7  Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. 8  De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.
Waarop zullen de menselijke plannen voor vrede uitlopen?
Jesaja 33:7  Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter; 8  de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet geteld. 9  Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af.
Zal God ingrijpen wanneer de gezanten voor vrede bitter wenen – wanneer het land verwoest is?
Vers 10  Nu zal Ik opstaan, zegt de Here; nu zal Ik Mij verheffen, nu Mij oprichten.
In de gehele Bijbel wordt oorlog getoond als het resultaat van begeerte of hebzucht. Begeerte is een fundamenteel kenmerk van de menselijke natuur. Maar kunnen de regeringsleiders van deze wereld de menselijke natuur veranderen? Uiteraard niet! Bijna 6000 jaar van menselijke geschiedenis heeft bewezen dat de mens, overgelaten aan zichzelf, volstrekt niet bij machte is deze verandering te bewerkstelligen. In de hele geschiedenis zijn vredesonderhandelingen steeds begeleid en ondersteund door de meest energieke oorlogsvoorbereidingen!
En vandaag is het niet anders.
Kan derhalve enige menselijke regering permanent een einde aan oorlogvoering maken? Klaarblijkelijk niet! Wanneer u het op deze wijze bekijkt, wordt het antwoord duidelijk: alleen God kan permanent een eind aan alle oorlogvoering maken, omdat alleen God de macht bezit de menselijke natuur te veranderen!
Maar hoe precies zal God, nadat Jezus Christus is teruggekeerd, wereldvrede scheppen en handhaven?
De enig werkelijke en blijvende oplossing voor de problemen betreffende wereldvrede is reeds lang geleden ontworpen. En het hele plan wordt in uw bijbel ontvouwd.

Wereldregering zal vrede brengen

Zou God in het wereldgebeuren interveniŽren zonder het eerst aan Zijn profeten te hebben geopenbaard?
Amos 3:7  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Duizenden jaren geleden openbaarde God aan Zijn profeet Jesaja een tijd dat Hij Zijn regering hier op aarde zou vestigen.
Jesaja 2:1  Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
Zal het een letterlijk wereldregerend koninkrijk zijn?
DaniŽl 2:44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.
Psalmen 67:5  Dat de natiŽn zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiŽn op de aarde leidt.

Zal er dan tussen naties oorlog zijn, zoals nu?
Jesaja 2:4  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
De mensheid zal worden geleerd wat de weg naar vrede en productiviteit is.
Precies dezelfde Persoon die de mens schiep komt om op aarde de Regering van God te vestigen, en om de mens de weg naar vrede te onderwijzen – om de mens te leren zijn vindingrijke genie in vreedzame banen te leiden.
Micha voorspelde eveneens de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.
Micha 4:1  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken.
Er is inderdaad een almachtige regering op komst, die de gehele wereld zal besturen en die alle wereldomvattende problemen op billijke en rechtvaardige wijze voor alle volken tot een oplossing zal brengen, een regering die wordt geleid, niet door zinnelijke mensen, maar door de levende, almachtige Schepper van het universum!
Let op wie er volgens Jesaja's profetie over de aarde zal regeren.
Jesaja 11:1  En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van IsaÔ en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2  En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; 3  ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4  want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
Wie is "de tronk" of zoon van IsaÔ (Jesse) in vers 1?
Handelingen 13:22  en nadat Hij deze [koning Saul] verworpen had, verwekte Hij hun David als koning, wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon van IsaÔ, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen.
Met deze tronk wordt koning David bedoeld. Het "rijsje" dat uit die tronk voortkomt (Jes. 11:1) is dus kennelijk Jezus Christus.
Vers 23  Uit zijn [Davids] geslacht heeft God naar de belofte voor IsraŽl de Heiland Jezus doen komen.
Jeremia 23 spreekt over Christus als de 'scheut' of 'spruit' die uit IsaÔ's wortels zou groeien.
Jeremia 23:5  Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. 6  In zijn dagen zal Juda behouden worden en IsraŽl veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid.
De profetie in Jesaja 11 voorspelde vele eeuwen van tevoren dat Jezus Christus op zekere dag op aarde zal regeren!
Een engel zei, voordat Jezus als mens werd geboren, tegen Maria, Zijn moeder, dat het Zijn bestemming was een werkelijk bestaande troon over te nemen en op deze aarde te regeren.
Lukas 1:26  In de zesde maand nu werd de engel GabriŽl van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27  tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28  En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29  Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31  En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
DaniŽl voorzag door inspiratie de tijd dat de heiligen – uit de Geest geboren christenen – met Christus heerschappij over de aarde zullen ontvangen.
DaniŽl 7:18  daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Vers 21  Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22  totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Vers 27  En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Wat is het ware Evangelie?

Jezus werd 2000 jaar geleden naar deze aarde gezonden om de woorden van de Vader bekend te maken.
Johannes 12:49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.
Johannes 14:24  Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Welke boodschap was daarbij inbegrepen?
Markus 1:14  En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken.
Mattheus 9:35  En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.

Zei Jezus dat men dit evangelie moet geloven?
Markus 1:15  en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Markus 16:15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Het woord 'evangelie' betekent 'goed nieuws' of 'verheugende tijding'. Jezus trok rond om het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God bekend te maken! Het evange≠lie van Jezus Christus is eenvoudig precies hetzelf≠de evangelie dat Hij predikte. Jezus' evangelie is niet primair een boodschap over Zichzelf als persoon, of over het 'aannemen van Jezus'. Het is niet primair een boodschap over de gebeurtenissen in Zijn leven en over hoe Hij de Verlosser van de wereld werd – hoewel het dat allemaal wel insluit.
De boodschap die door Jezus werd verkondigd is het goede nieuws dat God op aarde de vrede zal herstellen door boven alle volken Zijn goddelijke Koninkrijk te vestigen. Bij Zijn wederkomst zal Christus, door de macht van God, de leiding van alle menselijke regeringen in handen nemen en met Gods wet regeren. Tevens omvat Jezus' evangelie de kennis van hoe wij de gift van eeuwig leven kunnen ontvangen en een deel van dat eeuwige, heersende Koninkrijk kunnen worden!
Jezus zond Zijn apostelen en ware dienaren uit om dat zelfde evangelie (met inbegrip van Zijn gehele leer) aan de wereld te prediken.
Lukas 9:1  Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. 2  En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.
Mattheus 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Zijn evangelie van het komende Koninkrijk van God zou vlak voor het 'einde' en Zijn wederkomst in de gehele wereld worden gepredikt.
Mattheus 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
Markus 13:10  En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

Welk evangelie verkondigde Filippus?
Handelingen 8:12  Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.
En Paulus?
Handelingen 19:8  En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.
Handelingen 14:22  om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

Predikte hij onder de heidenen in Efeze hetzelfde evangelie?
Handelingen 20:25  En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.
In Rome waren zowel Joden als heidenen onder zijn gehoor. Welk evangelie predikte hij daar aan zowel Joden als heidenen?
Handelingen 28:23  En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. Vers 31  predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.
In Paulus' tijd probeerden sommige valse leraars het evangelie van Christus te verdraaien.
Galaten 1:6  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7  en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Welke veroordeling spreekt hij uit over iedereen die tracht enig ander 'evangelie' te verkondigen?
Vers 8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
Paulus neemt dit zeer ernstig en spreekt in het volgende vers nogmaals de vloek uit.
Vers 9  Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!
Uw bijbel laat zien dat er slechts ťťn waar evangelie bestaat! Wij horen tegenwoordig veel 'evangelies' over Christus, maar hoeveel mensen hoort u het 'evangelie van Christus' – het evangelie dat Hij predikte – het evangelie van het Koninkrijk Gods, verkondigen?

Gods 7000-jarige Plan

God heeft een periode van 7000 jaar uitgetrokken om Zijn plan met de mensheid te voltooien. Gods weinig begrepen plan begon 6000 jaar geleden. Het model voor dit plan wordt in de eerste twee hoofdstukken van Genesis gegeven. Het is de week van zeven dagen.
Duizend jaar is voor God als een 'dag', en andersom.
2 Petrus 3:8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
In HebreeŽn 4:4, 11 wordt de zevende dag van de week uitgebeeld als een prefiguratie van de vredige 'rust' die op Christus' terugkeer zal volgen.
Hebreen 4:4  Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. Vers 11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
De tijd van Christus' heerschappij over de aarde, die na het huidige tijdperk van menselijk wanbestuur en zinloze oorlogvoering zal komen, wordt uitdrukkelijk duizend jaar genoemd.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
Daar de laatste 'dag' van Gods plan 1000 jaar lang is, volgt daar vanzelfsprekend uit dat de daaraan voorafgaande zes 'dagen' 6000 jaar duren – 7000 jaar in totaal.
Wat was Jezus' antwoord toen de discipelen Hem vroegen of Hij de Regering van God in hun tijd zou herstellen?
Handelingen 1:6  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor IsraŽl? 7  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.
De apostelen hadden geen volledig begrip van Gods plan in de tijd dat Christus nog bij hen was en nog lange tijd daarna. Zij dachten dat het Koninkrijk van God in hun tijd zou worden opgericht. Maar voordat zij stierven, begrepen zij dat Christus op een veel later tijdstip zou terugkeren. Petrus zei:
2 Petrus 3:9  De Here talmt niet met de belofte [van Zijn terugkomst], al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
God is geduldig. Hij heeft zich 6000 jaar lang van inmenging in het wereldgebeuren onthouden.
Waarom?
Omdat God de mens 6000 jaar heeft toegewezen om te leren dat de wegen van de mens niets dan lijden en de dood voortbrengen!
Een optelling van jaren laat zien dat de tijd van Adam tot na de dood van Christus 4000 jaar is. En sindsdien zijn er nog eens 2000 jaar verstreken tot 2031. Een totaal van 6000 jaar menselijke beschaving.
Het is een ontzagwekkend en gewichtig feit dat in onze tegenwoordige eeuw – precies de tijd waarin de wereld met de uitroeiing van alle leven wordt bedreigd – bijna 6000 jaar zijn verstreken! Hoe intrigerend dat Christus zelf zei dat, wanneer wij alle gebeurtenissen die Hij voorspelde zich zouden zien voltrekken, Hij zou terugkeren – deze keer om de mensheid van vernietiging te redden, om het Koninkrijk van God te vestigen, en om ons blijvende vrede te brengen!
U hebt nu in uw bijbel een korte samenvatting gezien van Gods oplossing voor de problemen van deze wereld. U bent nu begonnen de dringende noodzaak in te zien van de beloofde terugkeer van Christus en waarom we in het ruimtetijdperk de Bijbel moeten bestuderen. In onze andere publicaties zult u meer leren over Christus' spectaculaire interventie in het wereldgebeuren zoals deze in de verbazingwekkende, gedetailleerde profetieŽn van de Bijbel wordt geopenbaard.

 

 

Terug naar de Home Page

free hit counters