Voor literatuurlijst klik hier.

 

Wat is GELOOF?

Miljoenen mensen missen het geloof om antwoord op hun gebeden te ontvangen – om hun geest van angsten en zorgen te bevrijden. Grotendeels is dit te wijten aan gebrek aan kennis van wat geloof is.
Deze publicatie geeft antwoord op de twee vragen:
Wat is geloof?
en
Wat voor geloof is nodig voor behoud?

 

 

WAT IS GELOOF?

 

DE GEHELE WERELD wankelt thans onder de beroeringen die aan een kolossale gebeurtenis voorafgaan.
Het huidige verval in de wereld, in het kielzog van de grootste, meest destructieve oorlogen van de geschiedenis, de sociale onrust en de religieuze verwarring vormen slechts het waarschuwingsteken dat het einde van de huidige cultuur voor de deur staat. De wederkomst van Christus, die een nieuwe orde van wereldvrede zal stichten, is nabij – veel meer nabij dan men meent! Vůůr die tijd zullen de verkilling, het egoÔsme, de verloedering, de gewelddadigheden nůg meer toenemen en een inzinking van de wereldeconomie de mensheid teisteren.
God heeft de gebeurtenissen van de komende jaren door zijn profeten al lang geleden laten aankondigen. Wereldleiders, overheden en de grote wereldreligies kunnen dit lezen of hebben het gelezen, maar de mensheid bekeert zich niet. Geloven ze de waarschuwingen niet?
Het tijdperk van de mens zal eindigen met de vreselijkste wereldomspannende oorlog aller tijden en als Christus niet zou interveniŽren zou de mensheid zichzelf vernietigen. Gelooft u dit en hebt u de maatregelen genomen om de zijde van uw Schepper te kiezen? Of ontbreekt het geloof?

Is er wel geloof tegenwoordig? 

En sprekend over zijn eigen tweede verschijnen op aarde stelde Jezus zelf de profetische vraag:
Lukas 18:8  Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
Toen Jezus deze woorden uitsprak, keek Hij in de toekomst – naar onze tegenwoordige generatie, die Hij duidelijk voorzag. En met het oog op de in onze tijd bijna totale afwezigheid van geloof stelde Hij deze vraag!
Zeker is dat de wereld het ware geloof bijna geheel uit het oog heeft verloren. Geen wonder dat zo weinig mensen het hebben; geen wonder dat zo velen zeggen: "Mijn geloof is niet erg sterk", of: "Het lukt me maar niet om geloof op te brengen." De mensen van vandaag weten niet wat geloof is, of waarom zij het niet bezitten. Toch kan zonder geloof niemand worden behouden!

Jezus had geloof

Toen Jezus in het menselijk vlees over deze aarde wandelde, bezat Hij geloof!
Toch zei Hij duidelijk:
Johannes 5:30  Ik kan van Mijzelf niets doen…
Weinig mensen weten dat wat Hij deed – de wonderen die Hij verrichtte – Hij niet door enige bovennatuurlijke kracht van zichzelf deed. Alles wat Hij deed, ieder wonder dat Hij verrichtte, werd letterlijk door middel van geloof gedaan, waarmee Hij ons een schitterend voorbeeld gaf.
Maar hoe verrichtte Hij zijn wonderen dan, hoe bracht Hij zijn machtige werken tot stand?
"De Vader, die in Mij blijft", verklaarde Jezus, "doet zijn werken" (Joh. 14:10).
Inderdaad, evenals u en wij dat kunnen zijn, was Jezus vol van Gods heilige Geest – Gods dynamische, bovennatuurlijke kracht! Deze kracht van de Almachtige God, de Schepper, was letterlijk in Jezus; en precies dezelfde kracht van precies dezelfde Levende God kan vandaag in u zijn!
Alle apostelen en evangelisten van de ware Gemeente van God in de eerste eeuw verrichtten daadwerkelijk wonderen, en zelfs nog grotere wonderen dan Jezus had verricht, tot zelfs de schaduw van Petrus, als die over de zieken gleed, hun genezing teweegbracht!
Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus – allen gewone, bescheiden mensen – zij allen hadden deze kracht, precies dezelfde kracht die Jezus had, omdat zij dicht bij God leefden en vol van de heilige Geest waren!
Maar vandaag lijken wij deze kracht te missen, niet doordat God ons deze kracht ontzegt, maar doordat wij zo nauw betrokken zijn bij de hedendaagse materialistische wereld – doordat onze geest in beslag wordt genomen door de materiŽle belangen van dit leven; onze geest en ons hart zijn zover van God af; wij hebben zo weinig contact met Hem, doordat wij niet voldoende tijd besteden aan de bestudering van zijn Woord, en door gebrek aan de juiste soort van onderworpen, onderdanig, ernstig en hartverscheurend gebed – en doordat wij, bijgevolg, niet vol van de heilige Geest zijn!
Laten wij nu daarom twee vragen stellen:
Ten eerste, wat Ūs geloof?
En ten tweede, hoe kunnen wij het verkrijgen, en hoe kan het vermeerderd worden?

Wat geloof is

Op weg van uw werk gaat u tanken, "want ik geloof dat ik niet genoeg brandstof heb om mijn woonplaats te halen" zegt u. Met "ik geloof" bedoelt u dat u het niet zeker weet. De hele middag hangen er donkere wolken en u zegt: "Ik geloof dat het gaat regenen." Geloof is in onze taal niet hetzelfde als zekerheid. Als we dat zo hebben afgesproken, is daar niets mis mee. Maar het geloof dat God geeft is absolute zekerheid en dat schept verwarring. Het begrip geloof in ons taalgebruik is dus totaal iets anders dan het begrip geloof in bijbelse taal.
Welnu, het geloof dat God schenkt is de zekerheid van de dingen waarop men hoopt.
HebreeŽn 11:1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Geloof
komt dus vůůr bezit.
Hebt u eenmaal iets in uw bezit, dan hoopt u er niet langer op. Maar zelfs nog vůůr u het ontvangt, hebt u het in wezen reeds, in de vorm van zekerheid dat u het zult bezitten; en deze zekerheid is geloof.
Bovendien is geloof een bewijs: "het bewijs der dingen, die men niet ziet." Geloof gaat vooraf aan het daadwerkelijk ontvangen van wat u vraagt. En geloof is het bewijs dat u het zult bezitten, voordat u het zelfs maar ziet. Het is het bewijs van de dingen die men nog niet ziet. U hebt het niet. U ziet of voelt het niet. Maar geloof is uw bewijs dat u het zult hebben. Geloof is de wetenschap – de zekerheid – van het ontvangen van dat waarop u nu nog hoopt.

Geloof en genezing

Wij willen u er op wijzen dat wanneer u op iets hoopt of God om iets vraagt, er een teken is – een bewijs (omdat, wat God betreft, zijn teken een bewijs is) – dat u zult ontvangen wat u hebt gevraagd. En wat is dat bewijs, dat teken? Is het het daadwerkelijk ontvangen van het antwoord, zodat u ziet, of voelt, of hoort dat u het hebt? Nee!
Gesteld, u bent ziek. U hebt een of andere kwaal opgelopen. Jezus genas voortdurend de zieken. En Hij zei dat wij de werken die Hij deed (en dit was er een van) ook moeten doen. Veronderstel nu dat u God vraagt u te genezen. Vanzelfsprekend wilt u een teken dat u zult worden genezen.
Het verstand van de mens kan, in natuurlijke zin, uitsluitend door middel van de vijf zintuigen kennis ontvangen. Dit zijn de enige vijf kanalen die in staat zijn, door natuurlijke processen, kennis aan het menselijk verstand door te geven. De zintuigen van zien, horen, ruiken, tasten, proeven.
Maar dat is geen geloof! Geloof is een geestelijke zaak, en het heeft niets te maken met de vijf zintuigen, die fysiek zijn.
Gebed is een geestelijke zaak. God is geest! En wanneer wij om, bijvoorbeeld, genezing vragen, hebben wij een teken – een positief bewijs – dat de genezing zal worden verricht; maar dit teken is niet iets wat gezien, of gevoeld, of gehoord wordt – het is geen fysiek teken – het is het geestelijke teken van geloof. Geloof is ons teken.
U kunt Gods gebod en schriftelijke belofte van uw fysieke genezing in geval van ziekte lezen in Jakobus 5:14. De zieke bidt om genezing, in overeenstemming met Gods schriftelijke belofte. De zieke volgt Gods instructies op en laat de oudsten van de gemeente komen; die het gelovige gebed over hem bidden en hem met olie zalven.
We dienen ons wel te realiseren dat er in de Bijbel vrijwel geen beloften van God staan die onvoorwaardelijk zijn. Hoewel in Jak. 5:14 geen voorwaarden staan, moeten we elk schriftgedeelte plaatsen in de context van de hele Bijbel. Iemand met het geloof als een mosterdzaadje kan een berg verplaatsen zegt Jezus in Matth. 17:20. Hij noemt geen voorwaarden. Maar denkt u dat u op een naburig dorp een berg kunt zetten omdat daar iemand woont die u iets heeft misdaan? Alles wat wij God vragen moet wel in overeenstemming met zijn wil zijn.
Als u ziek bent en God om genezing vraagt, zou God dan niet willen dat u genezen wordt? Betekent dit dat Hij wil dat u ziek blijft? Nee!
Wel moeten we de vraag stellen of God zich heeft verplicht om iedereen te genezen die geloof heeft en Hem gehoorzaamt.
Het antwoord is nee. Want er zijn wťl voorwaarden!
Maar geloof is niet de enige voorwaarde voor genezing. 1 Joh. 3:22 vermeldt: "En ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht." Niemand zal van mening zijn dat God zichzelf heeft verplicht om alle onbekeerde zondaren te genezen!
Er is nog een heel realistische voorwaarde die we vinden in de Bijbel, niet alleen essentieel voor genezing, maar voor ťlk verhoord gebed om verlossing van elke narigheid, tegenspoed, misŤre – namelijk: God geneest op voorwaarde dat de genezing goed voor u is in het kader van Zijn allesomvattend plan voor uw leven.
Gods grote doel voor u is om u als Zijn eigen kind eeuwig leven te geven in Zijn Koninkrijk. Hij zal niets doen om de kansen om dat doel te bereiken in gevaar te brengen of te verminderen.
1 Joh. 5:14 zegt dat God ons verhoort "indien wij iets bidden naar Zijn wil." Soms wil God ons (nog) niet genezen, omdat het lijden een ander doel in ons leven heeft.
Ziekte is een beproeving zoals elke andere beproeving. Om het karakter in een christen te ontwikkelen teneinde Gods doel in zijn leven te realiseren wordt iedere christen geconfronteerd met beproevingen. We mogen de genezing nooit zien als graadmeter voor iemands geloof. Natuurlijk is geloof een voorwaarde, maar sommige mensen met een sterk geloof worden niet genezen en sommige kleingelovigen daarentegen wťl. Driemaal heeft Paulus gebeden om verlost te worden van een kwaal. Over de reden waarom Christus zijn kwaal niet wilde genezen, zegt Paulus: "Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen" (2 Cor. 12:6-10). De profeet Elisa, die tweemaal zoveel van Gods geest ontving als Elia, overleed aan een ziekte. Satan sloeg Job met toestemming van God met een ziekte. God gebruikte deze beproeving om Job een waardevolle les te leren.
Welnu, geloof is uw bewijs dat God zal doen wat Hij – onder zijn voorwaarden – heeft beloofd. U kunt geloof niet zien, u kunt het niet voelen. Wat u ziet en voelt heeft met geloof niets te maken. Maar het punt dat uw menselijke natuur u over het hoofd wil laten zien is, dat God niet heeft beloofd wanneer, en hoe, Hij u zou genezen!
Gods doel met uw leven is u te transformeren van wat u was in het beeld van zijn zoon – in hetzelfde karakter als dat van God zelf. Onderdeel van dit karakter is het leren van geduld! En God leert u, in Jakobus 1:3, dat de beproeving van uw geloof volharding in uw karakter vormt. Maar dat is voor ieder verschillend. God ontwikkelde in Job tijdens zijn ziekte een dieper inzicht. God liet hem zien hoe gering hij eigenlijk was en hoe verheven en almachtig God is. Job werd nederiger.
In de verschillende bijbelteksten heeft God u geopenbaard dat Hij soms uw genezing zal uitstellen teneinde uw geloof te beproeven en u te leren o.a. geduldig te zijn!
Geloof is vertrouwen dat God zal doen wat Hij nog niet heeft gedaan. Nadat de genezing is voltooid, hoeft u niet langer geloof te oefenen. Geloof is het ingrediŽnt dat u moet oefenen totdat God u geneest – totdat u kunt zien en voelen dat u genezen bent. Nadat God u heeft genezen, hoeft u er geen geloof meer in te hebben; maar uw geloof moet krachtig en standvastig blijven, en geduldig, ongeacht wat u ziet of voelt, totdat God u daadwerkelijk geneest, zoals Hij heeft beloofd. Nogmaals, Gods wil ten aanzien van zijn doel in uw leven, heeft hierin de hoogste prioriteit. Er zijn ware gelovigen aan ziekte en martelingen overleden.
Uw menselijke natuur wil u misschien laten geloven dat geloof iets is wat u ongeveer 30 seconden oefent, zolang u nog bidt, en dat, als God dan niet doet wat Hij heeft beloofd, meteen als u het verwacht, uw vertrouwen in God – dat is geloof – dan afneemt. Zodra u toegeeft aan de invloed van de duivel op uw menselijke natuur, en oordeelt dat God niet zal doen wat Hij beloofde, alleen omdat Hij het nog niet gedaan heeft – op dat ogenblik maakt u God tot een leugenaar; u verliest alle geloof in God; en daarop breekt u uw aandeel in de overeenkomst, dat is geloof te hebben en geloof te blijven hebben, en God te vertrouwen, en op Hem te blijven vertrouwen, dat Hij doet wat goed voor u is.
Geloof is eenvoudig vertrouwen op Gods Woord. Het is het bewijs van wat u niet ziet of voelt. Geloof is de zekerheid dat de dingen die God in zijn Woord heeft gezegd waar zijn; en dat God zal handelen in overeenstemming met wat Hij in zijn Woord heeft gezegd. Deze zekerheid, dit vertrouwen op Gods Woord, deze hoop, is geloof!

Ken Gods wil

Bedenk dat het eerste wat u moet doen, bij om het even wat uw behoefte is, is de Bijbel te raadplegen teneinde te weten of het Gods wil is.
Efeze 5:17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
2 Timotheus 3:14
[Statenvert.]  Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en [waarvan] u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt; 15  En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

Het belang van een belofte

Stel dat uw kind bij u komt om u te vragen iets voor hem te doen. U wilt het niet doen, waarop uw kind zegt: "Maar u heeft het beloofd en u moet uw belofte houden." En dan herinnert u zich dat u het inderdaad hebt beloofd. Nu, wat denkt u? Denkt u dat u een belofte kunt breken wanneer uw kind bij u komt en het op die wijze vraagt? Nee, en als u even vrijmoedig tot God zegt dat Hij iets heeft beloofd wat ook in uw situatie van toepassing is, en u zegt dat u er op vertrouwt dat God zijn belofte houdt, en stopt u er zorgen over te maken – ophoudt met proberen geloof op te brengen – als u u ontspant, en het verder aan God overlaat – het aan Hem toevertrouwt – Hem het laat doen – dan zal Hij het doen, keer op keer!
God belooft in iedere behoefte te voorzien – dat, indien wij eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken – wat juist handelen betekent – Hij zal voorzien in elke materiŽle behoefte.
Mattheus 6:31  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32  Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Het Werk een levend voorbeeld van geloof

Het Werk dat Gods gemeente door alle tijden van verdrukking en beproevingen heen in opdracht en onder leiding van Jezus Christus uitvoert is een rechtstreeks antwoord op gebed! Dit Werk is door de eeuwen heen dikwijls vervolgd en geŽlimineerd, maar steeds wisten enkele gelovigen het Werk van de vorige generaties voort te zetten. Herhaaldelijk begon het zo klein als enig werk maar kan beginnen: letterlijk met niets.
Vanaf het begin is het een werk van geloof geweest.

Waarom men geloof mist

En nu in het kort de vraag waarom wij geen geloof hebben, en hoe wij het kunnen krijgen, en hoe het kan worden versterkt. Veel mensen zeggen: "Ik heb niet de indruk – ik heb niet het gevoel, niet de overtuiging – dat ik het antwoord zal krijgen."
Zij willen wachten tot zij een zekere overtuiging krijgen, een zeker gevoel, een soort zekerheid die zij kunnen voelen – voordat zij werkelijk geloven dat zij het antwoord zullen ontvangen.
Maar dŠt is geen geloof!
Dat is gevoel!
Uw gevoel, uw eigen overtuigingen, uw indrukken hebben absoluut niets maar dan ook niets te maken met geloof.
Geloof heeft alleen te maken met Gods Woord! De enige vraag van belang is: heeft God het in de Bijbel beloofd? Als Hij dat heeft gedaan, dan hebben waarschijnlijkheden, mogelijkheden, gevoelens, overtuigingen, indrukken, er in geen enkel opzicht iets mee te maken. God beschikt over talloze mogelijkheden waarvan wij niets afweten, om wat Hij heeft beloofd, te beantwoorden en te geven. Wij hoeven niet te zien hoe Hij het zal doen.
En dat is ook iets: Hij zal het haast nooit doen op de manier die wij verwachten. Probeer dus niet uit te vinden hoe het voor God mogelijk is om iets te doen. U vertrouwt op bovennatuurlijke kracht! Geloof dus in die kracht. God bewerkt op mysterieuze wijzen de wonderen die verricht moeten worden. Wat Hij heeft beloofd, zal Hij doen. Maar Hij zal het doen op zijn wijze, en op zijn tijd. Laat dat allemaal aan Hem over en vertrouw Hem eenvoudig. Vertrouw op zijn Woord.

Gods gave

En laten wij niet vergeten: geloof is de gave van God.
Zoveel mensen denken dat alles van God komt als zijn gift, maar dat het geloof dat vereist is om deze dingen te ontvangen, iets is wat wij op een of andere wijze zelf moeten opbrengen of nastreven. Wij moeten ons echter gewoon ontspannen en God vertrouwen, ook voor het geloof waardoor wij al het andere ontvangen!
Efeze 2:8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
In Openbaring 14:12 staat een beschrijving van de ware Gemeente van vandaag.
Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Andere vertalingen, o.a. de Statenvertaling, zeggen: "en het geloof van Jezus." Natuurlijk is het ook geloof (vertrouwen) in Jezus. Maar we moeten het geloof van Jezus hebben. Het geloof dat God geeft is totaal verschillend aan het geloof dat mensen zich eigen maken.
Degenen in deze Gemeente hebben het geloof van Jezus. Het is niet slechts ons geloof in Hem, maar zijn geloof – hetzelfde geloof als waarmee Hij zijn wonderen verrichtte – geplaatst en werkzaam in de leden van zijn Gemeente.
Hoe kunt u het verkrijgen? Begeef u dichter tot God. Leer God kennen. Geef u helemaal aan Hem over, en doe zijn wil. En bid vervolgens. In gebed leert u Hem kennen. Wij leven te dicht bij de materiŽle dingen. Door gebed, veel meer gebed, kunt u dichter bij God en de geestelijke dingen komen. En wat een gelukkige, vreugdevolle ervaring is het, als u dat eenmaal werkelijk hebt gedaan!

 

 

WAT VOOR GELOOF IS
NODIG VOOR BEHOUD?

 

MET BETREKKING tot het christelijke behoud wordt geen onderwerp zo verkeerd begrepen als dat van geloof dat behoudt!
"Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden" is de gangbare leer van vandaag. En die stelling is absoluut juist – indien men begrijpt welke soort van geloven vereist is!
Helaas zijn miljoenen mensen misleid – verleid tot het vertrouwen op een geloof dat nooit ťťn enkele ziel zal behouden – als gevolg van een wijdverbreide, maar zeer valse leer.
Gewoonlijk citeert men slechts een deel van de bijbelteksten over dit onderwerp; daarin leest men dan een verkeerde betekenis – en aldus kluisteren de gangbare leerstellingen het grootste deel van de christenheid met subtiele halve waarheden aan geestelijke blindheid en bedrog.

Spreken deze teksten elkaar tegen?

Meestal openbaart God niet de gehele waarheid aangaande een bepaald onderwerp in ťťn enkele passage:
Jesaja 28:9  ‘Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10  Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.’
Teneinde een bepaald onderwerp in de Bijbel te begrijpen is het noodzakelijk alle bijbelse bewijzen betreffende dat onderwerp in ogenschouw te nemen. En wij kunnen niet de door ons overgeŽrfde of gewenste betekenis in enige passage leggen, omdat "geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat" (2 Petr. 1:20), maar elke passage wordt geÔnterpreteerd door, en in het licht van, andere teksten.
Bijvoorbeeld. Het is tamelijk gebruikelijk om Romeinen 3:20 aan te halen: "Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden", en uit louter deze ene passage te concluderen dat behoud door geloof komt, in ongehoorzaamheid aan Gods Wet! Degenen die dit vers aldus interpreteren, vertellen u nooit dat in Romeinen 2:13 dezelfde apostel Paulus werd geÔnspireerd tot de woorden: "Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden."
Is dit met elkaar in tegenspraak? Indien de ene bijbeltekst is bedoeld om te openbaren dat wij, om gerechtvaardigd te worden en daarna behouden, geen inspanning behoeven te verrichten om Gods Wet te gehoorzamen – maar dat wij worden behouden door geloof zonder gehoorzaamheid aan Gods Wet – dan spreekt God, inderdaad, zichzelf in zijn Woord tegen! En indien u Romeinen 3:20 dit wenst te laten zeggen, dan moet u consequent zijn en erkennen dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, en mocht dit waar zijn, dan heeft u geen grond voor uw geloof!
Lees ook Efeze 2:8-9: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." Maar degenen die deze tekst zo gemakkelijk citeren om de doctrine van "geen werken" te onderwijzen, zeggen u nooit dat dezelfde geÔnspireerde bijbelteksten ook zeggen:
"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? ... Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood ... ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God ťťn is? Daaraan doet gij wťl, maar dat geloven de boze geesten [demonen] ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?" (Jak. 2:14-20.)
Er is hier geen tegenstrijdigheid!
Veeleer ontdekken wij dat er, door alle bijbelteksten over het onderwerp 'verlossend geloof' bijeen te brengen, twee soorten geloof zijn. En de soort waarop de meerderheid van tegenwoordig zo blind vertrouwt, is niets anders dan een dood geloof – en een dood geloof zal nooit ťťn ziel redden! Let op Jakobus 2:20, Statenvertaling: "Geloof zonder de werken [is] dood" – gewoon een dood geloof.
Jakobus vervolgt: "Is onze vader Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isašk op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken ... Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof" (Jak. 2:21-24). Worden wij dan behouden door werken in plaats van door geloof. Nee, nooit! Wij worden behouden door geloof! Maar dit geloof functioneert samen met onze werken en door werken wordt ons geloof volmaakt! Dit is levend geloof!
Waarom hebben wij eigenlijk behoud nodig? Omdat wij hebben gezondigd, en de straf op de zonde is de dood!
Maar hoe hebben wij gezondigd? Wat Is zonde, goedbeschouwd? "De zonde is de wetsovertreding" is Gods antwoord (1 Joh. 3:4; Leidse Vertaling.). "Zonde is wetteloosheid" (NBG vertaling). En de vertaling van Het Boek: "Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet."
"Ja maar", antwoordt het slachtoffer van de tegenwoordige fabels, "wij staan vandaag niet onder de wet, maar onder de genade!" Jazeker! "Wat dan?" vraagt de geÔnspireerde Paulus, "zullen wij zondigen [de WET overtreden], omdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn?" En Paulus' antwoord luidt: "Volstrekt niet!" (Rom. 6:15.) En nogmaals: "Mogen wij bij de zonde [wetsovertreding) blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?" (Rom. 6:1-2.)
De Wet voorziet in een straf: de dood. De Wet eist het leven op van degene die haar overtreedt. De Wet heeft macht het leven van de overtreder te nemen. De Wet heeft dus meer macht dan de zondaar – en staat boven de zondaar, en maakt aanspraak op zijn leven. De zondaar staat onder de wet.
Wanneer de zondaar echter berouw heeft van zijn overtreding, en het offer van Christus aanvaardt als betaling van de straf van de Wet, dan ontvangt hij vergeving – staat hij onder de genade – de Wet staat niet langer boven hem en eist zijn leven niet meer op. Zij die nog steeds zondigen, staan nog steeds onder de Wet! En zij die, door berouw, gehoorzaamheid en geloof, zich van ongehoorzaamheid bekeren en, door geloof, de Wet houden, zijn de enigen die onder de genade staan!

Gods geestelijke spiegel

Laten wij dit goed begrijpen! "Uit werken der wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden." Nee, zeer beslist niet! Deze tekst is 100% waar, en is met niets in tegenspraak! Door de werken van de Wet kunt u niet worden gerechtvaardigd – in het geheel niet!
Waarom niet? Het laatste deel van dit zelfde vers geeft het antwoord - waarom wordt het door de meeste predikanten nooit aangehaald? "Want wet doet zonde kennen" (Rom. 3:20). Dat is de reden!
Het doel van de Wet is niet vergeven, rechtvaardigen, uitwissen of reinigen. Alleen het bloed van Christus kan dat! Het doel van de Wet is ons te zeggen wat zonde is – zonde te definiŽren, te openbaren – opdat wij met zondigen kunnen stoppen. Zonde is de overtreding van de Wet – dat Is zonde.
Iedere vrouw zou dit moeten begrijpen. In elk damestasje zit een spiegeltje. Zij weet waar dat voor is. Van tijd tot tijd haalt zij dit spiegeltje uit het tasje en werpt een snelle blik op haar gezicht. Soms onthult het een klein vlekje. En met recht kunnen wij zeggen dat "door het gebruik van deze spiegeltjes een vuil gezicht niet schoon wordt". U, dames, begrijpt wat wij bedoelen! Maar gooit u uw spiegeltje weg omdat uw gezicht er niet schoon door wordt? Natuurlijk niet – dit lijkt nogal een onnozele vraag, toegepast op een stoffelijk geval! En als wij u vragen waarom uw gezicht niet schoon wordt door uw spiegeltje, antwoordt u: "Omdat door het spiegeltje de kennis van het vuil komt."
Gods Wet is zijn geestelijke spiegel. Wij kijken erin en zien het vuil op ons hart! Door naar de Wet te kijken, of door haar te houden, wordt er echter geen vuil van ons hart gewassen – dat kan alleen Christus' bloed. Door de Wet komt de kennis van de zonde!
Luister naar Jakobus' verklaring!
Jakobus 1:22  En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 23  Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24   want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. 25  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Is het mogelijk de wet te houden?

"Maar", redeneert de 'geen wet'-bedrieger, "geen mens kan de Geboden houden. Het is menselijkerwijs niet mogelijk. Sinds het geloof er is, houden wij geen wet – geloof heeft haar tenietgedaan."
Aldus staat er:
2 Corinthe 11:13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
"Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking?" luidt de vraag in de geÔnspireerde bijbeltekst – en het antwoord is: "Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet"! (Rom. 3:31.)
Inderdaad, geloof bevestigt de Wet! Door haar te houden wordt het geloof volmaakt!
Maar zijn wij in staat de Geboden te houden? Is het mogelijk? Satans 'geen wet'-bedriegers zeggen van niet! Wat is de waarheid?
Er kwam iemand naar Jezus en vroeg hoe hij behouden kon worden. De Verlosser zelf antwoordde: "Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden" (Matth. 19:17). "Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk" (vers 25-26).
Dat is Christus' eigen antwoord! Bij de mensen is het onmogelijk, volslagen onmogelijk zijn Geboden werkelijk te houden. Maar – en dit is de gezegende waarheid – bij God is het mogelijk, ook het onderhouden van zijn Geboden. Begint u het in te zien? Er is geloof voor nodig – geloof in de macht van God! En evenals uw eigen ijverige inspanning, gekoppeld aan geloof, het geloof volmaakt maakt, evenzo maakt geloof, gekoppeld aan uw inspanning, de gehoorzaamheid volmaakt! Deze twee gaan hand in hand. En u kunt niet het een hebben zonder het ander!
1 Johannes 5:2  Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4  want al wat uit God geboren is [Gr. gennao: betekent ook verwekken; we worden pas geestelijk geboren in het Koninkrijk], overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.De geboden zijn niet zwaar voor de kinderen Gods, want zij hebben geloof ontvangen als een gave van Gods geest.
Een levend geloof – de enige soort die zal behouden – is een actief geloof, een geloof dat erop vertrouwt dat God het mogelijk zal maken Hem te gehoorzamen, het ware christelijke leven te leiden, zijn gezegende Geboden te onderhouden!
Denk eens na! Zou een rechtvaardige God de mensen gebieden iets te doen wat onmogelijk is? Of moeten wij ons Jezus voorstellen als een pedante jongeman, die meer wist dan zijn Vader, en die de geboden van zijn Vader afschafte? Hoe ongerijmd is dit! Toch is dit de algemene opvatting van tegenwoordig!

De Wet is eeuwig

Gods Wet is geen afschrikwekkend monster! Rechtvaardige en juiste wetten zijn alleen voor een misdadiger een verschrikking – ze werden gemaakt om de goeden te beschermen! Gods Wet is volmaakt (Ps. 19:8); het is een wet die geestelijk is (Rom. 7:14), en heilig, rechtvaardig, en goed (Rom. 7:12). AL zijn geboden zijn betrouwbaar en staan voor eeuwig en altijd vast (Ps. 111:7-8). Geloof het niet als mensen u iets anders vertellen!
Gods Wet is, eenvoudig gesteld, liefde! Het is de volmaakte levenswijze. Ieder greintje menselijk lijden, verdriet, ellende en dood komt uitsluitend door de overtreding ervan! Ze werd gegeven om de mens gelukkig te maken, en het is de enige levensbeschouwing die dat kan! Ze kwam van een God van liefde, en liefde is de vervulling van de wet (Rom. 13:10)!
Maar niet uw eigen natuurlijke liefde! Het is nodig dat de liefde van God in ons hart wordt uitgestort door de heilige geest (Rom. 5:5). God heeft, en zal u geven, de liefde die zijn Wet zal vervullen. En zo is het mogelijk door geloof, en de gave van Gods heilige Geest, dat de mens zijn Geboden kan onderhouden! En degene die iets anders beweert, noemt God eenvoudig een leugenaar.
1 Johannes 2:4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
Iemand die waarlijk de Geboden onderhoudt, is genoodzaakt op God te vertrouwen om gehoorzaamheid mogelijk te maken. En aldus doet geloof de Wet niet teniet, maar bevestigt haar! En het onderhouden van de Wet vereist geloof!
Een inspirerend voorbeeld van deze eeuwige waarheid is opgetekend in het boek DaniŽl. Nebukadnezar, de koning van Babylon, had een groot gouden beeld opgericht.
"En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiŽn en talen: zodra gij hoort het geluid van... allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden" (Dan. 3:4-5). "En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden" (vers 6).
Aan DaniŽls drie jonge Joodse vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, was het bestuur van de provincie Babylon opgedragen. Een der Geboden van Gods eeuwige geestelijke Wet verbiedt een dergelijke aanbidding van beelden.
Als u in hun schoenen had gestaan, wat zou U dan gedaan hebben? Zou u hebben gezegd: "Ik heb geen keus, ik moet wel voor dit beeld buigen, anders word ik gedood!" En misschien zou u zich hebben verontschuldigd door te redeneren: "Het zou niet eerlijk zijn van God als Hij mij hiervoor strafte, als Hij weet dat ik ertoe word gedwongen. Bovendien zegt Hij ons onderworpen te zijn aan de macht van de staat!". Ja, het is eenvoudig de rede te gebruiken om ongehoorzaamheid aan God te verontschuldigen. God zoekt echter niet naar kansen om ons te straffen, maar veeleer naar gelegenheden om ons door geloof te behouden – ons te redden van de dwaasheid van de zonde en de jammerlijke gevolgen die onze eigen handelingen teweegbrengen!
Gods Wet is bedoeld om ons voor lijden te behoeden. Wat wij ook zaaien, wij zullen het maaien. Het is niet God die ons straft als wij verkeerd handelen, het zijn louter onze eigen handelingen die als een boemerang terugkeren!
Deze drie jonge Joden kenden echter de waarheid: dat wij God moeten gehoorzamen eerder dan de mensen, dat God dit door geloof mogelijk maakt. Toen zij vastberaden weigerden neer te buigen om het beeld van de koning te aanbidden, beval Nebukadnezar in grote woede dat zij voor hem moesten worden gebracht (vers 13).
Luister naar het rustige, gelovige, onbevreesde antwoord van deze jongemannen: ".... . onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs"! (Vers 16-18; Statenvert.)
Soms beproeft God ons geloof. Hij beproefde het hunne. U zou kunnen denken dat Hij hen in de steek liet, maar Hij stond slechts toe dat hun geloof werd beproefd.
"Toen werd Nebukadnessar vervuld met gramschap, en zijn gelaatsuitdrukking veranderde... hij antwoordde en gebood, dat men de oven zevenmaal heter zou stoken dan gewoonlijk... Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan," – nu zal de God op wie zij vertrouwen hen wel vrijlaten? Maar nee, er was geen enkel fysiek teken dat God hen zelfs maar had gehoord! – "en [zij werden] in de brandende vuuroven geworpen"! (Vers 19-21.)
De oven was zo heet opgestookt dat de vlammen naar buiten sloegen en "de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden" doodden. "En die drie mannen... vielen gebonden in de brandende vuuroven"!
God liet toe dat zij daadwerkelijk in de oven werden gegooid! Bekommerde Hij zich niet om hen die erop vertrouwden dat Hij het mogelijk maakt zijn Geboden te onderhouden? Zo is God niet!
De koning keek in de oven en zei: "Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!" (Vers 25.) Toen ging Nebukadnezar naar de oven en riep hen.
"Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur... zij [de omstanders] zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnessar hief aan en zeide: Gezegend zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten"! (Vers 26-28.)
DŪt is een voorbeeld van levend geloof – een geloof dat erop vertrouwt dat God het mogelijk maakt volgens zijn Wet te leven! Inderdaad, met God is het mogelijk al zijn Geboden te onderhouden – laat geen mens u tot het tegendeel misleiden!

Kunt u Christus tevergeefs eren?

Wanneer Gods Woord zegt: "Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden", doelt het niet op het dode geloof dat tegenwoordig overal wordt onderwezen! De gangbare leerstellingen van deze tijd misvormen dit tot het niet meer betekent dan een geloof in de feiten van Christus' leven, zijn offer en zijn verlossingswerk. Aanvaard alleen deze feiten, en aanvaard Hem – zonder enige gehoorzaamheid aan Gods Wetten! Maar de demonen geloven deze dingen ook – en zij sidderen – maar zij worden er niet door behouden!
Christus was de Boodschapper van het Nieuwe Verbond – een Boodschapper die door God werd gezonden. U kunt niet in een dergelijke goddelijke Boodschapper geloven, tenzij u de boodschap die Hij bracht gelooft, en eraan gehoorzaamt! "Indien gij het leven wilt binnengaan," was zijn leer, "onderhoud de geboden"!
"Bekeert u", zei de geÔnspireerde Petrus, en "gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (Hand. 2:38). God geeft zijn heilige Geest alleen aan hen die Hem gehoorzaam zijn (Hand. 5:32). En zijn heilige Geest is de liefde die God ons geeft om zijn Geboden te vervullen en te onderhouden! En dit alles komt door geloof!
Christus kwam om ons te verlossen van, niet in, onze zonden! Om ons te bevrijden van de verslaafdheid aan de zonde en van het verdriet en de ellende die ze brengt – niet om ons vrijheid tot zondigen te geven!
Is het mogelijk in Christus te geloven – Hem te eren – op de gebruikelijke wijze van deze tijd en desondanks verloren te gaan? Christus zelf zegt: "Ja!"
"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is" (Matth. 7:21).
Luister nogmaals naar Hem!
"Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen"! (Markus 7:7-8.)
Daar staat het! Uit Jezus' eigen mond! Zo'n dood geloof – zulke verering – is tevergeefs! Zij die erop vertrouwen, en op de mensen en kerkgenootschappen die het onderwijzen, zijn verloren! En hoe eerder wij het beseffen, hoe beter!
Gods doel met behoud is de mensen van de zonde te verlossen, en van de eruit voortvloeiende ellende en dood! Berouw hebben van de zonde is de eerste stap! Vervolgens reinigt het bloed van Christus, na aanvaarding ervan en geloof erin, van alle tot dan begane zonden. En in de toekomst worden wij door geloof van zonde afgehouden. Aldus is de daaruit voortvloeiende gerechtigheid uit het geloof – gerechtigheid door God verleend.
Wij worden niet door de wet gerechtvaardigd – wij worden gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus!
Deze rechtvaardiging zal evenwel slechts worden gegeven op voorwaarde dat wij ons van onze overtredingen van Gods Wet bekeren – en zo is het dat, alles welbeschouwd, alleen de daders van de Wet zullen worden gerechtvaardigd (Rom. 2:13). Alleen zij die levend geloof hebben.
Hoe duidelijk, en hoe schitterend is Gods waarheld!

 

Terug naar de Home Page

hits counter