Voor literatuurlijst klik hier.

U bent nŪet 'WEDERGEBOREN'


De meeste belijdende christenen menen dat zij 'wedergeboren'
zijn, maar de ware betekenis van de wedergeboorte
begrijpen zij niet. De waarheid over de wedergeboorte
is de meest indrukwekkende openbaring van de Bijbel!

Nicodemus was een FarizeeŽr van hoge rang, een van de heersers over de Joden. Hij wist dat Jezus een door God gezonden profeet was die wonderen verrichtte en hij was zeer geÔnteresseerd in Zijn leer.
Omdat Nicodemus echter niet gezien wilde worden met deze man, die de meeste andere FarizeeŽn een 'ketter' en een 'demagoog' noemden, ging hij 's nachts in het geheim naar Jezus.
Tijdens hun gesprek vertelde Jezus aan Nicodemus een diepzinnige waarheid, iets wat hem geheel verbijsterde.

"Gij moet wederom geboren worden"

Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodemus, die aan een fysieke geboorte dacht, stond perplex.
Vers 4  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
Jezus toonde vervolgens dat Hij over een geheel ander soort van geboorte sprak.
Vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verder vertelde Hij de FarizeeŽr:
Vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Maar Nicodemus begreep het eenvoudig niet (vers 9-12). Evenmin als veel mensen in onze tijd!
Vers 9  Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? 10  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van IsraŽl, en deze dingen verstaat gij niet? 11  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. 12  Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?
De meeste belijdende christenen menen dat zij wedergeboren werden toen zij 'Christus aanvaardden'. Maar wat het werkelijk betekent om 'wedergeboren' te worden, weten zij niet.
De wedergeboorte die in de Bijbel wordt beschreven is veel meer dan wat men in de traditionele christenheid algemeen aanneemt. Toen Jezus van 'wederom geboren' worden sprak, bedoelde Hij niet wat de meeste mensen denken. Het is van het allergrootste belang dit te begrijpen.

Twee letterlijke geboorten

Nicodemus was bekend met het proces van de fysieke geboorte. Derhalve begreep hij Jezus, toen deze hem zei: "Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees."
Jezus legde vervolgens uit dat, om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan, wij nogmaals moeten worden geboren – niet opnieuw uit het vlees, niet door opnieuw in de moederschoot in te gaan om nogmaals fysiek te worden geboren, zoals Nicodemus dacht dat Hij bedoelde. Jezus legde uit dat wij ook uit de Geest – uit God – moeten worden geboren! Ditmaal moet God onze Vader worden! Zoals wij uit het vlees werden geboren door vleselijke, menselijke ouders, zo moeten wij ook uit de Geest van onze geestelijke, hemelse Vader worden geboren.
Jezus gaf aan dat er twee verschillende soorten van geboorte zijn: de ene fysiek, de andere geestelijk. Toen wij uit onze ouders geboren werden, waren wij samengesteld uit vlees. Maar "wat uit de Geest geboren is, dat is geest" (Joh. 3:6), dat is niet langer uit vlees samengesteld, maar uit geest!
In het lichaam van iemand die "uit de Geest geboren is" bevindt zich geen bloed. Om te bestaan behoeft hij geen lucht in te ademen. Hij is, zo verklaarde Jezus, letterlijk uit geest samengesteld.
Dit is de ondubbelzinnige leer van de Bijbel! De wedergeboorte is geen emotionele ervaring, maar een letterlijke geboorte!
Om aan Nicodemus de betekenis van het uit de Geest geboren zijn verder te verduidelijken, vervolgde Jezus Zijn verklaring:
Vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Houd dit goed in gedachten. Wanneer wij 'wedergeboren' zullen zijn – geboren uit de Geest van God – zijn wij onzichtbaar voor sterfelijke ogen, evenals de wind (tenzij wij ons wensen te manifesteren, zoals Jezus na Zijn opstanding soms deed). De effecten van de wind zijn gemakkelijk te onderscheiden, maar de wind zelf kan men niet zien.
Jezus vergeleek duidelijk de geestelijke geboorte met de fysieke geboorte, waarbij de fysieke geboorte een type van de geestelijke geboorte is. Menselijke ouders dragen een fysieke natuur op hun kinderen over; wanneer wij uit onze hemelse Vader worden geboren, zullen wij Zijn geestelijke natuur in haar volheid bezitten!

De mens als 'kleimodel'

God vormde de eerste mens, Adam, niet uit geest, maar "van stof uit de aardbodem" (Gen. 2:7). God zei tot Adam: "Stof zijt gij" (Gen. 3:19), niet onsterfelijke geest, maar gewoon aarde! De mens is sterfelijk, fysiek, niet onsterfelijk of geestelijk.
Wat God schiep was een fysieke, vleselijke mens, een sterfelijk menselijk wezen van vlees en bloed. Adam was een volmaakt fysiek specimen. Hij was het perfecte 'kleimodel' dat God, de Meesterpottenbakker, ontwierp om geestelijk te modelleren en te vormen tot een geestelijke Zoon van God!
Adam was als fysieke schepping voltooid, maar geestelijk was hij nog niet voltooid. Hij werd geschapen met de behoefte aan een geestelijke geboorte! En dit geldt voor iedereen die ooit heeft geleefd.
Maar hoe? Wanneer? Waarom? Deze uiterst belangrijke vragen zullen aan de hand van de Bijbel en met behulp van deze publicatie worden beantwoord.

Wie en wat is 'God'?

Om volledig te begrijpen wat het wedergeboren worden werkelijk betekent, is het allereerst noodzakelijk te begrijpen wie en wat God is en wat het werkelijke doel van ons bestaan is.
Sla het allereerste begin van de Bijbel op. De eerste woorden zijn: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1:1). Het Hebreeuwse woord voor 'God' hier en verder in het verslag van de schepping is Elohim. Het is de meervoudsvorm van Eloah, dat de 'Machtige' betekent. Elohim betekent dus de 'Machtigen': meer dan ťťn goddelijke Persoon. Let ook op de voornaamwoorden 'Ons' en 'Onze' met betrekking tot 'God' in Genesis 1:26.
Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Wij zien dus dat Elohim een meervoudig zelfstandig naamwoord is. Met andere woorden, Elohim staat voor ťťn enkele klasse bestaande uit meer dan ťťn individu, zoals het woord 'kerk', 'gezin' of 'koninkrijk'. Zoals er het dierenrijk is en het menselijk geslacht of mensenrijk, zo blijkt uit het woord Elohim, zoals dit in het verslag van de schepping wordt gebruikt, dat er ook een goddelijk rijk, geslacht of gezin is.
Wie zijn nu de individuen uit wie het Goddelijke Gezin momenteel bestaat? Laten wij eens nagaan wat de Bijbel openbaart.
Wie was er bij 'God', toen God het universum schiep?
Johannes 1:1  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God…
Wie of wat was het Woord? Vervolg van het vers:
… en het Woord was God.
In feite werden alle dingen door het Woord geschapen.
Vers 2  Dit was in den beginne bij God. 3  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Het Griekse woord dat in Johannes 1:1 met 'Woord' is vertaald is Logos. Dit betekent 'woordvoerder' of 'iemand die spreekt'.
Door wie werd het totale stoffelijke universum, met inbegrip van deze aarde en de mensheid, geschapen?
HebreeŽn 1:1  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2  die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
Kolossensen 1:15  Hij
[Jezus Christus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17  en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.
Wie is dus het 'Woord' van Johannes 1:1?
Johannes 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Efeze 3:9 [Statenvert.]  En allen te verlichten, [dat] [zij] [mogen] [verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus.
En wie is het andere goddelijke lid van het Goddelijke Gezin?
1 Corinthe 8:6  voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Johannes 1:1 is de oorsprong vůůr alle begin en alle tijd en vers 3 en Genesis 1:1 zijn twee verslagen van dezelfde gebeurtenis: de oorspronkelijke schepping van het universum. Beide teksten openbaren dat de twee Opperwezens van het Goddelijke Gezin alle dingen hebben geschapen. Tezamen maakten zij de plannen voor de schepping en het Woord deed het eigenlijke scheppingswerk. Alles werd geschapen en gemaakt door het goddelijke Wezen dat later de mens Jezus Christus werd.

De 'HEER' van het Oude Testament

Weet u wie van beide leden van het Goddelijke Gezin in de oudtestamentische tijden in direct contact met de mens stond? Was het God de Vader? Of was het misschien het Woord, dat later Jezus Christus werd? Zeer weinigen hebben deze belangrijke waarheid begrepen. Maar de Bijbel maakt haar duidelijk.
Heeft enig menselijk wezen ooit de Vader gezien?
Johannes 1:18   Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Maar aanschouwden mensen wel ooit de God van het Oude Testament?
Genesis 17:1  Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.
Genesis 18:1  En de Here verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. Vers 22  Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Here.
Genesis 32:30  En Jakob noemde de plaats PniŽl, want [zeide hij] ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.
Exodus 24:9  En Mozes klom op met Ašron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van IsraŽl. 10  En zij zagen de God van IsraŽl en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. 11  Maar tot de vooraanstaanden der IsraŽlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken.
Exodus 33:18  Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. 19  Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm. 20  Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. 21  De Here zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; 22  wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. 23  Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.

Mozes had specifiek gevraagd de Heer in Zijn "heerlijkheid" te mogen zien. Maar God belette Mozes het zien van Zijn verheerlijkte aangezicht opdat hij niet door de schittering ervan zou sterven.
Het is duidelijk dat de God van het Oude Testament niet de 'Vader' geweest kan zijn.
Wie werd in de oudtestamentische tijd de 'Rots' genoemd?
2 SamuŽl 22:1  David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul: 2  Hij zeide: O, Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, 3  mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost.
David noemde de Heer zijn Rots en zijn God?
Psalmen 18:3  o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.
De Statenvertaling en andere bijbelvertalingen gebruiken het woord 'HEERE' (meestal in hoofdletters geschreven) om het Hebreeuwse woord JHWH te vertalen. De meeste bijbelgeleerden menen dat JHWH een vorm van het werkwoord 'zijn' of 'bestaan' is. JHWH betekent dan 'de Op-Zichzelf-Bestaande', Hij die 'leeft' – dat wil zeggen, Hij die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid.
De betekenis van deze naam wordt verduidelijkt in Openbaring 1:8, waar over Christus wordt gesproken:
Openbaring 1:8  Ik ben de alfa en de omega [Begin en het Einde], zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Het Hebreeuwse JHWH kan derhalve heel goed worden vertaald als 'de Eeuwige' of 'de Eeuwiglevende'.
In het oude Hebreeuws werden de klinkers niet geschreven. Deze werden door de lezer aangevuld. De Hebreeuwse lettertekens
hwhy (te lezen van rechts naar links; het font OLBHEB moet op uw computer geÔnstalleerd zijn voor de Hebr. tekens) worden in modern Latijnse lettertekens gespeld als YHWH of JHWH.
Aangezien de Joden van de Oudheid de naam JHWH te heilig achtten om te worden uitgesproken, lazen zij in plaats van JHWH het woord Adonai (dat 'Heer' of 'Meester' betekent) of soms ook wel Elohim.
Toen rond de zevende eeuw na Chr. de Joodse schriftgeleerden die bekendstaan als de Masoreten, aan de geschreven Hebreeuwse tekst de klinkers toevoegden, schreven zij de klinkertekens van Adonai of Elohim telkens wanneer er JHWH stond om de voorlezer duidelijk te maken dat hij Adonai of Sjema (Aramees = de naam) dan wel Elohim moest uitspreken. Sommige vertalingen kiezen voor Here Jahwe of variaties daarop. Uit de medeklinkers JHWH en de klinkers van Adonai ontstond de hybridische vorm 'Jehovah'.
De precieze uitspraak van JHWH is daarom nu onbekend. Kennelijk is het voor ons niet noodzakelijk de exacte uitspraak te weten, anders zou God wel hebben gezorgd dat deze bewaard was gebleven. Duidelijk is dat de betekenis van de naam van de Almachtige veel belangrijker is dan louter de klank ervan in het Hebreeuws.
Wie was (en is nog steeds) de 'Rots' volgens 1 Corinthe 10:4?
1 Corinthe 10:1  Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2  allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3  allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4  en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.
De Bijbel identificeert de Rots – de 'Here' van het Oude Testament – als Christus. Wat verrassend voor wie heeft aangenomen dat de God van het Oude Testament de 'Vader' was!
De Here die sprak tot en werd gezien door de mensen was dus degene die later Jezus Christus werd. Immers, geen sterfelijke mens heeft ooit de Vader gezien (Joh. 1:18).
Was degene die Christus werd ook degene die de Tien Geboden sprak?
Exodus 20:1  Toen sprak God al deze woorden: 2  Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
Het Hebreeuwse woord voor 'Here' in Exodus 20 is JHWH. Het was dus de Logos, de 'Woordvoerder', die later Christus werd, die in werkelijkheid de woorden van de Tien Geboden sprak!
Waarom is dit inzicht belangrijk voor ons in deze tijd?
Inzicht in de werkelijke persoonlijkheid van de God van het Oude Testament is van essentieel belang voor het geboren worden met de geestelijke natuur van God. Want de God van het Oude Testament, van wie men gewoonlijk meent dat Hij hardvochtig en streng is, is in werkelijkheid onze Verlosser: liefhebbend, vriendelijk, barmhartig en rechtvaardig.
Exodus 34:5  En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit. 6  De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 7  die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

De KRACHT van God

De meeste traditionele christenen van deze tijd geloven dat God een 'drie-eenheid' is, bestaande uit de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Kan dit waar zijn? Laten wij nagaan wat de Bijbel openbaart over de Geest van God.
Jeremia 32:17   Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Gods Geest is de kracht waardoor God schept.
Genesis 1:1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
Psalmen 104:30  zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.
Het was door de Geest van God dat de Eeuwige (JHWH) – de Logos (Christus) – het gehele onmetelijke universum schiep. Onzichtbare geestelijke energie werd letterlijk tot een materiŽle schepping omgevormd.
HebreeŽn 11:3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
En het was door de kracht van Zijn Geest dat God het aardoppervlak vernieuwde (Ps. 104:30).
Hoe precies gebruikte de Eeuwige God de kracht van Zijn Geest om Zijn scheppingen tot stand te brengen?
Psalmen 148:1  Halleluja. Looft de Here in de hemel, looft Hem in den hoge. 2  Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. 3  Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. 4   Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. 5  Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen.
Let op het woord 'gebood' in vers 5.
Lees ook Psalm 33:8-9 en Genesis 1:2-3.
Psalmen 33:8  De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. 9   Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
Genesis 1:2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Christus – de Logos of het Woord (Joh. 1:1) – "sprak, en het was er". Hij is degene die zei: "Er zij licht." Het Woord legde Zijn wil op aan geestelijke energie die van Hem uitging om te worden getransformeerd in fysieke energie en materie. Op deze wijze vond de schepping van het universum plaats.
Is de Geest van God alomtegenwoordig, m.a.w. aanwezig in het gehele universum?
Psalmen 139:7  Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 8   Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er.
Jeremia 23:24  Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.
Het is ook door de kracht van Zijn Geest dat God in staat is Zijn uitgestrekte schepping te onderhouden en te besturen.
HebreeŽn 1:2  die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.
Nehemia 9:6  Gij toch zijt alleen de Here, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeŽn en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder.
Psalmen 66:7  die door zijn sterkte voor eeuwig heerst…
Evenals de atmosfeer op aarde is de kracht van God overal aanwezig. Daardoor kon het Woord het scheppingswerk verrichten. God gebruikt deze kracht op een wijze die overeenkomt met de wijze waarop de mens elektrische energie aanwendt.
Davids gebed in Psalm 139:7-8 toont aan dat hij wist dat Gods Geest of kracht alomtegenwoordig is. Waar men in het heelal ook heen gaat, steeds zal daar Gods Geest zijn. Daarom wordt er van Jezus Christus gezegd dat Hij "alle dingen draagt door het woord Zijner kracht" (Hebr. 1:3). Door Zijn gezag als God houdt Hij alle dingen in het universum op hun plaats. Dit werk wordt gedaan door de kracht van het Goddelijke Gezin en met de uitdrukkelijke instemming van de Vader.
Ofschoon de Vader in het Goddelijke Gezin de allerhoogste gezagdrager is, zoals Christus zelf heeft geopenbaard (Joh. 14:28), is Jezus degene die de heilige Geest schenkt (Joh. 15:26).
Johannes 14:28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.
Johannes 15:26  Wanneer de Trooster komt, die Ik [Jezus] u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.
Hij is dus groter dan die Geest. Deze twee teksten alleen al ontkrachten de veronderstelling dat de heilige Geest een persoon is van gelijke rang als de Vader en de Zoon. De Geest is geen persoon, de Geest is de kracht van God, de kracht waardoor God Zijn wil uitvoert. Het is geen derde persoon.
Maar hoe zit het dan met 1 Johannes 5:7-8, waarin, naar veel mensen veronderstellen, wordt bewezen dat God uit drie goddelijke Personen bestaat? Hoe luiden deze beide verzen?
1 Johannes 5:7  Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een. 8  En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.
Vers 7 en 8 behoren in werkelijkheid als volgt te luiden: "Want drie zijn er, die getuigen, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot ťťn [of: stemmen overeen]."
De woorden die uit het bovenstaande citaat werden weggelaten, maar die o.a. in de Statenvertaling van 1637 werden ingelast, worden uit sommige andere bijbelvertalingen weggelaten, en wel om een zeer goede reden. De woorden die in de Statenvertaling werden ingelast zijn niet authentiek, maar frauduleus! Deze woorden, die impliceren dat er een drie-eenheid is, werden pas in de vierde eeuw na Christus aan een Latijnse vertaling toegevoegd. In de Latijnse Vulgaat verschijnen ze pas veel later. Ze staan ook in geen enkele van de oudere Griekse manuscripten. In meer recente vertalingen worden ze vaak weggelaten of, zoals in de NBG-vertaling, tussen teksthaken geplaatst.
De uitgevers van zowel vrijzinnige als conservatieve bijbelcommentaren (oude en nieuwe) zijn het eens over de frauduleuze oorsprong van de weergave van 1 Johannes 5:7-8 door o.a. de Statenvertaling.
De heilige Geest wordt aangeduid met 'Hij'.
Johannes 14:16  En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17  de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Vers 26  maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Johannes 16:7  Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8  En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Vers 13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

In het 14e, 15e en 16e hoofdstuk van Johannes wordt de heilige Geest gepersonifieerd als iemand die hulp brengt. Daarom worden in samenhang met het woord 'Trooster' de persoonlijke voornaamwoorden 'Hij' (of 'Die') en "Hem" gebruikt.
In het Grieks moeten alle voornaamwoorden grammaticaal in geslacht congrueren met de naamwoorden waarop zij betrekking hebben. Het Griekse woord parakletos ('trooster') is mannelijk; vandaar het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord 'Hij' of 'Hem' als vertaling van het Griekse mannelijke voornaamwoord. (Dat deze voornaamwoorden met een hoofdletter werden geschreven, vloeit eveneens voort uit het feit dat de vertalers de heilige Geest als een goddelijke persoon hebben opgevat.)
Doorgaans is in veel talen het geslacht van een woord onafhankelijk van of de aangeduide zaak in werkelijkheid mannelijk of vrouwelijk is. In het taalgebruik is geslacht niet meer dan een grammaticaal hulpmiddel. Zo is in het Grieks het woord voor 'geest', pneuma, onzijdig: mannelijk noch vrouwelijk.
Waar het om gaat, en wat weinigen zich realiseren, is dat de drie-eenheiddoctrine impliceert dat het Gezin van God voor altijd tot drie personen is beperkt. Deze leer loochent het eigenlijke doel waarvoor Elohim de mensheid schiep! Deze verbazingwekkende waarheid zult u beter begrijpen, naarmate u uw studie van de Bijbel aan de hand van deze publicatie verder voortzet.

De natuur van God

Waaruit is God samengesteld?
Johannes 4:24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
En waaruit is de mens samengesteld?
1 Corinthe 15:47  De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
Genesis 2:7  toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
Een van de grote verschillen tussen het Gezin of Rijk van God en het rijk van de mens is dat God is samengesteld uit onsterfelijke geest, onzichtbaar voor menselijke ogen, terwijl de mens sterfelijk vlees en bloed is, gemaakt uit het stof der aarde en onderworpen aan de dood en ontbinding.
Vlak voordat Christus werd weggevoerd om te worden gekruisigd, vroeg Hij aan Zijn Vader Hem in een bepaalde staat te herstellen. In welke staat?
Johannes 17:5  En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
Christus zou opnieuw in de heerlijkheid van Zijn Vader delen in het Goddelijke Gezin.
Hoe zien het krachtige, verheerlijkte, geestelijke lichaam van Christus en dat van de Vader eruit?
Openbaring 1:13  en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon [de verheerlijkte Christus], bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14  en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15  en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
De kracht van de Vader en van Christus is zo groot dat hun geestelijk lichaam even fel straalt als de zon in volle kracht!
Welk ander groot verschil is er tussen God en de mens – wat is Gods karakteristieke houding en algemene geestelijke instelling?
Psalmen 99:9  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God.
Is er iemand zo heilig als God?
1 SamuŽl 2:2  Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
Zoudt u willen concluderen dat de mens, uit zichzelf, 'heilig' is?
Romeinen 3:10  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 11  er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12  allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. 13   Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14  hun mond is van vloek en bitterheid vol; 15  Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16  verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17  en de weg des vredes kennen zij niet. 18  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
De betekenis van het woord 'heilig' sluit zuiverheid van hart of vrijzijn van zonde in. De twee goddelijke Wezens die momenteel het Goddelijke Gezin vormen bezitten een 'heilige' of zondeloze levensinstelling en natuur.
Wat heeft dit alles nu met onze 'wedergeboorte' te maken?
Alles! Wanneer wij opnieuw zijn geboren, bezitten wij dezelfde kracht, heerlijkheid en heiligheid als God! Meer hierover later.

Een 'vader-zoon'-relatie

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de 'vader-zoon'-relatie van het Goddelijke Gezin is ontstaan? Dit is van essentieel belang voor het begrijpen van het doel en het plan van God, en van wat het werkelijk betekent te worden wedergeboren.
Wat zei Jezus over Zichzelf en Zijn Vader?
Johannes 10:30  Ik en de Vader zijn een.
Johannes 17:11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.
Wie is niettemin groter in gezag?
Johannes 14:28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.
1 Corinthe 11:3  Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.
De Vader en de Zoon hebben hetzelfde doel en dezelfde houding. De Vader staat evenwel hoger in gezag. De Vader heeft in het Gezin of Koninkrijk van God steeds het oppergezag gehad, al voordat het Woord mens werd.
Waarom werd het Woord (Christus) een menselijk wezen van vlees en bloed?
HebreeŽn 2:9  maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Vers 14  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 15  en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
Alle mensen hebben gezondigd (Rom. 3:23). En "het loon, dat de zonde geeft, is de [eeuwige] dood" (Rom. 6:23). Het Woord werd een sterfelijke mens opdat Hij kon sterven om voor de zonden van de gehele mensheid de doodstraf te ondergaan. Christus kon dit doen omdat Zijn leven een veel grotere waarde had dan het leven van alle mensen tezamen. Hij was niet alleen de Schepper van de gehele mensheid, Hij was de vlees geworden God! (Joh. 1:14.)
Op welke wijze werd het Woord een mens van vlees en bloed?
Mattheus 1:18  De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19  Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20  Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21  Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.
Hoe werd het andere lid van het Goddelijke Koninkrijk genoemd als gevolg van deze wonderbaarlijke verwekking?
Johannes 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Voordat Christus (het Woord) in Maria werd verwekt, was Hij niet de 'Zoon van God'. Hij was ťťn van de twee leden van het Goddelijke Koninkrijk. Evenals degene die de Vader werd had Hij altijd bestaan. Maar nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Hij vůůr Zijn verwekking in Maria een zoon van God was. Zijn geboorte als mens was Zijn eerste geboorte. De heerlijkheid die Hij had gedeeld met het andere goddelijke Wezen, dat Zijn Vader werd, gaf Hij op om als een menselijk wezen in de wereld te worden geboren teneinde een volmaakt leven te leiden en vervolgens Zijn leven te geven om de straf voor alle zonden van de mensheid te ondergaan.
En zo werd Jezus dus verwekt in Zijn menselijke moeder, Maria. Maar in tegenstelling tot alle andere mensen werd Hij op wonderbaarlijke wijze verwekt door degene die de Vader werd, door de werking en de kracht van Gods Geest (Matth. 1:20; Joh. 1:14). (Dit is overigens nog een bewijs van het feit dat de Geest van God geen persoon is. Aangezien Christus werd verwekt door de heilige Geest, zou deze Geest, indien hij een persoon was, Christus' Vader zijn!) Door Zijn wonderbaarlijke verwekking werd Christus de Zoon van God en werd de andere persoon in het Goddelijke Koninkrijk Zijn Vader. En zo begon de 'vader-zoon'-relatie, die een gezinsrelatie is!
Laten wij nu precies proberen te begrijpen wat dit alles met onze 'wedergeboorte' heeft te maken.

Geschapen naar Gods beeld

De mens is niet zomaar een andere 'diersoort', zoals de aanhangers van de evolutietheorie beweren. Gods doel met de schepping van de mens gaat alles wat het menselijke verstand ooit heeft bedacht te boven. Laten wij het eerste hoofdstuk van Genesis opslaan om inzicht te krijgen in de meest verbazingwekkende openbaring van de Bijbel!
Naar welke 'aard' werden de dieren geschapen?
Genesis 1:20  En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 22   En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeŽn, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 23  Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. 24  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
In deze verzen wordt duidelijk gezegd dat God de vissen schiep om zich naar hun eigen specifieke aard te reproduceren; zo ook de vogels naar de specifieke aard van vogels, en het vee naar de aard van vee. Elke soort kan intern vele verschillende variŽteiten vertonen, maar alle schepselen planten zich uitsluitend naar hun eigen 'aard' of soort voort. Honden brengen daarom honden voort, apen brengen apen voort, schapen schapen, enz.
Nu de mens. Naar wiens "beeld" en "gelijkenis" werd de mens geschapen?
Vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
In Gods patroon van het fysieke leven brengt een soort uitsluitend soortgenoten voort. En zoals elke plant of elk dier zich reproduceert naar de eigen soort, zo brengen ook mensen weer mensen voort. Maar anders dan enige diersoort werd de mens geschapen naar de gelijkenis van God.
Deze bijbelpassages weerleggen de evolutietheorie volgens welke de mens slechts de 'hoogste' der dieren is en uit lagere zoogdieren is geŽvolueerd. Deze verzen zeggen duidelijk dat God de mens naar Gods eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen! God heeft de mens gemaakt zoals Hijzelf is: met dezelfde vorm en gestalte.
Als de mens naar Gods gelijkenis gemaakt is, zijn de mens en God dan ook samengesteld uit hetzelfde soort 'materiaal'?
Johannes 4:24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Genesis 2:7  toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Er is een enorm verschil tussen geest en stof. Ofschoon de mens naar de vorm en gelijkenis van God werd geschapen, werd hij niet geschapen uit geest. Hij werd geformeerd uit het stof der aarde, onderworpen aan de dood en ontbinding. Het is evenwel Gods doel om hem uiteindelijk uit eeuwige geest te scheppen!
In 1 Corinthe 15:46-49 lezen wij:
1 Corinthe 15:46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47  De eerste mens [Adam] is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens [Christus] is uit de hemel. 48  Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49  En gelijk wij [sprekend over ware christenen] het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
De mens is duidelijk veel meer dan enig dier. De mens heeft het potentieel om goddelijke geest te worden, precies zoals God geest is!

Onze ontzagwekkende bestemming!

Hoe verbazingwekkend het ook mag klinken, God werkt momenteel aan Zijn allergrootste scheppingswerk, Zijn meest verheven meesterwerk!
Slechts heel weinig mensen hebben Gods ontzagwekkende doel met betrekking tot de mens werkelijk begrepen. De Bijbel openbaart dat God bezig is zichzelf te reproduceren door middel van mensen! Het is onze bestemming om letterlijk kinderen van God te worden, leden van Zijn eigen Goddelijke Gezin!
Laten wij deze verbazende waarheid begrijpen.
God vormt en modelleert de mens zoals een pottenbakker met klei werkt.
Jesaja 64:8  Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand.
Gods schepping van Adam en Eva in de Hof van Eden was alleen in fysieke zin voltooid. Zij werden fysiek volmaakt geschapen, maar niet geestelijk volmaakt. Zij werden uit stof geschapen, niet uit goddelijke geest. Zij werden zo geschapen dat zij aan de dood en ontbinding onderworpen waren, niet als onvergankelijk en onsterfelijk.
Het was echter niet Gods bedoeling dat de mens zo zou blijven!
Job besefte dat God bezig was een speciale schepping in zijn leven te verrichten.
Job 14:14  Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. 15  Gij zoudt roepen en ik zou U antwoorden, naar het maaksel uwer handen zoudt Gij verlangen.
Let speciaal op het tweede deel van vers 15: "…naar het maaksel uwer handen zoudt Gij verlangen. Dit "maaksel" was Job. Job wist dat hij slechts een stuk goddelijk handwerk van de Meesterpottenbakker was.
Ware christenen worden door God gevormd voor een specifiek doel.
Jesaja 43:7  ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.
Iedereen die God gemaakt heeft en deel uitmaakt van de gemeenschap die naar Zijn naam genoemd is.
Efeze 2:10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
"Wij" in het Nieuwe Testament verwijst doorgaans naar ware christenen. Op hen doelde Paulus in Efeze 2:10. Wij zijn dus – indien wij ware christenen zijn – Gods "maaksel". Wij bevinden ons in het proces van "geschapen" worden. Waartoe? "Tot goede werken". God is bezig, met behulp van de heilige Geest die Hij in ons heeft geplant, Zijn volmaakte goddelijke karakter in ons te vormen! Met onze instemming en medewerking schept God ons naar Zijn eigen karakterbeeld! Wij zijn bestemd om het absolute meesterwerk van al Zijn scheppingswerken te worden, individuele personen die in staat zijn de ontzagwekkende vermogens van God op de juiste wijze aan te wenden!
De schepping van de mens als stoffelijk wezen is nog maar de eerste fase. Nu moet met onze medewerking en met behulp van Gods heilige Geest het kleimodel nog worden gevormd en gemodelleerd tot het afgewerkte geestelijke meesterwerk. Een analogie van dit proces is de metamorfose die een rups doormaakt tot hij zich als een mooie vlinder ontpopt. De mens moet een geestelijke 'metamorfose' of verandering ondergaan – om een volmaakt geestelijk lid van het heilige gezin van God te worden!

Wat het betekent om te worden 'wedergeboren'

Het Evangelie dat Jezus de mensheid heeft gebracht is eenvoudig het 'goede nieuws' van het Koninkrijk van God, en dit Koninkrijk is tweeledig. Het is niet alleen de regering die Christus over de volkeren van de aarde zal instellen wanneer Hij terugkeert; het is ook het gezin van God, het Goddelijke Koninkrijk, dat is samengesteld uit de geestelijke leden van het Goddelijke Gezin.
Op dit moment bestaat het Goddelijke Gezin of Koninkrijk nog slechts uit twee leden: God, de Vader, en Jezus Christus, de Zoon. God is evenwel van plan Zijn Gezin uit te breiden!
Het klinkt misschien fantastisch, maar Jezus leerde dat mensen kunnen worden 'geboren' in het Gezin, of Koninkrijk, van God!
God laat duidelijk zien dat het Zijn doel is Zijn heilige Gezin uit te breiden door er vele kinderen aan toe te voegen.
2 Corinthe 6:18   en ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.
HebreeŽn 2:9  maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. 10   Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. 11  Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen.
Openbaring 21:7  Wie overwint, zal deze dingen beŽrven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Jezus Christus is in feite de "eerstgeborene" van vele kinderen van God.
Romeinen 8:29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
"Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons" te zijn betekent te worden zoals Christus, verheerlijkt te worden evenals Hij nu verheerlijkt is – lid te worden van het heilige Gezin van God evenals Christus.
Maar wat moet er met christenen van vlees en bloed gebeuren voordat zij Gods Gezin kunnen binnengaan.
1 Corinthe 15:49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet. 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 5   Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Jezus zei dat wij "wederom geboren" moeten worden: moeten worden veranderd in geest! Ja, opnieuw geboren, maar nu uit de Geest van God als goddelijke Zonen in het Gezin van God!

Verwekte, maar nog niet opnieuw geboren Zonen

Als wij ware christenen zijn, zijn wij dan reeds in dit leven kinderen van God?
1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2   Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Hebben wij het Koninkrijk van God reeds geŽrfd, of zijn wij er nog slechts erfgenamen van?
Romeinen 8:14   Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Merk op dat, al zijn wij reeds "zonen" en "kinderen Gods", wij nu nog slechts erfgenamen zijn, erfgenamen die in de toekomst alles wat God heeft beloofd zullen erven. Waarom? Omdat wij (ware gelovigen) nu alleen nog maar zijn verwekt. Pas wanneer wij uit God worden geboren zullen wij Gods Koninkrijk daadwerkelijk erven als goddelijke leden van het Gezin van God.
Voordat de tweede fase van de schepping van de mens – onze geestelijke schepping – kan beginnen, moet God de Vader elk van ons eerst verwekken door in ons Zijn heilige Geest te planten. Deze voegt zich dan samen met de geest in de mens. Wij worden dan bij wijze van spreken bevrucht met het "zaad" of de kiem van het eeuwige leven. Dit is de verwekking van het geestelijke leven van God in ons. En evenals een pas verwekt fysiek embryo in de baarmoeder begint te groeien, moeten ook wij groeien in goddelijk karakter nadat wij door Gods Geest zijn verwekt. Deze groei komt voort uit bijbelstudie, gebed en uit het iedere dag van ons leven wandelen met God. Doen wat bijv. in Gal. 5:22 staat.
Vergelijk nu Galaten 3:26 en Efeze 1:5 met Romeinen 8:14-17.
Galaten 3:26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Efeze 1:5  heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
Romeinen 8:14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Deze verzen in Galaten en Efeze openbaren dezelfde waarheid: dat christenen nu reeds de kinderen van God zijn, bestemd om het eeuwige leven te beŽrven.
Met de vertaling bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen in Efeze 1:5 wordt de juiste betekenis niet precies weergegeven. Het is geen 'aanneming' of 'adoptie', maar een reŽel zoonschap. Hetzelfde Griekse woord staat in de volgende verzen waar het correct vertaald is met zoonschap.
Romeinen 8:15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
Romeinen 8:23  En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.
Wanneer wij de geest van het zoonschap ontvangen is dat geen aanneming of adoptie. De heilige Geest maakt ons tot de letterlijke verwekte Zonen van God, want wij zullen precies zoals onze hemelse Vader zijn, wanneer wij tenslotte in Zijn Gezin zijn geboren.
Alle door de Geest verwekte christenen zijn dus (vooralsnog ongeboren) kinderen van God de Vader in precies dezelfde zin als een ongeboren menselijke foetus reeds het kind van zijn menselijke ouders is!
Wij ontvangen werkelijk de goddelijke natuur van God wanneer wij door Zijn heilige Geest worden verwekt.
2 Petrus 1:3  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Wat zijn enkele van de goddelijke kenmerken of "vruchten" van Gods natuur die in het leven van gehoorzame christenen aan de dag treden nadat zij door Gods Geest zijn verwekt?
Galaten 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23  Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Liefde is de belangrijkste eigenschap van Gods natuur die door Zijn heilige Geest op ons wordt overgedragen.
1 Johannes 4:16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Romeinen 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
1 Corinthe 13:1  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 3  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. 4  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5   zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8  De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieŽn, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Vers 13   Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Let speciaal op vers 13. Dit is dezelfde liefde die ons in staat stelt Gods Wet te 'vervullen', te gehoorzamen.
Romeinen 13:10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren.
De heilige Geest, die men van God kan ontvangen, kan worden vergeleken met het sperma van een menselijke vader. Gods Geest brengt Gods geestelijke eigenschappen op ons over evenals een spermacel de fysieke eigenschappen van een menselijke vader overdraagt op diens pas verwekte nakomeling. De heilige Geest – de kiem of het zaad waardoor wij geestelijk worden verwekt – verleent ons de natuur en het leven zelf van God, onze hemelse Vader.
Indien u werkelijk het type christen bent dat in de Bijbel wordt beschreven, bent u nu een door de Geest verwekt kind van God. God de Vader heeft dan Zijn Geest in u geplant en die met de menselijke geest in u samengevoegd. Op deze wijze heeft Hij u met de heilige Geest verwekt precies zoals het sperma van een menselijke vader in het ovum van de moeder doordringt. U werd bevrucht met het geestelijke zaad van het eeuwige leven opdat u met het proces van geestelijke groei kon beginnen. U bent echter nog niet uit God geboren – nog niet samengesteld uit geest – nog niet onsterfelijk. Wie nog geen door de Geest verwekte christen is, staat zelfs nog niet aan het begin van dit proces!

Wedergeboren bij de opstanding

Kunnen wij Gods Koninkrijk beŽrven zolang wij nog vlees en bloed zijn?
1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.
Wat moet er met ons gebeuren opdat wij als goddelijke Zonen in Gods Gezin kunnen worden geboren?
Vers 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
"Wat uit de Geest geboren is, is geest", zei Jezus (Joh. 3:6). Maar wij zijn nog niet uit de Geest geboren. Wij zijn nog steeds vlees en bloed. Wanneer wij ons verwonden voelen wij pijn en bloeden wij. Wanneer wij echter in Gods Gezin zijn geboren, zullen wij vrij zijn van menselijke pijn en menselijk lijden (Openb. 21:4). En met ons nieuwe geestelijke lichaam zullen wij bevrijd zijn van de fysieke beperkingen van tijd en ruimte. Toen Christus opgestaan – 'wedergeboren' – was, was Hij in staat door dichte muren te gaan (Joh. 20:19, 26). Het is duidelijk dat degenen die beweren reeds wedergeboren te zijn, zich volstrekt vergissen, want zij zijn nog steeds vlees en bloed.
Jezus zei dat wij "uit de Geest geboren" moeten worden – uit geest samengesteld moeten worden – om ooit het Koninkrijk van God te kunnen zien of binnengaan (Joh. 3:3, 5). En dus is de wedergeboorte iets dat nog moet plaatsvinden bij de opstanding tot onsterfelijkheid!
Waartoe worden de christenen in dit sterfelijke leven aangespoord, totdat zij in geestelijke wezens worden veranderd, dus opnieuw worden geboren?
2 Petrus 3:18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Efeze 4:15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
De oudsten hebben tot taak de gemeente als een kudde te hoeden en te voeden zodat de gelovigen kunnen groeien tot "mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus".
1 Petrus 5:1  De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: 2  hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid.
Efeze 4:11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13  totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Een vader verwekt. Hij is niet degene die 'voortbrengt'; dat doet de moeder, later. Na het aandeel van de vader, waardoor het proces wordt ingezet, volgt er een periode die met de geboorte eindigt. Ten tijde van de verwekking is er van geboorte nog geen sprake. In het geval van mensen volgt deze immers na ongeveer negen maanden.
In de tussenliggende tijd heeft Gods Gemeente de opdracht om, zoals een moeder haar ongeboren zoon of dochter voedt en beschermt, de door de Geest verwekte christenen in haar geestelijke 'baarmoeder' te voeden en te beschermen – "de kudde te hoeden". De door de Geest verwekte kinderen van God moeten worden gevoed met het geestelijke voedsel dat God verstrekt: de woorden van de Bijbel. Zij moeten leven van ieder woord van God teneinde geestelijk te groeien.
Als wij bij de terugkeer van Jezus Christus in geestelijk karakter zijn gegroeid, zullen wij uit God worden geboren als "kinderen der opstanding" (Lukas 20:35-36), evenals Christus "Gods Zoon" werd bij Zijn opstanding (Rom. 1:4).
Lukas 20:35  maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. 36  Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.
Romeinen 1:4  naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.

Wat zei Paulus, sprekend over de opstanding, waarbij de tweede geboorte zal plaatsvinden, met betrekking tot het nieuwe lichaam dat christenen zullen ontvangen?
1 Corinthe 15:42  Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43  er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
Zij zullen worden zoals Jezus Christus nu is.
Filippensen 3:20  Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21  die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Mattheus 17:1  En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2  En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
Openbaring 1:13  en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14  en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15  en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Mattheus 13:43  Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!
DaniŽl 12:3  En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Omdat God geest is, zal iemand die uit zijn hemelse Vader is geboren eveneens geest zijn: samengesteld uit dezelfde substantie als die waaruit God is samengesteld. Hij zal een geestelijk lichaam ontvangen, een lichaam als dat van Christus, en hij zal worden verheerlijkt en met een geweldige geestelijke kracht worden begiftigd. De kracht en de heerlijkheid die de door de Geest verwekte christenen bij de opstanding zullen ontvangen, zullen, zo groot zijn dat hun gezicht zal stralen als de zon! En al degenen die aldus uit God zijn geboren zullen God kunnen zien, omdat zij in het Koninkrijk, het goddelijke Gezin van God, zullen zijn!

Het grote verschil tussen 'verwekt' en 'geboren'

De meeste belijdende christenen geloven dat zij werden 'wedergeboren', toen zij 'Christus aanvaardden'. Door het verkeerd toepassen van 1 Johannes 3:9.
1 Johannes 3:9  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Velen concluderen dat zij in dit leven niet langer in staat zijn te zondigen.
Johannes zegt dat "wij kinderen Gods" (vs. 1) die in Christus blijven (vs. 6) niet meer zondigen zoals we dat voor onze berouw en bekering deden (vs. 14). Door het goddelijke 'zaad' in ons, is onze levenshouding, ons inzicht en verstand, gericht op het voorkomen van zondigen. Helaas lukt dat niet altijd. Maar als het 'zaad', Gods geest, in ons blijft en wij bij de komst van Christus worden geboren (vs. 9), dan kunnen wij zelfs niet zondigen (vs. 9).
De Bijbel toont aan dat de conclusie dat belijdende christenen in dit leven niet langer in staat zijn te zondigen absoluut onjuist is! De apostel Johannes heeft al eerder geschreven dat christenen weleens zondigen.
1 Johannes 1:8  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10  Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
Door in vers 8 de tegenwoordige tijd van de werkwoorden te gebruiken, wilde Johannes zeggen dat zij zondigen nadat zij christen zijn geworden. Merk tevens op dat hij zichzelf hierbij niet uitsluit, daar hij "wij" zegt.
De apostel Paulus was, lang nadat hij was gedoopt en de heilige Geest had ontvangen (erdoor was verwekt), herhaaldelijk ten prooi aan zonde.
Romeinen 7:14  Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16  Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17  Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18  Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19  Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. 20  Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21  Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22  want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23  maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24  Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25  Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.
Is er ťťn rechtvaardige mens op aarde die niet te eniger tijd zondigt?
Prediker 7:20  Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.
Is het dan niet duidelijk dat christenen in dit sterfelijke vlees nu niet volmaakt en derhalve nog niet uit God geboren zijn?
Wanneer wij eenmaal bij de opstanding uit God zijn geboren, zijn wij in staat te leven zonder ooit opnieuw te zondigen, omdat wij dan de volheid van Gods volmaakte karakter en goddelijke natuur bezitten.
Maar zolang wij nog alleen door God zijn 'verwekt', moeten wij ons weerhouden van de zonde, moeten wij aan kwade verleidingen weerstand bieden. Maar wij kunnen nog steeds zondigen. Wanneer wij niet op onze hoede zijn of in een moment van zwakheid verkeren, kunnen wij zondigen en niet zelden doen wij dat ook!
2 Petrus 1:4  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Galaten 5:17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Het leven van de verwekte christen is een strijd tegen kwaadaardige invloeden. Ofschoon een ware christen Gods goddelijke natuur deelachtig wordt, doordat die in hem is verwekt (2 Petr. 1:4), kan hij bij gelegenheid toch nog de kenmerken van de menselijke natuur vertonen, want deze strijden tegen elkaar (Gal. 5:17).
Maar wat te denken van de mannen van God van het Oude Testament? Kunnen wij bewijzen dat zij uit God waren verwekt dan wel geboren?
Bezat David Gods heilige Geest?
1 SamuŽl 16:13   SamuŽl nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan. Daarna stond SamuŽl op en ging naar Rama.
Psalmen 51:12  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; 13   verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij.
En de 'heilige mensen uit vroeger tijden', onder wie Abraham, Izak en Jakob?
2 Petrus 1:21   want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
Romeinen 8:14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Lukas 13:28  Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isašk en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.

Maar wie werd desalniettemin als eerste uit God geboren?
Kolossensen 1:18  en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Daar de genoemde personen uit het Oude Testament Gods heilige Geest bezaten en Christus niettemin Gods eerstgeborene was (krachtens Zijn opstanding), volgt hieruit dat deze mensen uit het verleden slechts uit God waren verwekt, maar nog niet in Gods Gezin waren geboren. Zij zullen, evenals de andere door de Geest verwekte kinderen van God, bij de eerste opstanding uit God worden geboren!

Het Griekse woord gennao

De verwarring inzake de 'wedergeboorte' is grotendeels het gevolg van een verkeerde interpretatie van het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe Testament. Op een enkele uitzondering na is het Griekse woord dat met betrekking tot een geestelijke verwekking of geboorte wordt gebruikt gennao. Dit woord betekent zowel 'zwanger worden' of 'verwekken' als 'baren' of 'geboren worden', m.a.w. alle delen of elk willekeurig deel van het proces dat een nieuw menselijk wezen voortbrengt.
Aangezien zowel de verwekking als de geboorte in de betekenis van gennao vervat liggen, moeten wij de Bijbel zichzelf laten interpreteren teneinde te weten welke betekenis in een bepaalde passage is bedoeld.
Hier volgt een aantal voorbeelden waarbij de juiste vertaling van het Griekse woord 'verwekt' in plaats van 'geboren' had moeten zijn:
Johannes 1:12  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13  die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren [gennao] zijn.
1 Petrus 1:3  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren [anagennaoo] worden tot een levende hoop.
1 Johannes 2:29  Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren
[gennao] is.
1 Johannes 4:7  Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren
[gennao] en kent God.
1 Johannes 5:1  Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren
[gennao]; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden [gennao], heeft [ook] degene lief, die uit Hem geboren is [gennao].
1 Johannes 5:4  want al wat uit God geboren is
[gennao], overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.
De NBG-vertaling heeft in 1 Corinthe 4:15 en HebreeŽn 1:5 terecht "verwekt".
1 Corinthe 4:15  Want al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt [gennao].
HebreeŽn 1:5  Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt [gennao]? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.
In enkele verzen wordt Jezus Christus de "eniggeboren" Zoon van God genoemd. In deze verzen is het woord 'eniggeboren' een vertaling van het Griekse woord monogenes. Dit betekent 'enig', 'enig in zijn soort' of 'uniek'. De geboorte van Christus is uniek omdat Hij de enige is die verwekt is in een fysieke vrouw (Maria). Jezus is de enige die op deze wijze geboren is, in die zin de eniggeborene des Vaders.
Johannes 1:14   Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Vers 18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
1 Johannes 4:9  Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Deze verzen verwijzen in feite naar Christus' wonderbaarlijke verwekking in Zijn moeder Maria. Christus' fysieke verwekking was uniek. Geen enkele andere persoon in de geschiedenis van de mensheid is door de Geest van de hemelse Vader in de baarmoeder van een fysieke vrouw verwekt! In deze zin is Hij – en zal Hij altijd zijn – de enig(uniek)-verwekte. God de Vader heeft op een unieke wijze Christus voortgebracht. Anderen zijn "opnieuw verwekt" (de juiste vertaling van 1 Petr. 1:3) en zullen tenslotte, door het proces van geestelijke groei en geboorte, de uit de Geest geboren Zonen van God worden.

Wij moeten nogmaals worden geboren!

Wat God schiep in de tijd die in het eerste hoofdstuk van Genesis wordt beschreven, was een fysieke schepping. De mens, gemaakt uit het stof van de aarde, was het materiŽle wezen dat God van plan was tot een volmaakte geestelijke schepping om te vormen. Hij stelt ons voor als het leem, zichzelf als de Meesterpottenbakker, die ons omvormt naar Zijn geestelijke "beeld".
De menselijke voortplanting is een type van het proces waardoor God zichzelf voortplant. Sinds Adam en Eva is elk mens ontstaan uit een ovum, de uiterst kleine eicel die in het lichaam van de moeder wordt geproduceerd. Het ovum op zich is incompleet. Volgens sommige deskundigen is de levensduur ervan minder dan 48 uur. Als het binnen deze beperkte tijd niet door de spermacel van de menselijke vader wordt bevrucht, sterft het af. Een nieuw menselijk leven kan uitsluitend beginnen wanneer die spermacel in het ovum doordringt.
Geestelijk gesproken is ieder mens als een ovum. Wij zijn gemaakt met de noodzaak te worden doordrongen van het geestelijke leven van Gods Geest, opdat wij kunnen worden geschapen naar het geestelijke beeld van God en eeuwig kunnen leven!
Wanneer het fysieke ovum eenmaal is bevrucht, wordt het een verwekt mensenleven, een embryo. Enkele weken na de conceptie ontwikkelt het embryo zich tot wat een foetus wordt genoemd. De moeder voedt en beschermt het door het te dragen in dat deel van haar lichaam waar het het best tegen schadelijke invloeden kan worden beschermd, totdat het groot genoeg is om te worden geboren.
Op gelijke wijze beschermt Gods Gemeente de door de Geest verwekte christenen en voedt zij hen geestelijk met Gods Woord opdat zij geestelijk groeien in het heilige karakter van God.
2 Petrus 3:18  maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
In deze analogie is evenwel ťťn belangrijk verschil. De menselijke foetus bereikt vůůr de geboorte geen fysieke en geestelijke volwassenheid. De door de Geest verwekte christen moet echter een zekere mate van geestelijke volwassenheid bereiken voordat hij of zij bij de opstanding uit de Geest wordt geboren. De belangrijkste groei van een pasgeboren, fysieke baby vindt na de geboorte plaats, maar de geestelijke groei van christenen vindt plaats voor hun geestelijke geboorte.
1 Petrus 2:1  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2  en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
Wanneer wij 'wedergeboren' worden – uit God worden geboren, bij de opstanding in geestelijke wezens worden veranderd – zullen wij er in wezen net zo uitzien als nu. Maar ons opgestane lichaam zal een ander lichaam zijn: een lichaam dat is samengesteld uit geest in plaats van uit vlees en bloed.
1 Corinthe 15:35  Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36  Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37  en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38  Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39  Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. 40  Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41  De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42  Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43  er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
En ons gezicht zal stralen met de helderheid van de zon in volle kracht, zoals dat van Christus!
Openbaring 1:16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

Wat is nu precies de geestelijke groei die noodzakelijk is alvorens wij opnieuw worden geboren? Het is de ontwikkeling van goddelijk karakter!
Dit karakter is het vermogen, als individu met een vrije wil, goed van kwaad te onderscheiden, ware van valse waarden, waarheid van dwaling, om vervolgens de juiste keuze te doen, de juiste beslissing te nemen, ook al gaat die tegen de eigen begeerte, aandrang of verleiding in; plus de wil en de zelfdiscipline om weerstand te bieden aan het kwade en het goede te doen, hetgeen gehoorzaamheid aan Gods wet van liefde is. Een dergelijke geestelijke karakterontwikkeling is alleen mogelijk door ons te voeden met het Woord van God door bijbelstudie, gebed, door gehoorzaamheid aan God en door onverdeeld deel te nemen aan het werk van Gods Gemeente. Wanneer dan de verheerlijkte Christus bij Zijn Wederkomst op aarde terugkeert, zullen wij worden opgewekt ofwel onmiddellijk worden veranderd in wezens met een lichaam als het zijne!
1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2   Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Op dat ogenblik zal ons fysieke lichaam worden gemaakt zoals Zijn verheerlijkte lichaam.
Men zou zich kunnen afvragen of het enig verschil uitmaakt. Met de ontvangst van Gods geest wordt een proces van verandering op gang gezet. Vanaf dat moment is de persoon een zoon of dochter van God. Wat maakt het uit of dat moment 'verwekt' of 'opnieuw geboren worden' wordt noemt? Satan kent het antwoord. Hij zal niets nalaten om de mens te misleiden. God wil in Zijn Woord ons Zijn plan met de mensheid onthullen. Satan wil dit voorkomen. De kern van Gods plan is dat de mens wordt geboren als geestelijke wezens in Gods gezin. Gods feesten beelden dit uit. Door de mens te misleiden heidense feesten (kerst, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, enz.) te vieren houdt Satan de mensen af van de betekenis van Gods plan. Door de mensen te laten geloven in een gesloten drie-eenheid waaraan niets toegevoegd kan worden, in plaats van een gezin van God waarin wij geboren kunnen worden, vertroebelt Satan de bestemming van de mens. Door een verkeerd begrip van de wedergeboorte wordt het ontzagwekkende potentieel van de mens gecamoufleerd. Bovendien menen vele 'christenen' dat ze na de wedergeboorte niet meer kunnen zondigen, terwijl de 'wedergeboorte' duidt op de geboorte in Gods Koninkrijk waar niet gezondigd wordt.
Jezus legde aan de apostelen uit wanneer de 'wedergeboorte' is. De meeste Nederlandse vertalingen gebruiken het woord 'wedergeboorte' in het volgende vers.
Mattheus 19:28  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van IsraŽl te richten.
Wij zullen nogmaals geboren worden, ditmaal als geestelijke leden van Gods eigen gezin, als Gods onsterfelijke Zonen om te regeren met Jezus Christus, onze oudste Broer!
Dit is volgens de Bijbel de betekenis van de 'wedergeboorte'. Moge God u helpen deze glansrijke waarheid te begrijpen en ťťn van Zijn door de Geest verwekte kinderen te worden, om uiteindelijk in Zijn Gezin te worden geboren!

 

Terug naar de Home Page

hit counter