Voor literatuurlijst klik hier.


OP KOMST -

WERELDVREDE

 
Het streven naar wereldvrede gaat voort, terwijl de wapenarsenalen zich uitbreiden. Deskundigen voorspellen dat de aarde spoedig een verkoold restant zal zijn – tenzij de toestand in de wereld drastisch wordt gewijzigd. Wat staat de mensheid te wachten?


VEEL WERELDLEIDERS en geleerden zijn openlijk doodsbang als zij naar de toekomst kijken! Zij waarschuwen dat de mens nu de middelen bezit voor het plegen van zelfmoord van het gehele menselijke geslacht – en zij spreken zelfs over 'overkill'. Zij beseffen dat er spoedig iets totaal onvoorziens moet gebeuren om de huidige loop der wereldgebeurtenissen een halt toe te roepen – of de mens zal zich zeker vernietigen! 

Staatslieden en geleerden waarschuwen 

In 1961 waarschuwde president John F. Kennedy een zwijgende Algemene Vergadering der Verenigde Naties: "De mensheid moet een einde maken aan oorlogvoering – of de oorlogvoering maakt een einde aan de mensheid."
"Vandaag", zei hij, "moet iedere bewoner van deze planeet rekening houden met de dag waarop deze planeet wellicht niet langer bewoonbaar is… Het loutere bestaan van de moderne wapens – die 10 miljoen maal zo krachtig zijn als elk ander wapen dat de wereld ooit heeft gezien, en die slechts minuten zijn verwijderd van welk doel op aarde ook – is op zich reeds een bron van verschrikking…"
President Kennedy vervolgde op grimmige toon: "Samen zullen wij onze planeet redden – of samen zullen wij in haar vlammen omkomen".
Wat president Kennedy in 1961 tot de Verenigde Naties zei was niet het holle betoog van een onbeheerste fanaticus, maar de hedendaagse realiteit van de wereld waarin wij leven. Het geschatte aantal massavernietigingswapens dat vandaag ligt opgeslagen is reeds voldoende om de wereldbevolking vele malen uit te roeien!
De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, waarschuwde al in de jaren zestig van de vorige eeuw: "Ik wil niet al te dramatisch overkomen, maar uit de informatie die mij als secretaris-generaal ter beschikking staat kan ik slechts concluderen dat de leden van de Verenigde Naties misschien nog 10 jaar de tijd hebben hun eeuwenoude geschillen terzijde te leggen en in wereldomvattend teamverband de wapenwedloop af te remmen, het milieu van de mens te verbeteren, de bevolkingsexplosie te neutraliseren en de nodige impuls te verschaffen aan de inspanningen om de wereld te ontwikkelen."
Ook veel wetenschapsmensen zijn zeer bezorgd dat de dagen van het bestaan van de mens zijn geteld. Ze vrezen dat in woede en uit haat de vreselijkste wapens worden ingezet, en slechts een klein wonder als dat niet overal ter wereld tot slachtingen leidt.
Vele andere staatslieden en geleerden, te talrijk om te citeren, spreken bevreesd over het einde van de wereld: het einde van de menselijke beschaving!

Maar de wapenwedloop gaat door

Ondanks deze beangstigende, de verbeelding tartende feiten neemt de voortdurende escalatie van de wapenwedloop steeds meer de vorm van nucleaire en biologische krankzinnigheid aan!
Met alleen al de raketten die meerdere kernkoppen vervoeren was de V.S. al in de jaren zeventig van de vorige eeuw in staat de Sovjet-Unie vele malen te vernietigen! En vanzelfsprekend konden de Russische raketten op dezelfde manier de Verenigde Staten 'oververnietigen'!
Ontstellend, maar desalniettemin een feit!
De wapenwedloop breidt zich nu ook uit tot de buitenaardse ruimte. En wat zal verhinderen dat er satellieten worden ontworpen die waterstofbommen vervoeren en deze op voorafbepaalde doelen laten neerkomen? Politici en militaire deskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat wie de ruimte militair beheerst, in staat is de wereld te regeren!
Vele andere bizarre en verschrikkelijke wapens verkeren in diverse stadia van ontwikkeling. Geleerden zeggen dat elk van deze wapens theoretisch voldoende vernietigingskracht bezit om al het leven op aarde weg te vagen! Hoewel het woord 'massavernietigingswapen' eigenlijk nog maar kort geleden is 'uitgevonden', is het in de hele wereld al bijna een dagelijks gebruikt woord.
Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar! En de geschiedenis toont aan dat elk strijdmiddel dat de mens ooit ontwikkelde, uiteindelijk werd gebruikt!

Chemische en biologische wapens

Een atoomoorlog is slechts een van de vele manieren waarop de totale vernietiging van de mensheid kan worden teweeggebracht. De laatste tijd is veel publiciteit gegeven aan het feit, dat sommige landen en terreurnetwerken bezig zijn met de productie of aanschaf van nieuwe superwapens die wellicht nog dodelijker zijn dan een kernbom! Een aantal landen heeft nu reeds een arsenaal van chemische en biologische wapens, en in handen van terroristische leiders is dit beangstigend voor de mensheid.
Tienduizenden liters dodelijk zenuwgas, dat reukloos, smaakloos en nagenoeg onzichtbaar is, zijn al vervaardigd en opgeslagen. Eťn druppeltje kan, wanneer het ingeademd of met de huid in contact gebracht wordt, iemand ogenblikkelijk doden!
Sprekend over biologische oorlogvoering zeggen ingewijde wetenschappers dat met chemische en biologische wapens vergeleken kernwapens 'speelgoed lijken'. Wapens van chemische of biologische aard zijn veel goedkoper te produceren dan gecompliceerde atoomwapens.
Er staat echter een groot vraagteken achter de wenselijkheid om biologische wapens tegen een vijandelijke natie in te zetten. Ook de best geÔnformeerde wetenschapsmensen vrezen dat een totale biologische oorlog op wereldomvattende epidemieŽn kan uitlopen! Helaas is inmiddels gebleken dat machtswellustelingen en gewetenloze terroristen hiervoor niet terugdeinzen.

Kunnen door de mens verwekte epidemieŽn worden beheerst?

De wetenschapsmensen staan tegenover de lugubere kwestie of een epidemie die door de mens is verwekt, in bedwang kan worden gehouden. Proefnemingen op grote schaal zijn onmogelijk. Zelfs van natuurlijke epidemieŽn hebben wij beperkte kennis en zelden kunnen wij voorspellen hoe snel deze zich zullen verbreiden of hoeveel mensen erdoor zullen worden getroffen.
Bovendien zullen bij biologische oorlogvoering de ziekteverwekkende stoffen waarschijnlijk niet dezelfde zijn als bij natuurlijke epidemieŽn, maar speciale varianten die in het laboratorium zijn geselecteerd en gemodificeerd. In dat geval zou het nagenoeg onmogelijk zijn het verloop van een kunstmatige epidemie met enige zekerheid vast te stellen. Ze zou kunnen wegebben, of ze zou zich zo onverwachts kunnen verbreiden dat zowel vriend als vijand erdoor worden overrompeld!
Een experiment met biologische oorlogvoering vond tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats.
Reeds in 1941, toen er algemeen de vrees bestond dat de Asmogendheden wellicht bacteriologische wapens zouden gaan gebruiken, verrichtte Engeland proeven met biologische strijdmiddelen. In een van deze proeven werd Gruinard, een afgelegen eiland aan de noordwestkust van Schotland, met antraxbacteriŽn besproeid. Het doelwit werd gevormd door schapen, die spoedig geÔnfecteerd raakten en stierven. Maar de antraxbacteriŽn bleken dermate duurzaam dat het eiland vandaag voor mensen nog steeds onveilig is! Naar verwachting zal dat nog minstens 100 jaar zo blijven!
Gezien de ernstige twijfel die als gevolg van dergelijke experimenten is gerezen, komen sommige waarnemers tot de onheilspellende conclusie dat de invoering van het gebruik van epidemische of antraxziekten, die meer dan 90 procent van de slachtoffers doden, zou gelijkstaan met het op gang brengen van een ondergangsmechanisme op de planeet.

De bevolkingsexplosie

Een groot aantal vooraanstaande geleerden waarschuwt dat de bevolkingsexplosie het grootste probleem is waarmee de wereld wordt geconfronteerd.Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat tegelijkertijd steeds minder landen in staat zijn zichzelf te voeden. Slechts een klein aantal landen zijn de belangrijkste voedselexporteurs voor de rest van de wereldbevolking. Indien een of meer van deze exportlanden gedurende een aantal jaren, als gevolg van slecht weer of andere onvoorziene factoren, ernstige tekorten in de voedselproductie ondervinden, zullen miljoenen mensen honger lijden en enorme aantallen zullen de hongerdood sterven! Ondanks grote ontwikkelingshulpprojecten blijkt de westerse wereld niet in staat de derde wereld selfsupporting te maken. De kloof tussen arm en rijk wordt groter.

Gevraagd: een sterke hand ergens vandaan

De spanningen en problemen in de wereld zullen weldra te diep geworteld zijn om opgelost te kunnen worden, tenzij door een sterke hand ergens vandaan. Dat is de enige hoop van de mens op voortbestaan.
Die sterke hand is op komst – maar uit een hoek waaruit men deze het minst verwacht! De profeet Jesaja openbaart in uw bijbel uit welke hoek: "Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen" (Jes. 40:10).
De Bijbel laat zien dat er hoop is! De grote God van uw bijbel zegt dat Hij opnieuw Jezus Christus zal zenden, deze maal om ons van onszelf te redden en de Regering van God op aarde te vestigen! Hij zal niet toestaan dat het misleide wetenschappelijke genie van de mens al het leven op deze planeet vernietigt!
Stel u voor!
De verheerlijkte Christus keert terug in alle pracht, bovennatuurlijke macht en glorie van de Almachtige God; Hij komt om de mensheid te redden, om een einde te maken aan de escalerende oorlogvoering, aan nucleaire massavernietiging, pijn en lijden; Hij komt om voor de gehele mensheid een tijd van vrede, overvloedig welzijn, geluk en vreugde in te luiden!

Eeuwen geleden voorspeld

De trieste staat waarin onze wereld verkeert is voorspeld en lang van tevoren op schrift gesteld. Bijna 2000 jaar geleden voorspelde de grootste 'nieuwsbrenger' die de wereld ooit heeft gekend, de chaotische toestand in de wereld van vandaag! Hij voorzag de hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen en de technologische vooruitgang, en de resultaten daarvan.
Deze roemruchte nieuwsbrenger wist dat de mens de destructieve krachten zou voortbrengen waardoor er nu zelfmoord van het gehele menselijke geslacht dreigt! Hij waarschuwde: "En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden" (Markus 13:20).
Deze profeet van groot nieuws was Jezus Christus van Nazareth, dezelfde Jezus die opnieuw zal komen om op het allerlaatste ogenblik te interveniŽren teneinde de mensheid voor ondergang te behoeden. Wat Hij voorzei staat al eeuwenlang in de Bijbel. Geen enkel ander boek is zo bij de tijd!
Jezus Christus heeft de toestand in de wereld van vandaag in duidelijke taal voorzegd. Hij voorspelde de oorlogen, hongersnoden, epidemieŽn en natuurrampen die nu in toenemende mate voor onze eigen ogen plaatsvinden! Wetenschapsmensen en politieke leiders – van wie de meeste slecht met de bijbelse profetieŽn op de hoogte zijn of de Bijbel zelfs afwijzen – geven zonder aarzeling toe dat de gebeurtenissen die Hij profeteerde op dit ogenblik plaatsvinden!
Al enige tijd maken invloedrijke mensen in hun beschrijving van de heersende toestand in de wereld gebruik van bijbelse terminologie die de verschrikkingen van de eindtijd typeren

De profetieŽn zijn voor vandaag!

Sommige mensen zullen desondanks nog tegenwerpen: "Onheilsprofeten zijn er altijd geweest. In de Middeleeuwen, toen Europa door de pest werd getroffen, dacht men ook dat de wereld aan haar einde kwam."
Deze sceptici begrijpen eenvoudig Gods profetische tijdsschema niet. Het einde van de heerschappij van de mens moet, en zal, komen op het tijdstip waarop God het heeft gepland. Hoewel sommige mensen het door onwetendheid hadden verwacht, zou het einde van de heerschappij van de mens niet in de Middeleeuwen vallen.
Wij moeten weten dat elke profetie een bepaald tijdstip van vervulling heeft, dat meestal niet in het leven van de profeet zelf valt. De meeste profetieŽn van de Bijbel moeten nog worden vervuld, en wel in onze tijd!
Jezus leerde dat er een profetisch tijdsschema bestaat – dat zekere specifieke gebeurtenissen in de voor ons liggende maanden en jaren moeten plaatsvinden, alvorens Hij terugkeert om de mensheid van vernietiging te redden. Laten wij ons begrip van deze profetieŽn vergroten. Laten wij bestuderen wat de grootste nieuwsbrenger ter wereld voor deze generatie van de 'eindtijd' heeft voorspeld!
Maar alvorens te beginnen moet u uw bijbel voor u nemen. Bewijs de waarheid van God voor uzelf met uw eigen bijbel!

Spotters in de laatste dagen

Dit is het tijdperk van agnosticisme en atheÔsme. De overgrote meerderheid van de mensen staat sceptisch tegenover het bestaan van een hogere macht. Zelfs veel belijdende christenen spotten met het idee van de geprofeteerde interventie van Jezus Christus.
"Men verwacht niet langer dat Christus terugkomt", zegt John Robinson, bisschop van het Engelse Woolwich, in zijn boek The New Reformation. "Ik geloof dat we onze tijd als na-christelijk dienen te bestempelen, in de zin dat een Christus niet langer wordt verwacht. De huidige generatie is niet in staat Jezus als de Christus te zien. Men stelt de vraag waarom wij in deze historische figuur het middelpunt van al onze hoop of het antwoord op al onze problemen moeten zien."
De Bijbel voorspelde deze tijd van spotters en sceptici. In dat boek schreef bijvoorbeeld de apostel Petrus wat volgens hem tekenend zou zijn voor 'het laatste der dagen'.
2 Petrus 3:3  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4  en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.
God spreekt in het bijzonder tegenover IsraŽl Zijn afkeuring van zulk scepticisme uit.
EzechiŽl 12:21  Het woord des Heren kwam tot mij: 22  Mensenkind, wat is dat voor een zegswijze bij u in het land van IsraŽl: de tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit? 23  Daarom zeg tot hen: zo zegt de Here Here: Ik zal aan deze zegswijze een einde maken, en men zal ze niet langer gebruiken in IsraŽl. Zeg daarentegen tot hen: de tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht!
Hoe verwonderlijk het ook mag lijken, deze profetie en trouwens het hele boek EzechiŽl werden in de eerste plaats voor onze tijd geschreven! Toen dit boek geschreven werd, was het Huis IsraŽl (niet te verwarren met de tegenwoordige staat IsraŽl) al ruim 120 jaar daarvoor veroverd en in ballingschap gevoerd (een ballingschap waaruit het nooit is teruggekeerd).
De geschiedenis onthult dat het tienstammige Huis IsraŽl (het noordelijke koninkrijk) in de jaren 721-718 v.Chr. door de AssyriŽrs in ballingschap werd gevoerd. In de tijd echter dat God deze profetie tot EzechiŽl sprak (omstreeks 600 v.Chr.), viel Nebukadnezar van Babylon het Huis Juda (het zuidelijke koninkrijk) aan. EzechiŽl bevond zich reeds in een Babylonisch slavenkamp (Ezech. 1:1). Dit kamp lag ver van het gebied waarheen lang daarvoor de tien stammen van IsraŽl door AssyriŽ waren gevoerd. EzechiŽl was zelfs nog verder verwijderd van de streken waarheen een deel der IsraŽlieten nadien was geŽmigreerd. (Onze publicatie De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn zet uiteen waarheen zij trokken, en tevens identificeert het de hedendaagse afstammelingen van het IsraŽl van de Oudheid.)
God gaf EzechiŽl een boodschap die aan IsraŽl moest worden overgebracht. Deze boodschap betrof een toekomstige ballingschap. IsraŽl was reeds 120 lange jaren daarvoor in zijn eerste ballingschap gegaan! Zij die EzechiŽl gevangen hielden zouden hem niet toestaan naar IsraŽl te gaan om er die boodschap te brengen. Voordat God hem deze profetie gaf, wist Hij dat EzechiŽl niet zou kunnen gaan. Klaarblijkelijk verwachtte God dus niet dat de boodschap reeds in die tijd zou worden overgebracht.
EzechiŽl stelde de boodschap evenwel op schrift, zodat ze behouden zou blijven. En vandaag bevindt de boodschap zich bij de mensen aan wie ze werd gericht. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wordt ze via radio, televisie, en het gedrukte woord en het Internet verkondigd, precies in de tijd dat God het heeft gewild!
God zegt dat het spreekwoord van de twijfelaars zal verstommen en dat de tijd zal aanbreken waarin ieder gezicht zal worden vervuld.
EzechiŽl 12:23  Daarom zeg tot hen: zo zegt de Here Here: Ik zal aan deze zegswijze een einde maken, en men zal ze niet langer gebruiken in IsraŽl. Zeg daarentegen tot hen: de tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht! 24  Want er zal geen bedrieglijk gezicht noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis IsraŽls. 25   Ik, de Here, zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en het zal in vervulling gaan; niet langer zal het worden uitgesteld. Want in uw dagen, weerspannig geslacht, zal Ik een woord spreken en Ik zal het ten uitvoer brengen ook, luidt het woord van de Here Here.
Wat is de profetie die de hedendaagse nakomelingen van IsraŽl niet wensen te geloven?
Vers 20  De bewoonde steden zullen tot puin en het land zal tot een woestenij worden en gij zult weten, dat Ik de Here ben.
De mensen zeggen dat er reeds zoveel tijd is verstreken dat het visioen duidelijk genoeg nooit zal uitkomen. Gods antwoord is dat alles wat er is geprofeteerd, zal gebeuren precies zoals het is voorspeld!
Zelfs al erkennen de mensen het feit dat deze ramp zich zal voltrekken, dan nog trachten zij dit weg te redeneren. Vers 27 is een voorbeeld hoe men dat tracht te doen.
Vers 27  Mensenkind, zie, het huis IsraŽls zegt: het gezicht dat hij schouwt, heeft betrekking op een verwijderde toekomst, en hij profeteert aangaande verre tijden.
God maakt duidelijk dat er geen uitstel van dit vonnis zal zijn (vers 28).
Vers 28  Daarom zeg tot hen: zo zegt de Here Here: geen van mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan, luidt het woord van de Here Here.
God openbaart het altijd eerst aan Zijn dienstknechten voordat Hij een volk een zware straf oplegt.
Amos 3:7  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
In de gehele Bijbel zien wij dat God de mensen altijd ruimschoots de gelegenheid biedt zich te bekeren – op te houden met zondigen – voordat Hij straft wegens het schenden van Zijn wetten van liefde, geluk en overvloedig leven. Keer op keer zond Hij Zijn profeten om de naties voor Zijn straffen wegens hun ongehoorzaamheid te waarschuwen. Maar bijna nooit vonden de waarschuwingen gehoor!
Hosea 5:9 noemt de eindtijd de "dag van de straf" (Statenvert.).
Vers 8 en 9 wijzen op het bestaan van een werk in de eindtijd dat de volken van IsraŽl waarschuwt.
Hosea 5:8  Blaast de bazuin in Gibea, de trompet in Rama! Maakt alarm in Bet-awen! Achter u, Benjamin! 9  Tot een woestenij zal EfraÔm worden ten dage des oordeels. Over de stammen IsraŽls maak Ik bekend wat vast besloten is.

Vergelijk deze verzen met Hosea 7:12.
Hosea 7:12  Zodra zij gaan, span Ik mijn net over hen uit. Als het gevogelte des hemels haal Ik hen neer. Zodra hun zwerm rumoerig wordt, neem Ik ze gevangen.
Voor welke tijd werden Jesaja's profetieŽn hoofdzakelijk opgeschreven?
Jesaja 30:8  Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos.
Wat zal volgens God het karakter van de mensen in "de laatste dag" zijn?
Vers 9  Want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet willen horen; 10  die tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen; 11  wijkt af van de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige IsraŽls weg uit onze ogen.
Zal hun straf daarom plotseling komen, hoewel er tevoren duidelijke tekens waarneembaar waren?
Vers 12  Daarom, zo zegt de Heilige IsraŽls: Omdat gij dit woord verwerpt, op onderdrukking en slinksheid vertrouwt en daarop steunt, 13  daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok steen, dat op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die plotseling, onverwachts, ineenstort.
De neiging van de samenleving het gevaar te negeren en te ontkennen is ťťn van de tekens dat er een grote ramp op komst is.
1 Thessalonica 5:3  Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeŽn een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
Welke boodschap heeft Jesaja voor de spotters en de sceptici?
Jesaja 28:22  Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet nog vaster worden; want van een verdelging (en zij is vast besloten) heb ik gehoord van de Here, de Here der heerscharen, over het gehele land.
God waarschuwt hen voor een grote verwoesting op de gehele aarde. Staat deze in verband met de tijd van Gods interventie in het wereldgebeuren?
Vers 21  Want de Here zal opstaan, zoals op de berg Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen. (Vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten). Ongewoon zal zijn daad zijn.
Het tijdschrift Newsweek schreef eens over een toenemend hedendaags verschijnsel. Het stelde vast: "Het Amerikaanse publiek vormt de grootste verzameling met informatie overstelpte mensen in de wereldgeschiedenis. Door het dagelijkse bombardement van 'feiten' die met elkaar in strijd zijn, van tegengestelde lezingen van dezelfde gebeurtenissen, waardoor zij totaal niet in staat zijn in deze gecompliceerde wereld de waarheid te achterhalen, heeft een groot aantal Amerikanen ongetwijfeld een hard schild van scepticisme om zich heen gebouwd." Hetzelfde kan van het grootste deel van de ontwikkelde wereld worden gezegd.
Door het gevoel van machteloosheid bij het vaststellen van de waarheid in wat zij lezen, zien en horen, hebben de meeste mensen een sceptische, cynische houding ontwikkeld jegens iedere serieuze waarschuwing – ook jegens die van God zelf. Deze houding is een van de plagen van ons tijdperk.
Gods waarschuwingen voor deze eindtijd zijn vastgelegd in de Bijbel. Maar doordat God voor de meeste mensen zo onwerkelijk is, nemen zij eenvoudig aan dat de profetieŽn van de Bijbel irrelevant zijn en van geen enkele betekenis.
En zo gaan miljoenen mensen voort als onwetende schapen, achteloos, onverschillig, verhard en sceptisch. Zij liggen te slapen op een tijdbom, onbewust van het dreigende gevaar. Zij zijn als passagiers van een trein die voortraast over de rails, zich er totaal niet van bewust dat er even verderop geen brug meer is.
Hoe staat het met u, en uw gezin? Bent u cynisch – sceptisch – ongelovig?
Het zal niet lang meer duren voordat ontstellende, wereldschokkende gebeurtenissen de mensen uit hun zelfgenoegzaamheid zullen schudden, voordat het harde schild van scepticisme wordt verbroken en verpletterd!

De profetieŽn falen niet

Laten wij voor altijd begrijpen dat de profetieŽn altijd worden vervuld. Wij moeten weten dat iedere profetie een vastgestelde tijd van vervulling heeft, een tijdstip dat gewoonlijk niet in het leven van de profeet zelf valt. Eťn derde deel van de Bijbel bestaat uit profetieŽn, en ongeveer 90% van al deze profetieŽn heeft betrekking op de huidige, geprofeteerde 'eindtijd'.
Laten wij met dit in gedachten een aantal sleutelprofetieŽn nader beschouwen:
Was de profetie van JoŽl voor zijn eigen tijd of voor de verre toekomst?
Joel 1:1  Het woord des Heren, dat kwam tot Joel, de zoon van Petuel. 2   Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? 3  Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht. Vers 15  Wee die dag, want nabij is de dag des Heren; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.
Wat is "de dag des Heren"? Is het de tijd dat God in het wereldgebeuren tussenbeide komt?
Joel 3:1  Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2  zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel IsraŽl, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. Vers 11  Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen. 12  Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13  Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 14   Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.
Zal deze tijd aanbreken nadat er grote tekens aan de hemel zijn verschenen?
Vers 15  De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 16   En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen IsraŽls.
Gaat dit duidelijk over de tijd dat Christus terugkeert?
Mattheus 24:29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
De 'dag des Heren' komt in veel profetieŽn van de Bijbel ter sprake en verwijst altijd naar de tijd dat God in de aangelegenheden van de wereld tussenbeide komt, hetgeen zijn hoogtepunt heeft in de terugkeer van Jezus Christus.
Jesaja profeteerde eveneens over deze tijd.
Jesaja 24:17  Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! 18  En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. 19  De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20  de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. 21  En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem.
Wat zal er "te dien dage" nog meer gebeuren?
Jesaja 2:11  De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage verheven. 12  Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.
Zullen alle profetieŽn inzake de dag des Heren worden vervuld?
Openbaring 10:5  En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6  en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7  maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.
Zal er ooit een van de door God gegeven profetieŽn niet uitkomen?
Jesaja 55:11  alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
De waarschuwende boodschap die de mensen door Gods dienaren ontvangen zal vervuld worden.
EzechiŽl 33:30  Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en aan de deuren der huizen; de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste: Kom toch mee en hoor, welk woord er van de Here is uitgegaan. 31  En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. 32  Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. 33  Doch als het komt (en het komt!) dan zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.
Is het een prettige boodschap?
Vers 25  Daarom, zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: gij eet vlees met het bloed, gij heft uw ogen op naar de afgoden en gij vergiet bloed. Zoudt gij dan het land bezitten? 26  Gij steunt op uw zwaard, gij bedrijft een gruwel, ieder van u onteert de vrouw van zijn naaste. Zoudt gij dan het land bezitten? 27  Zo zult gij tot hen zeggen: zo zegt de Here Here: zo waar Ik leef; wie in de puinhopen zijn, zullen door het zwaard vallen; wie op het open veld zijn zal Ik aan de dieren tot voedsel geven; en wie in de burchten en de holen zijn, zullen sterven aan de pest. 28  Ik zal het land maken tot een oord van woestheid en verwoesting, zijn trotse macht zal vernietigd worden, en de bergen van IsraŽl zullen een woestenij worden, zodat niemand erdoor trekt. 29  En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik het land tot een oord van woestheid en verwoesting maak, vanwege al de gruwelen die zij bedreven hebben.
De meeste mensen van tegenwoordig hebben genoeg van al het 'slechte nieuws'. Desalniettemin houden Gods profetieŽn slecht nieuws in voor iedereen die zich tegen Hem verzet en Zijn wetten met de voeten treedt! Maar ook houden zij goed nieuws in voor na de geprofeteerde tijd van ellende en chaos in de wereld.
Jesaja 2:1  Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 4  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Micha 4:1  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken.

Vele profetieŽn voorspellen een tijd van vrede, van geluk, van herstel, van vreugde, van grote voorspoed en materiŽle rijkdom voor hen die God dienen en gehoorzamen. Over dit goede nieuws kunt u in andere publicaties van onze literatuurlijst meer lezen.

De wereld zou misleid zijn

Wat was het eerste waarschuwingsteken dat Jezus Christus aan Zijn discipelen gaf, toen zij Hem over de tijd van Zijn wederkomst vragen stelden?
Mattheus 24:3  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
Hij voorspelde dat er veel verleiders zouden opstaan om veel mensen te misleiden.
Vers 5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Vers 11  En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Vers 24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Dit zijn dienaren van de aartsverleider zelf.
2 Corinthe 11:13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
Is de gehele wereld als gevolg van hun activiteiten misleid?
Openbaring 12:9  En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Maar vůůr de wederkomst van Christus zal ook de waarheid van God in de gehele wereld worden verkondigd.
Mattheus 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken…
Zou dit duidelijk het teken zijn van het feit dat het einde van dit tijdperk inderdaad zeer nabij is? We vervolgen met het laatste deel van hetzelfde vers.
… en dan zal het einde gekomen zijn.

God zal de wereld niet zonder een waarschuwende getuigenis laten. Via de media maken vandaag Gods dienaren in de gehele wereld Zijn waarheid bekend. Nu, op dit moment, bent u, met behulp van deze publicatie, bezig Gods boodschap te bestuderen.
Ondertussen zouden de verleiders uiterst actief worden.
2 Timotheus 3:13  Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.
Men zou slechts de uiterlijke schijn van godsdienstigheid hebben.
Vers 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.
Sprak Paulus duidelijk over de eindtijd, onze gevaarlijke eeuw?
Vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.
Jezus voorspelde dat sommige valse leraars zelfs zouden beweren dat Hij nu reeds teruggekeerd is.
Mattheus 24:23  Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25  Zie, Ik heb het u voorzegd. 26  Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
Er zal niet de geringste twijfel bestaan dat Christus is teruggekeerd wanneer Zijn wederkomst werkelijk plaatsvindt!

Wanneer zal Christus terugkeren?

Misschien heeft u wel eens een predikant horen zeggen: "De Heer kan vannacht wederkomen." Is het waar dat de wederkomst van Jezus Christus op elk moment kan plaatshebben? Wat zei Hij er zelf over?
Jezus waarschuwde: Pas op, dat niemand u verleidt.
Wat is een van de misleidingen die door de valse dienaren zouden worden gepredikt?
Lukas 21:8  Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.
Let op de woorden: "de tijd is nabij".
Volgens het oorspronkelijke Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven, is dit de boodschap van hen die beweren de dienaren van Christus te zijn: "De tijd Is nabij", m.a.w.: "De Heer kan vannacht komen."
Kan Christus inderdaad op elk moment terugkeren?
Uw bijbel leert dat er een bepaalde reeks gebeurtenissen is die eerst moet plaatsvinden! Bestudeer Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 in hun geheel. Deze hoofdstukken openbaren duidelijk dat er specifieke gebeurtenissen moeten plaatsvinden voordat Christus terugkeert!
Christus noemde duidelijk bepaalde gebeurtenissen die voor 'het einde' moeten plaatsvinden.
Lukas 21:9  En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. 10  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 11  en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.
Let in het bijzonder op de woorden: "maar dat is nog niet terstond het einde." Zie ook de parallelle verzen Mattheus 24:6 en Markus 13:7.
Maar de verschrikkelijke gebeurtenissen die Jezus in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 opsomde, zullen zich allemaal binnen de tijd van ťťn generatie voltrekken.
Mattheus 24:34  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
Dezelfde tekst staat in Markus 13:30 en Lukas 21:32.

De "tekenen der tijden"

Het algemene gebrek aan kennis van de profetische gebeurtenissen die in de terugkeer van Jezus Christus culmineren heeft een parallel in de geschiedenis. Ten tijde van Zijn eerste komst hadden de Joden eveneens geen inzicht en daarom erkenden of aanvaardden zij Christus niet ten volle als de geprofeteerde Messias.
Jezus zei tot de godsdienstleiders van Zijn tijd dat de tekens (of tekenen) waarmee Zijn evangelieverkondiging gepaard ging, voldoende bewijs moesten zijn dat Hij de geprofeteerde Christus was. De oudtestamentische profetieŽn, waarmee zij volkomen bekend waren, hadden precies de tijd en wijze van Zijn verschijnen voorspeld!
Toch weigerden zij Hem te geloven!
Wat vroegen deze spottende FarizeeŽn en SadduceeŽn aan Jezus?
Mattheus 16:1  En de FarizeeŽn en SadduceeŽn kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen.
Wat antwoordde Hij hun?
Vers 2  Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3  En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?
De godsdienstleiders van Christus' tijd begrepen de "tekenen der tijden" niet. Hun was niettemin geleerd dat de Messias zou komen, want deze boodschap wordt in nagenoeg ieder boek van het Oude Testament herhaald. In vers 3 gaf Jezus hun te kennen dat zij het konden begrijpen – als zij het werkelijk wilden!
Welk teken gaf Jezus, naast de duidelijke oudtestamentische profetieŽn die zij reeds kenden?
Vers 4  Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.
Wat is het "teken van Jona"?
Mattheus 12:39  Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. 40  Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
AtheÔsten en agnostici spotten met het bijbelse verslag van 'Jona en de walvis'. Desalniettemin zei Jezus tot de FarizeeŽn dat Hij dezelfde tijdsduur in Zijn graf zou zijn als Jona in de grote vis. Dit zou voor Zijn generatie het speciale 'teken' zijn dat Hij werkelijk de geprofeteerde Christus was!
Werd dit teken vervuld?
Mattheus 27:57  Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58  Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59   En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60  en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. 61  En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria, gezeten tegenover het graf. 62  De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de FarizeeŽn gezamenlijk tot Pilatus, 63  en zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. 64  Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. 65  Pilatus zeide tot hen: Hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert het naar uw beste weten. 66  Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben.
Mattheus 28:1  Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. 2  En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. 3  Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4  En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. 5  Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Let speciaal op vers 6.
Twee vrouwen kwamen naar het graf waarin men Jezus had gelegd. Zij troffen het leeg aan. Hun werd gezegd dat Christus na drie dagen en drie nachten – "gelijk Hij gezegd heeft" was opgestaan.
Het teken was vervuld!
Zonder een zweem van twijfel heeft Jezus bewezen dat Hij inderdaad de geprofeteerde Messias en Verlosser van de mensheid is!

'Tekenen' van onze tijden

Wat zei Jezus, toen Hij Zijn discipelen de gebeurtenissen vertelde die aan Zijn interventie zouden voorafgaan (Matth. 24:3-41), dat er in de eindtijd nog meer zou gebeuren behalve de komst van een groot aantal valse profeten?
Mattheus 24:6  Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7   Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien staat het ene volk tegen het andere op, en het ene koninkrijk tegen het andere. De derde en laatste wereldoorlog komt nu snel naderbij!
Hongersnood is een van de belangrijkste tekens die erop wijzen dat Christus' interventie in de wereld nabij is (vers 7).
In de eerste tien tot twaalf jaar na de Tweede Wereldoorlog hield de voedselproductie in de ontwikkelingslanden gelijke tred met de bevolkingsgroei. Maar in 1958 keerde het tij. Sindsdien hebben steeds meer mensen steeds minder te eten.
Sinds 1958 wordt de crisis voortdurend ernstiger. De eerste grote schok kwam in de jaren 1965-1966 met de grote droogte en dreigende hongersnood in India.
In 1966 werd een ramp ternauwernood afgewend. Sindsdien berichten de media voortdurend over hongersnoden in verschillende regio's in de wereld. Wat gebeurt er de volgende keer dat de wereld met droogte en hongersnood wordt bedreigd? Bedenk dat de wereldbevolking ieder jaar met meer dan 100 miljoen mensen toeneemt. Veel gebieden van de wereld staan voor een ernstige crisis als de bevolking de voedselproductie te boven gaat.
Iets van de meest ellendige en deprimerende armoede kan men in Midden- en Zuid-Amerika waarnemen. Toch zal in verscheidene van deze landen de bevolking naar verwachting binnen 25 jaar verdubbeld zijn! Dit werd eens voor onmogelijk gehouden.
Het feit van de achterstand in de wereldvoedselproductie, gecombineerd met de realiteit van de bevolkingsexplosie, leidt tot ťťn ding: een crisis van ontzaglijke afmetingen! Het aantal van de ettelijke miljoenen mensen die nu reeds jaarlijks de hongerdood sterven, zou spoedig weleens verhonderdvoudigd kunnen worden. Honderden miljoenen mensen die nu nog in leven zijn, zouden dan in een wereldomvattende hongersnood kunnen omkomen! Bepaald geen aanlokkelijke gedachte. Wij zullen het op onze televisie kunnen zien gebeuren. Maar, ook onze welvarende landen zijn voor deze afschrikwekkende dreiging niet immuun!

Wereldomvattende pandemieŽn

Na de hongersnoden wordt in de Statenvertaling pestilentiŽn genoemd. PestilentiŽn of grote epidemieŽn zijn deels het natuurlijke gevolg van voedseltekorten en de daaruit voortvloeiende ondervoeding, waardoor de natuurlijke afweer van het lichaam wordt afgebroken. Bovendien, grote bevolkingsconcentraties zijn evenzovele kruitvaten van potentiŽle epidemieŽn. Een steeds grotere opeenhoping van mensen betekent steeds meer afval en vuilnis, meer verontreiniging van land, lucht en water. En meer ziekten! In dergelijke omstandigheden kan een epidemie als een bosbrand om zich heengrijpen. Alle grote epidemieŽn van het verleden waren niets anders dan zulke besmettelijke ziekten. Berucht is de Spaanse griep die in 1918 ca. 30 miljoen slachtoffers eiste. Dit zijn meer slachtoffers dan er in de Eerste Wereldoorlog zijn gevallen. PandemieŽn (een wereldwijde griepepidemie) ontstaan wanneer zich nieuwe influenzavirussen ontwikkelen die aan hun buitenkant verschillen van de tot dan toe circulerende virusstammen. De medische wetenschap ten spijt hebben ziektekiemen, bacteriŽn en virussen een geduchte weerstand opgebouwd tegen de 'wonderpreparaten' van een paar jaar geleden. Door mutatie en adaptatie groeit hun weerstand tegen moderne antbiotica en vaccins nog steeds. Het is zeer wel mogelijk dat een super-griep of een andere dodelijke besmettelijke ziekte zich als een vloedgolf over de wereld verspreidt en miljoenen mensen omkomen!
Vergeet bovendien niet dat de moderne mens nu reeds in een milieu vol giftige stoffen leeft. Hij ademt vergiftigde, verontreinigde lucht in, drinkt vervuild water, en eet voedingsmiddelen vol pesticiden. Het onvermijdelijke gevolg is een verzwakking van het hart, de longen en in het algemeen van het gehele lichaam, waardoor de weerstand tegen ziekten afneemt – en ziekte treft de zwaksten bijna altijd het eerst!
Jezus Christus sprak de waarheid op onverbloemde, duidelijke wijze, zonder dubbelzinnigheid. Hij zei dat de wereld in de eindtijd grote epidemieŽn zou ondervinden!
De medische deskundigen raken in toenemende mate verontrust over de situatie in de wereld. Zij zien steeds meer voortekenen van dergelijke epidemieŽn. Cholera-epidemieŽn en zelfs de builenpest – de 'zwarte dood' van de Middeleeuwen – kunnen in de nabije toekomst hun gruwelijke kop weer opsteken!
Een dergelijke mogelijkheid jaagt de medische autoriteiten angst aan, want het is niet louter 'sciencefiction'. Met de komst van grote jumbojets en het intensieve lucht- en scheepvaartverkeer van onze tijd kunnen zulke ziekten zich zeer snel over de wereld verspreiden!
De bijna 2000 jaar oude woorden van Jezus waren en zijn beslist profetisch. De komende jaren zullen tonen in welke mate!

Aardbevingen!

In Matth. 24:7 zegt Jezus verder dat er met toenemende hevigheid aardbevingen zullen plaatsvinden.
Zal men, wanneer de aardbevingsactiviteit een hoogtepunt bereikt, eindelijk beginnen in te zien dat God bezig is tussenbeide te komen?
Jesaja 2:19  Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 20  Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, 21  bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.
De tekenen die Jezus voorspelde zijn slechts het begin der 'weeŽn'.
Mattheus 24:8  Doch dat alles is het begin der weeŽn.
Zou er nog wel iemand in leven blijven, als deze geprofeteerde tijd van wereldproblemen zou voortduren?
Vers 21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Hongersnood, ziekten, epidemieŽn, aardbevingen en andere natuurrampen eisen tegenwoordig een toenemend aantal slachtoffers. En zoals wij hebben gezien vrezen politieke leiders in de wereld dat het destructieve vermogen van de mens al het leven op aarde zal vernietigen!

De vier 'apocalyptische ruiters'

Het vierdelige "begin der weeŽn" van Mattheus 24 wordt tevens uitgebeeld door de eerste vier 'zegels' van Openbaring 6:1-8.
Openbaring 6:1  En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2  En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 3  En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4  En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 5  En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6  En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. 7  En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8  En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
Deze vier paarden en hun ruiters symboliseren de vier voornaamste omstandigheden die, zoals Jezus zei, aan het einde van dit tijdperk in de wereld zouden bestaan – omstandigheden die in hevigheid toenemen en elkaar in hun uitwerking op de gehele wereld overlappen!
Het witte paard symboliseert het toenemende aantal valse leraars die een valse Christus en valse wegen naar 'behoud' prediken. Het rossige of rode paard verbeeldt de groeiende oorlogsverwoestingen. Het zwarte paard de voortschrijdende hongersnood. En het vale paard voortwoekerende ziekten.
Hoe aantal slachtoffers van deze 'vier ruiters van de Apocalyps' (apocalypse = openbaring) zal buitengewoon groot zijn. In Openb. 6:8: het vierde deel der aarde.
Tracht u zich eens voor te stellen dat een vierde deel van de mensheid omkomt gedurende een periode die nog maar het begin der weeŽn wordt genoemd!
Laten wij echter niet vergeten dat de mens zich deze verschrikkelijke ellende en dood zelf op de hals haalt! Jezus wist dat de mens, als hij aan zijn lot wordt overgelaten, zich al dit leed zou aandoen en uiteindelijk al het leven zou vernietigen tenzij er iets totaal onvoorziens zou gebeuren om aan deze ontwikkeling een einde te maken. Daarom beloofde Hij in de aangelegenheden van de wereld in te grijpen. Jezus Christus komt spoedig om de wereld van zichzelf te redden, want de mens is nagenoeg aan het eind van zijn Latijn gekomen!

"De gruwel der verwoesting"

Welk ander teken, zei Jezus, zou erop wijzen dat 'het einde' nabij is?
Mattheus 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16   (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.
Jezus vereenzelvigde "de gruwel der verwoesting" met die waarover de profeet DaniŽl sprak (vers 15).
Wat werd DaniŽl aangaande een verwoestende gruwel verteld?
DaniŽl 12:11  En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen.
Deze zou in de eindtijd bestaan.
Vers 4  Maar gij, DaniŽl, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Vers 9   Doch hij zeide: Ga heen, DaniŽl, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
Merk op dat deze gruwel iets is wat plaatsvindt in de omgeving van een offerplaats.
Waar spreekt DaniŽl eveneens over 'een verwoestende gruwel'?
DaniŽl 11:31  Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.
Vers 31 werd in de Oudheid eenmaal vervuld. De meeste bijbelgeleerden zijn het er over eens dat het grootste deel van het elfde hoofdstuk van DaniŽl werd vervuld door de strijd tussen de Seleuciden van SyriŽ en de PtolemaeŽn van Egypte, door DaniŽl de koningen van resp. het Noorden en het Zuiden genoemd.
Vers 31 werd vervuld in 168 v.Chr., toen Jeruzalem werd veroverd en de Tempel van God werd ontheiligd door Antiochus Epiphanes, de koning van SyriŽ.
Maar zei Jezus niet dat 'de gruwel der verwoesting' nog toekomst was?
Mattheus 24:15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op).
Markus 13:14  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
Lukas 21:20  Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. 21  Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, 22   want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 23  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24  en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Van DaniŽl 11 moet dus minstens een gedeelte een tweeledige vervulling hebben! En inderdaad, want wij zien dat dit hoofdstuk besluit met "in de eindtijd" (vers 40), eindigend met de opstanding van de heiligen (hoofdstuk 12:2). (In de oorspronkelijke tekst is er geen onderbreking tussen DaniŽl 11 en 12.)
Maar wat is nu deze 'gruwel der verwoesting' die voor de 'eindtijd' is geprofeteerd?
Door de bijbelse profetieŽn en de historische vervulling te combineren krijgen wij een idee van wat deze gruwel der verwoesting zal zijn. In de geschiedenis vond de gruwel der verwoesting plaats, toen Antiochus Epiphanes met zijn legers tegen Jeruzalem optrok. De vervulling in de eindtijd vindt plaats wanneer er opnieuw legers tegen Jeruzalem optrekken (Lukas 21:20). Deze legers zullen de stad verwoesten en plunderen (vers 24) en een einde maken aan een dan misschien weer ingesteld dagelijks offer. Deze gevechtshandelingen van niets ontziende legers zullen een enorme gruwel voor de gehele stad betekenen en de verwoesting ervan teweegbrengen.
De moderne 'gruwel der verwoesting' (Matth. 24:15) of "een gruwel, die verwoesting brengt" (Dan. 12:11) zal dus een rampzalige verwoesting zijn die door binnenvallende legers in Jeruzalem wordt teweeggebracht.

Plotselinge verwoesting!

Er zal in het Midden-Oosten tegelijkertijd een oorlog woeden.
Lukas 21:23  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24  en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.
De stad Jeruzalem zal worden veroverd.
Zacharia 14:1  Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.
Door wie zal Jeruzalem worden veroverd? Vers 2 zegt "alle volken".
Sommige mensen denken dat de verwoesting van Jeruzalem door de heidense legers van Rome in 70 n.Chr. misschien de vervulling van deze profetie was.
Het jaar 70 n.Chr. was echter niet 'de eindtijd'! De aanwezigheid van Romeinse legers in Jeruzalem in 70 n.Chr. was slechts een voorafschaduwing van wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. De Romeinse legers die Jeruzalem veroverden zijn daarom slechts een type van de moderne legers die spoedig opnieuw het Midden-Oosten zullen overspoelen.
De helft van Jeruzalems bevolking zal uiteindelijk weggevoerd en de hele stad geplunderd worden (Zach. 14:2). Dit zal in het bijzonder voor vrouwen een zware tijd zijn zegt hetzelfde vers. Daarom zei Jezus 'wee' tot zwangere en zogende vrouwen.
Mattheus 24:16  (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen. 17  Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, 18  (24-17b) en wie in het veld is, (24-18) kere niet terug om zijn kleed mede te neme. 19  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen.
Het zal voor hen zeer moeilijk zijn om te vluchten!
Dit toekomstige militaire treffen in het Midden-Oosten dreigt de hele wereld erbij te betrekken.
Vers 21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
Deze tijd van 'grote verdrukking' – deze tijd van strijd en bloedvergieten op ongekende schaal – zal al het leven op aarde dreigen weg te vagen.
Vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Dit is de tijd waarin Jezus Christus wel moet interveniŽren. De mens is nooit eerder in de geschiedenis in staat geweest al het leven op deze planeet te vernietigen. Deze profetieŽn kunnen uitsluitend op het heden en de naaste toekomst betrekking hebben!

De wereldbevolking gedecimeerd

Wordt er in de Bijbel een grote oorlog geprofeteerd?
Openbaring 9:14  zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15  En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16  En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen [2x10.000x10.000 of 200 miljoen]; ik hoorde hun aantal. 17  En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18  Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.
Hoe afschuwelijk het ook klinkt, de miljoenen mensen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen verdwijnen in het niet vergeleken bij de enorme decimering van de wereldbevolking die vlak voor ons ligt. Ruwweg een derde deel van het menselijk geslacht zal in deze oorlog het leven verliezen. En bedenk dat dit aantal slachtoffers nog komt bij de vele anderen die sterven door honger en ziekten!
Samengevat: hoe luidt Jesaja's profetie betreffende de wereldbevolking in de tijd dat Christus terugkeert?
Jesaja 24:1  Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 2  Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. 3  De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken.
Wat is de reden?
Vers 5  Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6  Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. Vers 13  Want zo zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
Het geringe aantal overlevenden wordt vergeleken met het afschudden van de olijfboom nadat hij afgeplukt is en de nalezingen, wanneer de wijnoogst geŽindigd is.
Jesaja 17:4  En het zal te dien dage geschieden, dat de heerlijkheid van Jakob gering zal worden, en dat het vet van zijn lichaam zal wegslinken. 5  En het zal zijn zoals een maaier het staande koren samengrijpt en zijn arm de aren afsnijdt, ja, het zal zijn zoals iemand aren leest in het dal RefaÔm. 6  Doch een nalezing blijft ervan over zoals bij het afslaan van olijven, twee of drie vruchten boven in de top, vier of vijf aan de twijgen van de vruchtboom, luidt het woord van de Here, de God van IsraŽl.
Ondanks de enorme slachting die voordat Christus terugkeert zal plaatsvinden, zullen er nog miljoenen mensen op aarde in leven zijn. Met deze mensen als onderdanen zal Christus Zijn heerschappij op aarde aanvangen.

"Waakt ..."

Christus' komst zal de meeste mensen totaal onverhoeds overvallen, omdat hun gedachten, zelfs midden in de verschrikkelijkste tijden die de wereld ooit heeft gekend, volledig in beslag worden genomen door hun eigen problemen, verwachtingen, angsten en plezier.
Mattheus 24:37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38  Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Hoe luidt derhalve Christus' waarschuwing aan ons?
Lukas 21:34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, 35   (21-34b) als een strik. (21-35a) Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.
Wat moeten wij doen en waarom?
Vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
Jezus geeft ons duidelijk te kennen dat wij de wereldgebeurtenissen nauwlettend in het oog moeten houden en moeten bidden teneinde te ontkomen aan de enorme problemen die de mensheid zichzelf op de hals haalt – opdat wij er niet in verstrikt raken en dan op Zijn komst niet voorbereid zijn.
Zullen de gebeurtenissen – de 'tekenen' – die aan Christus' interventie voorafgaan – moeilijk te onderkennen zijn? Of zullen ze (voor hen die waakzaam zijn) zo duidelijk zijn als het wisselen der jaargetijden?
Lukas 21:29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
Mattheus 24:32  Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33   Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Volgt u nauwlettend en waakzaam hoe de bijbelse profetieŽn stap voor stap op het wereldtoneel worden vervuld? Slaat u toegewijd acht op Jezus' waarschuwende woorden en bidt u opdat u zult kunnen ontkomen? God helpe u dit te doen!

God moet interveniŽren

Wanneer wij de huidige omstandigheden en ontwikkelingen in de wereld met een nuchtere, koele, realistische blik bezien, dan blijkt dat deze inderdaad op een snelnaderende wereldcrisis wijzen, een crisis door oorlog, hongersnood, onstuitbare epidemieŽn en de uitroeiing van het menselijk leven op deze planeet!
De mens heeft eenvoudig geen oplossingen voor deze schrikwekkende problemen! Hoe verder hij gaat, des te verwoestender worden zijn verrichtingen. Zijn technologische kennis is uit de hand gelopen; zijn vermogen om deze verstandig te beheren schiet te kort.
Politici, staatslieden en geleerden geven toe, als zij dit schrikwekkende wereldbeeld bezien, dat zij bang zijn! Zij waarschuwen dat de enige hoop van de mens in de vorming van een superwereldregering ligt, die alle gezag en macht over de naties in handen heeft.
Wegens hun onderlinge vijandigheid zijn de naties echter niet in staat een dergelijke regering te vormen.
Laten wij eerlijk zijn! Of er bestaat een levende God met een superieur verstand en totale macht, een God die zeer spoedig in de aangelegenheden van deze wereld tussenbeide zal komen teneinde de mensheid van zichzelf te redden – of de vernietiging van al het leven zal plaatsvinden, zodra de mens de ontzagwekkende krachten waarover hij het beheer heeft op zijn medemens loslaat!
Onze literatuur, o.a. 'De opzienbarende wederkomst van Jezus Christus!' laat zien op welke wijze God in de zaken van deze wereld zal ingrijpen om de mensheid te redden.

 

Terug naar de Home Page

web statistics