Voor literatuurlijst klik hier.

Zijn mensen verloren

VANWEGE

DE ZONDE VAN ADAM?

 

Miljoenen die beweren de christelijke religie aan te hangen
geloven dat iedereen redding nodig heeft vanwege
datgene wat Adam deed! Maar is dat waar?

”Moet de hele wereld”, vragen sommige mensen zich af, ”zoveel lijden vanwege Adams zonde?” Zij geloven dat als gevolg van de zogenoemde ’zondeval van de mens’ – refererend aan de overtreding van Adam – alle mensen bij de geboorte verloren zijn en na hun dood rechtstreeks naar een eeuwigbrandende hel gestuurd worden, tenzij zij zich hebben laten dopen in hun kerk!

Maar is dat waar?

Laten we eens terugkijken op deze gebeurtenis die vaak de ’zondeval’ wordt genoemd. We nemen veel voor waar aan. Zonder vragen of onderzoek nemen we vaak over wat we horen of lezen, of wat algemeen aanvaard en geloofd wordt. Maar als we er zelf eens objectief en goed naar kijken, komen we soms tot schokkende ervaringen!

 

Was Adam geestelijk volmaakt geschapen?

De algemene opvatting van de christelijke wereld is dat God Adam, de eerste mens, als onsterfelijk schiep met een volmaakt geestelijk karakter. De bijbelse uitdrukking ”God schiep de mens naar zijn beeld” zou betekenen dat God de mens onsterfelijk maakte en geestelijk volmaakt, dat wil zeggen geschapen van dezelfde compositie als God – dus bestaande uit geest. Het lichaam is slechts het materiŽle omhulsel van de ziel – of het fysieke huis waarin de onsterfelijke ziel woont.

Algemeen wordt geloofd dat God zo zijn schepping voltooide. De mens zou volmaakt, compleet, onsterfelijk, perfect in karakter zijn.

Toen kwam Satan langs. De duivel slaagde erin – zo gaat deze theorie verder – deze volmaakte schepping te vernielen door Adam moedwillig te laten zondigen! En men neemt aan dat deze zonde van Adam op de een of andere manier een verandering in de natuur van de mens heeft veroorzaakt. Hij was nu een ’gevallen’ mens geworden. Hij had nu een gevallen, zondige natuur, dus een andere natuur dan voorheen. Hij en al zijn nakomelingen zouden nu automatisch de fysieke dood sterven en eeuwig gefolterd worden in een brandende hel.

De schepping van de mens Adam zou het meesterstuk van Gods schepping zijn. Maar Satan was erin geslaagd om in weerwil van Gods doel dit meesterwerk te vernielen en Gods Plan te verstoren!

De heersende gedachte onder velen die zich christenen noemen, is dat God weer helemaal opnieuw moest beginnen en een nieuw Plan moest bedenken om de schade te herstellen!

Men kan dit vergelijken met een automobielfabrikant die een zeer geavanceerde, technisch perfecte auto heeft gemaakt. Maar tijdens de eerste proefrit wordt zijn meesterstuk door een vijand onklaar gemaakt, zodat de auto naar de fabriek moet worden gesleept om de schade te herstellen.

Deze God had niet de regie over zijn schepping.

 

Is redding bedoeld om de schade te herstellen?

Zo schijnt de algemeen aanvaarde opvatting van het christendom te zijn dat ’verlossing’ een poging van God is om de schade te repareren die Satan heeft veroorzaakt met die eerste zonde, om ons weer net zo goed als Adam te maken zoals hij was vůůr de ’zondeval’.

Maar is een ernstig beschadigende auto na de reparatie net zo goed als vůůr de beschadiging? Natuurlijk niet.

Deze algemene opvatting van het ’christendom’ is niet waar! Het is niet het onderwijs van de Bijbel. Het is niet het christendom van Christus, noch van de apostels, noch van de apostel Paulus.

De algemene valse opvatting is dat sinds de zogenoemde ’zondeval’ van Adam God zijn uiterste best doet om de hele wereld te redden door proberen de mens te herstellen naar de volmaakte staat van Adam vůůr zijn ’zondeval’. En dat er bovendien een grote concurrentiestrijd gaande is tussen God en Satan. Satan zou God heel sluw weerstaan en Hem met slimheid zodanig tegenwerken dat slechts een klein deel van de wereldbevolking gered zou kunnen worden. Deze onterechte leer zet een Satan neer die machtiger is dan God – hij haalt het beste deel uit de concurrentiestrijd. Het verbeeldt een Satan die in staat is Gods opzet te verhinderen, die Gods plan in de war stuurt en met list en bedrog God te slim af is om te voorkomen dat God de schade herstelt van zelfs maar een klein deel van het menselijk ras.

 

Wat de Bijbel ons werkelijk leert

Laten we teruggaan naar het boek Genesis en zien wat de Bijbel zelf ons laat zien.

Genesis 1:27 zegt inderdaad dat God de mens schiep naar zijn beeld. Maar het zegt niet dat de compositie van de mens dezelfde was als die van God – dat God de mens maakte van onsterfelijke geest.

Waarvan maakte God de mens?

Genesis 2:7  toen formeerde de HERE God de mens [niet het huis of het omhulsel waar de mens in zou wonen, maar de mens] van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen [Statenvert. een levende ziel].

De mens werd een levende ziel.

Niet: de mens heeft een levende ziel, maar werd een levende ziel. De mens is dus een levende ziel.

Het woord ’wezen’ of ’ziel’ dat door Mozes in de Hebreeuwse taal is opgeschreven is nephesh en ’nephesh’ is leven of een schepsel (bijvoorbeeld een dier) of wezen dat ademhaalt. Het is het tegenovergestelde van alles wat onsterfelijk is. Het betekent fysiek leven, geleid door het bloed en de lucht die we inademen. Het woord nephesh wordt in Genesis veelvuldig gebruikt voor dieren.

Genesis 1:20  En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens [nephesh], en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens [nephesh], waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. Vers 24  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens [nephesh] naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. Vers 30  Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven [nephesh] is, geef Ik al het groene kruid tot spijze; en het was alzo.

Het moge duidelijk zijn dat hier geen onsterfelijke dieren worden bedoeld.

Omdat God ”levensadem” in zijn neus blies werd de mens een levende ziel. Levensadem is niets anders dan lucht met zuurstof. Het woord ’adem’ in Genesis 2:7 is van het Hebreeuwse n@shamah.

Jesaja 2:22  Laat toch af van de mens, wiens adem [n@shamah] in zijn neus is, want wat is hij te achten?

De ziel is uit "het stof der aarde" samengesteld – zij is stoffelijk, niet geestelijk. Zij bestaat uit materie. Wanneer de mens ademt, is hij een "levende ziel". Wanneer de mens ophoudt te ademen, wordt hij een levenloze of dode ziel. Dat openbaart de Bijbel.

De ’ziel’ kan sterven:

EzechiŽl 18:4  Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.

Als de ziel onsterfelijk – eeuwig – was, zou zij niet kunnen sterven! Dit wordt in vers 20 herhaald: ”De ziel die zondigt, die zal sterven.”

Van de mens wordt ondubbelzinnig gezegd dat hij sterfelijk is.

2 Kronieken 14:11  … Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen.

En zie ook het verslag over de Zondvloed.

Genesis 7:21  En al wat leeft, dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee en het wild gedierte en alle wemelend gedierte, dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen, kwamen om. 22  Alles, in welks neus de adem [n@shamah] van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf.

Mensen en dieren, ”in welks neus de adem [n@shamah] van de levensgeest was” en op het droge land leefden, kwamen om.

Er werd dus in Adam geen eeuwiglevende ziel geplaatst, maar Adam werd een sterfelijke ziel.

Adam onderscheidde zich wel ten opzichte van de dieren, want hij was naar Gods beeld geschapen. Zoals een koperen, stenen of wassen beeld van een mens gemaakt kan worden en de gelijkenis van een mens heeft. Maar het beeld is niet gemaakt van vlees en bloed.

 

De leer van het Nieuwe Testament

We lezen in 1 CorinthiŽrs 15:53:

1 CorinthiŽrs 15:53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

De Bijbel zegt dat de mens stoffelijk is, dat de mens sterfelijk is, maar dat de mens onsterfelijkheid kan ontvangen en dat hij onsterfelijkheid moet ”aandoen” met de opstanding van de rechtvaardigen. We hebben in EzechiŽl 18:4 en 20 gelezen dat de ziel die zondigt, zal sterven. De mens is niet onsterfelijk! Zondige mensen zullen niet eeuwig leven, maar sterven!

Wat zei God tegen Adam in de Hof van Eden? Dit was voor de zogenaamde ’zondeval’ – de erfzonde, de zonde en schuld die elke mens volgens de christelijke theologie door zijn mens-zijn met zich meedraagt als gevolg van de ’zondeval’ van Adam en Eva.

Genesis 2:15  En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. 16  En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Hoe kan dat als Adam al onsterfelijk was? Als de mens perfect in karakter was, met het voltooien van de fysieke schepping dit meesterstuk van alles in Gods schepping volkomen was, zou God dan gezegd hebben: ”ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”? Het zou niet mogelijk zijn geweest als de mens volmaakt was. De mens zou niet hebben kunnen vallen (zondigen) als hij volmaakt was geweest. Hij zei: ”Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Geen eeuwig leven. Hij heeft niet gezegd: ”U zult eeuwig leven op een andere plaats of toestand in de hel." Nee, de straf voor de zonde is de dood!

 

Wat gebeurde er werkelijk?

Satan verscheen ten tonele om de sterfelijke mens te misleiden, die was gemaakt van het stof van de grond. Ten eerste noemde Satan God een leugenaar toen God zei dat de mens sterfelijk was, onderworpen aan de dood als hij zou zondigen. God zei: ”Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Met andere woorden, de mens is sterfelijk, onderworpen aan de dood. Maar, u leest in Genesis 3:4 dat de slang zei: "Gij zult geenszins sterven." Hij betwistte de juistheid van Gods Woord!

De listige Satan zei wat iedereen graag wil horen, dat de mens al reeds onsterfelijk was, omdat hij een onsterfelijke ziel heeft die niet zou sterven, dat hij hoe dan ook eeuwig zou leven. Dit is de bron van de valse ’christelijke’ leer van de ’onsterfelijke ziel’. Maar God had gezegd, zoals u in Romeinen 6:23 kunt lezen, dat het loon van de zonde is de dood en de genadegave van God is het eeuwige leven. Satan voerde aan dat als wij God ongehoorzaam zijn, als we zondigen, dat we als God zullen zijn. We zullen als God zijn, dat wil zeggen, onsterfelijke geest. En zo hebben de meeste mensen aangenomen dat toen Adam werd gemaakt ”naar het beeld van God” hij zoals God werd samengesteld, van onsterfelijke geest en met volmaakt karakter, maar dat zijn natuur veranderde en hij viel (zondigde).

In Johannes 4:24 in het Nieuwe Testament lezen we: God is geest.

Maar nergens zegt de Bijbel dat de mens een geest is, of dat de mens geest is. Integendeel, de Bijbel zegt dat de mens is stof – ”tot stof zult gij wederkeren," zegt God. In 1 CorinthiŽrs 15 in het Nieuwe Testament staat dat de mens uit de aarde is.

 

Wat is het beeld van God?

Hoe was Adam naar het beeld van God geschapen? Hoe kon hij naar het beeld van God zijn als hij van een andere samenstelling was? U hebt misschien wel eens een standbeeld gezien van een bekende persoon. Als we zouden zeggen dat dat beeld is samengesteld uit vlees en bloed, zou u dat onzinnig vinden. Nee, dat standbeeld is samengesteld uit ijzer, koper, steen of ander materiaal. De bekende persoon bestond uit vlees en bloed, maar het standbeeld, gemaakt naar zijn beeld, is gemaakt van bijvoorbeeld ijzer of steen.

De almachtige God bestaat uit geest, maar de mens die werd gemaakt naar zijn beeld is gemaakt van stof uit de aardbodem. Hij is gemaakt van vlees en bloed. God Almachtig is nŪet van vlees en bloed, God Almachtig is geest. Jezus Christus zei:

Johannes 3:6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees...

Louter vlees en bloed uit de aarde.

… en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Hij zei ook dat de mens geboren kan worden uit de Geest en dan Geest zal zijn, maar hij is nu niet Geest.

Jezus legde Nicodemus in het derde hoofdstuk van Johannes uit, dat de mens sterfelijk is – de mens is vlees – maar dat hij weer geboren kan worden. Hij moet dan uit God geboren worden om onsterfelijk te kunnen zijn. Eeuwig leven is het geschenk van God.

Hoe kan de mens naar het beeld van God zijn, maar niet van Gods samenstelling?

1 CorinthiŽrs 15:45  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel [dat is een levende ’nephesh’, en dat is stoffelijk, sterfelijk leven]; de laatste Adam [Christus] een levendmakende geest [een levenvoortbrengende, of een onsterfelijke geest].

Vers 47  De eerste mens [Adam] is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens [Christus] is uit de hemel.

Een duidelijke tegenstelling.

Nu vers 49:

Vers 49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

De mens is gemaakt van vergankelijk stof, maar er komt een tijd dat we geschapen zullen zijn van het onvergankelijke hemelse, uit geest. De mens vormt nu met stoffelijk materiaal een beeld van God, maar eens zullen we het hemelse beeld vormen, geest zijn zoals God. Alleen naar de vorm dragen we nu Gods gelijkenis, maar niet de schitterende superieure samenstelling, niet hetzelfde karakter. We zijn slechts het kleimodel en God Almachtig de Meester-pottenbakker. Hij maakte ons van materie zodat Hij, de Meester-pottenbakker, ons kan boetseren tot het uiteindelijke beeld zoals zijn oorspronkelijke doel was.

 

Is God in een concurrentiestrijd met Satan?

Er was geen concurrentie tussen God en Satan. De ’zondeval’ van de mens is niet wat u veronderstelt. God gaf de mens een natuur die de oorzaak was van de ’val’. God wist dat verlossing nodig zou zijn. Het reddingsplan (Jezus betekent redder) lag al klaar voordat de eerste mens werd geschapen. Het was niet Gods bedoeling om de mens volmaakt karakter te geven, maar om de mens zelf te laten beslissen om dat te (laten) ontwikkelen en eens te ontvangen bij een geestelijke opstanding. God gaf een vrije wil. God heeft een groot doel, en de wereld heeft dat doel uit het oog verloren. Het kan op geen enkele andere manier worden gerealiseerd dan de manier waarop God het doet. Nooit is Satan machtiger dan God geweest – hij heeft nooit iets kunnen verstoren in het Doel van God, en hij zal daartoe nooit in staat zijn. Tot in detail heeft God de regie.

De Bijbel openbaart in Jeremia:

Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het.

En dat is absoluut waar.

Wat is arglistig (verraderlijk, sluw) of zonde? De bijbelse definitie staat in 1 Johannes 3:4.

Vertaling NBG: Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Vertaling Het Boek: Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet.

Leidse vert.: Ieder die zonde bedrijft overtreedt ook de wet; want de zonde is de wetsovertreding.

Zonde is wetsovertreding. Dat is de Wet van God en het is een wet die God schiep, het is een wet die God in gang zette, het is een levende wet, het is een onverbiddelijke wet, het is de Wet van Liefde. Het is een manier van leven. Het is de Weg van volmaakt karakter. Het is de manier van geestelijk karakter. Liefde is de vervulling van die Wet, maar de geestelijke liefde van God, in onze harten gebracht door de Heilige Geest, is nodig om deze wet te vervullen, en om dat karakter in ons te verankeren.

Hoe overtreden we die wet? Door de lust van het vlees, door trots en ijdelheid, losbandigheid, haat, jaloezie, dronkenschap, afgoderij. De meest voorkomende zonden die Gods heilige en geestelijke Wet overtreden zijn die van toe te geven aan de verlangens en de aantrekkingskracht van het vlees en zelfgerichtheid of zelfzucht.

 

Waarom de mens zondigt

Er zijn vijf zintuigen. Men onderscheidt bij de mens het gehoor, het gezicht, de reuk, de smaak en het gevoel. Toen God Adam schiep, plaatste Hij Ūn Adam dezelfde vijf zintuigen die u hebt! En neem hier goede nota van, het is dezelfde zinnelijke natuur die u tot zonde brengt! Adam zondigde. Laten we eens nader bezien wat hem tot zonde bracht, of Eva, want eigenlijk wordt het verslag van haar zonde in detail beschreven in plaats van die van Adam. Zie Genesis 3:6.

Nadat de duivel de vrouw had verleid ”en de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen,” – hier werken de zintuigen – ”ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden,” – hier zien we ijdelheid – ”en zij nam van zijn vrucht en at,” – dat was stelen – ”en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.” Dit was de eerste zonde van de mens.

De vrouw kon zien, ze had het zintuig van het gezicht. Ze zag dat de verboden boom een lust voor haar ogen was. Ze had ook het zintuig van de smaak. Ze merkte dat de vrucht van de boom goed smaakte. Maar God had het verboden. God zei dat de vrucht nŪet goed voor haar was. De boom en de vrucht zagen er misschien goed uit, zij (de vrucht) kon zelfs goed smaken, maar zij was gif in haar maag, en verbonden met een slecht principe. Maar de vrouw zag dat anders. Met haar zinnelijke natuur zag ze dat anders, haar eetlust was opgewekt, een hevig verlangen om te proeven. Toen was de ijdelheid in haar opgewekt en in haar begeerte geloofde ze dat de boom haar verstandig zou maken.

En door al deze lusten die het tiende gebod overtraden, overtrad ze het gebod tegen stelen. Ze nam de vrucht die haar niet toebehoorde en haar en haar echtgenoot verboden was. En zo gehoorzaamde zij Satan. Ze luisterde naar een andere god in plaats van de ware God en ze onteerde haar enige ouder, zodat ze ook het eerste en het vijfde gebod overtrad.

Ja, zonde is wetsovertreding en vier specifieke geboden van de Wet van God werden overtreden met de eerste zonde in de Hof van Eden. Vier van de Tien Geboden. Adam en Eva werden geschapen met dezelfde natuur, dezelfde vijf zintuigen, met dezelfde trots en ijdelheid, dezelfde begeerten die wij vandaag hebben.

Toen dan de eerste man en vrouw zich hadden laten leiden door hun natuur en gezwicht waren voor de aantrekkingskracht en verlangens, en Gods Wet hadden overtreden, de eerste zonde hadden begaan, wat gebeurde er toen? Veranderde toen hun natuur? Werd hun onsterfelijkheid toen ineens veranderd in sterfelijkheid? Dat is belachelijk!

 

De mens werd sterfelijk geschapen

Laten we zien in Genesis 3 wat er toen gebeurde.

Genesis 3:7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

Merk op dat er geen enkele verandering in hun natuur was – er was geen neergang in hun natuur – ze bezaten nog steeds dezelfde natuur die God in hen geschapen had en door er gewillig aan toegeven was de oorzaak van de zonde. Op dat moment werden hun ogen geopend.

Adam en Eva lieten zich door Satan overhalen om van de vrucht van ”de boom der kennis van goed en kwaad” te eten. Satan zei dat ze dan zouden wťten dat er goed is en dat er kwaad is. En dat is juist. Maar dat betekent nog niet dat ze inzicht kregen in wŠt goed en wŠt kwaad is. Dat is een geestelijke aangelegenheid. Om dat te kunnen onderscheiden hadden ze een ander ingrediŽnt nodig.

Sinds de mens de vaste bron van waarheid – God – heeft losgelaten, is de verwarring over goed en kwaad groot. Er bestaat geen vaste standaard meer in het leven van een mens, hoewel die standaard in de vorm van de Tien Geboden er altijd geweest is en zal blijven.

Ieder mens, elk volk, maakt zijn eigen standaard (norm, maatstaf, criterium).

Adam en Eva veronderstelden, misleid door de ’verlokkende’ woorden van Satan, dat ze na het eten van de verboden vrucht, zelf zouden kunnen zien wat in het leven goed is en wat tot het kwade gerekend moet worden. Sindsdien maakt ieder mens zelf wel uit wat goed is en wat kwaad is. Daarom wordt sinds Adam en Eva de mensheid structureel geteisterd door rampspoed. DŠŠrom had God verboden om van ”de boom der kennis van goed en kwaad” te eten. De mens is niet in staat om vast te stellen wat goed is en wat kwaad is.

Het is niet nodig om eerst van de verboden boom te eten. God had uitgelegd dat dat een daad zou zijn tegen God. Dat had voldoende moeten zijn. De eeuwige God had gezien dat Satan en de demonen zich tegen Hem gekeerd hadden en daardoor zondigden en dus voor het kwaad hadden gekozen. Adam en Eva waren hiermee nog niet in aanraking geweest, maar door zelf ongehoorzaam te zijn door van de verboden boom te eten, door te zondigen, zaten ze er midden in (in het kwaad). Nķ wisten ze het.

Genesis 3:22  En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

De mens was immers sterfelijk geschapen en door te zondigen verliest hij de mogelijkheid om eeuwig leven te krijgen. Die keus had hij ook kunnen maken.

Door te eten van de ”boom van kennis van goed en kwaad” wil niet zeggen dat ze nu de juiste normen en waarden over goed en kwaad beheersten. Daarvoor is Gods geest nodig.

De mens werd gemaakt uit fysieke materie – ”stof uit de aardbodem”. Dit is een eerste fase in Gods plan met de mens naar een volgende fase: een geestelijke schepping.

De grondwet – de Tien Geboden – is daarom een geestelijke wet, dť Handleiding om ons naar eeuwig, onsterfelijk, geestelijk leven te leiden.

Romeinen 7:14  Wij weten immers, dat de wet geestelijk is.

Als de mens met zijn vrije wil zich laat onderwijzen in deze geestelijke wet, wordt hij gereed gemaakt voor de geestelijke schepping: de geboorte in Gods gezin.

Gods wet is geestelijk. Paulus schrijft dat de fysieke mens geestelijke dingen niet kan begrijpen. Om te kunnen begrijpen wat God heeft bepaald als zijnde goed en als zijnde kwaad, hebben we iets nodig wat God ook heeft. Dat is zijn heilige geest.

De mens zou niet van de vrucht van ”de boom der kennis van goed en kwaad” moeten willen eten. Sommige mensen beweren dat je alles eerst moet meemaken om tot een juist inzicht te komen. De mensen hebben al 6000 jaar ’van alles’ meegemaakt. Maar zijn zij tot een juist inzicht gekomen? Er zijn ook meer dan 6000 ideeŽn over goed en kwaad. Wie heeft er gelijk? Het vertrouwen (= geloof) in God behoort echter zo groot te zijn dat wij niets te maken zouden moeten willen hebben met datgene wat God verbiedt. God weet waar het toe leidt als we Hem ongehoorzaam zijn. Als onze Schepper weet Hij wat goed en slecht voor ons is.

Sommige mensen zeggen in hun afkeer van bepaalde misstanden of gruwelijkheden: ”Ik hoef dat niet te weten.” Zij hebben er geen behoefte aan om in de ’drek’ te roeren. Eva had Satan moeten weerstaan met de woorden: ”Ik wŪl daar helemaal niets van weten. Ik ken God en ik ken zijn aard. Hij heeft ons en deze prachtige hof geschapen. Wie bent u dan wel? Ik geloof en vertrouw onze Schepper.” Adam had Eva ernstig moeten waarschuwen in plaats van een ’meeloper’ te worden in ijdelheid en ongehoorzaamheid.

De eerste mensen leefden in een schuldeloos paradijs, zich onbewust van enig kwaad. Het ging mis toen zij aten van de verboden vrucht van de boom van ’kennis van goed en kwaad’ om daardoor ’verstandig’ te worden. Vanaf dat moment is het menselijk verstand de grootste hindernis om het paradijs van onschuld en onbevangenheid terug te vinden. Wie dit bestrijdt bewijst zijn eigen geestelijke armoede.

Door te zondigen – eten van de verboden boom – wisten ze van het kwaad en hadden er nu ook deel aan. En dat betekende opstandigheid tegenover God en overtreding van zijn geboden. Voordat ze van de verboden boom aten waren ze nog neutraal. Ze hadden nog niet voor de zonde en dus de dood, gekozen, maar ook nog niet voor het eeuwige leven wat mogelijk geweest was als ze van ”de boom des levens” gegeten hadden. Zij hadden nu voor de verkeerde kennis gekozen. Dieren zondigen niet. Dieren hebben geen kennis om de zonde te begaan. De dieren leven volgens hun instinct – ze doen precies zoals God hen heeft ’geprogrammeerd’. Maar de mens heeft verstand gekregen met een vrije wil. De mens heeft een geest. De mens moet zijn eigen beslissingen nemen. Zo wil de mens het zelf en zo wil God het. God wil alleen kinderen in zijn Gezin die uit overtuiging en liefde voor Hem en zijn levenswijze hebben gekozen.

Heeft God de natuur van de mens veranderd, of heeft Hij een of andere vloek over hem uitgesproken?

Genesis 3:16  Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. 17  En tot de mens [Adam] zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. 18  en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19  in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

De grond is vervloekt, maar er kwam geen enkele verandering in de natuur van de mens.

Zie wat God verder zei.

Genesis 3:22  En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer ťťn door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

Eeuwige Leven zou krijgen, een onsterfelijk leven dat als een geschenk van God werd aangeboden in de Hof van Eden.

Vers 23  Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

De kans op eeuwig leven had Adam verspeeld.

Nee, de mens is niet onsterfelijk. Hij had de kans om onsterfelijk te worden maar hij versmaadde het, hij verloor het.

 

Een Opstanding voor Iedereen!

Nu naar CorinthiŽrs.

1 CorinthiŽrs 15:22  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Dezelfde ’allen’ die in Adam sterven. Waarom? Simpelweg omdat Adam oorspronkelijk sterfelijk was gemaakt – gemaakt uit stof, samengesteld uit vlees en bloed – uit materie, niet uit geest. Betekent dit dat vanwege de ’zondeval’ van Adam allen sterven? Nee, zeker niet. Maar, ”evenals in Adam allen sterven” betreft de eerste dood, maar daarna is er de opstanding. Het loon van de zonde is niet alleen deze eerste dood wanneer mensen sterven, het loon van de zonde is een eeuwige dood. De eerste dood is niet de ultieme straf van de zonde! De uiteindelijke straf van de zonde is de tweede dood, waaruit geen opstanding bestaat. Het is de eeuwige straf.

Wij zijn uit onze ouders geboren en stammen af van Adam die sterfelijk geschapen was – geformeerd uit de aarde, bestaande uit vlees en bloed. Daar wij uit Adam voortkomen, sterven we allen deze eerste dood. Maar in Christus zullen allen, behalve die in de eerste opstanding zijn, weer tot leven gewekt worden in een volgende opstanding tot sterfelijk leven.

Openbaring 20:5  De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

1 CorinthiŽrs 15:40  Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.

In Christus kunnen we opnieuw geboren worden, waardoor we onvergankelijk leven ontvangen en niet kunnen sterven.

Romeinen 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.

Als Adam volmaakt geweest was, zou hij niet gezondigd hebben. Ondanks de instructies en waarschuwing van God zondigde Adam, overtrad hij Gods geboden wat de dood tot gevolg heeft. Als hij zijn zinnelijke natuur had weerstaan en gegeten had van ’de boom des levens’ die de heilige geest van God symboliseert, Gods Wet vervulde, dan had hij de gave van eeuwig leven kunnen ontvangen.

Maar Adam weigerde dat. Adam zondigde.

Hij ontving nooit de kostbare gave van eeuwig leven. Hij werd uit de Hof van Eden verdreven zodat hij niet van ’de boom des levens’ zou kunnen eten.

Toch zal ieder mens ooit de vrucht van ’de boom des levens’ worden aangeboden. Ieder mens wordt Gods heilige geest aangeboden. En zij die het slechte voorbeeld van Adam volgen en Gods geboden overtreden zullen dan definitief de eeuwige dood sterven. Zij die de les ter harte nemen en het offer van Christus aanvaarden om verlost te worden van de doodstraf en de zonde en dan de wet vervullen, zullen eeuwig leven ontvangen in geest. Kan een mens de wet vervullen? Niet met zijn eigen natuur, maar wťl met Gods natuur. Daarvoor is Gods geest nodig.

De gebeurtenis in de Hof van Eden moet voor ons een les zijn. Door van de ’boom van kennis van goed en kwaad’ te eten wist Adam van goed en kwaad, maar in zijn ijdelheid meende hij zťlf te kunnen bepalen wŠt goed en kwaad is. Maar die beoordeling is aan God. Het houden van zijn geboden is goed, zegt God, dat is liefde. Als we die goddelijke liefde in ons hebben, dus Gods geboden houden, vervullen we de Wet.

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

Romeinen 13:10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Dat is mogelijk als de heilige geest van God in ons woont. En die Geest is eigenlijk ’de boom des levens’ die eeuwig leven schenkt. Een boom produceert vruchten die het specifieke zaad van die boom voortbrengt. De heilige geest van God wordt zaad (sperma) genoemd.

2 CorinthiŽrs 1:21  Hij [God de Vader] nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 22  die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

Dat ’onderpand’ houdt de belofte tot behoud in, eeuwig geestelijk leven.

Efeze 1:13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld [na de doop] met de Heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze erfenis…

Christenen erven met Jezus Christus. De erfenis houdt de hele aarde in en zelfs het hele universum, maar ook Gods Koninkrijk dat in eeuwigheid zal bestaan.

Romeinen 8:17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

De heilige geest is een onderpand voor eeuwig leven met God.

De doodstraf is niet alleen gekomen vanwege de zonde van Adam, zoals zoveel mensen geloven, maar de dood is de zekerheid in het leven van ieder mens omdat ieder mens heeft gezondigd! Zo staat het in uw Bijbel.

 

Wij zijn zelf schuldig

De Bijbel zegt in duidelijke taal dat alle mensen door de dood getroffen zullen worden – alle mensen omdat alle mensen gezondigd hebben. Omdat onze levenswijze verkeerd is en wij ons niet tot God gewend hebben. Het slechte voorbeeld van Adam gevolgd hebben. Door onze eigen zonden ontvangen we de doodstraf. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

EzechiŽl 14:13  Mensenkind, wanneer een land tegen Mij gezondigd heeft door ontrouw te worden, en Ik mijn hand daartegen uitstrek, het de staf des broods verbreek en er hongersnood zend en daar mens en dier uitroei, 14  en er zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, DaniŽl en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Here HERE. 15  Wanneer Ik wilde dieren in het land doe omzwerven, die het van kinderen beroven, en het tot een woestenij wordt, zodat niemand erdoorheen trekt vanwege het wild gedierte, 16  en die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een woestenij worden. 17  Of ik breng het zwaard over het land en zeg: Zwaard, gij zult in het land rondtrekken; en Ik roei daar mens en dier uit, 18  en die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden. 19  Of Ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over uit om daar mens en dier uit te roeien, 20   en Noach, DaniŽl en Job waren daar; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden.

Jeremia 31:29  In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. 30  Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven; ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

Maar God heeft de mens met een zeer bijzonder Doel geschapen. God bouwt aan zijn Gezin. Reeds vůůr de schepping lag een reddingsplan klaar (Jezus betekent redder). God wist dat de mens zou zondigen. Met een oprechte houding van berouw en bekering kan ieder mens een beroep doen op dat reddingsplan: het offer van de Zoon van God, Jezus Christus.

Wanneer God iemand roept, maar hij of zij meent vervolgens zelf een moment te moeten plannen op een tijdstip dat het hem of haar gelegen komt, neemt hij of zij een zeer groot risico. Geplande berouw is geen uiting van liefde voor God. Maar goddelijke liefde is het basisingrediŽnt voor onsterfelijk leven. Bovendien kunnen gebeurtenissen waarop men geen of nauwelijks invloed heeft, overrompelend zijn waar uit zal blijken dat de eigen planning niet door God is geaccepteerd.

Jezus heeft betaald voor de zonden en de doodstraf op zich genomen voor ieder die oprecht schuldbesef heeft en God om vergeving vraagt. Aan hen heeft God zijn geest beloofd. Hij zal zijn belofte nakomen en deze mensen zijn heilige geest geven, het onderpand van eeuwig leven.

Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Als we dan groeien in genade en kennis door een nieuwe levenswijze, een leven naar Gods geboden van liefde, als we overwinnen, als we de wereld overwinnen, als we onszelf en onze natuur overwinnen, als we volharden tot het eind – dan zullen we onsterfelijk gemaakt worden en uiteindelijk geboren worden in het Gezin van God.

God heeft een wonderbaarlijk doel met de schepping van de mens en wanneer we tot inzicht zijn gekomen zullen we Hem loven en prijzen. 

 

Terug naar de Home Page

web stats